Bibliografisk nyt - arkiv til og med 2021

Bibliografisk nyt - arkiv til og med 2021 mdy@dbc.dk
Oprettet

Generel information

Generel information crp

Ændringer i de nationalbibliografiske optagelseskriterier 2014

Ændringer i de nationalbibliografiske optagelseskriterier 2014 crp

3. juni 2014

Ny tillægsaftale til Nationalbibliografiaftalen betyder at de nationalbibliografiske optagelseskriterier for Dansk bogfortegnelse og Dansk periodicafortegnelse, Danske musikoptagelser, Dansk artikelindeks,  Dansk billedfortegnelse og Dansk lydfortegnelse er ændret 9. april 2014.

Ændringerne består i korte træk af følgende:

I Dansk bogfortegnelse kan der nu optages danske bøger udgivet i udlandet (udenlandske danica). Optagelse er begrænset til: Publikationer udgivet i udlandet indeholdende fyldestgørende dansk tekst.

Ved fyldestgørende forstås, at al teksten er på dansk eller dansk er parallelsprog gennem hele publikationen.

Dette er en længe ønsket udvidelse af optagelseskriterierne – dog er der aftalt, at der ikke udføres opsøgende virksomhed på området, men at man optager det, der modtages via udgivere, biblioteker eller andre.

I Danske musikoptagelser begrænses optagelseskriterierne således, at musikoptagelser fremstillet med henblik på promovering eller reklame for et salgsobjekt, musikoptagelser, der ikke kan erhverves selvstændigt og musikoptagelser, som kun har interesse for en snæver eller lokal kreds, fremover ikke optages.

Dette er en begrænsning af de nugældende optagelseskriterier, der stammer fra en tid, hvor fremstilling af musikoptagelser stort set kun skete i et professionelt regi.

I Dansk artikelindeks kan der nu optages artikler uanset indhold og samtidig begrænses optagelse af debatindlæg således af et debatindlæg minimum skal være på 2000 typografiske enheder for at blive optaget.

Konsekvensen af disse ændringer er:

- at fx nye onlinetidsskrifter, der udelukkende består af lyd eller film vil kunne indekseres

- at de mindste debatindlæg på blot et par linjer kan udelades.

I Dansk billedfortegnelse og Dansk lydfortegnelse medtages periodica fremover kun efter de samme retningslinjer som periodica i Dansk bogfortegnelse.

Hidtil har fortegnelserne ifølge optagelseskriterierne skulle medtage periodica på linje med Dansk periodicafortegnelse, men der har mere været tale om en teoretisk problemstilling, - vi har ikke tidligere set periodica på områderne (pånær årspublikationer som lydbøger).

På nettet er problemstillingen dog blevet mere relevant og Dansk periodafortegnelse har allerede optaget periodica med andet end tekst.

Fra 1. juni  2014 arbejder vi i alle fortegnelser efter de nye kriterier.

Ændringer og udvidelser i DBC's bibliotekskatalogisering fra 2008

Ændringer og udvidelser i DBC's bibliotekskatalogisering fra 2008 crp

2008
 

Januar 2008 ophører de trykte seddelfortegnelser og afløses af kombileverancer. Sidste trykte seddelfortegnelse har ugekoden 200751 og udsendes 20. december. Fra uge 200801 er afløseren Kombileverancer i drift.

Samtidig udvides bibliotekskatalogiseringen fra uge 200802 til at omfatte flere materialer end hidtil på AV-området.

En generel beskrivelse af DBC’s bibliotekskatalogisering findes under Bibliotekskatalogisering.

Selve produktet 'Kombileverancer' er beskrevet i Danib og netpunkt.dk information: Kombileverancer afløser de trykte seddelfortegnelser

Nedenfor er beskrevet ændringer i de bibliografiske poster.

Historisk set er begrebet bibliotekskatalogisering ofte blevet opfattet synonymt med seddelfortegnelser.
DBC's bibliotekskatalogisering er imidlertid ikke sammenhængende med publiceringsformen, men kan beskrives som summen af de redaktions- og registreringsopgaver, der finansieres via katalogiseringsbidraget.

Det drejer sig bl.a. om:

 • opsøgende arbejde med henblik på at opspore biblioteksrelevant materiale
 • selektion af materialer (udvælgelse af hvilke titler der er interessante for bibliotekerne)
 • foreløbige registreringer af modtagne materiale
 • selektion og håndtering af titler, hvor registrering vælges fremskyndet aht. aktualietet i materialevalget
 • udbygning af nationalbibliografiske poster med biblioteksrelevante oplysninger(f.eks. indholdsbeskrivende noter og emneord)
 • grundregistreringer af materialer der falder udenfor nationalbibliografien
 • udarbejdelse af materialevalgsoplysninger (afmærkninger, materialevalgsnoter)
 • vedligeholdelse af poster
 • projektorienteret registrering (f.eks. artikler på nettet, links til netversion af artikel, downlånposter, emnepakker mv.).

Ændringer i kodning i forbindelse med de trykte seddelfortegnelsers ophør

Titler med materialevalgsoplysninger er frem til 2008 fordelt på de fire seddelfortegnelser ud fra katalogkoderne SFD, SFA, SFG og SFM.

Fra 2008 kodes samtlige titler med materialevalgsoplysninger blot med katalogkoden BKM (bibliotekskatalogiseret materiale ).

Hvis man ønsker at afgrænse sin søgning blandt BKM-titlerne til en særlig materialetype, skal man kombinere med søgning på f.eks. generelle og specifikke materialebetegnelser.

BKM-kodningen er tænkt fleksibelt. Derfor vil en mindre del af titlerne kunne indgå i flere søgninger, hvis de er relevante i flere sammenhænge. F.eks. vil en sangbog med en del noder, der er katalogiseret med udgangspunkt i reglerne for tekst, også kunne indgå i søgningen på noder.

Fleksibiliteten har netop været et af målene med omlægningen. Medietyperne er i dag ikke så rene typer som tidligere men sammensættes mere blandet mht. indhold. Samtidig er organiseringen af hvem, der tager sig af hvilke materialetyper i materialevalget på de enkelte biblioteker, individuel fra bibliotek til bibliotek. Med den nye kodning kan materialevalget ske ud fra andre aspekter end det fysiske materiale f.eks. målgruppe eller indholdselementer. Fleksibiliteten vil dog samtidig kræve lokale afklaringer.

Materiale, hvis registrering fremskyndes af aktualitetshensyn (KVIK-bøger), får fremover katalogkoden BKX.

Væsentlige rettelser, der tidligere har fremgået af seddelfortegnelserne, kan fremover søges med katalogkoden BKR. Alle rettede poster vil som hidtil indgå i dataleverancer.

Med indførelsen af én generel katalogkode til brug for materialevalg af nye bibliotekskatalogiserede materialer gennemføres også en mindre tilpasning af de øvrige materialevalgsafmærkninger, - f.eks. vil alle materialer fremover være positivt afmærket herfor, hvis materialet er relevant for voksne.

Katalogkoder og afmærkninger er dokumenteret i Materialevalg – katalogkoder og afmærkninger

Særlige forhold vedr. de enkelte materialeområder

AV området

Udvidelser og ændringer
Fra januar 2008 udvides bibliotekskatalogiseringen til også at omfatte et udvalg af spillefilm, der er relevante for bibliotekerne og hvor den danske rettighedshaver har indvilget i at materialet i en eller anden grad må bruges i bibliotekssammenhæng.

Herudover udvides med et udvalg af udenlandske multimedier og sprog- og leg materialer.

Materialerne vil få katalogkoden BKM og blive afmærket på linje med andre materialer.

Mængden vil være ca. 1000 registreringer årligt.

Den registrering af udvalgte spillefilm og udenlandske multimedier, der indtil 2008 har fundet sted, er udført som katalogiseringsservice for BiblioteksMedier (poster med katalogkoderne CDV og CDR). Indlemmelsen i bibliotekskatalogiseringen betyder også en udvidelse af posternes niveau, idet registreringen i modsætning til tidligere vil indeholde emneord og noter.

Fremover vil bibliotekskatalogiseringen af film og multimedier være leverandøruafhængig. Oplysninger i registreringen, der knytter sig til enkelte leverandører, bliver udeladt.

En redaktion vil både opsøge relevante udgivere og materialer og selektere disse til registrering. Udover krav til indholdet vil rettigheder mht. anvendelse af materialet i bibliotekerne være et væsentligt parameter i udvælgelsen.

Leverandører vil fortsat – som katalogiseringsservice - kunne købe sig til registrering af materialer, der ikke selekteres til BKM-kodning.

Leverandøroplysninger
Af posterne vil kun fremgå den danske agenturholder. Bibliotekerne kan herefter selv vælge, hvilken leverandør de vil bede om at anskaffe materialet til dem fra agenturholderen. Leverandørerne tilbydes oversigter over hvilke titler, der er blevet bibliotekskatalogiseret. Agenturholderen vil fremgå af felt 991, delfelt o og er således primært en oplysning til leverandører af materialetypen til bibliotekerne.

Pris
Den pris vi anfører i registreringen i felt 021d, vil være en vejledende pris fra agenturholderen.

Hvis en vejledende pris ikke haves anføres ingen pris. Enkelte leverandørers priser vil ikke fremgå.

Frigivelsesdato
En evt. dato for frigivelse til udlån vil fremgå af felt 991, delfelt o

Brugsret på film
Fremover bruges kun kategorierne A, B, C+, D som beskrevet i Materialevalg – katalogkoder og afmærkninger.

Den kategori, der anføres, er ikke nødvendigvis identisk med den brugsret den enkelte leverandør kan tilbyde. Det vil altid være den maksimalt opnåelige brugsret, der anføres.

Kategorien vil fortsat fremgå af felt 021. Kategorisering v.hj.a. talkoderne 0 til 6 bortfalder.

Lektørudtalelse
Disse vil fremgå af afmærkningerne som koden l.

Søgning
Ugens bibliotekskatalogiserede AV-materialer vil i overensstemmelse med praksisregler for søgeveje kunne søges som:

kk=BKM{periode} og (hm=bi eller hm=fi eller hm=ly eller hm=el eller hm=tm eller hm=sm)

Søgningen omfatter bibliotekskatalogiserede materialer med koderne g, m, r, t, u eller v i 009*a

Bøger

Positiv voksenafmærkning indføres fra 2008 og materialer kan fremover både have børne-, skole- og voksenmarkering.

Seddelfortegnelsens A- og H-fortegnelse erstattes af afmærkningerne a (materiale for alle biblioteker) og y (yderligere materiale)

Rettelser vedr. opstillingsdata på titler optaget i Dansk bogfortegnelse har tidligere været publiceret i seddelfortegnelsen. Disse rettelser vil fortsat blive eksponeret som en bibliotekskatalogiseringsservice, men dette vil nu ske ved tildeling af katalogkoden BKR.

Ugens bibliotekskatalogiserede bøger vil i overensstemmelse med praksisregler for søgeveje kunne søges som:

kk=BKM{periode} og hm=te og hm=xx

Søgningen omfatter bibliotekskatalogiserede materialer med koden a i 009*a og koden xx i 009*g

Musikalier

Positiv voksenafmærkning indføres fra 2008.

Leverandørkoder bringes fortsat i posterne. Forklaringen af koderne vil fremover fremgå af oversigten Leverandører af noder til bibliotekskatalogiseringen

Bibliotekskatalogiserede musikalier publiceres kun månedlig og vil i overensstemmelse med praksisregler for søgeveje kunne søges som:

kk=BKM{periode} og hm=mu

Søgningen omfatter bibliotekskatalogiserede materialer med koderne c eller d i 009*a

Bemærk at man på trods af den månedlige publicering bør søge på samtlige uger i en periode for at opsamle materialer med nodeindhold, der er publiceret som f.eks. tekst.

Musikoptagelser

Positiv voksenafmærkning indføres fra 2008.

Bibliotekskatalogiserede musikoptagelser vil i overensstemmelse med praksisregler for søgeveje kunne søges som:

kk=BKM{periode} og hm=lm

Søgningen omfatter bibliotekskatalogiserede materialer med koden s i 009*a

Katalogkoden DAT ophører, brug af katalogkoden BKR reduceres og synlighed af materialevalgsoplysninger under udarbejdelse fra uge 201901

Katalogkoden DAT ophører, brug af katalogkoden BKR reduceres og synlighed af materialevalgsoplysninger under udarbejdelse fra uge 201901 hah

Katalogkoden DAT blev oprindeligt brugt til at udtrække opdaterede DBC-poster fra ugen til dataleverancen Nye og ajourførte poster.

 

Med overgangen til FBS er dette ikke længere aktuelt i folke- og skolebibliotekssammenhæng, idet DBCs poster bruges direkte lokalt og rettelser dermed automatisk er en del af lokalkatalogen i samme øjeblik, de er lavet. Brugen af katalogkoden ophører derfor fra uge 201901.

 

Samtidig reduceres brugen af katalogkoden BKR:

BKR-koden har tidligere været brugt til på ugebasis at give bibliotekerne besked om rettelse af opstillingsdata og andre udvalgte rettelser og tilføjelser.

 

Besked om rettelser i opstillingsdata samt omkatalogisering fra monografi til periodicum (eller omvendt) vil fremover ikke udløse BKR-kode. Sådanne rettelser bevirker i FBS, at der i samme øjeblik DBC retter posten, dannes en påhængspost med de gamle opstillingsdata for de biblioteker, der har beholdning på materialet (medmindre biblioteket i forvejen har en påhængspost med lokale opstillingsdata).

Biblioteket kan herefter i FBS fremsøge nydannede påhængsposter og tage stilling til, hvorvidt de vil rette deres opstilling eller lokalt beholde den gamle opstilling. Hvad der måtte være rettet, vil fremgå af en note i felt 990 i fællesposten, der senest dagen efter rettelsen vil foreligge.

 

Væsentlige rettelser, der ikke påvirker opstilling: Dette er rettelser, der kan betydning for materialehåndteringen i biblioteket som fx tilføjelse af note om samhørende materiale. Rettelsen vil som andre rettelser umiddelbart slå igennem i den lokale katalog, fordi DBC’s post anvendes, men vil fortsat også få BKR-koden og kan derfor som hidtil fremsøges på ugebasis. Hvad der måtte være rettet, vil fremgå af en note i felt 990 i fællesposten.

 

Inden ændringerne blev besluttet, havde vi brugen af DAT og BKR i høring blandt bibliotekerne på bibliotek.dk’s profblog, bl.a. med det formål at undersøge hvorvidt FFU-bibliotekerne anvendte den gamle kodning. Udfra de modtagne svar var dette ikke tilfældet. Alle ajourførte poster vil som hidtil kunne fremsøges på ajourføringsdato.

 

Hidtil er materialevalgsoplysninger i felt 990 (markering af voksen, børn, skole, materialevurdering mv.) blevet tilføjet DBC’s post på ugebasis og når oplysninger var færdigredigeret.

Materialevalgsoplysninger vil fremover fremgå af de foreløbige poster, men skal som andre oplysninger i posten betragtes som uredigerede og foreløbige, indtil posten er endeligt publiceret.

Publiceringstidspunktet vil fremgå af ugekoden i katalogkoden. Jf. https://www.dbc.dk/nationale-opgaver/bibliotekskatalogisering/publicering-2017-af-bibliotekskatalogiserede-materialer.

 

Kontakt: Hanne Hørl Hansen hah@dbc.dk

 

Oprettet

Bøger

Bøger crp

Afskaffelse af a- og y-afmærkninger på BKM titler - felt 990 *c

Afskaffelse af a- og y-afmærkninger på BKM titler - felt 990 *c crp

Februar 2010

Afmærkningerne a (materialer for folkebiblioteker grundniveau) og y (materialer for folkebiblioteker ud over grundniveau) afskaffes på BKM-titler fra og med BKM201005. Afmærkningerne har været formateret i 990 *c.

Dette sker efter en gennemgang af bogområdets selektion af BKM-titler og en efterfølgende høringsrunde i bibliotekerne, som ikke medførte nogle kommentarer.

Følgende afmærkninger fortsætter og vil som hidtil være formateret i 990 *b:

v (materiale der skønnes relevant for voksenafdelinger)

b (materiale der skønnes relevant for børnebiblioteker)

s (materiale der skønnes relevant for skolebiblioteker)

Y-afmærkningen skønnes ikke længere relevant fordi:

 • Det generelt højere uddannelsesniveau i hele landet medfører, at en stor del af de tidligere y-afmærkede titler også er relevant for folkebibliotekernes grundniveau.
 • Den ændrede biblioteksstruktur efter kommunalreformen har medført bibliotekssammenlægninger til større enheder.
 • De elektroniske materialevalgssystemer har medført at bibliotekerne selv kan danne materialevalgslister ud fra individuelle behov, og at de trykte seddelfortegnelsers opdelte abonnementer i a og y er afskaffet.
 • Kun få abonnenter på Kombileverancerne har benyttet afmærkningen y som kriterium for dannelsen af materialevalgslister.
 • Samme materialevalgsafmærkninger på alle materialetyper.

Derudover er der følgende ændringer af selektionen til BKM:

 • Udstillingskataloger selekteres som hovedregel ikke til BKM, når de er på under 49 sider.
 • Arbejdsmiljøpjecer på enkelte områder selekteres ikke til BKM.
 • Pjecer på under 17 sider, der ikke optages i Dansk bogfortegnelse, selekteres som hovedregel heller ikke til BKM.

Dokumentationen Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMARC2 er ajourført i overensstemmelse hermed

Aldersangivelse som emneord - ændring af praksis på bibliotekskatalogiserede børne- og skolematerialer

Aldersangivelse som emneord - ændring af praksis på bibliotekskatalogiserede børne- og skolematerialer crp

28. juli 2012

Hidtil har aldersemneord (brugt fra 2009) været inddateret som en streng fx for 5-7 år.
Fra 1. juli 2012 vil hver alder optræde i eget felt, så hver alder kan søges alene og vil blive vist alene.
I DanBib har hver enkelt alder hidtil kunne søges separat, idet der blev foretaget en udfoldning af for-til alderen søgemæssigt.
Ved allerede i inddateringen at udfolde aldersangivelserne kan bibliotekerne lettere få tilsvarende søgemæssig glæde af disse i deres egen katalog.

Før:
666 *0 *u for 4-6 år

Efter:
666 *0 *u for 4 år
666 *0 *u for 5 år
666 *0 *u for 6 år

Berørte poster fra DBC og folkebibliotekernes fra perioden 2009-2012 vil blive rettet.

Der vil også ske ændringer i de emneord, hvor højtlæsning på skønlitteratur indgår sammen med alder (666 *0 *u for højtlæsning og 666 *0 *u for 5 år) og endvidere ved emneord kombineret med aldersangivelse på faglitteratur (fx 666 *0 *u formidling for 5 år og 666 *0 *u selvlæsning for 10 år). Noten Let at læse konverteres til emneordet: Let at læse.

Flere emneord på alder:
Der vil i sensommeren/det tidlige efterår  2012 yderligere ske en konvertering af de tidligere 517-aldersnoter (fra 1980’erne – 2009) til aldersemneord. Reglen for konverteringen vil være, at der dannes aldersemneord på fra-alderen nævnt i noten  + de to efterfølgende aldersangivelser:

Før:
517 *&1 Fra 9 år

Efter:
666 *0 *u for 9 år
666 *0 *u for 10 år
666 *0 *u for 11 år

Ved alderen ”fra 15 år” lægges kun 1 år til, da den øverste aldersgrænse for børnebøger er 16 år, og kun 517-noter med ”ren” alder konverteres til emneord efter denne ”2-års-regel”.

Alle rettelser vil  blive udsendt i dataleverancer.

Kontakt

Per Nonboe

Forsøg med aldersangivelser på børnebøger

Forsøg med aldersangivelser på børnebøger crp

2009

DBC har af hensyn til søgning gennem længere tid arbejdet på at forbedre vores angivelser af materialernes målgruppe. På de netop afholdte DanBib-møder blev der orienteret herom.

Generelt arbejder vi hen imod, at målgrupper skal søges som kontrollerede emneord fremfor som en blanding af emneord og forskelligt formulerede noter.

Aldersangivelser

En særlig problemstilling er angivelse af målgruppe med aldersangivelser på børne/skoleområdet.

Disse er hidtil formateret som: 517 00 *a Fra 11 år

Denne form er ikke speciel søgevenlig, hvis man f.eks. søger materialer til 13-årige.

Hensigten på børneområdet er derfor fremover at angive et aldersinterval som emneord, der kan danne basis for en mere nuanceret registeroplægning og dermed forbedre søgemulighederne.

Fremtidig praksis:

666 00 *u for 11-13 år

For at undersøge om det reelt er muligt altid at angive målgruppen som et interval, iværksætter vi et forsøg på bogområdet. Under forsøget vil formateringen af aldersangivelser ske som emneord i felt 666 *u.

I forsøget vil indgå nye 1. udgaver af børnebøger i bibliotekskatalogiseringsugerne 200910 til 200913 og evt. 200914.

Herefter evaluerer vi formen.

Aldersangivelser på ovenstående materialer fra forsøget vil skulle søges som målgruppeemneord (nb og lnb).

Hvis forsøget bliver permanent tages der stilling til supplerende forbedringer af søgemulighederne, - sådan så det i tilfældet for 11-13 år også bliver muligt at søge på 12 år i Danbib og bibliotek.dk.

Hvis I i forsøgsperioden støder på ting der undrer jer eller har kommentarer til den nye praksis, er I meget velkommen til at henvende jer.

Nærmere beskrivelse af de retningslinjer, der vil være gældende for forsøget

Som overordnet regel anføres ved aldersangivelsen den primære målgruppe, idet forlagets intention med bogen følges.

 • Den øverste alder, der angives, er 15 år.
 • I princippet skal alt BS-afmærket skøn- og faglitteratur indeholde en aldersangivelse for hvornår materialet kan læses og forstås af barnet.
 • Titler, der henvender sig til børn der ikke er selvlæsende (f.eks. billedbøger til 0-6-årige) underforstås dog altid formidlet af en voksen.
 • Titler beregnet til undervisning, som kun er S-afmærkede, får fremover kun klassetrin og ikke aldersangivelse.
 • Faglitteratur, der oprindeligt er tiltænkt voksne men også kan bruges af større børn, får ikke aldersangivelse (f.eks. Gyldendals røde ordbøger, atlas mv.)
 • Skønlitteratur, der både er for unge og voksne og er klassificeret som voksenbog, får ikke aldersangivelse (f.eks. Den kroniske uskyld)

Højtlæsning, formidling mv.

Fremover anføres oplysninger om bogens egnethed til højtlæsning, formidling og selvlæsning som emneord fremfor som note i felt 517.

Skønlitterære titler, der er direkte beregnet på eller helt oplagt er egnet for højtlæsning af en voksen til et barn - småbørnsbøger og i få tilfælde bøger til større børn om et svært emne - får fremover emneordet

666 00 *u højtlæsning for 5-6 år

Faglitterære titler, der er direkte beregnet på eller helt oplagt er egnet til formidling af en voksen til et barn, selvom barnet selv kan læse, får fremover emneordet

666 00 *u formidling for 10-12 år

Ved helt oplagt forstås f.eks. at indholdet henvender sig til barnet men at teksten/anvisninger ikke kan forventes at kunne læses/forstås af barnet eller at indholdet er af en sådan alvorlig karakter at en dialog med en voksen en anbefalelsesværdig.

Ved faglitteratur kan en selvlæsningsalder samtidig angives som

666 00 *u formidling for 5-7 år

666 00 *U for 9-12 år *u selvlæsning for 9-12 år

Retningslinjerne vil kunne blive justeret under forsøget.

Letlæsningsbøger

Noten Let at læse vil fremover blive formateret som målgruppeemneord:

666 00 *u let at læse

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Frie bogpriser - konsekvenser i Dansk bogfortegnelse

Frie bogpriser - konsekvenser i Dansk bogfortegnelse crp

2011

Fra 1. januar 2011 er priserne på det danske bogmarked frie

Det betyder, at der i Dansk bogfortegnelse ikke fremover kan angives en fast pris ved udgivelsen.

Indtil videre fortsætter Dansk bogfortegnelse dog med at medtage pris i begrænset omfang: En evt. pris vil være forlagets vejledende udsalgspris og vil kun forekomme, såfremt forlaget har oplyst denne i forbindelse med indsendelse af materialet.

I forhold til nu er det en begrænsning, idet der ikke længere vil være priser på alle bibliotekskatalogiserede bøger.

Samhandelsoplysninger

Samhandelsreglerne mellem Boghandler- og Forlæggerforeningen ophører også 1. januar 2011. Derfor undersøges det ikke fremover, om forlaget giver rabat til boghandlere i forbindelse med videresalg af enkelteksemplarer. Tilføjelsen net. til ikke-rabatgivende titler bortfalder som konsekvens heraf.

I pdf-udgaven af Dansk Bogfortegnelses ugefortegnelse samt i pdf-filen med forlagsadresser har det ved hjælp af symbolet sort cirkel hidtil været markeret, at forlaget havde overenskomst med Bogbranchens Fællesråd.

Markeringen vil fremover betyde, at der er tale om et kommercielt forlag. Ved kommercielt forlag forstås, at forlagets udgivelser alene eller samtidig med eget salg også udbydes med henblik på videresalg i detailhandlen. Oplysningen gives på forlagsniveau og ikke på titelniveau.

Nuværende forlag der har overenskomst med Bogbranchens Fællesråd samt forlag uden overenskomst, der hidtil konsekvent har oplyst, at de gav rabat ved videresalg gennem boghandel, betragtes som udgangspunkt som kommercielle.

Nuværende forlag uden overenskomst, der hidtil ikke har givet rabat til boghandlere eller forlag der har haft skiftende praksis herfor, anføres uden markering i ugefortegnelsen og i forlagsadresser.

Nye forlag spørges i forbindelse med køb af ISBN-numre om deres status.

Et forlag kan naturligvis få rettet sine oplysninger efter henvendelse til DBC. Kontakt isbn@dbc.dk herfor.

Markeringen af kommercielle udgivere videreføres efter ønske fra Kulturstyrelsen af kulturpolitiske årsager, idet oplysningen er et væsentligt parameter i den danske bogstatistik.

Justering af bibliotekskatalogiseringsnoterne

Justering af bibliotekskatalogiseringsnoterne crp

2006

Fra uge 200605 er følgende justeringer trådt i kraft:


Litteratur for voksne

Genrebetegnelsen: Kriminalroman ændres til:
Krimi

Dvs. at den indholdsbeskrivende note på såvel børne- som voksenkriminalromaner indledes med ordet: Krimi.

Litteratur for børn

Noten til skønlitteratur for børn: Velegnet til oplæsning ændres til:

Egnet til højtlæsning

Ex.
Johnson, Jane: Det hemmelige land. 2006. Fantasy om drengen Ben, som overtales af den talende kat Iggy, til en rejse sammen til den parallelle verden Eidolon, hvor et spændende og dramatisk eventyr med ondskab og sære væsner venter dem, og familiehemmeligheder afsløres. Fra 8 år ; Egnet til højtlæsning

Den differentierede note til faglitteratur for børn ændres

fra:
Velegnet til oplæsning fra .. år
Selvlæsning fra .. år

til:
Fra .. år
Egnet til højtlæsning/formidling fra .. år

Ex.
Berg, Øivind: Vinter. 2005.
56

Om alt det spændende, der sker i naturen om vinteren. Om vinterens dyreliv og naturfænomener. Om alle de ting, man kan lave, f.eks. finde ting på stranden, fiske, kælke, stå på ski, løbe på skøjter m.m. På omslaget: Aktiviteter, fakta, oplevelser  Egnet til højtlæsning/formidling fra 6 år ; Selvlæsning fra 11 år

 

Kontakt

Peter Schaarup

Katalogisering af udenlandske bøger - niveau

Katalogisering af udenlandske bøger - niveau crp

18. december 2013

DBC har indgået aftale med centralbibliotekerne i Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg om katalogisering af deres udenlandske bøger.

Bibliotekerne vil selv forkatalogisere disse og når bogen modtages, vil den blive færdigkatalogiseret af DBC indenfor 2 dage efter modtagelsen.

Når folkebiblioteker udenfor aftalen støder på forkatalogiseringer, kan de enten vælge at afvente, at DBC færdigkatalogiserer materialet, eller vælge at overtage den foreløbige post og færdiggøre katalogiseringen.

Aftalen vil være i drift fra 2014, men DBC’s katalogisering af udenlandsk materiale indledes allerede nu med, at DBC på centralbibliotekernes  vegne katalogiserer en stor mængde bøger indkøbt på Frankfurtmessen. Disse vil dog umiddelbart blive katalogiseret uden oprettelse af foreløbige poster, men på det fremtidige niveau som beskrevet nedenfor .

Bibliotekernes foreløbige poster vil indeholde følgende data:

001 00 *a *b *c *d *f a
002 00 *b  *c   *x
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *bxx *l und *v 4
009 00 *a a *g xx
021 00 *e <evt. 13-cifret ISBN> *x <evt. 10-cifret ISBN>  Enten e eller x skal være tilstede
100 00 *a <evt. efternavn> *h <evt. fornavn>
245 00 *a <Hovedtitel>
250 00 *a <Evt. udgave>
652 00 *m Uden klassemærke
s10 00 *a <Biblioteksnummer>

Når DBC færdigkatalogiserer materialet på vegne af centralbibliotekerne er følgende niveau aftalt:

 • nødvendige søgekoder, såsom udgivelsesår og -land, sprog, materialebetegnelse osv.
  Katalogiseringsniveauet vil være 4
 • ISBN-nummer
 • forfatter (kontrolleret navneform), illustrator, redaktør (normalt ukontrolleret hvis ikke hovedophav)
 • beskrivelse: titel, evt. undertitel, udgavebetegnelse, forlag og forlagets hjemsted, udgivelsesår, sidetal,
  illustrationsangivelse, evt. størrelse på bogen
 • seriebetegnelse
 • klassemærke
 • en indholdsbeskrivende note på bogens sprog kopieres til felt 504 eller hvis relevant en indholdsciterende note
  kopieres til felt 530, såfremt sådanne noter  findes i vores kilde til genbrug af registrering.

På skønlitteratur anføres derudover et eller to af følgende genreemneord, såfremt disse er relevante:

krimi
science fiction
fremtidsfortællinger
fantasy
spændende bøger
psykologisk thriller
kærlighed
historie
slægtsromaner
biografiske romaner

På faglitteratur anføres udover den basale beskrivelse danske kontrollerede emneord.

Niveauet er fastlagt i samarbejde med centralbibliotekerne i en afvejning mellem behov og økonomi.

Herudover vil DBC’s praksis for genbrug ved katalogiseringen af udenlandske bøger resultere i, at langt flere titler fremover vil fremtræde med noter på bogens sprog frem for dansk.
Tidligere har hovedreglen været, at sproget i indholdsbeskrivende noter var dansk uanset bogens sprog.  Der er både formidlingsmæssige fordele og ulemper herved. I dette tilfælde er valget truffet ud fra ønsket om rationelt genbrug.

Folkebiblioteker udenfor aftalen kan selvfølgelig også vælge at følge niveauet i deres katalogiseringer af udenlandske bøger, - herunder genbruge data på andre sprog end dansk.

Ejerkoderne på posterne vil fortsat være bibliotekets og ikke DBC’s. Andre biblioteker er velkomne til at rette og udbygge posterne og derved overtage disse.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Kodning af billedbøger og tegneserier i felt 008 *d

Kodning af billedbøger og tegneserier i felt 008 *d crp

2011

Dansk bogfortegnelse tog den 1.4. 2011 nye koder for henholdsvis tegneserier (koden 1) og billedbøger (koden 2) i 008 delfelt d i brug. Koderne er indført aht. Biblioteksafgiften.

Anvendelsen fremgår af danMARC2:

"Koderne 1 og 2 anvendes, når der er tale om materialer, hvor tekst og illustrationer må betragtes som ligeværdige og i samspil (materiale katalogiseret efter 1/9a).

Koden 2 anvendes desuden til pegebøger for børn uden tekst."

Koderne har redundans til opstillingsignaturerne te og bi i felt 038, men da felt 038 ikke i sig selv er en kodning for indholdet men blot en opstillingssignatur, der vil kunne ændre sig efter behov og fordi opstillingssignaturer ikke indgår i det nationalbibliografiske niveau, er den nye kodning indført.

Felt 038 vil som hidtil fremgå af posterne.

Forskellene for bibliotekerne er:

 • at den nye kode fremover vil kunne ses i nationalbibliografiske poster i felt 008
 • at felt 038 fremover også kan forekomme på rene nationalbibliografiske poster, der ikke er bibliotekskatalogiseret
 • at koden fra 008 ifølge Praksisregler for søgeveje vil indgå i søgning på linje med indholdet af felt 038 (søgekode bs)

Krimiserier

Krimiserier crp

2009

Det bliver nu muligt at se i katalogen, i hvilken rækkefølge man bør læse nyere kriminalromaner med samme hovedpersoner.

Ændringen sker efter flere henvendelser fra biblioteker kombineret med tilbagemeldinger på DanBib-møderne i foråret 2009.

DBC vil frem til ultimo maj inddatere noter på alle bind i alle biblioteksrelevante udgaver af ca. 50 udvalgte krimiserier.

I alt regner vi med at ca. 1200 poster vil blive rettet.

Hertil kommer, at vi også forventer at rette de tilsvarende lydbogsudgaver.

Mange biblioteker har lagt oversigter over krimiserier på nettet og vi har taget udgangspunkt i listen fra Vejen Bibliotek og suppleret fra andre bibliotekers lister og anden information.

Hensigten er ikke at opnå fuldstændighed på området. Vi har valgt en pragmatisk tilgang, hvor vi retter de væsentligste serier igennem.

Vi er efterfølgende åbne for biblioteksforslag omhandlende de serier, der ikke blev rettet.

Hovedprincipperne vil være følgende:
På alle poster i serien gives en note i felt 526 indholdende navn og evt. den betegnelse hovedpersonen er kendt under samt nummeret i rækkefølgen. Alternativt til et navn kan angives en betegnelse serien er kendt under.

526 00 *i Krimiserien med *t Fandorin ; 5

Formateringen bevirker:

 • at man kan se på den enkelte titel, hvilket nummer i serien, det drejer sig om
 • at man ved skanning i titelregistret på hovedpersonens navn har en indgang til at finde andre numre i serien, f.eks. det 1. bind

Fandorin ; 1

Fandorin ; 2

Fandorin ; 3

Fandorin ; 4

Fandorin ; 5

Men:

Bemærk: Krimiserier der i forvejen har egen decideret seriebetegnelse og nummerering og hvor man derfor allerede kan se rækkefølgen af bindene rettes ikke

440 00 *0 *a Roman om en forbrydelse *V 3 *v 3. bog

440 00 *0 *a Millennium *v 3. bind

En løsning med fulde samhørende noter som det kendes fra skønlitterære samhørende værker er bl.a. af ressourcemæssige grunde fravalgt.

Når kampagnen med påførsel af noter retrospektivt er færdig, udsendes primo juni en samlet dataleverance på de rettede poster. Nærmere information herom følger på listen om vore dataleverancer. Noterne vil dog allerede nu kunne ses og leveres, hvis en af de rettede poster af andre grunde indgår i en dataleverance.

Efter kampagnen videreføres arbejdet med noter på krimiserier som en del af den almindelige bibliotekskatalogisering.

Let-tal og lix

Let-tal og lix crp

2009

DBC påbegynder inddatering af let-tal pr. 1. november 2009.

Let-tal vil som lix blive inddateret, hvis tallet fremgår af materialet. Vi påfører kun let-tal ved helt nye titler og nye udgaver - ikke på oplag.

Let-tal inddateres i felt 042 i overensstemmelse med den formatudvidelse, Styrelsen for Bibliotek og Medier udmeldte i juni 2009.

Samtidig med, at vi påbegynder kodningen for let-tal, vil *2 med koden lix blive taget i brug, når vi fremover angiver et materiales lix-tal.

Bemærk, at koden for lix kun vil blive påført fremadrettet - dvs. at det i ældre poster, hvor delfelt *2 ikke findes, vil det være underforstået, at 042 indholder et Lix-tal - jf. beskrivelsen af felt 042 i danMARC2: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.24.htm#pgfId=1574635

Søgbarhed

Let-tal vil indtil videre kunne søges som lix-tal - dvs. med koden ix.

På sigt vil tallene blive adskilt søgemæssigt, idet Praksisregler for søgeveje forventes udvidet med en særlig søgekode til let-tal nemlig koden lt (der tages forbehold, da denne kode endnu ikke er endelig offentliggjort i Praksisregler for søgeveje).

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Ny katalogkode ERL i forbindelse med ny forretningsmodel i eReolen

Ny katalogkode ERL i forbindelse med ny forretningsmodel i eReolen crp

17. december 2014

I forbindelse med den nye e-bogsudlånsaftale, hvor eReolens og Ebibs titler alle skal indgå i eReolen, sker følgende:

Fra uge 201503 vil I støde på poster med en ny katalogkode ERL.

ERL er den katalogkode, der i fremtiden vil blive brugt til materialer i eReolen, der er omfattet af den såkaldte licensmodel (bibliotekerne køber licens til et fast antal udlån for pr. titel).

Bemærk: Det er muligt, at urlen, der knytter sig til ERL-koden, en kort overgang ikke vil være aktiv. Urlen vil blive aktiv, når eReolens system går i luften med den nye forretningsmodel.

Den tidligere anvendte kode for eReolens titler ERE fortsætter og vil som hidtil blive brugt til materialer på eReolen omfattet af den såkaldte klik-model (bibliotekerne betaler pr. downlån)

Katalogkoden EBI, der har været brugt til titler i Ebib, vil fortsat være i posterne frem til ebib.dk officielt lukkes.
Koden fjernes herefter fra vores poster.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Ophør af registrering af visse publikationer for KB og SB

Ophør af registrering af visse publikationer for KB og SB crp

2006

DBC ophørte i uge 200650 med at registrere publikationer, der faldt uden for Optagelseskriterierne til Dansk Bogfortegnelse, for Det Kongelige Bibliotek (KB) og Statsbiblioteket (SB). Ordningen kørte fra uge 200620 til uge 200650.

Poster, der har været oprettet som en del af ordningen, vil indeholde katalogkoden KBP eller katalogkoden SBP i felt 032 delfelt x.

Publikationerne blev registreret på et minimumsniveau, hvilket f.eks. indebærer, at posterne fra denne ordning ikke indeholder DK5-klassemærke, pris m.m.

