danMARC2 dokumentation

danMARC2 dokumentation crp

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur crp

2010

DBC tager kodning for niveau på faglitteratur i anvendelse på bøger, netdokumenter, multimedier, film og lyd den 08.04 2010. Det nye delfelt x i felt 008 og koderne blev udmeldt af Styrelsen for Bibliotek og Medier 05.01 2010.

Formålet med kodningen er på sigt at give brugerne mulighed for at sortere i materialer udfra en simpel niveauangivelse. Hermed kan man forbedre formidlingen samtidig med at fejlbestillinger reduceres.

Særligt når poster ikke er bibliotekskatalogiseret med f.eks. målgruppe emneord, kan det være vanskeligt for brugere at gennemskue, om der fx er tale om et materiale for folkeskoleelever eller for fagfolk. Brugere kan ikke forventes at være opmærksomme på andre indikatorer på niveau i posten såsom forlag, omfang mv.

Vi vil derfor gerne opfordre til en bred ibrugtagning af koden i såvel folke- som forskningsbiblioteker.

Koderne inddateres i det nye delfelt x i felt 008.

Delfeltet kan gentages.

Der anvendes følgende koder:

01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau
(Omfatter: Materialer til erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner)
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau
(Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe)
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

 

Hvis kodning helt er fravalgt kan koden 99 optræde. Fraværet af delfelt x svarer derfor til koden 99.

Praksis vil på DBC være, at der tages udgangspunkt i materialets egne niveauangivelser og kodes bredt.

For eksempel:

- Hvis et materiale præsenteres som både henvendt til pædagogstuderende, pædagoger og forældre anføres både koden for fagligt niveau (04) og koden for alment niveau (06).

008 00 *tm *uf *a2010 *b dk *d y *l dan *x 04 *x 06 *v0

- Hvis et materiale præsenteres som både henvendt til folkeskolens ældste klaser og gymnasiet anføres både koden for folkeskoleniveau (02) og koden for gymansieniveau (03).

008 00 *tm *uf *a2010 *b dk *d y *l dan *x 02 *x 03 *v0

Hvis kodning lokalt fravælges, opfordres man til ved genbrug af poster fra udlandet at undlade at slette en udenlandsk niveaukodning i posterne. Den udenlandske niveaukodning stammer fra MARC21 og har følgende værdier:

a - Preschool, b - Primary, c - Pre-adolescent, d - Adolescent, e - Adult,
f - Specialized, g - General, j - Juvenile.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Felterne 650 og 651 tages i anvendelse pr. 1. maj 2014 i Danbibs base DBCkat

Felterne 650 og 651 tages i anvendelse pr. 1. maj 2014 i Danbibs base DBCkat crp

04. april 2014
 

DBC vil fra 1. maj 2014 tillade felt 650 og felt 651 i poster indberettet af folkebibliotekerne.

Felt 650 indeholder Library of Congress og analoge emneord og felt 651 Library of Congress og analoge emneord indledt med geografisk navn.

Felterne vil optræde, hvis et evt. kopiforlæg for posten allerede indeholder felterne.

Vi har fundet det uhensigtsmæssigt, at man sletter emneord på en post, - særligt i de tilfælde, hvor der i øvrigt ikke tildeles emneord til materialet.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Flere sprogkoder for norsk - udmeldte formatændringer december 2013

Flere sprogkoder for norsk - udmeldte formatændringer december 2013 crp

10. marts 2014

Kulturstyrelsen udmeldte den 19. december en række formatændringer.

Der er indført en række felter til brug for oplysninger fra poster, der oprindeligt er katalogiseret efter RDA og hvor oplysningerne ikke umiddelbart ellers kunne formateres i danMARC2.

I DBC’s egne poster og i de poster vi modtager fra folkebibliotekerne, tages disse felter ikke i brug.

Herudover blev der udmeldt ændringer for sprogkoder for norsk:

Norsk nor
Norsk bokmål nob
Norsk nynorsk nno

DBC har til hensigt fortsat anvende koden nor i vore katalogiseringer. Sprogkoden anvendes af DBC primært som kode for originalsprog og om originalen oprindeligt er skrevet på bokmål eller nynorsk vil ikke være til at afgøre.

Når der kodes for norsk som hovedsprog, vil vi ligeledes fortsætte med koden nor og anbefaler folkebibliotekerne samme praksis, medmindre særlige forhold taler for noget andet.

De mere specifikke koder for norsk vil således være tilladte men brugen næppe udbredt.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Fordeling af søgekoder på flere postniveauer. 2 udgave

Fordeling af søgekoder på flere postniveauer. 2 udgave crp

I forbindelse med ibrugtagningen af danMARC2, ændrer DBC praksis fra formatering af søgekoder på bindniveau til formatering af søgekoder fordelt på hoved- og bindniveau.

Neden for bringes en revideret oversigt over DBC's praksis. Kun de koder, DBC anvender, er medtaget i oversigten.
NB. Kun søgekoder, der vedrører indholdet i det registrerede materiale indgår i nedenstående. Felterne 004 samt 008*v, der indeholder oplysninger der vedrører selve den bibliografiske post er således ikke behandlet i nærværende notat.

DBC's hovedprincipper for placeringen af søgekoderne er følgende:

 • Søgekoder placeres kun i hoved- og bindposter, - aldrig i sektionsposter.

 • Hvis en søgekode/et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, inddateres søgekoden altid på dette niveau (fx generel materialebetegnelse i hovedposten, kode for småtryk i bindposter)

 • Hvor begge niveauer er logisk mulige, inddateres søgekodedelfelter på hovedpostniveau.

 • Hvor ikke særlige forhold gør sig gældende, kan søgekodedelfelter inddateres på begge niveauer

 • Samme delfelt kan inddateres med forskellig søgekode på flere niveauer inden for samme 'flerbindsværk', hvor koden på bindpostniveauet supplerer koden på hovedpostniveau. Koden på bindpostniveauet må ikke være i modstrid med koden på hovedpostniveau.

Disse principper har omsat til praksis følgende konsekvenser:

Følgende koder anføres udelukkende i hovedposter:

008u Kode for udgivelsesstatus, når koden er:
c Løbende periodikum
d Afsluttet periodikum
008c Kode for periodikums frekvens
008h Kode for periodikumtype
008i Kode for hovedtitlens alfabet eller skriftsystem
008q Kode for filtype (kun koderne aa, ba og ca anvendes)
009a Kode for generel materialebetegnelse (GMB)
009g Kode for specifik materialebetegnelse

Følgende koder anføres udelukkende i bindposter:

008d Kode for indholdets form, når koden er
å Småtryk
008t Kode for bibliografisk kategori, når koden er
m monografi
s samlingsværk
p periodikum
 

Alle typer af katalogkoder

Følgende koder anføres enten i hovedpost eller bindposter:
(Sagt lidt omskrevet: Hvis oplysningen gælder for alle værkets dele anføres oplysningen i hovedposten ellers anføres oplysningen på bindniveau. Hvis oplysningen er anført i hovedposten kan delfeltkoden ikke gentages på bindniveau)

005z Kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende materiale hertil, når indholdet er
p Indlæst tekst (lydbog)
q Indlæst tekst (lydbog, klausuleret for svagtseende og lign.)
008u Kode for udgivelsesstatus, når indholdet er
? Ukendt udg.år
r Uændret optryk

 

o Uafsluttet værk
f Førsteudgave
u Ny ændret udgave
008a Udgivelsesår

 

008z Efterfølgende udgivelsesår

Delfelt u, a og z betragtes som en samlet oplysning og anføres samlet på ét niveau.

Delfelterne a og z må i hovedposten ikke anvendes til at beskrive, at et flerbindsværk er udkommet over en årrække. Hvis de enkelte bind er udgivet i forskellige år anføres dette i stedet i delfelt a i bindposterne.

008b Kode for udgivelsesland
008e Kode for offentlig publikation
008f Kode for konferencepublikation
008g Kode for festskrift
008j Kode for skønlitterær form
008l Kode for hovedsprog
008m Kode for stor skrift
008o Kode for børne- eller skolematerialer
041a Materialets sprog
041b Mellemoriginalens sprog
041c Originaludgavens sprog
041p Sprog i parallel tekst
041d Sprog i resuméer
041e Sprog i mindre dele af materialet
041u Sprog i undertekster til film og videoer

Kommentar til felt 041: For nærmere uddybning se de efterfølgende eksempler.

Følgende koder kan anføres samtidigt med forskelligt indhold i hovedpost og bindposter:
(I sådanne tilfælde dækker oplysningen i hovedposten værket set som en helhed, mens oplysningen på bindniveauet blot skal ses som et supplement. "Supplement" dækker i denne forbindelse såvel uddybning af som tilføjelse til oplysningen i hovedposten)

005h Kode for ledsagende materiale til musikværker
005i Kode for partiturtype
005j Kode for stemmer
005k Kode for musikalsk notation
008d (dog ikke enkeltkoden å)
008k Kode for biografi
009b Kode for supplerende generel materialebetegnelse

 

009h Kode for supplerende specifik materialebetegnelse

NB:

Bemærk at koden 008 *v (kode for katalogiseringsniveau) i DBC betragtes som en formel oplysning om posten og ikke som en egentlig søgekode. 008 *v er derfor obligatorisk på alle poster (både hoved-, sektions- og bindposter)- på linie med felt 004.


Eksempler på udformning af felt 041:

041 inddateres enten på hoved- eller bindpost. Hovedprincippet er her, at 041 placeres på samme niveau som den tilhørende note om sprog eller originaltitel.

Hvis 041 anføres uden at feltets indhold medfører et ønske om en note placeres 041 for så vidt muligt på det niveau 008 delfelt l er placeret.

Eksempler:

1)
Et skolebogsværk til engelsk (grundbog og øvebog på engelsk, lærervejledning på engelsk men også med en smule dansk tekst)

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l eng

 

041 00 *a eng *e dan

 

(Ingen kodning på lærervejledningen: Der udformes ingen note om sprog, derfor placeres 041 på samme niveau som 008)

2)
Når et resumé af hele værket findes i bind 8

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l dan

 

041 00 *a dan *d eng

(Noten om resume er udformet på fælles niveau, da resumeet vedrører hele værket. 041 placeres derfor også i hovedposten. Ingen kodning på bindposten)

3)
Flerbindsværk, hvor alle bind er en oversættelse af den samme originaltitel:

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l dan

 

041 00 *a dan *cspa

 

241 00 …

4)
Flerbindsværk, hvor de enkelte bind er oversættelser af forskellige originaltitler:

Kodning:

 

Hovedpost:

008 00 *l dan

Bindpost 1:

041 00 *a dan *cspa

 

241 00 *a …

Bindpost 2:

041 00 *a dan *cspa

 

241 00 *a …

5)
Flerbindsværk, hvor de enkelte bind er oversat fra forskellige sprog:

Kodning:

Hovedpost:

008 00 *l dan

Bindpost 1:

041 00 *a dan *c eng

Bindpost 2:

041 00 *a dan *c spa

Formattilretninger i DBC's poster. 2009

Formattilretninger i DBC's poster. 2009 crp

2009

Styrelsen for Bibliotek og Medier varslede via kat-format-nyt i november 2008 en række vedtagne ændringer i danMARC2 primært som følge af en større analyse af forholdet til MARC21 sekundært som følge af danske forslag til udvidelser. DanBib kan naturligvis håndtere det fulde danMARC2-format og dermed alle de vedtagne ændringer i danMARC2. I DBC's egne poster og dermed i det format, der anvendes i DanBibs base DBCKat, vil vi pr. 15. juni 2009 implementere følgende af danMARC2-ændringerne:

Ændringer med stor betydning for katalogiseringspraksis, registeroplægning og/eller visning mm Ændringer uden større betydning for katalogiseringspraksis
Felt 008 delfelt d - nye koder Felt 022 ISSN
Felt 100/110/239/700/710/739 samt
det nye felt 720 - funktionskoder i delfelt 4
Felt 025 Andet internationalt standardnummer
Felt 242 Oversat titel - hovedtitel Felt 082 DDC
Felt 520 Note om værkets
bibliografiske historie - delfelt n og delfelt r
Felt 222 Nøgletitel
  Felt 501 Note om systemkrav og adgangsmåde
  Felt 504 Indholdsbeskrivende note
  Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie - ISSN
  Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

 

Ændringer med stor betydning for katalogiseringspraksis, registeroplægning og/eller visning mm

 

Felt 008 delfelt d - nye koder

Der er indføres to nye koder i dette delfelt - henholdsvis koden x for skønlitteratur og koden y for faglitteratur.

Koden vil forbedre mulighederne for at kunne specificere søgninger på tværs af anvendte klassifikationssystemer i folke- og forskningsbiblioteker, hvorfor vi opfordrer til brug af koderne.

På DBC's egne poster vil vi anvende koderne efter følgende retningslinier:

 • Tildeles både til enkeltstående poster, hovedposter og artikelposter.
 • Tildeles materialetyperne tekst (009 *a a) og lydoptagelser (009 *a r) uanset fysisk medie
 • Tildeles dermed ikke materialetyperne: musikalier, musikoptagelser, faste billeder, levende billeder, kartografi, elektronisk materiale og genstande
 • Sammensatte materialer kodes ikke, hvis én af de friholdte materialetyper indgår i kodningen
 • Helt uklassificeret materiale eller materialer undervejs i proces (indhold i 652 Uden klassemærke eller NY TITEL) vil ikke indeholde koden.

Når disse kriterier er opfyldt kodes:

For skønlitteratur (x) på materialer med:

 • sk i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o
 • DK5 i intervallet 82-88 i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o
 • DK5 39.12, 39.13, 39.14 + 39.25 i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o

Materiale der ikke falder ind under de ovenstående punkter er faglitteratur (y). Koderne vil blive tilføjet på nye poster og når vi retter gamle poster.

Top

Felt 100/110/239/700/710/739 samt det nye felt 720 - funktionskoder i delfelt 4

DBC ændrer praksis fra at citere ophavsangivelser i felt 245 delfelt e og f til i stedet at anføre en funktionskode for ophavets funktion i forbindelse med et opslag på ophavet.

Ændringen vil træde i kraft på bog- og lydområdet samt ved elektroniske tekster.

Ved nye materialer - herunder nye udgaver - på disse områder vil der fremover ikke være anført felt 245 delfelt e og f.

Ændringen har sin baggrund i en nytilføjet, valgfri regel i Katalogiseringsreglernes 2. del, 1.1F1:

Valgfrit:
Citerede ophavsangivelser kan erstattes af opslag på personer og korporationer. Opslagene suppleres i så fald med en angivelse af funktion.

Der vil som nu blive givet kontrollerede opslag på ophav, der ifølge Katalogiseringsreglernes 1. del bør give anledning til opslag i felterne 100, 110, 239, 700, 710 og 739. Herudover vil der i disse felter også kunne optræde en kode for ophavets funktion.

Ophav, der ifølge reglerne ikke giver anledning til opslag og derfor tidligere blev formateret i felt 245 delfelt f eller felt 250 delfelt d, vil fremover blive formateret i en ukontrolleret og direkte form i felt 720.

I felt 720 vil der ligeledes kunne optræde en funktionskode for ophavets funktion.

Ophavsangivelser hørende til udgaven forsvinder samtidig fra felt 250 *c og *d vil i stedet blive formateret som de øvrige ophavsangivelser.

De koder, der vil blive anvendt, fremgår af danMARC2's bilag J.

(http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm)

Listen forventes ajourført løbende, hvorfor visformater mv. bør tage højde for ukendte koder.

Endvidere er der i felterne 700, 710, 720 og 739 indført et delfelt g til angivelse af koden 1 for et al.

