Information om DBC's ibrugtagning af danMARC2 af de nye katalogiseringsregler

1998

Dansk BiblioteksCenter tog danMARC2 i brug som inddateringsformat fra 15. januar 1999. Fra samme tidspunkt gik vi over til at katalogisere efter "Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker, 2. udgave."

I nærværende artikel, vil vi gøre rede for hvilke umiddelbare konsekvenser overgang til danMARC2 har for dataudvekslingen med DBC. Endvidere vil vi orientere om en række forhold vedr. DBC’s formatanvendelse af mere principiel betydning for indholdet i DBC’s dataleverancer.

En detaljeret redegørelse for ændringer i DBC’s formaterings- og katalogiseringspraksis som konsekvens af ibrugtagning af danMARC2 og de reviderede katalogiseringsregler vil blive udsendt til bibliotekerne, i takt med at DBC fastlægger praksis.

danMARC2 bliver det primære format

Konsekvenser for dataleverancer
Fra den 15. januar 1999, hvor DBC tager danMARC2 formatet i anvendelse som inddateringsformat, vil dataleverancer som standard blive leveret i danMARC2. Vi er allerede nu istand til at levere dataleverancer i danMARC2, men indholdet er her konverteret fra danMARC1. Den afgørende forskel vil således være, at danMARC2 fremover bliver det ‘primære’ format. Det får nogle konsekvenser:

 • danMARC2. 2. udgave, 1998 er dokumentation for dataindholdet i DBCs leverancer i dette format
   
 • i en overgangsperiode til 31.12.1999 vil DBC fortsat kunne levere dataleverancer i danMARC1 (BASIS-varianten), som er dokumenteret i ‘Dataleverancer. Dokumentation’. Brugerne skal være opmærksom på, at dette format ikke vedligeholdes og at der derfor kan ske datatab.
   
 • dataleverancer i danMARC1 (BASIS-varianten) vil fra 15.1.1999 være konverteret fra danMARC2. I takt med danMARC2 formatets udbygning stiger datatabet ved konvertering til danMARC1.

Dataleverancer i danMARC2 leveres udelukkende fra Posthuset, hvor der allerede nu kan hentes filer i dette format. Bestillinger af individuelle dataleverancer på faustnumre eller ISBN i danMARC2 skal ske ved filoverførsel. Bestillingsformatet følger som hidtil afsnit C.1 i ‘Dataleverancer. Dokumentation’; transfilformatet til filoverførslen er dokumenteret i afsnit C.2, hvor der også kan ses en praktisk beskrivelse af fremgangsmåden.

Alle dataleverancer leveres som hidtil i udvekslingsformatet ISO 2709.

Særlige forhold:

 • Folkeskolens grundfortegnelse til BiblioMatik leveres indtil videre som hidtil i et særligt linjeformat konverteret fra danMARC1. Denne leverance kan derfor blive berørt af datatab (se ovenfor)
   
 • DK5 registerord leveres indtil videre kun i det hidtidige format
   
 • Forlagsposter leveres indtil videre kun i danMARC1.

 

Konsekvenser for data-ind
Ved aflevering af katalogposter skal bibliotekerne være opmærksom på følgende:

 • DBC modtager katalogposter i både danMARC1 og danMARC2. Der er ikke sat nogen sluttermin for modtagelsen af poster i danMARC1
   
 • Ved modtagelsen validerer DBC posterne maskinelt. Hvis der er uoverensstemmelse mellem posternes header og deres faktiske indhold, lægger DBC posternes faktiske indhold til grund for valideringen og opdateringen til DanBib.

Katalogposter i danMARC2 afleveres ved filoverførsel til Posthuset. Format for transfil og beskrivelse af fremgangsmåden kan ses i ‘Dataleverancer. Dokumentation’ afsnit C.2.

Specifikke ændringer i DBC’s formateringspraksis

Helt overordnet set vil DBC som nævnt følge danMARC2formatet, således som det foreligger fra Biblioteksstyrelsens hånd. Det vil sige, at alle felter der er defineret i det fælles format – og ingen andre – i princippet vil kunne forekomme i dataleverancer fra DBC efter 15. januar 1999.

Der er imidlertid tale om en vis valgfrihed inden for rammerne af danMARC2, og vi vil i det følgende gøre rede for de valg, DBC indtil nu har truffet for sin kommende formateringspraksis, herunder tillige, hvilke - for systemopsætningen - vigtige ændringer i data, der kan forventes i kommende dataleverancer fra DBC.

Det drejer sig om følgende områder:

| Konsekvenser af nulstillede indikatorer | Brug af nummeratordelfelt | Brug af verifikationsdelfelter | Søgekoders fordeling på flere postniveauer | Anvendelse af specifikke delfelter i notefelter | Nye delfelter og koder i danMARC2?