Kommentarer og spørgsmål
Kirsten Pødenphant

Praksis ved gengivelse af 10- og 13 cifrede ISBN

Praksis ved gengivelse af 10- og 13 cifrede ISBN crp

2007

Fra 1. januar 2007 må forlagene kun tildele ISBN, der består af 13 cifre. Det betyder, at et 10-cifret ISBN tildelt efter denne dato er fejltildelt. DBC har valgt følgende praksis for gengivelse af ISBN:

Bøger med udgivelsesår 2006 eller lavere trykt i bogen:
Disse skal have 10-cifret ISBN. Derudover må også forekomme 13-cifret ISBN.

Hvis kun et 13-cifret ISBN er trykt, findes det tilsvarende 10-cifrede. Dette kan gøres via det internationale ISBN-kontors hjemmeside http://www.isbn-international.org/converter/converter.html

Hvis bøgerne har både 10- og 13-cifrede ISBN, medtages begge numre i posten.

13-cifret ISBN angives før 10-cifret ISBN som anvist i danMARC2:

Eksempel:
001 00 *a 2 647 697 6
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2006 *b dk *l dan *v 0
009 00 *a a *g xx *b r *h xc
021 00 *e 9788721027599 *c hf. *d kr. 229,00
021 00 *a 87-21-02759-5
...

Bøger med udgivelsesår 2007 ff. trykt i bogen:
Disse må kun have 13-cifret ISBN. Et evt. 10-cifret ISBN sættes i 021*x.

Eksempel:
001 00 *a 2 660 121 5
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2007 *b dk *l dan *v 0
009 00 *a a *g xx
021 00 *e 9788702055818 *c hf. *d kr. 175,00 *x 8702055813
...

Oplag:
10-cifret ISBN på oplag betragtes ikke som fejltrykt, hvis 1. oplag af udgaven udkom før 2007. Registreringen skal dække samtlige oplag af udgaven, og det 10-cifrede nummer før 2007 er derfor korrekt tildelt.

Eksempel:
001 00 *a 2 520 516 2
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u r *a 2004 *z 2007 *b dk *j f *l dan *v 0
009 00 *a a *g xx
021 00 *e 9788756770613 *c hf. *d kr. 169,00
021 00 *a 87-567-7061-8
032 00 *a DBF200709 *x SFD200709
100 00 *a Lind *h Henriette
245 00 *a Nynnes dagbog 2 *e Henriette Lind og Lotte Thorsen ...
250 00 *a 1. udgave *b ÷ *x 13. oplag
260 00 *a [Kbh.] *b Politiken *c 2007
...

Der vil selvfølgelig fortsat forekomme materialer helt uden ISBN.

Kontaktperson

Hanne Hørl Hansen

Registrering af oplag

Registrering af oplag crp

2010

DBC skiftede medio juni 2010 metode for registrering af oplag i Dansk bogfortegnelse.

Ændringen skete for at imødekomme flere bibliotekers ønske om at kunne nedtone oplysninger om senere oplag.

Argumentet herfor er, at brugerne ofte tror, de får et forældet materiale, når biblioteket har materialet i et tidligere oplag end det, der fremgår af katalogen. Forslaget blev præsenteret for ca. 1 år siden på Danbib-møder, hvor der var bred tilslutning til den nye metode. Det iværksættes nu efter at være forelagt Bibliografisk Råd og efter de nødvendige formatudvidelser er foretaget.

Ændringer

Posten vil fremover afspejle udgaven i felt 250 og felt 260.

De enkelte oplag vil være registreret i hvert sit felt 521 - seneste oplag i felt 521 delfelt b - forudgående oplag i felt 521 delfelt a.

Før: Nyt oplag registreret efter gammel metode

001 00 *a2 801 665 4 ...

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u r *a 2009 *z 200910 *b dk *d y *l dan *v 0

009 00 *a a *g xx

021 00 *e 9788770990172 *c ib. *d kr. 249,00

032 00 *a DBF201016 *x BKM201016 *x ACC200947

100 00 *a Christensen *h Henrik *4 aut

245 00 *a Mad til rigtige mænd og deres koner

250 00 *a 1. udgave *b ÷ *x 2. oplag

260 00 *a Kbh. *b Lindhardt og Ringhof *c 2010

300 00 *a 132 sider *b ill. i farver

...

520 00 *a Tidligere: 1. udgave. 2009. (1. oplag: Kbh. : DR)

521 00 *a [1. oplag] *c 2009

521 00 *b 2. oplag *c 2010

652 00 *m 64.1

...

Efter: Samme oplag registreret efter ny metode

001 00 *a 2 801 665 4 ...

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u r *a 2009 *z 2010 *b dk *d y *l dan *v 0

009 00 *a a *g xx

021 00 *e 9788770990172 *c ib. *d kr. 249,00

032 00 *a DBF201016 *x BKM201016 *x ACC200947

100 00 *a Christensen *h Henrik *4 aut

245 00 *a Mad til rigtige mænd og deres koner

250 00 *a 1. udgave *b ÷

260 00 *a Kbh. *b DR *c 2009

300 00 *a 132 sider *b ill. i farver

...

521 00 *a 1. oplag *c 2009

521 00 *b 2. oplag *g Lindhardt og Ringhof *c 2010

652 00 *m 64.1

...

I Dansk bogforetegnelses ugefortegnelse vil oplag fremover blive vist som:

Christensen, Henrik: Mad til rigtige mænd og deres koner

/ forfatter: Henrik Christensen. - 1. udgave. - Kbh. : DR,

2009. - 132 sider : ill. i farver. - DK 64.1.

Seneste oplag: 2. oplag. Lindhardt og Ringhof, 2010

ISBN-13: 978-87-7099-017-2 ib. : kr. 249,00.

2 801 665 4*

Uddybning af metoden

Felt 021 (ISBN) og felt 008 (*u r i kombination med årstal i i delfelt a og z) vil fortsat beskrive alle oplag af udgaven. Prisen i 021 delfelt d vil afspejle seneste oplag af udgaven.

Oplag publiceres som hidtil i Dansk bogfortegnelse.

Forskelle mellem enkelte oplag, fx. serieskift, anføres i generelle vendinger i en 520-note i begrænset omfang og ikke oplagsspecifikt.

Kun oplagsbetegnelse og udgivelsesår vil fremgå af beskrivelsen af det enkelte oplag i felt 521, ligesom evt. ændring mht. forlag vil kunne fremgå af oplagsbeskrivelsen.

I komplicerede flerbindsværker (fx skolebogsystemer) vil forlagsskift som hidtil kun fremgå af en generel note på hovedposten

(520 00 *a 2001-2004 udgivet: ....).

Forslag i forbindelse med fremvisning

I basen vil fortsat forekomme nye poster lavet efter den gamle metode (f.eks. genbrugte udenlandske poster) ligesom gamle poster ikke rettes, medmindre de opdateres til Dansk bogfortegnelse.

Såfremt oplag ønskes vist kan følgende logik anvendes:

Det undersøges, om der er tale om oplag (008 *ur) og hvis dette er tilfældet:

- Hvis 250 *x er udfyldt udskrives dette felt og evt. felt 521 ignoreres.

- Hvis felt 250*x ikke er udfyldt, udskrives det felt 521, der indeholder *b. som en note med den foranstillede tekst "Seneste oplag: "

Overgangsproblematikker

Poster, hvor et nyt oplag skal registreres til Dansk bogfortegnelse, vil så vidt muligt blive rettet til at følge den nye metode.

Bibliotekernes egne poster

Bibliotekerne er velkomne til at følge den nye praksis for registrering af oplag. En opdateret version af formateringsvejledningen for bøger er i forbindelse med implementeringen blevet publiceret på danbib.dk:

http://www.danbib.dk/docs/dm2vej_bog.pdf

Supplerende biplaceringer til faglitteratur erstattes af emneord

Supplerende biplaceringer til faglitteratur erstattes af emneord crp

1996

Tildeling af biplaceringer der ligger ud over DK5's foreskrevne niveau - de såkaldte bibliotekskatalogiseringsbiplaceringer ophører i løbet af 1996.

Den umiddelbare anledning til denne beslutning er DBC's projekt vedrørende koordinering af emnedata.

Dette projekts primære mål er at tilvejebringe en ensartet indeksering af artikler og bøger. I projektet indgår tillige, at der skal foretages en vurdering af, om der er områder, hvor den nuværende emnebehandling kan ændres, således at den bedst muligt modsvarer de de ændrede søgebehov som følger af overgangen fra trykte til elektroniske kataloger.

De særlige biplaceringer, der her er tale om, blev i sin tid indført for at supplere emneindgangene i de trykte kortkataloger.

Siden DBC startede emneordstildelingen på bogområdet, har de imidlertid spillet en stadig mindre rolle, og er på nuværende tidspunkt da også på de fleste områder helt erstattet af emneord.
 

Faglitteratur

I første omgang vil ændringen kun berøre faglitteraturen, idet biplaceringer, der er tildelt udover reglerne i DK5, vil være erstattet af emneord for så vidt angår de faglitterære titler i A(B)+H seddelfortegnelserne.

Der er kun tre områder tilbage inden for faglitteraturen hvor de supplerende biplaceringerne har været anvendt i de senere år:

 1. Faglitteratur, beregnet til sprogundervisning. Hovedplaceres under emnet, med en supplerende biplacering i sproggruppen, f.eks. 89.4
   
 2. Fotografiske billedværker, der i følge DK5 skal placeres under emnet, er hidtil blevet biplaceret i 75.7408
   
 3. Egentlige erhvervsvejledninger, der efter reglerne placeres under faget, har fået en supplerende biplacering i 37.09

I alle 3 tilfælde vil man i dag give emneord der udtrykker det samme som de supplerende biplaceringer.
I det første, vil man give emneordet "for tyskundervisning" (niveau/brugerkategori),
i det andet bl.a. "fotografier" og "billedværker" (formbetegnelser) og
i det tredje "erhvervsbeskrivelser" (formbetegnelse)

Emneordene kan med fordel bruges som søgeindgange til dokumenterne fremfor biplaceringerne, og vil derfor fremover erstatte disse.

Skønlitteratur

For skønlitteraturens vedkommende vil biplaceringspraksis blive tage op til en nærmere vurdering i forbindelse med DBC's igangværende projekt vedr. indeksering af skønlitteratur. Resultaterne heraf forventes at foreligge inden årets udgang.

Fortsat biplaceringer i "Dansk bogfortegnelse"

For en god ordens skyld skal det understreges, at ovennævnte ændringerne ikke berører den almindelige praksis for tildeling af biplaceringer i Dansk Bogfortegnelse, hvor der fortsat kan gives op til 2 biplaceringer, hvis det er påkrævet.

Arkiv

Arkiv crp

Klassemærker på ph.d.-afhandlinger

Klassemærker på ph.d.-afhandlinger hah

Ph.d.-afhandlinger registreres fremover uden klassemærker (fra og med DBF201735). Det sker som en konsekvens af besparelse på Nationalbibliografien, og den konkrete udmøntning i form af udeladelse af klassemærker på ph.d.-afhandlinger sker efter aftale med Enheden for Biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen. I posterne vil det i felt 652 være udtrykt som ”Uden klassemærke”.

I løbet af få uger vil det blive muligt for folkebibliotekerne, at berige disse nationalbibliografske poster med klassemærke(r) og således overskrive "Uden klassemærke".

Andre biblioteker kan lokalt tilføje et ønsket klassemærke.

 

Kontakt: Per Nonboe

pn@dbc.dk

Oprettet

Ny katalogkode på lydbøger i eReolen - nu to koder NLY og NLL

Ny katalogkode på lydbøger i eReolen - nu to koder NLY og NLL crp

20. januar 2016

Fra uge 201603 vil I støde på poster med en ny katalogkode NLL.

NLL er den katalogkode, der i fremtiden vil blive brugt til lydbøger i eReolen, der er omfattet af den såkaldte licensmodel (bibliotekerne køber licens til et fast antal udlån).

Den tidligere anvendte kode for eReolens lydbøger NLY fortsætter og vil som hidtil blive brugt til materialer på eReolen omfattet af den såkaldte klik-model (bibliotekerne betaler pr. downlån)

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Ny type af poster med betydning for materialevalg

Ny type af poster med betydning for materialevalg hah

 

Fra i morgen vil man i Danbib kunne se de første poster med katalogkoden FFK (Færdig forkatalogisering).

 

Koden bruges til materiale, der er færdigkatalogiseret på baggrund af en færdig printfil til den fysiske bog modtaget fra forlaget før den fysiske bog udgives.

 

Posterne vil indeholde en note om, hvornår udgivelse forventes.

Hvis en e-bogsversion foreligger samtidig med printfilen, vil denne ligeledes være færdigkatalogiseret med katalogkoden FFK og note om forventet udgivelse.

 

Posterne vil være helt færdige mht. noter og afmærkninger ligesom en eventuel lektørudtalelse også vil foreligge, når FFK-kodens publiceringsuge rammes - på linje med publicering af DBF- og BKM-titler.

 

Endelig katalogkode for Dansk bogfortegnelse (DBF) og bibliotekskatalogisering (BKM) påføres, når DBC modtager den fysiske bog eller konstaterer e-bogen publiceret.

 

Denne nye type forkatalogiseringer er realiseret efter initiativ af Centralbibliotekerne. DBC samarbejder pt. med forlagene L&R samt Gyldendal om fremsendelse af printfiler på deres materialer.

Der kan ikke forventes forkatalogiseringer på alle disse forlags materialer – særligt i starten kan omfanget være begrænset.

 

Formålet med de færdige forkatalogiseringer er, at bibliotekerne kan foretage materialevalg og bestilling på en række nye titler, før disse er udgivet og dermed hurtigere få materialerne på hylden.

Visionen er at nå til det punkt, hvor et materiale kan stå på hylden på biblioteket, den dag det udkommer.

 

Bibliotekerne kan selvfølgelig også vælge at se bort fra forkatalogiseringer ved materialevalget og fastholde de nuværende materialevalgssøgninger.

 

På danbib.dk har vi tilrettet forslagene til materialevalgssøgninger i FBS, så de nu inkluderer de færdige forkatalogiseringer http://www.danbib.dk/fbs-sogninger-materialevalg. 

Oprettet

Præaccessionsposter

Præaccessionsposter crp

2. november 2016
 

Fra slutningen af uge 44 vil der blive overført præaccessionsposter til Danbib. Præaccessionsposter er kun synlige i Danbib - ikke i bibliotek.dk.

Præaccessionsposter er en betegnelse for accessionsposter på trykte bøger, som endnu ikke er modtaget og accessionsregistreret på DBC.

Præaccessionsposten vil indeholde faustnummer, ISBN, titel, forlag, forfatterangivelse i ligefrem orden og oplysninger om, at bogen endnu ikke er modtaget og den forventede udgivelsesdato ifl. forlaget. Posterne får katalogkoden ”ACT” i 032*X.

En del biblioteker har tidligere efterspurgt præaccessionsposter, som giver dem mulighed for at se, at bogen er på vej og for at foretage reservation på et tidligt tidspunkt.
 

Eksempel på præaccessionspost:

001 00 *5 244 287 7*b 870970 *c 20161020 *d 20161020 *f a

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u f *a 2016 *b dk *l dan *v 7

009 00 *a a *g xx

021 00 *e9788711567807

032 00 *x ACT201642

245 00 *aBridget Jones' Baby

260 00 *bLindhardt og Ringhof *c2016

512 00 *a Endnu ikke modtaget, forventet udgivelsesdato ifølge forlaget d. 9.11.2016

652 00 *m NY TITEL

720 00 *oHelen Fielding*4aut

f06 00 *b v

s10 00 *a DBC

 

Kontakt

Per Nonboe

Ændret praksis vedr. børnebøger: serieregistrering foretrækkes fremfor registrering som flerbindsværk

Ændret praksis vedr. børnebøger: serieregistrering foretrækkes fremfor registrering som flerbindsværk crp

5. april 2013


Ved mange børnebøger kan det være svært at afgøre, hvorvidt der er tale om et flerbindsværk eller en serie.

Når de almindelige katalogiseringsregler følges, er en del skøn ind over valg af katalogiseringsmetode, hvorfor udfaldet ikke altid er helt gennemskueligt.

På baggrund af en henvendelse fra et bibliotek havde vi derfor tilbage i november/december 2012 en dialog på profblog om, hvordan bibliotekerne helst så den stigende mængde børnebøger, der kan beskrives såvel som flerbindsværk som serie, registreret.

Tilbagemeldingerne var klare: Hvis det kan lade sig gøre, ønskede man, at vi trak til serieregistrering.
http://profblog.bibliotek.dk/archive/2012/11/15/boerneboeger-serieregistrering-eller-flerbindsvaerk

Dette ønske imødekommer vi nu og vores praksis, der pt. udelukkende vedrører skønlitterære børne- og ungdomsserier, vil fra 2013 uge 14 være følgende:


Seriekatalogisering:

Vælges når materialet fremtræder som del af en serie, men også i de tilfælde, hvor en fælles titel i den primære kilde står fremhævet i forhold til en specifik titel for delen.

Den fælles titel kan godt have anderledes typografi og eller være logo-agtig.

Den ofte fremhævede fælles titel citeres først i 245*a, og dernæst – efter en tankestreg – den specifikke titel. Der laves en 745 på den specifikke titel.

Den fælles titel bruges også som serietitel i 440 uden skarp parentes.

Ved unummererede serier tilføjes nummerering i skarp parentes i 440*v allerede ved registrering af 1. del for at undgå tilføjelse af samhørende-note i 526.

Hvis en evt. nummerering indgår som del af fællestitlen eller står mellem fællestitlen og den specifikke titel for delen i den primære kilde, benyttes fællestitlen kun som serietitel i 440 og den specifikke titel for delen bliver titel i 245*a.


Eksempel 1: (Fællestitlen er fremhævet på titelsiden og ingen nummerering)

100 00 *a Garcia *h Kami *4 aut
241 00 *a Beautiful creatures
245 00 *a Beautiful creatures - stormvind
440 00 *0 *a Beautiful creatures *V 1 *v [1]
745 00 *a Stormvind


Eksempel 2: (Fællestitlen er fremhævet på titelsiden med nummerering)

100 00 *a Schwartz *h Sandra *4 aut
245 00 *a Dronningens hævn
440 00 *0 *a Myrernes rige *v 1

Flerbindskatalogisering:

Vælges kun når materialet klart fremtræder som del af et flerbindsværk: Dvs. ved materialer der kun har en fællestitel og en bind-nummerering, ved  materialer hvor bindtitlen ikke fremgår af titelsiden og ved materialer, hvor bindtitlen ikke kan stå alene.

I tvivlstilfælde trækkes til seriekatalogisering.


BEMÆRK

- at ovenstående praksis kun gælder for katalogisering af skønlitterære børnebogsserier. Serier og flerbindsværker med faglitteratur eller voksen skønlitteratur følger hidtidig praksis ved valg af katalogiseringsmetode.


- ved oplag, nye udgaver og nye bind af eksisterende skønlitterære serier/flerbindsværker følges som hovedregel den hidtidige valgte katalogiseringsmetode for at undgå omkatalgiseringer, forskellig placering af bind i samme serie mv.

Den ny praksis gælder således kun for nye serier.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Artikler og anmeldelser

Artikler og anmeldelser crp

Funktionskoder for ophav på artikler

Funktionskoder for ophav på artikler crp

06. juli 2012
 

Fra 1.8.2012 tages funktionskoder for ophav i brug på artikler.

Dvs. hvor vi tidligere ikke angav en ophavsfunktion men blot lavede et opslag på forfatteren til artiklen i felt 700 eller hvor en ophavsfunktion  fremgik af felt 245*e og havde opslag i felt 700 anvendes fremover udelukkende felt 700 delfelt 4 indeholdende kode for ophavets funktion.

Funktionskoderne bruges i overensstemmelse med bilag J til DanMarc 2, http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm

Funktionskoder har været i brug på bog- og lydområdet samt ved elektronisk tekster fra 15. juni 2009.

Søgeveje og visformater vil fungere som på ovenstående områder.

Funktionskoderne tages ikke i brug for anmeldelser i denne omgang.

Eksempler på praksis før og efter brug af funktionskoder

Eks. 1

Før:  praksis ved artikel uden interview uden brug af funktionskoder

245 00  *a Jeg chatter, derfor tænker jeg

700 00  *a Engelhardt *h Robin

Efter:  praksis ved artikel uden interview med brug af funktionskoder

245 00  *a Jeg chatter, derfor tænker jeg

700 00  *a Engelhardt *h Robin*4aut

Hvor aut angiver funktionskoden for forfatter

Eks. 2

Før:  praksis ved interview uden brug af funktionskoder

245 00  *a Alle skal have råd til at bygge energirigtigt *e Anne-Mette Skovg@ård Hald, interview med Jacob Bang

700 00  *å 1 *a Hald *h Anne-Mette Skovg@ård

700 00  *a Bang *h Jacob

900 00  *a Skovg@ård Hald *h Anne-Mette *z 700/1

Efter:  praksis ved interview med brug af funktionskoder

245 00  *a Alle skal have råd til at bygge energirigtigt

700 00  *å 1 *a Hald *h Anne-Mette Skovg@ård*4ivr

700 00  *a Bang *h Jacob*4ive

900 00  *a Skovg@ård Hald *h Anne-Mette *z 700/1

Hvor ivr og ive angiver funktionskoderne for henholdsvis interviewer og interviewede

Kontakt

Birgit Gøtterup

Ibrugtagning af kodning for tilgængelighed på netartikler og netanmeldelser

Ibrugtagning af kodning for tilgængelighed på netartikler og netanmeldelser crp

08. januar 2013
 

Fra 15.1.2013 tages kodning for netdokumenters tilgængelighed i brug på artikler og anmeldelsesområdet. Koden vil fremgå af felt 008 delfelt n.

Der kodes a for ubegrænset adgang, dvs. gratis adgang og b for begrænset adgang, dvs. adgang mod betaling eller anden form for begrænsning som for eksempel krav om medlemskab af en forening.

Artikelposter med link til Infomedia betragtes som poster med begrænset adgang.

Hvis der i samme post er flere links med såvel begrænset som ubegrænset adgang til samme netdokument, kodes efter den ubegrænsede adgang.

Artikler  med ubegrænset netadgang søges med søgekoden br=ou
(Hvis man fx. søger br=ou og em=forelæsninger, findes forelæsninger, som er tilgængelige uden abonnement.)

Artikler med begrænset netadgang søges med søgekoden br=od

Kodningen anvendes allerede ved netmaterialer på de øvrige nationalbibliografiske områder.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Ratings/vurderinger i anmeldelser

Ratings/vurderinger i anmeldelser crp

2008
 

I musikanmeldelser anføres allerede i dag, hvis anmelderen udtrykker sin vurdering gennem rating.

Vi har valgt at udvide bibliotekskatalogiseringen på anmeldelsesområdet yderligere, så eventuelle ratings i anmeldelser på andre materialer fremover ligeledes anføres. Oplysningen anføres kun, hvis den fremgår af anmeldelsen og vil være formateret i anmeldelsespostens felt 504.

Eksempel på filmpost og dertil hørende anmeldelsespost med ratings:

001 00 *a 2 589 094 9 *b 870971 *c 20060418152302 *d 20060418 *f a
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2005 *b dk *l dan *v 0
009 00 *a m *g th
015 00 *a 8 892 835 0
021 00 *n 25890949 *d kr 968,75 *b DBC mediers brugsretskategori: C+
032 00 *a DBI200538 *x CDV200538
041 00 *a dan *u swe *u nor *u fin *u eng *u dan
245 00 *a Nordkraft *e baseret på en roman af Jakob Ejersbo *e fotograf Jørgen Johansson *f producere Meta Louise Foldager,Morten Kaufmann *e manuskript & instruktion Ole Christian Madsen
260 00 *a [Kbh.] *b Nordisk Film *c [2005]
300 00 *n 1 dvd-video *l 2 t., 5 min.
508 00 *a Undertekster på svensk, norsk, finsk og engelsk
508 00 *a Tekstet for hørehæmmede på dansk
534 00 *a Af indholdet: Ekstra (Se filmen kommenteret af instruktøren Ole Christian Madsen ; Trailer)
652 00 *m 77.7
700 00 *a Ejersbo *h Jakob
700 00 *a Johansson *h Jørgen
700 00 *a Madsen *h Ole Christian *c f. 1965-06-18
s10 00 *a IDX
............................................................
001 00 *a 8 892 835 0 *b 870971 *c 20060418152302 *d 20060418 *f a
004 00 *r n *a i
008 00 *t a *u f *a 2006 *b dk *d s *l dan *v 0 *r ap
009 00 *a a *g xx
014 00 *a 2 589 094 9 *x ANM
016 00 *a 2 290 059 5
032 00 *a ANU200617 *a DAN200616
245 00 *a [Anmeldelse]
300 00 *a S. 65

504 00 *aVurdering: 4/6
557 00 *a Ekko *j 2006 *z 1600-0315 *V Nr. 0031 (2006) *v Nr. 31 (2006)
700 00 *a Green Jensen *h Bo
900 00 *a Jensen *h Bo Green *z 700
s10 00 *a IDX

Vi begynder den udvidede registrering af ratings fra d. 3.11.2008.

Dk5 og emneord

Dk5 og emneord crp

DK5. Rettelser/tilføjelser til 2012-udgaven.2017

DK5. Rettelser/tilføjelser til 2012-udgaven.2017 hah

26. januar 2017

Fra og med bogfortegnelsens uge 201701 tages Rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2017. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar.

Der er ganske få ændringer i år. Overskriften til 37.16 er ændret til ”Sundhed i skolen”, og noten er præciseret i forhold til 61.39 Børns sundhed. Der er hverken nyoprettede eller nedlagte grupper i år.

Endvidere har der været mindre opstramninger og præciseringer af praksis i andre noter.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ganske få ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2017

 

Spørgsmål og kommentarer

Birgit Gøtterup, bg@dbc.dk 

Emneord. Definitioner af musikemneord

Emneord. Definitioner af musikemneord crp

2008

Fra efteråret 2008 indgik musikemneord i emneordsbasen.

Intentionen var i den forbindelse, at der skulle udarbejdes definitioner på genrer, anvendelse mv. for en række ord.

Der er nu udarbejdet ca.100 definitioner, hvilket svarer til en tiendedel af musikemneordene. Fremover vil der blive udarbejdet definitioner ved oprettelsen af nye emneord. Det retrospektive arbejde vil også fortsætte i den grad, behovet skønnes at være til stede.

Ved de mere udførlige definitioner tilføjes der i mange tilfælde også noter om centrale kunstnere. Derudover tilføjes flere "se"- og "se-også"-henvisninger.

Vi håber, disse tiltag vil kunne optimere brugen af DBC's musikemneord og bidrage til endnu mere konsistens.

Kontakt

Simon Ørregaard

Emneord. Skønlitterære genrer -nye definitioner

Emneord. Skønlitterære genrer -nye definitioner crp

29. januar 2009

De skønlitterære genrer fantasy, fantastiske fortællinger, eventyr og eventyrlige fortællinger har fået deres defintioner revideret.

De nye definitioner fremgår af emneordsbasen. Nedenfor er en oversigt over de nye formuleringer.

En bog kan ikke tildeles flere af de følgende genrer. Man må vælge den genre der er væsentligst og gennemgående for bogen. Der kan suppleres med andre skønlitterære emneord.

Fantasy

Note:

Genre. Personerne agerer i et mytologisk, tidsløst univers,
hvor kampen mellem det gode og det onde er fremherskende. Det er
befolket med sære typer og overnaturlige væsener som f.eks drager, dæmoner, troldmænd. Handlingen kan udspille sig såvel i en fortid som i en fremtid. Dungeons and dragons univers

Se også:

fantastiske fortællinger

eventyrlige fortællinger

Fantastiske fortællinger

Note:

Genre. Universet er en blanding af fantasi og virkelighed. Der vendes op og ned på hverdagens hændelser og hændelserne i den

overnaturlige verden. Genren har flere realitetslignende træk end fantasy. Genrens motiver kan være inspireret af eventyr og myter, men i eventyrets verden forekommer overnaturlige begivenheder som en selvfølgelighed. Figurerne i fantastiske fortællinger er tvetydige
Se også:

fantasy
eventyrlige fortællinger

Eventyr

Note:

Genre. Såvel de klassiske eventyr (folke- og kunsteventyr) som moderne fortællinger, der er opbygget efter eventyrets grundregler

Eventyrlige fortællinger

Note:

Genre. Bredere end "eventyr", ofte en fantasiverden, der indgår i et univers der har bibeholdt nogle af eventyrets træk.
Genren kan også bruges ved fortællinger der tager læseren med på en rejse ofte med en helt eller heltinde der skal overvinde en række farefulde forhindringer

Brugt for:

eventyrromaner
Se også:
fantasy
fantastiske fortællinger

 

Vejledning i indeksering af faglitteratur. Ny udgave

Vejledning i indeksering af faglitteratur. Ny udgave crp

Indeksering af faglitteratur forklarer og illustrerer DBC's faglitterære indekseringspraksis.

Den tidligere udgaves skelnen mellem emneord med eller uden autoritetsposter og beskrivelsen af oprettelse af autoritetsposter er taget ud af den nye vejledning.

Med hensyn til ændring i måden at indeksere på er den mest omfattende ændring sket på målgruppeområdet (afsnit 5.8).

Herudover er der kun tale om mindre ændringer og justeringer i principperne for tildeling af emneord.

2010-versionen udkommer udelukkende i elektronisk form.

Adgang til indekseringsvejledningen er gratis. Gå til Vejledning i Indeksering af faglitteratur (pdf)

Kontakt

Per Nonboe

Ændringer ved angivelse af målgruppe

Ændringer ved angivelse af målgruppe crp

2009

Fra og med mandag den 5.10. 2009 ændrer DBC praksis.

Baggrund

Målgrupper har hidtil været angivet flere steder i posten: I nogle tilfælde som note i 517, i andre som materialevalgsnote (felt 991) og endelig som emneord i felt 666 *u.

Dertil kommer, at posten i nogle tilfælde har indeholdt de samme oplysninger både som note og emneord.

Målgruppeemneord har hidtil været tildelt restriktivt, dvs. kun i forbindelse med en ”overraskelse”. Eksempelvis har en lærebog i matematik ikke fået emneordet for matematikundervisning, hvis oplysningen fremgik af titel eller andet i posten.

Denne praksis har understøttet brugernes behov for at udvælge materiale i et søgesæt men er ikke hensigtsmæssig til deciderede søgeformål.

Formålet med at indføre ny praksis på området er derfor at

- Tildele kontrollerede emneord til brug for søgning på målgrupper

- Undgå ”søgefælder” for brugerne ved søgning på målgrupper

- Opstille klare regler for tildeling af målgruppeemneord

Ny indekseringspraksis

Overordnet angives målgruppe, hvis en specifik målgruppe fremgår af materialet eller af medfølgende materiale.

Målgruppen angives som kontrolleret emneord.

Kun når en målgruppe ikke kan udtrykkes kort og dækkende i form af et eller flere 666-målgruppeemneord formuleres en note i felt 517, fx ”Beregnet til samtale mellem børn og voksne om vold i familien”.

Målgruppeoplysningerne i 991 (materialevalgsnote) gives ikke længere.

Materialer beregnet til undervisningsbrug

For indeksering af faglitteratur generelt se DBC's vejledning Indeksering af faglitteratur (kræver abonnement)

Folkeskolen

Materialer til folkeskolen får altid emneordet for folkeskolen kombineret med eventuelle klassetrin – fx:

666 00 *u for folkeskolen

666 00 *u for 4. klasse

666 00 *u for 5. klasse

666 00 *u for 6. klasse

Desuden gives skolefaget som målgruppeemneord, hvis materialet retter sig mod et bestemt fag- fx

666 00 *u for historieundervisning

De gymnasiale uddannelser

Materialer til de gymnasiale uddannelser får altid emneordet for gymnasiale uddannelser kombineret med de enkelte gymnasiale uddannelser.

For de enkelte gymnasiale uddannelser bruges fast følgende termer:

for stx

for hf

for hhx

for htx

Et materiale der henvender sig til enkelte eller flere af de gymnasiale uddannelser, fx stx og hf, vil få målgruppeemneordene:

666 00 *u for gymnasiale uddannelser

666 00 *u for stx

666 00 *u for hf

Et materiale beregnet for alle gymnasiale uddannelser vil udover for gymnasiale uddannelser få alle de enkelte gymnasiale uddannelser som målgruppeemneord: for gymnasiale uddannelser, for stx, for hf, for hhx, for htx.

Desuden gives skolefaget som målgruppeemneord, hvis materialet retter sig mod et bestemt fag, fx

666 00 *u for historieundervisning.

De gymnasiale uddannelser er ikke opdelt på klassetrin, men de enkelte fag er niveaudelte. Der gives målgruppeemneord på niveau. Fx vil materiale beregnet til undervisning i kemi på A-niveau i gymnasiet få

666 00 *u for gymnasiale uddannelser

666 00 *u for stx

666 00 *u for kemiundervisning

666 00 *u for A-niveau

Andre uddannelsesniveauer

For materialer, der retter sig mod studerende ved uddannelser til primært én profession eller i et bestemt fag angives målgruppeemneordet som navnet på uddannelsen i ubestemt entalsform, fx for arkitektuddannelse, for sygeplejerskeuddannelse, for automekanikeruddannelse

Aldersgrupper og niveau

På børnelitteratur angives den aldersgruppe, som materialet henvender sig til, dog højst 16 år.

Hidtil har denne oplysning fremgået af en note (517 *aFra 11 år)

Fremover angives oplysningen som et aldersinterval formateret som emneord, der kan danne basis for en mere nuanceret registeroplægning og dermed forbedre søgemulighederne.

Fremtidig praksis:

666 00 *u for 11-13 år

Denne formateringsmetode gør søgning på enkelte aldre i intervallet muligt (fx for 12 år) såfremt det anvendte søgesystem indrettes herpå.

Hvis materialet kræver formidling, kan aldersangivelsen kombineres hermed fx formidling for 10-12 år.

Aldersangivelsen kan også kombineres med materialets anvendelighed til såvel formidling for mindre børn som selvlæsning af større børn. Emneordet ”selvlæsning for …” anvendes kun i denne kombination:

666 00 *u formidling for 5-8 år

666 00 *U for 9-12 år*u selvlæsning for 9-12 år

Deciderede undervisningsmaterialer får ikke alder, men kun klassetrin som emneord.

Se også DBC's Indeksering af skønlitteratur afsnit 5.5 (kræver abonnement).

Implementering

Når den nye indekseringspraksis træder i kraft mandag den 5.10. vil den også gælde for nye udgaver og oplag (på såvel faglitteratur som børneskønlitteratur)

Der vil i tilknytning til indførelsen af ny indekseringspraksis på målgrupperområdet blive lavet masserettelser på såvel DBC- som decentrale emneord, og henvisninger fra tidligere anvendte termer vil blive oprettet, fx for sygeplejestuderende brug for sygeplejerskeuddannelse.

Fra og med mandag den 5.10. 2009 ændrer DBC praksis.

Baggrund

Målgrupper har hidtil været angivet flere steder i posten: I nogle tilfælde som note i 517, i andre som materialevalgsnote (felt 991) og endelig som emneord i felt 666 *u.

Dertil kommer, at posten i nogle tilfælde har indeholdt de samme oplysninger både som note og emneord.

Målgruppeemneord har hidtil været tildelt restriktivt, dvs. kun i forbindelse med en ”overraskelse”. Eksempelvis har en lærebog i matematik ikke fået emneordet for matematikundervisning, hvis oplysningen fremgik af titel eller andet i posten.

Denne praksis har understøttet brugernes behov for at udvælge materiale i et søgesæt men er ikke hensigtsmæssig til deciderede søgeformål.

Formålet med at indføre ny praksis på området er derfor at

- Tildele kontrollerede emneord til brug for søgning på målgrupper

- Undgå ”søgefælder” for brugerne ved søgning på målgrupper

- Opstille klare regler for tildeling af målgruppeemneord

Ny indekseringspraksis

Overordnet angives målgruppe, hvis en specifik målgruppe fremgår af materialet eller af medfølgende materiale.

Målgruppen angives som kontrolleret emneord.

Kun når en målgruppe ikke kan udtrykkes kort og dækkende i form af et eller flere 666-målgruppeemneord formuleres en note i felt 517, fx ”Beregnet til samtale mellem børn og voksne om vold i familien”.

Målgruppeoplysningerne i 991 (materialevalgsnote) gives ikke længere.

Materialer beregnet til undervisningsbrug

For indeksering af faglitteratur generelt se DBC's vejledning Indeksering af faglitteratur (kræver abonnement)

Folkeskolen

Materialer til folkeskolen får altid emneordet for folkeskolen kombineret med eventuelle klassetrin – fx:

666 00 *u for folkeskolen

666 00 *u for 4. klasse

666 00 *u for 5. klasse

666 00 *u for 6. klasse

Desuden gives skolefaget som målgruppeemneord, hvis materialet retter sig mod et bestemt fag- fx

666 00 *u for historieundervisning

De gymnasiale uddannelser

Materialer til de gymnasiale uddannelser får altid emneordet for gymnasiale uddannelser kombineret med de enkelte gymnasiale uddannelser.

For de enkelte gymnasiale uddannelser bruges fast følgende termer:

for stx

for hf

for hhx

for htx

Et materiale der henvender sig til enkelte eller flere af de gymnasiale uddannelser, fx stx og hf, vil få målgruppeemneordene:

666 00 *u for gymnasiale uddannelser

666 00 *u for stx

666 00 *u for hf

Et materiale beregnet for alle gymnasiale uddannelser vil udover for gymnasiale uddannelser få alle de enkelte gymnasiale uddannelser som målgruppeemneord: for gymnasiale uddannelser, for stx, for hf, for hhx, for htx.

Desuden gives skolefaget som målgruppeemneord, hvis materialet retter sig mod et bestemt fag, fx

666 00 *u for historieundervisning.

De gymnasiale uddannelser er ikke opdelt på klassetrin, men de enkelte fag er niveaudelte. Der gives målgruppeemneord på niveau. Fx vil materiale beregnet til undervisning i kemi på A-niveau i gymnasiet få

666 00 *u for gymnasiale uddannelser

666 00 *u for stx

666 00 *u for kemiundervisning

666 00 *u for A-niveau

Andre uddannelsesniveauer

For materialer, der retter sig mod studerende ved uddannelser til primært én profession eller i et bestemt fag angives målgruppeemneordet som navnet på uddannelsen i ubestemt entalsform, fx for arkitektuddannelse, for sygeplejerskeuddannelse, for automekanikeruddannelse

Aldersgrupper og niveau

På børnelitteratur angives den aldersgruppe, som materialet henvender sig til, dog højst 16 år.

Hidtil har denne oplysning fremgået af en note (517 *aFra 11 år)

Fremover angives oplysningen som et aldersinterval formateret som emneord, der kan danne basis for en mere nuanceret registeroplægning og dermed forbedre søgemulighederne.