Top

Eksempler

Eks. 1

Før
001 00 *a 2 662 919 5 ...
...
100 00 *a Bull *h Jane
241 00 *a The ¤dressing up book
245 00 *a Børnenes sjove bog om udklædning *e Jane Bull *f redaktør: Penelope Arlon *f foto: Andy Crawford *f oversættelse: Nana Emilie Grew
Efter
001 00 *a 2 662 919 5 ...
...
100 00 *a Bull *h Jane *4 aut
241 00 *a The ¤dressing up book
245 00 *a Børnenes sjove bog om udklædning
...
720 00 *o Penelope Arlon *4 edt
720 00 *o Andy Crawford *4 pht
720 00 *o Nana Emilie Grew *4 trl

Kommentarer i forbindelse med visning
Da der fremover både vil være poster med ophavsangivelser i 245 *e og *f (gamle poster og poster på andre materialetyper end bøger, lyd og elektronisk tekst), anbefales det overordnet at se på om 245 *e og/eller *f findes i posten. Hvis dette er tilfældet udskrives på traditionel vis.

Hvis det ikke er tilfældet og der optræder funktionskoder i posten, anbefaler vi nedenstående:

Ved visning kan navne og funktionskoder omskrives til en ISBD-lignende form eller andet.

Kodernes omskrivning til tekst kan følge anbefalingerne for udfoldning af koderne i registre i danMARC2's Bilag J.

ISBD-form:
Børnenes sjove bog om udklædning / forfatter: Jane Bull ; redaktør: Penelope Arlon ; fotograf: Andy Crawford ; oversætter: Nana Emilie Grew

Top

Notelignende form som for eksempel
Børnenes sjove bog om udklædning

Forfatter(e): Jane Bull
Redaktør(er): Penelope Arlon
Fotograf(er): Andy Crawford
Oversætter(e): Nana Emilie Grew

Eks. 2
Før
001 00 *a 2 660 756 6...
...
100 00 *a Tøjner *h Vibeke
245 00 *a Stedløs *e [værker:] Vibeke Tøjner *f redaktion: Ove Mogensen og Vibeke Tøjner *e tekst: Henrik Wivel og Synne Rifbjerg *f oversættelse: Norbert Weber *f fotos: Hans Ole Madsen
...
700 00 *a Wivel *h Henrik
700 00 *a Rifbjerg *h Synne
Efter
001 00 *a 2 660 756 6...
...
100 00 *a Tøjner *h Vibeke *4 art *4 edt
245 00 *a Stedløs
...
700 00 *a Wivel *h Henrik *4 aut
700 00 *a Rifbjerg *h Synne *4 aut
720 00 *o Ove Mogensen *4 edt
720 00 *o Norbert Weber *4 trl
720 00 *o Hans Ole Madsen *4 pht

Kommentarer i forbindelse med formatering
Hvis samme ophav udfører flere funktioner gentages delfelt 4 normalt i forbindelse med navnet (felt 100 i eksemplet)

Hvis den ene funktion giver anledning til opslag og den anden ikke gør, knyttes koden til det normaliserede opslag (sådan som det er tilfældet med felt 100 i eksemplet)

Se dog også kommentarer vedr. brugen af delfelt g med koden 1 for et al. under eksemplerne 3, 4 og 5

Top

Kommentarer i forbindelse med visning
Ved visning som ISBD vil det for det første være hensigtsmæssigt at samle ophav med samme funktion og kun udskrive selve funktionen en gang, for det andet at omskrive en evt. entalsform for funktionen til en flertalsform.

ISBD-form:
Stedløs / kunstner: Vibeke Tøjner ; redaktører: Vibeke Tøjner, Ove Mogensen ; forfattere: Henrik Wivel, Synne Rifbjerg ; oversætter: Norbert Weber ; fotograf: Hans Ole Madsen

Top

Eks. 3

Før
001 00 *a 2 757 424 6
...
100 00 *a Kragh *h Peter
245 00 *a How to involve users in front end of innovation *c methods to get success in innovation work *e written by Peter Kragh *f contributors Ingrid Fink ... [et al.]
Efter
001 00 *a 2 757 424 6
...
100 00 *a Kragh *h Peter *4 aut
245 00 *a How to involve users in front end of innovation *c methods to get success in innovation work
720 00 *oIngrid Fink *4 ctb *g1

Udskrift - ISBD-form:
How to involve users in front end of innovation : methods to get success in innovation work / forfatter: Peter Kragh ; bidragyder: Ingrid Fink ... [et al.]

Bemærk
Kode for et al. anvendt (*g1)

DBC opererer kun med ophavsfunktioner på dansk også ved udenlandske titler.

Det er tilladt at lave udvidede tabeller, der tager hensyn til materialets sprog.

Eks. 4

Før
001 00 *a 2 764 047 8 ...
...
245 00 *g Hæfte 1 *a Antisemitisme i Europa frem til 1945 *e redaktion, bearbejdelse og oversættelse: Stine Thuge ... [et al.] *f illustrationer: Bent Melchior ... [et al.]
700 00 *a Thuge *h Stine
Efter
001 00 *a 2 764 047 8 ...
...
245 00 *g Hæfte 1 *a Antisemitisme i Europa frem til 1945
700 00 *a Thuge *h Stine *4 edt *4 dkbea *4 trl *g 1
720 00 *o Bent Melchior *4 ill *g 1

Top

Udskrift - ISBD-form:
... Hæfte 1 : Antisemitisme i Europa frem til 1945 / redaktør: Stine Thuge ... [et al.] ; bearbejder: Stine Thuge ... [et al.] ; oversætter: Stine Thuge ... [et al.] ; illustrator: Bent Melchior ... [et al.]

Kommentarer i forbindelse med formatering
Hvis de samme ophav har udført flere funktioner og der ved alle disse funktioner skal anføres et al., kan et enkelt delfelt g med koden 1 anføres efter alle funktionerne. Eller sagt omvendt: hvis delfelt g er udfyldt med 1, knytter delfeltet sig til samtlige funktionskoder i feltet.

Eks. 5

Før
001 00 *a 2 766 419 9 ...
...
245 00 *a Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) *e af Sven Erik Nordenbo ... [et al.] *f redaktion ved Sven Erik Nordenbo
...
700 00 *a Nordenbo *h Sven Erik
Efter
001 00 *a 2 766 419 9 ...
...
245 00 *a Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen)
...
700 00 *a Nordenbo *h Sven Erik *4 aut *g1
720 00 *o Sven Erik Nordenbo *4 edt

Top

Udskrift - ISBD-form:
Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) / forfattere: Sven Erik Nordenbo ... [et al.] ; redaktør: Sven Erik Nordenbo

Kommentarer i forbindelse med formatering
Der er flere forfattere men kun én redaktør på værket. Når delfelt g anvendes, knytter det sig til samtlige funktionskoder nævnt i feltet.

Derfor gentages navnet sammen med redaktørfunktionen. I dette tilfælde i felt 720 fordi der er tale om en sekundær funktion.

Eks. 6

Før
001 00 *a 2 601 913 3 ...
...
100 00 *a With *h Thomas Klenow
245 00 *a Turen går til Brasilien *e af Thomas Klenow With
250 00 *a 5. udgave *d redaktør: Inge-Lise Paulsen *d kort: Ulla Britze, Tom Therkildsen *x 4. oplag
...
Efter
001 00 *a 2 601 913 3 ...
...
100 00 *a With *h Thomas Klenow *4 aut
245 00 *a Turen går til Brasilien
250 00 *a 5. udgave *x 4. oplag
720 00 *o Inge-Lise Paulsen *4 edt
720 00 *o Ulla Britze *4 ctg
720 00 *oTom Therkildsen *4 ctg

Top

Udskrift - ISBD-form:
Turen går til Brasilien / forfatter: Thomas Klenow With ; redaktør: Inge-Lise Paulsen ; kort: Ulla Britze, Tom Therkildsen. - 5. udgave, 4. oplag

Kommentarer i forbindelse med formatering
Det vil fremover ikke fremgå af formateringen, at nogle af de nævnte ophav kun har medvirket ved 5. udgave.

Andre materialetyper
Samtidig med brugen af funktionskoder på de nævnte udvalgte materialeområder træder i kraft, vil der også optræde funktionskoder ved udvalgte funktioner på film. Pt. er der tale om et forsøg og funktionskoderne vil pt. her ikke skulle anvendes som erstatning for ophavsangivelser i beskrivelsen, der vil indeholde en traditionel kodning i felt 245 *e og *f.

Formatvejledning
I forbindelse med ibrugtagningen af koderne vil vi tilrette formatvejledningerne, så bibliotekerne vil kunne se flere eksempler på vores praksis. Bibliografisk Nyt vil blive udsendt når den tilrettede formatvejledning foreligger.

Top

Felt 242 Oversat titel - hovedtitel

Fremfor som hidtil at oversætte en titel i en felt 512-note vil vi fremover anføre den oversatte titel i det i danMARC2 nyindførte felt 242.

DBC's praksis vil typisk være at bruge feltet ved titler i Grønlandsk bogfortegnelse og ved titler for indvandrere, hvis der ikke findes en dansk paralleltitel i materialet.

Feltet bør udskrives som en note og kan udskrives med den indledende tekst Konstrueret oversat titel:

Hvis materialet er udkommet i dansk oversættelse bruges dog fortsat:
512 00 *i Dansk titel: *t <titlen>

Top

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie - delfelt n og delfelt r

Note om værkets bibliografiske historie er mest udbredt på bogområdet, hvor nye udgaver og nye oplag oftest forekommer

Hidtil er nationalbibliografiske poster blevet forsynet med en note indholdende oplysninger om 1. oplaget af den aktuelle udgave, hvis der er tale om et nyt oplag, samt oplysninger om den foregående udgave, hvis der er tale om en ny udgave. Praksis har været at redegøre for udvalgte forskelle mellem udgaverne såsom anden titel, ophav, forlag, år, sidetal, serie mv.

Fremover vil vi forkorte oplysningerne om den foregående udgave til kun at oplyse om udgavebetegnelse, evt. anden titel og år. Vi vil derudover som noget nyt medtage det nationalbibliografiske faustnummer på den foregående udgave i delfelt n, såfremt den tidligere udgave er registreret i nationalbibliografien.

Hvis den tidligere udgave har haft et ISBN, vil dette eller disse fremgå af delfelt r.

Fordelen ved den nye model er, at noterne fremtræder mere enkle i slutbrugerkataloger og at bibliotekerne f.eks. i forbindelse med materialevalg vil kunne udnytte oplysningen om faustnummer eller ISBN.

Det er vores plan i første omgang at indføre ændringen på alle nye udgaver.

Eksempler

Eks. 1

Før
001 00*a2 762 375 1...
...
021 00 *e 9788759817520
245 00 *a Sange til livet ...
250 00 *a 2. udgave *b ÷ *x 2. oplag
...
520 00 *a Tidligere: 2. udgave. 2007. - 1. udgave. 2005
Efter
001 00*a2 762 375 1...
...
021 00 *e 9788759817520
245 00 *a Sange til livet ...
250 00 *a 2. udgave *b ÷ *x 2. oplag
...
520 00 *a Tidligere: 2. udgave. 2007. - 1. udgave. 2005 *n 2 607 876 8 *r 87-598-1216-8

Top

Eks. 2

Før
001 00 *a 2 676 955 8 ...
...
021 00 *e 9788761916846 *c ib. *d kr. 495,00
...
245 00 *a Erhvervsdrivende virksomheder (LEV) *c en lovkommentar *e Jytte Heje Mikkelsen ... [et al.]
250 00 *a 2. udgave *x 1. oplag
...
520 00 *i Tidligere: 1. udgave med titel *t Erhvervsdrivende virksomheder *b / af *e Jytte Heje Mikkelsen. Kbh. : GadJura, 1995. 191 sider
Efter
001 00 *a 2 676 955 8 ...
...
021 00 *e 9788761916846 *c ib. *d kr. 495,00
...
245 00 *a Erhvervsdrivende virksomheder (LEV) *c en lovkommentar
250 00 *a 2. udgave *x 1. oplag
...
520 00 *i Tidligere: 1. udgave med titel *t Erhvervsdrivende virksomheder *b 1995 *n 2 090 915 3 *r 87-607-0320-2
700 00 *aHeje Mikkelsen *h Jytte *4 aut *g 1

Top

Kommentarer i forbindelse med visning
Som inspiration:
I fremvisningsformater kan man f.eks. vælge at gøre linket søgbart på denne måde:

Tidligere: 1. udgave med titel: Erhvervsdrivende virksomheder. 1995

(hvor klik på 1.udgave bevirker søgning på id – evt. først i lokalkatalog dernæst evt. videresøgning i Danbib)

Top

 

Ændringer uden større betydning for katalogiseringspraksis

 

Felt 022 ISSN

Det gøres tilladt at gentage feltet

 

Felt 025 Andet internationalt standardnummer

Feltet gøres tilladt sammen med det nye delfelt 2.

 

Felt 082 DDC

Begrænsning mht. katalogiseringsinstitutioner er fjernet.

Top

 

Felt 222 Nøgletitel

Det gøres tilladt at gentage feltet.

 

Felt 501 Note om systemkrav og adgangsmåde

Delfelt u og y gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

 

Felt 504 Indholdsbeskrivende note

Delfelt u og y gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

 

 

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie - ISSN

Delfelt z (ISSN). DBC vil dog pt. ikke selv anvende dette delfelt.

 

Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

Delfelt r (ISBN) og delfelt z (ISSN) gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

Top

Felt 740 Uniform titel

De nye delfelter m, n, o og w gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

 

Felt 887 Data konverteret fra andet format end MARC

Feltet gøres tilladt. Der er ikke aktuelle planer for DBC's anvendelse af feltet.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Formattilretninger i DBC's poster. 2011

Formattilretninger i DBC's poster. 2011 crp

2011

Styrelsen for Bibliotek og Medier har januar og marts 2011 udmeldt en række formatændringer. De ændringer, der er relevante for de poster DBC producerer, tages i brug pr. 17.10.2011:

I felt 006 *2 er koden e for angivelse af producents eller distributørs begrænsning af udlånsperiode indført. Koden anvendes i forbindelse med *c, der indeholder en dato for materialets tilgængelighed:

Fx: 006 *c 20110112 *2 e

DBC vil aktuelt anvende koden i forbindelse med registreringer af film og multimedier, der er modtaget til registrering, men som først må udlånes af bibliotekerne efter, en holdback-periode er udløbet. Materialer omfattet af holdback vil først optræde i bibliotek.dk, når holdbackperioden er udløbet.

Felt 042 Kode for teksters sværhedsgrad er tidligere blevet ændret fra kun at rumme lix til også at omfatte lettal. Den oprindelige løsning herfor viste sig imidlertid uhensigtsmæssig, hvorfor kodningen i felt 042 nu atter er ændret til:

042 *a Samlet lix-tal *b Specifikation af lix-tal

og

042 *c Lettal

Ændringen består i at *2 udgår af felt 042 og lettal får sit eget delfelt.

Alle poster i DBC's og folkebibliotekernes poster i Danbib rettes inden 17.10.2011 og rettelserne udsendes som dataleverance.

I felt 032 *x tages katalogkoden SPM i anvendelse for poster der indgår i Spil- og Medier.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Formattilretninger i DBC's poster. 2012

Formattilretninger i DBC's poster. 2012 crp

31. juli 2012 

Kulturstyrelsen har i december 2011 og februar 2012 udmeldt en række formatændringer. En række af disse ændringer, der er relevante for de poster DBC producerer, tages i brug pr. 6.8.2012:

I felt 008 er tilføjet et nyt delfelt w med koden 1 for angivelse af e-bog.

Koden er oprettet for at give mulighed for samlet søgning på e-bøger uanset katalogiseringsniveau og -praksis hos producenter af poster.

Af forslaget til Bibliografisk Råd fremgår det, at det ikke har været muligt at lave en strikt formelbaseret definition af e-bog, som kan håndteres på sigt og være passende fremtidssikret.

Ved en e-bog forstås derfor aktuelt "en tekst- og/eller billedbaseret publikation i elektronisk form publiceret til og læsbar på pc og/eller andre digitale enheder. Publikationen skal fremstå som en samlet læsbar enhed”

Definitionen er så bred, at den relativt nemt kan justeres over tid, og samtidig ikke er låst fast på bestemte egenskaber som filtype, distribution eller sidetal.

I DBC's poster vil koden forekomme i poster, der er kodet som tekst og online i felt 009 (009 *aa *gxe) og samtidig ikke er kodet som ajourføringsværk (008*uo).

