Fordeling af søgekoder på flere postniveauer. 2 udgave

I forbindelse med ibrugtagningen af danMARC2, ændrer DBC praksis fra formatering af søgekoder på bindniveau til formatering af søgekoder fordelt på hoved- og bindniveau.

Neden for bringes en revideret oversigt over DBC's praksis. Kun de koder, DBC anvender, er medtaget i oversigten.
NB. Kun søgekoder, der vedrører indholdet i det registrerede materiale indgår i nedenstående. Felterne 004 samt 008*v, der indeholder oplysninger der vedrører selve den bibliografiske post er således ikke behandlet i nærværende notat.

DBC's hovedprincipper for placeringen af søgekoderne er følgende:

  • Søgekoder placeres kun i hoved- og bindposter, - aldrig i sektionsposter.

  • Hvis en søgekode/et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, inddateres søgekoden altid på dette niveau (fx generel materialebetegnelse i hovedposten, kode for småtryk i bindposter)

  • Hvor begge niveauer er logisk mulige, inddateres søgekodedelfelter på hovedpostniveau.

  • Hvor ikke særlige forhold gør sig gældende, kan søgekodedelfelter inddateres på begge niveauer

  • Samme delfelt kan inddateres med forskellig søgekode på flere niveauer inden for samme 'flerbindsværk', hvor koden på bindpostniveauet supplerer koden på hovedpostniveau. Koden på bindpostniveauet må ikke være i modstrid med koden på hovedpostniveau.

Disse principper har omsat til praksis følgende konsekvenser:

Følgende koder anføres udelukkende i hovedposter:

008u Kode for udgivelsesstatus, når koden er:
c Løbende periodikum
d Afsluttet periodikum
008c Kode for periodikums frekvens
008h Kode for periodikumtype
008i Kode for hovedtitlens alfabet eller skriftsystem
008q Kode for filtype (kun koderne aa, ba og ca anvendes)
009a Kode for generel materialebetegnelse (GMB)
009g Kode for specifik materialebetegnelse

Følgende koder anføres udelukkende i bindposter:

008d Kode for indholdets form, når koden er
å Småtryk
008t Kode for bibliografisk kategori, når koden er
m monografi
s samlingsværk
p periodikum
 

Alle typer af katalogkoder

Følgende koder anføres enten i hovedpost eller bindposter:
(Sagt lidt omskrevet: Hvis oplysningen gælder for alle værkets dele anføres oplysningen i hovedposten ellers anføres oplysningen på bindniveau. Hvis oplysningen er anført i hovedposten kan delfeltkoden ikke gentages på bindniveau)

005z Kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende materiale hertil, når indholdet er
p Indlæst tekst (lydbog)
q Indlæst tekst (lydbog, klausuleret for svagtseende og lign.)
008u Kode for udgivelsesstatus, når indholdet er
? Ukendt udg.år
r Uændret optryk

 

o Uafsluttet værk
f Førsteudgave
u Ny ændret udgave
008a Udgivelsesår

 

008z Efterfølgende udgivelsesår

Delfelt u, a og z betragtes som en samlet oplysning og anføres samlet på ét niveau.

Delfelterne a og z må i hovedposten ikke anvendes til at beskrive, at et flerbindsværk er udkommet over en årrække. Hvis de enkelte bind er udgivet i forskellige år anføres dette i stedet i delfelt a i bindposterne.

008b Kode for udgivelsesland
008e Kode for offentlig publikation
008f Kode for konferencepublikation
008g Kode for festskrift
008j Kode for skønlitterær form
008l Kode for hovedsprog
008m Kode for stor skrift
008o Kode for børne- eller skolematerialer
041a Materialets sprog
041b Mellemoriginalens sprog
041c Originaludgavens sprog
041p Sprog i parallel tekst
041d Sprog i resuméer
041e Sprog i mindre dele af materialet
041u Sprog i undertekster til film og videoer

Kommentar til felt 041: For nærmere uddybning se de efterfølgende eksempler.

Følgende koder kan anføres samtidigt med forskelligt indhold i hovedpost og bindposter:
(I sådanne tilfælde dækker oplysningen i hovedposten værket set som en helhed, mens oplysningen på bindniveauet blot skal ses som et supplement. "Supplement" dækker i denne forbindelse såvel uddybning af som tilføjelse til oplysningen i hovedposten)

005h Kode for ledsagende materiale til musikværker
005i Kode for partiturtype
005j Kode for stemmer
005k Kode for musikalsk notation
008d (dog ikke enkeltkoden å)
008k Kode for biografi
009b Kode for supplerende generel materialebetegnelse

 

009h Kode for supplerende specifik materialebetegnelse

NB:

Bemærk at koden 008 *v (kode for katalogiseringsniveau) i DBC betragtes som en formel oplysning om posten og ikke som en egentlig søgekode. 008 *v er derfor obligatorisk på alle poster (både hoved-, sektions- og bindposter)- på linie med felt 004.


Eksempler på udformning af felt 041:

041 inddateres enten på hoved- eller bindpost. Hovedprincippet er her, at 041 placeres på samme niveau som den tilhørende note om sprog eller originaltitel.

Hvis 041 anføres uden at feltets indhold medfører et ønske om en note placeres 041 for så vidt muligt på det niveau 008 delfelt l er placeret.

Eksempler:

1)
Et skolebogsværk til engelsk (grundbog og øvebog på engelsk, lærervejledning på engelsk men også med en smule dansk tekst)

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l eng

 

041 00 *a eng *e dan

 

(Ingen kodning på lærervejledningen: Der udformes ingen note om sprog, derfor placeres 041 på samme niveau som 008)

2)
Når et resumé af hele værket findes i bind 8

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l dan

 

041 00 *a dan *d eng

(Noten om resume er udformet på fælles niveau, da resumeet vedrører hele værket. 041 placeres derfor også i hovedposten. Ingen kodning på bindposten)

3)
Flerbindsværk, hvor alle bind er en oversættelse af den samme originaltitel:

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l dan

 

041 00 *a dan *cspa

 

241 00 …

4)
Flerbindsværk, hvor de enkelte bind er oversættelser af forskellige originaltitler:

Kodning:

 

Hovedpost:

008 00 *l dan

Bindpost 1:

041 00 *a dan *cspa

 

241 00 *a …

Bindpost 2:

041 00 *a dan *cspa

 

241 00 *a …

5)
Flerbindsværk, hvor de enkelte bind er oversat fra forskellige sprog:

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l dan

Bindpost 1:

041 00 *a dan *c eng

Bindpost 2:

041 00 *a dan *c spa