Fremtidig praksis:

666 00 *u for 11-13 år

Denne formateringsmetode gør søgning på enkelte aldre i intervallet muligt (fx for 12 år) såfremt det anvendte søgesystem indrettes herpå.

Hvis materialet kræver formidling, kan aldersangivelsen kombineres hermed fx formidling for 10-12 år.

Aldersangivelsen kan også kombineres med materialets anvendelighed til såvel formidling for mindre børn som selvlæsning af større børn. Emneordet ”selvlæsning for …” anvendes kun i denne kombination:

666 00 *u formidling for 5-8 år

666 00 *U for 9-12 år*u selvlæsning for 9-12 år

Deciderede undervisningsmaterialer får ikke alder, men kun klassetrin som emneord.

Se også DBC's Indeksering af skønlitteratur afsnit 5.5 (kræver abonnement).

Implementering

Når den nye indekseringspraksis træder i kraft mandag den 5.10. vil den også gælde for nye udgaver og oplag (på såvel faglitteratur som børneskønlitteratur)

Der vil i tilknytning til indførelsen af ny indekseringspraksis på målgrupperområdet blive lavet masserettelser på såvel DBC- som decentrale emneord, og henvisninger fra tidligere anvendte termer vil blive oprettet, fx for sygeplejestuderende brug for sygeplejerskeuddannelse.

Kontakt

Per Nonboe

Tidligere års rettelser og ændringer i DK5

Tidligere års rettelser og ændringer i DK5 crp

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2015

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2015 crp

Fra og med bogfortegnelsens uge 201501 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2012-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2015. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar.

Der er ganske få ændringer i år. Det har været nødvendigt, at præcisere, at 39.8 også omfatter fritid i alm for børn og unge. Når der tales om i alm. er det altså i forhold til særlige fritidsinteresser, som sport og frimærker, som sættes under emne.

Der har været ønske om større opdeling af de nordvestafrikanske (ferie)øer. Det har vi løst ved at nedlægge grupperne for De Nordvestafrikanske Øer under geografi og historie og flytte øerne ind under det land, de hører til.

Dvs. at De Kanariske Øer, Fuerteventura og Tenerife fremover betragtes som enkelte lokaliteter i Spanien og der nyoprettes en gruppe til enkelte lokaliteter i Portugal, hvor så Madeira, Porto Santo og Azorerne placeres. Der er tilsvarende rettelser under historie.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2015 (pdf)

Kontakt

Birgit Gøtterup

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2014

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2014 crp

Fra og med bogfortegnelsens uge 201401 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2012-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2014. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar.

I år har vi foretaget en række mindre rettelser og præciseringer af noterne. F.eks. opfattes pirateri  i vore dage som noget kriminelt og flyttes til 34.38. Dvs. at 65.99 fremover forbeholdes det historiske sørøveri og kapervæsen. Beredskab i alm. flytter til 61.49, forebyggelse af ulykker og ulykker i alm. Civilforsvaret, dvs. beskyttelse mod krigshandlinger sættes fortsat i 62.66.

Grupperne for flamsk litteraturhistorie, skønlitteratur og sprog nedlægges, da skriftsproget er lig med nederlandsk. Skånsk har hidtil været placeret som dansk dialekt, men vi må erkende, at det i almindelige opfattelse er en variant af svensk sprog. Endelig oprettes en gruppe til USA’s historie i det 21. århundrede, og 98.636 ændrer overskrift til 1946-1999.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2014 (pdf)

 

Spørgsmål og kommentarer

Birgit Gøtterup, bg@dbc.dk

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2013

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2013 crp

Fra og med bogfortegnelsens uge 201305 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2012-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2013. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser er tilgængelige i DK5 web.

I år har vi præciseret noterne i 07, så de enkelte grupper også indeholder mediernes netudgaver, vi har oprettet en ny gruppe 32.18 til islamisme og vi har samlet alle former for julemusik undtagen klassiske enkeltværker i gruppe 78.799.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2013 (pdf)

Kontakt

Birgit Gøtterup

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2012

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2012 crp

I år publiceres årets rettelser og tilføjelser til DK5 2007-udgaven uden kumulering med årene 2008-2011, fordi et nyt hovedbind udgives i foråret 2012.

Fra og med bogfortegnelsens uge 201205 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2012

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar 2012.

I år har vi revideret sprogbrugen i gruppe 19, hvor edb er erstattet af IT, og der er kommet en underdeling af 19.639, således at det sociale net fremover sættes i 19.6393.

Vi har fortsat revisionen af sprogbrugen i gruppe 62 og 65, og nedlagt enkelte forældede grupper under 65.3.

Noten om skønlitteratur gruppe 82-88 er omskrevet og grupperet i afsnit, så det er blevet mere overskueligt.

Sydsudan er kommet til som nyt land under geografi 48.426 og historie 98.426. Israels historie i 98.22 har fået ændret overskriften, så den eksplicit også omfatter Palæstinas historie i alm. Der er oprettet en undergruppe til Vestbredden og Gazas historie efter 1967.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

 

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2011

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2011 crp

Fra og med bogfortegnelsens uge 201105 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af  DK5. Systematik, rettelser og tilføjelser. 2011, til 2007-udgaven

Alle rettelser og tilføjelser er tilgængelige i DK5 web.

I år har vi fortsat revisionen af 62 med gruppe 62.4. 37.33 og 37.34 er revideret, så de også omfatter de danske forhold i alm. hvorimod skoleadministration og lovgivning for enkelte skoleformer sættes i undergrupperne under 37.36.

Litauisk sprog er udskilt fra lettisk under såvel sprog, 89.86, som skønlitteratur, 88.76 og litteraturhistorie i 81.86.

64.102 Andre landes kogekunst i alm. underdeles geografisk fremover, så det er muligt at udskille de enkelte landes kogekunst.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2010

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2010 crp

Fra og med bogfortegnelsens uge 201005 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2007-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Systematik, rettelser og tilføjelser. 2010, til 2007-udgaven

Alle rettelser og tilføjelser vil være tilgængelige i DK5 web sidst i januar.

Der er i år revideret i grupperne 62-62.39, hvor en række meget sjældent brugte undergrupper er nedlagt.

I gruppe 35 er overskriften ændret til Offentlig forvaltning, og gruppe 35 dækker fremover de almene værker om offentlig forvaltning, hvorimod statslig forvaltning fremover sættes i 35.1, og lokalforvaltning fortsat i 36.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2009

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2009 crp

Fra og med bogfortegnelsens uge 200905 tages der nye rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af vedhæftede dokument.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2009

En kumuleret udgave af samtlige rettelser og tilføjelser til sidste hovedudgave af Systematisk del fra 2007 vil blive publiceret som pdf-udgave i løbet af februar.

Når den kumulerede udgave foreligger, vil den kunne downloades fra Bibliografisk Nyt. Der gives besked via Bibliografisk Nyt, når den kumulerede fil er klar.

Alle rettelser og tilføjelser vil ligeledes være tilgængelige i DK5 web sidst i januar.

Der er i år foretaget en underdeling af ledelsesgrupperne 60.1 og 60.13. Herudover er der redigeret i en del noter.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer publiceres sammen med den kumulerede udgave af Rettelser og tilføjelser, i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008 crp
DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008 er trådt i kraft med ugefortegnelsen 200805.

Rettelserne er offentliggjort i DK5web.

Download en pdf-fil med  Rettelser og tilføjelser. 2008.

Der er i år foretaget en revision af psykiatrigruppen 61.642, således at der f.eks. er oprettet en gruppe 61.645 til psykiske udviklingsforstyrrelser, som f.eks. autisme og ADHD. Sprogbrugen i grupperne er tilnærmet til ”Klassifikation af sygdomme : 10. revision”.

Samtidig er gruppe 13.7 Klinisk psykologi nedlagt, og den kliniske psykologi placeres fremover sammen med psykiatrien i 61.642 eller i undergrupperne under de enkelte psykiske sygdomme.

Endvidere er kemien blevet udskilt helt fra fysikken, således at også den almene kemi fremover sættes i 54.

Herudover er der rettelser af fejl i hovedudgaven 2007.

Rettede registerord

De nyeste ændringer i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse er medtaget som et særskilt bilag i supplementet. Endvidere er medtaget nyoprettede registerord fra 2007.

Nye registerord og rettelser vil endvidere blive medtaget i 2008-udgaven af DK5's alfabetiske og systematiske register, som forventes at udkomme ultimo april 2008.

Kontakt

Birgit Gøtterup

Tillægstal til DK5

Tillægstal til DK5 crp

Tillægstal for skønlitteratur

Ved underdeling af skønlitteraturen anvendes et system af tillægstal, som adskilles fra det egentlige klassemærke ved en kort streg.

Tillægstallene for skønlitteratur består af to cifre, hvoraf det første angiver publiceringssproget, og det andet dels angiver digtarten, dels markerer antologiform.

1. ciffer betyder:

0 Skrifter på originalsproget
1 Skrifter oversat til fremmedsprog
2 Skrifter oversat til dansk

2. (og 3.) ciffer betyder:

0 Digte. Antologier
1 Digte. Værker af enkelte forfattere
2 Skuespil. Antologier
3 Skuespil. Værker af enkelte forfattere
4 Romaner og noveller. Antologier
5 Romaner og noveller før 1901. Værker af enkelte forfattere
6 Romaner og noveller fra 1901. Værker af enkelte forfattere
7 Humor, tegneserier etc. Antologier
8 Humor, tegneserier etc af enkelte forfattere
9 Børne- og ungdomsbøger 90 Digte for børn. Antologier
91 Digte for børn. Enkelte forfattere
92 Børnekomedier. Antologier
93 Børnekomedier. Enkelte forfattere
94 Fortællinger for børn. Antologier
96 Fortællinger for børn. Enkelte forfattere
97 Humor, tegneserier etc. for børn. Antologier
98 Humor, tegneserier etc. for børn. Enkelte forfattere

Et par eksempler:

86-06 Romaner og noveller på dansk (som originalsprog) af enkelte forfattere fra 1901 - for voksne.

86-096 Fortællinger på dansk (som originalsprog) af enkelte forfattere - for børn.

86-09? Al skønlitteratur for børn og unge på dansk (som originalsprog).

Emneord: Nye skønlitterære genrer, september 2018

Emneord: Nye skønlitterære genrer, september 2018 hah

Følgende nye skønlitterære genrer er blevet oprettet:

 

1. Domestic noir

Note: Genre. Krimi, der foregår inden for hjemmets fire vægge og som regel har kvindelige hovedpersoner. Tager ikke udgangspunkt i kriminalhistorier med mordere, men er snarere underspillede psykologiske gysere, hvor den hjemlige sfære med ægteskabet og kernefamilielivet i centrum, er det farlige

Se også:

psykologisk thriller

 

2. Historiske romaner

Note: Genre. Roman der udspiller sig i fortiden et sted mellem fri fantasi og historiske fakta. Den gør brug af fortidens begivenheder, personer og miljøer samtidig med, at forfatteren er fri til at digte både til og fra. Fortiden skal her forstås som fra forhistorisk tid og frem til mellemkrigstiden

Brugt for:

historisk fiktion

Se også:

slægtsromaner

biografiske romaner

 

3. Dannelsesromaner

Note: Genre hvor en hovedpersons liv beskrives fra barndom og ungdom til voksen, moden person. Undervejs er hovedpersonens modning konfliktfyldt og præget af uforsonlighed, men dette overvindes til slut, hvorved et idealiseret billede af et dannet menneske fremstår. Er beslægtet med udviklingsromanen. I dannelsesromanen finder hovedpersonen sin plads i livet som et dannet, ansvarligt menneske, mens udviklingsromanen skildrer tabet af illusioner og drømme.

Se også:

udviklingsromaner

 

4. Kollektivromaner

Note: Genre som skildrer en samfundsgruppes liv og udvikling. Kollektivromanen har ikke bare én eller et par hovedpersoner. Mennesket ses som et socialt væsen. Vinklen er snarere samfundskritisk end psykologisk.

 

5. Udviklingsromaner

Note: Genre hvor et helt livsforløb skildres og hovedpersonens tankemæssige og sociale udvikling er central for historien. Ofte beskrives de ydre vilkårs indflydelse på personens opvækst og karakteregenskaber. Er beslægtet med dannelsesromanen. I dannelsesromanen finder hovedpersonen sin plads i livet som et dannet, ansvarligt menneske, mens udviklingsromanen skildrer tabet af illusioner og drømme.

Se også:

dannelsesromaner

 

Generelt for alle genrer:

Genrerne fremgår af emneordsbasen og indekseringsvejledningen for skønlitteratur på metadata.dk. Der kan suppleres med andre skønlitterære emneord.

DBC har tilføjet genrerne på en række udvalgte allerede registrerede titler.

Historiske romaner har tidligere eksisteret som genre, men udgik som genreemneord i 1991. Her har vi tilføjet genren på udvalgte titler fra 1991 og frem til i dag.

 

Kontakt:

Nina Kopp (nk@dbc.dk), Camilla Riis Petersen (crp@dbc.dk) eller Pernille Manthey Lovisendal (pml@dbc.dk)

 

 

Oprettet

Ny skønlitterær genre og omdøbt og revideret genre

Ny skønlitterær genre og omdøbt og revideret genre hah

1.  Den skønlitterære genre young adult er blevet oprettet. Genren fremgår af emneordsbasen og indekseringsvejledningen for skønlitteratur. Der kan suppleres med andre skønlitterære emneord.

 

 • Young adult
  Note: Genre. Litteratur der omhandler overgangen fra barn til voksen og kredser om emner som identitetsdannelse, seksualitet, opdagelsesrejser i bredeste forstand og tabet af nærtstående relationer. Bruges ofte om litteratur, der primært udspiller sig i en realistisk og nutidig verden. Genren bruges ikke om al litteratur, der omhandler unges liv, men skal have et fokus på "coming of age" tematik.
  Brugt for: YA

 

 

2. Den skønlitterære genre spændende bøger er blevet omdøbt til spænding, og definitionen er blevet revideret. Den nye definition fremgår af emneordsbasen og indekseringsvejledningen for skønlitteratur. Der kan suppleres med andre skønlitterære emneord. DBC retter poster med emneordet spændende bøger til ny praksis.

 

 • Spænding
  Note: Genre, hvor handlingen er i centrum, mens personbeskrivelser, motiver og miljø er af mindre betydning. Helte og skurke er klart definerede og den ene (farefulde) begivenhed afløser den anden. Genren bruges ikke sammen med "krimi", men i stedet for.
  Brugt for:
  spændende bøger
  spændingsromaner

Kontakt:
Nina Kopp (nk@dbc.dk) eller Camilla Riis Petersen (crp@dbc.dk)

 

 

Oprettet

Film, spil og multimedier

Film, spil og multimedier crp

DBC's katalogiseringsniveau for elektroniske materialer

DBC's katalogiseringsniveau for elektroniske materialer crp

Nedenfor angives i hovedtrækkene DBC's katalogiseringsniveau for elektroniske materialer efter de nye katalogiseringsregler. For en mere detaljeret gennemgang af DBC's katalogiseringspraksis henvises til DBC's kursustilbud vedrørende katalogisering og formatering.

Elektroniske materialer i fast fysisk form

Det nationalbibliografiske niveau bygger på den DBC-praksis, som har været gældende også før området blev nationalbibliografi, og som formatundervisningen har dækket.

Hidtidig DBC-praksis har ikke indebåret installation af samtlige cd-rom'er og disketter for at kunne anvende titelskærmbilledet som første primære kilde, samt for at finde frem til skærmsiden med ophavsoplysninger. Denne praksis vil fortsætte som hidtil og er dermed en afvigelse fra reglerne.

Der vil ikke blive kodet for filtype i felt 008q.

Som noget nyt vil tolkningen af §9.7B1a betyde, at kun følgende systemkravselementer vil være obligatoriske: Maskintype; arbejdslager/ram; styresystem; cd-rom-drev hastighed; skærm/grafikkort; lydkort.

Elektroniske materialer i onlinetilgængelig form

Katalogiseringsniveauet er under stadig justering for disse publikationer, men følgende er besluttet indtil videre.

Afsnit 9.3B Filbeskrivelse samt den tilhørende kodning i felt 008q vil ikke fremover blive anvendt.

I Afsnit 9.4 anvendes ikke hjemsted (felt 260a) samt adresse (felt 260d).

Ved formatering i felt 008t (kode for bibliografisk kategori) bruges koden "m" også for dynamiske publikationer, mens koden "p" kun anvendes for periodica efter den hidtidige definition.

Der er endnu ikke taget stilling til det personlige ophav for de dynamiske publikationer.

Alle elektroniske materialer

Nedenstående skema viser, hvilke noter der betragtes som nationalbibliografi og hvilke som bibliotekskatalogisering. Det skal bemærkes at det endnu ikke er fastlagt, om der vil være tilfælde hvor indholdsnoterne på de onlinetilgængelige publikationer er nationalbibliografiske. Indtil notebrugen er endeligt fastlagt for onlinepublikationerne vil disse blive formateret uden brug af delfelt 1.

 

NOTER FOR ELEKTRONISKE MATERIALER FORDELT PÅ NATIONALBIBLIOGRAFI (NB) OG BIBLIOTEKSKATALOGISERING (BK)

  NB BK
Systemkrav (9.7B1a)

Kommentar/DBC-praksis:


Obligatorisk note iflg. reglerne.

DBC-niveau: Oplysning om:maskintype; arbejdslager/ram; styresystem; cd-rom-drev hastighed; skærm/grafikkort; lydkort medtages

x  
Adgangsmåde (9.7B1b)

Kommentar/DBC-praksis:


Noten formateres altid i felt 856
x  
Art og afgrænsning (9.7B1c) x  
Sprog (9.7B2)

Kommentar/DBC-praksis:


Programmeringssprog oplyses ikke
   
Hovedtitlens kilde (9.7B3)

Kommentar/DBC-praksis:


Obligatorisk note iflg. reglerne.

DBC-praksis: Noten medtages på materialer i fast fysisk form.


Noten medtages på onlinepublikationer,hvis kilden er andet end titelskærmbilledet
x  
Titelvarianter (9.7B4) x  
Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation (9.7B5) x  
Ophavsangivelser (9.7B6) x  
Udgave og historie (9.7B7) x  
Filbeskrivelse (9.7B8)

Kommentar/DBC-praksis:


Anvendes ikke af DBC
   
Publicering, distribution el.lign. (9.7B9) x  
Fysisk beskrivelse (9.7B10) x  
Bilag og andet supplerende materiale (9.7B11)   x
Serie (9.7B12)   x
Disputats el.lign (9.7B13)

Kommentar/DBC-praksis:


Næppe af betydning i praksis
x  
Målgruppe og tilgængelighed (9.7B14)   x
Referencer til publiceredebeskrivelser (9.7B15)   x
Andre forekommende materialetyper (9.7B16)   x
Indholdsbeskrivelse (9.7B17)   x
Indhold (9.7B18)

Kommentar/DBC-praksis:


I visse tilfælde nationalbibliografi, som også for bøgerne
  x
Numre i materialet (9.7B19) x  
Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives og bibliotekets beholdning (9.7B20)

Kommentar/DBC-praksis:


Ikke relevant for DBC
  x
Sammenhæng med andre værker (9.7B21)

Kommentar/DBC-praksis:


Næppe relevant for DBC
  x
Samlet note om det originale materiale (9.7B22)

Kommentar/DBC-praksis:


Næppe relevant for DBC
x  
Andre noter (9.7B23) x  
Note om grundlag for beskrivelsen (9.7B23a)

Kommentar/DBC-praksis:


Anvendes ved dynamiske online-materialer
x  

Felt 300 e - Tekniske oplysninger

Felt 300 e - Tekniske oplysninger crp

2001
 

Oplysning om teknisk format - ofte sammenfaldende med materialetype - bliver fremover inddateret og søgbart i felt 300 delfelt e.

Som følge af ændringerne i katalogiseringsregler og format medtages fra uge 45 2001 oplysning om materialets tekniske format i felt 300 delfelt e for elektroniske materialer i fast fysisk form. Ændringerne i katalogiseringsregler og danMARC2 er beskrevet på Biblioteksstyrelsens hjemmeside under nyheder.

I DBC's poster er indtil videre anvendt følgende betegnelser for tekniske oplysninger:

game boy
game boy advance
game boy color
nintendo 64
playstation
playstation 2
U-matic
VHS

De tekniske oplysninger vil i den kommende nyoplægning af DanBib blive søgbare med koderne ts og lts, det vil sige, at f.eks. playstation 2 materialer kan søges som "lts=playstation 2".

Eksisterende poster i base DBC vil blive rettet.

De rettede DBC-poster vil blive udsendt som supplementsleverance til "Nye og ajourførte poster" i uge 47. Rettede decentrale poster vil indgå i leverancen "Decentrale poster" fra og med uge 45.

Ibrugtagning af kode for spil

Ibrugtagning af kode for spil crp
2007
 
DBC har fra 2007 taget koden bg - i felt 008 delfelt q - i anvendelse ved registreringen af elektroniske materialer, når indholdet er computerspil. Ibrugtagningen af koden er tidligere varslet overfor systemleverandørene.
 
Kontakt

Medierådets PEGI-afmærkninger

Medierådets PEGI-afmærkninger crp

2004

Medierådets PEGI-aldersangivelser: PEGI (Pan European Game Information) er producenternes vejledende ikonafmærkninger af interaktive spil. Disse aldersangivelser citeres fra uge 200424 som note hvis de fremgår af materialet. Noten inddateres i felt 517 i SFD- såvel som i rene DBF-poster.

Eksempel:
517 *a PEGI-mærkning: 3+

Man kan læse mere om mærkningen på Medierådets hjemmeside.

Multimedier på nettet

Multimedier på nettet crp

2010
 

DBC påbegynder ultimo maj 2010 registreringen af multimedier på nettet.

Multimedier som for eksempel spil og sprogkurser optages normalt i Dansk bogfortegnelse, når de udkommer på cd-rom og opfylder optagelseskriterierne. På linje hermed optages multimedier på nettet som statiske netpublikationer: Katalogkoderne IDO og NET vil blive anvendt og posterne vil dermed indgå i dataleverancer og søgninger på normal vis.

Netmultimedier vil i felt 009 alle have materialekodningen:

009 00 *a t *g xe

Registreringen vil i vid udstrækning bygge på registreringen af den fysiske udgave af materialet, hvis en sådan forefindes.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Opstilling af filmede balletter

Opstilling af filmede balletter crp

2009
 

Pr. 1. januar 2009 ændrede vi praksis for opstilling og katalogisering af balletter udgivet på dvd-video.

Som opstillingselement vælges nu en standardtitel for balletten, således at alle udgivelser af f.eks. Svanesøen fremover opstilles under denne titel uanset titlen på materialet.

Standardtitlen formateres i felt 239 delfelt t - koreografen på den aktuelle udgivelse i et tilhørende delfelt ø (- tidligere blev balletter opstillet efter materialets titel og standardtitlen angivet i felt 739).

Ved udgivelser, der indeholder flere balletter, sættes de enkelte balletter nu i felt 795, hvor de tidligere blev angivet i felt 530. Komponisten til en ballet på dvd sættes fortsat i felt 700.

Kontakt

Hanne Lydom Thomsen

Udeladelse af oplysninger om letterbox-format og surround-lyd

Udeladelse af oplysninger om letterbox-format og surround-lyd crp

2005
 

Oplysning om en films format (hidtil kun 'letterbox') og surround-lyd medtages fra 2005 ikke længere i DBCs katalogiseringer.

Det nøjagtige format kan i mange tilfælde ikke bestemmes. Antallet af formater er eksploderet, og de fleste nye film er anamorfe (tilpasser sig det udstyr, de afspilles på).
Surround-lyd er mere reglen end undtagelsen på film i dag.

Oplysning om mono eller sort-hvide sekvenser oplyses fortsat.

Kontakt

Nina Ørsnes

Udvidelse i brugen af felt 006

Udvidelse i brugen af felt 006 crp

2006
 

Fra uge 200636 udvider DBC brugen af felt 006 til også at omfatte evt. begrænsninger i adgang til materialerne for bestemte målgrupper.

Indtil nu har feltet kun været brugt af DBC til angivelse af karenstid til musik, men fremover vil det også omfatte kodede oplysninger om adgangsbegrænsninger til film og aldersbegrænsede anbefalinger for udlån af spil.

Materialerne er optaget i fortegnelserne DBI, DBF, CDR, CDV.

For forklaring af kodernes betydning se danMARC2

Ønsker om andre aldersbegrænsninger og aldersafgrænsede anbefalinger sendes til Bibliografisk Råd.

Bemærk at loven kræver at bibliotekerne sørger for at udlån af film følger Medierådet for Børn og Unges mærkning af film. Se nærmere på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside og i Medierådets portal


Film

Noter:
Mærkning: tilladt for alle
Fra 5 år
Kodning:
006 *d0 *2b
006 *e5 *2d

Noter:
Mærkning: Tilladt for børn over 11 år
Fra 12 år
Kodning:
006 *d11 *2b
006 *e12 *2d

Bemærk det er lovpligtigt at følge Medierådets afmærkning.
Hvis der er en afmærkning af målgruppe fra DBC mediers konsulenter, er den kun anbefalende.

Cd-rom

006 bruges også til aldersafgrænsede anbefalinger om brug af computerspil.

Noter:
PEGI-mærkning: 16+
Fra 10 år

Kodning:
006 *e16 *2c
006 *e10 *2d

Bemærk at DBCs lektører ofte vurderer spil mm. anderledes end de vejledende PEGI-mærkninger.

PEGI-mærkning: Pan European Game Information. Europæisk mærkning af computerspil. Laves ud fra oplysninger fra producenten om indhold mht: vold, bad language, gys, racisme, sex og narko. Herudfra genereres udover ovennævnte "advarsler" også en aldersanmærkning (=skadelighedsangivelse) (3+, 7+, 12+, 16+, 18+). Her er altså tale om advarsler.
PEGI-mærkning er ikke lovbefalet, men anbefalet af Medierådet.

Note med aldersangivelse: angives af DBCs lektører ud fra hvilken aldersgruppe spillet anses for egnet til. Der er altså tale om en menneskelig vurdering af hvilken målgruppe spillet egner sig til, og om anbefaling ikke advarsel. Aldersanbefalingen kan derfor både ligge højere og lavere end PEGI-mærkningen.


Retrospektive rettelser

Styrelsen for Bibliotek og Medier har finansieret en særkørsel hvor DBC har rettet poster der tidligere har været medtaget i de berørte fortegnelser (DBI, DBF, CDR, CDV), og som indeholdt note om Medierådets afmærkning.

Bibliotekerne kan hente de rettede poster som dataleverancer eller ved selv at downloade posterne fra DanBib.

Nærmere meddelse om mulighederne for dataleverancer og download er udsendt på eNyhedsbrevet: Post-meddel uge 36.

Kodning af anbefalet adgangsbegrænsning er ikke foretaget retrospektivt.


Decentrale poster

DBC's rettelser omfatter ikke decentrale poster da forskellig praksis ved udformning af felt 517 (note om målgruppe og anvendelighed) betyder at en maskinel rettelse vil være for usikker.

Bibliotekerne opfordres til selv at foretage retttelser i egne poster i det omfang materialerne er omfattet af Medierådet for Børn og Unges klassificering.

Styrelsen for Bibliotek og Medier er ved at afklare hvordan bibliotekerne skal håndtere egne importerede film som ikke har været genstand for Medierådets vurdering.


Kontakt

Vedrørende registrering:
Kirsten Pødenphant

Vedrørende dataleverancer og download:
DBC's Kundeservice

Lyd

Lyd crp

Krimiserier

Krimiserier crp

Det bliver nu muligt at se i katalogen, i hvilken rækkefølge man bør læse nyere kriminalromaner med samme hovedpersoner.

Ændringen sker efter flere henvendelser fra biblioteker kombineret med tilbagemeldinger på DanBib-møderne i foråret 2009.

DBC vil frem til ultimo maj inddatere noter på alle bind i alle biblioteksrelevante udgaver af ca. 50 udvalgte krimiserier.

Ialt regner vi med at ca. 1200 poster vil blive rettet.

Hertil kommer, at vi også forventer at rette de tilsvarende lydbogsudgaver.

Mange biblioteker har lagt oversigter over krimiserier på nettet og vi har taget udgangspunkt i listen fra Vejen Bibliotek og suppleret fra andre bibliotekers lister og anden information.

Hensigten er ikke at opnå fuldstændighed på området. Vi har valgt en pragmatisk tilgang, hvor vi retter de væsentligste serier igennem.

Vi er efterfølgende åbne for biblioteksforslag omhandlende de serier, der ikke blev rettet.

Hovedprincipperne vil være følgende:
På alle poster i serien gives en note i felt 526 indholdende navn og evt. den betegnelse hovedpersonen er kendt under samt nummeret i rækkefølgen. Alternativt til et navn kan angives en betegnelse serien er kendt under.

526 00 *i Krimiserien med *t Fandorin ; 5

Formateringen bevirker:

- at man kan se på den enkelte titel, hvilket nummer i serien, det drejer sig om

- at man ved skanning i titelregistret på hovedpersonens navn har en indgang til at finde andre numre i serien, f.eks. det 1. bind

Fandorin ; 1

Fandorin ; 2

Fandorin ; 3

Fandorin ; 4

Fandorin ; 5

 

Men:

Bemærk: Krimiserier der i forvejen har egen decideret seriebetegnelse og nummerering og hvor man derfor allerede kan se rækkefølgen af bindene rettes ikke

440 00 *0 *a Roman om en forbrydelse *V 3 *v 3. bog

440 00 *0 *a Millennium *v 3. bind

En løsning med fulde samhørende noter som det kendes fra skønlitterære samhørende værker er bl.a. af ressourcemæssige grunde fravalgt.

Når kampagnen med påførsel af noter retrospektivt er færdig, udsendes primo juni en samlet dataleverance på de rettede poster. Nærmere information herom følger på listen om vore dataleverancer. Noterne vil dog allerede nu kunne ses og leveres, hvis en af de rettede poster af andre grunde indgår i en dataleverance.

Efter kampagnen videreføres arbejdet med noter på krimiserier som en del af den almindelige bibliotekskatalogisering.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Søgning på netlydbøger for børn

Søgning på netlydbøger for børn crp

Denne sag er en opfølgningssag fra januars DanBib-møder:

Hvis man vil afgrænse en søgning på lydbøger til kun at omfatte lydbøger for børn anbefales det at kombinere søgningen med ka=b (iflg. gældende Praksisregler for søgeveje).

Koden ka søger i koderne fra eventuelle afmærkninger i felt 990 (b, s, v).

Felt 990 har hidtil kun været anvendt på fysiske lydbøger, men vil fremover også optræde på netlydbøger, der har et bogligt forlæg, hvorfra vi kan kopiere afmærkningen.

Der er således ikke tale om en garanti for afmærkning af alle netlydbøger, men om at vi anvender oplysningen, hvis vi har den ved hånden, hvilket som oftest vil være tilfældet.

I danMARC2's felt 008 delfelt o kan kodes for børne- eller skolemateriale: Vi koder ikke andre materialer end bøger i felt 008 *o, idet koden her er defineret og anvendes til rent statistiske formål. Koden fra 008 *o er som sådan mere snæver end det, vi normalt betragter som målgruppeoplysninger. Samtidig kan koden ikke gentages, hvilket f.eks. betyder, at et materiale i felt 008 ikke både kan kodes som børne- og skolemateriale.

I DanBib kan man udover søgning på ka også anvende søgningen ma=bø, idet DanBibs ma-register omfatter en opsamling af alle typer børneafmærkninger herunder afmærkningen i felt 990.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Musik

Musik crp

BKM-koder på netmusik

BKM-koder på netmusik hah

Fra uge 201748 sætter vi BKM-koder på biblioteksrelevant netmusik.

 

Nettet er det primære publiceringsmedie for megen musik og det bør afspejles i vores bibliotekskatalogisering.

 

I den fysiske verden betyder BKM-koden, at materialet kan købes, men på nettet kommer og går løsninger og dermed adgang.

 

Vi må derfor i højere grad opfatte BKM-kodningen på netområdet som udtryk for relevans for biblioteker frem for vished om tilgængelighed.

 

Den foreslåede praksis er parallel med bogområdet, hvor e-bøger får tildelt BKM-koder uanset om de aktuelt er tilgængelige på f.eks. e-Reolen eller ej.

På en nyligt afholdt temadag for musikbibliotekarer var der positive tilkendegivelser omkring forslaget.

 

Hvis BKM-kodningen af netmusik giver jer problemer i forhold til BKM-søgninger med andre formål, giver vi gerne vejledning herom.

 

Vi forventer på et senere tidspunkt at påføre BKM-koder retrospektivt på relevante netmusik-registreringer.

Kontakt: Hanne Lydom Thomsen

hlt@dbc.dk

 

 

Bilag til musik på cd eller dvd

Bilag til musik på cd eller dvd crp

DBC forenkler formateringspraksis vedrørende diverse trykte bilag til cd'er og dvd'er. Formålet med dette er at opnå et mere ensartet informationsniveau uagtet bilagenes fysiske form ved selve registreringen. Bibliotekerne har forskellig praksis mht. klargøring af bilag og netop dette bevirker, at DBC's registering af bilag ikke kan blive optimal for alle. Den nye praksis skal øge gennemskueligheden i katalogiseringen.

Følgende ændringer indføres:

 • Der skelnes ikke længere mellem omslag, hæfter og bilag. Kun følgende fem betegnelser benyttes i 300 *d: bog, bilag, tekstbilag, kommentarbilag, tekst- og kommentarbilag. Termen "omslag" kan dog stadig forekomme i visse 512-noter (fx. "Hovedtitel fra omslag").
 • Alle bilag kodes i 009 med *ba *hxx (altså også et bilag i jewelcase, (det der tidligere blev betegnet som omslag))
 • 512-noten: Tekster på omslag, anvendes restriktivt (hvis teksten fx er trykt direkte på et digipack-omslag)
 • Tekst kodes stadig i 005 med *he

Eksempler på hvordan bilag fremover formateres:

En jewelcase/digipack med bilag uden tekst:

009 *as *gxc *ba *hxx

300 *n1 cd *d1 bilag

En jewelcase/digipack med tekstbilag:

005 *he

009 *as *gxc *ba *hxx

300 *n1 cd *d1 tekstbilag

Brug af versaler på skæringstitler

Brug af versaler på skæringstitler crp

Metadata genbruges i stigende grad systemer imellem, og DBC står for at påbegynde import af metadata til brug i registreringsarbejdet. For at gøre rationalet heri optimalt, har vi valgt fremover at acceptere, at titler på skæringer kan optræde med varianter i brugen af versaler frem for efter gældende retskrivning. Man vil således fremover kunne se skæringstitler hvor hvert ord indledes med stort, og andre titler, hvor dette ikke er tilfældet.

Denne rationelle løsning er valgt, da den ikke medfører søgemæssige konsekvenser.

Brugen af afmærkningen for klassisk standardværk ophørt

Brugen af afmærkningen for klassisk standardværk ophørt crp

Afmærkningen, der i DanBib hidtil har fremgået af felt 990*b med indhold k og i den trykte seddelfortegnelse som en stjerne, er ophørt.

Med de mange nye dvd-udgivelser på musikområdet var det nødvendigt at revurdere ordningen, da den burde udvides til også at omfatte dvd-udgivelser, hvis den skulle fortsætte.

Koden var oprindelig tænkt som hjælp til opbygning af helt nye musiksamlinger. Vi skønner, at bibliotekerne har haft mulighed for at få etableret en solid musiksamling i de forgangne år, hvor afmærkningen har fundet sted. Vi har derfor valgt at ophøre med afmærkningen.

Kontakt

Simon Ørregaard

Delfelt *7 i musikposter

Delfelt *7 i musikposter crp

Hvor 2 (eller flere) titler typografisk er adskilte af skråstreg, formateres begge (alle) titlerne i *a eller *v - afhængig af om det er uddragstitler (*v) eller almindelige titler (*a), foran skråstregen indsættes: *7 dvs. *7/*v eller *7/*a

Hvor der mellem 2 dele af en titel (f.eks recitativ og arie) er indsat udeladelsestegn ( ... ), formateres begge dele af titlen i hvert sit delfelt, udeladelsestegnet formateres i *7: hård blank...hård blank dvs.

*7# ...# *v eller *7# ...# *a

Delfelt *7 kan også anvendes, hvor man ønsker opslag på en titel, der indgår i en sproglig sammenhæng uden typografiske skilletegn.

Foran titlen inddateres: *7 hård blank*u dvs. *7# *u

Efter:

Foran:

Tegnbeskrivelse:

Eksempel

 

(*v

hård blank

*7# (*v

 

(*a

hård blank

*7# (*a

)

*a

blank-semikolon-hård blank

*7) ;# *a

)

*u

blank-kolon-hård blank

*7) :# *u

)

*c

blank-kolon-hård blank

*7) :# *c

)

*p

blank-lighedstegn-hård blank

*7) =# *p

)

*e

blank-skråstreg-hård blank

*7) /# *eEksempler:

Felt 239

*tLes ¤miserables*7# (*vOne day more*7)*Øbrymer. blandet kor*øFor blandet kor, ved Mark A. Brymer
vises som:
[Les ¤miserables (One day more)]

*tKantate, HWV 122*7# (*vDeh lascia addolcire*7) :# *uApollo e Dafne*uLa terra è liberata*Øknipschild*øVed Ann Knipschild
vises som:
[Kantate, HWV 122 (Deh lascia addolcire) : Apollo e Dafne : La terra è liberata]


Felt 739

Brug af delfelt *7 i felt 739 er helt parallel til brugen i felt 239, dog skal indholdet af felt 739 ikke udlægges i skarpe parenteser.


Felt 795

*aSuite for orkester nr. 3, D-dur, BWV 1068*7# (*vAir*7) ;# *aSuite for lut, e-mol, BWV 996 (Bourrée)*aKantate nr. 147*7# (*vJesus bleibet meine Freude*7) :# *uHerz und Mund und Tat und Leben*aKantate nr. 208*7# (*vSchafe konnen sicher weiden*7) :# *uWas mir behagt, ist nur die muntre Jagd*uJagtkantate *aNotenbuchlein fur Anna Magdalena Bach 1725*7# (*vMenuet for klaver, G-dur, BWV Anh. 114*7) ;# *aPræludium for lut, c-mol, BWV 999
vises som:
Suite for orkester nr. 3, D-dur, BWV 1068 (Air) ; Suite for lut, e-mol, BWV 996 (Bourrée) ; Kantate nr. 147 (Jesus bleibet meine Freude) : Herz und Mund und Tat und Leben ; Kantate nr. 208 (Schafe konnen sicher weiden) : Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd : Jagtkantate ; Notenbuchlein fur Anna Magdalena Bach 1725 (Menuet for klaver, G-dur, BWV Anh. 114) ; Præludium for lut, c-mol, BWV 999

*aAve Maria*cefter*7# *uCavalleria rusticana (Intermezzo)
vises som:
Ave Maria : efter Cavalleria rusticana (Intermezzo)

*aDon Juan*7# (*vDon Ottavio, son morta*7# ...# *vOr sai chi l'onore*vCalmatevi, idol mio*7# ...# *vNon mi dir bell'idol mio*7) /# *ePeter Bronder, tenor*aMisera, dove son!*7# ...# *aAh! non son io che parlo, Köchel 369
vises som:
Don Juan (Don Ottavio, son morta ... Or sai chi l'onore ; Calma-tevi, idol mio ... Non mi dir bell'idol mio) / Peter Bronder, tenor ; Misera, dove son! ... Ah! non son io che parlo, Köchel 369

*aParafraser for klaver over sange af Mendelssohn, S 547*7# (*a Auf Flugeln des Gesanges*aSonntagslied *aReiselied*aNeue Liebe*aFruhlingslied *aWinterlied*aSuleika*7) ;# *aReminiscenser af Donizettis Lucrezia Borgia, S 400
vises som:
Parafraser for klaver over sange af Mendelssohn, S 547 (Auf Flugeln des Gesanges ; Sonntagslied ; Reiselied ; Neue Liebe ; Fruhlingslied ; Winterlied ; Suleika) ; Reminiscenser af Donizettis Lucrezia Borgia, S 400

*aWhoville medley*7# (*aPerfect Christmas night*7/*aGrinch*7) ;# *aThe ¤shape of things to come*cincludes:*7# *uHappy who-lidays
vises som:
Whoville medley (Perfect Christmas night/Grinch) ; The ¤shape of things to come : includes: Happy who-lidays

*aBørnenes jul, opus 36*7# (*vJuletræet*7# (*vDrengenes runddans*7))
vises som:
Børnenes jul, opus 36 (Juletræet (Drengenes runddans))

Formatering af Super Audio CD (SACD) rettes

Formatering af Super Audio CD (SACD) rettes crp

Der udgives både ordinære SACD'er og hybrid SACD'er; de første kan kun spilles på særlige SACD-afspillere, de sidste indeholder både et cd-lag og et SACD-lag og kan derfor også afspilles på almindelige cd-afspillere.
Det er kun den sidste type, der tilbydes i G-fortegnelsen, men begge typer medtages i nationaldiskografien.

Nuværende formatering af hybrid SACD:
300 00 *n 1 cd/sacd
512 00 *a Hybrid SACD - kan afspilles på Super Audio CD- og almindelig cd-afspiller

Fremtidig formatering af hybrid SACD:
300 00 *n 1 cd *e hybrid SACD
512 00 *a Kan afspilles på Super Audio CD- og almindelig cd-afspiller

Felt 300 vises som:
1 cd (hybrid SACD)

Fremtidig formatering af SACD:
300 00 *n 1 cd *e SACD
512 00 *a Kan kun afspilles på Super Audio CD-afspiller

Felt 300 delfelt *e er søgbart i Netpunkt (DanBib) og bibliotek.dk med søgekoderne: ts (ordsøgning) og lts (frasesøgning).

Den ændrede formatering træder i kraft med SFG200423. Alle SACD-titler, der har været tilbudt i G-fortegnelsen, rettes samtidigt.

Kontakt:

Dan Nybo Jensen

Formatering af skæringer/tracks i 795/770/780

Formatering af skæringer/tracks i 795/770/780 crp

DBC vil fremover registrere skæringer i den rækkefølge, de forekommer på cd'en / i noden. (Hidtil har vi ved registrering af antologier samlet bidrag af samme udøver i ét 795-felt uden hensyn til rækkefølgen af numrene på materialet).

Den nye praksis har i en produktionsmæssig sammenhæng flere fordele: mulighed for genbrug af data fra andre kilder, f.eks. eksterne databaser, enklere mulighed for at eksperimentere med egentlige skæringsposter, forenklinger i selve registreringsprocessen mv.

Ændringen betyder, at bibliotekerne fremover får vist indholdsnoten, så den tilsvarer materialets rækkefølge, med mindre biblioteket eller dets systemleverandør koder visformaterne så avanceret, at værker af samme ophav samles i visningen.

Praksis

Hver enkelt skæring på en udgivelse registreres i sit eget felt efter nedenstående principper:

Antologier

Hver skæring registreres i sit eget 795-felt med tilhørende 770/780-felt og i den rækkefølge, skæringen optræder i posten.

For den klassiske musiks vedkommende bliver der ikke tale om at registrere hver sats for sig, men at det enkelte værk får sit eget 795-felt. Skæringsniveau er med andre ord i denne forbindelse værkniveau

Eksempel :

770 00 *å11 *a Reichhardt *h Poul

795 00 *å11 *a Nissernes vagtparade

770 00 *å12 *a Stenz *h Maria

795 00 *å12 *a Det lugter af jul

 

780 00 *å13 *a Nyborg-Jensens Piger og Drenge

795 00 *å13 *a Nu er det december

780 00 *å14 *a Nyborg-Jensens Piger og Drenge

795 00 *å14 *a Julemandens rejse

780 00 *å15 *a Bjørn & Okay

795 00 *å15 *a Søren Banjomus

780 00 *å16 *a Nyborg-Jensens Piger og Drenge

795 00 *å16 *a Det tripper og trasker *u Nisse polska

770 00 *å17 *a Winckler *h Gustav

795 00 *å17 *a Juleaftens alfabet

Øvrige

Hver skæring registreres i sit eget 795-felt.

Hvis der ikke - ved hjælp af å-feltnummerator - er tilknyttet et 770/780-felt til feltet, refererer skæringen automatisk til det 100/110-felt, der er i posten.

Eksempel:

100 00 *a Park *h Jakob

245 00 *a Tales from a lost poet

795 00 *å11 *a Bewitched

795 00 *å12 *a In your white dress

795 00 *å13 *a Cosmic infatuation

795 00 *å14 *a Et ¤sted mellem årstider

795 00 *å15 *a This is not a fairy tale

Som en udløber af praksisændirngerne, ophører DBC med at tildelte analytiske emneordsstrenge på det klassiske område. Der vil fremover kun optræde en fælles emneordsstreng i posten.

Ændringerne beskrevet ovenfor kommer også til at gælde noderegistreringen.

Katalogisering af filmet musik

Katalogisering af filmet musik crp

Følgende beskrivelse omfatter film, videogrammer, dvd’er og lignende materialer med levende billeder, hvoraf musikken udgør et væsentligt element på enten hele materialet eller dele heraf.

Vi har opdelt filmoptagelserne i typer efter indholdets art, vel vidende at der altid vil være udgivelser, der falder udenfor disse kategorier.

I sådanne tilfælde må man ud fra en samlet vurdering af film, musik, titelbilleder, originalt opbevaringsudstyr og evt. ledsagende materiale så vidt muligt skønne, om musikken illustrerer billederne (underlægningsmusik) eller om billederne illustrerer musikken!

Hovedprincippet i nedenstående kategorisering er, at det skal være så enkelt og nemt for både DBC og brugerne at gennemskue, om en film/musik-optagelse skal katalogiseres efter filmreglerne eller efter musikreglerne. Udgangspunktet er, at katalogiseringen følger DK5-klassemærket, d.v.s. at en film, der er klassificeret som musik (i gruppe 78.3-78.8 "Musikalier og musikoptagelser"), også katalogiseres efter musikreglerne, og at en filmoptagelse, der er klassificeret som film (i gruppe 77 med undergrupper), katalogiseres efter filmreglerne. Herudover kan der være behov for i noter at beskrive den del af indholdet (musik/film), som ikke tilgodeses via katalogiseringen.


Typer

Musik-videoer
Video eller samling af videoer hvor musikdelen består af et indspillet stykke musik, og hvor filmdelen, som kan variere fra billeder af musikerne til små spillefilm, understøtter musikken.
Katalogiseres som musik.

Live-koncerter
Herunder hører festival-optagelser, tv-shows, melodi grand prix mv.
Katalogiseres som musik, hvis vægten er på selve koncerten fremfor interviews, stemningsbilleder m.m. Betragtes i tvivlstilfælde som musik.

Revyer
Fortolkes bredt som optræden med blanding af sketches og musik, f.eks. også Linie 3, Det Brune Punktum m.fl.
Katalogiseres som film og hovedplaceres i 77.56.
Biplaceres i 78.81:6.

Operaer og operetter
Omfatter såvel sceniske opførelser som filmatiserede opførelser uden for en scene.
Katalogiseres som musik og hovedplaceres i 78.81:2 (operaer) eller 78.81:4 (operetter).
Hvis handling, dialog mv. er ændret/udvidet væsentligt ifht. det oprindelige forlæg, f.eks. den danske film Sommer i Tyrol, katalogiseres værket som film, hovedplaces i 77.7 og biplaceres i 78.81:2 eller 78.81:4.

Musicals og syngespil
Omfatter såvel sceniske opførelser som filmatiserede opførelser uden for en scene (filmmusicals).
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 77.7 og biplaceres i 78.81:3 (syngespil) eller 78.81:5 (musicals).
Rene sanguddrag fra musicals eller syngespil katalogiseres som musik og hovedplaceres i 78.81:5.

Film med sang
Omfatter film med sangindslag, som ikke tilhører en af ovennævnte kategorier, f.eks. Pigen med paraplyerne, Dancer in the dark, The singing detective, Everyone says I love you o.l.
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 77.7 og biplaceres ikke.

Balletter
Omfatter såvel sceniske opførelser som filmatiserede opførelser uden for en scene.
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 77.43 og biplaceres i 78.89.

Karaoke
Behandles som musik.

Musikdokumentar
Dokumentarisk fremstilling af en musikgenre, musikepoke, musikgruppe eller –udøver mv.
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 78.9 eller 99.4 og biplaceres i 78.3-78.8, hvis musikdelen er væsentlig, f.eks indholder hele musikstykker.

Blandet indhold
Omfatter videoer med blandede indslag af musik, fortællinger, dans og lignende.


Katalogisering af filmatiseret musik efter musikreglerne

Kodes 009 *as *bm

Opstillingkode i felt 039, f.eks. OPR (= OPERAER)

Katalogiseres med felt 100/110

Klassiske standardtitler angives i 239 + ø-felt

Titlen gengives som den er nævnt i materialet i 245.

Musikudøvere og ophavsangivelser på filmen sættes i 245.

Note i 512 om sprog på tekster i hæftet udelades.

Musikindholdet beskrives i analyser i 770/780 og 795


Nationalbibliografisk kodning

 

Danske poster, der katalogiseres som musik, optages i Danske musikoptagelser og kodes med DMO-koden.

Danske poster, der katalogiseres som film optages i Dansk billedfortegnelse og kodes med DBI-koden.


Ibrugtagning

 

Den ovenfor beskrevne katalogiseringsmåde er behandlet og godkendt i Bibliografisk Råd (BIR) og tages i brug af DBC fra ugefortegnelsene 200610.


Kontakt

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til

Hanne Lydom Thomsen

Links til MySpace på musikoptagelser

Links til MySpace på musikoptagelser crp

Fra 200802 vil vi påføre links til MySpace ved registreringen af nye musikoptagelser.

Linket påføres, hvis det umiddelbart er til at finde på registreringstidspunktet. Det kan være et link til smagsprøver på den aktuelle udgivelse men kan også være et generelt link til kunstnerens MySpace-side.

Linket er tænkt anvendt både som appetitvækker overfor brugerne og som hjælp i materialevalget.

Pt. har vi ikke planlagt løbende vedligeholdelse af links til MySpace. Man vil derfor kunne støde på døde links, når en side nedlægges eller lign.

Formateringen vil se ud som i dette eksempel:

529 00 *a MySpace *u http://www.myspace.com/pyramidy

Ny definition af musikopstillingsgruppen BLUES

Ny definition af musikopstillingsgruppen BLUES crp

Fremover defineres gruppen sådan:

Her sættes blues, gospel og spirituals. I tvivlstilfælde placeres i JAZZ eller ROCK.

Ændringen har sammenhæng med DK5-redaktionsgruppens godkendelse af et forslag fra DBC om at tage formuleringen om "de amerikanske negre" ud af noten til gruppe 78.792. Denne ændring publiceres sammen med andre DK5-rettelser omkring årsskiftet.

DBC tager den nye definition i brug nu og vil følgelig fremover placere væsentlig flere bluesudgivelser i BLUES.

Nye pladeanmeldelser

Nye pladeanmeldelser crp

DBC gennemfører i den kommende tid en række ændringer i måden hvorpå vi registrerer og formidler adgang til anmeldelser af fonogrammer. Fokus flyttes fra trykte til online anmeldelser, så vi så vidt muligt formidler direkte adgang til fuldtekstanmeldelser på nettet.


Flere kilder

Registreringen kommer til at omfatte væsentlig flere kilder end tilfældet er i dag. Vi har udvalgt en række kvalitetssteder på nettet, og der vil løbende komme nye anmeldelseskilder til. En komplet oversigt over hvilke kilder vi registrerer fra kan findes i denne beskrivelse af Pladeanmeldelser.

Vi ophører dog ikke med at indeksere trykte anmeldelser. Registrering af danske, trykte anmeldelser, der er defineret som en del af nationalbibliografien, fortsætter. Desuden fortsætter vi registreringen af de trykte kilder, der ikke umiddelbart kan erstattes af kilder på nettet.


Selektiv registrering

For at skabe rum for de nye anmeldelser registreres alle kilder – bortset fra dem, der er omfattet af nationalbibliografien – selektivt, sådan at der fokuseres på anmeldelser af udgivelser, der kommer på eller forventes at komme på G-fortegnelsen.


Ratings og citater

Den enkelte registrering udvides med gengivelse af anmeldelsens rating, altså anmelderens vurdering udtrykt ved hjælp af stjerner el.lign.

I et vist omfang medtages også citater fra anmeldelserne. Formålet er, at brugerne kan danne sig et hurtigt overblik over, hvordan en udgivelse er anmeldt.

Nye musikanmeldelser er tilgængelige i DanBib fra 1. februar 2006. I Netpunkt kan ratings og citater ses i anmeldelsesformatet.

De nye oplysninger formateres i felt 504, der gentages med rækkefølgen citat, vurdering. Felt 504 tages således som noget nyt i brug i anmeldelsesposter.

 

Eksempel på en ny pladeanmeldelsespost:

001 00 *a 2 605 504 0 *b 870973 *c 20060111150517 *d 20051222 *f a
004 00 *r n *a i
008 00 *t a *u f *a 2005 *b dk *d s *l dan *r an *v 0
009 00 *a a *g xx
010 00 *aD980828367
014 00 *a 2 605 503 2 *x ANM
016 00 *a 0 324 254 4
032 00 *x PLA200512 *x PLU200602
245 00 *a [Anmeldelse]
300 00 *a Sektion 2, s. 7
504 00 *a "Det svenske rockikon har begået en genistreg af et
nedtonet rockalbum, hvorpå han synger passioneret om sit
hudnære forhold til København ... Det her er mesterværket i
Joakim Thåströms samling"
504 00 *a Vurdering: 6/6
557 00 *a Berlingske tidende *j 2005 *V 2005-12-22 *v 2005-12-22
700 00 *aSøie Hansen*hThomas
900 00 *aHansen*hThomas Søie*xse*wSøie Hansen, Thomas*z700
s10 00 *a MUS

 

Kontakt

Simon Ørregaard

Priser i BKM-musikposter

Priser i BKM-musikposter crp

Pr 1. januar 2009 har DBC skiftet leverandør af musik-cd'er og musik-dvd'er til registrering. De priser, vi angiver i posterne, vil derfor fremover være vores nye leverandørs priser.

De nye priser optræder første gang i poster med BKM-kode 200903. I en kort overgangsperiode vil der kunne optræde priser i en uges BKM-poster fra både vores gamle og vores nye leverandør.

Kontakt

Simon Ørregaard

Registrering af soundtracks fra film

Registrering af soundtracks fra film crp

Fremover placeres soundtracks fra film altid i filmmusik og under titel - uanset om al musikken er af en komponist eller ej, og uanset om der evt. er tale om filmatiserede musicals el. lign.

Eksempler:

039 00 *a fil

245 00 *a Fame *c original motion picture soundtrack

...

526 00 *a Af lydsporet til Kevin Tancharoens film

652 00 *m 78.81 *v 5

652 00 *p 78.81 *v 8

652 00 *p 78.7941

039 00 *a fil

245 00 *a Sin nombre *c original motion picture soundtrack *e music by Marcello Zarvos...

...

526 00 *a Af lydsporet til Cary Joji Fukunagas film

652 00 *p 78.81 *v 8

...

700 00 *a Zarvos *h Marcelo

Filmatiserede operaer placeres dog stadig som opera, hvis der er tale om hele operaen i "ren" udgave.

Kontakt

Dan Nybo Jensen

Rettelse af karaoke

Rettelse af karaoke crp

Efter at filmet musik nu katalogiseres efter musikreglerne og de gamle poster er rettet, skal dvd'er og vhs'er indeholdende karaoke også rettes til. De har hidtil været katalogiseret efter filmreglerne og har ikke haft opstilling. Fremover bliver de katalogiseret som musik og får opstillingsgruppen mmo (music minus one) som afspejler anvendelsen af materialet. Formateringen bliver således:

Karaoke-dvd med stillbilleder
005 *h y
009 *a s *b g *b a *g th
039 *a mmo
300 *n 1 dvd-video
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Karaoke-dvd med levende billeder
005 *h y
009 *a s *b m *b a *g th
039 *a mmo
300 *n 1 dvd-video
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Karoke-vhs med stillbilleder
005 *h y
009 *a s *b g *b a *g nh
039 *a mmo
300 *n 1 kassette *e VHS
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Karaoke-vhs med levende billeder
005 *h y
009 *a s *b m *b a *g nh
039 *a mmo
300 *n 1 kassette *e VHS
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Flerbindskatalogisering anvendes ikke.

De gamle poster rettes til (både DBC-poster og decentrale poster) og flerbindsværkerne omkatalogiseres til enkeltposter. Da vi ikke har materialerne i hånden, vil det være svært at afgøre, om der er stillbilleder eller levende billeder på. Materialerne bliver kodet som stillbilleder, medmindre det fremgår tydeligt, at det er levende billeder.

Disse rettelser blev sendt ud i de ordinære dataleverancer i uge 31, 2006.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne.

Kontakt

Dan Nybo Jensen

 

Rettelse af musik-cd-poster med forkert kodning i felt 009

Rettelse af musik-cd-poster med forkert kodning i felt 009 crp
Siden overgangen til danMARC2 er music-cd'er med cd-rom-spor blevet kodet forkert i felt 009, idet disse fejlagtigt er kodet for 2 specifikke materialebetegnelser, men korrekt er kodet for 2 typer indhold - typisk indeholder en sådan post i dag:

009 *a s *g xc *b t *h tb (eller: *a s *g xc *b m *h tb)
*300 *n 1 cd/cd-rom

Omkring 1/3 af ovennævnte poster indeholder desuden:

512 *a Cd-rom-indhold:

Da der kun foreligger 1 fysisk materiale, skal den specifikke materialebetegnelse kodes ud fra den dominerende specifikke materialebetegnelse, dvs. xc - posten skal derfor kodes:

009 *a s *b t *g xc (eller: *a s *b m *g xc)
300 *n 1 cd
534 *a Indeholder også:

 

Rettelsesprocedure

Rettelsen drejer sig omkring 3.500 poster.
Både centrale og decentrale poster vil blive rettet.
Rettelserne vil ske i december 2005.

Levering
Rettede "ikke-DBC"-poster udsendes løbende i dataleverancerne med decentrale poster. Første gang i uge 48, 2005.
Poster der tidligere har været udsendt i leverancerne "Nye og ajourførte poster" udsendes samlet i januar 2006.


Eksempler på fremtidig formateringspraksis

Det er et hovedprincip, at der er sammenhæng mellem kodningen af specifik materialebetegnelse i felt 009 og felt 300.

Når et materiale indeholder flere typer af supplerende indhold, kodes disse i følgende rækkefølge: visuel (m), auditiv (r,s), elektronisk (t), laborativ (u), trykt (a,c), dog kodes musik som første supplerende kode ved dvd-audio.

Nedenstående er eksempler på den korrekte praksis:

Musikoptagelse på cd:

009 *a s *g xc
300 *n 1 cd

 

Musikoptagelse på cd + løst hæfte:

009 *a s *g xc *b a *h xx
300 *n 2 cd'er *d 1 tekst- og kommentarhæfte

 

Musikoptagelse på cd + løst nodebilag:

009 *a s *g xc *b c *h xx
300 *n 2 cd'er *d 1 nodebilag

 

Musikoptagelse på dvd-audio:

009 *a s *g xd
300 *n 1 dvd *e dvd-audio
512 *a Kan afspilles på dvd-audio- og dvd-video-afspillere

 

Musikoptagelse på dvd-video + løst hæfte:

009 *a m *b s *g th *b a *h xx
300 *n 2 dvd-videoer *l ca. 101 min. *d 1 kommentarhæfte
 

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (levende billeder):

009 *a s *b m *g xc
300 *n 1 cd
534 *a Indeholder også:

 

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (elektronisk materiale) + løst hæfte:

009 *a s *b t *g xc *b a *h xx
300 *n 1 cd *d 1 tekst- og kommentarhæfte
534 *a Indeholder også:
 

 

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-audio (delvis) med levende billeder + løst hæfte:

009 *a s *g xc *b s *b m *h xd *b a *h xx
300 *n 1 cd *d 1 dvd *e dvd-audio *d 1 kommentarhæfte
512 *a Dvd-indhold: All songs in 5.1 surround sound, video documentary, lyrics, photo gallery, web link. - Kan afspilles på dvd-audio- og dvd-video-afspillere

 

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-video + løst hæfte:

009 *a s *g xc *b m *b s *h th *b a *h xx
300 *n 2 cd'er *d 1 dvd-video *d 1 kommentarhæfte
512 *a Dvd-indhold: 30-minute bonus dvd of live footage from the recording sessions, showing each of the six artists performing a complete aria

 

Musikoptagelse på cd + ikke-clearet bonus-dvd (med musikoptagelse - levende billeder):

009 *a s *g xc (dvd kodes ikke i 009)
300 *n 1 cd (dvd udelades i felt 300)
512 *a Udgivet med dvd: (kort indholdsbeskrivelse)
991 *o Anvendelse: Der foreligger ikke tilladelse fra rettighedshaver til udlån af dvd-videoen


Kontakt

Spørgsmål og kommentarer om rettelsen generelt sendes til Hanne Hørl Hansen

Specifikke spørgsmål og kommentarer om eksemplerne sendes til Dan Nybo Jensen

Spørgsmål om dataleverancer sendes til Hugin Eide

Sondringer på noder med hovedplacering i 78.7 eller 78.81:8

Sondringer på noder med hovedplacering i 78.7 eller 78.81:8 crp

DBC ændrer praksis for valg af sondringsdata i forbindelse med nodeudgivelser, hvor samme titel kan udkomme for flere besætninger (piano, vocal, guitar ; guitar tab edition ; bass tab edition m. fl.).

For at undgå dobbeltposter opfordres de folkebiblioteker, der indsender nodeposter til DanBib til at indføre samme praksis.

Formålet med den nye praksis er at lette udvælgelsen af sondringsdata samt at ensarte disse. Samtidig vil besætningen fremover altid kunne medtages på bogryggen, hvilket skønnes at være en fordel for brugerne, da hovedplaceringen ikke er opdelt efter instrument.

Praksis er fremover:

1. Hvis besætningen fremgår af serietitel eller undertitel bruges denne

 • 245 00 *a A ¤hundred million suns* cpiano, vocal, guitar*ø Piano, vocal guitar
 • 245 00 *a The ¤seldom seen kid *c an album *c [\guitar tab edition\] *e by Elbow *e words and music by Guy Garvey, Craig Potter, Mark Potter ... [et al.] *f illustration by Oliver East *e arranger: Alex Davis & Olly Weeks *e associate editor: Matt Byrne *f editor: Lucy Holliday *ø Guitar tab edition
 • 245 00 *a The ¤greatest '70s rock guitar *c 41 of the best guitar songs from your favorite artists *c authentic \guitar tab edition\ *ø Guitar tab edition
 • 245 00 *a 50 great songs *c [easy piano arrangements of 50 great songs] *ø Really easy piano
 • 440 00 *0 *a \Really easy piano\

2. Hvis besætningen ikke fremgår af serietitel eller undertitel udvælges sondringselementet fra besætningsnoten i felt 509

Tracktitler på klassisk musik

Tracktitler på klassisk musik hah

DBC er begyndt at gengive udgiverens tracktitler på enkelte klassiske udgivelser.

 

Disse titler vil fremgå af felt 796, der er beskrevet i danMARC2 http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.8a1.htm.

 

Ibrugtagningen sker i forbindelse med test af en ny version af vores katalogiseringsklient og vil derfor i begyndelsen alene forekomme på poster, der produceres via denne version.

Når versionen tages endeligt i brug, vil ordningen blive udvidet til alle de klassiske udgivelser, vi kan hente data om de enkelte tracks på.

Konsekvensen af denne udvidelse vil være, at mange klassiske tracks fremover vil kunne søges med de titler, der fremgår af indspilningen og ikke alene som standardtitlen for værket.

 

Kontakt: Hanne Hørl Hansen, hah@dbc.dk

Oprettet

Valg af opstillingselement for klassiske musikfonogrammer

Valg af opstillingselement for klassiske musikfonogrammer crp

Valg af opstillingselement for klassiske musikfonogrammer med flere værker af 1-3 komponister

De nye regler (1.del, § 19 II, Brug af opstillingselement, afsnit A2 og B) fastslår, at som opstillingselement vælges en komponist + »standardtitel«. »Standardtitlen« kan enten være et værk nævnt i hovedtitlen, fonogrammets første værk eller et værk, der fylder mere end 50% af fonogrammet.

Standardtitlen kan også være en kollektiv »standardtitel«, hvis der er tale om en komplet indspilning af en værkrække, sange, eller ukomplette værkrækker af mindre stykker, som ikke specificeres i indholdnote eller analyser.

Eneste undtagelse fra denne regel er for fonogrammer som er katalogiseret med en serietitel med tilhørende nummerering som hovedtitel. Her vælges serietitlen som opstillingselement for alle dele af serien uanset antallet af komponister (jvnf. afsnit B og afsnit C1, punkt b).

Disse regler fungerer i mange tilfælde fint, men især ved fonogrammer med mange små værker af 1-3 komponister kan det virke uhensigtsmæssigt, at opstillingselementet bliver første komponist + »standardtitel« på første værk. De gamle regler indeholdt en "spærregrænse" på 6 værker, hvor et fonogram med flere end 6 titler blev opstillet under komponist + pladens titel.

En tilsvarende spærregrænse lægger de nye regler ikke op til, og det ville nok også være vanskeligt enten at videreføre reglen med de 6 titler, som jo meget var bundet op på størrelsen af et kartotekskort, eller at finde nogle fornuftige argumenter for et andet (tilfældigt?) antal titler.

Her et forslag til, hvordan man kan "tolke" sig til en praksis.

Regler (med ny praksis i kursiv):

A2. Flere værker af én komponist. Som opstillingselement vælges komponisten + »standardtitel«. Valget af »standardtitel« baseres i prioriteret rækkefølge på:

a) hovedtitlens rækkefølge, når hovedtitlen omfatter værktitler (evt. kollektive)

b) fonogrammets første værkgruppe. Såfremt den første værkgruppe er atypisk for fonogrammet som helhed, dvs. hvis en anden værkgruppe er klart dominerende for udgivelsen, vælges i stedet denne værkgruppes kollektive »standardtitel«

Kollektiv »standardtitel« vælges, når fonogrammet indeholder:

 1. en komplet indspilning af en værkrække, når denne omfatter mere end 2 værker
 2. sange
 3. ukomplette værkrækker ...

Ny praksis: "Sange" fortolkes meget bredt! Reglen omfatter således også motetter, madrigaler mv., og også uddrag af vokalværker og af sceniske værker (arier, ouverturer, intermezzi mv.).

Som kollektiv »standardtitel« anvendes f.eks.: operaarier (opera), arier ( operette, vokalværker, blandede genrer), sange (musicals, skuespil mv.).

Bemærkninger: Ved flere end 3 uddrag af det sceniske værk, der efter gældende regler skal vælges som opstillingselement, vælges ikke den kollektive »standardtitel«. I stedet vælges: »standardtitel« for værk (uddrag).

Eksempler:

Operaer
Rossini, Gioacchino
[Operaarier]
Rossini arias & duets / Vesselina Kasarova, mezzosopran ; Münchner Rundfunkorchester ; dirigent: Arthur Fagen. - [S.l.] : RCA Victor, p 1999. - 1 cd : digitaloptagelse. - (Red seal)
(Compact disc)
Sunget på italiensk
Indspillet i München 1998
RCA Victor 74321571312
Tekster på omslag
Katalogkoder: SFG199918 SFGO199918
Pris: kr. 139,00
Indhold:
Rossini, Gioacchino: Bianca e Falliero (Tu non sai qual colpo atroce) / Chor des Bayerischen Rundfunks ; Italienerinden i Algier (Per lui che adoro) / solister: Theodor Weimer, Dankwart Siegele, Wolfgang Klose ; Italienerinden i Algier (Cruda sorte! Amor tiranno!) / Chor des Bayerischen Rundfunks ; Askepot (Una volta c'era un re ... Un soave non so che) / solister: Juan Diego Flórez, Monica Schmitt, Henrike Paede ; Semiramis (Ecco mi alfine in Babilonia ; Ah, quel giorno ognor rammento) ; Armida (Amor ... Possente nome! ... Vacilla a quegli accenti) / Juan Diego Flórez, tenor ; Othello (Ah, vieni, nel tuo sangue) / Juan Diego Flórez, tenor ; La donna del lago (Tanti affetti) / Chor des Bayerischen Rundfunks
FAUSTNR: 2 242 336 3

Operaer
Mozart, Wolfgang Amadeus
[Figaros bryllup (uddrag)]
Barbara Bonney sings Mozart / Barbara Bonney, sopran. - Decca. - 1 cd : digitaloptagelse
(Compact disc)
Indspilninger publiceret 1988-1995
Decca 460571-2
Katalogkoder: SFG199907 SFGO199907
Pris: kr. 139.00

Indhold:
Mozart, Wolfgang Amadeus: Figaros bryllup (Cinque, dieci) / Petteri Salomaa, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Figaros bryllup (Venite - inginocchiatevi ; Giunse alfin il momento ... Deh vieni, non tardar) / Drottningholms Slotsteaters Kor og Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Figaros bryllup (Crudel! Perché finora) / Håkan Hagegård, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Figaros bryllup (Sull'aria ... Ricevete, o padroncina) / Arleen Auger, sopran ; Drottningholms Slotsteaters Kor og Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Don Juan (Giovinette che fate all' amore ; Masetto, senti un po'! ; Presto, presto, pria ch'ei venga) / Bryn Terfel, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Don Juan (La ci darem la mano) / Håkan Hagegård, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Don Juan (Vedrai, carino) / Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Titus (Ah, perdona al primo affetto) / Diana Montague, mezzosopran ; The Academy of Ancient Music, London ; dirigent: Christopher Hogwood ;

Titus (S'altro che lagrime) / The Academy of Ancient Music, London ; dirigent: Christopher Hogwood ; Tryllefløjten (Bei Männern, welche Liebe fühlen) / Gilles Cachemaille, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Tryllefløjten (Schnelle Füsse, rascher Mut) / Gilles Cachemaille, baryton ; Martin Petzold, tenor ; Drottningholms Slotsteaters Kor og Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Tryllefløjten (Ach, ich fühl's, es ist verschwunden) / Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Tryllefløjten (Soll ich dich, Teurer, nicht mehr sehn?) / Kristinn Sigmundsson, bas ; Kurt Streit, tenor ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Tryllefløjten (Tamino mein! ... Wir wandelten durch Feuersgluten) / Kurt Streit, tenor ; Petteri Salomaa, baryton ; Robert Wörle, tenor / Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Giunse alfin il momento ... Al desio di chi t'adora, Köchel 577 / Drottningholms Slotsteaters Kor og Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Un moto di gioia mi sento, Köchel 579 / Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman
FAUSTNR: 2 236 375 1

c) fonogrammets første værk. I alle andre tilfælde vælges »standardtitel« til det første værk på fonogrammet. Hvis dette værk er atypisk for fonogrammet som helhed, dvs. hvis et andet værk fylder mere end 50% af fonogrammet, vælges i stedet dette værks »standardtitel«.

Ny praksis: Indeholder hovedtitlen én eller flere værktitler, vælges denne (eller den første) som »standardtitel« (jvnf. a).
Indeholder hovedtitlen ikke værktitler, men udgivelsen indeholder et værk eller en værkgruppe, der er klart dominerende for udgivelsen (jvnf. b og c), vælges dette værks eller værkgruppes »standardtitel«.
I alle andre tilfælde vælges som opstillingselement komponisten + hovedtitel.

Eksempler:

Orkestermusik
Bartók, Béla
[Koncert for violin og orkester nr. 2, Sz 112, 1938]
Violin concerto no. 2 Sz 112 / Béla Bartók. - Hamburg : DGG, p 1999. - 1 cd : digitaloptagelse
(Compact disc)
Gil Shaham, violin ; Chicago Symphony Orchestra ; dirigent: Pierre Boulez
DGG 459639-2
Katalogkoder: SFG199915
Pris: kr. 147,00
Indeholder også:
Bartók, Béla: Rapsodi for violin og orkester nr. 1, Sz 87 ; Rapsodi for violin og orkester nr. 2, Sz 90
FAUSTNR: 2 239 864 4

Orkestermusik
Strauss, Richard
[Symfoni, d-mol, AV 69]
Frühe Sinfonien / Richard Strauss ; dirigent: Karl Anton Rickenbacker. - München : Koch Schwann, p 1998. - 1 cd : digitaloptagelse. - (Der unbekannte Richard Strauss ; 3)
(Compact disc)
Indspillet i München 1986 og Garmisch-Partenkirchen, Tyskland 1997
Koch Schwann 3-6532-2
Katalogkoder: SFG199910
Pris: kr. 147,00
Indhold:
Strauss, Richard: Symfoni, d-mol, AV 69 / Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks ; Symfoni, f-mol, opus 12 / Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
FAUSTNR: 2 237 636 5

Orkestermusik
Paganini, Nicolò
[Koncerter for violin og orkester]
The best of Paganini. - [S.l.] : Philips, p 1999. - 2 cd'er. - (Classics). - (Duo)
(Compact disc)
Indspillet 1958, i Monte Carlo 1972 og i London 1971 og 1987
Philips 462865-2
Katalogkoder: SFG199920 SFGO199920
Pris: kr. 169,00
Indhold:
Paganini, Nicolò: Koncert for violin og orkester nr. 1, D-dur (Es-dur), opus 6 / Arthur Grumiaux, violin ; Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo ; dirigent: Piero Bellugi ; Koncert for violin og orkester nr. 2, h-mol, opus 7 / Ivry Gitlis, violin ; Warsaw National Philharmonic Symphony Orchestra ; dirigent: Stanislaw Wislocki ; Koncert for violin og orkester nr. 3, E-dur / Henryk Szeryng, violin ; London Symphony Orchestra ; dirigent: Alexander Gibson ; Koncert for violin og orkester nr. 4, d-mol / Arthur Grumiaux, violin ; Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo ; dirigent: Piero Bellugi ; I palpiti, opus 13 / Arthur Grumiaux, violin ; Riccardo Castagnone, klaver ; Le streghe, opus 8 / Arthur Grumiaux, violin ; Riccardo Castagnone, klaver ; Capricer for violin, opus 1 (Nr. 13, B-dur ; Nr. 20, D-dur) / arranged by: F. Kreisler ; Ivry Gitlis, violin ; Tasso Janopulo, klaver ; Capricer for violin, opus 1 (Nr. 24, a-mol) / arranged by: L. Auer ; Ivry Gitlis, violin ; Tasso Janopulo, klaver ; Moto perpetuo, opus 11 / Academy of St Martin in the Fields ; dirigent: Sir Neville Marriner
FAUSTNR: 2 243 952 9

Kammermusik
Grainger, Percy
Works for pianos / Percy Grainger ; Penelope Thwaites, Wayne Marshall, John Lavender, klaver. - Colchester : Chandos, p 1999. - 1 cd : digitaloptagelse. - (The Grainger edition ; volume 10)
(Compact disc)
Indspillet i Maida Vale, England 1998
Chandos CHAN 9702
Katalogkoder: DMO199910 SFG199910
Pris: kr. 139,00
Indhold:
Grainger, Percy: Green bushes ; Let's dance gay in green meadow ; In Bristol town ; English dance ; Zanzibar boat song ; The widow's party ; Ye banks and braes o' Bonnie Doon ; Jutish medley (Choosing the bride ; The dragoon's farewell ; The shoemaker from Jerusalem ; Husband and wife) ; Harvest hymn / Rhondda Gillespie, klaver ; Country gardens / Rhondda Gillespie, klaver ; Random round / Rhondda Gillespie, Anthony Gray, Barry Peter Ould, klaver ; The keel row / Rhondda Gillespie, Anthony Gray, klaver ; The warriors
FAUSTNR: 2 237 664 0

B. Fonogrammer med værker af to eller tre komponister. Ved en musikoptagelse , der indeholder en samling af to eller tre komponisters værker, betragtes værkerne altid som det primære ved valget af opstillingselement ...

Ny praksis: Reglen anvendes ikke på fonogrammer, som har en (egentlig) fællestitel, og hvor hovedudøveren er stærkt fremhævet (navn, foto mv. på omslag/etikette) på bekostning af komponisterne og de enkelte værker. I disse tilfælde vælges hovedudøver + hovedtitel som opstillingselement.

Eksempel:

Operaer. Antologier
Álvarez, Marcelo
Bel canto / Marcelo Álvarez, tenor ; Den Walisiske Nationaloperas Orkester ; dirigent: Carlo Rizzi. - Sony Classical. - 1 cd : Digitaloptagelse
(Compact disc)
Indspillet i Swansea, Wales 1998
Sony Classical SK 60721
Tekster på omslag
Katalogkoder: SFG199905 SFG199905 DAT199906
SFGO199905
Pris: kr. 139.00
Indhold:
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Questa o quella ; Ella mi fu rapita ... Parmi veder le lagrime ... Possente amor mi chiama ; La donna è mobile) / Den Walisiske Nationaloperas Kor ; La traviata (Lunge da lei ... De' miei bollenti spiriti ... O mio rimorso!) Donizetti, Gaetano: Elskovsdrikken (Una furtiva lagrima) ; Il Duca d'Alba (Inosservato, penetrava ... Angelo casto e bel) ; Lucia di Lammermoor (Tombe degl'avi miei ; Fra poco a me ricovero) ; Linda di Chamounix (Linda! si ritirò ... Se tanto in ira agli uomini) ; La favorita (Favorita del Re ... Spirto gentil) Bellini, Vincenzo: Puritanerne (Son salvo, alfin son salvo ... Corre a valle) / Ying Huang, sopran ; Den Walisiske Nationaloperas Kor
FAUSTNR: 2 233 301 1

C. Fonogrammer med værker af flere end tre komponister

C1. Fonogrammer med værker af flere end tre komponister med fælles titel

Ved en musikoptagelse, der indeholder en samling af flere end tre komponisters værker, og som har en (egentlig) fælles titel, vælges som opstillingselement i nedenstående rækkefølge:

 1. hovedudøveren ....

Som hovedudøver etc. kan vælges personer eller korporationer af kammermusik- eller kammerkorstørrelse (ensembler indtil ca. 9 medlemmer)....

Ny praksis: Også større kor (med flere end ca. 9 medlemmer) kan vælges som opstillingselement.

Netpublikationer

Netpublikationer crp

Ændringer i katalogkodning på netområdet

Ændringer i katalogkodning på netområdet crp

2011
 

I juni 2011 blev der indgået en ny tillægsaftale til nationabibliografiaftalen, som vi på DBC nu er i fuld gang med at implementere.

En konsekvens af tillægsaftalen er, at netmaterialer integreres i de respektive nationalbibliografiske fortegnelser på basis af deres indhold (tekst, musik etc.)

Det betyder, at vi fra uge 2012-05 ophører med at bruge katalogkoden IDO, der hidtil har været anvendt ved registreringen af statiske tekster på nettet og istedet vil anvende katalogkoden DBF og dermed integrere online tekster fuldt ud i Dansk bogfortegnelse.

Koden NET anvendes ligeledes heller ikke mere fra uge 201205. Koden har været udtryk for bibliotekskatalogiseret netmateriale. Istedet vil bibliotekskatalogiseret netmateriale fra 201205 få tildelt BKM-kode.

Dataleverancekoden DIT udgår parallelt hermed og erstattes af DAT-koden. DIT-koden har været anvendt for netmaterialer, der skulle indgå i ugeleverancen, fordi de er blevet rettet efter de har været publiceret. Istedet vil netmaterialer, der skal publiceres i ugeleverancen, fremover få DAT-kode som andre materialer.

Konsekvensen heraf er at man fra årskiftet ikke kan bruge katalogkode til udpegning af netmaterialer men skal bruge materialebetegnelsen for online-materialer i stedet. (I Danbib: ma=xe).

Kombileverancer vil fortsætte som hidtil men blot få tilrettet søgekriterierne efter de ændrede forhold.

Ny kode i felt 008 *v: Herudover indføres fra uge 201205 også en ny kode for katalogiseringsniveau i felt 008 delfelt v. Den nye kode er 5. Koden betyder, at der er tale om kopikatalogiseret materiale. Koden vil blive anvendt, når vi kopierer fra en registrering af et fysisk materiale til en registrering af et netmateriale uden at kontrollere diverse oplysninger yderligere.

På artikel- og anmeldelsesområdet har der hidtil ikke været registreret netdokumenter nationalbibliografisk. Enkelte titler på nettet har dog været registret på projektbasis som bibliotekskatalogisering med katalogkoderne IDA og IDR. Disse koder udgår ligeledes fra uge 2012-05, hvor artikler og anmeldelser på nettet vil være integreret i nationalbibliografien.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Det ugentlige URL-tjek på DBCs netregistreringer

Det ugentlige URL-tjek på DBCs netregistreringer crp

2006
 

Der foretages et automatisk ugentligt url-tjek på alle url'er i poster registreret af DBC i Marc-formatet. Det kan resultere i følgende rettelser i posterne:

En forkert url rettes til en korrekt url og forsynes med katalogkoden DIT. Eks.:

032 00 *a IDO200619 *x ACC200616 *x DIT200625
856 00 *z Adgangsmåde: Internet *uhttp://www.odense.dk/upload/Bymilj%C3%B8/Trafik/Trafiksikkerhed/skoleveje_i_danmark.pdf *y PDF-format

De sider der ikke umiddelbart kan findes igen, men hvor det forventes at de dukker op igen får tilføjet en note i 856z og forsynes med katalogkoden DIT. Eks.:

032 00 *x ACC200541 *a IDO200544 *x DIT200632
856 00 *z 31.7.2006 konstateret utilgængelig *z Adgangsmåde: Internet *uhttp://www.barritskov.com/sider/naturplan/img/Billeslund_Ebook.pdf *y PDF-format

Viser det sig at en side formodentlig aldrig kommer på nettet igen, erstattes 856-feltet af 501b og forsynes med katalogkoden IDU. Eks.:

032 00 *a IDO200449 *x ACC200448 *x IDU200602
501 00 *b 5.1.2006 konstateret utilgængelig på domænet: http://www.pwc.com/

Det hænder at en url er blevet fjernet og publikationen dukker op på nettet igen. I de tilfælde "genoplives" posten ved at felt 501 fjernes og felt 856 med url'en sættes på igen. Posten forsynes med en ny IDO-katalogkode og en note i felt 991, der forklarer hvad der er sket. Eks.:

032 00 *a IDO200415
856 00 *z Adgangsmåde: Internet *uhttp://130.226.56.167/nordisk/publikationer/1994_2004/nks-61.pdf *y PDF-format *s 1211 kB
991 00 *o 26.6.2003 konstateret utilgængelig, 2.4.2004 genfundet

Desværre fanger url-tjekket ikke alle fejlsider da mange url'er stadig eksisterer på nettet, men med forkert indhold, f.eks med oplysninger om at dokumentet ikke længere findes på internetadressen, men at man kan prøve at gå ind på den pågældende udgivers hjemmeside og kigge. Hvis I støder på en url i DanBib som ikke virker så er I meget velkomne til at sende en mail til Liselotte Surland som vil se på det hurtigst muligt.

Kontakt

Liselotte Surland

 

URL-tjek af internetressourcer i DanBib’s base 150000 (2008)

URL-tjek af internetressourcer i DanBib’s base 150000 (2008) crp

2008
 

Til biblioteker der har downloadet poster fra base 150000 i DanBib.

Basen indeholder poster, som er registreret i Dublin Core (DC) og dernæst konverteret til danMARC2.

Det drejer sig blandt andet om DBCs emnepakker.

Posterne er endnu ikke fuldt integreret i vores normale produktionsapparat, og indgår derfor heller ikke i den ugentlige dataleverance på netpublikationer, hvorpå der løbende foretages URL-tjek. Vi har derfor foretaget et særligt URL-tjek på disse poster, og de er nu gennemgået og tilrettet.

Her er et overblik over posterne i DanBib

Det samlede antal poster kan søges med ln=150000 (1685 poster).

Nogle af posterne - de biblioteksrelevante – har katalogkoden NET (798 poster)

Posterne uden koder er mere eksperimenterende og registreret som led i projektarbejde (887 poster)

Man finder de rettede poster således:

De poster, hvor URLen er ændret, er forsynet med katalogkoden DIT200814. Det drejer sig om 99 registreringer.

28 ressourcer er utilgængelige og registreringerne derfor forsynet med katalogkoden IDU200814


Håndtering af poster der skal slettes

Posterne fra base 150000 med IDU-kode 200814 forbliver i DanBib til ultimo maj 2008, hvorefter de bliver slettet. I har således mulighed for at identificere disse poster og slette dem i jeres lokale base, hvis I har lagt dem ind.

Bliver I fremover opmærksomme på inaktive URLer i vores registreringer, må I meget gerne, via en mail, give os besked herom. Vi vil hurtigst muligt herefter rette registreringerne.

Hvis I har kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med URL-tjekket, kan I kontakte

Kontakt

Lone Ferdinandsen

BKM-kodning på maskinelt registrerede e-bøger der er ældre end 5 år

BKM-kodning på maskinelt registrerede e-bøger der er ældre end 5 år hah

I slutningen af marts meldte vi ud, at vi havde startet maskinel registrering på en række  e-bogsversioner af ældre bøger, jf. Maskinel registrering af e-bøger der er ældre end 5 år.

Posterne med DBR-kode ville også  blive bibliotekskatalogiseret og få katalogkoden BKM, hvis titlen vurderes til at være biblioteksrelevant.

Dette gælder stadigvæk, men det er dog efterfølgende af ressourcemæssige hensyn besluttet, at emneord og indholdsnoter alene vil fremgå på disse poster, hvis de kan kopieres fra en anden post på titlen.

Af de maskinelt dannede poster, der også er BKM-kodede, vil det betyde at ca. 2/3  vil få emnedata fra ”gamle” poster. Den sidste 1/3 vil stadigvæk få en BKM-kode – men vil ikke blive forsynet med emnedata pga. manglende forlæg.

 

Kontakt: Per Nonboe
pn@dbc.dk

 

Oprettet

Maskinel registrering af e-bøger der er ældre end 5 år

Maskinel registrering af e-bøger der er ældre end 5 år hah

Forlag som fx L& R Sagabooks og Gyldendal er i gang med at digitalisere dele af deres bagkataloger.

Det har medført en stor stigning i antallet af registreringer af e-bøger til Dansk bogfortegnelse.

Følgende er derfor besluttet:

 • Der  laves ikke længere manuel registrering af e-bøger, hvor forlægget er en bestemt udgave af en tidligere udgivet bog, der er mere end 5 år gammel.
 • Disse e-bøger vil fremover få en automatisk genereret post baseret på data dels fra den trykte bog dels fra distributøren.
 • Registreringerne tildeles en særlig nationalbibliografisk katalogkode DBR med aktuelt ugenummer og en note med teksten Maskinelt dannet beskrivelse baseret på distributørdata eller Maskinelt dannet beskrivelse baseret på distributørdata og beskrivelsen af det fysiske forlæg.

En del af posterne med DBR-kode vil også blive bibliotekskatalogiseret og få katalogkoden BKM, hvis titlen vurderes til at være biblioteksrelevant.

De automatisk genererede poster vil begynde at optræde i danbib/Bibliotek.dk i løbet af uge 13 og vil indgå i de ugentlige dataleverancer.

Ovenstående sker efter aftale med  Enheden for Biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt: Per Nonboe
pn@dbc.dk

 

Oprettet

Regler og format på tværs af materialer

Regler og format på tværs af materialer crp

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur crp

2010
 

DBC tager kodning for niveau på faglitteratur i anvendelse på bøger, netdokumenter, multimedier, film og lyd 8.4.2010.

Det nye delfelt x i felt 008 og koderne blev udmeldt af Styrelsen for Bibliotek og Medier 5.1.2010.

Formålet med kodningen er på sigt at give brugerne mulighed for at sortere i materialer udfra en simpel niveauangivelse. Hermed kan man forbedre formidlingen samtidig med at fejlbestillinger reduceres.

Særligt når poster ikke er bibliotekskatalogiseret med f.eks. målgruppeemneord, kan det være vanskeligt for brugere at gennemskue, om der fx er tale om et materiale for folkeskoleelever eller for fagfolk. Brugere kan ikke forventes at være opmærksomme på andre indikatorer på niveau i posten såsom forlag, omfang mv.

Vi vil derfor gerne opfordre til en bred ibrugtagning af koden i såvel folke- som forskningbiblioteker.

Koderne inddateres i det nye delfelt x i felt 008.

Delfeltet kan gentages.

Der anvendes følgende koder:

01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau

(Omfatter: Materialer til erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner)
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau

(Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe)
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

 

Hvis kodning helt er fravalgt kan koden 99 optræde. Fraværet af delfelt x svarer derfor til koden 99.

Praksis vil på DBC være, at der tages udgangspunkt i materialets egne niveauangivelser og kodes bredt.

For eksempel:

- Hvis et materiale præsenteres som både henvendt til pædagogstuderende, pædagoger og forældre anføres både koden for fagligt niveau (04) og koden for alment niveau (06).

008 00 *tm *uf *a2010 *b dk *d y *l dan *x 04 *x 06 *v0

- Hvis et materiale præsenteres som både henvendt til folkeskolens ældste klaser og gymnasiet anføres både koden for folkeskoleniveau (02) og koden for gymansieniveau (03).

008 00 *tm *uf *a2010 *b dk *d y *l dan *x 02 *x 03 *v0

Hvis kodning lokalt fravælges, opfordres man til ved genbrug af poster fra udlandet at undlade at slette en udenlandsk niveaukodning i posterne. Den udenlandske niveaukodning stammer fra MARC21 og har følgende værdier:

a - Preschool, b - Primary, c - Pre-adolescent, d - Adolescent, e - Adult,
f - Specialized, g - General, j - Juvenile.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

DBC's praksis for tildeling af sprogkoder

DBC's praksis for tildeling af sprogkoder crp
Trækkeregler

Ved kodning af enkelte sprog i de sproggrupper, som tidligere havde èn samlet kode, kan det være vanskeligt at definere hvilket sprog, der skal kodes.
Ved kodning af enkelte sprog i de sproggrupper som tidligere havde en samlet kode, kan det være vanskeligt at definere hvilket sprog, der skal kodes. Generelt kodes i tvivlstilfælde med sproget som dækker det sted, hvor publikationen er udgivet. Ved oversatte værker og musikoptagelser kodes i tvivlstilfælde med det meste udbredte sprog i sproggruppen. Som kilde til det mest udbredte sprog kan anvendes: http://www.sil.org/ethnologue/

Trækkeregler for enkelte sproggrupper

Nedenfor er angivet trækkeregler for serbokroatisk og eskimoiske sprog.

Serbokroatisk:

Det er ikke længere tilladt at bruge fælleskoden ser. I stedet indføres separate koder for serbisk og kroatisk.

Sprogene er meget nært beslægtede, men kroaterne bruger det latinske alfabet, og serberne det kyrilliske alfabet.

Det betyder, at hvis publikationen ikke selv angiver enten serbisk eller kroatisk sprog, anvendes koden:

’scc’ for serbokroatisk i kyrillisk alfabet
’scr’ for serbokroatisk i latinsk alfabet

Ved oversat litteratur, der skal kodes for originalsprog i 041 og ved musikoptagelser med vokal, forsøges originalsproget bestemt ud fra det medfølgenden materiale. Hvis sproget ikke kan bestemmes ud fra det medfølgende materiale kodes med ’scr’.

Koden ’ser’ vil stadig kunne findes i ældre poster, men må ikke bruges på nye poster.

Eskimoiske sprog:

Samlekoden esk for eskimoiske sprog udgår og erstattes af koder for de enkelte sprog. Hvor det ikke fremgår af publikationen, hvilket eskimoisk sprog der er tale om, bruges koden for det sprog, der hører til udgivelsesstedet.

Nye koder og dækningsområde:

Kode

Sprog

Kommentarer

Sprogkodens anvendelse geografisk

iku

inuktitut

Bruges i ’Ethnologue’ som samlet betegnelse for eskimoiske sprog i Grønland, Canada og det nordvestlige Alaska til Norton Sound.

Arktisk Canada

ipk

inupiaq

Bruges i Den store danske encyklopædi som samlet betegnelse for det samme som Ethnologue kalder inuktitut. I ’Ethnologue’ om eskimoiske sprog i det nordvestlige Alaska fra Mackenzie Bay til Norton Sound.

Det nordvestlige Alaska fra Mackenzie Bay til Norton Sound incl.

kal

kalaallisut

Grønlandsk

Grønland

ypk

yupik languages

Bruges om eskimoiske sprog i det sydlige og vestlige Alaska og Sibirien.

Kysten af Alaska fra Norton Sound og sydpå. Dog ikke Aleuterne, som får sprogkoden ale for aleutiske sprog.

 

Kilder:
Den Store Danske Encyklopædi: eskimoisk-aleutiske sprog http://www.sil.org/ethnologue/

Ved oversat litteratur og musikoptagelser, hvor sproget ikke fremgår af det medfølgende materiale, kodes med ’kal’.

Håndtering af kommunenavne i forbindelse med kommunalreformen

Håndtering af kommunenavne i forbindelse med kommunalreformen crp

Med kommunalreformen sammenlægges en række kommuner. Nogle af disse får nye navne mens andre overtager et eksisterende navn.

DBC har valgt ikke at gøre rede for denne store administrative ændring i de bibliografiske poster. Som udgangspunkt anvendes det navn der står i den konkrete publikation som navneform.Vi udformer ikke se-også henvisninger mellem nye, gamle og eventuelt midlertidige navne.

Det vil sige der er ingen henvisninger imellem den nye kommunes navn og de gamle kommuner der indgår heri:

Eksempel: Egedal Kommune
(Ingen henvisninger fra Egedal Kommune til Stenløse Kommune, Ølstykke Kommune og Ledøje-Smørum Kommune eller den modsatte vej)

I de tilfælde en kommunesammenlægning overtager et eksisterende navn har DBC valgt ikke at skelne mellem navnet på den gamle og den nye kommune.

Eksempel: Næstved Kommune
(Der skelnes ikke mellem den oprindelige Næstved Kommune og den nye Næstved Kommune (sammenlægning af Fladså Kommune, Fuglebjerg Kommune, Holmegaard Kommune, Næstved Kommune og Suså Kommune))

En del af de nye kommuner ses pt. betegnet med indledningen "Ny" eller lignende.
DBC har i disse tilfælde valgt det navn den kommende kommune selv præsenterer sig med på .
Hvis navnet senere viser sig at have været midlertidigt vil DBC ikke udfome se-også henvisninger fra og til denne type.

Eksempel: Ny Tønder Kommune

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Prisoplysninger udelades af alle DBC’s poster

Prisoplysninger udelades af alle DBC’s poster crp

2012
 

DBC ophører fra og med uge 201205 med at anføre pris på materialet både i nationalbibliografiske og bibliotekskatalogiserede poster. Ændringen gælder for alle materialetyper.

Årsagen er en kombination af flere faktorer:

 • De faste bogpriser ophørte ved årsskiftet 2010/2011 og på andre områder har der aldrig været faste priser. De anførte priser har således alle siden årsskiftet kun kunne opfattes som vejledende, idet den faktiske pris har været leverandørafhængig
 • Bibliografisk Råd diskuterede ovenstående på sit møde i juni 2010 og konklusionen var at ”BIR har den principielle holdning, at oplysninger om pris ikke hører til i en bibliografisk post”.
 • I DanZIG-regi er der udarbejdet en standardiseret løsning for prisforespørgsel på materialet hos leverandører, således at bibliotekerne fremover ad den vej kan få oplyst den faktiske pris.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Samspil mellem anmeldte værker og anmeldelser

Samspil mellem anmeldte værker og anmeldelser crp

2008
 

En ny registreringsmetode skal være med til at sikre en mere optimal udnyttelse af registrerede anmeldelser. Alle anmeldte værker oprettes fremover af DBC som poster i base DBCKat's base 870970.

Baggrunden er følgende:

Anmeldte spil og udenlandske bøger, der ikke bibliotekskatalogiseres af DBC, er hidtil kun blevet registreret i forbindelse med anmeldelsen.

Hvis et bibliotek efterfølgende har købt materialet er en ny post blevet oprettet og indsendt til DBCKat's base 870970 - uden forbindelse til anmeldelsen.

For at skabe bedre sammenhæng så anmeldelser i DanBib mv. altid fremgår i forbindelse med et eventuelt biblioteksmateriale, har vi valgt at omlægge vores registreringspraksis for anmeldte værker:

Ved registrering af en anmeldelse oprettes det anmeldte værk fremover altid af DBC som en post i base danbibs base DBCKat - base 870970.

Hvis posten kun oprettes p.gr.a. anmeldelsen oprettes den på et minimalt niveau med katalogiseringsniveau 4 i 008 *v og ejerkoden RET i s10 - uden klassemærke og uden navneformskontrol på evt. navneopslag.

Når et folkebibliotek eller DBC efterfølgende registrerer selve det anmeldte materiale, overtages og opdateres posten på det anmeldte værk blot.

Eksempel:

Anmeldt værk på xbox-spil før opdatering (konstrueret)

001 00 *a <faust>*b 870970 *c 20080617083120 *d 20080617 *f a

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u f *a 2008 *b us *l eng *v 4

009 00 *a t *g tb

245 00 *a Viking *cbattle for asgard *ø xbox 360

260 00 *a SEGA *c 2008

501 00 *a Afspilningsudstyr: Xbox 360

505 00 *a Actionspil

652 00 *mUDEN KLASSEMÆRKE

s10 00 *a RET

Biblioteker der køber dette materiale kan efterfølgende fremsende lokaliseringer til posten. Deruover kan biblioteket overtage og opgradere posten som ved andre poster med katalogiseringsniveau 4 i 008 *v og ejerkoden RET i s10.

Posten udbygges til det normale bibliotekskatalogiseringsniveau (herunder kontrol af eventuelle navneformer og klassifikation) og bibliotekets ejerkode indsættes.

Efter biblioteket har indberettet posten vil anmeldelsen fremgå i forbindelse med bibliotekekets materiale i f.eks. bibliotek.dk

Bemærk: Anmeldte begivenheder

Filmanmeldelser kommer typisk i forbindelse med en biografpremiere og registreres derfor som en anmeldelse af en begivenhed.

I biblioteksregi er det den fysiske udgave af filmen og ikke biograffilmen, der efterfølgende vil være i fokus.

Følgende er derfor besluttet:

Anmeldte begivenheder registreres fremover i base DBCKat - base 870970.

Hermed lanceres materialekoder for begiveheder i base DBCKat - base 870970. Følgende koder vil som dokumenteret i danMarc2 kunne optræde:

wt (teateropførelse)

wu (udstilling)

wf (filmvisning)

Anmeldte biograffilm vil herefter kunne genbruges, når den fysiske udgave af filmen registreres. Bemærk at ved opdatering af begivenhed til fysisk materiale skal materialekoden i 009 *g fra wf (filmvisning) skifte til koden for den materialetype biblioteket har filmen på - dvs. i de fleste tilfælde dvd (koden th)

Eksempel:

Anmeldt værk på biograffilm før opdatering (konstrueret)

001 00 *a<faust> *b 870970 *c 20080912140925 *d 20080912 *f a

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u f *a 2008 *b dk *l dan *v 4

009 00 *a m *g wf

245 00 *a Anja & Viktor - i medgang og modgang *e instruktion: Søren Frellesen

260 00 *c 2008

652 00 *mUDEN KLASSEMÆRKE

700 00 *a Frellesen *h Søren

s10 00 *a RET

Når dvd-udgaven af denne film kommer, vil denne post blive tilrettet, - herunder skifte materialekode i 009 *g.

Den ændrede praksis tages i brug pr. 3.11.2008

Sammensatte materialer

Sammensatte materialer crp

Materialebetegnelsers rækkefølge på sammensatte materialer

Materialebetegnelsers rækkefølge på sammensatte materialer crp

DBC har gennem længere tid arbejdet på at forbedre vores registrering af sammensatte materialer.

Dette førte bl.a. til en modernisering i tolkningen af de nationalbibliografiske optagelseskriterier jf. Bibliografisk Nyt herom.

Vi har nu revurderet vores praksis for, i hvilken rækkefølge de enkelte dele af et sammensat materiale nævnes i felt 009 og felt 300 delfelt n.

Hidtil har vi konsekvent fulgt en bestemt rækkefølge i felt 009 (billedmaterialer, lydmaterialer, elektroniske materialer, tredimensionale genstande, tekstmaterialer).

Samme rækkefølge har ligeledes været brugt i felt 300, - dog har vi gennem det seneste halve år eksperimenteret med nye regler for rækkefølge her.

Bemærk at sammensatte materialer ikke må forveksles med materialer med bilag:
I sammensatte materialer er de enkelte fysiske dele ligeværdige, mens der i materialer med bilag er tale om, at bilaget blot supplerer hovedmaterialet.

Årsagen til at ændre praksis er ønsket om, at det hovedindtryk et materiale giver og som det vil være naturligt at opstille materialet efter gerne skal svare til rækkefølgen af materialekoder i felt 009 og af de nævnte specifikke materialebetegnelser i felt 300.

Praksis ændres derfor, så vi fremover vurderer det enkelte materiale ud fra flere faktorer:

 • Fysisk fremtrædelsesform (Hvilken del fylder mest rent fysisk - størrelse og omfang - fx fremtræder en bog med cd indsat i lomme oftest umiddelbart som en bog)
 • Præsentation (Hvordan præsenteres de enkelte dele: lægges der særlig vægt på et af materialerne?, Hvordan er typografien etc.?)
 • Distribution (distribueres en dvd-video som film eller musik?)
 • Hensigt med udgivelsen (Sigter udgivelsen mod en bestemt anvendelse? Henvender materialet sig til en særlig målgruppe fx svage læsere?)
 • Historik (Indgår et af materialerne i en serie som ellers kun indeholder den ene materialetype?)
 • Fremvisning: Hvilket afspilningsudstyr kræves for at hele materialet kan vises (fx dvd-rom med tekst og film)?

Hvis et opstillingsmateriale kan udpeges ud fra en sådan vurdering, vil dette materiale fremgå som det førstnævnte i felt 009 og felt 300:

009 *a a *g xx *a m *g th

300 *n 1 bog *a 85 sider *b ill. i farver *n 1 dvd-video *l ca. 19 min.

Er det umuligt at bestemme et opstillingsmateriale efter kriterierne, følges den tidligere obligatoriske rækkefølge: billedmaterialer, lydmaterialer, elektroniske materialer, tredimensionale genstande, tekstmaterialer.

I de tilfælde hvor materialet omfatter flere end to typer, nævnes de efterfølgende i den tidligere obligatoriske rækkefølge.

Folkebibliotekernes indberetning af poster på sammensatte materieler skal fortsat dække alle dele af materialet.
Hvis et sammensat materiale vurderes forskelligt af to biblioteker, er der en øget risiko for, at der kan komme dobbeltposter i basen. Vi har vurderet denne risiko som værende minimal. Hvis man er omhyggelig med at slå op om en post findes i forvejen, vil der kun kunne opstå dobbeltposter ved forskellig vurdering indenfor samme uges indberetning af sammensat materiale.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Nationalbibliografisk registrering - sammensatte materialer

Nationalbibliografisk registrering - sammensatte materialer crp

Bibliografisk Råd har godkendt en modernisering i fortolkningen af de nationalbibliografiske optagelseskriterier.

Baggrunden herfor er et ønske om at minimere fejlagtige dobbeltindkøb i bibliotekerne og undgå uhensigtsmæssige reserveringer.

Bibliotekernes interesse er generelt én post pr. udlånsenhed og DBC har haft flere henvendelser herom. Udlånsenheder vil ofte være identisk med det man kan erhverve:

Hvis et sammensat materiale sælges samlet ønskes én post herpå.

Hvis en enkelt del af det sammensatte materiale samtidig kan erhverves separat ønskes også en post herpå, fordi nogle biblioteker kan tænkes at erhverve denne del alene.

Et sammensat materiale kendetegnes ved, at de enkelte dele af materialet har ligeværdig værdi og der ikke klart kan udpeges et hovedmateriale.

Ovenstående ønsker er taget til efterretning og fremover vil sammensatte materialer blive registreret i én post i DanBib og posten vil blive publiceret i de nationalbibliografiske fortegnelser, der er relevante for materialet.

Det betyder fx, at man i Dansk bogfortegnelse vil finde registreringer på sammensat materiale bestående af en bog og en dvd og samme registrering vil ligeledes indgå i Dansk billedfortegnelse.

I de tilfælde ét materiale kan udpeges som hovedmaterialet, katalogiseres fortsat som ét materiale med bilag og ikke som sammensat materiale.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

danMARC2 dokumentation

danMARC2 dokumentation crp

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur crp

2010

DBC tager kodning for niveau på faglitteratur i anvendelse på bøger, netdokumenter, multimedier, film og lyd den 08.04 2010. Det nye delfelt x i felt 008 og koderne blev udmeldt af Styrelsen for Bibliotek og Medier 05.01 2010.

Formålet med kodningen er på sigt at give brugerne mulighed for at sortere i materialer udfra en simpel niveauangivelse. Hermed kan man forbedre formidlingen samtidig med at fejlbestillinger reduceres.

Særligt når poster ikke er bibliotekskatalogiseret med f.eks. målgruppe emneord, kan det være vanskeligt for brugere at gennemskue, om der fx er tale om et materiale for folkeskoleelever eller for fagfolk. Brugere kan ikke forventes at være opmærksomme på andre indikatorer på niveau i posten såsom forlag, omfang mv.

Vi vil derfor gerne opfordre til en bred ibrugtagning af koden i såvel folke- som forskningsbiblioteker.

Koderne inddateres i det nye delfelt x i felt 008.

Delfeltet kan gentages.

Der anvendes følgende koder:

01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau
(Omfatter: Materialer til erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner)
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau
(Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe)
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

 

Hvis kodning helt er fravalgt kan koden 99 optræde. Fraværet af delfelt x svarer derfor til koden 99.

Praksis vil på DBC være, at der tages udgangspunkt i materialets egne niveauangivelser og kodes bredt.

For eksempel:

- Hvis et materiale præsenteres som både henvendt til pædagogstuderende, pædagoger og forældre anføres både koden for fagligt niveau (04) og koden for alment niveau (06).

008 00 *tm *uf *a2010 *b dk *d y *l dan *x 04 *x 06 *v0

- Hvis et materiale præsenteres som både henvendt til folkeskolens ældste klaser og gymnasiet anføres både koden for folkeskoleniveau (02) og koden for gymansieniveau (03).

008 00 *tm *uf *a2010 *b dk *d y *l dan *x 02 *x 03 *v0

Hvis kodning lokalt fravælges, opfordres man til ved genbrug af poster fra udlandet at undlade at slette en udenlandsk niveaukodning i posterne. Den udenlandske niveaukodning stammer fra MARC21 og har følgende værdier:

a - Preschool, b - Primary, c - Pre-adolescent, d - Adolescent, e - Adult,
f - Specialized, g - General, j - Juvenile.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Felterne 650 og 651 tages i anvendelse pr. 1. maj 2014 i Danbibs base DBCkat

Felterne 650 og 651 tages i anvendelse pr. 1. maj 2014 i Danbibs base DBCkat crp

04. april 2014
 

DBC vil fra 1. maj 2014 tillade felt 650 og felt 651 i poster indberettet af folkebibliotekerne.

Felt 650 indeholder Library of Congress og analoge emneord og felt 651 Library of Congress og analoge emneord indledt med geografisk navn.

Felterne vil optræde, hvis et evt. kopiforlæg for posten allerede indeholder felterne.

Vi har fundet det uhensigtsmæssigt, at man sletter emneord på en post, - særligt i de tilfælde, hvor der i øvrigt ikke tildeles emneord til materialet.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Flere sprogkoder for norsk - udmeldte formatændringer december 2013

Flere sprogkoder for norsk - udmeldte formatændringer december 2013 crp

10. marts 2014

Kulturstyrelsen udmeldte den 19. december en række formatændringer.

Der er indført en række felter til brug for oplysninger fra poster, der oprindeligt er katalogiseret efter RDA og hvor oplysningerne ikke umiddelbart ellers kunne formateres i danMARC2.

I DBC’s egne poster og i de poster vi modtager fra folkebibliotekerne, tages disse felter ikke i brug.

Herudover blev der udmeldt ændringer for sprogkoder for norsk:

Norsk nor
Norsk bokmål nob
Norsk nynorsk nno

DBC har til hensigt fortsat anvende koden nor i vore katalogiseringer. Sprogkoden anvendes af DBC primært som kode for originalsprog og om originalen oprindeligt er skrevet på bokmål eller nynorsk vil ikke være til at afgøre.

Når der kodes for norsk som hovedsprog, vil vi ligeledes fortsætte med koden nor og anbefaler folkebibliotekerne samme praksis, medmindre særlige forhold taler for noget andet.

De mere specifikke koder for norsk vil således være tilladte men brugen næppe udbredt.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Fordeling af søgekoder på flere postniveauer. 2 udgave

Fordeling af søgekoder på flere postniveauer. 2 udgave crp

I forbindelse med ibrugtagningen af danMARC2, ændrer DBC praksis fra formatering af søgekoder på bindniveau til formatering af søgekoder fordelt på hoved- og bindniveau.

Neden for bringes en revideret oversigt over DBC's praksis. Kun de koder, DBC anvender, er medtaget i oversigten.
NB. Kun søgekoder, der vedrører indholdet i det registrerede materiale indgår i nedenstående. Felterne 004 samt 008*v, der indeholder oplysninger der vedrører selve den bibliografiske post er således ikke behandlet i nærværende notat.

DBC's hovedprincipper for placeringen af søgekoderne er følgende:

 • Søgekoder placeres kun i hoved- og bindposter, - aldrig i sektionsposter.

 • Hvis en søgekode/et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, inddateres søgekoden altid på dette niveau (fx generel materialebetegnelse i hovedposten, kode for småtryk i bindposter)

 • Hvor begge niveauer er logisk mulige, inddateres søgekodedelfelter på hovedpostniveau.

 • Hvor ikke særlige forhold gør sig gældende, kan søgekodedelfelter inddateres på begge niveauer

 • Samme delfelt kan inddateres med forskellig søgekode på flere niveauer inden for samme 'flerbindsværk', hvor koden på bindpostniveauet supplerer koden på hovedpostniveau. Koden på bindpostniveauet må ikke være i modstrid med koden på hovedpostniveau.

Disse principper har omsat til praksis følgende konsekvenser:

Følgende koder anføres udelukkende i hovedposter:

008u Kode for udgivelsesstatus, når koden er:
c Løbende periodikum
d Afsluttet periodikum
008c Kode for periodikums frekvens
008h Kode for periodikumtype
008i Kode for hovedtitlens alfabet eller skriftsystem
008q Kode for filtype (kun koderne aa, ba og ca anvendes)
009a Kode for generel materialebetegnelse (GMB)
009g Kode for specifik materialebetegnelse

Følgende koder anføres udelukkende i bindposter:

008d Kode for indholdets form, når koden er
å Småtryk
008t Kode for bibliografisk kategori, når koden er
m monografi
s samlingsværk
p periodikum
 

Alle typer af katalogkoder

Følgende koder anføres enten i hovedpost eller bindposter:
(Sagt lidt omskrevet: Hvis oplysningen gælder for alle værkets dele anføres oplysningen i hovedposten ellers anføres oplysningen på bindniveau. Hvis oplysningen er anført i hovedposten kan delfeltkoden ikke gentages på bindniveau)

005z Kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende materiale hertil, når indholdet er
p Indlæst tekst (lydbog)
q Indlæst tekst (lydbog, klausuleret for svagtseende og lign.)
008u Kode for udgivelsesstatus, når indholdet er
? Ukendt udg.år
r Uændret optryk

 

o Uafsluttet værk
f Førsteudgave
u Ny ændret udgave
008a Udgivelsesår

 

008z Efterfølgende udgivelsesår

Delfelt u, a og z betragtes som en samlet oplysning og anføres samlet på ét niveau.

Delfelterne a og z må i hovedposten ikke anvendes til at beskrive, at et flerbindsværk er udkommet over en årrække. Hvis de enkelte bind er udgivet i forskellige år anføres dette i stedet i delfelt a i bindposterne.

008b Kode for udgivelsesland
008e Kode for offentlig publikation
008f Kode for konferencepublikation
008g Kode for festskrift
008j Kode for skønlitterær form
008l Kode for hovedsprog
008m Kode for stor skrift
008o Kode for børne- eller skolematerialer
041a Materialets sprog
041b Mellemoriginalens sprog
041c Originaludgavens sprog
041p Sprog i parallel tekst
041d Sprog i resuméer
041e Sprog i mindre dele af materialet
041u Sprog i undertekster til film og videoer

Kommentar til felt 041: For nærmere uddybning se de efterfølgende eksempler.

Følgende koder kan anføres samtidigt med forskelligt indhold i hovedpost og bindposter:
(I sådanne tilfælde dækker oplysningen i hovedposten værket set som en helhed, mens oplysningen på bindniveauet blot skal ses som et supplement. "Supplement" dækker i denne forbindelse såvel uddybning af som tilføjelse til oplysningen i hovedposten)

005h Kode for ledsagende materiale til musikværker
005i Kode for partiturtype
005j Kode for stemmer
005k Kode for musikalsk notation
008d (dog ikke enkeltkoden å)
008k Kode for biografi
009b Kode for supplerende generel materialebetegnelse

 

009h Kode for supplerende specifik materialebetegnelse

NB:

Bemærk at koden 008 *v (kode for katalogiseringsniveau) i DBC betragtes som en formel oplysning om posten og ikke som en egentlig søgekode. 008 *v er derfor obligatorisk på alle poster (både hoved-, sektions- og bindposter)- på linie med felt 004.


Eksempler på udformning af felt 041:

041 inddateres enten på hoved- eller bindpost. Hovedprincippet er her, at 041 placeres på samme niveau som den tilhørende note om sprog eller originaltitel.

Hvis 041 anføres uden at feltets indhold medfører et ønske om en note placeres 041 for så vidt muligt på det niveau 008 delfelt l er placeret.

Eksempler:

1)
Et skolebogsværk til engelsk (grundbog og øvebog på engelsk, lærervejledning på engelsk men også med en smule dansk tekst)

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l eng

 

041 00 *a eng *e dan

 

(Ingen kodning på lærervejledningen: Der udformes ingen note om sprog, derfor placeres 041 på samme niveau som 008)

2)
Når et resumé af hele værket findes i bind 8

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l dan

 

041 00 *a dan *d eng

(Noten om resume er udformet på fælles niveau, da resumeet vedrører hele værket. 041 placeres derfor også i hovedposten. Ingen kodning på bindposten)

3)
Flerbindsværk, hvor alle bind er en oversættelse af den samme originaltitel:

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l dan

 

041 00 *a dan *cspa

 

241 00 …

4)
Flerbindsværk, hvor de enkelte bind er oversættelser af forskellige originaltitler:

Kodning:

 

Hovedpost:

008 00 *l dan

Bindpost 1:

041 00 *a dan *cspa

 

241 00 *a …

Bindpost 2:

041 00 *a dan *cspa

 

241 00 *a …

5)
Flerbindsværk, hvor de enkelte bind er oversat fra forskellige sprog:

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l dan

Bindpost 1:

041 00 *a dan *c eng

Bindpost 2:

041 00 *a dan *c spa

Formattilretninger i DBC's poster. 2009

Formattilretninger i DBC's poster. 2009 crp

2009

Styrelsen for Bibliotek og Medier varslede via kat-format-nyt i november 2008 en række vedtagne ændringer i danMARC2 primært som følge af en større analyse af forholdet til MARC21 sekundært som følge af danske forslag til udvidelser. DanBib kan naturligvis håndtere det fulde danMARC2-format og dermed alle de vedtagne ændringer i danMARC2. I DBC's egne poster og dermed i det format, der anvendes i DanBibs base DBCKat, vil vi pr. 15. juni 2009 implementere følgende af danMARC2-ændringerne:

Ændringer med stor betydning for katalogiseringspraksis, registeroplægning og/eller visning mm Ændringer uden større betydning for katalogiseringspraksis
Felt 008 delfelt d - nye koder Felt 022 ISSN
Felt 100/110/239/700/710/739 samt
det nye felt 720 - funktionskoder i delfelt 4
Felt 025 Andet internationalt standardnummer
Felt 242 Oversat titel - hovedtitel Felt 082 DDC
Felt 520 Note om værkets
bibliografiske historie - delfelt n og delfelt r
Felt 222 Nøgletitel
  Felt 501 Note om systemkrav og adgangsmåde
  Felt 504 Indholdsbeskrivende note
  Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie - ISSN
  Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

 

Ændringer med stor betydning for katalogiseringspraksis, registeroplægning og/eller visning mm

 

Felt 008 delfelt d - nye koder

Der er indføres to nye koder i dette delfelt - henholdsvis koden x for skønlitteratur og koden y for faglitteratur.

Koden vil forbedre mulighederne for at kunne specificere søgninger på tværs af anvendte klassifikationssystemer i folke- og forskningsbiblioteker, hvorfor vi opfordrer til brug af koderne.

På DBC's egne poster vil vi anvende koderne efter følgende retningslinier:

 • Tildeles både til enkeltstående poster, hovedposter og artikelposter.
 • Tildeles materialetyperne tekst (009 *a a) og lydoptagelser (009 *a r) uanset fysisk medie
 • Tildeles dermed ikke materialetyperne: musikalier, musikoptagelser, faste billeder, levende billeder, kartografi, elektronisk materiale og genstande
 • Sammensatte materialer kodes ikke, hvis én af de friholdte materialetyper indgår i kodningen
 • Helt uklassificeret materiale eller materialer undervejs i proces (indhold i 652 Uden klassemærke eller NY TITEL) vil ikke indeholde koden.

Når disse kriterier er opfyldt kodes:

For skønlitteratur (x) på materialer med:

 • sk i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o
 • DK5 i intervallet 82-88 i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o
 • DK5 39.12, 39.13, 39.14 + 39.25 i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o

Materiale der ikke falder ind under de ovenstående punkter er faglitteratur (y). Koderne vil blive tilføjet på nye poster og når vi retter gamle poster.

Top

Felt 100/110/239/700/710/739 samt det nye felt 720 - funktionskoder i delfelt 4

DBC ændrer praksis fra at citere ophavsangivelser i felt 245 delfelt e og f til i stedet at anføre en funktionskode for ophavets funktion i forbindelse med et opslag på ophavet.

Ændringen vil træde i kraft på bog- og lydområdet samt ved elektroniske tekster.

Ved nye materialer - herunder nye udgaver - på disse områder vil der fremover ikke være anført felt 245 delfelt e og f.

Ændringen har sin baggrund i en nytilføjet, valgfri regel i Katalogiseringsreglernes 2. del, 1.1F1:

Valgfrit:
Citerede ophavsangivelser kan erstattes af opslag på personer og korporationer. Opslagene suppleres i så fald med en angivelse af funktion.

Der vil som nu blive givet kontrollerede opslag på ophav, der ifølge Katalogiseringsreglernes 1. del bør give anledning til opslag i felterne 100, 110, 239, 700, 710 og 739. Herudover vil der i disse felter også kunne optræde en kode for ophavets funktion.

Ophav, der ifølge reglerne ikke giver anledning til opslag og derfor tidligere blev formateret i felt 245 delfelt f eller felt 250 delfelt d, vil fremover blive formateret i en ukontrolleret og direkte form i felt 720.

I felt 720 vil der ligeledes kunne optræde en funktionskode for ophavets funktion.

Ophavsangivelser hørende til udgaven forsvinder samtidig fra felt 250 *c og *d vil i stedet blive formateret som de øvrige ophavsangivelser.

De koder, der vil blive anvendt, fremgår af danMARC2's bilag J.

(http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm)

Listen forventes ajourført løbende, hvorfor visformater mv. bør tage højde for ukendte koder.

Endvidere er der i felterne 700, 710, 720 og 739 indført et delfelt g til angivelse af koden 1 for et al.

Top

Eksempler

Eks. 1

Før
001 00 *a 2 662 919 5 ...
...
100 00 *a Bull *h Jane
241 00 *a The ¤dressing up book
245 00 *a Børnenes sjove bog om udklædning *e Jane Bull *f redaktør: Penelope Arlon *f foto: Andy Crawford *f oversættelse: Nana Emilie Grew
Efter
001 00 *a 2 662 919 5 ...
...
100 00 *a Bull *h Jane *4 aut
241 00 *a The ¤dressing up book
245 00 *a Børnenes sjove bog om udklædning
...
720 00 *o Penelope Arlon *4 edt
720 00 *o Andy Crawford *4 pht
720 00 *o Nana Emilie Grew *4 trl

Kommentarer i forbindelse med visning
Da der fremover både vil være poster med ophavsangivelser i 245 *e og *f (gamle poster og poster på andre materialetyper end bøger, lyd og elektronisk tekst), anbefales det overordnet at se på om 245 *e og/eller *f findes i posten. Hvis dette er tilfældet udskrives på traditionel vis.

Hvis det ikke er tilfældet og der optræder funktionskoder i posten, anbefaler vi nedenstående:

Ved visning kan navne og funktionskoder omskrives til en ISBD-lignende form eller andet.

Kodernes omskrivning til tekst kan følge anbefalingerne for udfoldning af koderne i registre i danMARC2's Bilag J.

ISBD-form:
Børnenes sjove bog om udklædning / forfatter: Jane Bull ; redaktør: Penelope Arlon ; fotograf: Andy Crawford ; oversætter: Nana Emilie Grew

Top

Notelignende form som for eksempel
Børnenes sjove bog om udklædning

Forfatter(e): Jane Bull
Redaktør(er): Penelope Arlon
Fotograf(er): Andy Crawford
Oversætter(e): Nana Emilie Grew

Eks. 2
Før
001 00 *a 2 660 756 6...
...
100 00 *a Tøjner *h Vibeke
245 00 *a Stedløs *e [værker:] Vibeke Tøjner *f redaktion: Ove Mogensen og Vibeke Tøjner *e tekst: Henrik Wivel og Synne Rifbjerg *f oversættelse: Norbert Weber *f fotos: Hans Ole Madsen
...
700 00 *a Wivel *h Henrik
700 00 *a Rifbjerg *h Synne
Efter
001 00 *a 2 660 756 6...
...
100 00 *a Tøjner *h Vibeke *4 art *4 edt
245 00 *a Stedløs
...
700 00 *a Wivel *h Henrik *4 aut
700 00 *a Rifbjerg *h Synne *4 aut
720 00 *o Ove Mogensen *4 edt
720 00 *o Norbert Weber *4 trl
720 00 *o Hans Ole Madsen *4 pht

Kommentarer i forbindelse med formatering
Hvis samme ophav udfører flere funktioner gentages delfelt 4 normalt i forbindelse med navnet (felt 100 i eksemplet)

Hvis den ene funktion giver anledning til opslag og den anden ikke gør, knyttes koden til det normaliserede opslag (sådan som det er tilfældet med felt 100 i eksemplet)

Se dog også kommentarer vedr. brugen af delfelt g med koden 1 for et al. under eksemplerne 3, 4 og 5

Top

Kommentarer i forbindelse med visning
Ved visning som ISBD vil det for det første være hensigtsmæssigt at samle ophav med samme funktion og kun udskrive selve funktionen en gang, for det andet at omskrive en evt. entalsform for funktionen til en flertalsform.

ISBD-form:
Stedløs / kunstner: Vibeke Tøjner ; redaktører: Vibeke Tøjner, Ove Mogensen ; forfattere: Henrik Wivel, Synne Rifbjerg ; oversætter: Norbert Weber ; fotograf: Hans Ole Madsen

Top

Eks. 3

Før
001 00 *a 2 757 424 6
...
100 00 *a Kragh *h Peter
245 00 *a How to involve users in front end of innovation *c methods to get success in innovation work *e written by Peter Kragh *f contributors Ingrid Fink ... [et al.]
Efter
001 00 *a 2 757 424 6
...
100 00 *a Kragh *h Peter *4 aut
245 00 *a How to involve users in front end of innovation *c methods to get success in innovation work
720 00 *oIngrid Fink *4 ctb *g1

Udskrift - ISBD-form:
How to involve users in front end of innovation : methods to get success in innovation work / forfatter: Peter Kragh ; bidragyder: Ingrid Fink ... [et al.]

Bemærk
Kode for et al. anvendt (*g1)

DBC opererer kun med ophavsfunktioner på dansk også ved udenlandske titler.

Det er tilladt at lave udvidede tabeller, der tager hensyn til materialets sprog.

Eks. 4

Før
001 00 *a 2 764 047 8 ...
...
245 00 *g Hæfte 1 *a Antisemitisme i Europa frem til 1945 *e redaktion, bearbejdelse og oversættelse: Stine Thuge ... [et al.] *f illustrationer: Bent Melchior ... [et al.]
700 00 *a Thuge *h Stine
Efter
001 00 *a 2 764 047 8 ...
...
245 00 *g Hæfte 1 *a Antisemitisme i Europa frem til 1945
700 00 *a Thuge *h Stine *4 edt *4 dkbea *4 trl *g 1
720 00 *o Bent Melchior *4 ill *g 1

Top

Udskrift - ISBD-form:
... Hæfte 1 : Antisemitisme i Europa frem til 1945 / redaktør: Stine Thuge ... [et al.] ; bearbejder: Stine Thuge ... [et al.] ; oversætter: Stine Thuge ... [et al.] ; illustrator: Bent Melchior ... [et al.]

Kommentarer i forbindelse med formatering
Hvis de samme ophav har udført flere funktioner og der ved alle disse funktioner skal anføres et al., kan et enkelt delfelt g med koden 1 anføres efter alle funktionerne. Eller sagt omvendt: hvis delfelt g er udfyldt med 1, knytter delfeltet sig til samtlige funktionskoder i feltet.

Eks. 5

Før
001 00 *a 2 766 419 9 ...
...
245 00 *a Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) *e af Sven Erik Nordenbo ... [et al.] *f redaktion ved Sven Erik Nordenbo
...
700 00 *a Nordenbo *h Sven Erik
Efter
001 00 *a 2 766 419 9 ...
...
245 00 *a Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen)
...
700 00 *a Nordenbo *h Sven Erik *4 aut *g1
720 00 *o Sven Erik Nordenbo *4 edt

Top

Udskrift - ISBD-form:
Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) / forfattere: Sven Erik Nordenbo ... [et al.] ; redaktør: Sven Erik Nordenbo

Kommentarer i forbindelse med formatering
Der er flere forfattere men kun én redaktør på værket. Når delfelt g anvendes, knytter det sig til samtlige funktionskoder nævnt i feltet.

Derfor gentages navnet sammen med redaktørfunktionen. I dette tilfælde i felt 720 fordi der er tale om en sekundær funktion.

Eks. 6

Før
001 00 *a 2 601 913 3 ...
...
100 00 *a With *h Thomas Klenow
245 00 *a Turen går til Brasilien *e af Thomas Klenow With
250 00 *a 5. udgave *d redaktør: Inge-Lise Paulsen *d kort: Ulla Britze, Tom Therkildsen *x 4. oplag
...
Efter
001 00 *a 2 601 913 3 ...
...
100 00 *a With *h Thomas Klenow *4 aut
245 00 *a Turen går til Brasilien
250 00 *a 5. udgave *x 4. oplag
720 00 *o Inge-Lise Paulsen *4 edt
720 00 *o Ulla Britze *4 ctg
720 00 *oTom Therkildsen *4 ctg

Top

Udskrift - ISBD-form:
Turen går til Brasilien / forfatter: Thomas Klenow With ; redaktør: Inge-Lise Paulsen ; kort: Ulla Britze, Tom Therkildsen. - 5. udgave, 4. oplag

Kommentarer i forbindelse med formatering
Det vil fremover ikke fremgå af formateringen, at nogle af de nævnte ophav kun har medvirket ved 5. udgave.

Andre materialetyper
Samtidig med brugen af funktionskoder på de nævnte udvalgte materialeområder træder i kraft, vil der også optræde funktionskoder ved udvalgte funktioner på film. Pt. er der tale om et forsøg og funktionskoderne vil pt. her ikke skulle anvendes som erstatning for ophavsangivelser i beskrivelsen, der vil indeholde en traditionel kodning i felt 245 *e og *f.

Formatvejledning
I forbindelse med ibrugtagningen af koderne vil vi tilrette formatvejledningerne, så bibliotekerne vil kunne se flere eksempler på vores praksis. Bibliografisk Nyt vil blive udsendt når den tilrettede formatvejledning foreligger.

Top

Felt 242 Oversat titel - hovedtitel

Fremfor som hidtil at oversætte en titel i en felt 512-note vil vi fremover anføre den oversatte titel i det i danMARC2 nyindførte felt 242.

DBC's praksis vil typisk være at bruge feltet ved titler i Grønlandsk bogfortegnelse og ved titler for indvandrere, hvis der ikke findes en dansk paralleltitel i materialet.

Feltet bør udskrives som en note og kan udskrives med den indledende tekst Konstrueret oversat titel:

Hvis materialet er udkommet i dansk oversættelse bruges dog fortsat:
512 00 *i Dansk titel: *t <titlen>

Top

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie - delfelt n og delfelt r

Note om værkets bibliografiske historie er mest udbredt på bogområdet, hvor nye udgaver og nye oplag oftest forekommer

Hidtil er nationalbibliografiske poster blevet forsynet med en note indholdende oplysninger om 1. oplaget af den aktuelle udgave, hvis der er tale om et nyt oplag, samt oplysninger om den foregående udgave, hvis der er tale om en ny udgave. Praksis har været at redegøre for udvalgte forskelle mellem udgaverne såsom anden titel, ophav, forlag, år, sidetal, serie mv.

Fremover vil vi forkorte oplysningerne om den foregående udgave til kun at oplyse om udgavebetegnelse, evt. anden titel og år. Vi vil derudover som noget nyt medtage det nationalbibliografiske faustnummer på den foregående udgave i delfelt n, såfremt den tidligere udgave er registreret i nationalbibliografien.

Hvis den tidligere udgave har haft et ISBN, vil dette eller disse fremgå af delfelt r.

Fordelen ved den nye model er, at noterne fremtræder mere enkle i slutbrugerkataloger og at bibliotekerne f.eks. i forbindelse med materialevalg vil kunne udnytte oplysningen om faustnummer eller ISBN.

Det er vores plan i første omgang at indføre ændringen på alle nye udgaver.

Eksempler

Eks. 1

Før
001 00*a2 762 375 1...
...
021 00 *e 9788759817520
245 00 *a Sange til livet ...
250 00 *a 2. udgave *b ÷ *x 2. oplag
...
520 00 *a Tidligere: 2. udgave. 2007. - 1. udgave. 2005
Efter
001 00*a2 762 375 1...
...
021 00 *e 9788759817520
245 00 *a Sange til livet ...
250 00 *a 2. udgave *b ÷ *x 2. oplag
...
520 00 *a Tidligere: 2. udgave. 2007. - 1. udgave. 2005 *n 2 607 876 8 *r 87-598-1216-8

Top

Eks. 2

Før
001 00 *a 2 676 955 8 ...
...
021 00 *e 9788761916846 *c ib. *d kr. 495,00
...
245 00 *a Erhvervsdrivende virksomheder (LEV) *c en lovkommentar *e Jytte Heje Mikkelsen ... [et al.]
250 00 *a 2. udgave *x 1. oplag
...
520 00 *i Tidligere: 1. udgave med titel *t Erhvervsdrivende virksomheder *b / af *e Jytte Heje Mikkelsen. Kbh. : GadJura, 1995. 191 sider
Efter
001 00 *a 2 676 955 8 ...
...
021 00 *e 9788761916846 *c ib. *d kr. 495,00
...
245 00 *a Erhvervsdrivende virksomheder (LEV) *c en lovkommentar
250 00 *a 2. udgave *x 1. oplag
...
520 00 *i Tidligere: 1. udgave med titel *t Erhvervsdrivende virksomheder *b 1995 *n 2 090 915 3 *r 87-607-0320-2
700 00 *aHeje Mikkelsen *h Jytte *4 aut *g 1

Top

Kommentarer i forbindelse med visning
Som inspiration:
I fremvisningsformater kan man f.eks. vælge at gøre linket søgbart på denne måde:

Tidligere: 1. udgave med titel: Erhvervsdrivende virksomheder. 1995

(hvor klik på 1.udgave bevirker søgning på id – evt. først i lokalkatalog dernæst evt. videresøgning i Danbib)

Top

 

Ændringer uden større betydning for katalogiseringspraksis

 

Felt 022 ISSN

Det gøres tilladt at gentage feltet

 

Felt 025 Andet internationalt standardnummer

Feltet gøres tilladt sammen med det nye delfelt 2.

 

Felt 082 DDC

Begrænsning mht. katalogiseringsinstitutioner er fjernet.

Top

 

Felt 222 Nøgletitel

Det gøres tilladt at gentage feltet.

 

Felt 501 Note om systemkrav og adgangsmåde

Delfelt u og y gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

 

Felt 504 Indholdsbeskrivende note

Delfelt u og y gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

 

 

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie - ISSN

Delfelt z (ISSN). DBC vil dog pt. ikke selv anvende dette delfelt.

 

Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

Delfelt r (ISBN) og delfelt z (ISSN) gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

Top

Felt 740 Uniform titel

De nye delfelter m, n, o og w gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

 

Felt 887 Data konverteret fra andet format end MARC

Feltet gøres tilladt. Der er ikke aktuelle planer for DBC's anvendelse af feltet.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Formattilretninger i DBC's poster. 2011

Formattilretninger i DBC's poster. 2011 crp

2011

Styrelsen for Bibliotek og Medier har januar og marts 2011 udmeldt en række formatændringer. De ændringer, der er relevante for de poster DBC producerer, tages i brug pr. 17.10.2011:

I felt 006 *2 er koden e for angivelse af producents eller distributørs begrænsning af udlånsperiode indført. Koden anvendes i forbindelse med *c, der indeholder en dato for materialets tilgængelighed:

Fx: 006 *c 20110112 *2 e

DBC vil aktuelt anvende koden i forbindelse med registreringer af film og multimedier, der er modtaget til registrering, men som først må udlånes af bibliotekerne efter, en holdback-periode er udløbet. Materialer omfattet af holdback vil først optræde i bibliotek.dk, når holdbackperioden er udløbet.

Felt 042 Kode for teksters sværhedsgrad er tidligere blevet ændret fra kun at rumme lix til også at omfatte lettal. Den oprindelige løsning herfor viste sig imidlertid uhensigtsmæssig, hvorfor kodningen i felt 042 nu atter er ændret til:

042 *a Samlet lix-tal *b Specifikation af lix-tal

og

042 *c Lettal

Ændringen består i at *2 udgår af felt 042 og lettal får sit eget delfelt.

Alle poster i DBC's og folkebibliotekernes poster i Danbib rettes inden 17.10.2011 og rettelserne udsendes som dataleverance.

I felt 032 *x tages katalogkoden SPM i anvendelse for poster der indgår i Spil- og Medier.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Formattilretninger i DBC's poster. 2012

Formattilretninger i DBC's poster. 2012 crp

31. juli 2012 

Kulturstyrelsen har i december 2011 og februar 2012 udmeldt en række formatændringer. En række af disse ændringer, der er relevante for de poster DBC producerer, tages i brug pr. 6.8.2012:

I felt 008 er tilføjet et nyt delfelt w med koden 1 for angivelse af e-bog.

Koden er oprettet for at give mulighed for samlet søgning på e-bøger uanset katalogiseringsniveau og -praksis hos producenter af poster.

Af forslaget til Bibliografisk Råd fremgår det, at det ikke har været muligt at lave en strikt formelbaseret definition af e-bog, som kan håndteres på sigt og være passende fremtidssikret.

Ved en e-bog forstås derfor aktuelt "en tekst- og/eller billedbaseret publikation i elektronisk form publiceret til og læsbar på pc og/eller andre digitale enheder. Publikationen skal fremstå som en samlet læsbar enhed”

Definitionen er så bred, at den relativt nemt kan justeres over tid, og samtidig ikke er låst fast på bestemte egenskaber som filtype, distribution eller sidetal.

I DBC's poster vil koden forekomme i poster, der er kodet som tekst og online i felt 009 (009 *aa *gxe) og samtidig ikke er kodet som ajourføringsværk (008*uo).

 

I felt 023 er tilføjet et nyt delfelt b til valide stregkoder (EAN-numre).

Delfeltet er indført, således at der fremover kan valideres på, at indholdet er et legalt EAN-nummer.
Delfelt a kan fortsat anvendes til uspecificerede stregkoder, hvorpå der ikke valideres.
DBC vil fremover bruge delfelt b, hvor dette er relevant, dvs. i langt de fleste tilfælde.
Vores gamle poster rettes generelt ikke, selvom indholdet i delfelt a i mange tilfælde faktisk er et EAN-nummer.

 

I felt 041 er tilføjet et nyt delfelt s til kode for synkroniseret sprog på film.

Synkroniseret sprog er hidtil blevet formateret som parallelt sprog i 041 delfelt p.
Søgemæssigt er dette uhensigtsmæssigt, da parallelle sprog søges på linje med hovedsprog. (Konsekvensen er fx at en søgning på tysksprogede film giver hits på alle de amerikanske film, der er synkroniseret til tysk.)
Efter flere forespørgsler fra biblioteker tog DBC derfor initiativ til at stille forlag om en særlig kode til synkroniseret sprog, således at der dannes basis for en differentiering mellem hovedsprog og synkroniseret sprog.
Koden for synkroniseret sprog tages i brug af DBC.
Der er aktuelt ikke planer om at søge at rette gamle poster i basen til ny praksis.

 

Felterne 239 og 739 er omdøbt til også at omfatte danske titler på film  og udvidet med et delfelt b til undertitler på film.

Ændringen vil blive taget i brug senere i august sammen med andre ændringer på filmområdet. Nærmere beskrivelse heraf følger senere i Bibliografisk Nyt.

 

Nye funktionskoder for ophavsfunktioner i Bilag J.

Der er udvidet med følgende koder:

 • sad: Vejleder
 • ths: Thesisvejleder
 • dkins: Indsender
 • dkmdd: Meddeler
 • dkopt: Optegner
 • dkbra: Brevafsender
 • dkbrm: Brevmodtager
 • dkste: Stemmer
 • dktil: Tilrettelægger
 • dkved: Ved

DBC vil ikke anvende koderne for brevafsender/brevmodtager, vejleder, thesisvejleder, indsender, meddeler og optegner i de poster vi producerer, da disse oplysninger enten normalt ikke er relevante for den type materiale vi registrerer eller ikke af DBC betragtes som deciderede ophavsoplysninger (de to vejledertyper).

Koden dkved vil i første omgang blive taget i brug, når vi tager funktionskoder i anvendelse på filmområdet. Nærmere udmelding herom følger senere i Bibliografisk Nyt.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Formattilretninger i DBC's poster. 2014

Formattilretninger i DBC's poster. 2014 crp

15. januar 2014

Kulturstyrelsen udmeldte 31. oktober 2013 en række formatændringer.

De ændringer, der er relevante for de poster DBC producerer og for de poster folkebibliotekerne indberetter til Danbibs base DBC, tages i brug pr. 1.2.2014:

Der er indført mulighed for gentagelse af delfelt b i felt 239. DBC vil, når det er relevant, benytte sig af dette. Det vil konkret typisk forekomme, når der er flere undertitler på en film.

Den i bilag C indførte landekode for Palæstina ps, vil fremover kunne anvendes.

Kulturstyrelsen har efterfølgende (19. december 2013) yderligere udmeldt en række andre formatændringer. Nærmere information om konsekvensen af disse ændringer i DBC's poster følger. Formatændringer tages efter gensidig aftale med systemleverandørerne normalt tidligst i brug tre måneder efter udmeldingen.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Henvisningsposter i dataleverancer

Henvisningsposter i dataleverancer crp

1999

Fra og med uge 1999 - 34 vil der igen være emnehenvisningsposter i dataleverancer

Siden DBC's overgang til danMARC2, er der ikke oprettet nye emnehenvisningsposter, men fra og med uge 34 vil de igen være med i dataleverancerne: "Nye og ajourførte poster".

Posterne vil være med i såvel danMARC1- (BASIS-formatet) som i danMARC2-formaterede leverancer.

Formatering i danMARC2

Styrelsen for Bibliotek og Medier har planlagt udarbejdelse af et selvstændigt hjælpepostformat i tilknytning til danMARC2 til udgivelse ultimo 1999, og indtil dette foreligger, vil emnehenvisningsposterne blive leveret i et format, der er ligner det hidtil kendte, dog med de nødvendige tilpasninger til danMARC2.

Det midlertidige format overholder Styrelsen for Bibliotek og Mediers konverteringsbeskrivelse for konvertering fra BASIS-format til danMARC2, udsendt pr. 7. juni 1999.

Tilpasningen til danMARC2 er sket i felterne 001, 004, 008 og 032, mens felterne d09 samt d51-d54 er uændrede i forhold til BASIS-formatet.

Oversigt over format til emnehenvisningsposter (danMARC2-lignende)

Felt

Delfelt

Betegnelse

G = kan gentages

K = kodet indhold

Kommentar

001

 

POSTENS ID-NUMMER

 

 

 

 

a

Postens ID-nummer (hos dataproducenten)

 

 

 

 

b

Dataproducentens biblioteksnummer

 

 

 

 

c

Ajourføringstidspunkt (ååååmmddttmmss)

 

 

 

 

d

Første oprettelsesdato (ååååmmdd)

 

 

 

 

f

Format

 

K

fast med indhold = a

 

 

 

 

 

 

004

 

KODE FOR POSTSTATUS OG POSTTYPE

 

 

 

 

r

Kode for poststatus

 

K

 

 

x

Kode for hjælpeposttype

G

K

fast med indhold = m

 

 

 

 

 

 

008

 

GENERELLE SØGEKODER

 

 

 

 

t

Kode for bibliografisk kategori

 

K

fast med indhold = h

 

v

Kode for katalogiseringsniveau

 

K

 

 

 

 

 

 

 

032

 

KATALOGKODE

 

 

 

 

x

Katalogkode

G

K

 

 

 

 

 

 

 

d09

 

KATALOGKODE

G

 

 

 

y

Kode for henvisningsposter

 

K

 

 

 

 

 

 

 

d51

 

SE-HENVISNING

 

 

 

 

a

Henvisning

 

 

 

 

x

Forbindende tekst

 

 

 

 

w

Henvisningsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d52

 

SE OGSÅ-HENVISNING

 

 

 

 

a

Henvisning

 

 

 

 

x

Forbindende tekst

 

 

 

 

w

Henvisningsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d53

 

HENVISNING (MUSIK)

 

 

Anvendes pt. ikke

 

a

Henvisning

 

 

 

 

x

Forbindende tekst

 

 

 

 

w

Henvisningsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d54

 

SE OGSÅ-HENVISNING (MUSIK)

 

 

Anvendes pt. ikke

 

a

Henvisning

 

 

 

 

x

Forbindende tekst

 

 

 

 

w

Henvisningsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s10

 

EJERMARKERING

 

K

 

 

a

Ejerkode

 

 

 

 

 


Eksempler på danMARC2 formaterede emnehenvisningsposter:

 

001 00 *a 2 255 244 9 *b 870970 *c 19990804140436 *d 19990804 *f a
004 00 *r n *x m
008 00 *t h *v 0
d09 00 *y ESE199934
d51 00 *a 68-generationen *x brug *w 1968-generationen
s10 00 *a DBC
 
001 00 *a 2 252 471 2 *b 870970 *c 19990712104407 *d 19990712 *f a
004 00 *r n *x m
008 00 *t h *v 0
d09 00 *y ESO199934
d52 00 *a Thule *x se også *w Qaanaaq
s10 00 *a DBC

Genlevering af ældre poster

Genlevering af ældre henvisningsposter konverteret til danMARC2 vil senere blive tilbudt. Nærmere orientering herom udsendes.

Ibrugtagning af nye og ændrede funktionskoder 25. januar 2016

Ibrugtagning af nye og ændrede funktionskoder 25. januar 2016 crp

17.december 2015
 

I juni 2015 vedtog Bibliografisk Råd en række ændringer i Katalogiseringsreglernes Bilag J: Funktionskoder for ophav. Vi orienterede medio september 2015 om, at vi ville tage disse i brug, når praksis og konverteringer mv. var helt på plads.

Ibrugtagningen vil ske d. 25. januar 2016.

Det fulde bilag fremgår af http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm.

Vi vil særligt gøre opmærksom på følgende væsentlige ændringer:

art [kunstner] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk ved at udtænke og udføre et originalt grafisk design, en tegning, et maleri etc. Hvis kunstarten er fotografi bruges koden pht. Ved alle typer af bogillustrationer, der er sekundære i forhold til teksten, foretrækkes koden ill [illustrator].

Hidtidig dansk brug har primært været ved kunstbøger, hvor kunstværker blev gengivet. Fremover vil koden blive brugt, så snart det kunstneriske indhold er ligestillet med teksten. Dvs. koden art fremover skal bruges fremfor ill på bl.a. tegneserier og billedbøger.

aut [forfatter]: Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk, der primært er tekstbaseret uanset materialetype (fx trykt tekst, lydoptagelse, elektronisk tekst, blindskrift) eller genre (fx digte, romaner, blogs). Bruges også om et ophav, der skaber et nyt værk ved at omskrive, omarbejde eller bearbejde et værk af et andet ophav på en sådan måde, at det oprindelige indhold gennemgribende er blevet ændret. Ved forfatter til filmmanuskript bruges koden aus [manuskriptforfatter].

Fremover medtages en række bearbejdere, der hidtil har fået koden dkbea som forfattere og får derfor koden aut. Der er tale om bearbejdere, der fremstår som hovedansvarlige og hvor materialet er katalogiseret efter §7 (omskrivning til anden litterær form eller stil).
Disse vil fremover få koden aut, uanset om der på materialet står bearbejder.
Hvis bearbejderen ikke fremstår som hovedansvarlig eller der er tale om bearbejdelse af udgaver og lignende katalogiseret efter §8, vil koden dkbea fortsat blive anvendt. Materiale katalogiseret efter §8 er fx læsepædagogiske bearbejdelser eller en let bearbejdelse til danske forhold.

com [kompilator] Bruges om et ophav der har ansvaret for at lave et nyt værk (fx en bibliografi, vejviser) ved at udvælge, arrangere, samle og redigere data, information etc.

com-koden er blevet smallere, - den kan kun bruges til hovedansvarligt ophav af fx vittighedsamlinger, citatsamlinger mv. I øvrige tilfælde vil koden edt (redaktør) skulle anvendes, uanset om der står udgiver eller redaktør på materialet.

cre [ophav]: Bruges om et ophav, der er ansvarlig for det intellektuelle eller kunstneriske indhold i et værk, når ophavets funktion ikke udtrykkes ved en mere specifik kode. Ved ophav til tekster bruges normalt koden aut [forfatter].

cre opfattes nu som et overbegreb for alle primære ophav til et værk og er altså den kode, man anvender, hvis en mere specifik kode for det primære ophav til værket ikke umiddelbart kan findes. Oversættelsen er derfor ændret fra skaber til ophav. cre-koden erstatter ligeledes den gamle dkved-kode.

drm [teknisk tegner] Bruges om et ophav der bidrager til et værk af en arkitekt, opfinder etc. ved at lave detaljerede planer eller tegninger af bygninger, skibe, fly, maskiner, objekter etc.

Koden dækkede tidligere alle typer af tegninger, men dækker nu kun tekniske tegninger.
Kodens brug vil derfor blive kraftigt reduceret. Ved kunstneriske tegninger bruges i stedet koderne art (hvis tegningerne er ligeså væsentlige som teksten) og ill (hvis teksten alene er det primære indhold).

fmk [filmskaber] En filmskaber er en person som har skabt en ”uafhængig” eller personlig film. Filmskaberen er personlig ansvarlig for alle aspekter af filmens tilblivelse.

Koden er ny og vil blive brugt i begrænset omfang, da den kun bruges på uafhængige film.

ill [illustrator] Bruges om et ophav, der laver illustrationer  (tegninger, diagrammer, fotografier etc.) til at ledsage en tekst. Hvis illustrationerne er af kunstnerisk karakter og er en uadskillelig del af værket bruges koden art [kunstner]. Ved fotografier i fotografiske værker bruges koden pht [fotograf].

Alle typer af illustratorer vil fremover blot få funktionskoden ill, hvis de ikke er en uadskillelig del af værket, selvom de er nævnt med en specifik funktion (tegner, fotos etc.). I praksis betyder dette, at færre illustratorer vil blive nævnt: kun den første hvis flere end tre uanset om de har tegnet fotograferet eller andet.

isb [ansvarlig institution] Bruges om et ophav, der har det overordnede ansvar for indholdet i et værk uden at være ophav til teksten

Ny kode i dansk sammenhæng. Erstatter den danske kode dkani (ansvarlig institution), der udgår.

mtk [referent] Bruges om et ophav, der gengiver udtalelser eller lignende af andre personer, hvor referenten ikke selv har en aktiv rolle i forhold til selve indholdets tilblivelse men kun i forhold til genformuleringen af samme, f.eks. mødereferater.

Ny kode – erstatter den tidligere danske kode dkref.

pht [fotograf] Bruges om et ophav der er ansvarlig for at tage fotografier til et fotografisk værk.

Kodens brug er indskrænket til kunstbøger, der består af fotografier, og fotografiske billedværker med dokumentarisk intention. Fotografer, der illustrerer bøger, kodes fremover som ill. Se bemærkningerne under denne kode.

led – både en kode og en funktion

En ny kode, der samtidig har karakter af en funktion, er indført:

led [hovedansvarlig] Bruges om en person eller korporation, der har hovedansvaret for udførelsen af en bestemt aktivitet eller funktion. Koden kan kombineres med en anden funktionskode for at angive et hovedansvar blandt flere, der har udført samme funktion.  Hvis flere funktionskoder er knyttet til samme opslagselement, kan koden led kun anvendes, såfremt den vedrører samtlige funktionskoder anført i forbindelse med opslagselementet.

Koden led kan således optræde alene eller i sammenhæng med andre koder. Umiddelbart vil DBC’s praksis være at anvende koden i forbindelse med en anden kode eller flere (allerede nu kan koden dog forventes at optræde alene i forbindelse med udveksling af data). Koden kan anvendes i forbindelse med alle koder for at angive et evt. hovedansvar, når flere ophav udfører samme funktion men en eller flere af disse samtidig er fremhævet som hovedansvarlig for udførelsen af funktionen i form af ordlyd eller typografi.

Dvs.
Før:
Hovedansvarlig forfatter: 100 00 *aBjerre *h Jens *4 aut
Medforfatter:   700 00 *a Theils *h Lone *4 dkmed

Nu:

Hovedansvarlig forfatter:
100 00 *a Bjerre *h Jens *4 aut *4 led
Medforfatter:
700 00 *a Theils *h Lone *4 aut

(Vil blive udskrevet som forfatter (hovedansvar):  Jens Bjerre ; forfatter: Lone Theils)

Koden led medfører, at dkmdt-koden og dkmed-koden nedlægges.

Danske specialkoder - ændringer:

dkani [ansvarlig institution] – erstattes af isb

dkbea [bearbejder] Bruges om et ophav, der reviderer indholdet af et værk f.eks. ved oversættelsen fra et sprog til et andet samt om ophav der omskriver et værk til en anden litterær form eller stil, når det oprindelige ophav fortsat er anført som hovedansvarlig for værket. Hvis bearbejderen er at betragte som hovedansvarlig bruges koden aut.

Koden er tilrettet, da bearbejdere af værker til en anden litterær form eller stil, der fremstår som hovedansvarlige fremover alene kodes med koden aut.

dkdes [designer] – erstattes af dsr

dkfig [ophav til figurer] Bruges om et ophav, der har skabt den eller de figurer et værk er baseret på, f.eks. en billedbog eller en roman baseret på en tv-seriefigur.

Definitionen er tilrettet.

dkfvl [farvelægger] – erstattes af clr

dkmdt [medredaktør] – erstattes af led-funktion

dkmed [medforfatter] – erstattes af led-funktion

dkref [referent] – ertattes af mkt

dkste [stemmer] – erstattes af vac

dkved [ved] – erstattes dels af den overordnede kode cre (ophav) dels af koden for fmk (filmskaber) 

Rettelser

Hvor det har været muligt at definere, har DBC valgt at rette DBC’s og folkebibliotekernes poster. Posterne vil blive leveret i en særlig dataleverance.

Følgende rettelser vil være foretaget:

dte [festskriftmodtager] – konverteret til hnr

dkani [ansvarlig institution] – konverteret til isb

dkdes [designer] – konverteret til  des

dkfvl [farvelægger] – konverteret til  clr

dkref [referent] – konverteret til mkt

dkste [stemmer] – konverteret til vac

dkved [ved] – konverteret til cre

dkmdt [medredaktør] og dkmed [medforfatter] – erstattes af led-funktion:

Dvs.

dkmdt og edt: edt får tilføjet koden led og dkmdt rettes til edt

dkmed og aut: aut får tilføjet koden led og dkmed rettes til aut

Derudover vil vi i muligt omfang have rettet primært ansvarlige tegnere (drm) og illustratorer (ill) på tegneserier, billedbøger og billedværker til koden art.

Tegnere og fotografer med et sekundært ansvar vil være rettet til ill.

I de rettede poster betyder dette, at der godt kan være nævnt flere end tre med funktionen ill.

Formatvejledningerne

Eksemplerne i formatvejledningerne er opdateret i henhold til ny praksis og kan downloades fra:

http://www.danbib.dk/index.php?doc=datafrafolk#formalia – men husk at ændringerne først træder i kraft d. 25. januar.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Information om DBC's ibrugtagning af danMARC2 af de nye katalogiseringsregler

Information om DBC's ibrugtagning af danMARC2 af de nye katalogiseringsregler crp

1998

Dansk BiblioteksCenter tog danMARC2 i brug som inddateringsformat fra 15. januar 1999. Fra samme tidspunkt gik vi over til at katalogisere efter "Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker, 2. udgave."

I nærværende artikel, vil vi gøre rede for hvilke umiddelbare konsekvenser overgang til danMARC2 har for dataudvekslingen med DBC. Endvidere vil vi orientere om en række forhold vedr. DBC’s formatanvendelse af mere principiel betydning for indholdet i DBC’s dataleverancer.