 

I felt 023 er tilføjet et nyt delfelt b til valide stregkoder (EAN-numre).

Delfeltet er indført, således at der fremover kan valideres på, at indholdet er et legalt EAN-nummer.
Delfelt a kan fortsat anvendes til uspecificerede stregkoder, hvorpå der ikke valideres.
DBC vil fremover bruge delfelt b, hvor dette er relevant, dvs. i langt de fleste tilfælde.
Vores gamle poster rettes generelt ikke, selvom indholdet i delfelt a i mange tilfælde faktisk er et EAN-nummer.

 

I felt 041 er tilføjet et nyt delfelt s til kode for synkroniseret sprog på film.

Synkroniseret sprog er hidtil blevet formateret som parallelt sprog i 041 delfelt p.
Søgemæssigt er dette uhensigtsmæssigt, da parallelle sprog søges på linje med hovedsprog. (Konsekvensen er fx at en søgning på tysksprogede film giver hits på alle de amerikanske film, der er synkroniseret til tysk.)
Efter flere forespørgsler fra biblioteker tog DBC derfor initiativ til at stille forlag om en særlig kode til synkroniseret sprog, således at der dannes basis for en differentiering mellem hovedsprog og synkroniseret sprog.
Koden for synkroniseret sprog tages i brug af DBC.
Der er aktuelt ikke planer om at søge at rette gamle poster i basen til ny praksis.

 

Felterne 239 og 739 er omdøbt til også at omfatte danske titler på film  og udvidet med et delfelt b til undertitler på film.

Ændringen vil blive taget i brug senere i august sammen med andre ændringer på filmområdet. Nærmere beskrivelse heraf følger senere i Bibliografisk Nyt.

 

Nye funktionskoder for ophavsfunktioner i Bilag J.

Der er udvidet med følgende koder:

 • sad: Vejleder
 • ths: Thesisvejleder
 • dkins: Indsender
 • dkmdd: Meddeler
 • dkopt: Optegner
 • dkbra: Brevafsender
 • dkbrm: Brevmodtager
 • dkste: Stemmer
 • dktil: Tilrettelægger
 • dkved: Ved

DBC vil ikke anvende koderne for brevafsender/brevmodtager, vejleder, thesisvejleder, indsender, meddeler og optegner i de poster vi producerer, da disse oplysninger enten normalt ikke er relevante for den type materiale vi registrerer eller ikke af DBC betragtes som deciderede ophavsoplysninger (de to vejledertyper).

Koden dkved vil i første omgang blive taget i brug, når vi tager funktionskoder i anvendelse på filmområdet. Nærmere udmelding herom følger senere i Bibliografisk Nyt.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Formattilretninger i DBC's poster. 2014

Formattilretninger i DBC's poster. 2014 crp

15. januar 2014

Kulturstyrelsen udmeldte 31. oktober 2013 en række formatændringer.

De ændringer, der er relevante for de poster DBC producerer og for de poster folkebibliotekerne indberetter til Danbibs base DBC, tages i brug pr. 1.2.2014:

Der er indført mulighed for gentagelse af delfelt b i felt 239. DBC vil, når det er relevant, benytte sig af dette. Det vil konkret typisk forekomme, når der er flere undertitler på en film.

Den i bilag C indførte landekode for Palæstina ps, vil fremover kunne anvendes.

Kulturstyrelsen har efterfølgende (19. december 2013) yderligere udmeldt en række andre formatændringer. Nærmere information om konsekvensen af disse ændringer i DBC's poster følger. Formatændringer tages efter gensidig aftale med systemleverandørerne normalt tidligst i brug tre måneder efter udmeldingen.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Henvisningsposter i dataleverancer

Henvisningsposter i dataleverancer crp

1999

Fra og med uge 1999 - 34 vil der igen være emnehenvisningsposter i dataleverancer

Siden DBC's overgang til danMARC2, er der ikke oprettet nye emnehenvisningsposter, men fra og med uge 34 vil de igen være med i dataleverancerne: "Nye og ajourførte poster".

Posterne vil være med i såvel danMARC1- (BASIS-formatet) som i danMARC2-formaterede leverancer.

Formatering i danMARC2

Styrelsen for Bibliotek og Medier har planlagt udarbejdelse af et selvstændigt hjælpepostformat i tilknytning til danMARC2 til udgivelse ultimo 1999, og indtil dette foreligger, vil emnehenvisningsposterne blive leveret i et format, der er ligner det hidtil kendte, dog med de nødvendige tilpasninger til danMARC2.

Det midlertidige format overholder Styrelsen for Bibliotek og Mediers konverteringsbeskrivelse for konvertering fra BASIS-format til danMARC2, udsendt pr. 7. juni 1999.

Tilpasningen til danMARC2 er sket i felterne 001, 004, 008 og 032, mens felterne d09 samt d51-d54 er uændrede i forhold til BASIS-formatet.

Oversigt over format til emnehenvisningsposter (danMARC2-lignende)

Felt

Delfelt

Betegnelse

G = kan gentages

K = kodet indhold

Kommentar

001

 

POSTENS ID-NUMMER

 

 

 

 

a

Postens ID-nummer (hos dataproducenten)

 

 

 

 

b

Dataproducentens biblioteksnummer

 

 

 

 

c

Ajourføringstidspunkt (ååååmmddttmmss)

 

 

 

 

d

Første oprettelsesdato (ååååmmdd)

 

 

 

 

f

Format

 

K

fast med indhold = a

 

 

 

 

 

 

004

 

KODE FOR POSTSTATUS OG POSTTYPE

 

 

 

 

r

Kode for poststatus

 

K

 

 

x

Kode for hjælpeposttype

G

K

fast med indhold = m

 

 

 

 

 

 

008

 

GENERELLE SØGEKODER

 

 

 

 

t

Kode for bibliografisk kategori

 

K

fast med indhold = h

 

v

Kode for katalogiseringsniveau

 

K

 

 

 

 

 

 

 

032

 

KATALOGKODE

 

 

 

 

x

Katalogkode

G

K

 

 

 

 

 

 

 

d09

 

KATALOGKODE

G

 

 

 

y

Kode for henvisningsposter

 

K

 

 

 

 

 

 

 

d51

 

SE-HENVISNING

 

 

 

 

a

Henvisning

 

 

 

 

x

Forbindende tekst

 

 

 

 

w

Henvisningsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d52

 

SE OGSÅ-HENVISNING

 

 

 

 

a

Henvisning

 

 

 

 

x

Forbindende tekst

 

 

 

 

w

Henvisningsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d53

 

HENVISNING (MUSIK)

 

 

Anvendes pt. ikke

 

a

Henvisning

 

 

 

 

x

Forbindende tekst

 

 

 

 

w

Henvisningsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d54

 

SE OGSÅ-HENVISNING (MUSIK)

 

 

Anvendes pt. ikke

 

a

Henvisning

 

 

 

 

x

Forbindende tekst

 

 

 

 

w

Henvisningsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s10

 

EJERMARKERING

 

K

 

 

a

Ejerkode

 

 

 

 

 


Eksempler på danMARC2 formaterede emnehenvisningsposter:

 

001 00 *a 2 255 244 9 *b 870970 *c 19990804140436 *d 19990804 *f a
004 00 *r n *x m
008 00 *t h *v 0
d09 00 *y ESE199934
d51 00 *a 68-generationen *x brug *w 1968-generationen
s10 00 *a DBC
 
001 00 *a 2 252 471 2 *b 870970 *c 19990712104407 *d 19990712 *f a
004 00 *r n *x m
008 00 *t h *v 0
d09 00 *y ESO199934
d52 00 *a Thule *x se også *w Qaanaaq
s10 00 *a DBC

Genlevering af ældre poster

Genlevering af ældre henvisningsposter konverteret til danMARC2 vil senere blive tilbudt. Nærmere orientering herom udsendes.

Ibrugtagning af nye og ændrede funktionskoder 25. januar 2016

Ibrugtagning af nye og ændrede funktionskoder 25. januar 2016 crp

17.december 2015
 

I juni 2015 vedtog Bibliografisk Råd en række ændringer i Katalogiseringsreglernes Bilag J: Funktionskoder for ophav. Vi orienterede medio september 2015 om, at vi ville tage disse i brug, når praksis og konverteringer mv. var helt på plads.

Ibrugtagningen vil ske d. 25. januar 2016.

Det fulde bilag fremgår af http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm.

Vi vil særligt gøre opmærksom på følgende væsentlige ændringer:

art [kunstner] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk ved at udtænke og udføre et originalt grafisk design, en tegning, et maleri etc. Hvis kunstarten er fotografi bruges koden pht. Ved alle typer af bogillustrationer, der er sekundære i forhold til teksten, foretrækkes koden ill [illustrator].

Hidtidig dansk brug har primært været ved kunstbøger, hvor kunstværker blev gengivet. Fremover vil koden blive brugt, så snart det kunstneriske indhold er ligestillet med teksten. Dvs. koden art fremover skal bruges fremfor ill på bl.a. tegneserier og billedbøger.

aut [forfatter]: Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk, der primært er tekstbaseret uanset materialetype (fx trykt tekst, lydoptagelse, elektronisk tekst, blindskrift) eller genre (fx digte, romaner, blogs). Bruges også om et ophav, der skaber et nyt værk ved at omskrive, omarbejde eller bearbejde et værk af et andet ophav på en sådan måde, at det oprindelige indhold gennemgribende er blevet ændret. Ved forfatter til filmmanuskript bruges koden aus [manuskriptforfatter].

Fremover medtages en række bearbejdere, der hidtil har fået koden dkbea som forfattere og får derfor koden aut. Der er tale om bearbejdere, der fremstår som hovedansvarlige og hvor materialet er katalogiseret efter §7 (omskrivning til anden litterær form eller stil).
Disse vil fremover få koden aut, uanset om der på materialet står bearbejder.
Hvis bearbejderen ikke fremstår som hovedansvarlig eller der er tale om bearbejdelse af udgaver og lignende katalogiseret efter §8, vil koden dkbea fortsat blive anvendt. Materiale katalogiseret efter §8 er fx læsepædagogiske bearbejdelser eller en let bearbejdelse til danske forhold.

com [kompilator] Bruges om et ophav der har ansvaret for at lave et nyt værk (fx en bibliografi, vejviser) ved at udvælge, arrangere, samle og redigere data, information etc.

com-koden er blevet smallere, - den kan kun bruges til hovedansvarligt ophav af fx vittighedsamlinger, citatsamlinger mv. I øvrige tilfælde vil koden edt (redaktør) skulle anvendes, uanset om der står udgiver eller redaktør på materialet.

cre [ophav]: Bruges om et ophav, der er ansvarlig for det intellektuelle eller kunstneriske indhold i et værk, når ophavets funktion ikke udtrykkes ved en mere specifik kode. Ved ophav til tekster bruges normalt koden aut [forfatter].

cre opfattes nu som et overbegreb for alle primære ophav til et værk og er altså den kode, man anvender, hvis en mere specifik kode for det primære ophav til værket ikke umiddelbart kan findes. Oversættelsen er derfor ændret fra skaber til ophav. cre-koden erstatter ligeledes den gamle dkved-kode.

drm [teknisk tegner] Bruges om et ophav der bidrager til et værk af en arkitekt, opfinder etc. ved at lave detaljerede planer eller tegninger af bygninger, skibe, fly, maskiner, objekter etc.

Koden dækkede tidligere alle typer af tegninger, men dækker nu kun tekniske tegninger.
Kodens brug vil derfor blive kraftigt reduceret. Ved kunstneriske tegninger bruges i stedet koderne art (hvis tegningerne er ligeså væsentlige som teksten) og ill (hvis teksten alene er det primære indhold).

fmk [filmskaber] En filmskaber er en person som har skabt en ”uafhængig” eller personlig film. Filmskaberen er personlig ansvarlig for alle aspekter af filmens tilblivelse.

Koden er ny og vil blive brugt i begrænset omfang, da den kun bruges på uafhængige film.

ill [illustrator] Bruges om et ophav, der laver illustrationer  (tegninger, diagrammer, fotografier etc.) til at ledsage en tekst. Hvis illustrationerne er af kunstnerisk karakter og er en uadskillelig del af værket bruges koden art [kunstner]. Ved fotografier i fotografiske værker bruges koden pht [fotograf].

Alle typer af illustratorer vil fremover blot få funktionskoden ill, hvis de ikke er en uadskillelig del af værket, selvom de er nævnt med en specifik funktion (tegner, fotos etc.). I praksis betyder dette, at færre illustratorer vil blive nævnt: kun den første hvis flere end tre uanset om de har tegnet fotograferet eller andet.

isb [ansvarlig institution] Bruges om et ophav, der har det overordnede ansvar for indholdet i et værk uden at være ophav til teksten

Ny kode i dansk sammenhæng. Erstatter den danske kode dkani (ansvarlig institution), der udgår.

mtk [referent] Bruges om et ophav, der gengiver udtalelser eller lignende af andre personer, hvor referenten ikke selv har en aktiv rolle i forhold til selve indholdets tilblivelse men kun i forhold til genformuleringen af samme, f.eks. mødereferater.

Ny kode – erstatter den tidligere danske kode dkref.

pht [fotograf] Bruges om et ophav der er ansvarlig for at tage fotografier til et fotografisk værk.

Kodens brug er indskrænket til kunstbøger, der består af fotografier, og fotografiske billedværker med dokumentarisk intention. Fotografer, der illustrerer bøger, kodes fremover som ill. Se bemærkningerne under denne kode.

led – både en kode og en funktion

En ny kode, der samtidig har karakter af en funktion, er indført:

led [hovedansvarlig] Bruges om en person eller korporation, der har hovedansvaret for udførelsen af en bestemt aktivitet eller funktion. Koden kan kombineres med en anden funktionskode for at angive et hovedansvar blandt flere, der har udført samme funktion.  Hvis flere funktionskoder er knyttet til samme opslagselement, kan koden led kun anvendes, såfremt den vedrører samtlige funktionskoder anført i forbindelse med opslagselementet.

Koden led kan således optræde alene eller i sammenhæng med andre koder. Umiddelbart vil DBC’s praksis være at anvende koden i forbindelse med en anden kode eller flere (allerede nu kan koden dog forventes at optræde alene i forbindelse med udveksling af data). Koden kan anvendes i forbindelse med alle koder for at angive et evt. hovedansvar, når flere ophav udfører samme funktion men en eller flere af disse samtidig er fremhævet som hovedansvarlig for udførelsen af funktionen i form af ordlyd eller typografi.

Dvs.
Før:
Hovedansvarlig forfatter: 100 00 *aBjerre *h Jens *4 aut
Medforfatter:   700 00 *a Theils *h Lone *4 dkmed

Nu:

Hovedansvarlig forfatter:
100 00 *a Bjerre *h Jens *4 aut *4 led
Medforfatter:
700 00 *a Theils *h Lone *4 aut

(Vil blive udskrevet som forfatter (hovedansvar):  Jens Bjerre ; forfatter: Lone Theils)

Koden led medfører, at dkmdt-koden og dkmed-koden nedlægges.

Danske specialkoder - ændringer:

dkani [ansvarlig institution] – erstattes af isb

dkbea [bearbejder] Bruges om et ophav, der reviderer indholdet af et værk f.eks. ved oversættelsen fra et sprog til et andet samt om ophav der omskriver et værk til en anden litterær form eller stil, når det oprindelige ophav fortsat er anført som hovedansvarlig for værket. Hvis bearbejderen er at betragte som hovedansvarlig bruges koden aut.

Koden er tilrettet, da bearbejdere af værker til en anden litterær form eller stil, der fremstår som hovedansvarlige fremover alene kodes med koden aut.

dkdes [designer] – erstattes af dsr

dkfig [ophav til figurer] Bruges om et ophav, der har skabt den eller de figurer et værk er baseret på, f.eks. en billedbog eller en roman baseret på en tv-seriefigur.

Definitionen er tilrettet.

dkfvl [farvelægger] – erstattes af clr

dkmdt [medredaktør] – erstattes af led-funktion

dkmed [medforfatter] – erstattes af led-funktion

dkref [referent] – ertattes af mkt

dkste [stemmer] – erstattes af vac

dkved [ved] – erstattes dels af den overordnede kode cre (ophav) dels af koden for fmk (filmskaber) 

Rettelser

Hvor det har været muligt at definere, har DBC valgt at rette DBC’s og folkebibliotekernes poster. Posterne vil blive leveret i en særlig dataleverance.

Følgende rettelser vil være foretaget:

dte [festskriftmodtager] – konverteret til hnr

dkani [ansvarlig institution] – konverteret til isb

dkdes [designer] – konverteret til  des

dkfvl [farvelægger] – konverteret til  clr

dkref [referent] – konverteret til mkt

dkste [stemmer] – konverteret til vac

dkved [ved] – konverteret til cre

dkmdt [medredaktør] og dkmed [medforfatter] – erstattes af led-funktion:

Dvs.

dkmdt og edt: edt får tilføjet koden led og dkmdt rettes til edt

dkmed og aut: aut får tilføjet koden led og dkmed rettes til aut

Derudover vil vi i muligt omfang have rettet primært ansvarlige tegnere (drm) og illustratorer (ill) på tegneserier, billedbøger og billedværker til koden art.

Tegnere og fotografer med et sekundært ansvar vil være rettet til ill.

I de rettede poster betyder dette, at der godt kan være nævnt flere end tre med funktionen ill.

Formatvejledningerne

Eksemplerne i formatvejledningerne er opdateret i henhold til ny praksis og kan downloades fra:

http://www.danbib.dk/index.php?doc=datafrafolk#formalia – men husk at ændringerne først træder i kraft d. 25. januar.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Information om DBC's ibrugtagning af danMARC2 af de nye katalogiseringsregler

Information om DBC's ibrugtagning af danMARC2 af de nye katalogiseringsregler crp

1998

Dansk BiblioteksCenter tog danMARC2 i brug som inddateringsformat fra 15. januar 1999. Fra samme tidspunkt gik vi over til at katalogisere efter "Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker, 2. udgave."

I nærværende artikel, vil vi gøre rede for hvilke umiddelbare konsekvenser overgang til danMARC2 har for dataudvekslingen med DBC. Endvidere vil vi orientere om en række forhold vedr. DBC’s formatanvendelse af mere principiel betydning for indholdet i DBC’s dataleverancer.

En detaljeret redegørelse for ændringer i DBC’s formaterings- og katalogiseringspraksis som konsekvens af ibrugtagning af danMARC2 og de reviderede katalogiseringsregler vil blive udsendt til bibliotekerne, i takt med at DBC fastlægger praksis.

danMARC2 bliver det primære format

Konsekvenser for dataleverancer
Fra den 15. januar 1999, hvor DBC tager danMARC2 formatet i anvendelse som inddateringsformat, vil dataleverancer som standard blive leveret i danMARC2. Vi er allerede nu istand til at levere dataleverancer i danMARC2, men indholdet er her konverteret fra danMARC1. Den afgørende forskel vil således være, at danMARC2 fremover bliver det ‘primære’ format. Det får nogle konsekvenser:

 • danMARC2. 2. udgave, 1998 er dokumentation for dataindholdet i DBCs leverancer i dette format
   
 • i en overgangsperiode til 31.12.1999 vil DBC fortsat kunne levere dataleverancer i danMARC1 (BASIS-varianten), som er dokumenteret i ‘Dataleverancer. Dokumentation’. Brugerne skal være opmærksom på, at dette format ikke vedligeholdes og at der derfor kan ske datatab.
   
 • dataleverancer i danMARC1 (BASIS-varianten) vil fra 15.1.1999 være konverteret fra danMARC2. I takt med danMARC2 formatets udbygning stiger datatabet ved konvertering til danMARC1.

Dataleverancer i danMARC2 leveres udelukkende fra Posthuset, hvor der allerede nu kan hentes filer i dette format. Bestillinger af individuelle dataleverancer på faustnumre eller ISBN i danMARC2 skal ske ved filoverførsel. Bestillingsformatet følger som hidtil afsnit C.1 i ‘Dataleverancer. Dokumentation’; transfilformatet til filoverførslen er dokumenteret i afsnit C.2, hvor der også kan ses en praktisk beskrivelse af fremgangsmåden.

Alle dataleverancer leveres som hidtil i udvekslingsformatet ISO 2709.

Særlige forhold:

 • Folkeskolens grundfortegnelse til BiblioMatik leveres indtil videre som hidtil i et særligt linjeformat konverteret fra danMARC1. Denne leverance kan derfor blive berørt af datatab (se ovenfor)
   
 • DK5 registerord leveres indtil videre kun i det hidtidige format
   
 • Forlagsposter leveres indtil videre kun i danMARC1.

 

Konsekvenser for data-ind
Ved aflevering af katalogposter skal bibliotekerne være opmærksom på følgende:

 • DBC modtager katalogposter i både danMARC1 og danMARC2. Der er ikke sat nogen sluttermin for modtagelsen af poster i danMARC1
   
 • Ved modtagelsen validerer DBC posterne maskinelt. Hvis der er uoverensstemmelse mellem posternes header og deres faktiske indhold, lægger DBC posternes faktiske indhold til grund for valideringen og opdateringen til DanBib.

Katalogposter i danMARC2 afleveres ved filoverførsel til Posthuset. Format for transfil og beskrivelse af fremgangsmåden kan ses i ‘Dataleverancer. Dokumentation’ afsnit C.2.

Specifikke ændringer i DBC’s formateringspraksis

Helt overordnet set vil DBC som nævnt følge danMARC2formatet, således som det foreligger fra Biblioteksstyrelsens hånd. Det vil sige, at alle felter der er defineret i det fælles format – og ingen andre – i princippet vil kunne forekomme i dataleverancer fra DBC efter 15. januar 1999.

Der er imidlertid tale om en vis valgfrihed inden for rammerne af danMARC2, og vi vil i det følgende gøre rede for de valg, DBC indtil nu har truffet for sin kommende formateringspraksis, herunder tillige, hvilke - for systemopsætningen - vigtige ændringer i data, der kan forventes i kommende dataleverancer fra DBC.

Det drejer sig om følgende områder:

| Konsekvenser af nulstillede indikatorer | Brug af nummeratordelfelt | Brug af verifikationsdelfelter | Søgekoders fordeling på flere postniveauer | Anvendelse af specifikke delfelter i notefelter | Nye delfelter og koder i danMARC2?


Konsekvenser af nulstillede indikatorer

De fleste oplysninger der tidligere var kodet ved hjælp af indikatorer, er i danMARC2 lagt ud som delfelter. Det gælder f.eks. i felt 652, hvor det tidligere var indikatorer, der angiver klassemærkets funktion som opstillingssignatur, hovedplacering i kataloger eller en biplacering. I danMARC2 er disse oplysninger nu kodet ved hjælp af delfelter i felterne 652 og 654 – jf. formatets noter og eksempler.

Indikatorer har dog også i enkelte tilfælde anvendt af DBC til styring af f.eks. produktionen af trykte bibliografier og kataloger. Disse oplysninger, er ved fastlæggelsen af danMARC2 vurderet som værende af udelukkende intern betydning, og kan derfor ikke længere udtrykkes ved hjælp af det fælles format. I det omfang DBC stadig anvender oplysningerne, er de angivet ved hjælp af lokale felter og delfelter, og vil ikke komme med i dataleverancer.

Blandt de oplysninger der ikke længere vil kunne findes i dataleverancer er de vigtigste følgende:

 • Markering til adskillelse af nationalbibliografiske og ikke-nationalbibliografiske noter. Markeringen vil ikke længere fremgå af det enkelte felt, men adskillelse af data vil blive styret lokalt af DBC.
   
 • Markering af biindførsler på sektions- eller bindtitel kun til trykte kataloger. Oplysningen udgår af dataleverancer fra DBC, da den udelukkende vedrører DBC’s produktion af trykte bibliografier og kataloger
   
 • Afmærkningen af om et forlag har overenskomst med Bogbranchens Fællesråd (den såkaldte "boghandlerklat"). Afmærkningen vil dog stadig kunne ses den Dansk bogfortegnelses ugefortegnelse, i forlagsoversigten i Dansk bogfortegnelses trykte årsfortegnelser samt i seddelfortegnelserne.
   
 • Indikatorer anvendt til sortering af indførsler, f. eks. i felt 100 er udgået af danMARC2, og anvendes heller ikke længere lokalt til sortering i DBC’s trykte kataloger og bibliografier.

Brug af nummeratorfelt


Også den 3. indikator (repeatkoden) er udgået af danMARC2. Til erstatning for denne er indført et særligt nummeratordelfelt – jfr. indledningen til formatet , afsnit 2.3.1 (side 18 i den trykte udgave)

Feltet anvendes dels til sammenkædning af felter i forbindelse med analyser, dels til udpegning af henvisningsmål. Det sidstnævnte beskrives nærmere i indledningen til felt 900-968 (side 224 i den trykte udgave)

DBC vil anvende delfelt *å i følgende tilfælde:

 • Sammenkædning af sammenhørende felter
 • Udpegning af henvisningsmål

En nærmere specifikation for DBC’s anvendelse af delfelt *å vil fremgå af det vedlagte bilag 1.

NB!
Det skal bemærkes at den foreslåede metode til udpegning af henvisningsmål er en forenkling i forhold til den, der idag er beskrevet i danMARC2. DBC har derfor indsendt et ændringsforslag til behandling i Katalogdataudvalget den 20. oktober 1998. Indtil Katalogdataudvalgets afgørelse foreligger, må DBC således tage forbehold for den endelige fastlæggelse af praksis vedr. anvendelse af *å ved udpegning af henvisningsmål.

Det skal endvidere bemærkes, at DBC i dataleverancer – ganske som hidtil – stadig vil medtage et eventuelt henvisningsmål skrevet fuldt ud i delfelt *w i felterne 900-968.

Brug af verifikationsdelfelter


Der er i danMARC2 i en række navne- og titelfelter givet mulighed for angivelse af en verificeret navneform ved hjælp af et tomt verifikationsdelfelt. I alle poster fra DBC vil disse verifikationsdelfelter være *0 (*nul). I felt 440 vil der i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en vurdering af, om koden skal tilføjes, idet værdien *0 (*nul) kun anvendes hvis seriebetegnelsen normative form er sammenfaldende med materialets form.

I emneordsfelterne 600 og 610 vil poster fra DBC foruden verifikationskoden "*0" (nul) have verifikationsdelfeltet *2 med indhold "DBC".

Emneordsfeltet 666 vil verifikationskoden *0 betyde, at emneordet er tildelt af DBC, således som det er anført i formatet.

Søgekoders fordeling på flere postniveauer


I danMARC2 gives kun i begrænset omfang anvisning på på hvilket postniveau søgekoder skal angives.

I forbindelse med overgangen til danMARC2 vil DBC ændre praksis fra formatering af søgekoder på bindniveau til formatering af søgekoder fordelt på hoved- og bindniveau.

Begrundelse for den ændrede praksis er kun at medtage koder i det omfang, det er nødvendigt, dvs. hører en søgekode søgekode/et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, inddateres søgekoden altid - og kun - på dette niveau (fx generel materialebetegnelse i hovedposten, kode for småtryk i bindposter)

DBC's hovedprincipper for placeringen af søgekoderne er herudover følgende:

 • Søgekoder placeres kun i hoved- og bindposter, - aldrig i sektionsposter.
 • Hvor begge niveauer er logisk mulige, foretrækkes placering på hovedpostniveau.
 • I nogle tilfælde kan søgekode delfelter inddateres på begge niveauer. Samme delfelt kan inddateres med forskellig søgekode på flere niveauer inden for samme 'flerbindsværk', hvor koden på det bindpostniveau supplerer koden på hovedpostniveau. Koden på det bindpost niveauet må ikke være i modstrid med koden på hovedpostniveau.

En nærmere redegørelse for hvorledes disse principper vil blive omsat til praksis vil fremgå af det vedlagte bilag 2.

Anvendelse af specifikke delfelter i notefelter


Som noget nyt er der i danMARC2 mulighed for, specielt i notefelterne, at vælge mellem at formatere alle oplysninger i et og samme delfelt (sumdelfelt) eller at udspecificere oplysninger i specifikke delfelter.

Såvel specifikke delfelter som sumdelfelter vil kunne forekomme i DBC’s dataleverancer, men som tommelfingerregel vil DBC formatere specifikt, hvor det drejer sig om oplysninger i noten vedrørende titel- og/eller forfatteroplysninger på selvstændige materialer og om numre i materialer, mens f.eks. analytiske data vil blive formateret i sumdelfelter.

En nærmere beskrivelse for praksis for formatering af noter vil blive udsendt senere.

 

Nye delfelter og koder i danMARC2


I forbindelse med omlægning til danMARC2, har DBC stillet forslag om nogle få ændringer og udvidelser af formatet. Forslaget vil blive behandlet i Katalogdataudvalget den 20. ds., og under forudsætning af udvalgets og Biblioteksstyrelsens godkendelse kan de i bilag 3 anførte nye felter, delfelter og koder forventes i poster fra DBC efter 15.januar 1999:

Yderligere information om DBC’s katalogiseringspraksis efter 15. januar 1999
DBC vil gennem Bibliografisk Nyt løbende holde bibliotekerne orienteret om forberedelserne til overgangen til nye katalogiseringregler og danMARC2. Det er ved tilmelding til nyhedslisten "biblnyt" muligt automatisk via e-post at få meddelelse om opdatering af Bibliografisk Nyt. Tilmelding til listen kan ske ved at sende meddelelsen "subscribe biblnyt" til: majordomo@list.dbc.dk

DBC’s generelle katalogiseringsniveau efter de reviderede regler er på nuværende tidspunkt fastlagt. En beskrivelse heraf vil blive bragt i det næste nummer af "Viden om" og kan tillige ses på DBC’s hjemmeside i Bibliografisk Nyt (DBC's katalogiseringsniveau).

DBC vil i de kommende måneder i detaljer fastlægge formaterings- og katalogiseringspraksis indenfor rammerne af danMARC2 og de reviderede katalogiseringsregler.

DBC vil løbende udsende orienterings- og vejledningsmateriale til den nye katalogiseringspraksis, efterhånden som den bliver fastlagt.

Det ligger på nuværende tidspunkt fast, at der senest primo december vil blive udsendt nærmere orientering om følgende emner:

 • Brug af de nye koder for angivelse af materialebetegnelser
 • Valg af opstillingselementer
 • Angivelse og antal af ophav i beskrivelsen og som opslag.
 • Valg af navneformer. Ændringer i forhold til tidligere praksis
 • Brug af bibliografiske titler og »standardtitler« på musikområdet
 • Eventuelle ændringer i eksisterende data i forbindelse med formatkonvertering. DBC har bl.a. under overvejelse at konveretere eksisterende kommune- og amtsnavne, så navneformen er i overenstemmelse med de reviderede katalogiseringsregler.
 • Praksis for evt. rettelse af poster katalogiseret efter gamle regler

Endvidere vil der blive fastlagt et fælles minimumsniveau for poster der indgår i dataleverancen "Decentrale poster" og i DanBib’s "base-folk". En endelig udmelding om dette anbefalede minimumsniveau kan ligeledes forventes i starten af december 1998.

Koder for tilgængelighed i 096 delfelt r

Koder for tilgængelighed i 096 delfelt r crp

2011

Bibliografisk Råd vedtog i 2011 at supplere den hidtidige anvendelse af danMARC2-feltet 096 delfelt u med et nyt delfelt r med kodet indhold, nemlig fem koder vedrørende materialets tilgængelighed.

Delfeltet indeholder fem koder vedrørende materialets tilgængelighed som bibliotekerne kan anvende ved eksport til DanBib:

 • a Udlånes ikke
 • b Interurbanlånes ikke automatisk
 • c Udlånes ikke men kopi tages
 • d Udlånes kun til bevogtede læsesale
 • e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt
 • f Udlånes kun til brug på stedet (ubevogtet læsesal og lign.)
 • g udlånes kun til egne brugere

Funktion

I DanBib og bibliotek.dk bliver delfeltet håndteret på følgende måde for forskningsbibliotekerne:

Dataindhold i posterne ved indlæggelse i DanBib og bibliotek.dk

 • Felter med 096 delfelt *u bliver suppleret med *ra, hvis *r ikke findes i feltet
 • Hvis 096 *r er inddateret i feltet, vil både *r og evt. *u passere uændret ind i baserne

Folkebibliotekernes håndbogsmarkering (som indberettes via lokaliseringsindberetningen) vil blive flyttet fra 096*uh til 096*ra. Indberetning sker indtil videre som hidtil.

Søgbarhed

Indholdet af delfelterne u og r er søgbare i DanBib med søgekode tg siden 4. kvartal 2011, og fra maj 2012 i bibliotek.dk. De poster der indeholder felter med 096 *u men ikke *ra i DanBib og bibliotek.dk, er suppleret med *ra direkte i registrene.

Visning og bestilling i DanBib og bibliotek.dk

 • Indholdet af 096 *u vises hvis det findes.
 • Hvis *u ikke findes, og *r findes, vises en maskingenereret tekst svarende til kodeindholdet i *r. Materialet kan dog bestilles hvis andre biblioteker har materialet uden 096*u eller *ra
 • 096 *u vil fortsat spærre for bestilling i bibliotek.dk og det samme vil gælde *ra
 • Konsekvenser for bestilling mht de øvrige koder i 096 *r implementeres først senere

Nærmere beskrivelse af koderne

a Udlånes ikke: Uanset årsag til at et materiale ikke kan udlånes, så anvendes denne kode. Koden skal ikke anvendes, hvis udlån ikke er spærret, men alene begrænset som dækket af nedenstående koder. Kode a udtrykker både spærring af udlån til bibliotekets egne lånere og spærring af interurbanudlån. Kode a bør anvendes både ved permanent spærring for udlån og ved tidsbegrænset spærring for udlån.

b Interurbanlånes ikke automatisk: Kode b anvendes hvis materialet kan være reserveret til lokal anvendelse. Bestillinger fra slutbrugere i bibliotek.dk vil derfor ikke med automatisk fjernlån blive dirigeret til biblioteker, hvis materiale alene har denne kode. Biblioteker, der anvender denne kode, forpligtiger sig til at udlåne materialet medmindre det aktuelt er forbeholdt egne brugere. Hvis et bibliotek har mulighed for at afmærke eksemplarerne løbende med f.eks. en status for ”p.t. ikke til fjernlån”, så bør en sådan afmærkning generere kode a og ikke kode b.

c Udlånes ikke men kopi tages: Kode c anvendes når biblioteket uden yderligere forbehold gerne tager kopier af materialet.

d Udlånes kun til bevogtede læsesale: Kode d anvendes hvis materialet alene udlånes til bevogtede læsesale. Der er i første omgang ikke knyttet funktioner i DanBib eller bibliotek.dk til denne kode. Men bibliotekerne opfordres til anvende den: i første omgang for tydelig ”varedeklaration” og dernæst for at skabe en dækning, som gør der senere kan etableres funktionalitet ud fra koden.

e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt: Kode e anvendes når et bibliotek ikke ønsker at modtage bestilling på materiale, som endnu ikke er modtaget fra materialeleverandør.

f Udlånes kun til brug på stedet (ubevogtet læsesal og lign.): Kode f anvendes til materiale, som ved interurban udlån ikke må hjemlånes til låneren, men alene på benyttes på stedet.

g udlånes kun til egne brugere: Kode g anvendes til materiale, som ikke udlånes interurbant. Formålet med afmærkningen er at bestillinger afgivet i bibliotek.dk af bibliotekets egne brugere kan overføres med NCIP-opslag til de lokale bibliotekssystem.

Materialebetegnelser i danMARC2

Materialebetegnelser i danMARC2 crp

I danMARC2 er kodningen for materialetype obligatorisk både for generel og for specifik materialebetegnelse.

DBC's hovedprincipper for anvendelse af felt 009:

 • 009 *a og 009 *g anvendes i enkeltstående poster og i hovedposter. I disse posttyper er begge delfelter obligatoriske.
  Koder for supplerende materialebetegnelser (009 *b og 009 *h) kan anføres på enkeltstående poster, hovedposter og bindposter. Principper for kodning på henholdsvis hoved- og bindniveau er beskrevet i Fordeling af søgekoder på flere postniveauer.
 • Der kodes altid for såvel generel som for specifik materialebetegnelse - også selvom den specifikke materialebetegnelse er papir (dvs. *g/*h =xx), jf. eksemplet "Trykt bog, alm. tekst".
 • Drejer det sig om 2 eller 3 ligeværdige materialer gentages 009*a og 009*g, jf. eksemplet: "Video, lydbånd, bog", hvor der er tale om et sammensat materiale bestående af 3 ligeværdige fysiske enheder. Bemærk, at man i denne situation gør hver fysisk enhed "færdig" for sig, dvs at den specifikke materialebetegnelse angives umiddelbart efter hver generel materialebetegnelse, i dette tilfælde: 009*am*gnh*ar*gxh*aa*gxx.
 • 009*b bruges som supplerende kodning, såvel til supplerende indhold i samme fysiske materiale, som til supplerende materiale i anden fysisk form.

Eksempler:
Som eksempel på supplerende kodning af indhold kan nævnes en bog med tekst og enkelte noder, der primært kodes for teksten (009 *aa) og supplerende for nodeindholdet (009 *bc).

Som eksempel på supplerende kodning af materiale i anden fysisk form kan nævnes bilag, jf. eksemplet: "Bog med diskette som bilag".
Også her gælder, at koden for specifik materialebetegnelse placeres umiddelbart efter det indhold, den hører til. Dvs at for bogen med tekst og noder, som er ét fysisk materiale, gøres indholdet færdigt først (009*a og 009*b), derefter kommer den fysiske form (009*g) - og for bogen med diskettebilag, som er 2 fysiske enheder, gøres bogen færdig først (009*a og 009*g) og derefter bilaget (009*b og 009*h)

 

I forbindelse med fastlæggelsen af DBC's formateringspraksis er udarbejdet nedenstående eksempel samling:

Kodningen i 009 anvendes såvel til søgning som til visning. Mht. visning anvendes koden - evt. i samspil med andre data i posten – til valg af ikon, der illustrerer materialetypen.

I en traditionel ISBD-visning vil koden kunne anvendes til udskrivning af materialebetegnelsen i klar tekst. Den klare tekst anføres som beskrevet i Katalogiseringsreglernes 2. del.

Foruden formatering i 009 er det i eksemplerne angivet, hvorledes kodningen kan udskrives i klar tekst i henhold til Katalogiseringsreglerne.

Bemærk:
Ved sammensatte materialer angives materialebetegnelserne i den rækkefølge, som har været DBC's praksis gennem årene nemlig:

Billedmaterialer (film, video, dias,transparent)

lydmaterialer

elektroniske materialer

tredimensionale genstande

tekstmaterialer.

Dette ses også af de viste eksempler. Undtaget herfra er musikmaterialer. Materialer der skønnes at ville blive anvendt som musikmaterialer i bibliotekerne registreres af DBC med udgangspunkt i musikreglerne og kodes også primært som musik. Musikmaterialer kan bestå af flere medier. Mediernes fysiske fremtræden (primært optiske discs) gør, at et supplerende materiale ved første blik kan synes ligeså fremtrædende som hovedmaterialet. Man må derfor afgøre om der er tale hovedmateriale med supplerende materiale eller et egentligt sammensat materiale.

Ved denne afgørelse ses på udgiverens intention med materialet:
Hvis en dvd f.eks. er betegnet som bonusmateriale til en cd, indikeres det af udgiveren, at cd’en er tænkt som hovedmaterialet og dvd’en som supplerende materiale. Det er f.eks. tænkeligt, at cd’en efterfølgende vil blive udgivet uden den supplerende bonus dvd.

Hvis materialerne er præsenteret som ligeværdige af udgiveren, følges så vidt muligt den rækkefølge i kodningen af 009, som udgiveren anvender i præsentationen af materialet, - f.eks. rækkefølgen i en evt. indholdsfortegnelse.

Eksempler

 

Trykt bog, alm. tekst

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke.


Trykt bog, billedbog

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes ikke supplerende generel materialebetegnelse for billeder (se forbemærkning til kapitel 8)

 

Trykt bog, kort/atlas

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*be*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes supplerende generel materialebetegnelse for kartografi. DBC anvender ikke katalogisering som kartografi efter kapitel 3, men bruger den supplerende kodning

 

Trykt bog, sangbog med noder

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*bc*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes supplerende generel materialebetegnelse for musikalier.

 

Bog, braille/punktskrift

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ap*ba*gxx
[punktskrift]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes supplerende generel materialebetegnelse for den tekstlige form.

 

Node, trykt

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ac*gxx
[musikalier]

Kommentar:
Udskrives ofte som NODE fremfor musikalier. *g kodes, men udskrives ikke

 

Node, punktskrift

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ap*bc*gxx
[punktskrift]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke

 

Lydbog på cd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gxc
[lydoptagelse (cd]

Kommentar:
Når felt 005 *z er kodet med p får materialet opstillingssignaturen: LYDBOG

 

Lydbog på lydbånd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gxh
[lydoptagelse (kassettebånd)]

Kommentar:
Når felt 005 *z er kodet med p får materialet opstillingssignaturen: LYDBOG

 

Lydbog på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gtk
[lydoptagelse (diskette)]

Kommentar:
Når felt 005 *z er kodet med p får materialet opstillingssignaturen: LYDBOG

 

"Børne-cd", lyd på cd (historier/sange – hvor historiedelen skønnes at være det primære)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*bs*gxc
[lydoptagelse (cd)]

Kommentar:
Opstillingssignatur: HISTORIER. BØRN. Materialetypen forekommer også som kassettebånd.

 

"Børne-cd", musik og lyd på cd (historier/sange – hvor sangdelen skønnes at være det primære)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*br*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Kommentar:
Opstillingssignatur:
MUSIK. BØRN. Materialetypen forekommer også som kassettebånd.

 

Lydoptagelse, andet (sprogmat., gymnastik, interview etc.)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*bs*gxc
[lydoptagelse (cd)]

Kommentar:
Materialetypen forekommer også som kassettebånd

 

Indspillet musik på cd/dvd-audio/plade/bånd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*gxc

[musikoptagelse (cd)]

009*as*gxd

[musikoptagelse (dvd-audio)]

009*as*gxk

[musikoptagelse (grammofonplade)]

009*as*gxh
[musikoptagelse (kassettebånd)]

Kommentar:
Der bruges opstillingssignatur

 

Musik på dvd-video

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*bm*gth
[musikoptagelse (dvd-video)]

Kommentar:
Materialer der skønnes at ville blive anvendt som musikmaterialer i bibliotekerne registreres af DBC med udgangspunkt i musikreglerne og kodes også primært som musik. Musikskoler (instrumentale/vokale) behandles som faglitteratur.

 

Indspillet musik med supplerende indhold

Formatering og tilhørende klartekst:

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (levende billeder)

009*as*bm*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (elektronisk materiale)

009*as*bt*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Musik- og videooptagelse på DualDisc

009*as*bm*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Musikoptagelse på cd + clearet musikoptagelse på dvd-video (bonusmateriale)

009*as*gxc*bs*bm*hth
[musikoptagelse (cd)]

Kommentar:
Ved ikke-clearet dvd-video bonusmateriale kodes ikke for dvd

 

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-audio med nogle levende billeder (bonusmateriale)

009*as*gxc*bs*bm*hxd
[musikoptagelse (cd)]

Kommentar:
Der bruges opstillingssignatur

 

Indspillet musik i flere ligestillede medier

Formatering og tilhørende klartekst:

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-video - cd’ens indhold nævnes først i indholdsfortegnelsen

009*as*gxc*as*bm*gth
[musikoptagelse (cd) + musikoptagelse (dvd-video)]

Kommentar:
Der bruges opstillingssignatur

 

Dvd, alm. (spillefilm, dokumentarprogram etc.)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gth
[film (dvd-video)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "levende billeder" i kapitel 7 og kapitel 9. I felt 300 bruges: 1 dvd-video.

 

Film på spole (16 mm)

Formatering og tilhørende klartekst:
009*am*gmj
[film (filmspole)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9

 

Film på videokassette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gnh
[film (videokassette)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9. I felt 300 bruges: 1 kassette.

 

Film på videoplade

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gnp
[film (videoplade)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9. Felt 009*g er en tilføjelse til danMARC2.

 

Film på Internet

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gxe
[film (online)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9.

 

Diasserie i fysisk form

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gxb
[billede (dias)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [dias] i DBC's trykte kataloger m.v.

 

Transparenter i fysisk form

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gkt
[billede (transparent)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [transparent] i DBC's trykte kataloger m.v.

 

Billedkort

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*ghb
[billede (billedkort)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [billedkort] i DBC's trykte kataloger m.v.

Ved materialebetegnelser for andre typer af todimensionale materialer, som pt. ikke registreres af DBC,
fx plakater, anbefales kun den specifikke materialebetegnelse = 009*g udskrevet, f.eks. specifikke materialebetegnelse = 009*g udskrevet, f.eks.

009*ag*ggp
[plakat]


Puslespil

Formatering og tilhørende klartekst:

009*au*guu
[genstand (puslespil)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [puslespil] i DBC's trykte kataloger m.v.

Ved materialebetegnelser for andre typer af tredimensionale materialer, som pt. ikke registreres af DBC,
anbefales kun den specifikke materialebetegnelse = 009*g udskrevet, f.eks.

009*au*guk
[skulptur]

 

Opslagsværk på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gtb
[tekst (cd-rom)]

 

Billedværk på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gtb
[billede (cd-rom)]

 

Edb-program på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtk
[elektronisk materiale (diskette)]

 

Roman på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gtk
[tekst (diskette)]

 

Database/hjemmeside på Internet

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gxe
[elektronisk materiale (online)]

 

Bog på Internet

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxe
[tekst(online)]

 

Noder online

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ac*gxe
[musikalier (online)]

 

Kort/atlas på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*be*gtb
[elektronisk materiale (cd-rom)]

Kommentar:
Alle kartografiske materialer uanset mediet behandles ens = udspecificeres ikke som kartografi. Valgfri regel i 3.0A benyttes.
Biblioteker som ikke følger DBC's praksis vedr. atlas bør udskrive [kartografisk materiale (cd-rom)] - tilsvarende på diskette og online.

 

Multimedieværk på dvd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gto
[elektronisk materiale (dvd-rom)]

 

Adventurespil på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtb
[elektronisk materiale (cd-rom)]

 

Skønlitterær cd-rom (tekst, lyd, animation, program)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtb

[elektronisk materiale (cd-rom)]

 

Eventyrspil uden tekst, med billeder, på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtb
[elektronisk materiale (cd-rom)]

 

Midi-filer på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*bs*gtk
[elektronisk materiale (diskette)]

Kommentar:
Materialet er datafiler, hvor data udgøres af musik, der kan høres via lydkortet

 

Musikfiler online

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*gxe
[musikoptagelse (online)]

 

Bog + bånd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gxh*aa*gxx
[lydoptagelse (kassettebånd) + tekst]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

 

Bog med diskette som bilag

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxx*bt*htk
[tekst]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

*bt må ikke bruges som aspekt hvor der kun er ét materiale, men gerne hvor der er flere materialer.

 

Music minus one (trykt node m. indspillet musik som bilag, her på cd)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ac*gxx*bs*hxc
[musikalier]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke. *h kan have flere andre koder alt efter det fysiske medie for bilaget.

 

Video, lydbånd, bog

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gnh*ar*gxh*aa*gxx
[film (videokassette) + lydoptagelse (kassettebånd) + tekst]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

 

Lydbånd, billedkort, spil

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*ghb*ar*gxh*au*gul
[billede (billedkort) + lydoptagelse (kassettebånd) + genstand (spil)]

 

Bog, video, lydbånd, cd-rom, spil

Formatering og tilhørende klartekst:

009*av*gxy*bm*hnh*br*hxh*bt*htb*bu*hul*ba*hxx
[sammensat materiale]

Kommentar:
Rækkefølgen af *b er: video, lydbånd, cd-rom, spil, bog.

 

Dias med teksthæfte som bilag

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gxb*ba*hxx
[billede (dias)]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMARC2

Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMARC2 crp
2008
 
Felt 032 og 990-991
I danMARC2 står koder for nationalbibliografi, fagbibliografi mv. i felt 032. Katalogkode for bibliotekskatalogisering vil være placeret her.
Herudover vil afmærkninger til brug ved materialevalget fremgå af posternes felt 990-991. Nedenfor bringes en nærmere specifikation af anvendelsen af de pågældende felter. Herudover bringes definitioner på de brugsretskategorier der anvendes på medieområdet (kan fremgå af felt 021 *b).

Katalogkoder – felt 032
Postens katalogkoder står i 032*a eller 032*x.

032*a:
Nationalbibliografiske koder står i 032*a. Koderne består af en tre-bogstavkode som angivet i danMARC2, efterfulgt af en 6-cifret periodebetegnelse,
f.eks. DBF199912 = Dansk Bogfortegnelse, uge 1999:12

032*x:
Øvrige katalogkoder for bibliotekskatalogisering mv. står i 032*x. Følgende koder vil fra 2008 blive anvendt i DBC’s poster:
 

Katalogkoder for bibliotekskatalogisering med henblik på materialevalg

BKM

Bibliotekskatalogiseret materiale

BKX

Ekspreskatalogiseret materiale

BKR

Rettelser til bibliotekskatalogiseret materiale

Poster der er ældre vil indeholde andre koder, der udtrykker bibliotekskatalogisering – f.eks. SFD, SFA, SFG og SFM. Denne type koder er af historiske hensyn også dokumenteret nedenfor i dette dokument

Periodeangivelse:
Alle koder afsluttes normalt med et 6-cifret periodenummer, f.eks. BKM200801 = bibliotekskatalogiseret materiale uge 2008:01

Ved opdatering af en katalogkode med et nyere periodenummer, vil den ældre periodeangivelse blive overskrevet, således at kun den nyeste katalogkode vil kunne ses i felt 032. F.eks. vil en titel, der både har været medtaget med katalogkoden BKM200801 og BKM200820 kun have den seneste periodeangivelse (dvs. BKM200820) i felt 032*x . Overskrivningen af katalogkoder gælder også mellem de gamle SF-katalogkoder og BKM-kodningen. F.eks. vil en titel, der både har været medtaget med katalogkoden SFD200512 og BKM200802 kun have den seneste periodeangivelse (dvs. BKM200802) i felt 032*x .

En undtagelse herfra er rettelser (BKR), hvor seneste ordinære katalogkode og felt 990 bibeholdes.


Materialevalgsafmærkninger - felt 990

Kodede data i felt 990
Anvendelsen af felt 990 er dokumenteret i danMARC2, dog med følgende yderligere specifikationer:

Specielt for delfelt *m (rettelseskategori) skal det bemærkes, at delfeltet anvendes til alle typer af rettelsesnoter og altså ikke kun til oplysninger om rettelseskategori,

Der kan forekomme følgende delfelter og kodede data i felt 990:

990

*o <ååååuu>

Den ordinære uge hvor materialet er bibliotekskatalgoiseret

*r <ååååuu>

Uge for udsendelse af rettelse

*x <ååååuu>

Uge for ekspreskatalogisering

 

 

990*b Konsulentafmærkning (ajourført pr. 27.10.2009)

l

Konsulentafmærkning. Hertil findes lektørudtalelse

m

Hertil findes multimedievurdering

n

Hertil findes filmvurdering

o

Hertil findes diskodiagnose

v

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger

b

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker

s

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker. Musikalier og musikoptagelser afmærkes ikke med denne kode

 

 

990*m Rettelsesmeddelelser

 

990*n Leverandørkode

[Leverandør-kode]

Leverandørkode (SFM) Ajourført liste kan ses på: Leverandører af noder til bibliotekskatalogiseringen.

 

990*u Publiceringsstatus

nt

Ny titel

nu

Ny udgave af tidligere udsendt titel

op

Nyt oplag eller lign. af tidligere udsendt titel

Supplerende materialevalgsnoter - felt 991
Disse fremgår af felt 991 *o.

Såvel felt 991 som delfelt o vil kunne forekomme gentaget.

Feltet vil indeholde meget blandede oplysninger, som f.eks. citater, oplysninger om registrering/manglende registrering/alternativ registrering, registrering af materialet som anden materialetype, oplysninger om dansk agentur, supplerende oplysninger mv.

Eksempler på brugen af felt 991

991 00 *o "Redaktionen er afsluttet juli 2007."

991 00 *o Optages ikke i "Dansk bogfortegnelse"

991 00 *o "... en gennemgribende revision, en grundig opdatering og

supplering med nyt stof ..."

991 00 *o Også optaget som dvd-video+bog i Kombileverance <periode>

991 00 *o Også optaget som bog med dvd-videoen som bilag i Kombileverance

<periode>

991 00 *o Må udlånes fra: 1.10.2008. Agenturholder: …

991 00 *o Koncerter i Danmark oktober 2007

Brugsretskategorier – felt 021
Materialevalgsafmærkningerne på film suppleres af en oplysning i kodeform om den maksimalt opnåelige brugsret i bibliotekssammenhæng. Oplysningen stammer fra den danske agenturholder.

Den brugsret biblioteket køber materialet med afhænger af leverandørens aftale med agenturholderen.

Oplysningen vil fremgå af felt 021 delfelt d.

Brugsretskategorier på film
A Udlån fra bibliotek/skole til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde / Offentlig visning på bibliotek/skole

B Udlån fra bibliotek/skole til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde / Ikke-offentlig visning (lukket og ikke offentlig bekendtgjort) på bibliotek/skole

C+ Udlån fra bibliotek til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde

D Udlån fra bibliotek/skole til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde

Koder anvendt i poster fra før 2008 samt senere forældede koder

Felt 032 og 990-991.

Katalogkoder for seddelfortegnelser mv.

CDM

DBC's musik specialtilbud

CDR

Biblioteksmediers multimedietilbud.

CDV

Biblioteksmediers filmtilbud.

CSR

Biblioteksmediers multimedie-særtilbud

CSV

Biblioteksmediers film-særtilbud

DAT

Posten udtrækkes i ugeleverance

FRD

Front Row deklaration

INV CSV

Katalogiseringsservice for indvandrerlitteratur

UTI

Udenlandske titler

SFA

Seddelfortegnelse - Av materialer (AV fortegnelsen)

SFG

Seddelfortegnelse - Musikoptagelser (G fortegnelsen)

SFM

Seddelfortegnelse - Musikalier (M fortegnelsen)

SFD

Seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og Folkeskolens grundfortegnelse)

SFD197075

Trykte kort - danske bøger før 1976 NB! Periodebetegnelse er altid 197075

 

Katalogkoder for redigerede kataloger

MUB

Musikalier for børn.

MUK

Musikalier, klassisk.

MUR

Musikalier, rytmisk musik.

ROM

Romankatalog.

 

Katalogkoder for indberetningskataloger

BDI

Børnebibliotekskatalog. Billed- og lydmedier.

BGK

Børnebibliotekskatalog. Grammofonplader, kassettebånd.

BLY

Børnebibliotekskatalog. Lydbøger, bog + bånd.

BØK

Børnebibliotekskatalog. Bøger og tidsskrifter.

NDF

Nyere dansk faglitteratur.

NYB

Nye bøger.

SKE

Katalog for skolebiblioteker, eleverne.

SKO

Katalog for skolebiblioteker, skolebibliotekaren.

 

Øvrige katalogkoder

DIS

Katalogløse poster.

MID

Poster katalogiseret til MIDAS-projektet

OPR

Ufærdige poster

STB

Poster katalogiseret for Danmarks Blindebibliotek

(Periodeangivelserne 001000 samt 002000 er anvendt i visse ældre poster)

990*a Fortegnelsestype

SFA

AV-fortegnelsen

SFD

[Bogseddelfort.]

SFG

G-fortegnelsen

SFM

M-fortegnelsen

 

990*b Konsulentafmærkning

-

Titel uden AV beskrivelse (SFA)

B

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker (SFD, SFM, SFG)

B

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker - kan bestilles hos Dansk BiblioteksCenter. (SFA)

b

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker. (SFA)

F

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger - kan bestilles hos Dansk BiblioteksCenter. (SFA). Anvendt til og med 200726

f

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger. (SFA). Anvendt til og med 200726

L

Konsulentafmærkning.Hertil findes lektørudtalelse. (SFD)

S

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker (SFD, SFM)

S

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker - kan bestilles hos Dansk BiblioteksCenter. (SFA)

s

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker. (SFA)

v

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger fra 200727

 

990*c Gruppering

-

Efterfølgende mappe af lydbog i flere mapper (SFA)

A

Gruppering A- og A(BS)-fortegnelsen. (SFD)

B

Bånd (SFG)

C

Compact disc (SFG)

H

Gruppering H-fortegnelsen. (SFD)

P

Plade (SFG)

scl

Centralt leveret av-materiale. (SFA)

a

Materialer med almen folkebiblioteksrelevans. Kun bøger afmærkes (brugt til og med 2009).

y

Materialer der ligger ud over folkebibliotekernes grundniveau. Kun bøger afmærkes (brugt til og med 2009)

990*s Subscription (Ibc)

sub

Subscribtion. (SFD)

Nye funktionskoder

Nye funktionskoder crp

2010

DBC tager d. 11.7.2010 følgende nye funktionskoder i brug:

dkfig (figurer)

dkfvl (farvelægger)

dkmdt (medredaktør)

dkmon (mønstre)

dkops (opskrifter)

dktek (tekstbidrag)

Koderne fremgår af danMARC2's Bilag J og blev i marts 2010 udmeldt af Styrelsen for Bibliotek og Medier via kat-format-nyt.

Nye funktionskoder og indførelse af felt 796

Nye funktionskoder og indførelse af felt 796 crp

15.september 2015
 

Kulturstyrelsen udsendte 26. juni 2015 en gennemrevideret version af danMARC2’s Bilag J – Funktionskoder for ophav.

Da mange koder har ændret definition, nye er kommet til mv. arbejder DBC på en samlet plan for ibrugtagning af de nye koder.

Hensigten er først at konvertere mulige hidtidige koder til de nye koder i DBC’s og folkebibliotekernes poster og umiddelbart herefter tage de nye koder i brug, således at flere betydninger af samme kode i videst muligt omfang undgås.

Vi opfordrer derfor til, at I afventer ibrugtagningen af det gennemreviderede bilag.

Når vi har den samlede plan, vil vi melde nærmere ud om ibrugtagningen.

Ligeledes udsendte Kulturstyrelsen 7. september besked om, at et nyt felt 796 er blevet indført for tracktitler på musik.
DBC forventer ligeledes at tage dette felt i brug.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

 

Posttyper i danMARC2 dataleverancer

Posttyper i danMARC2 dataleverancer crp

Supplement til Dataleverancer. Dokumentation, afsnit 4.3

1. Posttyper

1.2 Bibliografiske Poster

 

Enkeltstående poster

Anvendes til:

 • Normal enkeltbindsregistrering af bøger og andre materialer, der kun består af én fysisk enhed, herunder afhængige værker i ét bind.
 • Sammensat materiale, der består af flere fysiske enheder beskrives ligeledes som enkeltbindsregistrering
 • Periodicaregistrering på titelniveau
 • Udkatalogisering af enkeltnumre/-årgange/-bind af periodica og flerbindsværker på , dvs. registrering af det enkelte nummer med egen titel

Hovedposter, sektionsposter, bindposter

Anvendes til flerbindsværkformatering, dvs. ved:

 • Registrering af bøger, musikalier og av-materialer, der består af flere fysiske enheder, men hvor alle har den samme generelle og specifikke materialebetgnelse
 • "Kollektiv" registrering af danske videnskabelige rapportserier
 • Registrering af årspublikationer på bindniveau

Følgende felter indeholder fællesoplysninger og kan kun forekomme i hovedposter:

 

008 (Delfelt u (når koderne er c eller d), c, h, i eller q)

 

009 (Delfelt a og g)

 

038

 

039

 

100

 

110

 

652 (Delfelt m eller o)

Alle hovedposter har endvidere 015-felter, indeholdende FAUST-numrene på de bindposter eller sektionsposter, der hører til hovedposten.

Alle sektionsposter har tilsvarende 015-felter, indeholdende FAUST- numrene på de bindposter, der hører til sektionen.

Følgende felter indeholder bindoplysninger og kan kun forekomme i bindposter:

 

008 Delfelterne d (når koden er å) eller t (når koderne er m, s, eller p)

 

555

 

770

 

780

 

781

 

795

Alle bindposter har endvidere et 014-felt, indeholdende FAUST-nummeret på den hoved- eller sektionspost, som bindet er knyttet til.

Alle sektionsposter har tilsvarende et 014-felt, indeholdende FAUST- nummeret på den hovedpost, som sektionen er knyttet til.

Alle øvrige felter (incl. 652 delfelter forskellig fra m eller o) kan forekomme i såvel hoved-, sektions- som bindposter, afhængigt af om oplysningen er fællesoplysning, sektionsspecifik eller bindspecifik.

Felterne 001, 004, 008*v samt 245 findes i alle poster.

Hovedposter har altid 245 delfelt a med værkets hovedtitel.

Sektionsposter har altid 245 delfelt n med sektionsnummeret og/eller delfelt a med sektionstitlen.

Bindposter har altid 245 delfelt g med bindnummeret og/eller delfelt a med bindtitlen.

Delfelt 245y kan kun forekomme i hovedposter.

Delfelt 245ø kan kun forekomme i hovedposter.

Bibliografiske sammenhænge

Enkeltbindssværker

Værker, der består af én fysisk enhed, er formateret i én singlepost. En fysisk enhed kan f.eks. være en bog, en grammofonplade, eller en lydbogsmappe.

Et sammensat materiale beskrevet som én enhed, betragtes også som et enkeltbindsværk.

Indspillet musik -plader, bånd, compact disc beskrives altid som enkeltbindværk.

Flerbindsværker

Værker, der består af flere fysiske enheder, er formateret i flere poster. Der kan være tale om en bog- eller nodeudgivelse i flere bind, en lydbog i flere mapper o.s.v. (Ved indspillet musik - plader, bånd, compact disc - bruges dog aldrig flerbindsværkformatering, jfr. ovenfor).

Ved en flerbindsværkformatering oprettes én bindpost pr. fysisk enhed (bind eller lignende) samt en hovedpost indeholdende de fælles oplysninger.

Ved sektionsopdelte flerbindsværker findes tillige én sektionspost pr. sektion - indeholdende de oplysninger, der er fælles for bindene i sektionen.

Flerbindsværker kan undtagelsesvis være dobbeltregistrerede, idet der ud over flerbindsværkformateringen kan være tale om, at de enkelte bind (eller nogle af dem) kan være formateret som selvstændige enkeltbindsværker med flerbindsværk-hovedtitlen som serietitel.

Når et flerbindværk som helhed er udkommet i en ny udgave, formateres den nye udgave som et værk for sig med udgavebetegnelsen (felt 250) i hovedposten. I disse tilfælde er der altså en hovedpost for hver udgave. Når derimod de enkelte bind i et flerbindsværk er udkommet hver for sig i et varierende antal udgaver, formateres alle udgaverne under den samme hovedpost, med de forskellige udgavebetegnelser i bindposterne.

Afhængige værker

Selvstændigt katalogiserede hælpeværker og supplementer indgår ikke i en flerbindsværk-formatering sammen med de værker de knytter sig til. Derimod kan afhængige værker i flere bind i sig selv udgøre en flerbindsværk-formatering med hovedpost og bindposter.

Periodica

1. Aviser og tidsskrifter er formateret i én singlepost, der be-skriver publikationen på titelniveau. De enkelte numre er ikke registreret; dog kan særnumre og temanumre være udkatalogiseret som normale enkeltbindsposter (singleposter) med periodicatitlen som serie.

2. Årspublikationer er formateret som aviser og tidsskrifter, d.v.s. som singleposter, der beskriver publikationen på titel-niveau.

Årspublikationer kan også være formateret som flerbindsværker med en bindpost til hver registreret årgang og en hovedpost, der beskriver titelniveauet. Den samme titel kan være formateret på begge de nævnte måder.

Endelig kan enkeltårgange af årspublikationer være udkatalogiseret som singleposter med periodicatitlen som serie.

3. De enkelte titler i en nummereret monografiserie er normalt udkatalogiserede som singleposter. Nummererede monografiserier, der optages i "Dansk periodicafortegnelse", kan også være regi-streret som en singlepost på (serie)titelniveau. Danske videnskabelige rapportserier vil normalt være formateret som flerbindsværker med bindposter til de enkelte numre og en hovedpost, der beskriver publikationen på (serie)titelniveau. Enkeltnumre af sådanne serier kan dog også være udkatalogiserede som normale monografier (singleposter).

1.2. Hjælpeposter

Emnehenvisningsposter leveres løbende ved oprettelsen i "Nye og ajourførte poster".

Se-posters formatering

001 00

*a-FAUSTnummer-*b-dataproducentens biblioteksnummer-*c-ajourdato-*d-opretdato-*fa

004 00

*r-kode for poststatus-*xm

008 00

*th*v0

032 00

*x-katalogkode-

d09 00

*yESE-periodenummer: ååååuu- (før 921019 : ESE197510)

d51 00

*ahenvisningsord*xbrug*wkontrolleret emneord

s10 00

*aDBC

 

 

Se også-posters formatering

001 00

*a-FAUSTnummer-*b-dataproducentens biblioteksnummer-*c-ajourdato-*d-opretdato-*fa

004 00

*r-kode for poststatus-*xm

008 00

*th*v0

032 00

*x-katalogkode-

d09 00

*yESO-periodenummer: ååååuu- (før 921019 : ESE197510)

d52 000

*akontrolleret emneord*xse også*wkontrolleret emneord

s10 00

*aDBC

Yderligere oplysninger om emnehenvisningsposternes formatering kan læses i Bibliografisk Nyt: Henvisningsposter i dataleverancer.

Specifikation af DBC’s anvendelse af delfelt *å

Specifikation af DBC’s anvendelse af delfelt *å crp

danMARC2 : sammenkædning af felter og udformning af henvisninger : anvendelse af nummeratordelfeltet å

NB! Følgende praksisbeskrivelse vil blive anvendt, under forudsætning af Katalogdataudvalgets godkendelse.

Nummeratordelfeltet å anvendes på DBC i følgende tilfælde og på følgende måder:

Sammenkædning af sammenhørende felter

Sammenkædning af oplysninger finder kun sted i forbindelse med analyser. Til en analyse kan høre ophav (770 eller 780), titler (795), klassemærke (652) og emneord (666).

Metoden er som beskrevet i danMARC2: De sammenhørende felter tildeles alle et delfelt å indeholdende den samme værdi.

Øvrige felter (f.eks. 700 og 745 eller 600 og 666) sammenkædes aldrig.

Eks:

001 00 *a 2 209 555 2 *c 19980529 *d 19980520 *f a
004 00 *ae*bsc
005 00 *he
008 00 *ts*uf*a1998*bnl*leng*v0
009 00 *as*gxc
021 00 *dkr 118.00
039 00 *aopa
245 00 *aThe ¤enchanted island*cmusic for a restoration "Tempest"*eMusicians of the Globe*edirigent: PhilipPickett
260 00 *aAmsterdam*bPhilips*cp 1998
300 00 *n1 cd*bdigitaloptagelse
504 00 *aRekonstruktion af William Davenant og John Drydens m.fl. musikversion af Shakespeares skuespil: Stormen, som opført på Theatre Royal, Drury Lane, London omkring år 1700
512 00 *aIndspillet i London 1995
512 00 *aTekster på omslag
531 00 *aIndhold:
538 00 *fPhilips*g456505-2
666 00 *mbarok*mskuespilmusik*moperaarie*marie*msang *ninstrumental*nvokal*p1600-1700*lEngland
652 00 *m78.811
652 00 *å1*i78.652*i78.61:3
652 00 *å2*i78.411
652 00 *å3*i78.427:9*i78.81:2*i78.427:6*i78.411*i78.411*i78.411
652 00 *å4*i78.411
652 00 *å5*i78.411
652 00 *å6*i78.411
652 00 *å7*i78.81:7
700 00 *aShakespeare*hWilliam
700 00 *aDavenant*hWilliam
700 00 *aDryden*hJohn
700 00 *aPickett*hPhilip
700 00 *aCrabtree*hLibby
700 00 *aParker*hHelen
700 00 *aElliott*hRachel
700 00 *aKennedy*hNicky
700 00 *aWilliams*hRoderick
700 00 *aGrant*hSimon
700 00 *aKing*hAndrew
700 00 *aAgnew*hPaul
700 00 *aHolman*hPeter
710 00 *aMusicians of the Globe
745 00 *aMusic for a restoration "Tempest"
745 00 *aThe ¤tempest
745 00 *aStormen
770 00 *å2*aLocke*hMatthew
770 00 *å3*aPurcell*hHenry
770 00 *å4*aLully*hJean-Baptiste
770 00 *å5*aDraghi*hGiovanni Battista
770 00 *å6*aWeldon*hJohn*cf. 1676
770 00 *å7*aHumfrey*hPelham
795 00 *å1*aDevil's masque*uWhere does the black fiend ambition reside?*esolister: Roderick Williams og Simon Grant*øWilliams *aKind fortune smiles*eLibby Crabtree, sopran*øCrabtree
795 00 *å2*aThe ¤tempest (Instrumentalmusik)*øPickett
795 00 *å3*aFlourish of musick*øMusicians of the Globe*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vArise, ye subterranean winds*vCome unto these yellow sands*vFull fathom five *vDry those eyes*vDear pretty youth*7)*edelvis tilskrevet Henry Purcell*esolister: Libby Crabtree, Helen Parker og Simon Grant*ekor*øPickett *aSoft Grant*ekor*øPickett*aSoft music on the rocks*øMusicians of the Globe*aDance of trytons and nereides**øPickett*aDance of four trytons*øPickett*aDance of twelve trytons*øPickett
795 00 *å4*aDance of winds*earrangeret af Peter Holman*øPickett
795 00 *å5*aDance of fantastick spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
795 00 *å6*aDance of spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
795 00 *å7*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vMy lord, great Neptune*vGreat nephew Aeolus*vSee, see, the heavens smile*vWhere the bee sucks*7)*esolister: Libby Crabtree, Rachel Elliott, Roderick Williams, Andrew King, Paul Agnew og Nicky Kennedy *ekor*øPickett
795 00 *å8*y0*aFull fathom 5*øPickett*aDance of 4 trytons *øPickett*aDance of 12 trytons*øPickett

 

Udpegning af henvisningsmål

Følgende metode anvendes:

Felter der kan være henvisningsmål, men ikke i sig selv er en henvisning (f.eks. 700, 710 og 440) tildeles et delfelt å hvis feltet er gentaget og hvis feltet samtidigt er et henvisningsmål

Dvs.

a) 710 00  
  910 00 … *z710
     

(ikke delfelt å: 700 er ikke gentaget)

b) 700 00  
  700 00  
  700 00  

(ikke delfelt å: ingen 900-felter, så 700-felterne er ikke henvisningsmål)

MEN:

  700 00    
  700 00 *å1  
  900 00 Hvad man gør i 900 er beskrevet nedenfor

(Felt 700 er gentaget og det ene felt 700 er samtidig et henvisningsmål)

Henvisninger

9XX-felter tildeles et delfelt z. Indholdet af delfelt z:

* z -Feltnummer på henvisningsmål- / -evt. indhold af delfelt å på henvisningsmålet- ( -eventuelle delfelter og eventuelt deres forekomstnr. anført med komma imellem-)

(eks. 910 …. *z710/2(c1,c2) )

Bemærk at der kan være mere end ét tegn efter skråstregen (ændring i forhold til den tidligere anvendte repeatkode).

Bemærk ligeledes at delfelter når de anføres altid anføres i parentes. Delfelt å ignoreres altid.

Dvs.

a) 710 00    
  910 00   *z710
  700 00    
  700 00   *å1
  900 00 *z700/1

Metoden er ikke beskrevet i danMARC2, men er en variation af anvendelsen af nummeratordelfelt kraftigt inspireret af metoden med gentagelseskodning. Begge metoder er legale ifølge danMARC2.

Henvisninger til henvisninger

Den henvisning, der henvises til tildeles et delfelt å på linie med øvrige henvisningsmål.

Delfelt z i henvisningen til henvisningen udformes på linie med øvrige henvisninger.

Dvs. at felt 9XX kun indeholder et delfelt å, når henvisningen i sig selv er et henvisningsmål.

Dvs.

710 00      
710 00   *å1 *a…  
910 00   *å1 …. *z710/1  
910 00 …. *z910/1(a)  

 

Henvisningseksempler.

Post 1 (Faustnr. 0 598 150 6)

700 00 *aSkov Christensen*hPoul
710 00 *å1*aVandkvalitetsinstituttet
710 00 *å2*aDansk Akvakultur Institut
900 00 *aChristensen*hPoul Skov*z700
910 00 *aVKI*z710/1
910 00 *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cVandkvalitetsinstituttet*z710/1
910 00 *aATV*z910/1(a)
910 00 *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cDansk Akvakultur Institut*z710/2

 

Post 2: (Faustnr. 5 036 217 5)

710 00 *å1*aATV's Fiskelugtudvalg II
710 00 *cFiskeriministeriet*cForsøgslaboratoriet
710 00 *å2 *aBioteknisk Institut
710 00 *å3*adk-TEKNIK*cEnergi- og Miljø
910 00 *aFiskelugtudvalg II*z710/1
910 00 *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cATV's Fiskelugtudvalg II*z710/1
910 00 *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cBioteknisk Institut*z710/2
910 00 *å2 *aDansk Kedelforening*cEnergi & Miljø*xse også under det senere navn*z710/3
910 00 *adk-TEKNIK *cEnergi- og Miljø *xse også under det tidligere navn *z910/2(a,c)
910 00 *aATV *z910/1(a)

 

Post 3: (Faustnr. 4 920 578 3)

710 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi
910 00 *cAfdeling for Kystzoneøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser*z710
910 00 *cMiljø- og Energiministeriet*cDanmarks Miljøundersøgelser*z710(c1)
910 00 *å1*cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Flora- og Faunaøkologi*xse også under de senere navne: Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Landskabsøkologi, og*z710
910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Landskabsøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
910 00 *cDMU*z710(c1)

 

Post 4: (Faustnr. 0 618 405 7)

 
245 00 *aKulturministeriets regelsamling
260 00 *a[Kbh.]*bKulturministeriet*aFrederikshavn*bDafolo*c1984#-*kDafolo
300 00 *abind (løsblade)*c26 cm
440 00 *aDafolo lovservice
512 00 *aI perioden primo 1988-medio 1988 med titel: Kulturdepartementets regelsamling
512 00 *aI perioden 1984-primo 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Ministeriet for kulturelle anliggender ; Frederikshavn : Dafolo, i perioden primo 1988 -medio 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Kultur- og Kommunikationsministeriet ; Frederikshavn : Dafolo
512 00 *aAjourføres
652 00 *a34.64
710 00 *å1 *cKulturministeriet
710 00 *å2 *cKulturdepartementet
910 00 *å1*cKultur- og Kommunikationsministeriet*cKulturdepartementet*z710/2
910 00 *å2*cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det senere navn*z710/1
910 00 *cKulturministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/2( c)
910 00 *å3*cMinisteriet for Kulturelle Anliggender*xse også under det senere navn*z910/2(c1)
910 00 *cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/3( c)

Tilføjelser til stregkoder – ibrugtagning af felt 023 delfelt c

Tilføjelser til stregkoder – ibrugtagning af felt 023 delfelt c crp

13. maj 2013

DBC tager d. 15. maj  felt 023 delfelt c (tilføjelse til stregkode) i brug.

Det nye delfelt blev udmeldt på kat-format-nyt d. 7. februar 2013

Delfeltet vil bl.a. forekomme på  filmposter, hvor tilføjelsen ofte vil bestå i en forklaring af, at stregkoden ikke kun dækker den aktuelle katalogisering men fx en hel serie:

023 00 *b 5709165374029 *c serien udgivet samlet

Noten, der tidligere forklarede dette (512 *a Serien udgivet komplet), bortfalder ved samme lejlighed.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

danMARC2 : Bilag 1

danMARC2 : Bilag 1 crp

Sammenkædning af felter og udformning af henvisninger : anvendelse af nummeratordelfeltet å

Nummeratordelfeltet å anvendes på DBC i følgende tilfælde og på følgende måder:

Sammenkædning af sammenhørende felter
Sammenkædning af oplysninger finder kun sted i forbindelse med analyser. Til en analyse kan høre ophav (770 eller 780), titler (795), klassemærke (652) og emneord (666).

Metoden er som beskrevet i danMARC2: De sammenhørende felter tildeles alle et delfelt å indeholdende den samme værdi.

Øvrige felter (f.eks. 700 og 745 eller 600 og 666) sammenkædes aldrig.

Eks:

  001 00 *a 2 209 555 2 *c 19980529 *d 19980520 *f a
  004 00 *ae*bsc
  005 00 *he
  008 00 *ts*uf*a1998*bnl*leng*v0
  009 00 *as*gxc
  021 00 *dkr 118.00
  039 00 *aopa
  245 00 *aThe ¤enchanted island*cmusic for a restoration "Tempest"*eMusicians of the Globe*edirigent: PhilipPickett
  260 00 *aAmsterdam*bPhilips*cp 1998
  300 00 *n1 cd*bdigitaloptagelse
  504 00 *aRekonstruktion af William Davenant og John Drydens m.fl. musikversion af Shakespeares skuespil: Stormen, som opført på Theatre Royal, Drury Lane, London omkring år 1700
  512 00 *aIndspillet i London 1995
  512 00 *aTekster på omslag
  531 00 *aIndhold:
  538 00 *fPhilips*g456505-2
  666 00 *mbarok*mskuespilmusik*moperaarie*marie*msang *ninstrumental*nvokal*p1600-1700*lEngland
  652 00 *m78.811
  652 00 *å1*i78.652*i78.61:3
  652 00 *å2*i78.411
  652 00 *å3*i78.427:9*i78.81:2*i78.427:6*i78.411*i78.411*i78.411
  652 00 *å4*i78.411
  652 00 *å5*i78.411
  652 00 *å6*i78.411
  652 00 *å7*i78.81:7
  700 00 *aShakespeare*hWilliam
  700 00 *aDavenant*hWilliam
  700 00 *aDryden*hJohn
  700 00 *aPickett*hPhilip
  700 00 *aCrabtree*hLibby
  700 00 *aParker*hHelen
  700 00 *aElliott*hRachel
  700 00 *aKennedy*hNicky
  700 00 *aWilliams*hRoderick
  700 00 *aGrant*hSimon
  700 00 *aKing*hAndrew
  700 00 *aAgnew*hPaul
  700 00 *aHolman*hPeter
  710 00 *aMusicians of the Globe
  745 00 *aMusic for a restoration "Tempest"
  745 00 *aThe ¤tempest
  745 00 *aStormen
  770 00 *å2*aLocke*hMatthew
  770 00 *å3*aPurcell*hHenry
  770 00 *å4*aLully*hJean-Baptiste
  770 00 *å5*aDraghi*hGiovanni Battista
  770 00 *å6*aWeldon*hJohn*cf. 1676
  770 00 *å7*aHumfrey*hPelham
  795 00 *å1*aDevil's masque*uWhere does the black fiend ambition reside?*esolister: Roderick Williams og Simon Grant*øWilliams *aKind fortune smiles*eLibby Crabtree, sopran*øCrabtree
  795 00 *å2*aThe ¤tempest (Instrumentalmusik)*øPickett
  795 00 *å3*aFlourish of musick*øMusicians of the Globe*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vArise, ye subterranean winds*vCome unto these yellow sands*vFull fathom five *vDry those eyes*vDear pretty youth*7)*edelvis tilskrevet Henry Purcell*esolister: Libby Crabtree, Helen Parker og Simon Grant*ekor*øPickett *aSoft Grant*ekor*øPickett*aSoft music on the rocks*øMusicians of the Globe*aDance of trytons and nereides**øPickett*aDance of four trytons*øPickett*aDance of twelve trytons*øPickett
  795 00 *å4*aDance of winds*earrangeret af Peter Holman*øPickett
  795 00 *å5*aDance of fantastick spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
  795 00 *å6*aDance of spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
  795 00 *å7*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vMy lord, great Neptune*vGreat nephew Aeolus*vSee, see, the heavens smile*vWhere the bee sucks*7)*esolister: Libby Crabtree, Rachel Elliott, Roderick Williams, Andrew King, Paul Agnew og Nicky Kennedy *ekor*øPickett
  795 00 *å8*y0*aFull fathom 5*øPickett*aDance of 4 trytons *øPickett*aDance of 12 trytons*øPickett

Udpegning af henvisningsmål

Følgende metode anvendes:

Felter der kan være henvisningsmål, men ikke i sig selv er en henvisning (f.eks. 700, 710 og 440) tildeles et delfelt å hvis feltet er gentaget og hvis feltet samtidigt er et henvisningsmål

Dvs.

a) 710 00  
  910 00 … *z710
     

(ikke delfelt å: 700 er ikke gentaget)

b) 700 00  
  700 00  
  700 00  

(ikke delfelt å: ingen 900-felter, så 700-felterne er ikke henvisningsmål)

MEN:

  700 00      
  700 00   *å1  
  900 00   Hvad man gør i 900 er beskrevet nedenfor

(Felt 700 er gentaget og det ene felt 700 er samtidig et henvisningsmål)

Henvisninger
9XX-felter tildeles et delfelt z. Indholdet af delfelt z:

* z -Feltnummer på henvisningsmål- / -evt. indhold af delfelt å på henvisningsmålet- ( -eventuelle delfelter og eventuelt deres forekomstnr. anført med komma imellem-)

(eks. 910 …. *z710/2(c1,c2) )

Bemærk at der kan være mere end ét tegn efter skråstregen (ændring i forhold til den tidligere anvendte repeatkode).

Bemærk ligeledes at delfelter når de anføres altid anføres i parentes. Delfelt å ignoreres altid.

Dvs.

a) 710 00    
  910 00 *z710
  700 00    
  700 00   *å1
  900 00 *z700/1

Metoden er ikke beskrevet i danMARC2, men er en variation af anvendelsen af nummeratordelfelt kraftigt inspireret af metoden med gentagelseskodning. Begge metoder er legale ifølge danMARC2.

Henvisninger til henvisninger
Den henvisning, der henvises til tildeles et delfelt å på linie med øvrige henvisningsmål.

Delfelt z i henvisningen til henvisningen udformes på linie med øvrige henvisninger.

Dvs. at felt 9XX kun indeholder et delfelt å, når henvisningen i sig selv er et henvisningsmål.

Dvs.

  710 00      
  710 00   *å1 *a…  
  910 00   *å1 …. *z710/1  
  910 00 …. *z910/1(a)  

 

Henvisningseksempler.

Post 1 (Faustnr. 0 598 150 6)

  700 00   *aSkov Christensen*hPoul
  710 00   *å1*aVandkvalitetsinstituttet
  710 00   *å2*aDansk Akvakultur Institut
  900 00   *aChristensen*hPoul Skov*z700
  910 00   *aVKI*z710/1
  910 00   *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cVandkvalitetsinstituttet*z710/1
  910 00   *aATV*z910/1(a)
  910 00   *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cDansk Akvakultur Institut*z710/2

Post 2: (Faustnr. 5 036 217 5)

  710 00   *å1*aATV's Fiskelugtudvalg II
  710 00   *cFiskeriministeriet*cForsøgslaboratoriet
  710 00   *å2 *aBioteknisk Institut
  710 00   *å3*adk-TEKNIK*cEnergi- og Miljø
  910 00   *aFiskelugtudvalg II*z710/1
  910 00   *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cATV's Fiskelugtudvalg II*z710/1
  910 00   *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cBioteknisk Institut*z710/2
  910 00   *å2 *aDansk Kedelforening*cEnergi & Miljø*xse også under det senere navn*z710/3
  910 00   *adk-TEKNIK *cEnergi- og Miljø *xse også under det tidligere navn *z910/2(a,c)
  910 00   *aATV *z910/1(a)

Post 3: (Faustnr. 4 920 578 3)

  710 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi
  910 00 *cAfdeling for Kystzoneøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser*z710
  910 00 *cMiljø- og Energiministeriet*cDanmarks Miljøundersøgelser*z710(c1)
  910 00 *å1*cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Flora- og Faunaøkologi*xse også under de senere navne: Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Landskabsøkologi, og*z710
  910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Landskabsøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
  910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
  910 00 *cDMU*z710(c1)

Post 4: (Faustnr. 0 618 405 7)

   
  245 00 *aKulturministeriets regelsamling
  260 00 *a[Kbh.]*bKulturministeriet*aFrederikshavn*bDafolo*c1984#-*kDafolo
  300 00 *abind (løsblade)*c26 cm
  440 00 *aDafolo lovservice
  512 00 *aI perioden primo 1988-medio 1988 med titel: Kulturdepartementets regelsamling
  512 00 *aI perioden 1984-primo 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Ministeriet for kulturelle anliggender ; Frederikshavn : Dafolo, i perioden primo 1988 -medio 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Kultur- og Kommunikationsministeriet ; Frederikshavn : Dafolo
  512 00 *aAjourføres
  652 00 *a34.64
  710 00 *å1 *cKulturministeriet
  710 00 *å2 *cKulturdepartementet
  910 00 *å1*cKultur- og Kommunikationsministeriet*cKulturdepartementet*z710/2
  910 00 *å2*cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det senere navn*z710/1
  910 00 *cKulturministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/2( c)
  910 00 *å3*cMinisteriet for Kulturelle Anliggender*xse også under det senere navn*z910/2(c1)
  910 00 *cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/3( c)

danMARC2 : Bilag 3

danMARC2 : Bilag 3 crp

danMARC2: DBCs formateringspraksis: DBCs forslag til udvidelser i danMARC2

 

001 POSTENS ID-NUMMER

Nyt delfelt: *o oprindeligt format (maskinkonverterede poster)

 

008 *e KODE FOR OFFENTLIG PUBLIKATION

Ny kode: "2" Statslig publikation

 

009 KODE FOR MATERIALEBETEGNELSE
 

Nye koder for SPECIFIK MATERIALEBETEGNELSE:

xd dvd

np videoplade

th dvd-video (Koden eksisterer allerede. Klartekst ændret fra: dvd)

to dvd-rom

 

039 SØGE/OPSTILLINGSKODE FOR MUSIKOPTAGELSER MV.

 

Nye koder for opstillingsbetegnelse, til inddatering i delfelt *a:

new NEW AGE

fil FILMMUSIK

Endvidere foreslås koderne "bef" og "bea" ændret til:

rok ROCK

roa ROCK. ANTOLOGIER

 

513 NOTE OM FÆLLES OPHAVSANGIVELSE (MUSIKOPTAGELSER)

Nye delfelter:

*i Anden primær eller sekundær ophavsangivelse, kun i nationaldiskografien (Nationalbibliografien) (delfeltet kan gentages)

* j Anden primær eller sekundær ophavsangivelse, ikke i nationaldiskografien (Nationalbibliografien) (delfeltet kan gentages)

 

631 UKONTROLLERET EMNEORD

Nye delfelter:

*m ukontrolleret musikemneord

(delfeltet kan gentages)

*n andre bibliotekers ukontrollerede musikemneord

(delfeltet kan gentages)

 

770 PERSONNAVN SOM OPSLAGSELEMENT FOR ANALYSE

Nyt delfelt:

*y Kode =0 (ingen fremvisning)

 

780 KORPORATIONSNAVN SOM OPSLAGSELEMENT FOR ANALYSE

Nyt delfelt:

*y Kode =0 (ingen fremvisning)

 

900-968 INDLEDNINGEN

Se venligst vedr. brug af nummeratordelfelt samt beskrivelsen i bilag 1

990-991

Alle delfelter skal kunne gentages

 

 

danMARC2: Bilag 2

danMARC2: Bilag 2 crp

DBCs formateringspraksis: Fordeling af søgekoder på flere postniveauer

I forbindelse med ibrugtagningen af danMARC2, ændrer DBC praksis fra formatering af søgekoder på bindniveau til formatering af søgekoder fordelt på hoved- og bindniveau.

DBC's hovedprincipper for placeringen af søgekoderne er følgende:

 • Søgekoder placeres kun i hoved- og bindposter, - aldrig i sektionsposter.
 • Hvis en søgekode/et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, inddateres søgekoden altid på dette niveau (fx generel materialebetegnelse i hovedposten, kode for småtryk i bindposter).
 • Hvor begge niveauer er logisk mulige, foretrækkes placering på hovedpostniveau.
 • I nogle tilfælde kan søgekodedelfelter inddateres på begge niveauer. Samme delfelt kan inddateres med forskellig søgekode på flere niveauer inden for samme 'flerbindsværk', hvor koden på det bindpostniveau supplerer koden på hovedpostniveau. Koden på det bindpostniveauet må ikke være i modstrid med koden på hovedpostniveau.

Disse principper har omsat til praksis følgende konsekvenser:

(NB. Kun de koder DBC anvender er medtaget i nedenstående. Hvor intet andet er angivet gælder anvisningen for samtlige koder i et givet felt/delfelt)

Følgende koder anføres udelukkende i hovedposter:

008 *t Kode for bibliografisk kategori

m* monografi

s* samlingsværk

p periodikum

(* Endelig placering af disse koder er uafklaret. Koden anvendes bl.a. af Biblioteksafgiften, og hvis DBC’s løsningsforslag viser sig at medføre komplikationer i den forbindelse, vil koderne *m og *s kun blive anvendt på bindniveau)

008 *u Kode for udgivelsesstatus

c Løbende periodikum

d Afsluttet periodikum

008 *c Kode for periodikums frekvens

008 *h Kode for periodikumtype

008 *q Kode for filtype (kun koderne aa, ba og ca anvendes)

008 *v Kode for katalogiseringsniveau

009 *a Kode for generel materialebetegnelse (GMB)

009 *g Kode for specifik materialebetegnelse

Følgende koder anføres udelukkende i bindposter:

008 *d Kode for indholdets form

å Småtryk

032 *a Kode for nationalbibliografi (Nationalbibliografien) samt periodenumre

990 DBCs udtrækskoder

Følgende koder anføres enten i hovedpost eller bindposter:
(Sagt lidt omskrevet: Hvis oplysningen gælder for alle værkets dele anføres oplysningen i hovedposten ellers anføres oplysningen på bindniveau. Hvis oplysningen er anført i hovedposten kan delfeltkoden ikke gentages på bindniveau)

005 *z Kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende materiale hertil

p Indlæst tekst (lydbog)

q Indlæst tekst (lydbog, klausuleret for svagtseende og lign.)

008 *u Kode for udgivelsesstatus

? Ukendt udg.år

r Uændret optryk

o Uafsluttet værk

f Førsteudgave

u Ny ændret udgave

008 *a Udgivelsesår

008 *z Efterfølgende udgivelsesår

008 *b Kode for udgivelsesland

008 *e Kode for offentlig publikation

008 *f Kode for konferencepublikation

008 *g Kode for festskrift

008 *j Kode for skønlitterær form

008 *l Kode for hovedsprog

008 *m Kode for stor skrift

008 *o Kode for børne- eller skolematerialer

041 Alle delfelter. Feltet inddateres i sin helhed på samme niveau som en tilsvarende note om sprog eller original tiltel ønskes placeret

 

Følgende koder kan anføres samtidigt med forskelligt indholdi hovedpost og bindposter:
(I sådanne tilfælde dækker oplysningen i hovedposten værket set som en helhed, mens oplysningen på bindniveauet blot skal ses som et supplement. "Supplement" dækker i denne forbindelse såvel uddybning af som tilføjelse til oplysningen i hovedposten)

005 *h Kode for ledsagende materiale til musikværker

005 *i Kode for partiturtype

005 *j Kode for stemmer

005 *k Kode for musikalsk notation

005 *l Kode for transponering

008 *d (dog ikke enkeltkoden å)

008 *k Kode for biografi

009 *b Kode for supplerende generel materialebetegnelse

009 *h Kode for supplerende specifik materialebetegnelse

Ændret formatpraksis i.f.m. navne med præfixet Mc

Ændret formatpraksis i.f.m. navne med præfixet Mc crp

2009

Fra ugefortegnelse 2009 - 37 ændrer DBC formateringspraksis for Mc-præfikset.

Fremover anvendes stort alfabetiseringsdelfelt til denne type:

700 00 *A macadam *a McAdam *h Steve

Vi har således bragt os i overensstemmelse med DM2s almindelige metode til alfabetisering: DM2s indledning, paragraf 3.2 http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.4.htm.

I Danbib rettes felterne 100, 110, 239a, 700, 710, 739a, 770, 780, 900, 910, 600, 610, 652/654 (underdeling) i DBC's og folkebibliotekernes poster. - Dvs. alle navnefelter der indgår i langordsregistre.

Felterne rettes maskinelt.

Vi samler efterfølgende op manuelt.

Rettelsernes praktiske konsekvenser for data til og fra Danbib, meldes ud på de relevante lister (Dataind og Postmeddel).

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Ændringer i katalogkodning på netområdet pr. 201205

Ændringer i katalogkodning på netområdet pr. 201205 crp

2011

I juni 2011 blev der indgået en ny tillægsaftale til nationabibliografiaftalen, som vi på DBC nu er i fuld gang med at implementere.

En konsekvens af tillægsaftalen er, at netmaterialer integreres i de respektive nationalbibliografiske fortegnelser på basis af deres indhold (tekst, musik etc.)

Det betyder, at vi fra uge 201205 ophører med at bruge katalogkoden IDO, der hidtil har været anvendt ved registreringen af statiske tekster på nettet og istedet vil anvende katalogkoden DBF og dermed integrere online tekster fuldt ud i Dansk bogfortegnelse.

Koden NET anvendes ligeledes heller ikke mere fra uge 201205. Koden har været udtryk for bibliotekskatalogiseret netmateriale. Istedet vil bibliotekskatalogiseret netmateriale fra 201205 få tildelt BKM-kode.

Dataleverancekoden DIT udgår parallelt hermed og erstattes af DAT-koden. DIT-koden har været anvendt for netmaterialer, der skulle indgå i ugeleverancen, fordi de er blevet rettet efter de har været publiceret. Istedet vil netmaterialer, der skal publiceres i ugeleverancen, fremover få DAT-kode som andre materialer.

Konsekvensen heraf er at man fra årskiftet ikke kan bruge katalogkode til udpegning af netmaterialer men skal bruge materialebetegnelsen for online-materialer i stedet. (I Danbib: ma=xe).

Kombileverancer vil fortsætte som hidtil men blot få tilrettet søgekriterierne efter de ændrede forhold.

Ny kode i felt 008 *v: Herudover indføres fra uge 201205 også en ny kode for katalogiseringsniveau i felt 008 delfelt v. Den nye kode er 5. Koden betyder, at der er tale om kopikatalogiseret materiale. Koden vil blive anvendt, når vi kopierer fra en registrering af et fysisk materiale til en registrering af et netmateriale uden at kontrollere diverse oplysninger yderligere.

På artikel- og anmeldelsesområdet har der hidtil ikke været registreret netdokumenter nationalbibliografisk. Enkelte titler på nettet har dog været registret på projektbasis som bibliotekskatalogisering med katalogkoderne IDA og IDR. Disse koder udgår ligeledes fra uge 201205, hvor artikler og anmeldelser på nettet vil være integreret i nationalbibliografien.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen