Supplerende biplaceringer til faglitteratur erstattes af emneord

1996

Tildeling af biplaceringer der ligger ud over DK5's foreskrevne niveau - de såkaldte bibliotekskatalogiseringsbiplaceringer ophører i løbet af 1996.

Den umiddelbare anledning til denne beslutning er DBC's projekt vedrørende koordinering af emnedata.

Dette projekts primære mål er at tilvejebringe en ensartet indeksering af artikler og bøger. I projektet indgår tillige, at der skal foretages en vurdering af, om der er områder, hvor den nuværende emnebehandling kan ændres, således at den bedst muligt modsvarer de de ændrede søgebehov som følger af overgangen fra trykte til elektroniske kataloger.

De særlige biplaceringer, der her er tale om, blev i sin tid indført for at supplere emneindgangene i de trykte kortkataloger.

Siden DBC startede emneordstildelingen på bogområdet, har de imidlertid spillet en stadig mindre rolle, og er på nuværende tidspunkt da også på de fleste områder helt erstattet af emneord.
 

Faglitteratur

I første omgang vil ændringen kun berøre faglitteraturen, idet biplaceringer, der er tildelt udover reglerne i DK5, vil være erstattet af emneord for så vidt angår de faglitterære titler i A(B)+H seddelfortegnelserne.

Der er kun tre områder tilbage inden for faglitteraturen hvor de supplerende biplaceringerne har været anvendt i de senere år:

  1. Faglitteratur, beregnet til sprogundervisning. Hovedplaceres under emnet, med en supplerende biplacering i sproggruppen, f.eks. 89.4
     
  2. Fotografiske billedværker, der i følge DK5 skal placeres under emnet, er hidtil blevet biplaceret i 75.7408
     
  3. Egentlige erhvervsvejledninger, der efter reglerne placeres under faget, har fået en supplerende biplacering i 37.09

I alle 3 tilfælde vil man i dag give emneord der udtrykker det samme som de supplerende biplaceringer.
I det første, vil man give emneordet "for tyskundervisning" (niveau/brugerkategori),
i det andet bl.a. "fotografier" og "billedværker" (formbetegnelser) og
i det tredje "erhvervsbeskrivelser" (formbetegnelse)

Emneordene kan med fordel bruges som søgeindgange til dokumenterne fremfor biplaceringerne, og vil derfor fremover erstatte disse.

Skønlitteratur

For skønlitteraturens vedkommende vil biplaceringspraksis blive tage op til en nærmere vurdering i forbindelse med DBC's igangværende projekt vedr. indeksering af skønlitteratur. Resultaterne heraf forventes at foreligge inden årets udgang.

Fortsat biplaceringer i "Dansk bogfortegnelse"

For en god ordens skyld skal det understreges, at ovennævnte ændringerne ikke berører den almindelige praksis for tildeling af biplaceringer i Dansk Bogfortegnelse, hvor der fortsat kan gives op til 2 biplaceringer, hvis det er påkrævet.