En detaljeret redegørelse for ændringer i DBC’s formaterings- og katalogiseringspraksis som konsekvens af ibrugtagning af danMARC2 og de reviderede katalogiseringsregler vil blive udsendt til bibliotekerne, i takt med at DBC fastlægger praksis.

danMARC2 bliver det primære format

Konsekvenser for dataleverancer
Fra den 15. januar 1999, hvor DBC tager danMARC2 formatet i anvendelse som inddateringsformat, vil dataleverancer som standard blive leveret i danMARC2. Vi er allerede nu istand til at levere dataleverancer i danMARC2, men indholdet er her konverteret fra danMARC1. Den afgørende forskel vil således være, at danMARC2 fremover bliver det ‘primære’ format. Det får nogle konsekvenser:

 • danMARC2. 2. udgave, 1998 er dokumentation for dataindholdet i DBCs leverancer i dette format
   
 • i en overgangsperiode til 31.12.1999 vil DBC fortsat kunne levere dataleverancer i danMARC1 (BASIS-varianten), som er dokumenteret i ‘Dataleverancer. Dokumentation’. Brugerne skal være opmærksom på, at dette format ikke vedligeholdes og at der derfor kan ske datatab.
   
 • dataleverancer i danMARC1 (BASIS-varianten) vil fra 15.1.1999 være konverteret fra danMARC2. I takt med danMARC2 formatets udbygning stiger datatabet ved konvertering til danMARC1.

Dataleverancer i danMARC2 leveres udelukkende fra Posthuset, hvor der allerede nu kan hentes filer i dette format. Bestillinger af individuelle dataleverancer på faustnumre eller ISBN i danMARC2 skal ske ved filoverførsel. Bestillingsformatet følger som hidtil afsnit C.1 i ‘Dataleverancer. Dokumentation’; transfilformatet til filoverførslen er dokumenteret i afsnit C.2, hvor der også kan ses en praktisk beskrivelse af fremgangsmåden.

Alle dataleverancer leveres som hidtil i udvekslingsformatet ISO 2709.

Særlige forhold:

 • Folkeskolens grundfortegnelse til BiblioMatik leveres indtil videre som hidtil i et særligt linjeformat konverteret fra danMARC1. Denne leverance kan derfor blive berørt af datatab (se ovenfor)
   
 • DK5 registerord leveres indtil videre kun i det hidtidige format
   
 • Forlagsposter leveres indtil videre kun i danMARC1.

 

Konsekvenser for data-ind
Ved aflevering af katalogposter skal bibliotekerne være opmærksom på følgende:

 • DBC modtager katalogposter i både danMARC1 og danMARC2. Der er ikke sat nogen sluttermin for modtagelsen af poster i danMARC1
   
 • Ved modtagelsen validerer DBC posterne maskinelt. Hvis der er uoverensstemmelse mellem posternes header og deres faktiske indhold, lægger DBC posternes faktiske indhold til grund for valideringen og opdateringen til DanBib.

Katalogposter i danMARC2 afleveres ved filoverførsel til Posthuset. Format for transfil og beskrivelse af fremgangsmåden kan ses i ‘Dataleverancer. Dokumentation’ afsnit C.2.

Specifikke ændringer i DBC’s formateringspraksis

Helt overordnet set vil DBC som nævnt følge danMARC2formatet, således som det foreligger fra Biblioteksstyrelsens hånd. Det vil sige, at alle felter der er defineret i det fælles format – og ingen andre – i princippet vil kunne forekomme i dataleverancer fra DBC efter 15. januar 1999.

Der er imidlertid tale om en vis valgfrihed inden for rammerne af danMARC2, og vi vil i det følgende gøre rede for de valg, DBC indtil nu har truffet for sin kommende formateringspraksis, herunder tillige, hvilke - for systemopsætningen - vigtige ændringer i data, der kan forventes i kommende dataleverancer fra DBC.

Det drejer sig om følgende områder:

| Konsekvenser af nulstillede indikatorer | Brug af nummeratordelfelt | Brug af verifikationsdelfelter | Søgekoders fordeling på flere postniveauer | Anvendelse af specifikke delfelter i notefelter | Nye delfelter og koder i danMARC2?


Konsekvenser af nulstillede indikatorer

De fleste oplysninger der tidligere var kodet ved hjælp af indikatorer, er i danMARC2 lagt ud som delfelter. Det gælder f.eks. i felt 652, hvor det tidligere var indikatorer, der angiver klassemærkets funktion som opstillingssignatur, hovedplacering i kataloger eller en biplacering. I danMARC2 er disse oplysninger nu kodet ved hjælp af delfelter i felterne 652 og 654 – jf. formatets noter og eksempler.

Indikatorer har dog også i enkelte tilfælde anvendt af DBC til styring af f.eks. produktionen af trykte bibliografier og kataloger. Disse oplysninger, er ved fastlæggelsen af danMARC2 vurderet som værende af udelukkende intern betydning, og kan derfor ikke længere udtrykkes ved hjælp af det fælles format. I det omfang DBC stadig anvender oplysningerne, er de angivet ved hjælp af lokale felter og delfelter, og vil ikke komme med i dataleverancer.

Blandt de oplysninger der ikke længere vil kunne findes i dataleverancer er de vigtigste følgende:

 • Markering til adskillelse af nationalbibliografiske og ikke-nationalbibliografiske noter. Markeringen vil ikke længere fremgå af det enkelte felt, men adskillelse af data vil blive styret lokalt af DBC.
   
 • Markering af biindførsler på sektions- eller bindtitel kun til trykte kataloger. Oplysningen udgår af dataleverancer fra DBC, da den udelukkende vedrører DBC’s produktion af trykte bibliografier og kataloger
   
 • Afmærkningen af om et forlag har overenskomst med Bogbranchens Fællesråd (den såkaldte "boghandlerklat"). Afmærkningen vil dog stadig kunne ses den Dansk bogfortegnelses ugefortegnelse, i forlagsoversigten i Dansk bogfortegnelses trykte årsfortegnelser samt i seddelfortegnelserne.
   
 • Indikatorer anvendt til sortering af indførsler, f. eks. i felt 100 er udgået af danMARC2, og anvendes heller ikke længere lokalt til sortering i DBC’s trykte kataloger og bibliografier.

Brug af nummeratorfelt


Også den 3. indikator (repeatkoden) er udgået af danMARC2. Til erstatning for denne er indført et særligt nummeratordelfelt – jfr. indledningen til formatet , afsnit 2.3.1 (side 18 i den trykte udgave)

Feltet anvendes dels til sammenkædning af felter i forbindelse med analyser, dels til udpegning af henvisningsmål. Det sidstnævnte beskrives nærmere i indledningen til felt 900-968 (side 224 i den trykte udgave)

DBC vil anvende delfelt *å i følgende tilfælde:

 • Sammenkædning af sammenhørende felter
 • Udpegning af henvisningsmål

En nærmere specifikation for DBC’s anvendelse af delfelt *å vil fremgå af det vedlagte bilag 1.

NB!
Det skal bemærkes at den foreslåede metode til udpegning af henvisningsmål er en forenkling i forhold til den, der idag er beskrevet i danMARC2. DBC har derfor indsendt et ændringsforslag til behandling i Katalogdataudvalget den 20. oktober 1998. Indtil Katalogdataudvalgets afgørelse foreligger, må DBC således tage forbehold for den endelige fastlæggelse af praksis vedr. anvendelse af *å ved udpegning af henvisningsmål.

Det skal endvidere bemærkes, at DBC i dataleverancer – ganske som hidtil – stadig vil medtage et eventuelt henvisningsmål skrevet fuldt ud i delfelt *w i felterne 900-968.

Brug af verifikationsdelfelter


Der er i danMARC2 i en række navne- og titelfelter givet mulighed for angivelse af en verificeret navneform ved hjælp af et tomt verifikationsdelfelt. I alle poster fra DBC vil disse verifikationsdelfelter være *0 (*nul). I felt 440 vil der i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en vurdering af, om koden skal tilføjes, idet værdien *0 (*nul) kun anvendes hvis seriebetegnelsen normative form er sammenfaldende med materialets form.

I emneordsfelterne 600 og 610 vil poster fra DBC foruden verifikationskoden "*0" (nul) have verifikationsdelfeltet *2 med indhold "DBC".

Emneordsfeltet 666 vil verifikationskoden *0 betyde, at emneordet er tildelt af DBC, således som det er anført i formatet.

Søgekoders fordeling på flere postniveauer


I danMARC2 gives kun i begrænset omfang anvisning på på hvilket postniveau søgekoder skal angives.

I forbindelse med overgangen til danMARC2 vil DBC ændre praksis fra formatering af søgekoder på bindniveau til formatering af søgekoder fordelt på hoved- og bindniveau.

Begrundelse for den ændrede praksis er kun at medtage koder i det omfang, det er nødvendigt, dvs. hører en søgekode søgekode/et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, inddateres søgekoden altid - og kun - på dette niveau (fx generel materialebetegnelse i hovedposten, kode for småtryk i bindposter)

DBC's hovedprincipper for placeringen af søgekoderne er herudover følgende:

 • Søgekoder placeres kun i hoved- og bindposter, - aldrig i sektionsposter.
 • Hvor begge niveauer er logisk mulige, foretrækkes placering på hovedpostniveau.
 • I nogle tilfælde kan søgekode delfelter inddateres på begge niveauer. Samme delfelt kan inddateres med forskellig søgekode på flere niveauer inden for samme 'flerbindsværk', hvor koden på det bindpostniveau supplerer koden på hovedpostniveau. Koden på det bindpost niveauet må ikke være i modstrid med koden på hovedpostniveau.

En nærmere redegørelse for hvorledes disse principper vil blive omsat til praksis vil fremgå af det vedlagte bilag 2.

Anvendelse af specifikke delfelter i notefelter


Som noget nyt er der i danMARC2 mulighed for, specielt i notefelterne, at vælge mellem at formatere alle oplysninger i et og samme delfelt (sumdelfelt) eller at udspecificere oplysninger i specifikke delfelter.

Såvel specifikke delfelter som sumdelfelter vil kunne forekomme i DBC’s dataleverancer, men som tommelfingerregel vil DBC formatere specifikt, hvor det drejer sig om oplysninger i noten vedrørende titel- og/eller forfatteroplysninger på selvstændige materialer og om numre i materialer, mens f.eks. analytiske data vil blive formateret i sumdelfelter.

En nærmere beskrivelse for praksis for formatering af noter vil blive udsendt senere.

 

Nye delfelter og koder i danMARC2


I forbindelse med omlægning til danMARC2, har DBC stillet forslag om nogle få ændringer og udvidelser af formatet. Forslaget vil blive behandlet i Katalogdataudvalget den 20. ds., og under forudsætning af udvalgets og Biblioteksstyrelsens godkendelse kan de i bilag 3 anførte nye felter, delfelter og koder forventes i poster fra DBC efter 15.januar 1999:

Yderligere information om DBC’s katalogiseringspraksis efter 15. januar 1999
DBC vil gennem Bibliografisk Nyt løbende holde bibliotekerne orienteret om forberedelserne til overgangen til nye katalogiseringregler og danMARC2. Det er ved tilmelding til nyhedslisten "biblnyt" muligt automatisk via e-post at få meddelelse om opdatering af Bibliografisk Nyt. Tilmelding til listen kan ske ved at sende meddelelsen "subscribe biblnyt" til: majordomo@list.dbc.dk

DBC’s generelle katalogiseringsniveau efter de reviderede regler er på nuværende tidspunkt fastlagt. En beskrivelse heraf vil blive bragt i det næste nummer af "Viden om" og kan tillige ses på DBC’s hjemmeside i Bibliografisk Nyt (DBC's katalogiseringsniveau).

DBC vil i de kommende måneder i detaljer fastlægge formaterings- og katalogiseringspraksis indenfor rammerne af danMARC2 og de reviderede katalogiseringsregler.

DBC vil løbende udsende orienterings- og vejledningsmateriale til den nye katalogiseringspraksis, efterhånden som den bliver fastlagt.

Det ligger på nuværende tidspunkt fast, at der senest primo december vil blive udsendt nærmere orientering om følgende emner:

 • Brug af de nye koder for angivelse af materialebetegnelser
 • Valg af opstillingselementer
 • Angivelse og antal af ophav i beskrivelsen og som opslag.
 • Valg af navneformer. Ændringer i forhold til tidligere praksis
 • Brug af bibliografiske titler og »standardtitler« på musikområdet
 • Eventuelle ændringer i eksisterende data i forbindelse med formatkonvertering. DBC har bl.a. under overvejelse at konveretere eksisterende kommune- og amtsnavne, så navneformen er i overenstemmelse med de reviderede katalogiseringsregler.
 • Praksis for evt. rettelse af poster katalogiseret efter gamle regler

Endvidere vil der blive fastlagt et fælles minimumsniveau for poster der indgår i dataleverancen "Decentrale poster" og i DanBib’s "base-folk". En endelig udmelding om dette anbefalede minimumsniveau kan ligeledes forventes i starten af december 1998.

Koder for tilgængelighed i 096 delfelt r

Koder for tilgængelighed i 096 delfelt r crp

2011

Bibliografisk Råd vedtog i 2011 at supplere den hidtidige anvendelse af danMARC2-feltet 096 delfelt u med et nyt delfelt r med kodet indhold, nemlig fem koder vedrørende materialets tilgængelighed.

Delfeltet indeholder fem koder vedrørende materialets tilgængelighed som bibliotekerne kan anvende ved eksport til DanBib:

 • a Udlånes ikke
 • b Interurbanlånes ikke automatisk
 • c Udlånes ikke men kopi tages
 • d Udlånes kun til bevogtede læsesale
 • e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt
 • f Udlånes kun til brug på stedet (ubevogtet læsesal og lign.)
 • g udlånes kun til egne brugere

Funktion

I DanBib og bibliotek.dk bliver delfeltet håndteret på følgende måde for forskningsbibliotekerne:

Dataindhold i posterne ved indlæggelse i DanBib og bibliotek.dk

 • Felter med 096 delfelt *u bliver suppleret med *ra, hvis *r ikke findes i feltet
 • Hvis 096 *r er inddateret i feltet, vil både *r og evt. *u passere uændret ind i baserne

Folkebibliotekernes håndbogsmarkering (som indberettes via lokaliseringsindberetningen) vil blive flyttet fra 096*uh til 096*ra. Indberetning sker indtil videre som hidtil.

Søgbarhed

Indholdet af delfelterne u og r er søgbare i DanBib med søgekode tg siden 4. kvartal 2011, og fra maj 2012 i bibliotek.dk. De poster der indeholder felter med 096 *u men ikke *ra i DanBib og bibliotek.dk, er suppleret med *ra direkte i registrene.

Visning og bestilling i DanBib og bibliotek.dk

 • Indholdet af 096 *u vises hvis det findes.
 • Hvis *u ikke findes, og *r findes, vises en maskingenereret tekst svarende til kodeindholdet i *r. Materialet kan dog bestilles hvis andre biblioteker har materialet uden 096*u eller *ra
 • 096 *u vil fortsat spærre for bestilling i bibliotek.dk og det samme vil gælde *ra
 • Konsekvenser for bestilling mht de øvrige koder i 096 *r implementeres først senere

Nærmere beskrivelse af koderne

a Udlånes ikke: Uanset årsag til at et materiale ikke kan udlånes, så anvendes denne kode. Koden skal ikke anvendes, hvis udlån ikke er spærret, men alene begrænset som dækket af nedenstående koder. Kode a udtrykker både spærring af udlån til bibliotekets egne lånere og spærring af interurbanudlån. Kode a bør anvendes både ved permanent spærring for udlån og ved tidsbegrænset spærring for udlån.

b Interurbanlånes ikke automatisk: Kode b anvendes hvis materialet kan være reserveret til lokal anvendelse. Bestillinger fra slutbrugere i bibliotek.dk vil derfor ikke med automatisk fjernlån blive dirigeret til biblioteker, hvis materiale alene har denne kode. Biblioteker, der anvender denne kode, forpligtiger sig til at udlåne materialet medmindre det aktuelt er forbeholdt egne brugere. Hvis et bibliotek har mulighed for at afmærke eksemplarerne løbende med f.eks. en status for ”p.t. ikke til fjernlån”, så bør en sådan afmærkning generere kode a og ikke kode b.

c Udlånes ikke men kopi tages: Kode c anvendes når biblioteket uden yderligere forbehold gerne tager kopier af materialet.

d Udlånes kun til bevogtede læsesale: Kode d anvendes hvis materialet alene udlånes til bevogtede læsesale. Der er i første omgang ikke knyttet funktioner i DanBib eller bibliotek.dk til denne kode. Men bibliotekerne opfordres til anvende den: i første omgang for tydelig ”varedeklaration” og dernæst for at skabe en dækning, som gør der senere kan etableres funktionalitet ud fra koden.

e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt: Kode e anvendes når et bibliotek ikke ønsker at modtage bestilling på materiale, som endnu ikke er modtaget fra materialeleverandør.

f Udlånes kun til brug på stedet (ubevogtet læsesal og lign.): Kode f anvendes til materiale, som ved interurban udlån ikke må hjemlånes til låneren, men alene på benyttes på stedet.

g udlånes kun til egne brugere: Kode g anvendes til materiale, som ikke udlånes interurbant. Formålet med afmærkningen er at bestillinger afgivet i bibliotek.dk af bibliotekets egne brugere kan overføres med NCIP-opslag til de lokale bibliotekssystem.

Materialebetegnelser i danMARC2

Materialebetegnelser i danMARC2 crp

I danMARC2 er kodningen for materialetype obligatorisk både for generel og for specifik materialebetegnelse.

DBC's hovedprincipper for anvendelse af felt 009:

 • 009 *a og 009 *g anvendes i enkeltstående poster og i hovedposter. I disse posttyper er begge delfelter obligatoriske.
  Koder for supplerende materialebetegnelser (009 *b og 009 *h) kan anføres på enkeltstående poster, hovedposter og bindposter. Principper for kodning på henholdsvis hoved- og bindniveau er beskrevet i Fordeling af søgekoder på flere postniveauer.
 • Der kodes altid for såvel generel som for specifik materialebetegnelse - også selvom den specifikke materialebetegnelse er papir (dvs. *g/*h =xx), jf. eksemplet "Trykt bog, alm. tekst".
 • Drejer det sig om 2 eller 3 ligeværdige materialer gentages 009*a og 009*g, jf. eksemplet: "Video, lydbånd, bog", hvor der er tale om et sammensat materiale bestående af 3 ligeværdige fysiske enheder. Bemærk, at man i denne situation gør hver fysisk enhed "færdig" for sig, dvs at den specifikke materialebetegnelse angives umiddelbart efter hver generel materialebetegnelse, i dette tilfælde: 009*am*gnh*ar*gxh*aa*gxx.
 • 009*b bruges som supplerende kodning, såvel til supplerende indhold i samme fysiske materiale, som til supplerende materiale i anden fysisk form.

Eksempler:
Som eksempel på supplerende kodning af indhold kan nævnes en bog med tekst og enkelte noder, der primært kodes for teksten (009 *aa) og supplerende for nodeindholdet (009 *bc).

Som eksempel på supplerende kodning af materiale i anden fysisk form kan nævnes bilag, jf. eksemplet: "Bog med diskette som bilag".
Også her gælder, at koden for specifik materialebetegnelse placeres umiddelbart efter det indhold, den hører til. Dvs at for bogen med tekst og noder, som er ét fysisk materiale, gøres indholdet færdigt først (009*a og 009*b), derefter kommer den fysiske form (009*g) - og for bogen med diskettebilag, som er 2 fysiske enheder, gøres bogen færdig først (009*a og 009*g) og derefter bilaget (009*b og 009*h)

 

I forbindelse med fastlæggelsen af DBC's formateringspraksis er udarbejdet nedenstående eksempel samling:

Kodningen i 009 anvendes såvel til søgning som til visning. Mht. visning anvendes koden - evt. i samspil med andre data i posten – til valg af ikon, der illustrerer materialetypen.

I en traditionel ISBD-visning vil koden kunne anvendes til udskrivning af materialebetegnelsen i klar tekst. Den klare tekst anføres som beskrevet i Katalogiseringsreglernes 2. del.

Foruden formatering i 009 er det i eksemplerne angivet, hvorledes kodningen kan udskrives i klar tekst i henhold til Katalogiseringsreglerne.

Bemærk:
Ved sammensatte materialer angives materialebetegnelserne i den rækkefølge, som har været DBC's praksis gennem årene nemlig:

Billedmaterialer (film, video, dias,transparent)

lydmaterialer

elektroniske materialer

tredimensionale genstande

tekstmaterialer.

Dette ses også af de viste eksempler. Undtaget herfra er musikmaterialer. Materialer der skønnes at ville blive anvendt som musikmaterialer i bibliotekerne registreres af DBC med udgangspunkt i musikreglerne og kodes også primært som musik. Musikmaterialer kan bestå af flere medier. Mediernes fysiske fremtræden (primært optiske discs) gør, at et supplerende materiale ved første blik kan synes ligeså fremtrædende som hovedmaterialet. Man må derfor afgøre om der er tale hovedmateriale med supplerende materiale eller et egentligt sammensat materiale.

Ved denne afgørelse ses på udgiverens intention med materialet:
Hvis en dvd f.eks. er betegnet som bonusmateriale til en cd, indikeres det af udgiveren, at cd’en er tænkt som hovedmaterialet og dvd’en som supplerende materiale. Det er f.eks. tænkeligt, at cd’en efterfølgende vil blive udgivet uden den supplerende bonus dvd.

Hvis materialerne er præsenteret som ligeværdige af udgiveren, følges så vidt muligt den rækkefølge i kodningen af 009, som udgiveren anvender i præsentationen af materialet, - f.eks. rækkefølgen i en evt. indholdsfortegnelse.

Eksempler

 

Trykt bog, alm. tekst

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke.


Trykt bog, billedbog

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes ikke supplerende generel materialebetegnelse for billeder (se forbemærkning til kapitel 8)

 

Trykt bog, kort/atlas

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*be*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes supplerende generel materialebetegnelse for kartografi. DBC anvender ikke katalogisering som kartografi efter kapitel 3, men bruger den supplerende kodning

 

Trykt bog, sangbog med noder

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*bc*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes supplerende generel materialebetegnelse for musikalier.

 

Bog, braille/punktskrift

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ap*ba*gxx
[punktskrift]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes supplerende generel materialebetegnelse for den tekstlige form.

 

Node, trykt

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ac*gxx
[musikalier]

Kommentar:
Udskrives ofte som NODE fremfor musikalier. *g kodes, men udskrives ikke

 

Node, punktskrift

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ap*bc*gxx
[punktskrift]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke

 

Lydbog på cd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gxc
[lydoptagelse (cd]

Kommentar:
Når felt 005 *z er kodet med p får materialet opstillingssignaturen: LYDBOG

 

Lydbog på lydbånd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gxh
[lydoptagelse (kassettebånd)]

Kommentar:
Når felt 005 *z er kodet med p får materialet opstillingssignaturen: LYDBOG

 

Lydbog på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gtk
[lydoptagelse (diskette)]

Kommentar:
Når felt 005 *z er kodet med p får materialet opstillingssignaturen: LYDBOG

 

"Børne-cd", lyd på cd (historier/sange – hvor historiedelen skønnes at være det primære)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*bs*gxc
[lydoptagelse (cd)]

Kommentar:
Opstillingssignatur: HISTORIER. BØRN. Materialetypen forekommer også som kassettebånd.

 

"Børne-cd", musik og lyd på cd (historier/sange – hvor sangdelen skønnes at være det primære)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*br*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Kommentar:
Opstillingssignatur:
MUSIK. BØRN. Materialetypen forekommer også som kassettebånd.

 

Lydoptagelse, andet (sprogmat., gymnastik, interview etc.)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*bs*gxc
[lydoptagelse (cd)]

Kommentar:
Materialetypen forekommer også som kassettebånd

 

Indspillet musik på cd/dvd-audio/plade/bånd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*gxc

[musikoptagelse (cd)]

009*as*gxd

[musikoptagelse (dvd-audio)]

009*as*gxk

[musikoptagelse (grammofonplade)]

009*as*gxh
[musikoptagelse (kassettebånd)]

Kommentar:
Der bruges opstillingssignatur

 

Musik på dvd-video

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*bm*gth
[musikoptagelse (dvd-video)]

Kommentar:
Materialer der skønnes at ville blive anvendt som musikmaterialer i bibliotekerne registreres af DBC med udgangspunkt i musikreglerne og kodes også primært som musik. Musikskoler (instrumentale/vokale) behandles som faglitteratur.

 

Indspillet musik med supplerende indhold

Formatering og tilhørende klartekst:

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (levende billeder)

009*as*bm*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (elektronisk materiale)

009*as*bt*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Musik- og videooptagelse på DualDisc

009*as*bm*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Musikoptagelse på cd + clearet musikoptagelse på dvd-video (bonusmateriale)

009*as*gxc*bs*bm*hth
[musikoptagelse (cd)]

Kommentar:
Ved ikke-clearet dvd-video bonusmateriale kodes ikke for dvd

 

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-audio med nogle levende billeder (bonusmateriale)

009*as*gxc*bs*bm*hxd
[musikoptagelse (cd)]

Kommentar:
Der bruges opstillingssignatur

 

Indspillet musik i flere ligestillede medier

Formatering og tilhørende klartekst:

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-video - cd’ens indhold nævnes først i indholdsfortegnelsen

009*as*gxc*as*bm*gth
[musikoptagelse (cd) + musikoptagelse (dvd-video)]

Kommentar:
Der bruges opstillingssignatur

 

Dvd, alm. (spillefilm, dokumentarprogram etc.)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gth
[film (dvd-video)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "levende billeder" i kapitel 7 og kapitel 9. I felt 300 bruges: 1 dvd-video.

 

Film på spole (16 mm)

Formatering og tilhørende klartekst:
009*am*gmj
[film (filmspole)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9

 

Film på videokassette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gnh
[film (videokassette)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9. I felt 300 bruges: 1 kassette.

 

Film på videoplade

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gnp
[film (videoplade)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9. Felt 009*g er en tilføjelse til danMARC2.

 

Film på Internet

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gxe
[film (online)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9.

 

Diasserie i fysisk form

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gxb
[billede (dias)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [dias] i DBC's trykte kataloger m.v.

 

Transparenter i fysisk form

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gkt
[billede (transparent)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [transparent] i DBC's trykte kataloger m.v.

 

Billedkort

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*ghb
[billede (billedkort)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [billedkort] i DBC's trykte kataloger m.v.

Ved materialebetegnelser for andre typer af todimensionale materialer, som pt. ikke registreres af DBC,
fx plakater, anbefales kun den specifikke materialebetegnelse = 009*g udskrevet, f.eks. specifikke materialebetegnelse = 009*g udskrevet, f.eks.

009*ag*ggp
[plakat]


Puslespil

Formatering og tilhørende klartekst:

009*au*guu
[genstand (puslespil)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [puslespil] i DBC's trykte kataloger m.v.

Ved materialebetegnelser for andre typer af tredimensionale materialer, som pt. ikke registreres af DBC,
anbefales kun den specifikke materialebetegnelse = 009*g udskrevet, f.eks.

009*au*guk
[skulptur]

 

Opslagsværk på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gtb
[tekst (cd-rom)]

 

Billedværk på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gtb
[billede (cd-rom)]

 

Edb-program på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtk
[elektronisk materiale (diskette)]

 

Roman på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gtk
[tekst (diskette)]

 

Database/hjemmeside på Internet

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gxe
[elektronisk materiale (online)]

 

Bog på Internet

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxe
[tekst(online)]

 

Noder online

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ac*gxe
[musikalier (online)]

 

Kort/atlas på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*be*gtb
[elektronisk materiale (cd-rom)]

Kommentar:
Alle kartografiske materialer uanset mediet behandles ens = udspecificeres ikke som kartografi. Valgfri regel i 3.0A benyttes.
Biblioteker som ikke følger DBC's praksis vedr. atlas bør udskrive [kartografisk materiale (cd-rom)] - tilsvarende på diskette og online.

 

Multimedieværk på dvd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gto
[elektronisk materiale (dvd-rom)]

 

Adventurespil på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtb
[elektronisk materiale (cd-rom)]

 

Skønlitterær cd-rom (tekst, lyd, animation, program)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtb

[elektronisk materiale (cd-rom)]

 

Eventyrspil uden tekst, med billeder, på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtb
[elektronisk materiale (cd-rom)]

 

Midi-filer på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*bs*gtk
[elektronisk materiale (diskette)]

Kommentar:
Materialet er datafiler, hvor data udgøres af musik, der kan høres via lydkortet

 

Musikfiler online

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*gxe
[musikoptagelse (online)]

 

Bog + bånd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gxh*aa*gxx
[lydoptagelse (kassettebånd) + tekst]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

 

Bog med diskette som bilag

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxx*bt*htk
[tekst]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

*bt må ikke bruges som aspekt hvor der kun er ét materiale, men gerne hvor der er flere materialer.

 

Music minus one (trykt node m. indspillet musik som bilag, her på cd)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ac*gxx*bs*hxc
[musikalier]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke. *h kan have flere andre koder alt efter det fysiske medie for bilaget.

 

Video, lydbånd, bog

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gnh*ar*gxh*aa*gxx
[film (videokassette) + lydoptagelse (kassettebånd) + tekst]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

 

Lydbånd, billedkort, spil

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*ghb*ar*gxh*au*gul
[billede (billedkort) + lydoptagelse (kassettebånd) + genstand (spil)]

 

Bog, video, lydbånd, cd-rom, spil

Formatering og tilhørende klartekst:

009*av*gxy*bm*hnh*br*hxh*bt*htb*bu*hul*ba*hxx
[sammensat materiale]

Kommentar:
Rækkefølgen af *b er: video, lydbånd, cd-rom, spil, bog.

 

Dias med teksthæfte som bilag

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gxb*ba*hxx
[billede (dias)]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMARC2

Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMARC2 crp
2008
 
Felt 032 og 990-991
I danMARC2 står koder for nationalbibliografi, fagbibliografi mv. i felt 032. Katalogkode for bibliotekskatalogisering vil være placeret her.
Herudover vil afmærkninger til brug ved materialevalget fremgå af posternes felt 990-991. Nedenfor bringes en nærmere specifikation af anvendelsen af de pågældende felter. Herudover bringes definitioner på de brugsretskategorier der anvendes på medieområdet (kan fremgå af felt 021 *b).

Katalogkoder – felt 032
Postens katalogkoder står i 032*a eller 032*x.

032*a:
Nationalbibliografiske koder står i 032*a. Koderne består af en tre-bogstavkode som angivet i danMARC2, efterfulgt af en 6-cifret periodebetegnelse,
f.eks. DBF199912 = Dansk Bogfortegnelse, uge 1999:12

032*x:
Øvrige katalogkoder for bibliotekskatalogisering mv. står i 032*x. Følgende koder vil fra 2008 blive anvendt i DBC’s poster:
 

Katalogkoder for bibliotekskatalogisering med henblik på materialevalg

BKM

Bibliotekskatalogiseret materiale

BKX

Ekspreskatalogiseret materiale

BKR

Rettelser til bibliotekskatalogiseret materiale

Poster der er ældre vil indeholde andre koder, der udtrykker bibliotekskatalogisering – f.eks. SFD, SFA, SFG og SFM. Denne type koder er af historiske hensyn også dokumenteret nedenfor i dette dokument

Periodeangivelse:
Alle koder afsluttes normalt med et 6-cifret periodenummer, f.eks. BKM200801 = bibliotekskatalogiseret materiale uge 2008:01

Ved opdatering af en katalogkode med et nyere periodenummer, vil den ældre periodeangivelse blive overskrevet, således at kun den nyeste katalogkode vil kunne ses i felt 032. F.eks. vil en titel, der både har været medtaget med katalogkoden BKM200801 og BKM200820 kun have den seneste periodeangivelse (dvs. BKM200820) i felt 032*x . Overskrivningen af katalogkoder gælder også mellem de gamle SF-katalogkoder og BKM-kodningen. F.eks. vil en titel, der både har været medtaget med katalogkoden SFD200512 og BKM200802 kun have den seneste periodeangivelse (dvs. BKM200802) i felt 032*x .

En undtagelse herfra er rettelser (BKR), hvor seneste ordinære katalogkode og felt 990 bibeholdes.


Materialevalgsafmærkninger - felt 990

Kodede data i felt 990
Anvendelsen af felt 990 er dokumenteret i danMARC2, dog med følgende yderligere specifikationer:

Specielt for delfelt *m (rettelseskategori) skal det bemærkes, at delfeltet anvendes til alle typer af rettelsesnoter og altså ikke kun til oplysninger om rettelseskategori,

Der kan forekomme følgende delfelter og kodede data i felt 990:

990

*o <ååååuu>

Den ordinære uge hvor materialet er bibliotekskatalgoiseret

*r <ååååuu>

Uge for udsendelse af rettelse

*x <ååååuu>

Uge for ekspreskatalogisering

 

 

990*b Konsulentafmærkning (ajourført pr. 27.10.2009)

l

Konsulentafmærkning. Hertil findes lektørudtalelse

m

Hertil findes multimedievurdering

n

Hertil findes filmvurdering

o

Hertil findes diskodiagnose

v

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger

b

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker

s

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker. Musikalier og musikoptagelser afmærkes ikke med denne kode

 

 

990*m Rettelsesmeddelelser

 

990*n Leverandørkode

[Leverandør-kode]

Leverandørkode (SFM) Ajourført liste kan ses på: Leverandører af noder til bibliotekskatalogiseringen.

 

990*u Publiceringsstatus

nt

Ny titel

nu

Ny udgave af tidligere udsendt titel

op

Nyt oplag eller lign. af tidligere udsendt titel

Supplerende materialevalgsnoter - felt 991
Disse fremgår af felt 991 *o.

Såvel felt 991 som delfelt o vil kunne forekomme gentaget.

Feltet vil indeholde meget blandede oplysninger, som f.eks. citater, oplysninger om registrering/manglende registrering/alternativ registrering, registrering af materialet som anden materialetype, oplysninger om dansk agentur, supplerende oplysninger mv.

Eksempler på brugen af felt 991

991 00 *o "Redaktionen er afsluttet juli 2007."

991 00 *o Optages ikke i "Dansk bogfortegnelse"

991 00 *o "... en gennemgribende revision, en grundig opdatering og

supplering med nyt stof ..."

991 00 *o Også optaget som dvd-video+bog i Kombileverance <periode>

991 00 *o Også optaget som bog med dvd-videoen som bilag i Kombileverance

<periode>

991 00 *o Må udlånes fra: 1.10.2008. Agenturholder: …

991 00 *o Koncerter i Danmark oktober 2007

Brugsretskategorier – felt 021
Materialevalgsafmærkningerne på film suppleres af en oplysning i kodeform om den maksimalt opnåelige brugsret i bibliotekssammenhæng. Oplysningen stammer fra den danske agenturholder.

Den brugsret biblioteket køber materialet med afhænger af leverandørens aftale med agenturholderen.

Oplysningen vil fremgå af felt 021 delfelt d.

Brugsretskategorier på film
A Udlån fra bibliotek/skole til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde / Offentlig visning på bibliotek/skole

B Udlån fra bibliotek/skole til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde / Ikke-offentlig visning (lukket og ikke offentlig bekendtgjort) på bibliotek/skole

C+ Udlån fra bibliotek til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde

D Udlån fra bibliotek/skole til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde

Koder anvendt i poster fra før 2008 samt senere forældede koder

Felt 032 og 990-991.

Katalogkoder for seddelfortegnelser mv.

CDM

DBC's musik specialtilbud

CDR

Biblioteksmediers multimedietilbud.

CDV

Biblioteksmediers filmtilbud.

CSR

Biblioteksmediers multimedie-særtilbud

CSV

Biblioteksmediers film-særtilbud

DAT

Posten udtrækkes i ugeleverance

FRD

Front Row deklaration

INV CSV

Katalogiseringsservice for indvandrerlitteratur

UTI

Udenlandske titler

SFA

Seddelfortegnelse - Av materialer (AV fortegnelsen)

SFG

Seddelfortegnelse - Musikoptagelser (G fortegnelsen)

SFM

Seddelfortegnelse - Musikalier (M fortegnelsen)

SFD

Seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og Folkeskolens grundfortegnelse)

SFD197075

Trykte kort - danske bøger før 1976 NB! Periodebetegnelse er altid 197075

 

Katalogkoder for redigerede kataloger

MUB

Musikalier for børn.

MUK

Musikalier, klassisk.

MUR

Musikalier, rytmisk musik.

ROM

Romankatalog.

 

Katalogkoder for indberetningskataloger

BDI

Børnebibliotekskatalog. Billed- og lydmedier.

BGK

Børnebibliotekskatalog. Grammofonplader, kassettebånd.

BLY

Børnebibliotekskatalog. Lydbøger, bog + bånd.

BØK

Børnebibliotekskatalog. Bøger og tidsskrifter.

NDF

Nyere dansk faglitteratur.

NYB

Nye bøger.

SKE

Katalog for skolebiblioteker, eleverne.

SKO

Katalog for skolebiblioteker, skolebibliotekaren.

 

Øvrige katalogkoder

DIS

Katalogløse poster.

MID

Poster katalogiseret til MIDAS-projektet

OPR

Ufærdige poster

STB

Poster katalogiseret for Danmarks Blindebibliotek

(Periodeangivelserne 001000 samt 002000 er anvendt i visse ældre poster)

990*a Fortegnelsestype

SFA

AV-fortegnelsen

SFD

[Bogseddelfort.]

SFG

G-fortegnelsen

SFM

M-fortegnelsen

 

990*b Konsulentafmærkning

-

Titel uden AV beskrivelse (SFA)

B

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker (SFD, SFM, SFG)

B

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker - kan bestilles hos Dansk BiblioteksCenter. (SFA)

b

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker. (SFA)

F

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger - kan bestilles hos Dansk BiblioteksCenter. (SFA). Anvendt til og med 200726

f

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger. (SFA). Anvendt til og med 200726

L

Konsulentafmærkning.Hertil findes lektørudtalelse. (SFD)

S

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker (SFD, SFM)

S

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker - kan bestilles hos Dansk BiblioteksCenter. (SFA)

s

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker. (SFA)

v

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger fra 200727

 

990*c Gruppering

-

Efterfølgende mappe af lydbog i flere mapper (SFA)

A

Gruppering A- og A(BS)-fortegnelsen. (SFD)

B

Bånd (SFG)

C

Compact disc (SFG)

H

Gruppering H-fortegnelsen. (SFD)

P

Plade (SFG)

scl

Centralt leveret av-materiale. (SFA)

a

Materialer med almen folkebiblioteksrelevans. Kun bøger afmærkes (brugt til og med 2009).

y

Materialer der ligger ud over folkebibliotekernes grundniveau. Kun bøger afmærkes (brugt til og med 2009)

990*s Subscription (Ibc)

sub

Subscribtion. (SFD)

Nye funktionskoder

Nye funktionskoder crp

2010

DBC tager d. 11.7.2010 følgende nye funktionskoder i brug:

dkfig (figurer)

dkfvl (farvelægger)

dkmdt (medredaktør)

dkmon (mønstre)

dkops (opskrifter)

dktek (tekstbidrag)

Koderne fremgår af danMARC2's Bilag J og blev i marts 2010 udmeldt af Styrelsen for Bibliotek og Medier via kat-format-nyt.