Konsekvenser af nulstillede indikatorer

De fleste oplysninger der tidligere var kodet ved hjælp af indikatorer, er i danMARC2 lagt ud som delfelter. Det gælder f.eks. i felt 652, hvor det tidligere var indikatorer, der angiver klassemærkets funktion som opstillingssignatur, hovedplacering i kataloger eller en biplacering. I danMARC2 er disse oplysninger nu kodet ved hjælp af delfelter i felterne 652 og 654 – jf. formatets noter og eksempler.

Indikatorer har dog også i enkelte tilfælde anvendt af DBC til styring af f.eks. produktionen af trykte bibliografier og kataloger. Disse oplysninger, er ved fastlæggelsen af danMARC2 vurderet som værende af udelukkende intern betydning, og kan derfor ikke længere udtrykkes ved hjælp af det fælles format. I det omfang DBC stadig anvender oplysningerne, er de angivet ved hjælp af lokale felter og delfelter, og vil ikke komme med i dataleverancer.

Blandt de oplysninger der ikke længere vil kunne findes i dataleverancer er de vigtigste følgende:

 • Markering til adskillelse af nationalbibliografiske og ikke-nationalbibliografiske noter. Markeringen vil ikke længere fremgå af det enkelte felt, men adskillelse af data vil blive styret lokalt af DBC.
   
 • Markering af biindførsler på sektions- eller bindtitel kun til trykte kataloger. Oplysningen udgår af dataleverancer fra DBC, da den udelukkende vedrører DBC’s produktion af trykte bibliografier og kataloger
   
 • Afmærkningen af om et forlag har overenskomst med Bogbranchens Fællesråd (den såkaldte "boghandlerklat"). Afmærkningen vil dog stadig kunne ses den Dansk bogfortegnelses ugefortegnelse, i forlagsoversigten i Dansk bogfortegnelses trykte årsfortegnelser samt i seddelfortegnelserne.
   
 • Indikatorer anvendt til sortering af indførsler, f. eks. i felt 100 er udgået af danMARC2, og anvendes heller ikke længere lokalt til sortering i DBC’s trykte kataloger og bibliografier.

Brug af nummeratorfelt


Også den 3. indikator (repeatkoden) er udgået af danMARC2. Til erstatning for denne er indført et særligt nummeratordelfelt – jfr. indledningen til formatet , afsnit 2.3.1 (side 18 i den trykte udgave)

Feltet anvendes dels til sammenkædning af felter i forbindelse med analyser, dels til udpegning af henvisningsmål. Det sidstnævnte beskrives nærmere i indledningen til felt 900-968 (side 224 i den trykte udgave)

DBC vil anvende delfelt *å i følgende tilfælde:

 • Sammenkædning af sammenhørende felter
 • Udpegning af henvisningsmål

En nærmere specifikation for DBC’s anvendelse af delfelt *å vil fremgå af det vedlagte bilag 1.

NB!
Det skal bemærkes at den foreslåede metode til udpegning af henvisningsmål er en forenkling i forhold til den, der idag er beskrevet i danMARC2. DBC har derfor indsendt et ændringsforslag til behandling i Katalogdataudvalget den 20. oktober 1998. Indtil Katalogdataudvalgets afgørelse foreligger, må DBC således tage forbehold for den endelige fastlæggelse af praksis vedr. anvendelse af *å ved udpegning af henvisningsmål.

Det skal endvidere bemærkes, at DBC i dataleverancer – ganske som hidtil – stadig vil medtage et eventuelt henvisningsmål skrevet fuldt ud i delfelt *w i felterne 900-968.

Brug af verifikationsdelfelter


Der er i danMARC2 i en række navne- og titelfelter givet mulighed for angivelse af en verificeret navneform ved hjælp af et tomt verifikationsdelfelt. I alle poster fra DBC vil disse verifikationsdelfelter være *0 (*nul). I felt 440 vil der i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en vurdering af, om koden skal tilføjes, idet værdien *0 (*nul) kun anvendes hvis seriebetegnelsen normative form er sammenfaldende med materialets form.

I emneordsfelterne 600 og 610 vil poster fra DBC foruden verifikationskoden "*0" (nul) have verifikationsdelfeltet *2 med indhold "DBC".

Emneordsfeltet 666 vil verifikationskoden *0 betyde, at emneordet er tildelt af DBC, således som det er anført i formatet.

Søgekoders fordeling på flere postniveauer


I danMARC2 gives kun i begrænset omfang anvisning på på hvilket postniveau søgekoder skal angives.

I forbindelse med overgangen til danMARC2 vil DBC ændre praksis fra formatering af søgekoder på bindniveau til formatering af søgekoder fordelt på hoved- og bindniveau.

Begrundelse for den ændrede praksis er kun at medtage koder i det omfang, det er nødvendigt, dvs. hører en søgekode søgekode/et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, inddateres søgekoden altid - og kun - på dette niveau (fx generel materialebetegnelse i hovedposten, kode for småtryk i bindposter)

DBC's hovedprincipper for placeringen af søgekoderne er herudover følgende:

 • Søgekoder placeres kun i hoved- og bindposter, - aldrig i sektionsposter.
 • Hvor begge niveauer er logisk mulige, foretrækkes placering på hovedpostniveau.
 • I nogle tilfælde kan søgekode delfelter inddateres på begge niveauer. Samme delfelt kan inddateres med forskellig søgekode på flere niveauer inden for samme 'flerbindsværk', hvor koden på det bindpostniveau supplerer koden på hovedpostniveau. Koden på det bindpost niveauet må ikke være i modstrid med koden på hovedpostniveau.

En nærmere redegørelse for hvorledes disse principper vil blive omsat til praksis vil fremgå af det vedlagte bilag 2.

Anvendelse af specifikke delfelter i notefelter


Som noget nyt er der i danMARC2 mulighed for, specielt i notefelterne, at vælge mellem at formatere alle oplysninger i et og samme delfelt (sumdelfelt) eller at udspecificere oplysninger i specifikke delfelter.

Såvel specifikke delfelter som sumdelfelter vil kunne forekomme i DBC’s dataleverancer, men som tommelfingerregel vil DBC formatere specifikt, hvor det drejer sig om oplysninger i noten vedrørende titel- og/eller forfatteroplysninger på selvstændige materialer og om numre i materialer, mens f.eks. analytiske data vil blive formateret i sumdelfelter.

En nærmere beskrivelse for praksis for formatering af noter vil blive udsendt senere.

 

Nye delfelter og koder i danMARC2


I forbindelse med omlægning til danMARC2, har DBC stillet forslag om nogle få ændringer og udvidelser af formatet. Forslaget vil blive behandlet i Katalogdataudvalget den 20. ds., og under forudsætning af udvalgets og Biblioteksstyrelsens godkendelse kan de i bilag 3 anførte nye felter, delfelter og koder forventes i poster fra DBC efter 15.januar 1999:

Yderligere information om DBC’s katalogiseringspraksis efter 15. januar 1999
DBC vil gennem Bibliografisk Nyt løbende holde bibliotekerne orienteret om forberedelserne til overgangen til nye katalogiseringregler og danMARC2. Det er ved tilmelding til nyhedslisten "biblnyt" muligt automatisk via e-post at få meddelelse om opdatering af Bibliografisk Nyt. Tilmelding til listen kan ske ved at sende meddelelsen "subscribe biblnyt" til: majordomo@list.dbc.dk

DBC’s generelle katalogiseringsniveau efter de reviderede regler er på nuværende tidspunkt fastlagt. En beskrivelse heraf vil blive bragt i det næste nummer af "Viden om" og kan tillige ses på DBC’s hjemmeside i Bibliografisk Nyt (DBC's katalogiseringsniveau).

DBC vil i de kommende måneder i detaljer fastlægge formaterings- og katalogiseringspraksis indenfor rammerne af danMARC2 og de reviderede katalogiseringsregler.

DBC vil løbende udsende orienterings- og vejledningsmateriale til den nye katalogiseringspraksis, efterhånden som den bliver fastlagt.

Det ligger på nuværende tidspunkt fast, at der senest primo december vil blive udsendt nærmere orientering om følgende emner:

 • Brug af de nye koder for angivelse af materialebetegnelser
 • Valg af opstillingselementer
 • Angivelse og antal af ophav i beskrivelsen og som opslag.
 • Valg af navneformer. Ændringer i forhold til tidligere praksis
 • Brug af bibliografiske titler og »standardtitler« på musikområdet
 • Eventuelle ændringer i eksisterende data i forbindelse med formatkonvertering. DBC har bl.a. under overvejelse at konveretere eksisterende kommune- og amtsnavne, så navneformen er i overenstemmelse med de reviderede katalogiseringsregler.
 • Praksis for evt. rettelse af poster katalogiseret efter gamle regler

Endvidere vil der blive fastlagt et fælles minimumsniveau for poster der indgår i dataleverancen "Decentrale poster" og i DanBib’s "base-folk". En endelig udmelding om dette anbefalede minimumsniveau kan ligeledes forventes i starten af december 1998.