Nye funktionskoder og indførelse af felt 796

Nye funktionskoder og indførelse af felt 796 crp

15.september 2015
 

Kulturstyrelsen udsendte 26. juni 2015 en gennemrevideret version af danMARC2’s Bilag J – Funktionskoder for ophav.

Da mange koder har ændret definition, nye er kommet til mv. arbejder DBC på en samlet plan for ibrugtagning af de nye koder.

Hensigten er først at konvertere mulige hidtidige koder til de nye koder i DBC’s og folkebibliotekernes poster og umiddelbart herefter tage de nye koder i brug, således at flere betydninger af samme kode i videst muligt omfang undgås.

Vi opfordrer derfor til, at I afventer ibrugtagningen af det gennemreviderede bilag.

Når vi har den samlede plan, vil vi melde nærmere ud om ibrugtagningen.

Ligeledes udsendte Kulturstyrelsen 7. september besked om, at et nyt felt 796 er blevet indført for tracktitler på musik.
DBC forventer ligeledes at tage dette felt i brug.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Posttyper i danMARC2 dataleverancer

Posttyper i danMARC2 dataleverancer crp

Supplement til Dataleverancer. Dokumentation, afsnit 4.3

1. Posttyper

1.2 Bibliografiske Poster

 

Enkeltstående poster

Anvendes til:

 • Normal enkeltbindsregistrering af bøger og andre materialer, der kun består af én fysisk enhed, herunder afhængige værker i ét bind.
 • Sammensat materiale, der består af flere fysiske enheder beskrives ligeledes som enkeltbindsregistrering
 • Periodicaregistrering på titelniveau
 • Udkatalogisering af enkeltnumre/-årgange/-bind af periodica og flerbindsværker på , dvs. registrering af det enkelte nummer med egen titel

Hovedposter, sektionsposter, bindposter

Anvendes til flerbindsværkformatering, dvs. ved:

 • Registrering af bøger, musikalier og av-materialer, der består af flere fysiske enheder, men hvor alle har den samme generelle og specifikke materialebetgnelse
 • "Kollektiv" registrering af danske videnskabelige rapportserier
 • Registrering af årspublikationer på bindniveau

Følgende felter indeholder fællesoplysninger og kan kun forekomme i hovedposter:

 

008 (Delfelt u (når koderne er c eller d), c, h, i eller q)

 

009 (Delfelt a og g)

 

038

 

039

 

100

 

110

 

652 (Delfelt m eller o)

Alle hovedposter har endvidere 015-felter, indeholdende FAUST-numrene på de bindposter eller sektionsposter, der hører til hovedposten.

Alle sektionsposter har tilsvarende 015-felter, indeholdende FAUST- numrene på de bindposter, der hører til sektionen.

Følgende felter indeholder bindoplysninger og kan kun forekomme i bindposter:

 

008 Delfelterne d (når koden er å) eller t (når koderne er m, s, eller p)

 

555

 

770

 

780

 

781

 

795

Alle bindposter har endvidere et 014-felt, indeholdende FAUST-nummeret på den hoved- eller sektionspost, som bindet er knyttet til.

Alle sektionsposter har tilsvarende et 014-felt, indeholdende FAUST- nummeret på den hovedpost, som sektionen er knyttet til.

Alle øvrige felter (incl. 652 delfelter forskellig fra m eller o) kan forekomme i såvel hoved-, sektions- som bindposter, afhængigt af om oplysningen er fællesoplysning, sektionsspecifik eller bindspecifik.

Felterne 001, 004, 008*v samt 245 findes i alle poster.

Hovedposter har altid 245 delfelt a med værkets hovedtitel.

Sektionsposter har altid 245 delfelt n med sektionsnummeret og/eller delfelt a med sektionstitlen.

Bindposter har altid 245 delfelt g med bindnummeret og/eller delfelt a med bindtitlen.

Delfelt 245y kan kun forekomme i hovedposter.

Delfelt 245ø kan kun forekomme i hovedposter.

Bibliografiske sammenhænge

Enkeltbindssværker

Værker, der består af én fysisk enhed, er formateret i én singlepost. En fysisk enhed kan f.eks. være en bog, en grammofonplade, eller en lydbogsmappe.

Et sammensat materiale beskrevet som én enhed, betragtes også som et enkeltbindsværk.

Indspillet musik -plader, bånd, compact disc beskrives altid som enkeltbindværk.

Flerbindsværker

Værker, der består af flere fysiske enheder, er formateret i flere poster. Der kan være tale om en bog- eller nodeudgivelse i flere bind, en lydbog i flere mapper o.s.v. (Ved indspillet musik - plader, bånd, compact disc - bruges dog aldrig flerbindsværkformatering, jfr. ovenfor).

Ved en flerbindsværkformatering oprettes én bindpost pr. fysisk enhed (bind eller lignende) samt en hovedpost indeholdende de fælles oplysninger.

Ved sektionsopdelte flerbindsværker findes tillige én sektionspost pr. sektion - indeholdende de oplysninger, der er fælles for bindene i sektionen.

Flerbindsværker kan undtagelsesvis være dobbeltregistrerede, idet der ud over flerbindsværkformateringen kan være tale om, at de enkelte bind (eller nogle af dem) kan være formateret som selvstændige enkeltbindsværker med flerbindsværk-hovedtitlen som serietitel.

Når et flerbindværk som helhed er udkommet i en ny udgave, formateres den nye udgave som et værk for sig med udgavebetegnelsen (felt 250) i hovedposten. I disse tilfælde er der altså en hovedpost for hver udgave. Når derimod de enkelte bind i et flerbindsværk er udkommet hver for sig i et varierende antal udgaver, formateres alle udgaverne under den samme hovedpost, med de forskellige udgavebetegnelser i bindposterne.

Afhængige værker

Selvstændigt katalogiserede hælpeværker og supplementer indgår ikke i en flerbindsværk-formatering sammen med de værker de knytter sig til. Derimod kan afhængige værker i flere bind i sig selv udgøre en flerbindsværk-formatering med hovedpost og bindposter.

Periodica

1. Aviser og tidsskrifter er formateret i én singlepost, der be-skriver publikationen på titelniveau. De enkelte numre er ikke registreret; dog kan særnumre og temanumre være udkatalogiseret som normale enkeltbindsposter (singleposter) med periodicatitlen som serie.

2. Årspublikationer er formateret som aviser og tidsskrifter, d.v.s. som singleposter, der beskriver publikationen på titel-niveau.

Årspublikationer kan også være formateret som flerbindsværker med en bindpost til hver registreret årgang og en hovedpost, der beskriver titelniveauet. Den samme titel kan være formateret på begge de nævnte måder.

Endelig kan enkeltårgange af årspublikationer være udkatalogiseret som singleposter med periodicatitlen som serie.

3. De enkelte titler i en nummereret monografiserie er normalt udkatalogiserede som singleposter. Nummererede monografiserier, der optages i "Dansk periodicafortegnelse", kan også være regi-streret som en singlepost på (serie)titelniveau. Danske videnskabelige rapportserier vil normalt være formateret som flerbindsværker med bindposter til de enkelte numre og en hovedpost, der beskriver publikationen på (serie)titelniveau. Enkeltnumre af sådanne serier kan dog også være udkatalogiserede som normale monografier (singleposter).

1.2. Hjælpeposter

Emnehenvisningsposter leveres løbende ved oprettelsen i "Nye og ajourførte poster".

Se-posters formatering

001 00

*a-FAUSTnummer-*b-dataproducentens biblioteksnummer-*c-ajourdato-*d-opretdato-*fa

004 00

*r-kode for poststatus-*xm

008 00

*th*v0

032 00

*x-katalogkode-

d09 00

*yESE-periodenummer: ååååuu- (før 921019 : ESE197510)

d51 00

*ahenvisningsord*xbrug*wkontrolleret emneord

s10 00

*aDBC

 

 

Se også-posters formatering

001 00

*a-FAUSTnummer-*b-dataproducentens biblioteksnummer-*c-ajourdato-*d-opretdato-*fa

004 00

*r-kode for poststatus-*xm

008 00

*th*v0

032 00

*x-katalogkode-

d09 00

*yESO-periodenummer: ååååuu- (før 921019 : ESE197510)

d52 000

*akontrolleret emneord*xse også*wkontrolleret emneord

s10 00

*aDBC

Yderligere oplysninger om emnehenvisningsposternes formatering kan læses i Bibliografisk Nyt: Henvisningsposter i dataleverancer.

Specifikation af DBC’s anvendelse af delfelt *å

Specifikation af DBC’s anvendelse af delfelt *å crp

danMARC2 : sammenkædning af felter og udformning af henvisninger : anvendelse af nummeratordelfeltet å

NB! Følgende praksisbeskrivelse vil blive anvendt, under forudsætning af Katalogdataudvalgets godkendelse.

Nummeratordelfeltet å anvendes på DBC i følgende tilfælde og på følgende måder:

Sammenkædning af sammenhørende felter

Sammenkædning af oplysninger finder kun sted i forbindelse med analyser. Til en analyse kan høre ophav (770 eller 780), titler (795), klassemærke (652) og emneord (666).

Metoden er som beskrevet i danMARC2: De sammenhørende felter tildeles alle et delfelt å indeholdende den samme værdi.

Øvrige felter (f.eks. 700 og 745 eller 600 og 666) sammenkædes aldrig.

Eks:

001 00 *a 2 209 555 2 *c 19980529 *d 19980520 *f a
004 00 *ae*bsc
005 00 *he
008 00 *ts*uf*a1998*bnl*leng*v0
009 00 *as*gxc
021 00 *dkr 118.00
039 00 *aopa
245 00 *aThe ¤enchanted island*cmusic for a restoration "Tempest"*eMusicians of the Globe*edirigent: PhilipPickett
260 00 *aAmsterdam*bPhilips*cp 1998
300 00 *n1 cd*bdigitaloptagelse
504 00 *aRekonstruktion af William Davenant og John Drydens m.fl. musikversion af Shakespeares skuespil: Stormen, som opført på Theatre Royal, Drury Lane, London omkring år 1700
512 00 *aIndspillet i London 1995
512 00 *aTekster på omslag
531 00 *aIndhold:
538 00 *fPhilips*g456505-2
666 00 *mbarok*mskuespilmusik*moperaarie*marie*msang *ninstrumental*nvokal*p1600-1700*lEngland
652 00 *m78.811
652 00 *å1*i78.652*i78.61:3
652 00 *å2*i78.411
652 00 *å3*i78.427:9*i78.81:2*i78.427:6*i78.411*i78.411*i78.411
652 00 *å4*i78.411
652 00 *å5*i78.411
652 00 *å6*i78.411
652 00 *å7*i78.81:7
700 00 *aShakespeare*hWilliam
700 00 *aDavenant*hWilliam
700 00 *aDryden*hJohn
700 00 *aPickett*hPhilip
700 00 *aCrabtree*hLibby
700 00 *aParker*hHelen
700 00 *aElliott*hRachel
700 00 *aKennedy*hNicky
700 00 *aWilliams*hRoderick
700 00 *aGrant*hSimon
700 00 *aKing*hAndrew
700 00 *aAgnew*hPaul
700 00 *aHolman*hPeter
710 00 *aMusicians of the Globe
745 00 *aMusic for a restoration "Tempest"
745 00 *aThe ¤tempest
745 00 *aStormen
770 00 *å2*aLocke*hMatthew
770 00 *å3*aPurcell*hHenry
770 00 *å4*aLully*hJean-Baptiste
770 00 *å5*aDraghi*hGiovanni Battista
770 00 *å6*aWeldon*hJohn*cf. 1676
770 00 *å7*aHumfrey*hPelham
795 00 *å1*aDevil's masque*uWhere does the black fiend ambition reside?*esolister: Roderick Williams og Simon Grant*øWilliams *aKind fortune smiles*eLibby Crabtree, sopran*øCrabtree
795 00 *å2*aThe ¤tempest (Instrumentalmusik)*øPickett
795 00 *å3*aFlourish of musick*øMusicians of the Globe*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vArise, ye subterranean winds*vCome unto these yellow sands*vFull fathom five *vDry those eyes*vDear pretty youth*7)*edelvis tilskrevet Henry Purcell*esolister: Libby Crabtree, Helen Parker og Simon Grant*ekor*øPickett *aSoft Grant*ekor*øPickett*aSoft music on the rocks*øMusicians of the Globe*aDance of trytons and nereides**øPickett*aDance of four trytons*øPickett*aDance of twelve trytons*øPickett
795 00 *å4*aDance of winds*earrangeret af Peter Holman*øPickett
795 00 *å5*aDance of fantastick spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
795 00 *å6*aDance of spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
795 00 *å7*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vMy lord, great Neptune*vGreat nephew Aeolus*vSee, see, the heavens smile*vWhere the bee sucks*7)*esolister: Libby Crabtree, Rachel Elliott, Roderick Williams, Andrew King, Paul Agnew og Nicky Kennedy *ekor*øPickett
795 00 *å8*y0*aFull fathom 5*øPickett*aDance of 4 trytons *øPickett*aDance of 12 trytons*øPickett

 

Udpegning af henvisningsmål

Følgende metode anvendes:

Felter der kan være henvisningsmål, men ikke i sig selv er en henvisning (f.eks. 700, 710 og 440) tildeles et delfelt å hvis feltet er gentaget og hvis feltet samtidigt er et henvisningsmål

Dvs.

a) 710 00  
  910 00 … *z710
     

(ikke delfelt å: 700 er ikke gentaget)

b) 700 00  
  700 00  
  700 00  

(ikke delfelt å: ingen 900-felter, så 700-felterne er ikke henvisningsmål)

MEN:

  700 00    
  700 00 *å1  
  900 00 Hvad man gør i 900 er beskrevet nedenfor

(Felt 700 er gentaget og det ene felt 700 er samtidig et henvisningsmål)

Henvisninger

9XX-felter tildeles et delfelt z. Indholdet af delfelt z:

* z -Feltnummer på henvisningsmål- / -evt. indhold af delfelt å på henvisningsmålet- ( -eventuelle delfelter og eventuelt deres forekomstnr. anført med komma imellem-)

(eks. 910 …. *z710/2(c1,c2) )

Bemærk at der kan være mere end ét tegn efter skråstregen (ændring i forhold til den tidligere anvendte repeatkode).

Bemærk ligeledes at delfelter når de anføres altid anføres i parentes. Delfelt å ignoreres altid.

Dvs.

a) 710 00    
  910 00   *z710
  700 00    
  700 00   *å1
  900 00 *z700/1

Metoden er ikke beskrevet i danMARC2, men er en variation af anvendelsen af nummeratordelfelt kraftigt inspireret af metoden med gentagelseskodning. Begge metoder er legale ifølge danMARC2.

Henvisninger til henvisninger

Den henvisning, der henvises til tildeles et delfelt å på linie med øvrige henvisningsmål.

Delfelt z i henvisningen til henvisningen udformes på linie med øvrige henvisninger.

Dvs. at felt 9XX kun indeholder et delfelt å, når henvisningen i sig selv er et henvisningsmål.

Dvs.

710 00      
710 00   *å1 *a…  
910 00   *å1 …. *z710/1  
910 00 …. *z910/1(a)  

 

Henvisningseksempler.

Post 1 (Faustnr. 0 598 150 6)

700 00 *aSkov Christensen*hPoul
710 00 *å1*aVandkvalitetsinstituttet
710 00 *å2*aDansk Akvakultur Institut
900 00 *aChristensen*hPoul Skov*z700
910 00 *aVKI*z710/1
910 00 *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cVandkvalitetsinstituttet*z710/1
910 00 *aATV*z910/1(a)
910 00 *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cDansk Akvakultur Institut*z710/2

 

Post 2: (Faustnr. 5 036 217 5)

710 00 *å1*aATV's Fiskelugtudvalg II
710 00 *cFiskeriministeriet*cForsøgslaboratoriet
710 00 *å2 *aBioteknisk Institut
710 00 *å3*adk-TEKNIK*cEnergi- og Miljø
910 00 *aFiskelugtudvalg II*z710/1
910 00 *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cATV's Fiskelugtudvalg II*z710/1
910 00 *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cBioteknisk Institut*z710/2
910 00 *å2 *aDansk Kedelforening*cEnergi & Miljø*xse også under det senere navn*z710/3
910 00 *adk-TEKNIK *cEnergi- og Miljø *xse også under det tidligere navn *z910/2(a,c)
910 00 *aATV *z910/1(a)

 

Post 3: (Faustnr. 4 920 578 3)

710 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi
910 00 *cAfdeling for Kystzoneøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser*z710
910 00 *cMiljø- og Energiministeriet*cDanmarks Miljøundersøgelser*z710(c1)
910 00 *å1*cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Flora- og Faunaøkologi*xse også under de senere navne: Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Landskabsøkologi, og*z710
910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Landskabsøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
910 00 *cDMU*z710(c1)

 

Post 4: (Faustnr. 0 618 405 7)

 
245 00 *aKulturministeriets regelsamling
260 00 *a[Kbh.]*bKulturministeriet*aFrederikshavn*bDafolo*c1984#-*kDafolo
300 00 *abind (løsblade)*c26 cm
440 00 *aDafolo lovservice
512 00 *aI perioden primo 1988-medio 1988 med titel: Kulturdepartementets regelsamling
512 00 *aI perioden 1984-primo 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Ministeriet for kulturelle anliggender ; Frederikshavn : Dafolo, i perioden primo 1988 -medio 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Kultur- og Kommunikationsministeriet ; Frederikshavn : Dafolo
512 00 *aAjourføres
652 00 *a34.64
710 00 *å1 *cKulturministeriet
710 00 *å2 *cKulturdepartementet
910 00 *å1*cKultur- og Kommunikationsministeriet*cKulturdepartementet*z710/2
910 00 *å2*cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det senere navn*z710/1
910 00 *cKulturministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/2( c)
910 00 *å3*cMinisteriet for Kulturelle Anliggender*xse også under det senere navn*z910/2(c1)
910 00 *cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/3( c)

Tilføjelser til stregkoder – ibrugtagning af felt 023 delfelt c

Tilføjelser til stregkoder – ibrugtagning af felt 023 delfelt c crp

13. maj 2013

DBC tager d. 15. maj  felt 023 delfelt c (tilføjelse til stregkode) i brug.

Det nye delfelt blev udmeldt på kat-format-nyt d. 7. februar 2013

Delfeltet vil bl.a. forekomme på  filmposter, hvor tilføjelsen ofte vil bestå i en forklaring af, at stregkoden ikke kun dækker den aktuelle katalogisering men fx en hel serie:

023 00 *b 5709165374029 *c serien udgivet samlet

Noten, der tidligere forklarede dette (512 *a Serien udgivet komplet), bortfalder ved samme lejlighed.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

danMARC2 : Bilag 1

danMARC2 : Bilag 1 crp

Sammenkædning af felter og udformning af henvisninger : anvendelse af nummeratordelfeltet å

Nummeratordelfeltet å anvendes på DBC i følgende tilfælde og på følgende måder:

Sammenkædning af sammenhørende felter
Sammenkædning af oplysninger finder kun sted i forbindelse med analyser. Til en analyse kan høre ophav (770 eller 780), titler (795), klassemærke (652) og emneord (666).

Metoden er som beskrevet i danMARC2: De sammenhørende felter tildeles alle et delfelt å indeholdende den samme værdi.

Øvrige felter (f.eks. 700 og 745 eller 600 og 666) sammenkædes aldrig.

Eks:

  001 00 *a 2 209 555 2 *c 19980529 *d 19980520 *f a
  004 00 *ae*bsc
  005 00 *he
  008 00 *ts*uf*a1998*bnl*leng*v0
  009 00 *as*gxc
  021 00 *dkr 118.00
  039 00 *aopa
  245 00 *aThe ¤enchanted island*cmusic for a restoration "Tempest"*eMusicians of the Globe*edirigent: PhilipPickett
  260 00 *aAmsterdam*bPhilips*cp 1998
  300 00 *n1 cd*bdigitaloptagelse
  504 00 *aRekonstruktion af William Davenant og John Drydens m.fl. musikversion af Shakespeares skuespil: Stormen, som opført på Theatre Royal, Drury Lane, London omkring år 1700
  512 00 *aIndspillet i London 1995
  512 00 *aTekster på omslag
  531 00 *aIndhold:
  538 00 *fPhilips*g456505-2
  666 00 *mbarok*mskuespilmusik*moperaarie*marie*msang *ninstrumental*nvokal*p1600-1700*lEngland
  652 00 *m78.811
  652 00 *å1*i78.652*i78.61:3
  652 00 *å2*i78.411
  652 00 *å3*i78.427:9*i78.81:2*i78.427:6*i78.411*i78.411*i78.411
  652 00 *å4*i78.411
  652 00 *å5*i78.411
  652 00 *å6*i78.411
  652 00 *å7*i78.81:7
  700 00 *aShakespeare*hWilliam
  700 00 *aDavenant*hWilliam
  700 00 *aDryden*hJohn
  700 00 *aPickett*hPhilip
  700 00 *aCrabtree*hLibby
  700 00 *aParker*hHelen
  700 00 *aElliott*hRachel
  700 00 *aKennedy*hNicky
  700 00 *aWilliams*hRoderick
  700 00 *aGrant*hSimon
  700 00 *aKing*hAndrew
  700 00 *aAgnew*hPaul
  700 00 *aHolman*hPeter
  710 00 *aMusicians of the Globe
  745 00 *aMusic for a restoration "Tempest"
  745 00 *aThe ¤tempest
  745 00 *aStormen
  770 00 *å2*aLocke*hMatthew
  770 00 *å3*aPurcell*hHenry
  770 00 *å4*aLully*hJean-Baptiste
  770 00 *å5*aDraghi*hGiovanni Battista
  770 00 *å6*aWeldon*hJohn*cf. 1676
  770 00 *å7*aHumfrey*hPelham
  795 00 *å1*aDevil's masque*uWhere does the black fiend ambition reside?*esolister: Roderick Williams og Simon Grant*øWilliams *aKind fortune smiles*eLibby Crabtree, sopran*øCrabtree
  795 00 *å2*aThe ¤tempest (Instrumentalmusik)*øPickett
  795 00 *å3*aFlourish of musick*øMusicians of the Globe*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vArise, ye subterranean winds*vCome unto these yellow sands*vFull fathom five *vDry those eyes*vDear pretty youth*7)*edelvis tilskrevet Henry Purcell*esolister: Libby Crabtree, Helen Parker og Simon Grant*ekor*øPickett *aSoft Grant*ekor*øPickett*aSoft music on the rocks*øMusicians of the Globe*aDance of trytons and nereides**øPickett*aDance of four trytons*øPickett*aDance of twelve trytons*øPickett
  795 00 *å4*aDance of winds*earrangeret af Peter Holman*øPickett
  795 00 *å5*aDance of fantastick spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
  795 00 *å6*aDance of spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
  795 00 *å7*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vMy lord, great Neptune*vGreat nephew Aeolus*vSee, see, the heavens smile*vWhere the bee sucks*7)*esolister: Libby Crabtree, Rachel Elliott, Roderick Williams, Andrew King, Paul Agnew og Nicky Kennedy *ekor*øPickett
  795 00 *å8*y0*aFull fathom 5*øPickett*aDance of 4 trytons *øPickett*aDance of 12 trytons*øPickett

Udpegning af henvisningsmål

Følgende metode anvendes:

Felter der kan være henvisningsmål, men ikke i sig selv er en henvisning (f.eks. 700, 710 og 440) tildeles et delfelt å hvis feltet er gentaget og hvis feltet samtidigt er et henvisningsmål

Dvs.

a) 710 00  
  910 00 … *z710
     

(ikke delfelt å: 700 er ikke gentaget)

b) 700 00  
  700 00  
  700 00  

(ikke delfelt å: ingen 900-felter, så 700-felterne er ikke henvisningsmål)

MEN:

  700 00      
  700 00   *å1  
  900 00   Hvad man gør i 900 er beskrevet nedenfor

(Felt 700 er gentaget og det ene felt 700 er samtidig et henvisningsmål)

Henvisninger
9XX-felter tildeles et delfelt z. Indholdet af delfelt z:

* z -Feltnummer på henvisningsmål- / -evt. indhold af delfelt å på henvisningsmålet- ( -eventuelle delfelter og eventuelt deres forekomstnr. anført med komma imellem-)

(eks. 910 …. *z710/2(c1,c2) )

Bemærk at der kan være mere end ét tegn efter skråstregen (ændring i forhold til den tidligere anvendte repeatkode).

Bemærk ligeledes at delfelter når de anføres altid anføres i parentes. Delfelt å ignoreres altid.

Dvs.

a) 710 00    
  910 00 *z710
  700 00    
  700 00   *å1
  900 00 *z700/1

Metoden er ikke beskrevet i danMARC2, men er en variation af anvendelsen af nummeratordelfelt kraftigt inspireret af metoden med gentagelseskodning. Begge metoder er legale ifølge danMARC2.

Henvisninger til henvisninger
Den henvisning, der henvises til tildeles et delfelt å på linie med øvrige henvisningsmål.

Delfelt z i henvisningen til henvisningen udformes på linie med øvrige henvisninger.

Dvs. at felt 9XX kun indeholder et delfelt å, når henvisningen i sig selv er et henvisningsmål.

Dvs.

  710 00      
  710 00   *å1 *a…  
  910 00   *å1 …. *z710/1  
  910 00 …. *z910/1(a)  

 

Henvisningseksempler.

Post 1 (Faustnr. 0 598 150 6)

  700 00   *aSkov Christensen*hPoul
  710 00   *å1*aVandkvalitetsinstituttet
  710 00   *å2*aDansk Akvakultur Institut
  900 00   *aChristensen*hPoul Skov*z700
  910 00   *aVKI*z710/1
  910 00   *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cVandkvalitetsinstituttet*z710/1
  910 00   *aATV*z910/1(a)
  910 00   *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cDansk Akvakultur Institut*z710/2

Post 2: (Faustnr. 5 036 217 5)

  710 00   *å1*aATV's Fiskelugtudvalg II
  710 00   *cFiskeriministeriet*cForsøgslaboratoriet
  710 00   *å2 *aBioteknisk Institut
  710 00   *å3*adk-TEKNIK*cEnergi- og Miljø
  910 00   *aFiskelugtudvalg II*z710/1
  910 00   *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cATV's Fiskelugtudvalg II*z710/1
  910 00   *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cBioteknisk Institut*z710/2
  910 00   *å2 *aDansk Kedelforening*cEnergi & Miljø*xse også under det senere navn*z710/3
  910 00   *adk-TEKNIK *cEnergi- og Miljø *xse også under det tidligere navn *z910/2(a,c)
  910 00   *aATV *z910/1(a)

Post 3: (Faustnr. 4 920 578 3)

  710 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi
  910 00 *cAfdeling for Kystzoneøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser*z710
  910 00 *cMiljø- og Energiministeriet*cDanmarks Miljøundersøgelser*z710(c1)
  910 00 *å1*cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Flora- og Faunaøkologi*xse også under de senere navne: Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Landskabsøkologi, og*z710
  910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Landskabsøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
  910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
  910 00 *cDMU*z710(c1)

Post 4: (Faustnr. 0 618 405 7)

   
  245 00 *aKulturministeriets regelsamling
  260 00 *a[Kbh.]*bKulturministeriet*aFrederikshavn*bDafolo*c1984#-*kDafolo
  300 00 *abind (løsblade)*c26 cm
  440 00 *aDafolo lovservice
  512 00 *aI perioden primo 1988-medio 1988 med titel: Kulturdepartementets regelsamling
  512 00 *aI perioden 1984-primo 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Ministeriet for kulturelle anliggender ; Frederikshavn : Dafolo, i perioden primo 1988 -medio 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Kultur- og Kommunikationsministeriet ; Frederikshavn : Dafolo
  512 00 *aAjourføres
  652 00 *a34.64
  710 00 *å1 *cKulturministeriet
  710 00 *å2 *cKulturdepartementet
  910 00 *å1*cKultur- og Kommunikationsministeriet*cKulturdepartementet*z710/2
  910 00 *å2*cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det senere navn*z710/1
  910 00 *cKulturministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/2( c)
  910 00 *å3*cMinisteriet for Kulturelle Anliggender*xse også under det senere navn*z910/2(c1)
  910 00 *cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/3( c)

danMARC2 : Bilag 3

danMARC2 : Bilag 3 crp

danMARC2: DBCs formateringspraksis: DBCs forslag til udvidelser i danMARC2

 

001 POSTENS ID-NUMMER

Nyt delfelt: *o oprindeligt format (maskinkonverterede poster)

 

008 *e KODE FOR OFFENTLIG PUBLIKATION

Ny kode: "2" Statslig publikation

 

009 KODE FOR MATERIALEBETEGNELSE
 

Nye koder for SPECIFIK MATERIALEBETEGNELSE:

xd dvd

np videoplade

th dvd-video (Koden eksisterer allerede. Klartekst ændret fra: dvd)

to dvd-rom

 

039 SØGE/OPSTILLINGSKODE FOR MUSIKOPTAGELSER MV.

 

Nye koder for opstillingsbetegnelse, til inddatering i delfelt *a:

new NEW AGE

fil FILMMUSIK

Endvidere foreslås koderne "bef" og "bea" ændret til:

rok ROCK

roa ROCK. ANTOLOGIER

 

513 NOTE OM FÆLLES OPHAVSANGIVELSE (MUSIKOPTAGELSER)

Nye delfelter:

*i Anden primær eller sekundær ophavsangivelse, kun i nationaldiskografien (Nationalbibliografien) (delfeltet kan gentages)

* j Anden primær eller sekundær ophavsangivelse, ikke i nationaldiskografien (Nationalbibliografien) (delfeltet kan gentages)

 

631 UKONTROLLERET EMNEORD

Nye delfelter:

*m ukontrolleret musikemneord

(delfeltet kan gentages)

*n andre bibliotekers ukontrollerede musikemneord

(delfeltet kan gentages)

 

770 PERSONNAVN SOM OPSLAGSELEMENT FOR ANALYSE

Nyt delfelt:

*y Kode =0 (ingen fremvisning)

 

780 KORPORATIONSNAVN SOM OPSLAGSELEMENT FOR ANALYSE

Nyt delfelt:

*y Kode =0 (ingen fremvisning)

 

900-968 INDLEDNINGEN

Se venligst vedr. brug af nummeratordelfelt samt beskrivelsen i bilag 1

990-991

Alle delfelter skal kunne gentages

 

 

danMARC2: Bilag 2

danMARC2: Bilag 2 crp

DBCs formateringspraksis: Fordeling af søgekoder på flere postniveauer

I forbindelse med ibrugtagningen af danMARC2, ændrer DBC praksis fra formatering af søgekoder på bindniveau til formatering af søgekoder fordelt på hoved- og bindniveau.

DBC's hovedprincipper for placeringen af søgekoderne er følgende:

 • Søgekoder placeres kun i hoved- og bindposter, - aldrig i sektionsposter.
 • Hvis en søgekode/et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, inddateres søgekoden altid på dette niveau (fx generel materialebetegnelse i hovedposten, kode for småtryk i bindposter).
 • Hvor begge niveauer er logisk mulige, foretrækkes placering på hovedpostniveau.
 • I nogle tilfælde kan søgekodedelfelter inddateres på begge niveauer. Samme delfelt kan inddateres med forskellig søgekode på flere niveauer inden for samme 'flerbindsværk', hvor koden på det bindpostniveau supplerer koden på hovedpostniveau. Koden på det bindpostniveauet må ikke være i modstrid med koden på hovedpostniveau.

Disse principper har omsat til praksis følgende konsekvenser:

(NB. Kun de koder DBC anvender er medtaget i nedenstående. Hvor intet andet er angivet gælder anvisningen for samtlige koder i et givet felt/delfelt)

Følgende koder anføres udelukkende i hovedposter:

008 *t Kode for bibliografisk kategori

m* monografi

s* samlingsværk

p periodikum

(* Endelig placering af disse koder er uafklaret. Koden anvendes bl.a. af Biblioteksafgiften, og hvis DBC’s løsningsforslag viser sig at medføre komplikationer i den forbindelse, vil koderne *m og *s kun blive anvendt på bindniveau)

008 *u Kode for udgivelsesstatus

c Løbende periodikum

d Afsluttet periodikum

008 *c Kode for periodikums frekvens

008 *h Kode for periodikumtype

008 *q Kode for filtype (kun koderne aa, ba og ca anvendes)

008 *v Kode for katalogiseringsniveau

009 *a Kode for generel materialebetegnelse (GMB)

009 *g Kode for specifik materialebetegnelse

Følgende koder anføres udelukkende i bindposter:

008 *d Kode for indholdets form

å Småtryk

032 *a Kode for nationalbibliografi (Nationalbibliografien) samt periodenumre

990 DBCs udtrækskoder

Følgende koder anføres enten i hovedpost eller bindposter:
(Sagt lidt omskrevet: Hvis oplysningen gælder for alle værkets dele anføres oplysningen i hovedposten ellers anføres oplysningen på bindniveau. Hvis oplysningen er anført i hovedposten kan delfeltkoden ikke gentages på bindniveau)

005 *z Kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende materiale hertil

p Indlæst tekst (lydbog)

q Indlæst tekst (lydbog, klausuleret for svagtseende og lign.)

008 *u Kode for udgivelsesstatus

? Ukendt udg.år

r Uændret optryk

o Uafsluttet værk

f Førsteudgave

u Ny ændret udgave

008 *a Udgivelsesår

008 *z Efterfølgende udgivelsesår

008 *b Kode for udgivelsesland

008 *e Kode for offentlig publikation

008 *f Kode for konferencepublikation

008 *g Kode for festskrift

008 *j Kode for skønlitterær form

008 *l Kode for hovedsprog

008 *m Kode for stor skrift

008 *o Kode for børne- eller skolematerialer

041 Alle delfelter. Feltet inddateres i sin helhed på samme niveau som en tilsvarende note om sprog eller original tiltel ønskes placeret

 

Følgende koder kan anføres samtidigt med forskelligt indholdi hovedpost og bindposter:
(I sådanne tilfælde dækker oplysningen i hovedposten værket set som en helhed, mens oplysningen på bindniveauet blot skal ses som et supplement. "Supplement" dækker i denne forbindelse såvel uddybning af som tilføjelse til oplysningen i hovedposten)

005 *h Kode for ledsagende materiale til musikværker

005 *i Kode for partiturtype

005 *j Kode for stemmer

005 *k Kode for musikalsk notation

005 *l Kode for transponering

008 *d (dog ikke enkeltkoden å)

008 *k Kode for biografi

009 *b Kode for supplerende generel materialebetegnelse

009 *h Kode for supplerende specifik materialebetegnelse

Ændret formatpraksis i.f.m. navne med præfixet Mc

Ændret formatpraksis i.f.m. navne med præfixet Mc crp

2009

Fra ugefortegnelse 2009 - 37 ændrer DBC formateringspraksis for Mc-præfikset.

Fremover anvendes stort alfabetiseringsdelfelt til denne type:

700 00 *A macadam *a McAdam *h Steve

Vi har således bragt os i overensstemmelse med DM2s almindelige metode til alfabetisering: DM2s indledning, paragraf 3.2 http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.4.htm.

I Danbib rettes felterne 100, 110, 239a, 700, 710, 739a, 770, 780, 900, 910, 600, 610, 652/654 (underdeling) i DBC's og folkebibliotekernes poster. - Dvs. alle navnefelter der indgår i langordsregistre.

Felterne rettes maskinelt.

Vi samler efterfølgende op manuelt.

Rettelsernes praktiske konsekvenser for data til og fra Danbib, meldes ud på de relevante lister (Dataind og Postmeddel).

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Ændringer i katalogkodning på netområdet pr. 201205

Ændringer i katalogkodning på netområdet pr. 201205 crp

2011

I juni 2011 blev der indgået en ny tillægsaftale til nationabibliografiaftalen, som vi på DBC nu er i fuld gang med at implementere.

En konsekvens af tillægsaftalen er, at netmaterialer integreres i de respektive nationalbibliografiske fortegnelser på basis af deres indhold (tekst, musik etc.)

Det betyder, at vi fra uge 201205 ophører med at bruge katalogkoden IDO, der hidtil har været anvendt ved registreringen af statiske tekster på nettet og istedet vil anvende katalogkoden DBF og dermed integrere online tekster fuldt ud i Dansk bogfortegnelse.

Koden NET anvendes ligeledes heller ikke mere fra uge 201205. Koden har været udtryk for bibliotekskatalogiseret netmateriale. Istedet vil bibliotekskatalogiseret netmateriale fra 201205 få tildelt BKM-kode.

Dataleverancekoden DIT udgår parallelt hermed og erstattes af DAT-koden. DIT-koden har været anvendt for netmaterialer, der skulle indgå i ugeleverancen, fordi de er blevet rettet efter de har været publiceret. Istedet vil netmaterialer, der skal publiceres i ugeleverancen, fremover få DAT-kode som andre materialer.

Konsekvensen heraf er at man fra årskiftet ikke kan bruge katalogkode til udpegning af netmaterialer men skal bruge materialebetegnelsen for online-materialer i stedet. (I Danbib: ma=xe).

Kombileverancer vil fortsætte som hidtil men blot få tilrettet søgekriterierne efter de ændrede forhold.

Ny kode i felt 008 *v: Herudover indføres fra uge 201205 også en ny kode for katalogiseringsniveau i felt 008 delfelt v. Den nye kode er 5. Koden betyder, at der er tale om kopikatalogiseret materiale. Koden vil blive anvendt, når vi kopierer fra en registrering af et fysisk materiale til en registrering af et netmateriale uden at kontrollere diverse oplysninger yderligere.

På artikel- og anmeldelsesområdet har der hidtil ikke været registreret netdokumenter nationalbibliografisk. Enkelte titler på nettet har dog været registret på projektbasis som bibliotekskatalogisering med katalogkoderne IDA og IDR. Disse koder udgår ligeledes fra uge 201205, hvor artikler og anmeldelser på nettet vil være integreret i nationalbibliografien.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen