Indekseringsvejledninger

Indekseringsvejledninger crp tir, 05/01 2016 - 09:17

I serien "DBC’s indekseringsvejledninger" foreligger en samlet dokumentation for DBCs koordinerede emneordsgivning på musik-, artikel- og bogområdet.

Formålet med indekseringsvejledningerne er, at de skal kunne tjene som vejledningsmateriale for de biblioteker, der selv ønsker at tildele emneord i overensstemmelse med DBC’s indekseringsprincipper.

 

Musik Faglitteratur Skønlitteratur
Indeksering af musik Indeksering af faglitteratur Indeksering af skønlitteratur

 

 

 

Indeksering af faglitteratur

Indeksering af faglitteratur crp tir, 23/02 2016 - 10:53

Kolofon

Kolofon svl tir, 21/05 2019 - 12:34
Kolofon
Udarbejdet af: DBC
Serie: DBC's indekseringsvejledning
Forside: Jakob Kühnel
Udgivelsesår: 2010
Version: 3
ISBN (trykt udgave): 978-87-552-2619-7
Udgiver: DBC

 

 

 

 

 

 

 

 

Forord

Forord svl tir, 21/05 2019 - 12:56

FORORD TIL »INDEKSERING AF FAGLITTERATUR«

Indeksering af faglitteratur er blevet til i forbindelse med DBC's projekt vedrørende koordinering af emnedata.
Udgangspunktet for projektet i 1994 var, at man ønskede en mere ensartet indeksering af hhv. faglitterære bøger og artikler.
Retningslinierne for DBC's hidtidige artikelindeksering var fastlagt under hensyntagen til de krav, man måtte stille til emneord i en trykt katalog. På bogområdet havde man siden 1986 indekseret efter de retningslinier, der er beskrevet i Søren Kaae: Verbal emneindeksering i BASIS.
Med ophøret af den trykte udgivelse af Dansk Artikelindeks var tiden moden til en revurdering af indekseringsprincipperne for artikelområdet. Samtidig var der et behov for at overveje, om den hidtidige emneordsgivning på bogområdet stadig kunne leve op til de aktuelle krav.
Målet var at »tage det bedste« af de hidtil anvendte principper og derved skabe en fælles platform for DBC's fremtidige emnedatatildeling.
Det var tillige en forudsætning, at DBC's indeksering skulle leve op til relevante standarder på området, primært: »Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri« (ISO 2788) og: »Information og dokumentation : vejledning i indeksering« (DS/INF ; 100).
Den første fase af koordineringsprojektet resulterede i et sæt fælles indekseringsprincipper for faglitteratur, der i løbet af 1996-97 har været afprøvet og justeret i Dansk biblioteksCenters daglige indekseringsarbejde. Herved blev indekseringsprincipperne omsat til praksis, og har nu fundet en form, der kan udgives til en bredere kreds.

April 1998, Susanne Thorborg, projektleder

FORORD TIL 2. UDGAVE

Efter 5 år med »Indeksering af faglitteratur« har det vist sig, at der er brug for en revision af indekseringsvejledningen. I perioden er ordforrådet vokset voldsomt, især med emneord fra artikelområdet, og det har gjort styring af emneordene vanskelig. Derfor er det nødvendigt at vælge, hvilke termer det er vigtigst at styre ved hjælp af autoritetsposter.
I forbindelse med oplægningen af en autoritetsbase på Netpunkt er målet en emneordsbase, der indeholder de bedste af de hidtil anvendte emneord, som vedligeholdes med et mere restriktivt valgt og styret forråd af kontrollerede emneord. Hovedprincippet er, at kontrollerede emneord, der oprettes autoritetspost på - autoriserede emneord - er dem som sandsynligvis optræder i flere bibliografiske poster, mens autoritetspost ikke oprettes for meget specifikke kontrollerede emneord. Om emneordet er »kontrolleret emneord« eller »autoriseret emneord« gør således ingen forskel i emnets relevans i forhold til det indekserede dokument.
Aktualitet og smidighed er stadig højt prioriteret.
Den nye udgave er gennemrevideret således at der til hvert kapitel under praktisk indeksering er tilføjet et afsnit om udformning og brug af autoritetsposter. Der er yderligere tilføjet et generelt kapitel om autoritetsposter.
Alle eksemplerne er gennemset og revideret.

April 2002, Birgit Gøtterup

FORORD TIL VERSION 3

”Indeksering af faglitteratur” udgives i 2010 i en revideret og forenklet version.
Vejledningen koncentrerer sig om at forklare og illustrere DBCs faglitterære indekseringspraksis. Den tidligere udgaves skelnen mellem emneord med eller uden autoritetsposter og beskrivelsen af oprettelse af autoritetsposter er taget ud af den nye vejledning. Dette område er kun af interesse for DBC i forbindelse med oprettelsen af autoriserede emneord til Emneordsbasen, DBCs base over kontrollerede emneord. Området bliver nu beskrevet i DBCs interne dokumentation.
Eksemplerne er revideret og ændret til udelukkende at vise eksempler på emneordene og deres brug. Der gives ikke som tidligere bibliografiske poster som eksempler.
Med hensyn til ændring i måden at indeksere på er den mest omfattende ændring sket på målgruppeområdet (afsnit 5.8). Her er tale om en gennemgribende ændring. Målgruppeemneord har hidtil været tildelt restriktivt, men efter den nye praksis tildeles de hyppigere og mere bredt, og samtidig tildeles målgruppe, brugerniveau og anvendelighed på et meget præcist niveau. Det betyder f.eks. at målgruppeemneordene i dag i langt højere grad kan bruges til at definere og afgrænse søgninger.
Herudover er der kun tale om mindre ændringer og justeringer i principperne for tildeling af emneord.
2010-versionen udkommer udelukkende i elektronisk form.

December 2010, Liselotte Surland og Birgit Gøtterup

1. Emneanalyse

1. Emneanalyse svl tir, 21/05 2019 - 13:39

Indhold:

1.1. Emneanalysens formål
1.2. Analysemodel
  1.2.1. Undersøgelse af værket
  1.2.2. Begrebsbestemmelse

I dette kapitel gennemgås DBC's analysemodel beregnet til emneanalyse af faglige værker.

Udgangspunktet for analysemodellen er Dansk Standards vejledning i indeksering (DS/INF 100:1994).

Der skelnes i analysemodellen mellem selve emneanalysen og den efterfølgende emneordsgivning. I praksis vil det dog ofte være en sammenhængende proces.

Analysemodellen er tænkt brugt til følgende formål:

 • til hjælp ved indeksering
 • som checkliste
 • ved introduktion og oplæring af nye medarbejdere

Det er ikke nødvendigvis ethvert resultat af emneanalysen, som skal udtrykkes i emneord:
Det tilstræbes, at man ved hjælp af emneordene giver en fyldestgørende karakteristik af emnet.
Der kan dog i de fastlagte indekseringsprincipper være udstukket særlige retningslinier for, om visse aspekter bedre kan udtrykkes i noten.
Udvælgelsen af emneord vil i sidste ende bero på indeksørens vurdering af væsentligt og uvæsentligt.
Analysemodellen kan dog sikre, at man ikke glemmer elementer af emneanalysen og finder frem til mulige kandidater til emneord.

1.1. Emneanalysens formål

Emneanalysens formål er at foretage en systematisk undersøgelse af værket, for efterfølgende at udtrykke værkets emner i form af emneord.

Hovedprincippet for DBC's indeksering er en værkorienteret indeksering, dvs. en indeksering som tager sit udgangspunkt i det foreliggende værk.

1.2. Analysemodel

Indekseringen består i tre faser, som ofte i praksis glider ind over hinanden:

 1. at undersøge værket og bestemme dets emner
 2. at uddrage de hovedbegreber, som emnerne består af
 3. at udtrykke begreber i emneord

I dette afsnit beskrives de 2 første faser, mens DBC's regler for, hvordan de relevante begreber skal udtrykkes i emneord, behandles i kapitel 3.

1.2.1. Undersøgelse af værket

En fuldstændig gennemlæsning af værket vil normalt ikke være mulig - eller nødvendig; men indeksøren bør sikre sig, at ingen nyttig information overses. Analysen bør - udover almindelig orientering i værket - især tage udgangspunkt i følgende dele:

 1. titel, undertitel
 2. omslag, især bagsidetekst og flaptekster
 3. abstract, resumé
 4. metadata, f.eks. forfatterens egne emneord eller metadata til onlineværker
 5. indholdsfortegnelse
 6. forord, indledning, underrubrik, kapitel/afsnitsoverskrifter, indledende sætninger til kapitler/afsnit, afsluttende sætninger i kapitler/afsnit, sammenfatninger, konklusioner
 7. illustrationer, diagrammer, tavler, incl. evt. undertekster
 8. fremhævede ord eller grupper af ord
 9. litteraturhenvisninger
 10. registre

Alle disse elementer gennemses og vurderes af indeksøren.
Giver disse elementer ikke tilstrækkelige oplysninger til emneanalysen, kan følgende inddrages:

 1. opslag i baser, primært DanBib (med henblik på at finde eventuelle prækatalogiseringer eller lignende)
 2. leksika og andre opslagsværker, lærebøger, ordbøger o.l.
 3. forlagsinformation
 4. anmeldelser, lektørudtalelser
 5. henvendelse til fagspecialister
 6. anden litteratur af forfatteren
 7. søgning på internettet

1.2.2. Begrebsbestemmelse

Efter at have undersøgt værket bestemmer indeksøren de begreber, som er væsentlige elementer i en beskrivelse af dets emne.
Følgende checkliste omfatter de elementer, som skal overvejes:

 1. hvem eller hvad handler værket om? F.eks. en person, en gruppe, et produkt, en bestemt tilstand (f.eks. en sygdom), et fænomen eller et begreb.
 2. handler værket om en aktivitet? F.eks. en handling, en operation, en mental aktivitet, en proces eller en produktionsmåde
 3. handler værket om en genstand for aktiviteten?
 4. handler værket om den, der afstedkommer aktiviteten eller udfører handlingen?
 5. handler værket om særlige midler, der er taget i anvendelse for at udføre handlingen? F.eks. særlige redskaber, metoder, instrumenter, teknikker
 6. behandles disse forhold på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt eller i et bestemt miljø?
 7. kan der udpeges nogle overordnede, underordnede eller sideordnede elementer, som er væsentlige? F.eks.: Er der personer, organisationer e.l., som er centrale i behandlingen af emnet? Er der sociale eller kulturelle forhold, som er væsentlige? »I anledning af«? Individmæssige karakteristika (køn, alder, personlighedstræk), som ikke allerede er fremdraget?
 8. har værket en bestemt form? F.eks.: lærebog, bibliografi, håndbog
 9. er værket skrevet for en bestemt målgruppe eller på et bestemt niveau?
 10. har værket en bestemt synsvinkel eller en teoretisk referenceramme?
 11. hvad kan/skal værket bruges til - hvad er anvendelsesområdet?

Afsluttende kan citeres fra Birger Hjørland(1) som inspiration til emneanalysen: ».. en emneanalyse af et givent værk forsøger at fremdrage de væsentligste, mest værdifulde egenskaber ved værkerne, enten i relation til en konkret anvendelse eller i relation til den optimale vækst i den menneskelige erkendelse«.


1) Hjørland, Birger: Informationsvidenskabelige grundbegreber : biblioteks- og informationsvidenskab. - Danmarks Biblioteksskole, 1992.

2. Principper for tildeling af emneord

2. Principper for tildeling af emneord svl tir, 21/05 2019 - 14:23

Indhold:

2.1. Formålet med emneordene
  2.1.1. Emneord i forhold til klassifikation
  2.1.2. Emneord i forhold til noter
2.2. Kontrollerede emneord
  2.2.1. Postkoordinering
  2.2.2. Indekseringsniveau: exhaustivitet og specificitet
  2.2.3. Antal emneord pr. værk
  2.2.4. Semantiske relationer
  2.2.5. Hierarkiske relationer
  2.2.6. Synonymrelationer
  2.2.7. Associative relationer
2.3. Autoriserede emneord
2.4. Supplerende søgeord

2.1. Formålet med emneordene

Det overordnede formål med indekseringen er genfinding: At værkerne dukker op i en søgning hvor de er relevante, og ikke i en søgning hvor de ikke er relevante.

Det er indeksørens opgave at tildele emneord, der dækker værkets emne. Det skal samtidig være ord, som brugeren kan tænkes at benytte som søgeord.

Formålet med indekseringen er med andre ord, at brugerne i så høj grad som muligt finder frem til de værker, der kan tilfredsstille deres informationsbehov.

Det kontrollerede emneordssystem, der bl.a. indeholder henvisninger mellem benyttede og ikke benyttede emneord, f.eks. ved synonymer, hjælper indeksørerne til at indeksere med en stor grad af ensartethed og konstistens. Det medfører samtidig en gennemskuelighed i søgningen, der forbedrer både den professionelle og den ikke-professionelle brugers mulighed for at finde det helt rigtige værk.

Når indeksøren tildeler emneord skal det være ord, man kan forestille sig, at interesserede brugere vil søge på. Man skal forsøge at forudsige så mange mulige anvendelser af et værk som muligt. Litteraturen skal ikke gemmes bag emneord, som er så specielle eller generelle, at ingen bruger vil søge på dem. I den sidste ende er det brugeren, der skal vurdere om et værk er relevant eller ej.

For at opnå størst mulig objektivitet og ensartethed i indekseringen må der endvidere tilstræbes upartiskhed hos indeksøren.

Indeksøren behøver ikke nødvendigvis at udtrykke alle de begreber, der er bestemt ved emneanalysen af værket, som emneord. Valget af begreber afhænger af formålet med emneordene. Det skal derfor vurderes om den samlede beskrivelse af værket (titel, note, emneord, klassemærke, niveaukode m.m.) svarer til værkets indhold og formål, og om forskellige typer brugere (både fagfolk og lægfolk) vil kunne finde frem til det uden at kende det på forhånd - og uden at få en hel masse andre værker samtidig, som ikke svarer helt til det ønskede.

Emneordene bruges især til søgning, men indgår også i søgerens vurdering af materialets relevans.

2.1.1. Emneord i forhold til klassifikation

Valg af emneord er principielt uafhængigt af klassifikationen, dvs. at DBC ikke automatisk giver emneord, der svarer til værkets systematiske hovedplacering.

2.1.2. Emneord i forhold til noter

Som nævnt ovenfor bruges emneordene især til søgning; men de indgår også i søgerens vurdering af materialets relevans.

Det omvendte gælder for noterne, idet de først og fremmest har til formål at supplere den formelle emnebeskrivelse, således at brugeren bliver i stand til at afgøre, om de fundne værker er relevante.

De noter, der bruges i emneindekseringen, er den indholdsbeskrivende note og den indholdsciterende note.
Indholdsbeskrivende noter skal i læsbar form beskrive indholdet, bl.a. det som ikke kan udtrykkes godt nok i emneordene. Noten kan f.eks. beskrive:

 • emner som vanskeligt kan udtrykkes i enkeltstående emneord
 • relationer, synsvinkler eller anvendelsesområder, som ikke kan udtrykkes i emneord
 • detaljer eller delemner, som kan bidrage til beskrivelsen af værket, men som er for uvæsentlige til at medtages som emneord

Noten skal være en læsbar beskrivelse af materialet og kan evt. supplere og uddybe informationen i emneordene.

Noten kan således både bidrage med yderligere ord til fritekstsøgning og sætte ord som er brugt som emneord i indbyrdes relation.

Indholdsciterende noter, der f.eks. citerer kapiteloverskrifter eller titler på dele af et samlingsværk, bruges, hvis en indholdsfortegnelse giver en overskuelig og forståelig oversigt over værkets emne. Den anvendes hyppigst ved bøger med forskelligartet fagligt indhold.

2.2. Kontrollerede emneord

Kontrollen med emneordene foregår i DBC ved hjælp af opslag både i de bibliografiske baser og i en separat emneordsbase. De enkelte emneordsposter indeholder brug-henvisninger og se også-henvisninger, og herudover noter, i det omfang det er nødvendigt for at definere begrebet og dets brug som emneord.

Der er ikke tale om en lukket emneordsliste. DBCs valg af emneord har som hovedprincip, at alle ord kan vælges - hvis blot vejledningens principper overholdes.
Der arbejdes altså ikke med tesaurus i traditionel forstand, men ved hjælp af emneordsbasen tilstræbes det, at samme ord bruges for samme emne.

2.2.1. Postkoordinering

Emneordene er beregnet til postkoordineret emnesøgning. Det får bl.a. følgende konsekvenser:

 • alle kontrollerede emneord i en post har i princippet lige stor vægt. Der kan ikke ud af emneordene læses noget om emnernes indbyrdes vægt i værket, men normalt vil værkets hovedemne kunne aflæses af klassifikationen
 • emneordene angiver normalt ikke syntaktiske relationer.

Det sidstnævnte indebærer bl.a., at man ikke ud af indekseringen kan se, om f.eks. emneordet sociologi er givet, fordi det er værkets emne, eller fordi sociologi er den anvendte metode eller synsvinkel i det indekserede værk.

2.2.2. Indekseringsniveau: exhaustivitet og specificitet

Begreber som exhaustivitet og specificitet er væsentlige, når det drejer sig om fastlæggelse af indekseringsniveau. Exhaustivitet betyder, at jo flere dele af emneanalysen, der udtrykkes i emneord, jo mere exhaustiv (udtømmende) er indekseringen. DBC giver emneord på værkets niveau, dvs. at emneordene skal dække væsentlige aspekter af værkets emne - eller (set fra søgerens synsvinkel) værket skal i væsentlig grad dække de emner, der udtrykkes i indekseringstermerne.

Indekseringens specificitet er afhængig af, i hvor høj grad værker om specifikke emner får tilsvarende specifikke emneord, mens generelle fremstillinger får tilsvarende brede - generelle - emneord. Emneord tildeles så specifikt som muligt på værkets niveau. Et værk om nattergale indekseres med dette ord og ikke med et overordnet emneord som f.eks. spurvefugle eller fugle.

Generelt indekseres der ikke på analyseniveau, dvs. enkelte afsnit eller kapitler i værket. Det betyder, at et værk om forskellige spurvefugle, f.eks. nattergale, lærker, gråspurve og svaler, får emneordet spurvefugle – ikke emneordene nattergale, lærker, gråspurve eller svaler, og at antologier almindeligvis vil blive indekseret på niveau med publikationen som helhed. Dog kan der gives emneord på analyseniveau som supplerende søgeord - se afsnit 2.4.

2.2.3. Antal emneord pr. værk

Der er ingen bestemt grænse for antallet af emneord. Antallet bestemmes af værkets informationsmængde samt de indekseringsregler, der er fastsat i denne vejledning.

2.2.4. Semantiske relationer

Som allerede nævnt er DBCs emneord beregnet til postkoordinering og angiver kun sjældent syntaktiske relationer. Der er således ikke mulighed for - som ved prækoordineret indeksering - direkte at angive relationen, ligesom der heller ikke er nogen egentlig tesaurus, der kan vejlede brugeren i emnernes indbyrdes relationer ved hjælp af RT (related term), NT (narrower term), BT (broader term), UF (used for). Emneordspostens brug- og se også-henvisninger kan i et vist omfang erstatte tesaurussen.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at man slet ikke kan udtrykke semantiske relationer mellem emneordene.
DBC's indekseringsprincipper giver følgende muligheder:

 • relationen udtrykkes ved emneordene i posten
 • relationen udtrykkes ved hjælp af en brug-henvisning (i emneordsposten)
 • relationen udtrykkes ved hjælp af en se også-henvisning (i emneordsposten)
 • relationen udtrykkes ikke

For at få et overblik over hvornår og hvordan relationer angives, gennemgås de forskellige typer relationer. Den konkrete brug og udformning af henvisninger beskrives i kapitel 4.

2.2.5. Hierarkiske relationer

Som hovedprincip bygges der ikke hierarkier ind i den enkelte post.

Som nævnt i afsnit 2 indekseres der principielt så specifikt som muligt. I nogle tilfælde vil det dog - af søgemæssige årsager - være hensigtsmæssigt tillige at indeksere med en overordnet term.

Samlende kan det formuleres sådan, at DBC prøver at give emneord, som ligger på et »almindeligt brugbarhedsniveau« i forhold til værkets emne og potentielle brugere. Det er altså vigtigt at forstå, at man angiver ordene af hensyn til de søgestrategier, man forestiller sig anvendt.
Ved beslutning om, hvorvidt der skal gives et overbegreb som emneord, er der to modsat rettede behov at tage hensyn til:

 1. Brugeren kender ikke alle, nogle få eller ingen eksempler inden for et begreb. Han vil derfor have glæde af, at overbegrebet angives i indekseringen, også selvom værket ikke handler om overbegrebet, men om det konkrete eksempel. Det specifikke emneord skal medtages som kontrolleret emneord, men er alligevel for specifikt til at dække værkets hovedemne i forhold til søgning. I sådanne tilfælde gives også et overordnet ord. F.eks. Værket handler om et konkret regneark, Excel, ikke om regneark i almindelighed. Kender brugeren ikke navnet Excel, kan værket ikke findes, hvis ikke overbegrebet regneark medtages i indekseringen. En variation af dette behov er et ønske om kombination af to eller flere emneord: brugeren ønsker værker om kalkmalerier i danske kirker, ikke kun generelt - også i enkelte kirker. Hvis ikke brugeren skal opregne alle mulige enkeltkirker, skal værket om Skovgaards kalkmalerier i Viborg Domkirke, indekseres med overbegrebet kirker udover de emneord, der direkte udtrykker værkets emne.
 2. Brugeren ønsker at finde værker, der behandler et emne, f.eks. regneark eller kirker, på et generelt niveau - ikke konkrete eksempler eller specielle emner inden for hovedemnet.

Som sagt er der tale om modsatrettede behov hos brugeren, det ikke vil være muligt at tilgodese lige godt samtidigt. Indeksøren må skønne, hvorvidt det er mest relevant at tilgodese behov 1 eller behov 2 i indekseringen af det konkrete værk.

Generelt vises der tilbageholdenhed med at indbygge disse hierarkier i indekseringen. Jo højere oppe i et begrebshierarki man er, jo sjældnere medtages et overbegreb i indekseringen. F.eks. gives »pattedyr« aldrig som overbegreb til et værk om hunde; men et værk om foxterriere indekseres også med overbegrebet »terriere«.

Om der skal indekseres med et overbegreb ved meget specifikke emner, afhænger bl.a. af mængden af litteratur om det specifikke emne.

Hierarkiske relationer udtrykkes normalt ikke ved hjælp af henvisninger i emneordsposter. Men igen her kan der være undtagelser, f.eks. hvor man må opgive at sondre mellem et underordnet og overordnet begreb (teaterkostumer brug kostumer).

2.2.6. Synonymrelationer

Synonymrelationer udtrykkes normalt ikke i den enkelte bibliografiske post, men kun i emneordsposter.

De ægte synonymer behandles typisk ved brug-henvisninger: «hørehæmmede brug hørehandicappede«. De nærmere regler herfor er beskrevet i afsnit 3.5 og i kapitel 4.

Nærsynonymer (nærtliggende ord, som ofte behandles som synonymer, selvom der er nuanceforskelle): disse vil være behandlet som ægte synonymer:

f.eks. alment byggeri brug alment boligbyggeri

Antonymer som af og til bruges som synonymer: som hovedregel vil relationen ikke være angivet. I særlige tilfælde kan der dog laves en henvisning:

f.eks. inhabilitet brug habilitet

2.2.7. Associative relationer

Associative relationer, også kaldet sideordnede eller idéassociative relationer, udtrykkes kun i begrænset omfang i form af se også-henvisninger.

f.eks.   eventyr se også sagn
  konkurs se også virksomhedslukninger
  beskæftigelsespolitik se også arbejdsløshedspolitik

2.3. Autoriserede emneord

Ved tildeling af emneord bruges så vidt muligt termer fra DBC's autoriserede emneordsforråd, som det er dokumenteret i emneordsbasen. Kontrollerede emneord, som er dokumenteret i emneordsbasen, kaldes autoriserede emneord.

Hvis der til et værk tildeles et emneord, som ikke findes i emneordsbasen, skal det vurderes, om emneordet skal oprettes som autoriseret emneord i emneordsbasen, eller om emneordet skal oprettes som kontrolleret emneord, uden at der oprettes en emneordspost.

Et emneord kan tildeles kontrolleret, uden at der oprettes en emneordspost, hvis det er udformet og tildelt efter DBC's indekseringsvejledning, men det skønnes at være så specifikt, at det ikke er sandsynligt, at der vil komme flere værker om det samme emne.

f.eks. Børnehaven Regnbuen

Hvorvidt et emneord er autoriseret eller ej har ingen indflydelse på dets søgbarhed. Der er heller ikke tale om en vurdering af, hvorvidt emnet er mere eller mindre vigtigt eller mere eller mindre relevant for det pågældende værk.

2.4. Supplerende søgeord

Man kan have behov for at udtrykke noget fra sin emneanalyse, hvor reglerne for tildeling af kontrollerede emneord gør disse mindre egnede.

Undertiden kan emnet udtrykkes i noten, men ønsker man at bruge en bestemt form af ordet, så det kan søges i samme grammatiske form som kontrollerede emneord, kan det være svært at passe ind i en sætning i noten.

I den situation kan man anvende supplerende søgeord, som ikke er underlagt de samme regler for tildeling og kontrol, som gælder for de kontrollerede emneord.

Supplerende søgeord bruges til:

 • analytiske emneord – dvs., når et emne er for sparsomt behandlet i værket, til at det kan tildeles som kontrolleret emneord efter reglerne om at indekseringen skal være på værkets niveau, men det skønnes at brugerne vil påskønne en mulighed for at søge på emnet.
 • slang, kælenavne, kaldenavne o.l. – dvs. ord, der er for slangpræget eller værdiladet til at det kan tildeles som kontrolleret emneord, men som alligevel vurderes at have søgemæssig interesse.

Reglerne for tildeling af kontrollerede emneord gælder ikke for tildeling af supplerende søgeord, men det anbefales, at man ved udformning af supplerende søgeord overholder de grundlæggende regler for udformnning af emneord, som er beskrevet i kapitel 3.

3. Udformning af emneord

3. Udformning af emneord svl ons, 22/05 2019 - 14:16

Indhold:

3.1. Ordtyper
  3.1.1. Substantiver
  3.1.2. Verber
  3.1.3. Adjektiver
  3.1.4. Adverbier
  3.1.5. Komposita (sammensatte ord)
  3.1.6. Faste udtryk
  3.1.7. Genitiv udtryk
3.2. Morfologisk kontrol
  3.2.1. Ental/flertal
  3.2.2. Bestemt/ubestemt
3.3. Retskrivningskontrol
  3.3.1. Stavning
  3.3.2. Store eller små bogstaver
  3.3.3. Symboler og tegn
3.4. Tegnsætning
  3.4.1. Bindestreger
  3.4.2. Forkortelsespunktum
  3.4.3. Tegnsætning i øvrigt
  3.4.4. Apostroffer
  3.4.5. Skråstreger
3.5. Semantisk kontrol
  3.5.1. Fremmedord. Latinske betegnelser
  3.5.2. Synonymer/nærsynonymer
  3.5.3. Homonymer
  3.5.4. Antonymer
  3.5.5. Akronymer (initialord)
  3.5.6. Andre forkortelser

3.1. Ordtyper

Som emneord anvendes almindeligvis enkeltord, ikke emneordsstrenge, dvs. der gives ikke prækoordinerede emneord, f.eks. «Danmark, miljøbeskyttelse«, bortset fra faste udtryk og sammensætninger, som f.eks. «unge indvandrere«. Jvf. Afsnit 2.2.1 Postkoordinering

3.1.1. Substantiver

Som emneord bruges fortrinsvis substantiver, der enten kan være fællesnavne eller egennavne.

Fællesnavne er ord, der betegner en gruppe, et fænomen, et begreb

f.eks. drenge
  solskin
  frygt


Egennavne er navne, der betegner bestemte personer, steder, institutioner, osv.

f.eks. Andersen, H. C.
  Birkerød
  Østre Landsret

Vedr. regler for navneformskontrol henvises til kapitel 5: Indekseringspraksis.

3.1.2. Verber

Som emneord bruges også verber i substantiveret form.

f.eks. planlægning (af: at planlægge)
  færdsel (af: at færdes)
  forkyndelse (af: at forkynde)

3.1.3. Adjektiver

Adjektiver bør som hovedregel ikke anvendes som emneord alene, hvorimod de sagtens kan indgå i et sammensat emneord oftest i ordforbindelser sammen med et substantiv

f.eks. integrerede kredsløb
  kemiske våben


Adjektiver alene repræsenteres som adjektivabstrakter ved egenskaber og begreber

f.eks. sundhed
  arbejdsløshed
  barnløshed

3.1.4. Adverbier

Adverbier forekommer kun sjældent som emneord og da som regel som led i en emneordsfrase eller faste udtryk

f.eks. for tidligt fødte

3.1.5. Komposita (sammensatte ord)

Ved komposita forstås i denne forbindelse et ord, som består af to eller flere ord, kombineret til ét sammenhængende ord

f.eks. biblioteksadministration
  naturfredning
  børnehaver


Komposita bruges som emneord:

Når begrebet/genstanden ikke kan udtrykkes uden det sammensatte ord

f.eks. vuggestuer
  trækfugle
  atomvåben


Når termen har en bestemt veldefineret betydning inden for et bestemt fagområde

f.eks. hjertesygdomme
  tandpleje


Når de to termer adskilt giver en anden mening end det sammensatte ord

f.eks. børnesygdomme
  ungdomsuddannelser
  dyrefoder

De fleste sammensatte ord, der indgår som en naturlig del af sproget, består af 2 enkeltord. Generelt stiger specificiteten med antallet af ord, der indgår i sammensætningen. Ved tildeling af emneord på sammensatte begreber skal man være varsom med at bruge ord, der er sammensat af mere end 2 termer. Det vil ofte være specifikt nok at bruge et overordnet begreb, i reglen et ord sammensat af de 2 af termerne. Brug f.eks. gødningsplanter i stedet for grøngødningsplanter. Sammensætninger med generelle begreber som -systemer, -processer, -planlægning, -arbejde m.fl. er ofte nærsynonymer til det begreb, de sammensættes med. Brug f.eks. gulvlægning for gulvlægningsarbejde og sygepleje for sygeplejeprocesser.

Som hovedregel gælder, at de sammensatte ord gives i direkte formulering, dvs. som ordene bruges i dagligt sprog, og at ordene ikke opsplittes i de enkelte bestanddele. Når de sammensatte ord betegner en handling eller proces, overvejes det dog at give såvel det sammensatte ord som ordets bestanddele. (Se også afsnit 5.1.1 Komposita (sammensatte ord)).

3.1.6. Faste udtryk

Fraser i form af faste udtryk kan bruges som emneord, hvis begreberne ikke kan udtrykkes præcist med enkelte ord.

f.eks. liv efter døden
  skole-hjem-samarbejde
  for tidligt fødte

3.1.7. Genitiv udtryk

Genitivudtryk undgås så vidt muligt. Der findes dog faste udtryk, hvor det er den mest præcise måde at udtrykke emnet på

f.eks. livets oprindelse
  menneskets afstamning

3.2. Morfologisk kontrol

Morfologisk kontrol vil sige at bestemme, hvilken grammatisk bøjningsform substantivet skal have.

3.2.1. Ental/flertal

Om et emneord anføres i ental eller flertal afhænger af, om det er tælleligt eller ikke-tælleligt.

En nem regel er: Kan man sige »hvor mange«, skal emneordet i flertal

f.eks. grønsager
  energiressourcer


Kan man sige »hvor meget«, skal emneordet i ental

f.eks. trafik
  didaktik
  komik
  elektricitet


Undtaget er organer og organsystemer, som hvert individ kun har ét af. Disse sættes, selv om de kan tælles, i bestemt form ental

f.eks. hjertet
  fordøjelsen


Ubestemt form flertal kan benyttes i de sjældnere tilfælde, hvor emnet behandles i en anden sammenhæng

f.eks. huder (om skind)
  ansigter (om portrætter eller ansigtsbemaling)


Imidlertid er der substantiver, der kan anvendes både i ental og flertal. Det drejer sig om ord, der både kan betegne et begreb og dække over konkrete genstande. Her kan begge former anvendes som emneord.

f.eks. træ (om materialet) ; træer (om planterne)


Specielt for plante- og dyrenavne gælder, at slægtsnavne (som dækker over flere arter) sættes i flertal, og at artsnavne sættes i ental

f.eks. (slægtsnavne) (artsbetegnelser)
  dagsommerfugle almindelig blåfugl
  hajer hvid haj
  roser hybenrose


Handlinger/processer, der udtrykkes med verbalsubstantiver, sættes i ental

f.eks. scanning
  visualisering


Følgende områder skal altid stå i ental:

Abstrakte begreber og fænomener

f.eks. sorg
  personlighed


Egenskaber

f.eks. hårdhed
  dybde
  opløselighed


Trosretninger eller andre former for »-ismer«

f.eks. kristendom
  marxisme
  dokumentarisme


Aktiviteter

f.eks. vask
  leg


Faglige discipliner

f.eks. arkitektur
  biologi

3.2.2. Bestemt/ubestemt

Almindeligvis anføres substantivet/emneordet i ubestemt form

f.eks. fugle
  postbude
  naboer


Bestemt form anvendes ved genstande og begreber, som der kun findes én af

f.eks. jorden
  månen (jordens måne)


eller ved fænomener, som fra en dansk synsvinkel er veldefineret

f.eks. besættelsestiden
  folkekirken
  folkeskolen


Undtaget fra hovedregelen om ubestemt form er også organer og organsystemer, som hvert individ kun har ét af

f.eks. hjernen

3.3. Retskrivningskontrol

Indekseringstermer skal altid følge gældende retskrivningsregler, som de er beskrevet i »Retskrivningsordbogen«, udgivet af Dansk Sprognævn. Der suppleres med andre typer ordbøger: »Nudansk Ordbog«, »Fremmedordbogen«, »Nye ord i dansk«, m.m.

3.3.1. Stavning

Hvor der er valgfrihed mellem to eller flere stavemåder, skal den mest anvendte form vælges, og der henvises evt. fra de andre former.

f.eks. eksorcisme (med henvisning fra exorcisme)
  yoghurt (med henvisning fra jogurt)

Fritekstsøgninger kan undertiden give indeksøren et indtryk af, hvad der er den mest anvendte form. Denne slags søgninger kan dog kun være vejledende og er ikke autoritative mht. valg af stavemåde.

3.3.2. Store eller små bogstaver

Generelt skrives emneord med små bogstaver

f.eks. tvillinger

Undtaget er egennavne, der skrives med store bogstaver, i henhold til »Retskrivningsordbogen«. Ved egennavne, der består af flere ord skrives det første og de næstfølgende betydende ord med stort begyndelsesbogstav, hvorimod mindre betydende ord (bindeord, forholdsord) skrives med småt

f.eks. Det Kongelige Teater
  Kristelig Forening for Unge Mænd
  Den Europæiske Union

Hvor der i følge »Retskrivningsordbogen« er valgfrihed mellem store og små bogstaver, foretrækkes små.

3.3.3. Symboler og tegn

Der kan i et emneord indgå tegn eller symboler. I sådanne tilfælde anvendes den bogstaverede form af emneordet:

f.eks. paragraf 105-institutioner

Der kan udarbejdes henvisning fra «§ 105-institutioner«, men dette vil søgemæssigt ofte være uden betydning, da mange bibliotekssystemer vil ignorere §-tegnet.

3.4. Tegnsætning

3.4.1. Bindestreger

Anvendelse af bindestreg i emneord forekommer i en del tilfælde. Ofte vil de optræde i udenlandske ord, nye ord og sammensætninger. Efterhånden som de indgår i det danske sprog, fjernes bindestregen ofte. F.eks. elektriske biler ; el-biler ; elbiler og u-lande ; ulande

OBS! Bindestreg anvendes ikke med henblik på at tydeliggøre betydningen af et ord. Hvis udtrykket forudsættes bekendt for brugerne, skrives ikke bindestreg, f.eks. «bodybuilding« ikke «body-building«.

Søgemæssigt fungerer bindestregen som et mellemrum, dvs. anvendes bindestreg laver man reelt to emneord. Bindestreger bruges i begrænset omfang.

Bindestreger bruges i følgende tilfælde:

1. i sammensætninger med forkortelser

f.eks. hiv-smittede
  EU-ret
  PH-lamper


2. i sammensætninger med taltegn eller symboler

f.eks. 3-måneders kolik
  6-dages krigen


3. i sammensætninger med bogstaver

f.eks. B-aktier
  p-piller
  t-shirts


4. i sammensætninger hvor et fælles led er udeladt

f.eks. bygge- og anlægssektoren
  syns- og skønsmænd

Hvis det er muligt, opløses udtrykket dog i dets enkelte dele, f.eks. »byggesektoren« og »anlægssektoren«.


5. i sammensætninger med sideordnede led

f.eks. tæt-lav bebyggelse
  forældre-barn-forholdet
  Lolland-Falster


6. i sammensætninger med udenlandske udtryk

f.eks. drive-in
  know-how


7. i gruppesammensætninger

Gruppesammensætninger er sammensætninger, hvor førsteled består af mere end ét ord

f.eks. ad hoc-udvalg

Hovedregelen er, at der kun sættes bindestreg mellem næstsidste og sidste ord.


8. Der findes en del undtagelser, især ved faste udtryk

f.eks. ud-af-kroppen-oplevelser
  skole-hjem-samarbejde


9. ved sammensætninger med 'ikke'

f.eks. ikke-voldelig kommunikation


10. i sammensætninger med navne

f.eks. Sirius-patruljen


11. i sammensætninger med betydningen fra-til

f.eks. Helsingør-Helsingborg Overfarten

3.4.2. Forkortelsespunktum

Forkortelsespunktum bruges ved navne som emneord

f.eks. A.P. Møller (firma)
  Grundtvig, N. F. S.


Desuden anvendes forkortelsespunktum ved professioner og titler

f.eks. cand.mag.


Når et ord eller et navn er blevet et akronym (initialord), anvendes ikke forkortelsespunktum

f.eks. aids
  NATO

3.4.3. Tegnsætning i øvrigt

Tegnsætning følger retskrivningsreglerne.

3.4.4. Apostroffer

Apostrof bruges ikke til at tydeliggøre et emneord

f.eks. mafiaen ikke mafia'en
  jeget ikke jeg'et


Apostrof kan bruges ved flertal af akronymer

f.eks. pc'er

3.4.5. Skråstreger

Skråstreg bruges i visse forkortelser og mest i korporationsnavne

f.eks. Peter Bodum A/S


Skråstreg optræder også hyppigt i varemærker, standarder m.m.

f.eks. A-200TP/16
  EMI/RFI-test

3.5. Semantisk kontrol

Semantisk kontrol er en kontrol af emneord for deres betydningsmæssige indhold og indbyrdes relationer, f.eks. valg mellem fremmedord og danske termer og valg mellem synonymer.

3.5.1. Fremmedord. Latinske betegnelser

Fremmedord er ord, som er optaget fra et fremmed sprog, og som ikke er tilpasset det modtagende sprogs struktur.
Såfremt der findes dækkende danske ord, foretrækkes disse fremfor fremmedord eller latinske betegnelser.

Der laves henvisning fra den ikke foretrukne form

f.eks. fosterudvikling frem for embryologi
  indvandrere frem for immigranter
  udviklingslære frem for evolution


Hvis der ikke findes tilsvarende danske ord, indekseres med fremmedordet

f.eks. immunologi
  teambuilding
  cystisk fibrose


Hvis et fremmedord eller en latinsk betegnelse har vundet hævd frem for den danske, vælges den.
Latinske betegnelser bruges især inden for områderne medicin og veterinærmedicin (anatomi, sygdomsnavne), zoologi og botanik (arts- og slægtsnavne) og sprog (grammatiske begreber).

f.eks. meningitis frem for hjernehindebetændelse
  kiromanti frem for håndlæsning
  verber frem for udsagnsord

Der laves brug-henvisninger fra de ikke foretrukne former.

3.5.2. Synonymer/ nærsynonymer

Som synonymer betragtes i denne sammenhæng ord med samme eller omtrent samme betydning, hvor valg af en foretrukken form er hensigtsmæssig.
Når et begreb og dets evt. synonymer/nærsynonymer er bestemt, vælges den foretrukne form ud fra flg. kriterier:

 1. hvilket ord blandt synonymerne er mest etableret i daglig sprogbrug?
 2. hvilket ord er det mest neutrale?

Der laves altid henvisning fra det ikke anvendte.

  sygehuse brug hospitaler
  verber frem for udsagnsord

3.5.3. Homonymer

Homonymer er ord, som er stavet eller lyder ens, men har forskellige betydninger. I denne sammenhæng er det kun de, der staves ens, der giver problemer. Disse emneords betydningsforskelle kan forklares ved hjælp af en præciserende tilføjelse i parentes. I praksis gives tilføjelsen kun til den betydning, der vurderes som den mest specielle.

  mus
  mus (dataudstyr)
  italienere
  italienere (høns)

3.5.4. Antonymer

Antonymer er ord med modsat betydning af et andet

  fascisme - antifascisme
  habilitet - inhabilitet


Undertiden kan det være relevant at behandle dem som synonymer, dvs. vælge den ene form med henvisning fra den anden.

f.eks. inhabilitet brug habilitet

3.5.5. Akronymer (initialord)

Akronymer er ord, der er dannet af begyndelsesbogstaverne i flere ord. Der indekseres med akronymer, der har vundet hævd i sproget

  NATO frem for North Atlantic Treaty Organization
  aids frem for acquired immune deficiency syndrome

3.5.6. Andre forkortelser

Almindeligvis skal forkortelser opløses, bl.a. for at undgå sammenfald i bogstavkombinationer. Hvis den fuldstændige form sjældent eller aldrig bruges, indekseres med forkortelsen

  moms frem for merværdiomsætningsafgift
  hf frem for højere forberedelseseksamen

4. Henvisninger

4. Henvisninger svl tir, 28/05 2019 - 10:32

Indhold:

4.1. Brug-henvisninger (se-henvisninger)
  4.1.1. Se også-henvisninger

Henvisninger er en del af kontrollen i emneordssystemet. Kontrollens sigte er dels at lave en semantisk kontrol af de anvendte indekseringstermer, dels at lede brugeren hen til det eller de emneord, der bliver foretrukket frem for andre (synonymkontrol).

En præcis betydningsmæssig kontrol af alle anvendte indekseringstermer er uhyre arbejdskrævende. Den betydningsmæssige forskel mellem nærsynonymer vil desuden ofte afspejle relevante forskelle i den litteratur, der bruger de forskellige termer, hvorfor det kan være rimeligt at bevare flere ord.

4.1. Brug-henvisninger (se-henvisninger)

Brug-henvisninger anvendes i følgende tilfælde:

1. Ved stavevarianter (stavemåden i Dansk Sprognævns retskrivningsordbog følges. Ved valgfrihed vælges den oftest foretrukne form).

f.eks. jogurt brug yoghurt
  exorcisme brug eksorcisme


2. Når akronymer er valgt som indekseringsterm, henvises der fra den fuldt udskrevne form.

f.eks. Irish Republican Army brug IRA
  computer aided design brug CAD


3. Mellem fremmedord/latinske betegnelser og det danske ord

f.eks. brætsejlads brug windsurfing
  homepages brug hjemmesider
  cancer brug kræft


4. Hvis en form for forkortelse undtagelsesvis er valgt som indekseringsterm, fordi den fuldstændige form sjældent eller aldrig bruges, gives henvisning fra den fuldstændige form

f.eks. merværdiomsætningsafgift brug moms
  højere forberedelseseksamen brug hf


5. Ved synonymer

f.eks. kostalde brug kvægstalde
  gamle brug ældre


6. Ved sammenføring af nærsynonymer, hvor man har opgivet at opretholde en skelnen mellem begreberne

f.eks. byomdannelse brug byfornyelse
  sygehuse brug hospitaler


7. Undertiden behandles antonymer som synonymer

f.eks. inhabilitet brug habilitet


8. Ved hierarkiske relationer. Dette er en type henvisninger, der normalt ikke bruges, men der er undtagelser, hvor man har valgt ikke at skelne mellem et underordnet og et overordnet begreb

f.eks. teaterkostumer brug kostumer
  cocktails brug drinks


9. Ved Navneformer. Henvisninger til person- og korporationsnavne udformes efter reglerne i katalogiseringsreglerne.

4.1.1. Se også-henvisninger

Se også-henvisninger bruges restriktivt. De gives ikke hierarkisk, men bruges mellem ord på samme «niveau« og henviser altid begge veje

f.eks. ekspeditioner se også opdagelsesrejser
  opdagelsesrejser se også ekspeditioner

De kan bruges i følgende tilfælde:

1. Mellem beslægtede emner

f.eks. beskæftigelsespolitik se også arbejdsløshedspolitik
  arbejdsløshedspolitik se også beskæftigelsespolitik


2. Hvor terminologien på et område er skiftet

f.eks. børnehjemsbørn se også institutionsbørn
  institutionsbørn se også børnehjemsbørn


3. Ved korporationers navneskift

f.eks. Danmarks Radio se også DR
  DR se også Danmarks Radio


4. Ved landes og byers navneskift, der ofte signalerer en politisk ændring, eller hvor landenavnene ikke dækker to helt identiske regioner

f.eks. Leningrad se også Skt. Petersborg
  Skt. Petersborg se også Leningrad

5. Indekseringspraksis

5. Indekseringspraksis svl tir, 28/05 2019 - 14:38

Indhold:

5.1. Fællesnavne
  5.1.1. Komposita (sammensatte ord)
5.2. Personnavne
  5.2.1. Valg af navneformer
5.3. Korporationsnavne
  5.3.1. Valg af navneformer
5.4. Stednavne
  5.4.1. Valg af navneformer
  5.4.2. Stednavne i direkte form
  5.4.3. Stednavne i adjektivisk form
5.5. Periodebetegnelser
  5.5.1. Udformning af periodebetegnelser
  5.5.2. Verbale tidsangivelser
5.6. Titler
  5.6.1. Valg af form
5.7. Formbetegnelser
5.8. Målgruppe - brugerniveau - anvendelighed
  5.8.1. Lærebøger/undervisningsmaterialer
  5.8.2. Folkeskolen
  5.8.3. De gymnasiale uddannelser
  5.8.4. Andre uddannelsesniveauer
  5.8.5. Aldersgrupper og niveau
  5.8.6. Andre målgrupper

5.1. Fællesnavne

Som emneord bruges almindelige danske ord og ordforbindelser. Hovedprincippet for sprogbrugen er at ramme det, som de fleste brugere vil forsøge sig med og finde mest naturligt. Som det ses i kapitlerne om praktisk indeksering og principper for udformning af emneord, følges en række regler mht. valg af ord (f.eks. danske ord fremfor udenlandske og fremmedord); men alle regler kan overtrumfes af et ord, som er det mest udbredte i praksis.

Det er tilladt at anvende dagligdags ord, populærudtryk eller slang, f.eks. låneord som airbags, plug-ins, intifada eller downsizing. Findes der et dansk udtryk, som er det mest udbredte, bruges dette.

Findes der en mere officiel term, vurderes det, om emnet er bedst kendt under slangudtrykket eller den officielle term. Der udarbejdes en se-henvisning fra den ikke benyttede term. F.eks. får emneordet «kogalskab« henvisning fra BSE og bovin spongiform encephalopati.

Mange nye ord opstår ved at kombinere ord, ligesom mange specifikke begreber vil være sammensatte ord. I daglig tale og i medierne bruges sammensatte ord, som dækker mere eller mindre komplicerede forhold, og som fungerer i en aktuel situation. Ordet «fiskedød« er f.eks. brugt i forbindelse med «iltsvind« i de indre danske farvande, og karakteriserer et fænomen (at fiskene pludselig dør i stort tal). Ordet er en parallel til ordet «skovdød« og er efterhånden indgået som et begreb i megen miljølitteratur.

Fænomener, som kun kendes ved et slangpræget udtryk, som f.eks. kogalskab, kan bruges. Slang og modeprægede ord bør kun bruges som emneord, hvis man er sikker på, at det ikke er »døgnfluer«. Slangprægede nydannelser optræder især inden for humaniora og samfundsvidenskab og er ofte tæt forbundne med nyhedsmedier og pressen.

Værdiladede udtryk som f.eks. papfædre, pampere eller kystbanesocialister undgås.

Vælger man at medtage et slangudtryk som emneord, kan man supplere med en henvisning fra en mere »officiel« term, der kan sikre genfinding, hvis slangudtrykket glider ud af sproget igen.

5.1.1. Komposita (sammensatte ord)

Som hovedregel anvendes de sammensatte ord i den form de optræder, dvs. de opsplittes ikke.

f.eks. brystkræft, naturbeskyttelse, voksenuddannelse, danmarkshistorie.

I nogle tilfælde vil en kombination af de opsplittede ord enten ikke give mening eller ikke give den samme mening som det sammensatte ord

f.eks. børnehaver, børnesygdomme, folkedans

Komposita, hvori der indgår en proces, opsplittes heller ikke automatisk, men det vurderes i de enkelte tilfælde, om opsplitning i væsentlig grad forbedrer brugerens mulighed for at genfinde værket og om opsplitningen giver rimelige, dækkende søgninger.

Komposita, hvori der indgår en proces, er karakteriseret ved:
-2. led angiver en proces og 1. led angiver et objekt: det/den processen ”går ud over”

f.eks. affaldsdeponering

Procesord, der kan opsplittes, er

f.eks. kvælstofforurening (kvælstof, forurening) og blioteksforskning (forskning, biblioteker)

Procesord, der er veletablerede, opsplittes ikke

f.eks. byplanlægning og slægtsforskning

5.2. Personnavne

Navne på personer bruges som emneord, når et værk handler om en persons liv og/eller værk, eller når personen i øvrigt er en central del af et værks emne.

Hvis et værk behandler et emne, som er nært knyttet til en person, kan personnavnet også gives som emneord, selv om personen egentlig ikke er hovedemnet. F.eks. hvis det handler om en persons teorier inden for et emne.

Søgninger, hvor der alene søges på personnavne, giver altså andet end biografier og erindringer.

Yderligere gennemgang af praksis for indeksering af værker om personer eller personrelaterede emner findes i afsnit 6.1.

5.2.1. Valg af navneformer

Personnavne som emneord gives i den almindelige vedtagne navneform. Findes navnet ikke i vedtagen form i forvejen, udformes det i overensstemmelse med katalogiseringsreglerne, del 1, kapitel 2.

5.3. Korporationsnavne

Navne på enkelte korporationer som f.eks. institutioner og organisationer anvendes som kontrollerede emneord, når emneanalysen siger, at det er værkets emne. Men hvis korporationen blot er udgiver eller tilfældigvis er stedet, hvor f.eks. en handling udføres, gives ikke emneord på korporationen.

5.3.1. Valg af navneformer

For korporationsnavne gælder tilsvarende personnavne, at man bruger den samme navneform, som bruges som vedtagen form ved katalogiseringen.

For korporationer, der har skiftet navn, anvendes det navn, der var gældende på det tidspunkt, værket omhandler.

Udformning af korporationers navneformer følger i øvrigt de regler, der er beskrevet i katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 3.

I særlige tilfælde kan katalogiseringens vedtagne navneform være uhensigtsmæssig til emnesøgningsformål. Indeksøren kan i sådanne tilfælde foretrække en alternativ navneform til emneordet:

f.eks. STASI fremfor Tyskland (DDR). Ministerium für Staatssicherheit

5.4. Stednavne

Stednavne som emneord gives til værker, hvor stedet er en del af værkets emne.

5.4.1. Valg af navneformer

Stednavne udformes på samme måde som geografiske navne i katalogiseringsreglerne. Dvs., at katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 3 § 72-74 følges, dog således at det ved lokaliteter i andre lande gælder, at den danske form anvendes, såfremt den er den mest brugte:

f.eks. Rhinen foretrækkes for Rhein

Der laves henvisninger fra de ikke anvendte former.

Ved landes og byers navneskift - der ofte signalerer en politisk ændring, eller hvor landenavnene ikke dækker to helt identiske regioner - indekseres som regel med det navn, stedet havde i den pågældende periode. Der laves se også-henvisninger mellem stednavnene:

f.eks. Congo se også Zaire
  Leningrad se også Skt. Petersborg


I enkelte tilfælde hvor man har skønnet, at en differentiering ikke har været nødvendig, benyttes en brug-henvisning:

f.eks. Siam brug Thailand
  Peking brug Beijing

5.4.2. Stednavne i direkte form

Stednavne i direkte form bruges ved geografiske beskrivelser og historiske fremstillinger og ellers i følgende tilfælde:

1. Ved fremstillinger, der omhandler emner, som ikke kan flyttes fra deres oprindelsessteder, f.eks. fysiske objekter, biologiske systemer, bygninger og lignende.

f.eks. Sankt Petri Kirke ; København
  pyramider ; Egypten


2. Ved fremstillinger hvor det geografiske område er rammen for begivenheder, aktiviteter o.lign.

f. eks. mafiaen ; Sicilien ; Italien


3. Ved fremstillinger hvor det geografiske emneord angiver et emnes oprindelse.

f.eks. Danmark ; ulandsbistand
  Danmark; eksport

I eksemplet med ”Danmark ; eksport” vil der ofte også være emneord på modtagerlandet, f.eks. USA. Her kan man ikke se relationen mellem emneordene dvs. om det er dansk eksport til USA eller omvendt. I sådanne tilfælde vil den korrekte sammenhæng fremgå af titel eller note.

5.4.3. Stednavne i adjektivisk form

Stednavne i direkte form bruges i overvejende grad. Man vælger dog at gengive et stednavn i adjektivisk form i følgende tilfælde:

1. I faste ordforbindelser. Med dette menes ordforbindelser, hvor det vil være meningsforstyrrende at opsplitte det i land + emne:

f.eks. kinesisk astrologi
  den franske revolution


2. Ved emner inden for sprog, litteratur, kunst (ekskl. musik og arkitektur) og kunsthåndværk, hvor emnets oprindelsessted er en integreret del af emnet:

f.eks. italiensk sprog
  dansk litteratur
  fransk malerkunst
  græsk skulptur
  latinamerikansk dans


3. I enkelte andre ordforbindelser hvor brugen af den adjektiviske form er naturlig / umisforståelig / præciserende. Det drejer sig f.eks. om emner, der er nationalt og/eller etnisk traditionsbundne eller integrerede:

f.eks. det danske mindretal
  bosniske flygtninge

5.5. Periodebetegnelser

Hvis et værk beskriver en eller flere bestemte tidsperioder, kan det være relevant at medtage disse i indekseringen.

5.5.1. Udformning af periodebetegnelser

Perioder betegnes primært med arabertal:

Århundreder betegnes således:
1100-1199 ikke det 12. århundrede
1200-1299 ikke 1200-tallet

Årtier betegnes således:
1510-1519
1980-1989 ikke 1980'erne

Tidsperioder før Kristi fødsel angives:
299-200
2999-2000

Tidsperioderne omkring Kristi fødsel angives:
9-1
1-99

Nutiden angives med det aktuelle årti
2010-2019

Der laves brug-henvisninger fra de ikke anvendte former:

f.eks. det 19. århundrede brug 1800-1899
  1800-tallet brug 1800-1899


Fremstillinger der dækker flere perioder:
Når en fremstilling dækker flere end 3-5 århundreder, bruges årtusindet som periodeangivelse. Når fremstillingen dækker flere end 3-5 årtier, gives århundredet som periode, men altså ikke de pågældende tiår.

Dette er den generelle regel, men der er eksempler, hvor der er givet flere årtier, typisk til værker der behandler, f.eks. 2-3 årtier på hver side af et århundredeskifte eller behandlinger af 1. halvdel af 1900-tallet. Dette skyldes, at tæt ved vor egen tid føles det som tomgang at give hele århundredet.

5.5.2. Verbale tidsangivelser

Der bruges verbale tidsangivelser for geologiske eller historiske epoker som f.eks. istiden, vikingetiden, bronzealderen, middelalderen, oldtiden. Hvis værket omhandler en del af perioden, udtrykkes perioden også i tal.

Konkrete historiske begivenheder får emneord på den historiske begivenheds navn som fællesnavn og på periodebetegnelsen, der dækker den periode, hvor begivenheden fandt sted.

f.eks. 2. verdenskrig ; 1940-1949
  krigen 1864 ; 1860-1869

5.6. Titler

Til værker, der omhandler bestemte værker, kan gives emneord på værkets titel. Der skal være tale om en grundig analyse af værket, for at der gives emneord på titlen. Ved et værk med en titel forstås et resultat af intellektuelt eller kunstnerisk arbejde.

Navne på edb-programmer, legetøj og forskellige typer af spil f.eks. skak, ludo etc. opfattes ikke som titler. Titler på enkelte spil f.eks. World of warcraft, Fætter Kanin o.lign, hvor spillet er emnet, indekseres med titlen som emneord.

5.6.1. Valg af form

Ved valg mellem dansk og udenlandsk titel vælges den danske. Hvis der ikke findes en dansk titel, vælges den udenlandske.
Hvis den udenlandske titel er mere kendt end den danske, anvendes den udenlandske,

f.eks. Strictly ballroom fremfor De forbudte trin

Hvis det skønnes relevant, kan der laves brug-henvisning eller se også-henvisninger fra den ene form til den anden.

Titler som emneord gengives i den mest kendte form, hvis valget står mellem flere titler eller flere former. Titlen gengives i moderne retskrivning med henvisning fra afvigende stavemåde, der fremgår af materialet.

f.eks. Snedronningen fremfor Sneedronningen

Titler på andre materialer, som f.eks. kunstværker, forsøges verificeret i opslagsværker.

Hvor der ved den deskriptive katalogisering anvendes uniforme titler, tilstræbes det, at man vælger disse. Der er dog undtagelser, hvor den uniforme titel er uhensigtsmæssig i søgning:

Den uniforme titel for Mosebøgerne i følge Katalogiseringsreglerne er: Bibelen. GT. Mosebøgerne (med henvisning fra Mosebøgerne) men Mosebøgerne anvendes som kontrolleret emneord.


Hvis det oprindelige værk ændres til genbrug i et andet medium, får det nye, afledte værk en tilføjelse.

f.eks. Den usynlige hær
  Den usynlige hær (film)
  Den lille havfrue
  Den lille havfrue (film)
  Den lille havfrue (skulptur)


Ved sammenfald mellem en samlings titel og titel på enkeltbidrag tilføjes formbetegnelsen til enkeltbidraget.

f.eks. Anubis
  Anubis (digt)
  Agerhønen
  Agerhønen (novelle)

5.7. Formbetegnelser

Ved formbetegnelser forstås her betegnelser for materialernes indre form - ikke den ydre form: bøger, dvd’er, fotografier mv.

Bemærk at et ord sagtens kan optræde både som formbetegnelse og som almindeligt emneord. Eventyr f.eks. findes både som emne: om eventyret som genre, og som form: de konkrete eventyr.

Der kan være flere grunde til at skelne mellem værkernes indre form:
Den kan være forskellig fra den almindelige fortællende eller oplysende tekst

f.eks. kataloger
  bibliografier
  ordbøger


Den kan have en bestemt »stil«, en slags litterær genre,

f.eks. sange
  eventyr
  nekrologer
  aforismer


Den kan være en slags faglitterær genre, hvor der forventes at findes bestemte oplysninger

f.eks. kogebøger
  strikkeopskrifter
  tests


En del formbetegnelser kan, sammen med et emne, indgå som led i en del faste sammensatte udtryk, f. eks fremmedordbøger, frimærkekataloger m.m. Disse bøger indekseres med den sammensatte betegnelse, desuden gives den »rene« formbetegnelse f.eks. »ordbøger« samt emnet.

f.eks. ordbøger ; fremmedordbøger
  frimærkekataloger ; kataloger

Formen »udstillingskataloger« er en undtagelse, der aldrig opdeles, da den betragtes som så fast en form, at det virker meningsløst at give »kataloger«.

5.8. Målgruppe - brugerniveau - anvendelighed

Målgruppe angives, hvis en specifik målgruppe fremgår af materialet – omslag, forord m.v. eller af medfølgende materiale. Ofte angives en primær målgruppe, hvorefter der tilføjes, at værket også er for andre interesserede. F.eks. kan der være angivet, at et værk er for advokater, men også interessant for jurastuderende eller advokatsekretærer m.fl. I disse tilfælde angives kun den eller de primære målgrupper.

Ved angivelse af målgruppe og/eller brugerniveau er der, lige så vel som for de almindelige emneord, foretaget nogle valg med hensyn til syntaks og foretrukken form med henvisninger fra den ikke foretrukne form.

f.eks. for højere handelseksamen brug for hhx
  for medicinstuderende brug for lægeuddannelse


For at skelne målgruppe- og niveauemneord fra almindelige faglitterære emneord indledes emneordet med ordet »for«. Se dog undtagelser under afsnittet Aldersgrupper og niveau 5.8.5. I nogle tilfælde kan en målgruppe ikke udtrykkes kort på formlen »for …« . I disse tilfælde kan der formuleres en note.

f.eks. Beregnet til samtale mellem børn og voksne om vold i familien


På artikelområdet anvendes ikke målgruppe.

5.8.1. Lærebøger/undervisningsmaterialer

For undervisningsmaterialer og lærebøger angives emneord på uddannelsesniveau, som f.eks. »for stx«. Praksis for de enkelte uddannelsesniveauer angives nedenfor i 5.8.2-5.8.4.

Materialer, der generelt har sigte på, at voksne kan dygtiggøre sig via kurser og lignende, får »for voksenundervisning«.

5.8.2. Folkeskolen

Ved materialer beregnet til folkeskolen angives altid »for folkeskolen« kombineret med eventuelle klassetrin.

f.eks. for folkeskolen ; for 4. klasse


Hvis materialet er for flere klassetrin, angives alle klassetrin.

f.eks. for folkeskolen ; for 1. klasse ; for 2. klasse ; for 3. klasse ; for 4. klasse


I folkeskoleregi bruges et fast begreb »for begynderundervisning« til den første indlæring, og udtrykket anvendes som emneord, hvis det fremgår af materialet.

Desuden angives skolefaget, hvis materialet retter sig mod et bestemt fag, som f.eks. »for historieundervisning«

Børnelitteratur får desuden angivelse af alderstrin som beskrevet under afsnittet Aldersgrupper og niveau 5.8.5.

5.8.3. De gymnasiale uddannelser

Ved materialer beregnet for gymnasial uddannelse gives altid »for gymnasiale uddannelser« kombineret med de enkelte gymnasiale uddannelser.

For de enkelte gymnasiale uddannelser bruges fast termerne »for stx«, »for hf«, »for hhx« eller »for htx«.

Materialerne får emneord på alle de gymnasiale uddannelser, der er nævnt som målgruppe. Det betyder, at et materiale, som angiver at være beregnet for de gymnasiale uddannelser, udover »for gymnasiale uddannelser«, vil få alle de enkelte gymnasiale uddannelser, som materialet retter sig mod, som målgruppeemneord:

f.eks. for gymnasiale uddannelse ; for stx ; for hf ; for hhx ; for htx


Hvis materialet henvender sig til bestemte gymnasiale uddannelser, eksempelvis stx og hf, vil det udover »for gymnasiale uddannelser«, få de anførte gymnasiale uddannelser som målgruppeemneord:

f.eks. for gymnasiale uddannelser ; for stx ; for hf


I de gymnasiale uddannelser er de enkelte fag niveaudelt fra niveau C- A. Derfor angives faget og fagets niveau. Materiale beregnet til undervisning i kemi på A-niveau i gymnasiet få emneordene:

for gymnasiale uddannelser ; for stx ; for kemiundervisning ; for A-niveau


I de (få) tilfælde, hvor et materiale retter sig mod forskellige fag på forskellige niveauer, f.eks. for kemi på A-niveau og fysik på B-niveau vil en kombinatorisk søgning på f.eks. fysik og a-niveau give et forkert resultat. I disse tilfælde udtrykkes den korrekte sammenhæng mellem fag og niveau i en note.

5.8.4. Andre uddannelsesniveauer

For materialer, der retter sig mod studerende ved uddannelser til primært én bestemt profession eller i et bestemt fag angives brugerkategorien ved navnet på uddannelsen i ubestemt entalsform.

f.eks. for automekanikeruddannelse
  for arkitektuddannelse
  for social- og sundhedshjælperuddannelse
  for pædagoguddannelse


Grundfag inden for erhvervsuddannelserne er niveaudelt fra F-C, og får emneord på niveau på samme måde som beskrevet under de gymnasiale uddannelser.

5.8.5. Aldersgrupper og niveau

Der angives aldersbetegnelser som f.eks. »for unge« »for ældre« samt »for forældre«, der ikke er en aldersbetegnelse, men dog er et bestemt aldersafsnit i livet, når materialet er beregnet for en specifik aldersgruppe, men ikke hvis materialet blot på en eller anden måde handler om aldersgruppen.

f.eks. for unge
  for forældre


For børnelitteratur angives den aldersgruppe, som materialet henvender sig til, dog højst 16 år. Aldersangivelsen formuleres som et aldersinterval.

f.eks. for 3-5 år
  for 12-15 år


Hvis materialet kræver formidling, dvs. hvis teksten ikke kan forventes at kunne læses eller forstås af barnet selv eller har en alvorlig karakter, kan aldersangivelsen kombineres med »formidling …«.

f.eks. formidling for 10-12 år


Aldersangivelsen kan også kombineres med materialets anvendelighed til såvel formidling for mindre børn som selvlæsning af større børn. Emneordet »selvlæsning for …« anvendes kun i denne kombination

f.eks. formidling for 5-8 år
  selvlæsning for 9-12 år


Bøger, som er specielt tilrettelagt, for at de skal være lette at læse, får emneordet »let at læse«. Hvis bogen yderligere er beregnet for begynderlæsere, får den også »for begynderlæsere«.

Deciderede undervisningsmaterialer får ikke alder, men kun klassetrin som emneord, som beskrevet under afsnit 5.8.2.

Se også ”Indeksering af skønlitteratur” (5.5.2. Aldersgrupper og niveau).

5.8.6. Andre målgrupper

Materialer kan være rettet mod andre specifikke grupper af mennesker end lige inden for uddannelsessystemet. Der kan angives målgrupper inden for mange forskellige områder, som f.eks. erhvervsgrupper, nationaliteter, sprogfællesskaber m.v., hvis målgruppen er specifikt nævnt i værket.

f.eks. for sygeplejersker
  for iværksættere
  for spejderledere
  for tyrkere
  for udlændinge
  for engelsktalende


Ved materialer rettet til patientgrupper anvendes sammensætninger med -patienter.

f.eks. for kræftpatienter
  for gigtpatienter


Hvis patientgruppen har et selvstændigt navn anvendes dette.

f.eks. for diabetikere
  for allergikere


Materialer som er skrevet til brug i enkelte former for institutioner for institutionsformen som målgruppe, så vidt muligt i ubestemt flertalsform.

f.eks. for børnehaver
  for handelshøjskoler

6. Særlige værktyper

6. Særlige værktyper svl man, 03/06 2019 - 10:23

Indhold:

6.1. Litteratur om personer
  6.1.1. Biografier
  6.1.2. Kunst og litteratur
  6.1.3. Øvrige områder
  6.1.4. Bibliografier - diskografier
  6.1.5. Breve - Dagbøger - Anekdoter
  6.1.6. Sygehistorier
  6.1.7. Rejsebeskrivelser
6.2. Litteratur om lande og lokaliteter
  6.2.1. Fremmede lande og lokaliteter
  6.2.2. Danmark
6.3. Litteratur om historie
  6.3.1. Hvornår gives periodebetegnelser
  6.3.2. »Historie« som emneord
  6.3.3. Et lands/områdes historie
  6.3.4. Historiske emner
  6.3.5. Samtidshistorie
  6.3.6. Genstandes og fags historie
  6.3.7. Sammensatte begreber med ...historie

6.1. Litteratur om personer

Inden for området biografisk stof anvendes en række forskellige formbetegnelser f.eks. »erindringer«, »sygehistorier«, »dagbøger« og lignende.

6.1.1. Biografier

Med biografier menes skildringer, der dækker en persons liv og virke. Det skal være værkets intention at beskrive en persons liv og virke, for at formbetegnelserne for biografi anvendes. Det er ikke nok, at der er biografiske oplysninger i f.eks. et interview, eller at der er tale om præsentation af en forfatter, en kunstner eller en erhvervsleder i anledning af en udgivelse, en premiere eller et jobskifte.

Formbetegnelsen »biografier« bruges om det, der er skrevet af andre, »erindringer« og »barndomserindringer« om det, der er selvoplevet. Sidstnævnte indekseres også med »erindringer« for at sikre, at en søgning giver både barndoms- og voksenliv.

Der gives som grundregel emneord på personens navn.

Hvis indekseringen kan »bære« formbetegnelsen »erindringer« eller »biografier«, kan det overvejes også at give emneord på vedkommendes fag/profession/stillingsbetegnelse (f.eks. læger, skuespillere, fodboldspillere), hvis værket giver et billede af den pågældendes udøvelse af erhvervet.

Hvis det er en persons barndomserindringer, altså før vedkommende fik sit erhverv, eller hvis det er helt andre temaer/miljøer, der behandles, skal der ikke indekseres med vedkommendes profession/virke.

Nationalitetsbetegnelse gives aldrig i forbindelse med profession. På områder som f.eks. filmskuespillere, hvor litteraturmængden gør, at der er behov for en opdeling i nationalitet, kan landet gives ekstra.

6.1.2. Kunst og litteratur

Inden for områderne kunst og litteratur indekseres også med fagområdet, f.eks. »dansk malerkunst«, »dansk litteratur« samt evt. periode. Dette sikrer, at man i en søgning på f.eks. »dansk malerkunst« også får værker om de enkelte malere.

6.1.3. Øvrige områder

På andre fagområder indekseres også med fagområdet, hvis værket giver et billede af området/fagets udøvelse.

6.1.4. Bibliografier - diskografier

Hvis en bibliografi/diskografi kun omhandler en persons produktion, gives emneord på faget foruden personens navn og »bibliografier/diskografier«.

Hvis værket kun er om vedkommendes liv gives emneord på navnet, professionen + »bibliografier/diskografier«. F.eks. får en bibliografi over værker af Søren Kierkegaard emneord på faget »filosofi« og en bibliografi over værker om Søren Kierkegaard får emneord på professionen »filosoffer« - foruden at begge værker får emneord på »Kierkegaard, Søren« og »bibliografier«.

Analyser af en forfatters litterære værker indekseres med personens navn samt sprogets litteratur, men ikke med vedkommendes profession. Desuden gives formbetegnelserne »litteraturanalyser« og »analyser«

6.1.5. Breve - Dagbøger - Anekdoter

Breve, dagbøger og anekdoter om personer indekseres med personen/personernes navne samt med formbetegnelsen »breve«, »dagbøger« eller »anekdoter«.

Der kan gives emneord på fagområde og profession, hvis der i værket er belæg for det.

6.1.6. Sygehistorier

Beskrivelser af en persons sygdom og dens forløb indekseres med sygdommens navn og formbetegnelsen »sygehistorier«.

Hvis fremstillingen er meget personlig, indekseres også med den pågældendes navn.

En del værker beskriver ikke alene sygdommen, men også det at være ramt af den, og/eller det at skulle leve med den. I sådanne tilfælde gives også den pågældende persongruppe, hvis en sådan betegnelse findes.

6.1.7. Rejsebeskrivelser

Som regel indekseres rejsebeskrivelser med landet og formbetegnelsen »rejsebeskrivelser«.

Hvis der i værket fokuseres på bestemte sider af landet, f.eks. politiske eller sociale forhold, gives der også emneord på dette.

Hvis værket ikke kun beskriver rejsen og landet, men også er meget personligt, kan der gives emneord på den rejsendes navn.

I enkelte tilfælde er rejsebeskrivelsen i dagbogsform. Her gives desuden formbetegnelserne »rejsedagbøger« og »dagbøger«.

6.2. Litteratur om lande og lokaliteter

Se også det generelle afsnit om Stednavne som emneord, afsnit 5.4.

6.2.1. Fremmede lande og lokaliteter

Generelt gælder:

1. når et landenavn anvendes som emneord, gives der ikke emneord på den verdensdel landet ligger i, medmindre fremstillingen har både lokal og generel karakter,

f.eks. Tanzania ikke Tanzania + Afrika


2. når navnet på en region eller en by anvendes som emneord, gives der også emneord på det land, hvor regionen eller byen ligger.

f.eks. Firenze + Italien
  Toscana + Italien

6.2.2. Danmark

Danmark som emneord bruges næsten parallelt med andre landenavne, der er dog nogle undtagelser:

 1. I dansk litteratur er den danske baggrund ofte underforstået, og hvis dette automatisk udløste emneordet Danmark, vil brugen af dette ord blive så hyppig, at det vil give søgeproblemer - »støj«. Emneordet Danmark gives altså kun, hvis værket beskriver danske forhold specielt
 2. Hvis en dansk lokalitet gives som emneord, gives ikke automatisk emneord på Danmark.
 3. Hvis fremstillingen har både lokal og generel karakter, gives emneord både på lokaliteten og Danmark.

6.3. Litteratur om historie

6.3.1. Hvornår gives periodebetegnelser

Det væsentligste kriterium for at indeksere med en periodeangivelse er, om tidsaspektet spiller en væsentlig rolle i fremstillingen.

Dette vil ofte være tilfældet, hvor det drejer sig om historiske fremstillinger vedrørende et emne, men også i andre tilfælde kan det være relevant at angive en tidsangivelse som en del af indekseringen.

Der kan skelnes mellem 1) egentlige historiske fremstillinger, forstået som værker der behandler enten historiske emner eller emner med et historisk aspekt, og 2) værker, der behandler et emne indenfor en given tidsperiode, dvs. hvor perioden så at sige er rammen om fremstillingen.

Hvad angår den første type værker, vil det som oftest være relevant at give en eller flere periodeangivelser. Også de værker, hvor perioden først og fremmest er rammen om emnet, vil det ofte være relevant at indeksere med en periodebetegnelse.

Specielt for beskrivelser af nutidige forhold gælder, at lige som »Danmark« ofte er underforstået i litteraturen, er det også ofte underforstået, at de forhold eller emner litteraturen behandler, foregår i nutiden. Hvis publikationen søger at give en sammenhængende beskrivelse af emnet, f.eks. gennem de sidste 10 år, eller et bud på, hvordan udviklingen vil blive, skal dette selvfølgelig angives i emneordene. Men hvis det er underforstået, at emnet er behandlet under »nutidige briller«, fordi publikationen tilfældigvis er skrevet nu, så gives ikke periode. Den type litteratur må man senere søge via udgivelsesår.

6.3.2. »Historie« som emneord

Hvis et værk behandler enten historiske emner eller emner med historisk aspekt, angives dette med emneordet »historie« samt eventuelle periodebetegnelser. Det er en forudsætning, at værket viser en kronologisk udvikling. Værker, der kan have historisk interesse, men ikke i sig selv beskriver et historisk forløb, får ikke »historie«.

6.3.3. Et lands/områdes historie

Ved generelle gennemgange af et lands historie gives emneord på landet og historie samt tidsperioder, hvis fremstillingen dækker en eller flere bestemte perioder.

Ved skildringer af Danmarks samlede historie suppleres desuden med emneordet danmarkshistorie.

Ved enkelte danske lokaliteters historie gives lokalitetens navn og historie. Her vil der ofte kunne gives en eller flere tidsperioder, men hvis fremstillingen dækker alle tider, gives ingen perioder.

Emneordet lokalhistorie bruges om faget lokalhistorie.

6.3.4. Historiske emner

Hermed menes begivenheder (f.eks. revolutioner, krige), som næsten pr. definition er historiske. I disse tilfælde bruges også emneordet historie.

6.3.5. Samtidshistorie

Her drejer det sig primært om skildringer af et land i dag, hvor f.eks. de sidste ti års historie, samfundsudvikling osv. behandles.

Fremstillingerne er ofte en blanding af politiske forhold (f.eks. styrkeforholdet mellem forskellige grupper), politisk system og samfundsforhold i almindelighed (f.eks. udviklingen af undervisningssystem m.m.). Hvis fremstillingen hovedsagelig omhandler nutidige forhold, bruges ikke termen »historie«, men f.eks. samfundsforhold:
Fremstillinger, der både rummer samtidshistoriske og historiske aspekter, indekseres med både »historie« og f.eks. »samfundsforhold«.

6.3.6. Genstandes og fags historie

Til emner, som selv har en historie, f.eks. genstande, organisationer, fag mv., som har gennemgået en udvikling gennem tiden, gives »historie«, hvis fremstillingen dækker hele genstandens eller fagets historie, men - som hovedregel - ikke periodeangivelse:
Hvis fremstillingen beskriver udviklingen i en afgrænset tidsperiode af emnets »levetid«, gives både historie og periode.

6.3.7. Sammensatte begreber med ...historie

Dansk er et sprog, hvor sammensatte ord er et udbredt fænomen, og derfor har værker, der er en historisk gennemgang af et eller andet emne, ofte selv konstrueret en sammensat term med »emnet« + »historie«, f.eks. »ordenshistorie«. Men hovedreglen er, at man skal være yderst restriktiv med at bruge disse sammensatte begreber som emneord.

Der er dog nogle undtagelser:

 1. Ord der betegner fag, og hvor det vil virke kunstigt ikke at kunne søge på den sammensatte term, f.eks. indekseres med ord som »litteraturhistorie«, »arkitekturhistorie« eller »verdenshistorie«, da man har skønnet, at det virker mest naturligt for brugeren at søge med disser termer, fremfor en kombinatorisk søgning på »litteratur«+«historie«, »arkitektur«+«historie« eller »verden«+«historie«. Disse emneord bruges dog kun, når publikationen dækker hele fagets historie. Enkelte forfattere, enkelt bygninger eller enkelte begivenheder i verdenslitteraturen får altså ikke disse emneord, men må søges ved at kombinere med historie.
 2. Enkelte »væsner« f.eks. landbrugsvæsen, skolevæsen, fængselsvæsen og lignende indekseres ved historiske fremstillinger med de sammensatte begreber f.eks. landbrugshistorie, skolehistorie, kirkehistorie osv. Hvor det virker hensigtsmæssigt, kan man eventuelt give ordene opsplittet ekstra, f.eks. »landbrugsvæsen« + »historie«, »skolevæsen« + »historie«, »fængselsvæsen« + historie«.

Hvis en fremstilling tager udgangspunkt i en bestemt skole, kirke eller anden delmængde af »væsenet«, men også giver et billede af udviklingen inden for hele »væsenet«, indekseres også med det sammensatte historieord, f.eks. skolehistorie.

Isolerede beskrivelser af en enkelt skole, kirke eller lignende får kun »historie« + kategori + evt. tidsperiode

Litteraturhenvisninger

Litteraturhenvisninger svl man, 03/06 2019 - 11:08

Documentation : guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri. - 2. ed.. - [Genève] : International Organization for Standardization, 1986. - iii, 32 s., 30 cm.. - (International standard ; ISO 2788)

Hjørland, Birger: Informationsvidenskabelige grundbegreber. - 2. reviderede udgave. - Kbh. : Danmarks Biblioteksskole, 1995. - 2 bind (iv, xiii, 457 sider)

Indeksering af musik / udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - (DBC’s indekseringsvejledninger)

Indeksering af skønlitteratur / udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - (DBC’s indekseringsvejled-ninger)

Information og dokumentation : vejledning i indeksering : metoder til dokumentanalyse, emnebestemmelse og valg af emneord. - Hellerup : Dansk Standard, 1994. - 7 s.. - (DS/INF ; 100)

Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. - 2. udgave omarbejdet til brug for onlinkataloger / udarbejdet af Katalogdata-rådet for Biblioteksstyrelsen. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - 3 bd.

Retskrivningsordbogen på nettet / Dansk Sprognævn. – Lokaliseret den 3. juni 2019 på https://dsn.dk/ro

Indeksering af musik

Indeksering af musik crp tir, 23/02 2016 - 11:09

Kolofon

Kolofon crp ons, 24/02 2016 - 09:58

Titel 

Indeksering af musik 

Forlægger

Dansk BiblioteksCenter as

Ansvarlig institution 

Dansk BiblioteksCenter as

Copyright

Dansk BiblioteksCenter as 

Serie

DBC's indekseringsvejledninger 

Emneord

emneindeksering, indeksering, emneregistrering, musik, vejledninger 

Resumé 

Vejledning og regler for DBC's indeksering af musik

Sprog

Dansk 

ISBN

87-552-2371-0 

Version

1.0 

Versionsdato

19980717 

Filformater

HTML (text/html), GIF (image/gif), JPG (image/jpg), 

Den trykte udgaves ISBN 

87-552-2370-2

Forord

Forord crp ons, 24/02 2016 - 09:59

Hermed foreligger DBC's vejledning i emneindeksering af musikfonogrammer og noder.

Vejledningen er blevet til på baggrund af DBC's projekt "Emneord på musikområdet" (1994-1996). Indekseringsvejledningen for musik bygger på DBC's fælles indekseringprincipper, men er tilpasset de særlige krav der kan stilles til indeksering af musik.

Vejledningen er skrevet med henblik på tildeling af emneord i DBC's og folkebibliotekernes musikposter, men det er tanken, at også andre bibliotekstyper, der tildeler danske emneord til deres musikmaterialer, vil kunne anvende den.

Reglerne er blevet afprøvet på DBC's musikposter siden januar 1996 og er løbende blevet evalueret og justeret med stor hjælp fra bl.a. DBC's Rådgivende Udvalg for Musikservice.

Praktiske oplysninger:

Vejledningen indeholder først en analysemodel. Dernæst gennemgås en række generelle principper for tildeling og udformning af emneord. Til sidst en grundig gennemgang med mange eksempler på de indekseringsprincipper, der specielt vedrører musik.

I selve teksten vil der indgå mange eksempler med musikemneord. De vil være angivet med kursiv skrift , når de er korrekt udformede efter vejledningen.

Efter mange af vejledningens afsnit vil der - især i kapitel 5 Indekseringspraksis - være vist eksempler på hele musikposter, hvori det udvalgte emneord vil kunne ses i sammenhæng med postens øvrige indhold.

Eksempelposterne er udformet efter den generelle internationale bibliografiske standardbeskrivelse ISBD og indeholder, udover en kort beskrivelse og emneord, musikopstillingsgruppe, DK5-klassemærker på fællesniveau og en evt. indholdsbeskrivende note.

Desuden er der i hver eksempelpost anført faustnr., således at posten hurtigt vil kunne søges og ses formateret i sin helhed - enten i DanBib eller en lokal base.

En vejledning i formatering af emneord til henholdsvis BASIS-formatet, DanBib-formatet og danMARC2-formatet findes i bilag 1 og 2.

 

Lars Hanghøj Petersen, projektleder

Indledning

Indledning crp man, 29/02 2016 - 08:36

Denne vejledning i emneindeksering af musik tager udgangspunkt i selve musikken og de medier eller dokumenter, der er med til at fastholde og formidle den, først og fremmest noder og fonogrammer.

Der gives hovedsagelig emneord på:

Musikkens genre (rock, jazz) med undergenre (heavy metal, swing, bop) og på musikkens stilart (renæssance, barok, romantik). Se afsnit 5.4.

Musikkens form (orkestersuite, symfoni, opera). Se afsnit 5.7.3.

Musikkens funktion (julemusik, filmmusik). Se afsnit 5.5.

Besætning: Hovedinstrumenter, ensembletype, samt om musikken er vokal eller instrumental. Se afsnit 5.6.

Periode: Værkets tilblivelsesår, dvs. indspilningsår for "populære" musikoptagelser og kompositionsår for klassiske musikoptagelser og noder. Se afsnit 5.3.

Stednavn: Hovedudøverens hjemland for "populære" musikoptagelser og komponistens hjemland for klassiske musikoptagelser og noder. Folkemusik får emneord på musikkens hjemland, ofte også på regioner og byer. Se afsnit 5.1.3.

Men også på:

Personnavne. Se afsnit 5.1.1.

Korporationsnavne. Se afsnit 5.1.2.

Titler. Se afsnit 5.2.

Desuden kan der gives emneord:

- som i højere grad relaterer sig til indspilning og udgivelse end selve musikken (historiske optagelser, originalinstrumenter, guitarskoler). Se afsnit 5.7.2.

- som beskriver målgruppen for udgivelsen (for børn, for seminarier). Se afsnit 5.8.
 

Forskelle på musikemneord og fag- og skønlitterære emneord

Selvom musikemneordene og de fag- og skønlitterære emneord bygger på det samme regelsæt, kan der være forskelle i udformningen. Musikfonogrammer og noder er både i form og indhold forskellige fra bøger og artikler.

Musik har - isoleret set - ikke nogen emnemæssig handling. Der kan være en tekst, som knytter sig tæt til musikken, som i Wagners operaer eller mange af Schuberts lieder. Musikken kan også være skrevet i en bestemt anledning (bryllup, begravelse, VM-fodbold), eller være skrevet med den intention at beskrive et handlingsforløb, såkaldt programmusik, f.eks. Musorgskij: Udstillingsbilleder, eller Smetana: Moldau. Men musikken selv anslår blot ved hjælp af instrumenter, harmonier, tempo og dynamik nogle stemninger. Resten er op til lytterens tolkning.

Det er således i egentlig forstand ikke emneord, vi beskriver musikken med, men snarere en række karaktertræk eller egenskaber ved musikken. Det betyder, at vi i langt højere grad end med de litterære emneord opfatter musikemneordene som begreber og ikke genstande. En bog eller en artikel kan handle om begrebet "opera" eller beskrive handlingen i en række operaer. Et musikværk er en opera, eller en symfoni eller en klaversonate - som form og begreb! Musikemneordene vil derfor ofte være anført i ental. Se afsnit 3.2.1.

En anden markant forskel er, at noder og især fonogrammer som regel er samlinger eller antologier, kun sjældent monografier! De indeholder flere værker, ofte af samme komponist, med samme udøver, eller for samme besætning. Der er dog også en del udgivelser uden nogen indbyrdes forbindelse eller sammenhæng mellem værkerne.

På fælles niveau gives emneord til enkelte værker, hvis emneordet er repræsentativt for mindst 20% af det samlede indhold.

Især de klassiske fonogrammer kan være vanskelige at emneindeksere på fælles niveau, og derfor får klassiske fonogrammer med værker af 2 og 3 forskellige komponister en komplet emneindeksering for hver komponist. Se afsnit 2.5.1.
 

Forskelle på fonogramemneord og nodeemneord

I enkelte tilfælde vil noden til og musikoptagelsen af det samme musikværk få tildelt forskellige emneord. Det kan ske, hvis katalogiseringsreglerne angiver, at musikfonogrammet skal indføres under en udøver, noden indføres under en komponist, og udøver og komponist ikke er samme person.

1. Emneanalyse

1. Emneanalyse crp ons, 24/02 2016 - 09:56

I dette kapitel gennemgås en analysemodel beregnet til brug ved indeksering af musikfonogrammer og noder på DBC.
Analysemodellen er tænkt brugt til følgende formål:
 

 • ved introduktion og oplæring af nye medarbejdere og vikarer
   
 • til hjælp ved vanskelige indekseringer
   
 • som checkliste
   
 • til hjælp ved uenighed om indekseringer, f.eks. i anledning af eksterne forslag eller klager
   

Det må anbefales, at man ved anvendelse af analysemodellen adskiller analysen og emneordsgivningen. I praksis vil det dog ofte være en sammenhængende proces.

Det er ikke nødvendigvis ethvert resultat af emneanalysen, som skal udtrykkes i emneord. Det tilstræbes, at man ved hjælp af emneordene giver en fyldestgørende karakteristik af emnet. Der kan dog i de fastlagte indekseringsprincipper være udstukket særlige retningslinier for, om visse aspekter bedre kan udtrykkes i noten eller skal medtages som kodede oplysninger i henhold til formateringspraksis.

Udvælgelsen af emneord vil i sidste ende bero på indeksørens vurdering af væsentligt og uvæsentligt.

Men analysemodellen kan sikre, at man ikke glemmer elementer af emneanalysen og finder frem til mulige kandidater til emneord.

Udgangspunkt for analysemodellen er først og fremmest Dansk Standards vejledning i indeksering (DS/INF 100:1994).


1.1. Emneanalysens formål

Emneanalysens formål er, at foretage en systematisk undersøgelse af dokumentet, for efterfølgende at udtrykke dokumentets emner i form af emneord.

Hovedprincippet for DBC's indeksering er en dokumentorienteret indeksering, dvs. en indeksering som tager sit udgangspunkt i det foreliggende dokument.


1.2. Analysemodel

Indekseringen består i tre faser (som ofte i praksis glider ind over hinanden):

 1. At undersøge dokumentet og bestemme dets emner
 2. At uddrage de hovedbegreber, som emnerne består af
 3. At udtrykke begreber i emneord

1.2.1. Undersøgelse af dokumentet
 
1.2.1.1. Undersøgelse af musikfonogrammer

En fuldstændig gennemlytning af fonogrammet vil normalt ikke være mulig - eller nødvendig. Men indeksøren bør sikre sig, at ingen nyttig information overses (og -høres). Analysen bør - udover almindelig orientering i dokumentet - især tage udgangspunkt i følgende dele:

 1. Titel, undertitel
 2. Yderligere tekst fra etiket, omslagets forside og ryg samt bagsidetekst
 3. Indholdsfortegnelse
 4. Præsentation af komponister, udøvere, musikken, instrumenter m.m. på omslag eller i bilag
 5. Sangtekster på omslag eller i bilag
 6. Illustrationer, diagrammer, inkl. evt. undertekster på omslag eller i bilag
 7. Opslag i baser, primært DanBib (med henblik på at finde evt. andre indspilninger af samme værk (klassisk musik), andre dokumenter med samme udøver eller andre dokumenter, der ligner)
 8. Leksika og andre opslagsværker, lærebøger, ordbøger o.l.
 9. Søgninger på internettet
 10. Information fra pladeselskaber
 11. Anmeldelser (primært - for den ikke-klassiske musik - via opslag i Pladeanmeldelser)
 12. Henvendelse til fagspecialister
   
1.2.1.2. Undersøgelse af noder

En fuldstændig gennemlæsning af dokumentet vil normalt ikke være mulig - eller nødvendig. Men indeksøren bør sikre sig, at ingen nyttig information overses (og -høres). Analysen bør - udover almindelig orientering i dokumentet - især tage udgangspunkt i følgende dele:

 1. Titel, undertitel
 2. Yderligere tekst fra omslag
 3. Abstract, resumé, formål
 4. Indholdsfortegnelse
 5. Præsentation af komponister, tekstforfattere, arrangører m.fl., udøvere på omslag eller i tekstafsnit
 6. Præsentation af musikken (noderne), instrumenter, evt. tilhørende av-materialer m.m. på omslag eller i tekstafsnit
 7. Sangtekster
 8. Illustrationer, diagrammer, tavler, inkl. evt. undertekster
 9. Litteraturhenvisninger, diskografi, filmografi
 10. Registre
 11. Opslag i baser, primært DanBib (med henblik på at finde evt. andre publikationsformer af samme værk, enten som node (anden besætning/arrangement) eller som indspilning, eller andre dokumenter med samme komponist og/eller udøver eller andre dokumenter, der ligner)
 12. Leksika og andre opslagsværker, lærebøger, ordbøger o.l.
 13. Søgninger på internettet
 14. Information fra nodeforlag
 15. Henvendelse til fagspecialister

1.2.2. Begrebsbestemmelse
 
1.2.2.1. Begrebsbestemmelse af musikfonogrammer

Efter at have undersøgt dokumentet bestemmer indeksøren de begreber, som er væsentlige elementer i en beskrivelse af dokumentets emnemæssige aspekter.

Følgende checkliste omfatter de elementer, som skal overvejes:

Genre/Stilart
Tilhører musikoptagelsen en bestemt genre eller en bestemt stilart? - et musikalsk udtryk som ofte enten knytter sig til en bestemt tid (periode), et bestemt sted (nation, region) og/eller et bestemt miljø (socialt, aldersmæssigt, racemæssigt).

Funktion/Intention
Er musikoptagelsen foretaget med en bestemt intention eller funktion for øje?

Personnavne, organisationer m.v.
Er der personer, institutioner, arrangementer mv. som er centrale, fremhævede og ofte udgør et formål med udgivelsen? (konceptudgivelser, støtteudgivelser, jubilæumsudgivelser etc.)


Geografisk aspekt
Har musikken et geografisk tilhørsforhold? Det kan være selve musikken, der knytter sig til et område (land, region, by) men også en komponists eller hovedudøvers nationalitet.


Tidsaspekt
Knytter musikken sig til et bestemt tidspunkt eller -periode? Det kan være kompositionsår, indspilningsår m.v.


Besætning
Er det vokal- eller instrumentalmusik? Er der et eller flere fremtrædende instrumenter eller ensembletyper?


Form
Har musikken eller udgivelsen en bestemt form? Det kan være den enkelte musikoptagelse (sonateform, messe etc.) eller fonogrammet som helhed (filmsoundtracks, brug af originale/autentiske musikinstrumenter etc.).


Brugerkategori/Niveau
Er musikken skrevet, indspillet eller udgivet for en bestemt målgruppe eller på et bestemt niveau?

 
1.2.2.2. Begrebsbestemmelse af noder

Efter at have undersøgt dokumentet bestemmer indeksøren de begreber, som er væsentlige elementer i en beskrivelse af dokumentets emnemæssige aspekter.

Følgende checkliste omfatter de elementer, som skal overvejes:


Genre/Stilart
Tilhører den musik, der er trykt i noden, en bestemt genre eller en bestemt stilart? - et musikalsk udtryk, som ofte enten knytter sig til en bestemt tid (periode), et bestemt sted (nation, region) og/eller et bestemt miljø (socialt, aldersmæssigt, racemæssigt).


Funktion/Intention
Er noden udgivet med en bestemt intention eller funktion for øje?


Personnavne, organisationer m.v.
Er der personer, institutioner, arrangementer mv. som er centrale, fremhævede og ofte udgør et formål med udgivelsen? (konceptudgivelser, støtteudgivelser, jubilæumsudgivelser etc.)


Geografisk aspekt
Har musikken et geografisk tilhørsforhold? Det kan være selve musikken, der knytter sig til et område (land, region, by) men også en komponists eller hovedudøvers nationalitet.


Tidsaspekt
Knytter musikken sig til et bestemt tidspunkt eller en bestemt periode? Det vil som regel dreje sig om kompositionsår.


Besætning
Er det vokal- eller instrumentalmusik? Er der et eller flere fremtrædende instrumenter eller ensembletyper?

Form
Har musikken eller udgivelsen en bestemt form? Det kan være det enkelte musikstykke (sonateform, messe etc.) eller udgivelsen (klaverskalaer, guitarskole etc.).


Brugerkategori/Niveau
Er musikken skrevet eller udgivet for en bestemt målgruppe eller på et bestemt niveau?

2. Principper for tildeling af emneord

2. Principper for tildeling af emneord crp ons, 24/02 2016 - 10:02

2.1. Formål med emneordene

Formålet med indekseringen er genfinding - at dokumenterne skal dukke op i en søgning, hvor de er relevante, og helst ikke i en søgning, hvor de ikke er relevante.

Set fra indeksørens side er opgaven bl.a. at tildele ord, der dækker dokumentets emne. Samtidig skal det være ord, man kan forestille sig, at interesserede brugere vil søge på.

Man skal forsøge at forudsige så mange mulige "anvendelser" af et musikfonogram eller en node som muligt.

For at opnå ensartethed i indekseringen tilstræbes objektivitet hos indeksørerne.

Indeksøren behøver ikke nødvendigvis udtrykke alle de begreber, der er bestemt ved emneanalysen af dokumentet, som emneord. Valget af begreber afhænger af dokumentets art og indhold, og det skal derfor vurderes, om forskellige typer brugere vil kunne finde frem til det uden at kende det på forhånd - og uden at få en hel masse andre dokumenter samtidig, som ikke svarer helt til det ønskede.

Emneordene bruges især til søgning, men indgår også i søgerens vurdering af materialets relevans.
 

2.2. Emneord i forhold til klassifikation

Valg af emneord er principielt uafhængigt af klassifikationen.

Således vil f.eks et fonogram med opstillingssignatur ROCK og klassificeret i gruppe 78.794:5 (Rock'n roll. Rock. Folk) i nogle tilfælde også få emneordet rock, i andre ikke.

Et fonogram eller en node klassificeret i gruppe 78.442 (Violin) vil som regel også få emneordet: violin.

I mange tilfælde vil de tildelte emneord dog være mere specifikke end decimalklasse-gruppens emne.
 

2.3. Emneord i forhold til noter

Som nævnt ovenfor bruges emneordene især til søgning, men de indgår også i søgerens vurdering af materialets relevans.

Det omvendte gælder for noterne, idet de først og fremmest har til formål at supplere den formelle emnebeskrivelse, således at brugeren bliver i stand til at afgøre, om de fundne dokumenter er relevante.

Emneordstildeling kan suppleres med indholdsbeskrivende noter, når indholdets karakter ikke fremgår tilstrækkeligt af beskrivelse, opstilling, klassemærke, emneord m.m.

Noten skal være en læsbar beskrivelse af materialet og kan evt. supplere og uddybe informationen i emneordene, men skal ikke mekanisk gentage de enkeltstående emneord. Ægte redundans skal undgås.2.4. Kontrollerede emneord

Kontrollen med emneordene foregår i DBC ved hjælp af en emneordsbase 1. De enkelte emneordsposter er forsynet med brug- og se også-henvisninger, noter om indekseringspraksis samt - i det omfang, det er relevant - med henvisninger til, hvor emnet er placeret i DK5.

Der er ikke tale om en lukket emneordsliste. DBCs valg af emneord har som hovedprincip, at alle ord kan vælges, hvis blot vejledningens principper overholdes.

Der arbejdes altså ikke med tesaurus i traditionel forstand, men ved hjælp af emneordslisten tilstræbes det, at samme ord bruges for samme emne.

Aktualitet, smidighed og brugerorientering er prioriteret højere end gennemført styring og sikkerhed.


2.4.1. Ordforråd

Som emneord bruges almindelige danske ord og ordforbindelser. Hovedprincippet for sprogbrugen er at ramme det, som de fleste brugere vil forsøge sig med. Som det ses i kapitlerne om praktisk indeksering og principper for udformning af emneord, følges en række regler med hensyn til valg af ord (f.eks. danske ord fremfor udenlandske og fremmedord), men alle regler kan overtrumfes af et ord, som er det mest udbredte i praksis.

Fænomener, som kun kendes ved et slang-præget udtryk, kan bruges. Slang og modeprægede ord bør kun bruges som emneord, hvis man er sikker på, at det ikke er "døgnfluer". Vælger man at medtage et slangudtryk som kontrolleret emneord, bør man supplere med en mere "officiel" term, der kan sikre genfinding, også hvis slangudtrykket glider ud af sproget igen.

Værdiladede udtryk undgås. Ord, som ikke bruges som kontrollerede emneord, kan evt. anvendes som supplerende søgeord eller i noten, hvis man skønner, at nogen kan have glæde af denne søgeindgang.

Se også afsnit 2.5.3, hvor brugen af supplerende søgeord er nærmere beskrevet.


2.4.2. Postkoordinering

Emneordene er beregnet til postkoordineret emnesøgning. Det får bl.a. følgende konsekvenser:

- alle emneord i en post har i princippet lige stor vægt, og der kan ikke ud af de kontrollerede emneord læses noget om emnernes vægt i dokumentet.

- emneordene angiver ikke syntaktiske relationer.

Det sidstnævnte indebærer bl.a., at man ikke ud af indekseringen kan se, om f.eks emneordet Frankrig er givet, fordi der spilles musik fra Frankrig, eller fordi det er hovedudøverens eller komponistens nationalitet.
 

2.5. Indekseringsniveau

DBC giver principielt emneord så specifikt som muligt, dvs. indekseringssproget indeholder ikke i sig selv nogen begrænsning af specifikationsgraden. En cd med heavy metal indekseres med dette emne og ikke kun med det overordnede emneord: rock.

Mere almene begreber kan dog foretrækkes i visse tilfælde, f.eks. indenfor techno, hvor det kan være vanskeligt at skelne den ene undergenre fra den anden.

Besætningsangivelse gives som emneord kun på hovedinstrumenter og -ensembler, idet en brugbar fuldstændig emneindeksering af de mange forskellige instrumentsammensætninger, der kan forekomme på et fonogram eller i en node, ofte vil blive meget omfattende. Et eksempel på et fuldstændigt emneordssystem udviklet til emneord på besætning kan ses i "Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger", kap. 5.1.a (se litteraturliste).


2.5.1. Emneord til antologier

Noder og især fonogrammer er - i modsætning til bøger - kun i mindre grad monografier, dvs. at en node eller et fonogram kun indeholder ét værk. Som regel indeholder noder eller fonogrammer flere værker, ofte af samme komponist, med samme udøver(e) eller for ens besætning. Der er dog også en del udgivelser uden nogen indbyrdes forbindelse eller sammenhæng mellem værkerne.

Det vil derfor være vanskeligt at undgå emneindeksering på det enkelte værks niveau i en eller anden grad, uden at indekseringen bliver intetsigende og uanvendelig. Modsat vil det være en meget ressourcekrævende opgave at indeksere alle musikfonogrammer og noder på værkniveau, med mindre emneordene kan linkes til de tilhørende værkdata (komponist, titel, decimalklassemærke) og samlet overføres (kopieres) fra en evt. hjælpepost/autoritetspost.

Søgemæssigt opstår der problemer i poster med mange musikværker, når søgningen ikke kan begrænses til at gå på de data, der vedrører det enkelte værk og evt. data vedrørende dokumentet som helhed uden støj fra andre værkdata i samme dokument.

DBC har valgt følgende praksis for de kontrollerede emneord, der beskriver musikken (genre, stilart, form, funktion, besætning, periodebetegnelser og stednavne):

Klassiske musikfonogrammer med værker af 1-3 komponister emneindekseres separat for hver komponist, dvs. op til 3 analytiske emneindekseringer pr. post. Er der flere værker af den enkelte komponist, indekseres de samlet (på fællesniveau) for hver komponist.
 

Eks. (fonogram)

Britten, Benjamin: Sonate for violoncel og klaver, C-dur, opus 65 /Rostropovitj/. - Decca 452895-2. - (2 180 071 6).

Indeholder også: Robert Schumann: Stücke im Vokston, opus 102. Claude Debussy: Sonate for violoncel og klaver, d-mol

Musikopstilling: Kammermusik

DK5: 78.434:4

Kontrollerede emneord (1. komponist):

Genre m.m.: neoklassik ; cellosonate ; kammermusik

Besætning: instrumental ; violoncel ; cello

Periodebetegnelse: 1960-1969

Stednavn: England

Kontrollerede emneord (2. komponist):

Genre m.m.: romantik ; kammermusik

Besætning: instrumental ; violoncel ; cello

Periodebetegnelse: 1840-1849

Stednavn: Tyskland

Kontrollerede emneord (3. komponist):

Genre m.m.: impressionisme ; cellosonate ; kammermusik

Besætning: instrumental ; violoncel ; cello

Periodebetegnelse: 1910-1919

Stednavn: Frankrig

Klassiske musikfonogrammer med værker af mere end 3 komponister emneindekseres på fællesniveau.
 

Eks. (fonogram)

Møldrup, Erling: The Danish classical guitar. - Kontrapunkt

32255. - (2 180 079 1).

Musikopstilling: Et instrument. Antologier

DK5: 78.4571

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; kammermusik

Besætning: instrumental ; guitar

Periodebetegnelse: 1800-1899 ; 1930-1939

Stednavn: Danmark

Ikke-klassiske musikfonogrammer emneindekseres på fællesniveau.
 

Eks. (fonogram)

Dansk festival rock. - CMC 6187-2. - (2 180 852 0).

Musikopstilling: Rock. Antologier

DK5: 78.7941

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rock

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Noder emneindekseres på fællesniveau.
 

Eks. (node)

Historische Tänze /Ved Karl Heinz Taubert/. - Schott, cop. 1988 - (2 182 176 4).

DK5: 78.531 ; 78.42

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: renæssance ; barok ; klassik ; dansemusik

Besætning: instrumental ; klaver

Periodebetegnelse: 1500-1599 ; 1600-1699 ; 1700-1799 ; 1800-1899

Stednavn: Europa

På fællesniveau kan der også gives emneord til enkelte værker, hvis emneordet er repræsentativt for mindst 20% af fonogrammets eller nodens samlede indhold. Emneord, der repræsenterer mindre end 20% af indholdet, kan undtagelsesvis medtages. Det kan være "unikke" emneord, f.eks. en genre, et instrument eller et land, som (stort set) ikke findes på andre indspilninger eller i andre noder.

Emner, der beskriver ydre karakteristika, f.eks. i forbindelse med udgivelsen (niveau, brugerkategori, publikationsform) angives på fællesniveau.


2.5.2. Antal emneord pr. dokument

Der er ingen bestemt grænse for antallet af emneord. Antallet bestemmes af dokumentets informationsmængde samt de indekseringsregler, der er fastsat i denne vejledning.


2.5.3. Supplerende søgeord

Der kan være behov for at udtrykke noget fra emneanalysen i søgeegnet form, som ikke - her og nu - kan tilpasses reglerne for kontrollerede emneord. I den situation kan anvendes såkaldte supplerende søgeord.

De supplerende søgeord anvendes af DBC på musikposterne især ved nye begreber: en ny genre, trend m.v., der enten går i sig selv eller med tiden bliver mere "veletableret" og dermed overgår til kontrolleret emneord.

Også mere kendte begreber kan indgå som supplerende søgeord, hvis indeksøren er usikker på f.eks. genre og ikke umiddelbart kan få den verificeret. Ved senere verifikation vil et supplerende søgeord overgå til kontrolleret emneord.
 

2.6. Semantiske relationer

Som allerede nævnt er DBCs musikemneord beregnet til postkoordinering og angiver ikke syntaktiske relationer.

Der er således ikke - som ved prækoordineret indeksering - mulighed for direkte at angive relationen, ligesom der heller ikke er nogen egentlig tesaurus, der kan vejlede brugeren i emnernes indbyrdes relationer. Emneordspostens brug- og se også-henvisninger kan i et vist omfang erstatte tesaurusen.

I de foreslåede indekseringsprincipper er der flere muligheder med hensyn til at udtrykke semantiske relationer mellem emneordene:

 1. Relationen udtrykkes ved emneordene i posten
 2. Relationen udtrykkes ved hjælp af en brug-henvisning (i emneordsposten)
 3. Relationen udtrykkes ved hjælp af en se også-henvisning (i emneordsposten)
 4. Relationen udtrykkes ikke

For at få overblik over hvornår og hvordan relationer angives, gennemgås de forskellige typer relationer. Den konkrete praksis vil blive omtalt senere.


2.6.1. Hierarkiske relationer

DBC forsøger at give emneord, som ligger på et "almindeligt brugbarheds-niveau" i forhold til dokumentets begreber og dets brugere, med et vist hensyn til de søgestrategier, man forestiller sig, brugerne vil anvende.

Som nævnt i afsnit 2.5 Indekseringsniveau indekseres principielt så specifikt som muligt. I mange tilfælde vil det dog - af søgemæssige årsager - være hensigtsmæssigt tillige at indeksere med en overordnet term.

Ved beslutning om, hvorvidt der skal gives et overbegreb som emneord, er der to modsat rettede behov at tage hensyn til:

1. Brugeren kender ikke alle, nogle få eller ingen eksempler inden for et begreb og vil derfor have glæde af, at overbegrebet angives i indekseringen. Det specifikke emneord skal medtages som kontrolleret emneord, men er alligevel for specifikt i forhold til nogle af de søgeargumenter, man i nogle tilfælde kan forvente vil blive brugt. I sådanne tilfælde gives også et overordnet ord.

f.eks.

doom metal ; heavy metal

shakuhachi ; fløjte

2. Brugeren ønsker at finde musikmaterialer, der indeholder "ren" heavy metal, ikke specielle undergenrer (som f.eks. doom metal).

Disse to behov kan ikke tilgodeses lige godt samtidigt!

Indeksøren må skønne, hvorvidt det er mest relevant at tilgodese behov 1 eller behov 2 i indekseringen af det konkrete dokument.

Hierarkiske relationer udtrykkes normalt heller ikke ved hjælp af henvisninger i emneordsposten. Men igen her kan der være undtagelser, f.eks. hvor man må opgive at sondre mellem et underordnet og overordnet begreb.


2.6.2. Ekvivalens-relationer

Ekvivalens-relationer (synonym-relationer) udtrykkes normalt ikke i den enkelte bibliografiske post, men kun i emneordsposten 2 .

De ægte synonymer, f.eks. violoncel og cello, behandles typisk ved brug-henvisninger. De nærmere regler herfor er beskrevet i afsnit 3.4.2 Synonymer/nærsynonymer.

Nærsynonymer er nærtliggende ord, som ofte behandles som synonymer, selvom der er nuanceforskelle, f.eks. accordeon og harmonika. De vil nogle gange være behandlet som ægte synonymer - andre gange vil der være en se også-henvisning.

Eksempler på synonym- og nærsynonymrelationer kan ses i kapitel 4.


2.6.3. Associative relationer

Associative relationer, også kaldet sideordnede eller idéassociative relationer, udtrykkes kun i begrænset omfang i den enkelte bibliografiske post. Hovedreglen er, at der i indekseringen kun medtages associative relationer, når der er dækning for begge begreber i dokumentet.

Ellers kan associative relationer angives som se også-henvisninger i emneordsposterne.

 1. DBC's musikemneordsbase er endnu under opbygning, og det er målet, at bibliotekerne skal have adgang til basen som en del af DanBib. Indtil da kan emneordskontrol foretages ved opslag i DanBib (i musikposter fra DBC).

2. DBC's musikemneordsbase med emneordsposter er endnu under opbygning. Indtil den er fuldt etableret, vil henvisninger mellem synonymer blive erstattet med mange synonymemneord i de enkelte bibliografiske musikposter.

 

3. Udformning af emneord

3. Udformning af emneord crp ons, 24/02 2016 - 10:14

Så vidt, det har været muligt, er reglerne suppleret med musikemneordseksempler. Hvor dette ikke har været muligt, er eksemplerne enten hentet fra den bibliografiske registrering af musikposter eller lånt fra indekseringsvejledningen for faglitteratur.


3.1. Ordtyper

Som emneord anvendes almindeligvis enkeltord, ikke emneordsstrenge. Dvs. der gives ikke prækoordinerede emneord, f.eks. Danmark, rock, bortset fra faste udtryk og sammensætninger som. f.eks. heavy metal.
 

3.1.1. Substantiver

Til at beskrive et emnes indhold bruges fortrinsvis substantiver (navneord), der enten kan være fællesnavne eller egennavne.

Fællesnavne er ord, der betegner en gruppe, et fænomen, et begreb

f.eks.

børn, tango, jazz.


Egennavne er navne, der betegner bestemte personer, steder, institutioner, osv.

f.eks.

Alban Berg, The Beatles, Fanø.


Vedr. regler for navneformskontrol henvises til afsnit 5.1.


3.1.2. Verber

Som emneord bruges også verber (udsagnsord) i substantiveret form, verbalsubstantiver.

f.eks.

improvisation

(af: at improvisere)

recitation

(af: at recitere)

sammenspil

(af: at spille sammen)


3.1.3. Adjektiver

Adjektiver (tillægsord) bør som hovedregel ikke anvendes som emneord alene, hvorimod de sagtens kan indgå i et sammensat emneord oftest i ordforbindelser sammen med et substantiv

f.eks.

historiske optagelser

symfonisk digt


Adjektiver vedrørende geografisk oprindelse, f.eks. fransk rock, se afsnit 5.1.3.2 Stednavne som emneord.


3.1.4. Adverbier

Adverbier (biord) forekommer kun sjældent som emneord og da som regel som led i en emneordsfrase eller faste udtryk.


3.1.5. Sammensatte ord (komposita)

Sammensatte ord bruges som emneord:

1. Når begrebet/genstanden ikke kan udtrykkes uden det sammen­satte ord

f.eks.

folkevise

glitterrock

hammerklaver


2. Når termen har en bestemt veldefineret betydning

f.eks.

cellokoncert

strygekvartet

harpeskoler


3. Når de to termer adskilt giver en anden mening end det sammensatte ord

f.eks.

arbejdersange

kammermusik

nytårskoncerter


Normalt bruges kun to-ledede sammensatte ord som emneord, men der er mange undtagelser

f.eks.

messingblæserensemble

gymnastiklandsstævne

hitlistemusik


Som hovedregel gælder, at de sammensatte ord gives i direkte for­mulering, dvs. som ordene bruges i dagligt sprog, og at ordene ikke opsplittes i de enkelte bestanddele. Men når de sammensatte ord betegner en handling eller proces, overvejes at give såvel det sammensatte ord som ordets be­standdele.


3.1.6. Faste udtryk


Der findes en del faste udtryk (fraser), som indgår som emneord, fordi disse begreber ofte er umulige at udtrykke i enkelt termer.

f.eks.

rock `n' roll

music & poetry


3.1.7. Genitivudtryk

Genitivudtryk undgås så vidt muligt. Men der findes faste udtryk, hvor det er den mest præcise måde at udtrykke emnet på.


3.2. Morfologisk kontrol

Morfologisk kontrol vil sige at bestemme, hvilken grammatisk bøjningsform substantivet skal have.


3.2.1. Ental/flertal

Hovedreglen er: Om et emneord anføres i ental eller flertal afhænger af, om det er tælleligt eller ikke-tælleligt.

Reglen anvendes, når f.eks et faglitterært værk omhandler et emne, der kan tælles (bananer, motorcykler) eller behandler et tema eller et begreb, der ikke kan tælles (handelspolitik, trafik).

Musik har ikke nogen emnemæssig handling. Den anslår blot ved hjælp af instrumenter, harmonier, tempo og dynamik nogle stemninger. Resten er op til lytterens tolkning.

De emneord, vi bruger til at beskrive musikken med, er således i egentlig forstand ikke emneord men snarere en række karakteristika eller egenskaber ved musikværket. Det betyder, at vi i langt højere grad end med de litterære emneord opfatter musikemneordene som begreber og ikke genstande. En bog eller en artikel kan handle om begrebet "opera" eller beskrive handlingen i en række operaer. Et musikværk er en opera, eller en symfoni eller en klaversonate - som form og begreb! Musikemneordene vil derfor ofte være anført i ental

f.eks.

tango

opera

trompet

strygekvartet


Undtaget fra denne regel er sange der altid sættes i flertal, også som sammensat ord

f.eks.

børnesange

(ikke børnesang)

arbejdersange

(ikke arbejdersang)


Emneord, der ikke direkte beskriver musikken, men istedet beskriver dokument, publikationsform eller i det hele taget udgivelsen som helhed, anføres som regel i flertal,

f.eks.

undervisningsmaterialer

historiske optagelser

soundtracks


3.2.2. Bestemt/ubestemt

Almindeligvis anføres substantivet/emneordet i ubestemt form

f.eks.

sange

symfoni

barok


Bestemt form anvendes ved genstande og begreber, som der kun findes én af

f.eks.

jorden

månen (jordens måne)


eller ved fænomener, som fra en dansk synsvinkel er veldefineret

f.eks.

besættelsestiden

middelalderen

guldalderen

folkeskolen


3.3. Retskrivningskontrol

Indekseringstermer skal som hovedregel følge gældende retskrivningsregler, som de er beskrevet i "Retskrivningsordbogen", udgivet af Dansk Sprognævn. Der suppleres med andre typer ordbøger: "Nudansk Ordbog", "Fremmedordbogen", "Nye ord i dansk", m.m.


3.3.1. Stavning

Hvor der er valgfrihed mellem to eller flere stavemåder, skal den mest anvendte form vælges og der henvises evt. fra de andre former,

f.eks.

polonaise (ikke polonæse)


Fritekstsøgninger kan undertiden give indeksøren et indtryk af, hvad der er den mest anvendte form. Denne slags søgninger kan dog kun være vejledende og er ikke autoritative med hensyn til valg af stavemåde.


3.3.2. Store eller små bogstaver

Brugen af store og små bogstaver er uden reel betydning i søgeprocessen, men giver ofte anledning til overvejelser i indekseringsprocessen.

<="" p="">

f.eks.

kammermusik


Undtaget er egennavne, der skrives med store bogstaver. Ved egennavne, der består af flere ord, skrives det første og de næstfølgende betydende ord med stort begyndelsesbogstav, hvorimod mindre betydende ord (bindeord, forholdsord) skrives med småt,

f.eks.

The Beatles

Gøg og Gokke

Vesterbro


Hvor der ifølge "Retskrivningsordbogen" er valgfrihed mellem store og små bogstaver, foretrækkes små.


3.3.3. Tegnsætning

3.3.3.1. Bindestreger

Anvendelse af bindestreg i emneord forekommer i en del tilfælde. Ofte vil de optræde i udenlandske ord, nye ord og mærkelige sammensætninger. Efterhånden som de indgår i det danske sprog, fjernes bindestregen ofte. Eks. udviklingslande - u-lande - ulande eller elektriske biler - el-biler - elbiler.

Bindestreger anvendes ikke med henblik på at tydeliggøre betydningen af et ord. Hvis udtrykket forudsættes bekendt for den relevante bruger, skrives ikke bindestreg.

Søgemæssigt fungerer bindestregen som et mellemrum, dvs. anvendes bindestreg laver man reelt to emneord. Bindestreger bruges derfor i begrænset omfang.

Bindestreger bruges i følgende tilfælde:

1. I sammensætninger med forkortelser

f.eks.

tv-musik


2. I sammensætninger med taltegn eller symboler

f.eks.

12-strenget guitar


3. I sammensætninger med bogstaver

f.eks.

h-mol


4. I sammensætninger hvor et fælles led er udeladt

f.eks.

tekst- og kommentarhæfte


Hvis det er muligt opløses udtrykket dog i dets enkelte dele, f.eks. teksthæfte og kommentarhæfte.


5. I sammensætninger med sideordnede led (se også afsnit 3.3.3.3 (skråstreger))

f.eks.

Lolland-Falster


6. I sammensætninger med udenlandske udtryk

f.eks.

music-hall


7. I gruppesammensætninger

Gruppesammensætninger er sammensætninger, hvor førsteled består af mere end ét ord

f.eks.

a cappella-kor


Hovedregelen er, at der kun sættes bindestreg mellem næstsidste og sidste ord. Der findes dog en del undtagelser, især ved faste udtryk.


8. I sammensætninger med usædvanlige ord- og bogstavskombi­nationer

f.eks.

Turangalila-symfoni


9. I sammensætninger med betydningen fra-til

f.eks.

Helsingør-Helsingborg Overfarten


3.3.3.2. Forkortelsespunktum

Forkortelsespunktum bruges ved navne som emneord

f.eks.

M.C. Hammer

Bach, P. D. Q.


Når et ord eller et navn er blevet et akronym (initialord) anvendes ikke forkortelsespunktum

f.eks.

tv-musik

USA


3.3.3.3. Tegnsætning i øvrigt

Tegnsætning følger retskrivningsreglerne.


Apostroffer bruges ikke til at tydeliggøre emneord, men kan bruges ved tal som emneord

f.eks.

13'ere


Skråstreger bruges ved genrer, hvor betegnelsen er en kombination af 2 (eller flere) eksisterende genrer

f.eks.

jazz/klassisk


Desuden bruges skråstreger i visse forkortelser og mest i korporationsnavne, men optræder også hyppigt i varemærker m.m.

f.eks.

EMI-Medley A/S3.4. Semantisk kontrol

Semantisk kontrol af emneord vil sige at kontrollere emneord for deres betydningsmæssige indhold og indbyrdes relationer. F.eks. valg mellem fremmedord og danske termer og valg mellem synonymer.


3.4.1. Fremmedord. Latinske betegnelser

Fremmedord er ord, der kommer fra andre sprog, som endnu ikke lydmæssigt har tilpasset sig det øvrige sprog, og som derfor stadig føles fremmede

f.eks.

new age

hip hop

agnus Dei


Såfremt der findes dækkende danske ord, foretrækkes disse frem for fremmedord eller latinske betegnelser.

Der kan laves henvisning fra den ikke foretrukne form

f.eks.

messe (ikke missa)


Hvis der ikke findes tilsvarende danske ord indekseres med fremmedordet

f.eks.

ambient

soul


Hvis et fremmedord eller en latinsk betegnelse har vundet hævd frem for den danske, vælges den

f.eks.

heavy rock (foretrækkes frem for betonrock)


3.4.2. Synonymer/nærsynonymer

Som synonymer betragtes i denne sammenhæng ord med samme eller omtrent samme betydning, hvor valg af en foretrukken form er hensigtsmæssig.

Når et begreb og dets evt. synonymer/nærsynonymer er bestemt, vælges den foretrukne form ud fra flg. kriterier:

 1. Hvilket ord blandt synonymerne er mest etableret i daglig sprogbrug?
 2. Hvilket ord er det mest neutrale for det samme begreb?
 3. Er nogle af ordene mere specifikke end andre?
 4. Der laves ofte henvisning fra det ikke anvendte.


3.4.3. Homonymer

Ord som er stavet ens, men har forskellige betydninger, kan give problemer. Disse betydningsforskelle kan forklares ved en kvalifikator, dvs. en præciserende tilføjelse i parentes.

f.eks.

messe (musikform)


I praksis gives tilføjelsen kun til den betydning af ordet, der vurderes som den mest specielle, messe anvendes således som musikemneord uden kvalifikator!


3.4.4. Antonymer

Antonymer er ord med modsat betydning. Undertiden kan det være relevant at behandle dem som synonymer, dvs. vælge den ene form med henvisning fra den anden. Andre gange behandles de som beslægtede begreber med se også-henvisninger begge veje.


3.4.5. Akronymer (initialord)

Akronymer er ord, der er dannet af begyndelsesbogsta­verne i flere ord. Der indekseres med akronymer, der har vundet hævd i sproget

f.eks.

USA (for United States of America)


3.4.6. Andre forkortelser

Almindeligvis skal forkortelser opløses, bl.a. for at undgå sammenfald i bogstavskombi­nationer. Hvis den fuldstændige form sjældent eller aldrig bruges, indekseres med forkortelsen

f.eks.

tv-musik (for television-musik)

 

4. Henvisninger

4. Henvisninger crp ons, 24/02 2016 - 10:32

Da der endnu ikke i praksis er arbejdet med henvisninger i musikposterne, bygger dette kapitel udelukkende på de erfaringer, der er gjort med de faglitterære emneord og deres indbyrdes relationer. Eksemplerne er således også hentet fra de faglitterære emneord. Henvisninger er en del af kontrollen i emneordssystemet. Kontrollens sigte er dels at lave en (om end begrænset) semantisk kontrol af de anvendte indekseringstermer, dels at lede brugeren hen til det eller de emneord, der bliver foretrukket frem for andre (synonymkontrol).

I forbindelse med gennemgangen af de forskellige emneordskontroller, er der i de foregående kapitler givet en række eksempler på DBC's anvendelse af brug- og se også-henvisninger. I dette kapitel gives en samlet oversigt over DBC's regler for brug af henvisninger.

En præcis, betydningsmæssig kontrol af alle anvendte indekseringstermer, dvs. lave brug- og se også-henvisninger, gør indekseringsprocessen mere arbejdskrævende, mens man ved at lade ordene beholde deres egenbetydning gør søgeprocessen mere arbejdskrævende.

Det skal bemærkes, at DBC ikke lægger emneordshenvisninger ind i de bibliografiske poster men i stedet i DBC's emneordsposter
(DBC's musikemneordsbase er endnu under opbygning, og det er målet, at bibliotekerne skal have adgang til basen som en del af DanBib. Indtil da kan emneordskontrol foretages ved opslag i DanBib (i musikposter fra DBC).


4.1. Brug-henvisninger (se-henvisninger)
 

Brug-henvisninger anvendes i følgende tilfælde:

1. Ved stavevarianter (stavemåden i Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog følges. Ved valgfrihed vælges den oftest fortrukne form). Se afsnit 3.3.1.

f.eks.

jogurt brug yoghurt


2. Når akronymer er valgt som indekseringsterm, gives der henvisning fra den fuldt udskrevne form. Se afsnit 3.4.5.

f.eks.

United States of America brug USA


3. Mellem fremmedord/latinske betegnelser og det danske ord. Se afsnit 3.4.1.

f.eks.

cancer brug kræft


4. Hvis en form for forkortelse undtagelsesvis er valgt som indekseringsterm, fordi den fuldstændige form sjældent eller aldrig bruges, gives henvisning fra den fuldstændige form. Se afsnit 3.4.6.

f.eks.

television-musik brug tv-musik


5. Ved synonymer. Se afsnit 2.6.2 og 3.4.2.

f.eks.

gamle brug ældre


6. Ved sammenføring af nærsynonymer, hvor man har opgivet at opretholde en skelnen mellem begreberne. Se afsnit 2.6.2 og 3.4.2.

f.eks.

sygehuse brug hospitaler


7. Ved hierarkiske relationer. Dette er en type henvisninger, der normalt ikke bruges, men der er undtagelser, hvor man har valgt ikke at sondre mellem et underordnet og et overordnet begreb. Se afsnit 2.6.1.

f.eks.

cocktails brug drinks


8. Ved navneformer. Henvisninger til person- og korporationsnavne udformes efter reglerne i katalogiseringsreglerne.


4.2. Se også-henvisninger

Se også-henvisninger bruges restriktivt. De gives ikke hierarkisk, men bruges mellem ligestillede ord og henviser altid begge veje.

f.eks.

opdagelsesrejser se også ekspeditioner

ekspeditioner se også opdagelsesrejser


De kan bruges:

1. Mellem beslægtede emner. Se afsnit 2.6.3.

f.eks.

beskæftigelsespolitik se også arbejdsløshedspolitik

arbejdsløshedspolitik se også beskæftigelsespolitik


2. Mellem nærsynonymer. Se afsnit 2.6.2.

f.eks.

naturhelbredelse se også alternativ behandling

alternativ behandling se også naturhelbredelse

 

3. Hvor terminologien på et område er skiftet. Se afsnit 3.4.2.

f.eks.

børnehjemsbørn se også institutionsbørn

institutionsbørn se også børnehjemsbørn


4. Ved korporationers navneskift. Se afsnit 5.1.2.1.

f.eks.

Disneyland after Dark se også D.A.D.

D.A.D. se også Disneyland after Dark


5. Ved landes og byers navneskift, der ofte signalerer en politisk ændring, eller hvor landenavnene ikke dækker to helt identiske regioner. Se afsnit 5.1.3.1.

f.eks.

Leningrad se også Skt. Petersborg

Skt. Petersborg se også Leningrad


 

 

5. Indekseringspraksis

5. Indekseringspraksis crp man, 29/02 2016 - 08:34


5.1. Navne

 

5.1.1. Personnavne

 

5.1.1.1. Valg af navneformer

Personnavne som emneord gives som hovedregel i den almindelige vedtagne navneform, som også anvendes ved katalogisering.

Findes navnet på personen i forvejen som kontrolleret navneform i en DBC-post, kan det uden videre kopieres. Hvis navnet ikke findes i kontrolleret form, udformes det i overensstemmelse med de regler, som Katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 2 foreskriver.

 

5.1.1.2. Personnavne anvendt som emneord

Ved musikudgivelser bruges navne på personer som emneord især ved

1. "Boksudgivelser" eller "serieudgivelser" med hele eller en omfattende del (f.eks fra en bestemt periode eller udgivet på et bestemt plademærke) af en udøvers eller komponists produktion vedlagt oplysninger (omslag, bilag, hæfte o.l.) om biografi, diskografi m.m.

 

Eks. (fonogram)

Thompson, Richard: Watching the dark : the history of Richard Thompson. - Hannibal HNCD 5303. - (2 117 396 7).

Musikopstilling: Rock

DK5: 78.794:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: folk ; rock

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989

Stednavn: England

Personnavn: Thompson, Richard

 

  2. Konceptudgivelser m.m., hvor en person udgør et tema for udgivelsen, hvor personen er fremhævet og omslag eller bilag indeholder flere/andre biografiske oplysninger end man normalt forventer at finde i et (musik)leksikon.

    Udgivelser tilegnet én eller flere personer ("dedicated to ...") samt jubilæums- og hyldestudgivelser ("a tribute to ...") m.v. se afsnit ( 5.7.2.1), som ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil normalt ikke få emneord på de pågældende personnavne.

    Personnavne, som af anden grund indgår som hovedordnings- eller biordningselement i posten (udøvere, komponister, tekstforfattere), kan uafhængigt heraf også anvendes som emneord.

     

    5.1.2. Korporationsnavne

     

    5.1.2.1. Valg af navneformer

    For korporationsnavne gælder tilsvarende personnavne, at man som hovedregel bruger den almindelige vedtagne navneform, som også anvendes ved katalogisering.

    Som det er tilfældet ved personnavne, kan den vedtagne form af korporationsnavnet - med tilhørende henvisninger - ofte findes i en DBC-post og derfor let kopieres.

    Regler for udformning af korporationers navneformer følger iøvrigt de regler, der er beskrevet i Katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 3.

    I visse tilfælde kan katalogiseringens vedtagne navneform være uhensigtsmæssig til emnesøgningsformål. Indeksøren kan i sådanne tilfælde foretrække en alternativ navneform som emneord.

     

    5.1.2.2. Korporationsnavne anvendt som emneord

    Navne på korporationer, f.eks. musikergrupper, institutioner, arrangementer mv. kan anvendes som emneord, når emneanalysen siger, at det er udgivelsens emne.

    Ved musikudgivelser bruges korporationsnavne som emneord især ved

    1. "Boksudgivelser" eller "serieudgivelser" med hele eller en omfattende del (f.eks fra en bestemt periode eller udgivet på et bestemt plademærke) af en musikergruppes produktion vedlagt hæfte med biografi, diskografi m.m.
     

    Eks. (fonogram)
     

    Gregoriana Denmark. - Classico CLASSCD 131. - (2 155 585 1).

    Note:Messer fra "Ordinale Sancti Kanuti Ducis et Martyris" (Knud Lavards helgenkåring) som de formodes at have lydt i Skt.Bendts Kirke, Ringsted 7. januar 1170 og 25. juni 1170 samt sekvenser fra "Liber daticus Lundensis"

    Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

    DK5: 78.681

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: middelalderen ; kirkemusik ; messe ; gregoriansk sang ; helgenkåring

    Besætning: vokal

    Periodebetegnelse: 1100-1199

    Stednavn: Danmark

    Personnavn: Knud Lavard

     

    Eks. (fonogram)

    Winds and voices at the court of King Christian III. - Dacapo :Marco Polo 8.224029. - (2 115 187 4).

    Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

    DK5: 78.6521

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: renæssance ; taffelmusik

    Besætning: vokal ; kor ; kammerkor ; instrumental ; messingblæserensemble

    Periodebetegnelse: 1530-1539 ; 1540-1549 ; 1550-1559

    Stednavn: Danmark

    Personnavn: Christian III, konge af Danmark
     

    Eks. (fonogram)

    The Beatles: Anthology 2. - Apple 8344482. -
    (2 120 277 0).

    Musikopstilling: Rock

    DK5: 78.794:5

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: rock

    Besætning: vokal

    Periodebetegnelse: 1960-1969

    Stednavn: England

    Korporationsnavn: The Beatles    2. Udgivelser, hvor en institution eller et arrangement (festival, idrætskonkurrence o.l.) er fremhævet og ofte udgør et formål med udgivelsen eller koncerten bag udgivelsen.
     

    Eks. (fonogram)

    Laumann, Holger: En stjerne fødes. - DGI MTB 16. - (2 128 304 5).

    Musikopstilling: Dansk underholdning

    DK5: 78.797:6

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: pop ; jazz

    Besætning: instrumental ; saxofon

    Periodebetegnelse: 1990-1999

    Stednavn: Danmark

    Korporationsnavn: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

    Formbetegnelse: landsstævner ; gymnastiklandsstævner

     

    Udgivelser tilegnet en korporation ("dedicated to ...") samt jubilæums- og hyldestudgivelser ("a tribute to ...") m.v. som ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil normalt ikke få emneord på det pågældende korporationsnavn. Se afsnit 5.7.2.1.

    Korporationsnavne, som af anden grund indgår som hovedordnings- eller biordningselement i posten, kan uafhængigt heraf anvendes som emneord.

     

    5.1.3. Stednavne

     

    5.1.3.1. Valg af navneformer

    Standardværkerne for danske stednavne er: Fortegnelse over stednavne i amterne vest for Lillebælt. - Kbh. : Stednavneudvalget, 1985, og: Fortegnelse over stednavne i amterne øst for Lillebælt. - Kbh. : Stednavneudvalget, 1978.

    Disse værker suppleres af:

    Kommunal håndbogen. - Kbh. : Moestrup, 1985- .

    Endvidere kan værket: Danmark / J.P. Trap. - Kbh. : Gad, 1953-1972, anvendes, især når der er tale om ældre, geografiske navne.

    Hvis navnet eksisterer flere steder i Danmark, tilføjes en forklarende parentes (se Katalogiseringsreglernes del 1, § 73)

     

    f.eks.

     

    Als

     

     

    Als (Nordjyllands Amt)

     

     

    Standardværket for udenlandske landenavne er den til enhver tid nyeste udgave af: DS/EN 23166 : Koder for landenavne.

    Dette gælder også for "historiske" landenavne, f.eks bruges Østrig eller/og Ungarn i stedet for Østrig-Ungarn og Rusland m.fl. i stedet for Sovjetunionen. Det historiske landenavn kan - hvis det skønnes relevant - angives som supplerende søgeord.

    Ved lokaliteter i andre lande gælder, at den danske form anvendes, såfremt den eksisterer. Der laves henvisninger fra ikke anvendte former.
     

    f.eks.

     

    Rhinen (foretrækkes for Rhein)

     

    Ellers anvendes det pågældende lands egen betegnelse for lokaliteten. Gyldendals atlas og dets originale forlæg angiver geografiske navne i de officielle nationale former. Der laves henvisninger fra forskellig stavemåde.

     

    5.1.3.2. Stednavne som emneord

    Når der tales om stednavne som emneord relateret til musik, menes ofte stednavne, der knytter sig til musikkens oprindelse. Det kan være en direkte oprindelse, som ved folkemusikken, eller en mere indirekte oprindelse i form af komponistens eller udøverens nationalitet.

    Landenavne og andre stednavne kan bruges enten direkte eller i adjektivisk form, dvs. enten Sverige eller svensk .....

     

    5.1.3.2.1. Stednavne i direkte form

    Som nævnt i afsnit 2.4.2 er emneordene beregnet til postkoordineret emnesøgning, og stednavne vil derfor næsten altid skulle angives i direkte form (se dog afsnit 5.1.3.2.2).

    Stednavne i direkte form bruges som emneord i følgende tilfælde:

    Hvis musikken knytter sig til et geografisk afgrænset område (f.eks. land, region eller by).
     

    Eks. (fonogram)

    Lemper, Ute: Berlin cabaret songs. - Decca 452601-2. - (2 154 944 4).

    Musikopstilling: Underholdning

    DK5: 78.81:6

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: cabaret

    Besætning: vokal

    Periodebetegnelse: 1920-1929 ; 1930-1939 ; 1990-1999

    Stednavn: Berlin ; Tyskland

     

    Eks. (fonogram)

    Traditionel musik fra Læsø. - Kragen : Folkemusikhusringen DFS 5/FMHR 9501. - (2 127 344 9).

    Musikopstilling: Folkemusik. Danmark

    DK5: 78.76

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: folkedans ; folkemusik ; vals ; polka

    Besætning: instrumental ; violin

    Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1980-1989

    Stednavn: Læsø ; Danmark

     

    Hvis komponistens nationalitet er defineret (ved noder og klassiske fonogrammer).
     

    Eks. (fonogram)

    Mozart, Wolfgang Amadeus: Cosi fan tutte /Rattle/. - EMI Classics 5561702. - (2 154 127 3).

    Musikopstilling: Operaer

    DK5: 78.81:2

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: wienerklassik ; klassik ; opera

    Besætning: vokal

    Periodebetegnelse: 1790-1799

    Stednavn: Østrig

     

     Hvis den primære udøvers nationalitet er defineret (ved ikke-klassiske fonogrammer).
      

     Eks. (fonogram)

     Sakamoto, Riuichi: 1996. - Milan 37242-2. - (2 137 295 1).

     Musikopstilling: Underholdning

     DK5: 78.797:829

     Kontrollerede emneord:

     Genre m.m.: filmmusik

     Besætning: instrumental ; klaver

     Periodebetegnelse: 1990-1999

     Stednavn: Japan
      

      Komponister eller udøvere, som er født i ét land og har haft deres væsentligste virke i et andet, kan få emneord på begge lande.
       

      Eks. (fonogram)

      Buxtehude, Diderik: Sonate for 2 violiner, viola da gamba og cembalo, C-dur, BuxWV 266 /Holloway/. - Dacapo : Marco Polo 8.224005. - (2 900 691 1).

      Musikopstilling: Kammermusik

      DK5: 78.424:4

      Kontrollerede emneord:

      Genre m.m.: barok ; kammermusik

      Besætning: instrumental

      Periodebetegnelse: 1600-1699

      Stednavn: Danmark ; Tyskland

       

       Iøvrigt gælder:

       Når navnet på en region, ø, delstat, stat eller by anvendes som emneord, gives der også emneord på det land eller forbundsstat, hvori regionen eller byen ligger.
        

       Eks. (fonogram)

       Braz, Dan Ar: Les iles de la memoire. - Keltia Musique KMCD 32. - (2 126 622 1).

       Musikopstilling: Folkemusik. Frankrig

       DK5: 78.72

       Kontrollerede emneord:

       Genre m.m.: folkemusik ; keltisk musik

       Besætning: instrumental

       Periodebetegnelse: 1990-1999

       Stednavn: Bretagne ; Frankrig

        

        Når et eller flere landenavne anvendes som emneord, gives der normalt ikke emneord på den verdensdel, landet ligger i.
         

        Eks. (fonogram)

        Naze: Ax Kurdistan. - Naze & Newroz Botani. -
        (2 136 890 3).

        Musikopstilling: Folkemusik. Irak

        DK5: 78.78215

        Kontrollerede emneord:

        Genre m.m.: folkemusik

        Besætning: vokal

        Periodebetegnelse: 1990-1999

        Stednavn: Georgien ; Kurdistan

         

         Undtaget herfra er afrikanske lande syd for Sahara (sub-Saharan black Africa, se Ronnie Graham: Stern's guide to contemporary African music), hvor der også gives Afrika som emneord.
          

         Eks. (fonogram)

         Dibango, Manu: African soul. - Mercury 534766-2. - (2 176 208 3).

         Musikopstilling: Rock

         DK5: 78.794:5

         Kontrollerede emneord:

         Genre m.m.: soul ; makossa

         Besætning: instrumental ; saxofon

         Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1990-1999

         Stednavn: Cameroun ; Afrika

          

         De nordafrikanske lande (Maghreb), hvis musiktradition i højere grad er knyttet til Mellemøsten end det øvrige Afrika, kan - i lighed med øvrige lande i Mellemøsten - efter skøn tildeles emneord på: arabisk musik (se afsnit 5.1.3.2.2 Stednavne i adjektivisk form).

         Hvis værkerne er fra mere end 3 lande, og de enkelte lande er repræsenteret med mindre end 20% af det samlede indhold, gives normalt ikke emneord på enkeltlande (med mindre særlige forhold gør sig gældende, se afsnit 2.5.1 Emneord til antologier, og afsnit 2.5.3 Supplerende søgeord). Istedet kan der gives emneord på verdensdel.

          

         Eks. (node)

         Buenos dias amigos /Ved Hans-Günter Heumann/. - Schott, cop. 1997. - (2 179 703 0).

         DK5: 78.797:74 ; 78.797:87 ; 78.531

         Kontrollerede emneord:

         Genre m.m.: vise ; latin

         Besætning: instrumental ; klaver

         Stednavn: Spanien ; Sydamerika
          

          Danmark som emneord bruges parallelt med andre landenavne.

          En musikoptagelse eller node, der indekseres alene med navnet på et land, vil let "forsvinde" i mængden, så, hvis det er muligt, skal der gives andre emneord til kombination.

           

          5.1.3.2.2. Stednavne i adjektivisk form

          Selvom stednavne i direkte form vil være at foretrække, er der dog visse tilfælde, hvor man skal vælge at gengive et stednavn i adjektivisk form. Det vil således være tilfældet:

           

          1. I faste ordforbindelser, f.eks. engelsk vals og latinamerikansk dans.

            

          2. Hvor musikken på tværs af landegrænser udgår fra en samlet kultur og fælles musiktradition, som ved f.eks. arabisk musik. Her er det kulturbegrebet - og ikke stednavnet - der er det centrale, jf. keltisk musik, jødisk musik m.fl.

            

          Eks. (fonogram)

          Taha, Rachid: Ole, ole. - Barclay 529481-2. - (2 155 402 2).

          Musikopstilling: Rock

          DK5: 78.794:5

          Kontrollerede emneord:

          Genre m.m.: rai ; arabisk musik ; verdensmusik

          Besætning: vokal

          Periodebetegnelse: 1990-1999

          Stednavn: Algeriet

           

           Stednavne i adjektivisk form og stednavne i direkte form gives uafhængigt af hinanden.

            

           5.2. Titler som emneord

           På fonogrammer og noder anvendes titler sjældent som emneord.

           Til musikudgivelser, der tematisk "omhandler" og fokuserer på bestemte værker (en bog, et digt, en film, en ballet, en opera, et skuespil, et musikværk m.m.), kan der gives emneord på værkets titel, f.eks. Bibelen.

           Der gives ikke emneord på titler til værker, hvor musikken er en integreret del af værket, f.eks. ved filmsoundtracks, operaer, balletter m.m.

            

           5.2.1. Udformning af titel som emneord

           Ved valg mellem dansk og udenlandsk titel vælges den danske. Hvis der ikke findes en dansk titel vælges den udenlandske.

           Hvis den udenlandske titel er mere kendt end den danske, anvendes den udenlandske.

           Hvis det skønnes relevant kan der laves brug-henvisning eller se også-henvisninger fra den ene form til den anden.

           Titler som emneord gengives i den form, de har i DanBib. Hvor der ved den deskriptive katalogisering anvendes uniforme titler, tilstræbes det, at man vælger disse. Der er dog undtagelser, hvor den uniforme titel er uhensigtsmæssig i søgning, især ved konventionelle titler.

            

           Eks. (fonogram)

           Skovbye, Kim: There and back again. - Fønix Musik FMFCD 1118. -

           (2 194 895 0).

           Musikopstilling: Dansk underholdning

           DK5: 78.797:6

           Kontrollerede emneord:

           Genre m.m.: new age

           Besætning: harpe ; keltisk harpe ; instrumental

           Periodebetegnelse: 1990-1999

           Stednavn: Danmark

           Personnavn: Tolkien, J. R. R.

           Titel: Hobbitten

            

            Hvis en titel optræder i forskellige genrer, f.eks. som skuespil, roman eller film, kan den få tilføjet en specificerende parentes.

             

            5.3. Periodebetegnelser

            Når der tales om tidsbetegnelser relateret til musik, menes ofte tidsbetegnelser, der knytter sig til musikkens oprindelse. Det kan være et kompositionsår, et indspilningsår eller et udgivelsesår.

            Disse medtages i indekseringen efter følgende princip:

             

            Noder og klassiske musikfonogrammer: kompositionsår.

            Ikke-klassiske musikfonogrammer: indspilningsår.

            Copyrightår, publiceringsår og udgivelsesår medtages ikke i indekseringen, men kan være vejledende ved dateringen.

             

            5.3.1. Udformning af periodebetegnelser

             

            Perioder betegnes primært med arabertal:

             

            Århundreder betegnes således:

            1100-1199

             

            ikke det 12. århundrede

             

            1200-1299

             

            ikke 1200-tallet

             

             

            Årtier betegnes således:

            1510-1519

             

            1990-1999

             

            ikke 1990'erne

             

             

            Tidsperioder før Kristi fødsel angives:

            299-200

             

            2999-2000

             

             

             

            Tidsperioderne omkring Kristi fødsel angives:

            9-1

             

            1-99

             

             

            Nutiden angives med det aktuelle årti:

            1990-1999

             

            2000-2009

             

             

            Der laves brug-henvisninger fra de ikke anvendte former. f.eks.

            det 19. århundrede brug 1800-1899

             

             

            Når musikken dækker flere end 3-5 århundreder, bruges årtusindet som periodeangivelse. Når musikken dækker flere end 3-5 årtier, gives århundredet som periode, men altså ikke de pågældende tiår.

             

            Dette er den generelle regel, men der er eksempler på, at der er givet flere årtier, f.eks til musik, der knytter sig til 2-3 årtier på hver sin side af et århundredeskifte eller til musik fra 1. halvdel af 1900-tallet. Jo tættere vi er på vor egen tid, jo større behov er der for at specificere.

             

            Der kan bruges enkelte verbale tidsperioder, f.eks. vikingetiden, middelalderen, guldalderen, men hvis det er muligt, udtrykkes perioden også i tal.

             

            En musikoptagelse eller node, der indekseres alene med en eller flere tidsperioder, vil let "forsvinde" i mængden, så, hvis det er muligt, skal der gives andre emneord til kombination.

             

            Eks. (fonogram)

            Drømte mig en drøm. - Skalk CD 1. - (2 129 028 9).

            Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

            DK5: 78.4691

            Kontrollerede emneord:

            Genre m.m.: middelalderen ; vikingetiden

            Besætning: instrumental ; fløjte ; lur ; lyre ; horn

            Periodebetegnelse: 900-999 ; 1000-1099 ; 1100-1199

            Stednavn: Danmark ; Island ; Italien ; Orkneyøerne

             

             Eks. (fonogram)

             Debussy, Claude: The complete works for piano. - EMI Classics 5658552. - (2 154 013 7).

             Musikopstilling: Et instrument

             DK5: 78.53

             Kontrollerede emneord:

             Genre m.m.: impressionisme

             Besætning: instrumental ; klaver

             Periodebetegnelse: 1880-1889 ; 1890-1899 ; 1900-1909 ; 1910-1919

             Stednavn: Frankrig

              

              Eks. (fonogram)

              King, B. B.: King of the blues. - MCA MCAD4 10677. - (4 134 162 9).

              Musikopstilling: Blues

              DK5: 78.792:2

              Kontrollerede emneord:

              Genre m.m.: blues

              Besætning: instrumental ; guitar

              Periodebetegnelse: 1940-1949 ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ;

              1980-1989 ; 1990-1999

              Stednavn: USA

              Personnavn: King, B. B.

               

               Eks. (node)

               Bärenreiter piano album /Vierhändig/. - Bärenreiter, cop. 1996. -

               (2 156 339 0).

               DK5: 78.551

               Kontrollerede emneord:

               Besætning: instrumental ; klaver ; firhændig klaver

               Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

               Stednavn: Tyskland ; Østrig ; Frankrig

                 

                5.4. Emneord på musikkens genre eller stilart

                Det kan tit være vanskeligt at skelne mellem musikkens genre, stil, form, funktion, besætningsangivelse m.m. Afsnit 5.4-5.6 og 5.7.3 bør derfor ses som en helhed: Emneord på musikken.

                Hvis en musikoptagelse eller en node tilhører en bestemt genre eller en bestemt stilart, medtages denne i indekseringen.

                Genre eller stilart kan betegnes som et musikalsk udtryk, der ofte enten knytter sig til en bestemt tid (periode), et bestemt sted (nation, region) og/eller et bestemt miljø (socialt, aldersmæssigt, racemæssigt).

                Velkendte og etablerede genrer medtages som kontrollerede emneord, mens nye genrer kan medtages som supplerende søgeord. I visse tilfælde medtages også de overordnede mere generelle genrer (se afsnit 2.6.1 Hierarkiske relationer).

                 

                5.4.1. Anvendelse
                 

                5.4.1.1. Klassisk musik - stilart

                Anvendes også udover de store musikstilperioder: renæssance, barok, klassik, romantik og senromantik, når musikken med sikkerhed kan tilskrives en bestemt stilart. Især den nyere musik fra det 20. århundrede kan være problematisk, og det vil derfor i en del tilfælde her være vanskeligt at tildele emneord på stilart (se i øvrigt Peter Ryom: Musikkens stilarter).

                 

                Følgende oversigt er vejledende:

                 

                ca. 1450-1600

                 

                renæssance

                 

                ca. 1600-1750

                 

                barok

                 

                ca. 1750-1820

                 

                klassik - kan suppleres med wienerklassik, der anvendes bredt på de komponister, som var i kontakt med datidens østrigske musikliv.

                 

                ca. 1820-1860

                 

                romantik - kan suppleres med nationalromantik.

                 

                ca. 1850-1915

                 

                senromantik - kan suppleres med nationalromantik.

                 

                ca. 1900-

                 

                Det 20. århundredes musik. Karakteriseret ved stilpluralisme. Kan tildeles emneord på: ekspressionisme, impressionisme, neoklassik, minimalisme, serialisme, tolvtonemusik m.fl.

                 

                Forskellige værker af samme komponist kan være komponeret i forskellige stilarter og får derfor ikke nødvendigvis samme emneord.

                 

                Eks. (fonogram)

                Beethoven, Ludwig van: Koncerter for klaver og orkester /Schiff/. - Teldec 0630-13159-2. - (2 184 357 1).

                Musikopstilling: Orkestermusik

                DK5: 78.412:33

                Kontrollerede emneord:

                Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; romantik ; klaverkoncert

                Besætning: instrumental ; klaver ; orkester

                Periodebetegnelse: 1800-1809

                Stednavn: Tyskland

                 Eks. (node)

                 Hindemith, Paul: Musikalisches Blumengärtlein /Ved Giselher Schubert/. - Schott, cop. 1995. - (2 119 291 0).

                 DK5: 78.433

                 Kontrollerede emneord:

                 Genre m.m.: neoklassik ; kammermusik

                 Besætning: instrumental ; klarinet ; bas ; kontrabas

                 Periodebetegnelse: 1920-1929

                 Stednavn: Tyskland

                   

                  5.4.1.2. Klassisk musik - genre

                  Især den sceniske musik tildeles emneord på "genre", f.eks.: opera, operette, musical, syngespil, zarzuela m.fl. Se afsnit 5.7.3 Musikværkets form og specielt afsnit 5.7.3.1.6 (scenisk musik).

                   

                  5.4.1.3. Ikke-klassisk musik - genre

                  Der gives emneord på såvel hovedgenrer (se definitioner herpå i Katalogiseringsregler for musik, bilag 4): rock, jazz, blues, gospel, folkemusik (men ikke underholdning), undergenrer: hip hop, heavy metal, techno, folk, soul, country, swing, bop, spillemandsmusik, klezmer m.m. samt undergenrers undergenrer.

                  Musik, der har elementer af flere forskellige genrer, tildeles emneord på de(n) mest markante. Der kan suppleres med veletablerede crossover-genrer som f.eks. fusion (rock/elektrisk jazz) og verdensmusik (folkemusik/rock/jazz).

                  På jazzede arrangementer af klassisk musik gives emneordet jazz/klassisk, da klassisk musik ikke anvendes som emneord og dermed ikke kan søges kombinatorisk.

                  Ved nye eller usikre genrer, begreber eller trends kan emneordet gives som supplerende emneord (se afsnit 2.5.3 Supplerende søgeord).

                   

                  Eks. (node)

                  Metallica: Best of Metallica. - Cherry Lane, cop. 1997. -

                  (2 162 600 7).

                  DK5: 78.794:5

                  Kontrollerede emneord:

                  Genre m.m.: rock ; heavy metal ; thrash metal

                  Besætning: vokal

                  Periodebetegnelse: 1980-1989 ; 1990-1999

                  Stednavn: USA
                   

                   Eks. (fonogram)

                   The Sabri Brothers: Ya Mustapha. - Xenophile XENO 4041. -

                   (2 159 547 0).

                   Musikopstilling: Folkemusik. Pakistan

                   DK5: 78.78232

                   Kontrollerede emneord:

                   Genre m.m.: verdensmusik ; arabisk musik ; folkemusik ; qawwali ; sufimusik

                   Besætning: vokal

                   Periodebetegnelse: 1990-1999

                   Stednavn: Pakistan

                    

                    Eks. (fonogram)

                    Jacoby, Aske: Clubbing. - Stunt STUCD 19706. - (2 167 027 8).

                    Musikopstilling: Rock

                    DK5: 78.794:5 ; 78.793:8 ; 78.793:5

                    Kontrollerede emneord:

                    Genre m.m.: rock ; jazz ; fusion

                    Besætning: instrumental ; vokal ; guitar

                    Periodebetegnelse: 1990-1999

                    Stednavn: Danmark

                      

                     5.5. Emneord som angiver musikkens funktion eller intention

                     Hvis en musikoptagelse eller node er foretaget eller udgivet med en bestemt intention eller funktion for øje, og denne fremgår af dokumentet, medtages funktion som emneord.

                     Emneordet udformes som et sammensat ord, hvor funktion kombineres med "musik", f.eks. dansemusik, cirkusmusik, skuespilmusik m.v.

                     Funktionsbetegnelser bør anvendes restriktivt og ikke tildeles musikudgivelser, der kunne tænkes anvendt eller måske har været anvendt til bestemte formål, uden at det er eller har været den egentlige intention med musikken eller udgivelsen.

                     5.5.1. Anvendelse

                     De oftest anvendte funktionsbetegnelser er:

                     dansemusik

                     anvendes meget restriktivt, da emneordet ellers i vid udstrækning kan tildeles næsten hele den populære musik. Her er intentionen med musikken afgørende. Anvendes ikke som formbegreb (f.eks. Chopins valse), men kun på musik skrevet til at danse til (f.eks. Strauss' valse eller renæssancens danse (gaillarde, rondeau m.m.)).

                     Ved udgivelser med turneringsdanse (standarddanse og latinamerikanske danse) i det rigtige dansetempo anvendes emneordet: dansemusik (korrekt tempo).

                     Der gives emneord på enkelte danseformer, hvis de hver især er repræsenteret med mere end 20% af det samlede indhold.

                      

                     Eks. (fonogram)

                     Chaconne. - Archiv 453418-2. - (2 161 395 9).

                     Musikopstilling: Kammermusik. Antologier

                     DK5: 78.424

                     Kontrollerede emneord:

                     Genre m.m.: barok ; renæssance ; kammermusik ; dansemusik ; chaconne ; passacaglia

                     Besætning: instrumental

                     Periodebetegnelse: 1600-1699

                     Formbetegnelse: originalinstrumenter

                      

                      Eks. (fonogram)

                      New Year's concert 97. - EMI Classics 5563362. - (2 156 241 6).

                      Musikopstilling: Orkestermusik. Antologier

                      DK5: 78.411:3

                      Kontrollerede emneord:

                      Genre m.m.: romantik ; nationalromantik ; dansemusik ; vals ; wienervals ; polka

                      Besætning: instrumental ; orkester

                      Periodebetegnelse: 1800-1899

                      Stednavn: Østrig ; Wien

                      Formbetegnelse: nytårskoncerter

                       

                       Eks. (fonogram)

                       The Columbia Ballroom Orchestra: Let's dance - competition dance, 1. - Denon DC-8526. - (4 050 977 1).

                       Musikopstilling: Underholdning

                       DK5: 78.797

                       Kontrollerede emneord:

                       Genre m.m.: dansemusik (korrekt tempo) ; ballroom ;

                       latinamerikanske danse ; standarddanse ; cha cha cha ; samba ; rumba ; paso doble ; jive ; vals ; tango ; slowfox ; quickstep ; wienervals

                       Besætning: instrumental ; orkester

                       Periodebetegnelse: 1980-1989

                       Stednavn: USA

                        

                        Eks. (node)

                        Larsen, Thorbjørn: 3/4 for 3-4 stykker. - GuF, 1995. -
                        (2 119 465 4).

                        DK5: 78.76 ; 78.437 ; 78.431

                        Kontrollerede emneord:

                        Genre m.m.: spillemandsmusik ; folkemusik ; sammenspil ; dansemusik ; vals ; hopsa ; to-tur

                        Besætning: instrumental ; guitar

                        Periodebetegnelse: 1990-1999

                        Stednavn: Danmark

                        Niveau/brugerkategori: for musikskoler ; for viderekomne

                         

                         filmmusik

                         anvendes som emneord, når mere end 20% af musikken relaterer sig til film (se også soundtracks i afsnit 5.7.2.1).

                          

                         Eks. (fonogram)

                         Williams, John, f. 1932: Star wars. - RCA Victor 09026687722. - (2 160 076 8).

                         Musikopstilling: Underholdning

                         DK5: 78.81:8

                         Kontrollerede emneord:

                         Genre m.m.: filmmusik

                         Besætning: instrumental ; orkester

                         Periodebetegnelse: 1970-1979

                         Stednavn: USA

                         Formbetegnelse: soundtracks

                          

                          Eks. (fonogram)

                          Herrmann, Bernard: The film scores. - Sony Classical SK 62700. - (2 162 717 8).

                          Musikopstilling: Orkestermusik

                          DK5: 78.411 ; 78.81:8

                          Kontrollerede emneord:

                          Genre m.m.: filmmusik ; filmsuite ; suite

                          Besætning: instrumental ; orkester

                          Periodebetegnelse: 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979

                          Stednavn: USA

                           

                           Eks. (node)

                           Space jam (uddrag) /Ved Bill Galliford/. - Warner Bros., cop. 1996. - (2 158 669 2).

                           DK5: 78.81:8 ; 78.7941

                           Kontrollerede emneord:

                           Genre m.m.: rock ; hip hop ; filmmusik

                           Besætning: instrumental

                           Periodebetegnelse: 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999

                           Stednavn: USA

                            

                            Eks. (node)

                            Mancini, Henry: Mancini /Easy piano/. - Warner Bros., cop. 1996. - (2 134 330 7).

                            DK5: 78.81:8 ; 78.53

                            Kontrollerede emneord:

                            Genre m.m.: filmmusik ; tv-musik

                            Besætning: instrumental ; klaver

                            Periodebetegnelse: 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989

                            Stednavn: USA

                             

                             julemusik

                             anvendes bredt på musik, der relaterer sig til julen, og suppleres efter behov med sang og salme. Tildeles også klassiske værker med tilknytning til julen, f.eks. Bach: Juleoratorium.

                             Musikfonogrammer med julemusik kan katalogiseres både efter de klassiske og efter de populære fonogramregler. Hvor der er forskel i emneindekseringspraksis på klassiske og populære fonogrammer, følger emneindekseringen katalogiseringsprincippet.

                              

                             Eks. (fonogram)

                             Bamses julerejse. - Replay REMC 8606. - (2 150 614 1).

                             Musikopstilling: Historier. Børn

                             DK5: 78.69 ; 78.799

                             Kontrollerede emneord:

                             Genre m.m.: julemusik ; børnesange ; julekalendermusik ; tv-musik

                             Besætning: vokal

                             Periodebetegnelse: 1990-1999

                             Stednavn: Danmark

                             Niveau/brugerkategori: for børn

                              

                              Eks. (fonogram)

                              Bowyer, Kevin: Christmas organ music. - Nimbus NI 7711. - (2 120 381 5).

                              Musikopstilling: Et instrument. Antologier

                              DK5: 78.581 ; 78.799

                              Kontrollerede emneord:

                              Genre m.m.: barok ; romantik ; neoklassik ; julemusik

                              Besætning: instrumental ; orgel

                              Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

                              Stednavn: Tyskland; England

                               

                               Eks. (node)

                               Lender, Eyvind: Jul så det swinger. - Edition Egtved, 1996. -

                               (2 155 100 7).

                               DK5: 78.695 ; 78.653 ; 78.655 ; 78.799

                               Kontrollerede emneord:

                               Genre m.m.: julemusik

                               Besætning: vokal ; kor ; børnekor

                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                               Stednavn: Danmark

                                

                                kirkemusik

                                anvendes på musik beregnet til gudstjenestebrug samt på kirkemusikalske værker, f.eks. oratorier, passioner, messer, requiemer og kantater.

                                 

                                Eks. (fonogram)

                                Gregorianische Gesänge, Advent. - Capriccio 10593. - (2 118 071 8).

                                Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

                                DK5: 78.681

                                Kontrollerede emneord:

                                Genre m.m.: middelalderen ; kirkemusik ; gregoriansk sang ; adventsmusik

                                Besætning: vokal ; kor ; a cappella

                                Stednavn: Europa

                                 

                                 Eks. (node)

                                 Agnus Dei /Ved Leslie East/. - Novello, cop. 1997. - (2 195 904 9).

                                 DK5: 78.6521

                                 Kontrollerede emneord:

                                 Genre m.m.: kirkemusik

                                 Besætning: vokal ; kor ; a cappella

                                 Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

                                 Stednavn: USA ; Frankrig ; Italien ; Østrig ; Tyskland ; Rusland ; England

                                  

                                  kristen musik

                                  anvendes på "nykristen musik", f.eks. rytmisk kormusik af svensk/norsk oprindelse, men også anden nyere musik med "kristent" indhold.

                                   

                                  Eks. (fonogram)

                                  Oslo Gospel Choir: Live in Paris. - Norske Gram EKGCD 91. - (2 179 538 0).

                                  Musikopstilling: Underholdning

                                  DK5: 78.797:53 ; 78.792:3

                                  Kontrollerede emneord:

                                  Genre m.m.: gospel ; kristen musik

                                  Besætning: vokal ; kor

                                  Periodebetegnelse: 1990-1999

                                  Stednavn: Norge ; USA

                                   

                                   Eks. (fonogram)

                                   Primus (Danmark): Jesus - det eneste!. - Refleks 254 (CD). -

                                   (2 174 372 0).

                                   Musikopstilling: Dansk underholdning

                                   DK5K5: 78.797:6

                                   Kontrollerede emneord:

                                   Genre m.m.: salme ; kristen musik

                                   Besætning: vokal ; kor

                                   Periodebetegnelse: 1990-1999

                                   Stednavn: Danmark

                                    

                                    meditationsmusik

                                    anvendes kun, når det af udgivelsen direkte fremgår, at musikken er egnet til meditation. Alternativt anvendes genrebetegnelsen new age.

                                     

                                    tv-musik

                                    gives som emneord til kendingsmelodier og anden musik fra tv-serier og -programmer. Anvendes på samme måde som filmmusik.

                                     

                                    Eks. (fonogram)

                                    Kitaro: Silk Road, vol. 1-2. - Kuckuck 12051-2. - (4 042 636 1).

                                    Musikopstilling: Rock

                                    DK5: 78.81:8

                                    Kontrollerede emneord:

                                    Genre m.m.: new age ; tv-musik

                                    Besætning: instrumental

                                    Periodebetegnelse: 1980-1989

                                    Stednavn: Japan

                                     

                                     Eks. (node)

                                     TV themes /Ved Jack Long/. - Chester, cop. 1996. - (2 127 306 6).

                                     DK5: 78.811 ; 78.421:4

                                     Kontrollerede emneord:

                                     Genre m.m.: tv-musik

                                     Besætning: instrumental ; strygekvartet

                                     Periodebetegnelse: 1980-1989

                                     Stednavn: England

                                     5.6. Emneord på besætning

                                     Der gives emneord på det eller de mest fremtrædende musikinstrument(er), uanset om musikken er klassificeret efter besætning (DK5-gruppe 78.4-78.6) eller ej. Hvis en hovedudøver findes, vil det som regel være hovedudøverens instrument, med mindre dennes funktion som leder eller dirigent af et ensemble/orkester overskygger solistfunktionen. Er der øvrige specielle instrumenter, kan der også gives emneord på disse. Tilsvarende gives emneord på fremtrædende eller specielle typer ensemble eller orkester.

                                     Der gives emneord så præcist som muligt, dog kan der suppleres med emneord på ét niveau højere, f.eks. tenorsaxofon og saxofon, shakuhachi og fløjte, strygeorkester og orkester.

                                     Udover emneord på hovedinstrumenter og specielle instrumenter, rap, recitation og andre vokalformer, får al musik desuden tildelt besætningsangivelsen: vokal eller instrumental. Er der mere end 20% vokalmusik og 20% instrumentalmusik gives både vokal og instrumental.

                                      

                                     Eks. (fonogram)

                                     Taj Mahal: Senor blues. - Private Music 01005821512. - (2 174 583 9).

                                     Musikopstilling: Rock

                                     DK5: 78.794:5

                                     Kontrollerede emneord:

                                     Genre m.m.: rock ; blues

                                     Besætning: vokal ; guitar

                                     Periodebetegnelse: 1990-1999

                                     Stednavn: USA

                                      

                                      Eks. (fonogram)

                                      Ferdafolk: Ferdafolk. - Heilo HCD 7133. - (2 187 280 6).

                                      Musikopstilling: Folkemusik. Norge

                                      DK5: 78.753

                                      Kontrollerede emneord:

                                      Genre m.m.: spillemandsmusik ; folkemusik

                                      Besætning: vokal ; instrumental ; violin ; hardangerfele ; harmonika

                                      Periodebetegnelse: 1990-1999

                                      Stednavn: Norge

                                       

                                       Eks. (fonogram)

                                       Henderson, Joe: Joe Henderson Big Band. - Verve 533451-2. - (2 162 855 7).

                                       Musikopstilling: Jazz

                                       DK5: 78.793:5

                                       Kontrollerede emneord:

                                       Genre m.m.: jazz

                                       Besætning: instrumental ; big band ; saxofon ; tenorsaxofon

                                       Periodebetegnelse: 1990-1999

                                       Stednavn: USA

                                        

                                        Eks. (fonogram)

                                        Takemitsu, Toru: Requiem for strygeorkester /Wakasugi/. - Denon CO-79441. - (2 197 411 0).

                                        Musikopstilling: Avantgarde

                                        DK5: 78.411

                                        Kontrollerede emneord:

                                        Besætning: instrumental ; orkester ; strygeorkester ; biwa ; shakuhachi ; fløjte ; violin

                                        Periodebetegnelse: 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1980-1989

                                        Stednavn: Japan

                                          

                                         5.6.1. Anvendelse af besætningsangivelse på klassisk musik

                                         Arrangementer af f.eks. orkestermusik for en anden besætning får besætningsemneord på det eller de instrument(er), der anvendes i arrangementet og ikke på den oprindelige besætning.

                                         Indspilninger på instrumenter fra perioden, se afsnit 5.7.2.1. (originalinstrumenter).

                                          

                                         5.6.1.1. Besætningsangivelse på orkestermusik

                                         Orkestermusik får altid orkester og instrumental som besætningsemneord. Der kan suppleres med emneord på orkestre med speciel besætning, f.eks.: harmoniorkester. Ved orkestermusik med soloinstrumenter gives også besætningsemneord på soloinstrumenterne.

                                          

                                         Eks. (fonogram)

                                         Bach, Johann Sebastian: Koncert for 2 klaverer, strygere og continuo nr 1, c-mol, BWV 1060 /Schiff/. - Decca 455761-2. - (2 195 766 6).

                                         Musikopstilling: Orkestermusik

                                         DK5: 78.412:1

                                         Kontrollerede emneord:

                                         Genre m.m.: barok ; dobbeltkoncert ; tripelkoncert

                                         Besætning: instrumental ; orkester ; strygeorkester ; klaver ; fløjte ; violin

                                         Periodebetegnelse: 1720-1729 ; 1730-1739

                                         Stednavn: Tyskland

                                          

                                          Eks. (fonogram)

                                          Stockholm Symphonic Wind Orchestra. - Caprice CAP 21516. - (2 157 343 4).

                                          Musikopstilling: Orkestermusik. Antologier

                                          DK5: 78.411

                                          Kontrollerede emneord:

                                          Besætning: instrumental ; orkester ; blæseorkester ; harmoniorkester

                                          Periodebetegnelse: 1920-1929 ; 1940-1949 ; 1970-1979 ; 1990-1999

                                           

                                           Eks. (node)

                                           Tjajkovskij, Petr: Koncert for klaver og orkester nr 1, b-mol, opus 23 : udgave for klaver, 4 hænder /Ved T.A. Johnson/. - Peters, cop. 1996. - (2 138 797 5).

                                           DK5: 78.55

                                           Kontrollerede emneord:

                                           Genre m.m.: senromantik ; klaverkoncert

                                           Besætning: instrumental ; klaver ; firhændig klaver

                                           Periodebetegnelse: 1870-1879

                                           Stednavn: Rusland

                                            

                                            5.6.1.2. Besætningsangivelse på kammermusik

                                            Kammermusik får altid instrumental som besætningsemneord. Desuden gives emneord på alment brugte betegnelser for standardbesætning som klavertrio, strygekvartet o.l. (se Katalogiseringsregler 1 : ordningselementer, par. 100.29C, s. 156). Der kan også gives emneord på alment brugte standardbesætninger, som ikke er helt éntydige, f.eks. strygekvintet og guitartrio.

                                            Ved kammermusik med ét fremtrædende instrument eller for ét instrument med akkompagnement eller continuostemme, gives besætningsemneord på hovedinstrumentet.

                                            Ved kammermusik med 2 ligestillede instrumenter gives besætningsemneord på begge instrumenter, f.eks. fløjte og violin. Ved 2 ens instrumenter anvendes standardbesætningsangivelsen, f.eks. klaverduo.

                                             

                                             Eks. (fonogram)

                                             Schubert, Franz: Kvartet for 2 violiner, viola og violoncel nr 13, a-mol, Deutsch 804 (opus 29:1) /Alban Berg-Kvartetten/. - MI Classics 661442. - (2 160 770 3).

                                             Musikopstilling: Kammermusik

                                             DK5: 78.421:4

                                             Kontrollerede emneord:

                                             Genre m.m.: romantik ; kammermusik

                                             Besætning: instrumental ; klaverkvintet ; strygekvartet ; strygekvintet

                                             Periodebetegnelse: 1810-1819 ; 1820-1829

                                             Stednavn: Østrig

                                              

                                              Eks. (fonogram)

                                              GuitarTrio 1+2. - Paula PACD 101. - (2 167 643 8).

                                              Musikopstilling: Kammermusik. Antologier

                                              DK5: 78.427:3

                                              Kontrollerede emneord:

                                              Genre m.m.: kammermusik

                                              Besætning: instrumental ; guitartrio

                                              Periodebetegnelse: 1800-1899 ; 1900-1999

                                               

                                               Eks. (fonogram)

                                               Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Sonater for violin og klaver /Madojan/. - Kontrapunkt 32264. - (2 182 969 2).

                                               Musikopstilling: Kammermusik

                                               DK5: 78.4342

                                               Kontrollerede emneord:

                                               Genre m.m.: romantik ; kammermusik ; violinsonate

                                               Besætning: instrumental ; violin

                                               Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839

                                               Stednavn: Tyskland

                                                

                                                Eks. (node)

                                                The joy of flute : for fløjte og klaver /Ved Jerome Goldstein/ - Yorktown, cop. 1993. - (2 162 061 0).

                                                DK5: 78.435:2

                                                Kontrollerede emneord:

                                                Genre m.m.: kammermusik

                                                Besætning: instrumental ; fløjte

                                                Stednavn: Europa

                                                 

                                                 Eks. (node)

                                                 Mozart, Wolfgang Amadeus: Duoer for violin og viola /Ved Anja Bensieck/. - Henle, cop. 1997. - (2 196 905 2).

                                                 DK5: 78.431

                                                 Kontrollerede emneord:

                                                 Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; kammermusik

                                                 Besætning: instrumental ; violin ; viola ; bratsch

                                                 Periodebetegnelse: 1780-1789

                                                 Stednavn: Østrig

                                                  

                                                  Eks. (node)

                                                  Haydn, Joseph: Koncert for violin og orkester nr 2, G-dur, Hoboken VIIa:4 : udgave for violin og klaver /Ved Walter Heinz Bernstein/. - Breitkopf & Härtel, cop. 1997. - (2 196 713 0).

                                                  DK5: 78.4342

                                                  Kontrollerede emneord:

                                                  Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; violinkoncert ; kammermusik

                                                  Besætning: instrumental ; violin

                                                  Periodebetegnelse: 1760-1769

                                                  Stednavn: Østrig

                                                    

                                                   5.6.1.3. Besætningsangivelse på musik for ét instrument

                                                   Musik for ét instrument får altid besætningsemneord på instrumentet og instrumental, f.eks. klaver og instrumental, guitar og instrumental etc.

                                                    

                                                   Eks. (fonogram)

                                                   Schubert, Franz: Impromptus for klaver, Deutsch 899 (opus 90)/Leonskaja/. - Teldec 4509-98438-2. - (2 197 211 8).

                                                   Musikopstilling: Et instrument

                                                   DK5: 78.53

                                                   Kontrollerede emneord:

                                                   Genre m.m.: romantik

                                                   Besætning: instrumental ; klaver

                                                   Periodebetegnelse: 1820-1829

                                                   Stednavn: Østrig

                                                    

                                                    Eks. (fonogram)

                                                    Holmboe, Vagn: Sonate for guitar nr 1, opus 141 /Kämmerling/. - Paula PACD 30. - (2 189 655 1).

                                                    Musikopstilling: Et instrument

                                                    DK5: 78.457

                                                    Kontrollerede emneord:

                                                    Genre m.m.: guitarsonate

                                                    Besætning: instrumental ; guitar

                                                    Periodebetegnelse: 1970-1979 ; 1980-1989

                                                    Stednavn: Danmark

                                                     

                                                     Eks. (node)

                                                     Bärenreiter piano album /Vierhändig/. - Bärenreiter, cop. 1996. - (2 156 339 0).

                                                     DK5: 78.551

                                                     Kontrollerede emneord:

                                                     Besætning: instrumental ; klaver ; firhændig klaver

                                                     Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

                                                     Stednavn: Tyskland ; Østrig ; Frankrig

                                                      

                                                      Eks. (node)

                                                      Marimba encores /Ved Evelyn Glennie/. - Faber, 1997. - (2 161 421 1).

                                                      DK5: 78.4891 ; 78.73

                                                      Kontrollerede emneord:

                                                      Besætning: instrumental ; marimba

                                                      Stednavn: England ; Tyskland

                                                       

                                                       Eks. (node)

                                                       Tjajkovskij, Petr: Nøddeknækker-suite, opus 71a /Udgave for guitar/. - Hal Leonard, cop. 1997. - (2 189 185 1).

                                                       DK5: 78.457 ; 78.89

                                                       Kontrollerede emneord:

                                                       Genre m.m.: senromantik ; balletsuite

                                                       Besætning: instrumental ; guitar

                                                       Periodebetegnelse: 1890-1899

                                                       Stednavn: Rusland

                                                         

                                                        5.6.1.4. Besætningsangivelse på vokalmusik

                                                        Vokalmusik får altid vokal som besætningsemneord. Ved flere solostemmer kan standardbetegnelser som duet, terzet, vokalkvartet, vokalkvintet, etc. anvendes. Se også afsnit 5.6.1.5 Kormusik.

                                                         

                                                        Eks. (fonogram)

                                                        Frescobaldi, Girolamo: Madrigaler /Alessandrini/. - Opus 111 OPS 30-133. - (2 124 053 2).

                                                        Musikopstilling: Vokalmusik

                                                        DK5: 78.63:3

                                                        Kontrollerede emneord:

                                                        Genre m.m.: barok ; madrigal

                                                        Besætning: vokal

                                                        Periodebetegnelse: 1600-1609

                                                        Stednavn: Italien

                                                         

                                                         Eks. (fonogram)

                                                         Wolf, Hugo: Italienisches Liederbuch /Upshaw/. - EMI Classics 5556182. - (2 162 461 6).

                                                         Musikopstilling: Vokalmusik

                                                         DK5: 78.61:3

                                                         Kontrollerede emneord:

                                                         Genre m.m.: senromantik ; lied ; sange

                                                         Besætning: vokal

                                                         Periodebetegnelse: 1890-1899

                                                         Stednavn: Østrig

                                                          

                                                          Eks. (fonogram)

                                                          Wennerberg, Gunnar: Gluntarne /Ringmar/. - BIS NL-CD-5002/03. - (2 162 819 0).

                                                          Musikopstilling: Vokalmusik

                                                          DK5: 78.62:3

                                                          Kontrollerede emneord:

                                                          Genre m.m.: sange ; studentersange

                                                          Besætning: vokal ; duet

                                                          Periodebetegnelse: 1840-1849 ; 1850-1859

                                                          Stednavn: Sverige

                                                           

                                                           Eks. (node)

                                                           Luthers Lieder. - Stephanus Edition, 1994. - (2 142 214 2).

                                                           DK5: 78.683

                                                           Kontrollerede emneord:

                                                           Genre m.m.: salme

                                                           Besætning: vokal

                                                           Periodebetegnelse: 1400-1499 ; 1500-1599

                                                           Stednavn: Tyskland

                                                            

                                                            Eks. (node)

                                                            Brahms, Johannes: Kvartetter for sopran, alt, tenor, bas og klaver /Ved Kurt Soldan/. - Peters, (1997). - (0 867 628 3).

                                                            DK5: 78.63:3

                                                            Kontrollerede emneord:

                                                            Genre m.m.: senromantik

                                                            Besætning: vokal ; vokalkvartet

                                                            Periodebetegnelse: 1860-1869 ; 1870-1879 ; 1880-1889 ; 1890-1899

                                                            Stednavn: Tyskland

                                                              

                                                             5.6.1.5. Besætningsangivelse på kormusik

                                                             Kormusik får altid kor og vokal som besætningsemneord. Kormusik for lige stemmer får desuden besætningsemneord på: mandskor, kvindekor eller børnekor. Desuden kan der gives besætningsemneord på andre former, f.eks. a cappella, munkekor etc.

                                                              

                                                             Eks. (fonogram)

                                                             Victoria, Tomas Luis de: Missa dum complerentur /O'Donnell/. - Hyperion CDA 66886. - (2 155 615 7).

                                                             Musikopstilling: Middelalder/Renæssance

                                                             DK5: 78.652

                                                             Kontrollerede emneord:

                                                             Genre m.m.: renæssance ; kirkemusik ; motet ; messe

                                                             Besætning: vokal ; kor ; a cappella/P>

                                                             Periodebetegnelse: 1570-1579 ; 1580-1589 ; 1600-1609

                                                             Stednavn: Spanien

                                                              

                                                              Eks. (fonogram)

                                                              Easter chants. - Jade 34264-2. - (2 129 129 3).

                                                              Musikopstilling: Middelalder/Renæssance

                                                              DK5: 78.681

                                                              Kontrollerede emneord:

                                                              Genre m.m.: middelalderen ; kirkemusik ; påskemusik ; gregoriansk sang

                                                              Besætning: vokal ; kor ; munkekor

                                                              Stednavn: Europa ; Spanien

                                                               

                                                               Eks. (node)

                                                               Høybye, John: Glæden /Partitur/. - Folkeskolens Musiklærerforening, 1997. - (2 186 552 4).

                                                               DK5: 78.655 ; 78.695

                                                               Kontrollerede emneord:

                                                               Genre m.m.: julemusik ; oratorium

                                                               Besætning: vokal ; kor ; kvindekor ; rytmisk kor

                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                               Stednavn: Danmark

                                                                

                                                                Eks. (node)

                                                                Korsgård, Bjarne: Du er morgen /Korpartitur/. - Folkeskolens Musiklærerforening, 1997. - (2 186 549 4).

                                                                DK5: 78.695

                                                                Kontrollerede emneord:

                                                                Besætning: vokal ; kor ; børnekor

                                                                Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                Stednavn: Danmark

                                                                Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                Niveau/brugerkategori: for folkeskolen ; for børn

                                                                  

                                                                 5.6.1.6. Besætningsangivelse på opera, operette, musical m.v.

                                                                 Komplette udgaver og vokale uddrag (recitativer, arier, m.v.) får altid vokal som emneord. Vokale uddrag for speciel besætning (duetter, kor, m.v.) får også emneord herpå, som angivet i afsnit 5.6.1.4 og afsnit 5.6.1.5. Instrumentale uddrag (ouverturer, intermezzi m.v.) eller arrangementer får instrumental som emneord.

                                                                  

                                                                 Eks. (fonogram)

                                                                 Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Juan /Solti/. - Decca 455500-2. - (2 184 304 0).

                                                                 Musikopstilling: Operaer

                                                                 DK5: 78.81:2

                                                                 Kontrollerede emneord:

                                                                 Genre m.m.: wienerklassik ; klassik ; opera

                                                                 Besætning: vokal

                                                                 Periodebetegnelse: 1780-1789

                                                                 Stednavn: Østrig

                                                                  

                                                                  Eks. (fonogram)

                                                                  Rodgers, Richard: Dawn Upshaw sings Rodgers & Hart. - Nonesuch 7559-79406-2. - (2 147 810 5).

                                                                  Musikopstilling: Operetter/Musicals

                                                                  DK5: 78.81:5

                                                                  Kontrollerede emneord:

                                                                  Genre m.m.: musicalsange ; sange

                                                                  Besætning: vokal

                                                                  Periodebetegnelse: 1920-1929 ; 1930-1939 ; 1940-1949

                                                                  Stednavn: USA

                                                                   

                                                                   Eks. (node)

                                                                   Sullivan, Arthur: A Gilbert & Sullivan album : for fløjte og klaver. - Emerson, cop. 1995. - (2 175 631 8).

                                                                   DK5: 78.81:4 ; 78.435:2

                                                                   Kontrollerede emneord:

                                                                   Genre m.m.: operettearie ; arie ; kammermusik

                                                                   Besætning: instrumental ; fløjte

                                                                   Periodebetegnelse: 1870-1879 ; 1880-1889

                                                                   Stednavn: England

                                                                     

                                                                    5.6.2. Speciel anvendelse af besætning

                                                                     

                                                                    5.6.2.1. Anvendelse af besætningsangivelse på noder for 1 stemme og instrument

                                                                    Noder for ét instrument med eller uden underlagt tekst får altid emneord på instrumentet.

                                                                    Noder for 1 stemme og instrument får emneord på instrumentet undtagen noder for 1 stemme og klaver.

                                                                     

                                                                    Eks. (node)

                                                                    Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Leichte Klavierstücke und Tänze /Ved Michael Töpel/. - Bärenreiter, cop. 1997. - (2 197 648 2).

                                                                    DK5: 78.53

                                                                    Kontrollerede emneord:

                                                                    Genre m.m.: romantik

                                                                    Besætning: instrumental ; klaver

                                                                    Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839 ; 1840-1849

                                                                    Stednavn: Tyskland

                                                                     

                                                                     Eks. (node)

                                                                     Radiohead: OK computer : for 1 stemme og 1-2 guitarer .... - International Music Publications, 1997. - (2 193 580 8).

                                                                     DK5: 78.794:5 ; 78.457

                                                                     Kontrollerede emneord:

                                                                     Genre m.m.: rock

                                                                     Besætning: vokal ; guitar

                                                                     Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                     Stednavn: England

                                                                      

                                                                      Eks. (node)

                                                                      Big book of rhythm & blues : for 1 stemme og klaver. - Hal Leonard, (1997). - (2 198 982 7).

                                                                      DK5: 78.7941

                                                                      Kontrollerede emneord:

                                                                      Genre m.m.: rhythm & blues ; soul

                                                                      Besætning: vokal

                                                                      Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979

                                                                      Stednavn: USA

                                                                        

                                                                       5.6.2.2. Trommer som besætningsangivelse

                                                                       Ved brug af tromme(r) som besætningsemneord gælder, at der anvendes emneordet:

                                                                        

                                                                       tromme, hvis der spilles på en enkelt eller enkelte trommer.

                                                                        

                                                                       trommer, hvis der spilles på trommesæt (med bækken, hi-hat mv.).

                                                                        

                                                                       På noder gives der foruden trommer også emneord på trommesæt.

                                                                        

                                                                       Eks. (fonogram)

                                                                       Gorn, Steve: From the caves of the iron mountain. - Papa Bear DGM 9706. - (2 197 011 5).

                                                                       Musikopstilling: Jazz

                                                                       DK5: 78.793:5

                                                                       Kontrollerede emneord:

                                                                       Genre m.m.: jazz ; new age ; verdensmusik

                                                                       Besætning: instrumental ; tromme ; fløjte ; bas ; Chapman stick

                                                                       Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                       Stednavn: USA

                                                                        

                                                                        Eks. (node)

                                                                        Mandrup, Lars: Tog til tiden! /Partitur + stemmer/. - DUET musikforlag, 1997. -

                                                                        (2 197 509 5).

                                                                        DK5: 78.429:3 ; 78.429:5

                                                                        Kontrollerede emneord:

                                                                        Genre m.m.: kammermusik

                                                                        Besætning: instrumental ; trommesæt ; trommer

                                                                        Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                        Stednavn: Danmark

                                                                          

                                                                         5.7. Formbetegnelser

                                                                         Ved formbetegnelser på musikområdet skelnes mellem 3 hovedtyper: Materialets ydre form, Materialets indre form og Musikkens form.

                                                                         5.7.1. Materialets ydre form

                                                                         Der tildeles ikke musikemneord, der beskriver materialets ydre form, f.eks. compact disc eller node.

                                                                          

                                                                         5.7.2. Materialets indre form

                                                                         Emneord, der i højere grad relaterer sig til omstændigheder ved indspilning, udgivelse og udgivelsesformål end til de enkelte musikværker, medtages som formbetegnelse.

                                                                          

                                                                         5.7.2.1. Anvendelse af emneord på materialets indre form

                                                                         De oftest anvendte formbetegnelser er:


                                                                         historiske optagelser

                                                                         anvendes på klassiske musikindspilninger fra mono-perioden (før ca. 1955-60).

                                                                          

                                                                         Eks. (fonogram)

                                                                         Schiøtz, Aksel: The complete Aksel Schiøtz recordings 1933-1946, vol. 3. - Danacord DACOCD 453. - (2 154 472 8).

                                                                         Musikopstilling: Vokalmusik. Antologier

                                                                         DK5: 78.611

                                                                         Kontrollerede emneord:

                                                                         Genre m.m.: romantik ; sange ; lied

                                                                         Besætning: vokal

                                                                         Periodebetegnelse: 1800-1899

                                                                         Stednavn: Tyskland

                                                                         Formbetegnelse: historiske optagelser

                                                                          

                                                                          hyldestplader

                                                                          anvendes på udgivelser, hvor intentionen er at hylde en udøver, et orkester, en komponist, en begivenhed (ex. "a tribute to ...") m.v., f.eks. ved en koncert eller en konceptudgivelse (se også afsnit 5.1.1 Personnavne og afsnit 5.1.2 Korporationsnavne).

                                                                           

                                                                          Eks. (fonogram)

                                                                          Hommage a Andrei Tarkovsky. - DGG 437840-2. - (2 152 690 8).

                                                                          Musikopstilling: Avantgarde. Antologier

                                                                          DK5: 78.6521

                                                                          Kontrollerede emneord:

                                                                          Genre m.m.: tolvtonemusik

                                                                          Besætning: instrumental ; orkester ; vokal ; kor

                                                                          Periodebetegnelse: 1980-1989 ; 1990-1999

                                                                          Stednavn: Schweiz ; Italien ; Ungarn ; Tyskland

                                                                          Personnavn: Tarkovskij, Andrej

                                                                          Formbetegnelse: hyldestplader

                                                                            

                                                                           lyrik

                                                                           gives som emneord, hvor digte eller digtsamlinger er sat i musik. Anvendes dog restriktivt på den klassiske musik, f.eks. ikke til Schuberts lieder. Kan også anvendes, hvor der indgår oplæsning eller recitation.

                                                                            

                                                                           Eks. (fonogram)

                                                                           Haugland, Aage: Sange af Tom Kristensen. - Olufsen DOCD 5352. - (2 153 593 1)

                                                                           Musikopstilling: Dansk underholdning

                                                                           DK5: 78.797:6

                                                                           Kontrollerede emneord:

                                                                           Genre m.m.: vise

                                                                           Besætning: vokal

                                                                           Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                           Stednavn: Danmark

                                                                           Formbetegnelse: lyrik

                                                                            

                                                                            Eks. (fonogram)

                                                                            Hampson, Thomas: To the soul / tekst: Walt Whitman. - EMI Classics 5550282. - (2 175 508 7).

                                                                            Note:Med oplæsning

                                                                            Musikopstilling: Vokalmusik. Antologier

                                                                            DK5: 78.611

                                                                            Kontrollerede emneord:

                                                                            Genre m.m.: senromantik ; neoklassik ; sange

                                                                            Besætning: vokal

                                                                            Periodebetegnelse: 1900-1999

                                                                            Stednavn: USA ; England

                                                                            Formbetegnelse: lyrik

                                                                             

                                                                             musikhistorie

                                                                             anvendes som emneord, hvis en antologi giver et bredt musikhistorisk overblik over en bestemt genre, periode, musikinstrument, pladeselskab m.v., ofte præsenteret ved en kronologisk udvikling. Musikudgivelser, der alene kan have historisk interesse, får ikke musikhistorie.

                                                                              

                                                                             Eks. (fonogram)

                                                                             Centenary edition 1897-1997. - EMI 5661822. - (2 158 152 6).

                                                                             Musikopstilling: Samlinger

                                                                             DK5: 78.34

                                                                             Kontrollerede emneord:

                                                                             Korporationsnavn: EMI Records

                                                                             Formbetegnelse: musikhistorie ; historiske optagelser ; jubilæumsplader

                                                                              

                                                                              originalinstrumenter

                                                                              anvendes på klassiske fonogrammer, når det fremgår af materialet, at indspilningen er foretaget med periodens instrumenter (ex. "sur instruments originaux", "on authentic instruments", "mit Originalinstrumenten", "con strumenti originali") eller kopier heraf.

                                                                               

                                                                              Eks. (fonogram)

                                                                              Händel, Georg Friedrich: Agrippina /Gardiner/. - Philips 438009-2. - (2 162 397 0).

                                                                              Musikopstilling: Operaer

                                                                              DK5: 78.81:2

                                                                              Kontrollerede emneord:

                                                                              Genre m.m.: barok ; opera

                                                                              Besætning: vokal

                                                                              Periodebetegnelse: 1700-1709

                                                                              Stednavn: Tyskland

                                                                              Formbetegnelse: originalinstrumenter

                                                                               

                                                                               soundtracks

                                                                               anvendes kun som emneord på de musikudgivelser, hvor musikken er taget fra lydsporet til filmen. Suppleres altid med filmmusik (se afsnit 5.5.1).

                                                                                

                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                               Kander, John: Cabaret /Burns/. - HIP 10027. - (2 162 725 9).

                                                                               Musikopstilling: Operetter/Musicals

                                                                               DK5: 78.81:5 ; 78.81:8

                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                               Genre m.m.: filmmusik ; musical

                                                                               Besætning: vokal

                                                                               Periodebetegnelse: 1970-1979

                                                                               Stednavn: USA

                                                                               Formbetegnelse: soundtracks

                                                                                

                                                                                støtteplader

                                                                                anvendes, når formålet med udgivelsen er at støtte humanitært hjælpearbejde (ex. USA for Africa), non profitable organisationer (ex AIDS-Fondet), politiske organisationer og dagblade m.v.

                                                                                 

                                                                                Eks. (fonogram)

                                                                                Pavarotti & friends for War Child. - Decca 452900-4. - (2 150 683 4).

                                                                                Musikopstilling: Underholdning

                                                                                DK5: 78.797

                                                                                Kontrollerede emneord:

                                                                                Genre m.m.: rock ; pop ; evergreen ; operaarie ; arie

                                                                                Besætning: vokal

                                                                                Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                Stednavn: USA ; Europa

                                                                                Formbetegnelse: støtteplader

                                                                                 

                                                                                 undervisningsmaterialer

                                                                                 anvendes, når det af materialet fremgår, at det er beregnet til undervisning. Anvendes dog ikke til musikskoler, se afsnit 5.7.2.2 .

                                                                                  

                                                                                 Eks. (node)

                                                                                 Sommer, Erik: Skildpadden og de to ænder. - Folkeskolens Musiklærerforening, 1996. - (2 159 776 7).

                                                                                 DK5: 78.653 ; 78.652

                                                                                 Kontrollerede emneord:

                                                                                 Besætning: vokal ; kor

                                                                                 Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                 Stednavn: Danmark

                                                                                 Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                 Niveau/brugerkategori: for folkeskolen ; for børn

                                                                                  

                                                                                  Eks. (fonogram)

                                                                                  Riis, Benedicte: Hvad indianerne i Nordamerika vidste. - Folkeskolens Musiklærerforening FMCD 243. - (2 172 072 0).

                                                                                  Musikopstilling: Musik. Børn

                                                                                  DK5: 78.69

                                                                                  Kontrollerede emneord:

                                                                                  Genre m.m.: børnemusik ; indiansk musik ; sangleg ; danseleg

                                                                                  Besætning: vokal ; trommer ; fløjte

                                                                                  Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                  Stednavn: Danmark ; Nordamerika

                                                                                  Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                  Niveau/brugerkategori: for folkeskolen ; for børn

                                                                                    

                                                                                   5.7.2.2. Anvendelse af formbetegnelser på musikskoler m.m.

                                                                                   Musikskoler m.m. kan generelt tildeles emneord på: [instrument]skoler og derudover specielt på fremhævede dele af indholdet: notationssystemer (f.eks. becifring), øvelsesprogrammer (f.eks. riffs, skalaer) m.v.

                                                                                    

                                                                                   Eks. (node)

                                                                                   Richards, Tim: Improvising blues piano. - Schott, cop. 1997. - (2 200 322 4).

                                                                                   Note: Klaverskole

                                                                                   DK5: 78.5301 ; 78.7921 ; 78.7931

                                                                                   Kontrollerede emneord:

                                                                                   Genre m.m.: blues ; jazz

                                                                                   Besætning: instrumental ; klaver

                                                                                   Periodebetegnelse: 1900-1999

                                                                                   Stednavn: USA

                                                                                   Formbetegnelse: klaverskoler ; improvisation

                                                                                    

                                                                                    Eks. (node)

                                                                                    Slutsky, Allan: The funkmasters. - Manhattan Music, cop. 1996. - (2 162 848 4).

                                                                                    Note:Sammenspilsskole for guitar, el-basguitar og trommesæt

                                                                                    DK5: 78.427:3 ; 78.45701 ; 78.45801 ; 78.4801 ; 78.794:4 Brown, James, f. 1933

                                                                                    Kontrollerede emneord:

                                                                                    Genre m.m.: soul ; funk

                                                                                    Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979

                                                                                    Stednavn: USA

                                                                                    Formbetegnelse: sammenspilsskoler ; guitarskoler; el-basguitarskoler ; el-basskoler ; basskoler ; basguitarskoler ; trommeskoler

                                                                                     

                                                                                     Eks. (node)

                                                                                     Neely, Blake: Chords & scales for guitar. - Hal Leonard, cop. 1997. - (2 197 518 4).

                                                                                     Note:Guitarakkorder vist i becifring og guitargreb, guitarskalaer vist i noder og gribebrætsdiagrammer, samt akkordteori

                                                                                     DK5: 78.45701

                                                                                     Kontrollerede emneord:

                                                                                     Formbetegnelse: guitarakkorder ; akkorder ; guitarskalaer ; skalaer ; becifring

                                                                                       

                                                                                      5.7.3. Musikværkets form

                                                                                      Musikalske formbetegnelser (f.eks. sonate, rondo, variation) forbindes primært med klassisk musik og forveksles ofte med både genrebetegnelser (f.eks. opera), kompositionsprincipper (f.eks. fuga), funktion (f.eks. præludium (til gudstjenestebrug), etude (til undervisning), menuet (til dans) og andre karakteriserende betegnelser (f.eks. serenade, barcarole, nocturne). I praksis skelnes der da heller ikke mellem de enkelte typer af betegnelser, og det kan derfor være vanskeligt at definere helt præcise og objektive retningslinjer for, hvornår en formbetegnelse bør medtages som emneord.

                                                                                       

                                                                                      5.7.3.1. Anvendelse af emneord på musikværkets form

                                                                                      DBC anvender frit musikalske formbetegnelser som emneord, hvis de skønnes at have en søgemæssig værdi. Det kan være formbetegnelser, der udgør et helt tema for udgivelsen, eller formbetegnelser, som er mere kendt og brugt i en anden udformning, end den, der er anvendt i den uniforme titel, f.eks. klaverkoncert (Uniform titel: Koncert for klaver og orkester).

                                                                                       

                                                                                      Eks. (fonogram)

                                                                                      Chaconne. - Archiv 453418-2. - (2 161 395 9).

                                                                                      Musikopstilling: Kammermusik. Antologier

                                                                                      DK5: 78.424

                                                                                      Kontrollerede emneord:

                                                                                      Genre m.m.: barok ; renæssance ; kammermusik ; dansemusik ; chaconne ; passacaglia

                                                                                      Besætning: instrumental

                                                                                      Periodebetegnelse: 1600-1699

                                                                                      Formbetegnelse: originalinstrumenter

                                                                                       

                                                                                       Eks. (fonogram)

                                                                                       Stjedrin, Rodion: Carmen-suite /Rosjdestvenskij/. - Melodija 74321369082. - (2 156 046 4).

                                                                                       Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                       DK5: 78.89

                                                                                       Kontrollerede emneord:

                                                                                       Genre m.m.: balletmusik ; operasuite ; balletsuite ; suite

                                                                                       Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                       Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979

                                                                                       Stednavn: Rusland

                                                                                        

                                                                                        Eks. (fonogram)

                                                                                        Bach, Johann Sebastian: Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046 /Koopman/. - Erato 4509-99636-9. - (2 154 157 5).

                                                                                        Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                        DK5: 78.412:12

                                                                                        Kontrollerede emneord:

                                                                                        Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                        Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                        Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                        Stednavn: Tyskland

                                                                                         DBC anvender normalt ikke emneord, der beskriver det enkelte musikværks indre form eller struktur (f.eks. sonate(form)), tempobetegnelse (f.eks. andante), o.l.

                                                                                          

                                                                                         5.7.3.1.1. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på orkestermusik

                                                                                         Orkestermusik kan tildeles emneord på klassiske instrumentalformbetegnelser som: concerto grosso, orkestersuite, klaverkoncert, o.l.

                                                                                          

                                                                                         Eks. (fonogram)

                                                                                         Händel, Georg Friedrich: Concerti grossi /Richter/. - Archiv 453249-2.

                                                                                         (2 153 870 1).

                                                                                         Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                         DK5: 78.412:12

                                                                                         Kontrollerede emneord:

                                                                                         Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                         Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                         Periodebetegnelse: 1730-1739

                                                                                         Stednavn: Tyskland ; England

                                                                                          

                                                                                          Eks. (fonogram)

                                                                                          Prokof'ev, Sergej: Valsesuite, opus 110 /Järvi/. - Chandos CHAN 7076.

                                                                                          (2 201 802 7).

                                                                                          Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                          DK5: 78.411

                                                                                          Kontrollerede emneord:

                                                                                          Genre m.m.: neoklassik ; orkestersuite ; balletsuite ; suite

                                                                                          Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                          Periodebetegnelse: 1940-1949 ; 1950-1959

                                                                                          Stednavn: Rusland

                                                                                           

                                                                                           Eks. (node)

                                                                                           Liszt, Franz: Les preludes, S 97 /Ved Rena Charnin Mueller/. - Editio Musica, cop. 1997. - (2 179 694 8).

                                                                                           DK5: 78.411

                                                                                           Kontrollerede emneord:

                                                                                           Genre m.m.: romantik ; symfonisk digt

                                                                                           Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                           Periodebetegnelse: 1850-1859

                                                                                           Stednavn: Ungarn

                                                                                             

                                                                                            5.7.3.1.2. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på kammermusik

                                                                                            Kammermusik tildeles altid emneord på: kammermusik. Desuden kan der gives emneord på instrumentale formbetegnelser som: violinsonate, blokfløjtesonatine, o.l. Formbetegnelser, der samtidig kan betragtes som betegnelser for standardbesætning, f.eks. strygekvartet, anvendes som emneord efter reglerne i afsnit: 5.6.1.2 Besætningsangivelse på kammermusik.

                                                                                             

                                                                                            Eks. (fonogram)

                                                                                            Rubinstein, Anton: Sonate for violoncel og klaver nr 1, D-dur, opus18 /Vasiljeva/. - Russian Disc RDCD 10038. - (2 155 614 9).

                                                                                            Musikopstilling: Kammermusik

                                                                                            DK5: 78.434:4

                                                                                            Kontrollerede emneord:

                                                                                            Genre m.m.: nationalromantik ; romantik ; kammermusik ; cellosonate

                                                                                            Besætning: instrumental ; cello ; violoncel

                                                                                            Periodebetegnelse: 1850-1859

                                                                                            Stednavn: Rusland

                                                                                             

                                                                                             Eks. (fonogram)

                                                                                             Bach, Johann Sebastian: Sonater for fløjte og cembalo /Adorjan/. - Ambitus AMB 97820. - (2 186 663 6).

                                                                                             Musikopstilling: Kammermusik

                                                                                             DK5: 78.435:2

                                                                                             Kontrollerede emneord:

                                                                                             Genre m.m.: barok ; kammermusik ; fløjtesonate ; triosonate

                                                                                             Besætning: instrumental ; fløjte

                                                                                             Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                             Stednavn: Tyskland

                                                                                              

                                                                                              Eks. (node)

                                                                                              Telemann, Georg Philipp: Sonatiner for altblokfløjte (eller fagot eller violoncel) og continuo (cembalo eller klaver og bas) /Ved Nikolaus Delius/. - Schott, cop. 1996. - (2 147 674 9).

                                                                                              DK5: 78.435:3

                                                                                              Kontrollerede emneord:

                                                                                              Genre m.m.: barok ; kammermusik ; blokfløjtesonatine

                                                                                              Besætning: instrumental ; blokfløjte

                                                                                              Periodebetegnelse: 1730-1739

                                                                                              Stednavn: Tyskland

                                                                                                

                                                                                               5.7.3.1.3. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på musik for ét instrument

                                                                                               Musik for ét instrument kan tildeles emneord på instrumentale formbetegnelser som: klaversonate, o.l.

                                                                                                

                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                               Schumann, Robert: Sonate for klaver nr 1, fis-mol, opus 11 /Andsnes/. - EMI Classics 5564142. - (2 192 261 7).

                                                                                               Musikopstilling: Et instrument

                                                                                               DK5: 78.53

                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                               Genre m.m.: romantik ; klaversonate

                                                                                               Besætning: instrumental ; klaver

                                                                                               Periodebetegnelse: 1830-1839

                                                                                               Stednavn: Tyskland

                                                                                                

                                                                                                Eks. (node)

                                                                                                Bach, Johann Sebastian: Suiter for violoncel : udgave for kontrabas /Ved Mark Bernat/. - International Music Company, cop. 1995. - (2 127 681 2).

                                                                                                DK5: 78.445

                                                                                                Kontrollerede emneord:

                                                                                                Genre m.m.: barok ; cellosuite

                                                                                                Besætning: instrumental ; kontrabas ; bas

                                                                                                Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                Stednavn: Tyskland

                                                                                                  

                                                                                                 5.7.3.1.4. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på vokalmusik

                                                                                                 Vokalmusik tildeles bredt emneord på klassiske vokalformer, f.eks. salme, motet, madrigal, messe, etc. Se også afsnit 5.7.3.1.5. vedr. sange.

                                                                                                  

                                                                                                 Eks. (fonogram)

                                                                                                 Händel, Georg Friedrich: Messias, HWV 56 /Rilling/. - Hänssler Classic 98.198. - (2 199 050 7).

                                                                                                 Musikopstilling: Vokalmusik

                                                                                                 DK5: 78.652

                                                                                                 Kontrollerede emneord:

                                                                                                 Genre m.m.: barok ; oratorium ; kirkemusik ; julemusik

                                                                                                 Besætning: vokal ; kor

                                                                                                 Periodebetegnelse: 1740-1749 ; 1750-1759

                                                                                                 Stednavn: Tyskland ; England

                                                                                                  

                                                                                                  Eks. (node)

                                                                                                  Mozart, Wolfgang Amadeus: Missa brevis, B-dur, Köchel 275 /Ved Franz Beyer/. - Breitkopf & Härtel, cop. 1997. - (2 196 708 4).

                                                                                                  DK5: 78.652

                                                                                                  Kontrollerede emneord:

                                                                                                  Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; kirkemusik ; messe

                                                                                                  Besætning: vokal ; kor

                                                                                                  Periodebetegnelse: 1770-1779

                                                                                                  Stednavn: Østrig

                                                                                                   

                                                                                                   Eks. (node)

                                                                                                   Salmer og spirituals /Udgave for 2 violiner/. - Leopold Musik, cop. 1997. - (2 174 004 7).

                                                                                                   DK5: 78.683 ; 78.7921 ; 78.431

                                                                                                   Kontrollerede emneord:

                                                                                                   Genre m.m.: kammermusik ; salme ; spiritual

                                                                                                   Besætning: instrumental ; violinduo

                                                                                                   Periodebetegnelse: 1500-1599 ; 1600-1699 ; 1800-1899

                                                                                                   Stednavn: Danmark ; Tyskland ; Schweiz ; USA

                                                                                                     

                                                                                                    5.7.3.1.5. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på sange

                                                                                                    Sange kan gives som emneord både på klassiske og populære sange. Anvendes dog meget restriktivt på de populære sange, f.eks. ved højskolesange i populære arrangementer. Kan suppleres med lied, o.l.

                                                                                                     

                                                                                                    Eks. (fonogram)

                                                                                                    Loewe, Carl: Sange /Schmidt/. - CPO 999253-2. - (2 157 057 5).

                                                                                                    Musikopstilling: Vokalmusik

                                                                                                    DK5: 78.61:3

                                                                                                    Kontrollerede emneord:

                                                                                                    Genre m.m.: romantik ; sange ; lied ; ballade

                                                                                                    Besætning: vokal

                                                                                                    Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839 ; 1840-1849 ; 1850-1859

                                                                                                    Stednavn: Tyskland

                                                                                                     

                                                                                                     Eks. (fonogram)

                                                                                                     Grip, Erik: Carl Nielsen - og en enkelt anden. - Gyps Fulvus GF 9703. - (2 158 154 2).

                                                                                                     Musikopstilling: Dansk underholdning

                                                                                                     DK5: 78.797:6

                                                                                                     Kontrollerede emneord:

                                                                                                     Genre m.m.: sange

                                                                                                     Besætning: vokal

                                                                                                     Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                     Stednavn: Danmark

                                                                                                       

                                                                                                      Eks. (node)

                                                                                                      Christmas songs /Ved Ned Bennett/. - International Music Publications, 1997. - (2 183 847 0).

                                                                                                      DK5: 78.799 ; 78.6521

                                                                                                      Kontrollerede emneord:

                                                                                                      Genre m.m.: romantik ; julemusik ; sange ; carol

                                                                                                      Besætning: vokal ; kor

                                                                                                      Periodebetegnelse: 1810-1819 ; 1930-1939 ; 1940-1949

                                                                                                      Stednavn: USA ; England ; Østrig

                                                                                                       

                                                                                                       Eks. (node)

                                                                                                       Aften : 18 kendte sange /Udgave for 2 violonceller/. - Leopold Musik, cop. 1997. - (2 167 824 4).

                                                                                                       DK5: 78.431

                                                                                                       Kontrollerede emneord:

                                                                                                       Genre m.m.: kammermusik ; sange

                                                                                                       Besætning: instrumental ; celloduo

                                                                                                       Periodebetegnelse: 1600-1699 ; 1800-1899

                                                                                                       Stednavn: Danmark

                                                                                                       Formbetegnelse: sammenspil

                                                                                                       Niveau/brugerkategori: for børn

                                                                                                         

                                                                                                        5.7.3.1.6. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på scenisk musik

                                                                                                        Den sceniske musik tildeles emneord på.: opera, operette, musical, syngespil, zarzuela m.fl. Mindre uddrag af forskellige operaer tildeles ikke emneord på: opera. I stedet gives på uddragsformen, f.eks.: ouverture og operaouverture, arie og operaarie, operaduet, operaterzet, operakor etc. Tilsvarende med anden scenisk musik, f.eks.: arie og operettearie, sang og musicalsang, etc.

                                                                                                         

                                                                                                        Eks. (fonogram)

                                                                                                        Sorozabal, Pablo: La tabernera del puerto /Perez/. - Valois : Auvidis V 4766. - (2 160 314 7).

                                                                                                        Musikopstilling: Operetter/Musicals

                                                                                                        DK5: 78.81:9

                                                                                                        Kontrollerede emneord:

                                                                                                        Genre m.m.: zarzuela

                                                                                                        Besætning: vokal

                                                                                                        Periodebetegnelse: 1930-1939

                                                                                                        Stednavn: Spanien

                                                                                                         

                                                                                                         Eks. (fonogram)

                                                                                                         Wunderlich, Fritz: The unforgettable - Fritz Wunderlich. - Eurodisc 74321319562. - (2 154 196 6).

                                                                                                         Musikopstilling: Operetter/Musicals. Antologier

                                                                                                         DK5: 78.811

                                                                                                         Kontrollerede emneord:

                                                                                                         Genre m.m.: romantik ; operettearie ; operaarie ; arie

                                                                                                         Besætning: vokal

                                                                                                         Periodebetegnelse: 1800-1899

                                                                                                          

                                                                                                          Eks. (fonogram)

                                                                                                          The EMI centenary gala at Glyndebourne. - EMI Classics 5564652.- (2 186 220 7).

                                                                                                          Musikopstilling: Operaer. Antologier

                                                                                                          DK5: 78.811

                                                                                                          Kontrollerede emneord:

                                                                                                          Genre m.m.: operaarie ; operettearie ; arie ; musicalsange ; sange

                                                                                                          Besætning: vokal

                                                                                                          Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

                                                                                                          Stednavn: USA ; Østrig ; Tyskland ; Frankrig

                                                                                                           

                                                                                                           Eks. (fonogram)

                                                                                                           Berlioz, Hector: Ouverturer /Dutoit/. - Decca 452480-2. -

                                                                                                           (2 192 411 3).

                                                                                                           Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                           DK5: 78.411

                                                                                                           Kontrollerede emneord:

                                                                                                           Genre m.m.: romantik ; ouverture ; operaouverture

                                                                                                           Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                           Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839 ; 1840-1849 ; 1850-1859 ;

                                                                                                           1860-1869

                                                                                                           Stednavn: Frankrig

                                                                                                            

                                                                                                            Eks. (node)

                                                                                                            Operakörer /Ved Jan Åke Hillerud/. - Gehrman, 1997. - (2 199 090 6).

                                                                                                            DK5: 78.811

                                                                                                            Kontrollerede emneord:

                                                                                                            Genre m.m.: romantik ; operakor

                                                                                                            Besætning: vokal ; kor

                                                                                                            Periodebetegnelse: 1830-1839 ; 1840-1849 ; 1850-1859 ; 1870-1879 ; 1880-1889

                                                                                                            Stednavn: Frankrig ; Tyskland ; Italien

                                                                                                              

                                                                                                             5.8. Emneord som angiver niveau eller brugerkategori

                                                                                                              

                                                                                                             Bruges restriktivt, evt. kun når det fremgår af dokumentet.

                                                                                                              

                                                                                                             Mest er der tale om uddannelser, enten formuleret som kategorien af studerende eller som uddannelsesinstitutionen.

                                                                                                              

                                                                                                             Ved musikoptagelser eller musikalier for folkeskolen angives enten klassetrin: for 4. klasse, eller, hvis dokumentet dækker flere end 3 klassetrin: for folkeskolen.

                                                                                                              

                                                                                                             Fast bruges: for hf og for gymnasiet - disse er ikke fordelt på klassetrin.

                                                                                                              

                                                                                                             Ellers angives den uddannelse, den gruppe studerende eller lignende dokumentet rettes mod:

                                                                                                              

                                                                                                             for musikkonservatorier.

                                                                                                              

                                                                                                             Hvor dokumentet er beregnet for en bestemt gruppe mennesker, angives dette. Det kan være afgrænset på grund af:

                                                                                                              

                                                                                                             -

                                                                                                              

                                                                                                             sprog, f.eks forskellige indvandrer- eller flygtningegrupper: for persisktalende.-alder: for unge, for ældre, for børn.

                                                                                                              

                                                                                                             -

                                                                                                              

                                                                                                             interesseområde eller fag: for spejdere, for gymnastiklærere.

                                                                                                              

                                                                                                             -

                                                                                                              

                                                                                                             handicap eller sygdom: for svagtsynede.

                                                                                                              

                                                                                                             -

                                                                                                              

                                                                                                             andet: for forældre, for katteejere.

                                                                                                              

                                                                                                             Når det er vanskeligt at skelne mellem funktion og brugerniveau, kan der gives 2 emneord på samme begreb: gymnastikmusik og for gymnastiklærere.

                                                                                                             Når dokumentet er beregnet for brugere på et bestemt niveau, og det fremgår af dokumentet, angives dette: for begyndere, for viderekommende.

                                                                                                              

                                                                                                             Eks. (node)

                                                                                                             Johansen, Bo, f. 1961: Toques de santos. - Byhøjskolen, (1997). - (2 164 100 6).

                                                                                                             Note:Rytmer for 3 bata-trommer: okonkolo (høj), itotele (mellem)og iya (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle ("naturreligion"). Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                             DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                             Kontrollerede emneord:

                                                                                                             Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                             Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                             Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                             Stednavn: Cuba

                                                                                                             Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                             Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                             Supplerende søgeord: santeria ; yoruba

                                                                                                              

                                                                                                              Eks. (node)

                                                                                                              Bjerregård, Anne Rikke: Prinsesse Snelok. - Folkeskolens - Musiklærerforening, 1996. - (2 143 399 3). DK5: 78.698 ; 78.69

                                                                                                              Kontrollerede emneord:

                                                                                                              Genre m.m.: musical ; børnemusical ; sange

                                                                                                              Besætning: vokal

                                                                                                              Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                              Stednavn: Danmark

                                                                                                              Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                              Niveau/brugerkategori: for indskoling ; for børn ; for børnehaver ; for musikskoler ; for handicappede

                                                                                                                

                                                                                                               Litteraturliste

                                                                                                               Litteraturliste crp man, 21/03 2016 - 08:22

                                                                                                               Indeksering

                                                                                                               Bruhns, Svend: Bibliografisk emnesøgning. - 5. foreløbige version. - Aalborg : Danmarks Biblioteksskole, 1990. - 176 s.

                                                                                                               DK5 : decimalklassedeling. Systematik / udgivet af Dansk BiblioteksCenter. - 1997-udgave-. - [Ballerup] : Dansk BiblioteksCenter, 1997-

                                                                                                               Documentation : guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri. - 2. ed.. - [Genève] : International Organization for Standardization, 1986. - iii, 32 s., 30 cm.. - (International standard ; ISO 2788)

                                                                                                               Emneord for musikkdokument i edb-kataloger. - Oslo : Statens Bibliotekstilsyn, 1993.

                                                                                                               Galberg Jacobsen, Henrik: Håndbog i nudansk / Henrik Galberg Jacobsen, Peter Stray Jørgensen. - 3. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Politiken, 1997. - 539 sider : ill.

                                                                                                               Grammatisk talt : anbefalede sproglige betegnelser / Dansk Sprognævn ; redigeret af Henrik Galberg Jacobsen. - [Kbh.] : Dansklærerforeningen, 1996. - 60 sider. - (Dansk Sprognævns skrifter ; 24)

                                                                                                               Hjortsæter, Ellen: Ämneordskatalogisering / Ellen Hjortsæter ; översättning och redigering av den svenska utgåvan Margareta Rosfelt. - Lund : Bibliotekstjänst, 1994. - 100 s.

                                                                                                               Hjørland, Birger: Informationsvidenskabelige grundbegreber. - 2. reviderede udgave. - Kbh. : Danmarks Biblioteksskole, 1995. - 2 bind (iv, xiii, 457 sider)

                                                                                                               Indeksering af faglitteratur / udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - (DBC's indekseringsvejledninger)

                                                                                                               Indeksering af skønlitteratur / udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - (DBC's indekseringsvejledninger)

                                                                                                               Information og dokumentation : vejledning i indeksering : metoder til dokumentanalyse, emnebestemmelse og valg af emneord. - Hellerup : Dansk Standard, 1994. - 7 s.. - (DS/INF ; 100)

                                                                                                               Informationsordbogen : ordbog for informationshåndtering, bog og bibliotek / udarbejdet af Jens B. Friis-Hansen ... [et al.]. - 2. udgave. - Charlottenlund : Dansk Standard, 1996. - 196 sider. - (DS-håndbog ; 109)

                                                                                                               Katalogiseringsregler for musik : musikalier, grammofonplader og kassettebånd / Bibliotekscentralen. - 4. udgave. - Ballerup : Bibliotekscentralen, 1981.

                                                                                                               Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. - 2. udgave omarbejdet til brug for onlinkataloger / udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - 3 bd.

                                                                                                               Kaae, Søren: Verbal emneindeksering i BASIS : en håndbog. - 2. oplag. - [Ballerup] : Dansk BiblioteksCenter, 1992. - 106 sider

                                                                                                               Lancaster, F.W.: Indexing and abstracting in theory and practice. - London : Library Association, 1991. - 328 s.

                                                                                                               Musikkatalog og decentralt edb-system : rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende katalogapparat i folkebibliotekernes musikafdelinger nedsat af Bibliotekscentralen. - [Ballerup] : Bibliotekscentralen, 1983.

                                                                                                               Organisation af viden : en fremstilling for BDI-studerende. - Kbh. : Danmarks Biblioteksskole, 1988-1989. - 2 bind : ill.

                                                                                                               I : Introduktion / Svend Engel. - 1988. - 119 sider

                                                                                                               Retskrivningsordbogen / Dansk Sprognævn. - 2. udgave, 2. oplag (med rettelser). - [Kbh.] : Aschehoug, 1996. - 669 sider                                                                                                               Musik

                                                                                                               Graham, Ronnie: Stern’s guide to contemporary African music. - London : Zvan, 1988.

                                                                                                               Michels, Ulrich: Munksgaards atlas - musik. - Kbh. : Munksgaard, 1992. - 2 bind.

                                                                                                               The new Grove dictionary of musical instruments / edited by Stanley Sadie. - London : Macmillan, 1987. - 3 bind.

                                                                                                               Politikens hvem-hvad-hvor : instrumenter og ordbog. - Kbh. : Politiken, 1962.

                                                                                                               Ryom, Peter: Musikkens stilarter : klassisk musik fra oldtid til nutid. - [Kbh.] : Gyldendal, 1992.

                                                                                                               World music : the rough guide / editors Simon Broughton ... et al. - London : The Rough Guides, 1994.

                                                                                                               Bilag A

                                                                                                               Bilag A crp man, 21/03 2016 - 08:24

                                                                                                               Formatering af emneord i BASIS-formatet

                                                                                                               Følgende af BASIS-formatets felter/delfelter anvendes til DBC-emneord:

                                                                                                                
                                                                                                               G 600 00-   Personnavn som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               0

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Personnavn i ligefrem orden

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               1

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Inverteret navn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               3

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Familienavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 100

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               602 -0-

                                                                                                               Personnavne som emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               0

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Personnavn i ligefrem orden

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               1

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Inverteret navn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               3

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Familienavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 100

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               610 -0-

                                                                                                               Korporationsnavn som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               0

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Inverteret korporationsnavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               1

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Stats- og kommunenavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               2

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Navn i ligefrem orden

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 110

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               611 00-

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Konference som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 111

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               612 -0-

                                                                                                               Korp.navne/konference som emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               -

                                                                                                                

                                                                                                               Delfelter som felt 610/611

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               630 00-

                                                                                                               Kontrolleret emneord (fællesnavn)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               633 00-

                                                                                                               Stednavn som emneord 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               635 00-

                                                                                                               Niveau/brugerkategori som søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               m

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               n

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik, lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               636 00-

                                                                                                               Kontrolleret emneord (fællesnavn) skønlitteratur

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               637 00-

                                                                                                               Formbetegnelse som søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               m

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               n

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik, lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               638 00-

                                                                                                               Supplerende søgeord - skønlitteratur

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               640 00-

                                                                                                               Titel som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               642 00-

                                                                                                               Andre egennavne som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G 646 00-

                                                                                                               Kontrolleret emneord musik

                                                                                                               Alle delfelterne kan gentages

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Genre

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Besætning

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               c

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Periodeangivelse

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               d

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Stednavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               o

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Genre (lokalt emneord)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               p

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Besætning (lokalt emneord)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               q

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Periodeangivelse (lokalt emneord)

                                                                                                                

                                                                                                               r

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Stednavn (lokalt emneord)

                                                                                                               G

                                                                                                               648 00-

                                                                                                               Supplerende søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (faglitteratur)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               m

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik)

                                                                                                                

                                                                                                               For yderligere specifikation af BASIS-formatet henvises til:

                                                                                                               Dataleverancer. Dokumentation. Udgivet af Dansk BiblioteksCenter.

                                                                                                                

                                                                                                               Eksempler på formatering af emneord:


                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Tarp, Lotte

                                                                                                               Det sku' nødig hedde sig / Lotte Tarp. - [Kbh.] : L & R Fakta, 1997. - 210 sider

                                                                                                               DK5: 99.4 Tarp, Lotte

                                                                                                               Kontrollerede emneord: Tarp, Lotte ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999 ; mor-datter forholdet ; familiehistorie

                                                                                                               Formbetegnelse: erindringer ; barndomserindringer

                                                                                                               Supplerende emneord: tyskerpiger

                                                                                                               Note: Skuespilleren Lotte Tarps (f. 1945) erindringer om en omtumlet barndom med anbringelse på børnehjem, opvækst hos bedsteforældrene, genforening med moderen og til slut kostskoleophold, og om hvordan hun som 30-årig erfarer at fortielserne skyldes hun er datter af en tysk soldat

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               600 100 *a Tarp*h Lotte

                                                                                                               630 000 *a 1950-1959

                                                                                                               630 001 *a 1960-1969

                                                                                                               630 002 *a 1970-1979

                                                                                                               630 003 *a 1980-1989

                                                                                                               630 004 *a 1990-1999

                                                                                                               630 005 *a mor-datter forholdet

                                                                                                               630 006 *a familiehistorie

                                                                                                               637 000 *a erindringer

                                                                                                               637 001 *a barndomserindringer

                                                                                                               648 000 *a tyskerpiger

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               602 100 *a Tarp*hLotte

                                                                                                               630 000 *b 1950-1959

                                                                                                               630 001 *b 1960-1969

                                                                                                               630 002 *b 1970-1979

                                                                                                               630 003 *b 1980-1989

                                                                                                               630 004 *b 1990-1999

                                                                                                               630 005 *b mor-datter forholdet

                                                                                                               630 006 *b familiehistorie

                                                                                                               637 000 *b erindringer

                                                                                                               637 001 *b barndomserindringer

                                                                                                               648 000 *b tyskerpiger

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Porsmose, Erland

                                                                                                               Landbrugets historie kort fortalt : fra bondestenalder til GATT-aftale / Erland Porsmose, Claus Bjørn. - 1. udgave, 1. oplag. - Århus : Landbrugsforlaget, 1997. - 127 sider : ill.

                                                                                                               DK5: 63.09

                                                                                                               Kontrollerede emneord: landbrugshistorie ; Danmark

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for landbrugsskolen

                                                                                                               Note: Beregnet for undervisning på landbrugsskoler

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               630 000 *a landbrugshistorie

                                                                                                               633 000 *a Danmark

                                                                                                               635 000 *a for landbrugsskolen

                                                                                                               637 000 *a undervisningsmaterialer
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               630 000 *b landbrugshistorie

                                                                                                               633 000 *b Danmark

                                                                                                               635 000 *b for landbrugsskolen

                                                                                                               637 000 *b undervisningsmaterialer

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj

                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider

                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789

                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               636 000 *a seriemordere

                                                                                                               636 001 *a Frankrig

                                                                                                               636 002 *a Paris

                                                                                                               636 003 *a 1780-1789


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               636 000 *b seriemordere

                                                                                                               636 001 *b Frankrig

                                                                                                               636 002 *b Paris

                                                                                                               636 003 *b1780-1789

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Faurby, Bent

                                                                                                               Frede og den hvide hund / [skrevet af] Bent Faurby ; illustreret af Irene Hedlund. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 32 sider : ill. i farver. - (Lille Dingo)

                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: for begynderlæsere ; tøjdyr ; blive væk

                                                                                                               Note: Frede får en ny nabo - Fie på 8 år. Hun har en abe der hedder Ib. Da de senere leger udenfor, kommer der en stor hvid hund og løber væk med Ib...


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               635 000 *a for begynderlæsere

                                                                                                               636 000 *a tøjdyr

                                                                                                               636 001 *a blive væk


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               635 000 *b for begynderlæsere

                                                                                                               636 000 *b tøjdyr

                                                                                                               636 001 *b blive væk

                                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                                               Bach, Johann Sebastian

                                                                                                               Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046. - Erato 4509-99636-9.

                                                                                                               Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                               DK5: 78.412:12

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                                               Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                               Stednavn: Tyskland


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               646 000 *a barok *a concerto grosso *b instrumental *b orkester *c1720-1729

                                                                                                               *d Tyskland


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               646 000 *o barok *o concerto grosso *p instrumental *p orkester *q1720-1729

                                                                                                               *r Tyskland

                                                                                                                
                                                                                                               Eks. (node)

                                                                                                               Johansen, Bo, f. 1961

                                                                                                               Toques de santos : afro-cubanske rytmer og sange / indsamlet og nedskrevet af Bo Johansen. - Århus : Byhøjskolen, [1997].

                                                                                                               Note: Rytmer for 3 batá-trommer: okónkolo (høj), itótele (mellem) og iyá (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle "naturreligion").

                                                                                                               Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                               DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                               Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                               Stednavn: Cuba

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                               Supplerende søgeord: santeria ; yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               635 000 *m for gymnasiet

                                                                                                               635 001 *m for højskoler

                                                                                                               635 002 *m for aftenskoler

                                                                                                               635 003 *m for musikskoler

                                                                                                               635 004 *m for seminarier

                                                                                                               635 005 *m for musikkonservatorier

                                                                                                               635 006 *m for universiteter

                                                                                                               637 000 *m undervisningsmaterialer

                                                                                                               646 000 *a afrocubansk musik *a sange *b instrumental * b slagtøj *b vokal

                                                                                                               *c 1990-1999 *d Cuba

                                                                                                               648 000 *m santeria

                                                                                                               648 001 *m yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               635 000 *n for gymnasiet

                                                                                                               635 001 *n for højskoler

                                                                                                               635 002 *n for aftenskoler

                                                                                                               635 003 *n for musikskoler

                                                                                                               635 004 *n for seminarier

                                                                                                               635 005 *n for musikkonservatorier

                                                                                                               635 006 *n for universiteter

                                                                                                               637 000 *n undervisningsmaterialer

                                                                                                               646 000 *o afrocubansk musik *o sange *p instrumental * p slagtøj *p vokal

                                                                                                               *q 1990-1999 *r Cuba

                                                                                                               648 000 *m santeria

                                                                                                               648 001 *m yoruba

                                                                                                               Bilag B

                                                                                                               Bilag B crp man, 21/03 2016 - 08:29

                                                                                                               Formatering af DBC-emneord i DanBib-formatet v2.0

                                                                                                               Følgende af DanBib-formatets felter/delfelter anvendes til formatering af DBC-emneord:


                                                                                                               B600G Personnavn som emneord

                                                                                                               a Navnet

                                                                                                               b Fornavn

                                                                                                               k Fuldt udskrevet fornavn

                                                                                                               e Romertal

                                                                                                               f  Tilføjelse

                                                                                                               d 2. tilføjelse

                                                                                                               c Fødselsår

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B602G Personnavn som emneord (decentralt)

                                                                                                               a Navnet

                                                                                                               b Fornavn

                                                                                                               e Romertal

                                                                                                               f  Tilføjelse

                                                                                                               d 2. tilføjelse

                                                                                                               c Fødselsår

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B610G Korporation som emneord

                                                                                                               a Efternavn/stednavn/navn

                                                                                                               h Forbogstaver eller fornavnsforkortelser

                                                                                                               g Resten af navnet

                                                                                                               e Tilføjelse i parentes

                                                                                                               d Tilføjelse efter komma

                                                                                                               c Underkorporation G

                                                                                                               i Nummer på konference

                                                                                                               j Sted for konference

                                                                                                               k År for konference

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B612G Korporation som emneord (decentralt)

                                                                                                               a Efternavn/stednavn/navn

                                                                                                               h Forbogstaver eller fornavnsforkortelser

                                                                                                               g Resten af navnet

                                                                                                               e Tilføjelse i parentes

                                                                                                               d Tilføjelse efter komma

                                                                                                               c Underkorporation G

                                                                                                               i Nummer på konference

                                                                                                               j Sted for konference

                                                                                                               k År for konference

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B30G Emneord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B33G Stednavn som emneord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B35G Niveau/brugerkategori

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               m Kontrollerede emneord - musik DBC G

                                                                                                               n Kontrollerede emneord - musik DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B36G Kontrolleret emneord (skønlitteratur)

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B37G Formbetegnelse som søgeord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               m Kontrollerede emneord - musik DBC G

                                                                                                               n Kontrollerede emneord - musik DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B38G Ukontrolleret emneord (skønlitteratur)

                                                                                                               a Emneord G


                                                                                                               B642G Andre egennavne som emneord (udgået felt)

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode

                                                                                                               Felt 642 anvendes ikke længere, men kan forekomme i ældre poster


                                                                                                               B645G Titel som emneord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B646  Kontrolleret emneord musik

                                                                                                               a Genre G

                                                                                                               b Besætning G

                                                                                                               c Periodeangivelse G

                                                                                                               d Stednavn G

                                                                                                               o Genre - decentralt G

                                                                                                               p Besætning - decentralt G

                                                                                                               q Periodeangivelse - decentralt G

                                                                                                               r Stednavn - decentralt G

                                                                                                               9 Verifikationskode
                                                                                                                

                                                                                                               B648G Ukontrolleret emneord

                                                                                                               a Emneord G

                                                                                                               m Emneord - musik G

                                                                                                                

                                                                                                               Eksempler på formatering af DBC-emneord i DanBib-formatet

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Tarp, Lotte

                                                                                                               Det sku' nødig hedde sig / Lotte Tarp. - [Kbh.] : L & R Fakta, 1997. - 210 sider

                                                                                                               DK5: 99.4 Tarp, Lotte

                                                                                                               Kontrollerede emneord: Tarp, Lotte ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999 ; mor-datter forholdet ; familiehistorie

                                                                                                               Formbetegnelse: erindringer ; barndomserindringer

                                                                                                               Supplerende emneord: tyskerpiger

                                                                                                               Note: Skuespilleren Lotte Tarps (f. 1945) erindringer om en omtumlet barndom med anbringelse på børnehjem, opvækst hos bedsteforældrene, genforening med moderen og til slut kostskoleophold, og om hvordan hun som 30-årig erfarer at fortielserne skyldes hun er datter af en tysk soldat
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               600 00 *a Tarp *hLotte *9v

                                                                                                               630 00 *a 1950-1959 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1960-1969 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1970-1979 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1980-1989 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1990-1999 *9v

                                                                                                               630 00 *a mor-datter forholdet *9v

                                                                                                               630 00 *a familiehistorie *9v

                                                                                                               637 00 *a erindringer *9v

                                                                                                               637 00 *a barndomserindringer *9v

                                                                                                               648 00 *a tyskerpiger


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               602 00 *a Tarp *hLotte *9v

                                                                                                               630 00 *b 1950-1959 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1960-1969 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1970-1979 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1980-1989 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1990-1999 *9v

                                                                                                               630 00 *b mor-datter forholdet *9v

                                                                                                               630 00 *b familiehistorie *9v

                                                                                                               637 00 *b erindringer *9v

                                                                                                               637 00 *b barndomserindringer *9v

                                                                                                               648 00 *a tyskerpiger
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Porsmose, Erland

                                                                                                               Landbrugets historie kort fortalt : fra bondestenalder til GATT-aftale / Erland Porsmose, Claus Bjørn. - 1. udgave, 1. oplag. - Århus : Landbrugsforlaget, 1997. - 127 sider : ill.

                                                                                                               DK5: 63.09

                                                                                                               Kontrollerede emneord: landbrugshistorie ; Danmark

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for landbrugsskolen

                                                                                                               Note: Beregnet for undervisning på landbrugsskoler
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               630 00 *a landbrugshistorie *9v

                                                                                                               633 00 *a Danmark *9v

                                                                                                               635 00 *a for landbrugsskolen *9v

                                                                                                               637 00 *a undervisningsmaterialer *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               630 00 *b landbrugshistorie *9v

                                                                                                               633 00 *b Danmark *9v

                                                                                                               635 00 *b for landbrugsskolen *9v

                                                                                                               637 00 *b undervisningsmaterialer *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj

                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider

                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789

                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               636 00 *a seriemordere *9v

                                                                                                               636 00 *a Frankrig *9v

                                                                                                               636 00 *a Paris *9v

                                                                                                               636 00 *a 1780-1789 *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               636 00 *b seriemordere *9v

                                                                                                               636 00 *b Frankrig *9v

                                                                                                               636 00 *b Paris *9v

                                                                                                               636 00 *b 1780-1789 *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Faurby, Bent

                                                                                                               Frede og den hvide hund / [skrevet af] Bent Faurby ; illustreret af Irene Hedlund. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 32 sider : ill. i farver. - (Lille Dingo)

                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: for begynderlæsere ; tøjdyr ; blive væk

                                                                                                               Note: Frede får en ny nabo - Fie på 8 år. Hun har en abe der hedder Ib. Da de senere leger udenfor, kommer der en stor hvid hund og løber væk med Ib...
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               635 00 *a for begynderlæsere *9v

                                                                                                               636 00 *a tøjdyr *9v

                                                                                                               636 00 *a blive væk *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               635 00 *b for begynderlæsere *9v

                                                                                                               636 00 *b tøjdyr *9v

                                                                                                               636 00 *b blive væk *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                                               Bach, Johann Sebastian

                                                                                                               Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046. - Erato 4509-99636-9.

                                                                                                               Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                               DK5: 78.412:12

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                                               Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                               Stednavn: Tyskland
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               646 00 *a barok *a concerto grosso *b instrumental *b orkester *c1720-1729

                                                                                                               *d Tyskland *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               646 00 *o barok *o concerto grosso *p instrumental *p orkester *q1720-1729

                                                                                                               *r Tyskland *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (node)

                                                                                                               Johansen, Bo, f. 1961

                                                                                                               Toques de santos : afro-cubanske rytmer og sange / indsamlet og nedskrevet af Bo Johansen. - Århus : Byhøjskolen, [1997].

                                                                                                               Note: Rytmer for 3 batá-trommer: okónkolo (høj), itótele (mellem) og iyá (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle "naturreligion").

                                                                                                               Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                               DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                               Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                               Stednavn: Cuba

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                               Supplerende søgeord: santeria ; yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC)

                                                                                                               635 00 *m for gymnasiet *9v

                                                                                                               635 00 *m for højskoler *9v

                                                                                                               635 00 *m for aftenskoler *9v

                                                                                                               635 00 *m for musikskoler *9v

                                                                                                               635 00 *m for seminarier *9v

                                                                                                               635 00 *m for musikkonservatorier *9v

                                                                                                               635 00 *m for universiteter *9v

                                                                                                               637 00 *m undervisningsmaterialer *9v

                                                                                                               646 00 *a afrocubansk musik *a sange *b instrumental *b slagtøj *b vokal

                                                                                                               *c 1990-1999 *d Cuba *9v

                                                                                                               648 00 *m santeria

                                                                                                               648 00 *m yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt)

                                                                                                               635 00 *n for gymnasiet *9v

                                                                                                               635 00 *n for højskoler *9v

                                                                                                               635 00 *n for aftenskoler *9v

                                                                                                               635 00 *n for musikskoler *9v

                                                                                                               635 00 *n for seminarier *9v

                                                                                                               635 00 *n for musikkonservatorier *9v

                                                                                                               635 00 *n for universiteter *9v

                                                                                                               637 00 *n undervisningsmaterialer *9v

                                                                                                               646 00 *o afrocubansk musik *o sange *p instrumental *p slagtøj *p vokal

                                                                                                               *q 1990-1999 *r Cuba *9v

                                                                                                               648 00 *m santeria

                                                                                                               648 00 *m yoruba

                                                                                                               Bilag C

                                                                                                               Bilag C crp man, 21/03 2016 - 13:01

                                                                                                               Formatering af DBC-emneord i danMARC2. Følgende af danMARC2's felter/delfelter anvendes til formatering af DBC-emneord:


                                                                                                               Felt 600 Personnavn som emneord

                                                                                                               a Efternavn eller fornavn alene

                                                                                                               h Fornavne

                                                                                                               k Fuldt udskrevne fornavne

                                                                                                               e Romertal

                                                                                                               f   Tilføjelse

                                                                                                               c Fødselsår

                                                                                                               0 Verifikationskode (DanBib)

                                                                                                               1 Lokal verifikationskode

                                                                                                               2 Betegnelse for emneordssystem
                                                                                                                

                                                                                                               Felt 610 Korporationsnavn som emneord

                                                                                                               Korporationsnavn i ligefrem orden

                                                                                                               a  Korporationsnavn

                                                                                                               e  Tilføjelse

                                                                                                               c Underkorporation G

                                                                                                               Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn

                                                                                                               s Stednavn (jurisdiktion)

                                                                                                               e Tilføjelse

                                                                                                               c Institutionsnavn G

                                                                                                               Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående

                                                                                                               i Nummer på konference

                                                                                                               k År for konference

                                                                                                               j Sted for konference

                                                                                                               0 Verifikationskode (DanBib)

                                                                                                               1 Lokal verifikationskode

                                                                                                               2 Betegnelse for emneordssystem
                                                                                                                

                                                                                                               Felt 631 Ukontrolleret emneord

                                                                                                               a Ukontrolleret emneord (SUMDELFELT) G

                                                                                                               f Ukontrolleret faglitterært emneord G

                                                                                                               s Ukontrolleret skønlitterært emneord G


                                                                                                               Felt 666 Kontrolleret DBC emneord

                                                                                                               f Kontrolleret faglitterært emneord G

                                                                                                               t Titel som emneord (faglitteratur) G

                                                                                                               e Stednavn som emneord (faglitteratur) G

                                                                                                               s Kontrolleret skønlitterært emneord G

                                                                                                               r Titel som emneord (skønlitteratur) G

                                                                                                               q Stednavn som emneord (skønlitteratur) G

                                                                                                               m Musikalsk genre som emneord G

                                                                                                               n Musikalsk besætning som emneord G

                                                                                                               p Periodebetegnelse (musik) G

                                                                                                               l Stednavn (musikkens oprindelsesland) G

                                                                                                               i Tidsangivelse G

                                                                                                               o Formbetegnelse G

                                                                                                               u Niveau/brugerkategori G

                                                                                                               0 Verifikationskode for emneord tildelt materialet af DBC

                                                                                                                

                                                                                                               Alle felter kan gentages. Delfelter kan gentages hvis markeret med "G".

                                                                                                               For yderligere specifikation af danMARC2 henvises til: danMARC2 / udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen. - 2. udgave. - Ballerup, Dansk BiblioteksCenter, 1998.

                                                                                                                

                                                                                                               Eksempler på formatering af DBC-emneord i danMARC2:

                                                                                                               NB! Foreløbig version pr. 1. 5. 1998

                                                                                                               DBC's formateringspraksis i danMARC2 er endnu ikke fastlagt.
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Tarp, Lotte

                                                                                                               Det sku' nødig hedde sig / Lotte Tarp. - [Kbh.] : L & R Fakta, 1997. - 210 sider

                                                                                                               DK5: 99.4 Tarp, Lotte

                                                                                                               Kontrollerede emneord: Tarp, Lotte ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ;

                                                                                                               1980-1989 ; 1990-1999 ; mor-datter forholdet ; familiehistorie

                                                                                                               Formbetegnelse: erindringer ; barndomserindringer

                                                                                                               Supplerende emneord: tyskerpiger

                                                                                                               Note: Skuespilleren Lotte Tarps (f. 1945) erindringer om en omtumlet barndom med anbringelse på børnehjem, opvækst hos bedsteforældrene, genforening med moderen og til slut kostskoleophold, og om hvordan hun som 30-årig erfarer at fortielserne skyldes hun er datter af en tysk soldat


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               600 00 *a Tarp *h Lotte *0 *2DBC

                                                                                                               631 00 *f tyskerpiger

                                                                                                               666 00 *f mor-datter forholdet *0

                                                                                                               666 00 *f familiehistorie *0

                                                                                                               666 00 *i 1950-1959 *0

                                                                                                               666 00 *i 1960-1969 *0

                                                                                                               666 00 *i 1970-1979 *0

                                                                                                               666 00 *i 1980-1989 *0

                                                                                                               666 00 *i 1990-1999 *0

                                                                                                               666 00 *o erindringer *0

                                                                                                               666 00 *o barndomserindringer *0


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               600 00 *a Tarp *h Lotte *0 *2DBC

                                                                                                               631 00 *f tyskerpiger

                                                                                                               666 00 *f mor-datter forholdet

                                                                                                               666 00 *f familiehistorie

                                                                                                               666 00 *i 1950-1959

                                                                                                               666 00 *i 1960-1969

                                                                                                               666 00 *i 1970-1979

                                                                                                               666 00 *i 1980-1989

                                                                                                               666 00 *i 1990-1999

                                                                                                               666 00 *o erindringer

                                                                                                               666 00 *o barndomserindringer

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Porsmose, Erland

                                                                                                               Landbrugets historie kort fortalt : fra bondestenalder til GATT-aftale / Erland Porsmose, Claus Bjørn. - 1. udgave, 1. oplag. - Århus : Landbrugsforlaget, 1997. - 127 sider : ill.

                                                                                                               DK5: 63.09

                                                                                                               Kontrollerede emneord: landbrugshistorie ; Danmark

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for landbrugsskolen

                                                                                                               Note: Beregnet for undervisning på landbrugsskoler

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *a landbrugshistorie *0

                                                                                                               666 00 *e Danmark *0

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer *0

                                                                                                               666 00 *u for landbrugsskolen *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *a landbrugshistorie

                                                                                                               666 00 *e Danmark

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer

                                                                                                               666 00 *u for landbrugsskolen

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj

                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider

                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789

                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *s seriemordere *0

                                                                                                               666 00 *q Frankrig *0

                                                                                                               666 00 *q Paris *0

                                                                                                               666 00 *i 1780-1789 *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *s seriemordere

                                                                                                               666 00 *q Frankrig

                                                                                                               666 00 *q Paris

                                                                                                               666 00 *i 1780-1789

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Faurby, Bent

                                                                                                               Frede og den hvide hund / [skrevet af] Bent Faurby ; illustreret af Irene Hedlund. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 32 sider : ill. i farver. - (Lille Dingo)

                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: for begynderlæsere ; tøjdyr ; blive væk

                                                                                                               Note: Frede får en ny nabo - Fie på 8 år. Hun har en abe der hedder Ib. Da de senere leger udenfor, kommer der en stor hvid hund og løber væk med Ib...

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *s tøjdyr *0

                                                                                                               666 00 *s blive væk *0

                                                                                                               666 00 *u for begynderlæsere *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *s tøjdyr

                                                                                                               666 00 *s blive væk

                                                                                                               666 00 *u for begynderlæsere

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                                               Bach, Johann Sebastian

                                                                                                               Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046. - Erato 4509-99636-9.

                                                                                                               Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                               DK5: 78.412:12

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                                               Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                               Stednavn: Tyskland

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *m barok *m concerto grosso *n instrumental *n orkester *p1720-1729

                                                                                                               *l Tyskland *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *m barok *m concerto grosso *n instrumental *n orkester *p1720-1729

                                                                                                               *l Tyskland

                                                                                                               Eks. (node)

                                                                                                               Johansen, Bo, f. 1961

                                                                                                               Toques de santos : afro-cubanske rytmer og sange / indsamlet og nedskrevet af Bo Johansen. - Århus : Byhøjskolen, [1997].

                                                                                                               Note: Rytmer for 3 batá-trommer: okónkolo (høj), itótele (mellem) og iyá (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle "naturreligion").

                                                                                                               Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                               DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                               Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                               Stednavn: Cuba

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                               Supplerende søgeord: santeria ; yoruba

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               631 00 *a santeria

                                                                                                               631 00 *a yoruba

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer *0

                                                                                                               666 00 *u for gymnasiet *0

                                                                                                               666 00 *u for højskoler *0

                                                                                                               666 00 *u for aftenskoler *0

                                                                                                               666 00 *u for musikskoler *0

                                                                                                               666 00 *u for seminarier *0

                                                                                                               666 00 *u for musikkonservatorier *0

                                                                                                               666 00 *u for universiteter *0

                                                                                                               666 00 *m afrocubansk musik *m sange *n instrumental *n slagtøj *n vokal

                                                                                                               *p 1990-1999 *l Cuba *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               631 00 *a santeria

                                                                                                               631 00 *a yoruba

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer

                                                                                                               666 00 *u for gymnasiet

                                                                                                               666 00 *u for højskoler

                                                                                                               666 00 *u for aftenskoler

                                                                                                               666 00 *u for musikskoler

                                                                                                               666 00 *u for seminarier

                                                                                                               666 00 *u for musikkonservatorier

                                                                                                               666 00 *u for universiteter

                                                                                                               666 00 *g afrocubansk musik *g sange *n instrumental *n slagtøj *n vokal

                                                                                                               *p 1990-1999 *l Cuba

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (Faglitterær artikel)

                                                                                                               Møller, Jesper

                                                                                                               Slalomskiløbets vugge

                                                                                                               I: Berlingske tidende. - 1998-01-17 : ill.

                                                                                                               DK5: 79.672

                                                                                                               Kontrollerede emneord: skiferiesteder ; skisport ; Arlberg ; Østrig

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *f skiferiesteder *0

                                                                                                               666 00 *f skisport *0

                                                                                                               666 00 *e Arlberg *0

                                                                                                               666 00 *e Østrig *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *f skiferiesteder

                                                                                                               666 00 *f skisport

                                                                                                               666 00 *e Arlberg

                                                                                                               666 00 *e Østrig

                                                                                                               Indeksering af skønlitteratur

                                                                                                               Indeksering af skønlitteratur crp fre, 15/01 2016 - 13:36

                                                                                                               Kolofon

                                                                                                               Kolofon crp tor, 18/02 2016 - 07:23

                                                                                                               Titel 

                                                                                                                Indeksering af skønlitteratur 

                                                                                                               Forlægger

                                                                                                                Dansk BiblioteksCenter as 

                                                                                                               Ansvarlig institution 


                                                                                                                Dansk BiblioteksCenter as

                                                                                                               Copyright

                                                                                                                Dansk BiblioteksCenter as 

                                                                                                               Serie


                                                                                                                DBC's indekseringsvejledninger 

                                                                                                               Emneord


                                                                                                                emneindeksering, indeksering, emneregistrering, skønlitteratur, vejledninger 

                                                                                                               Resumé 

                                                                                                                Vejledning og regler for DBC's indeksering af skønlitterære bøger 

                                                                                                               Sprog


                                                                                                                Dansk 

                                                                                                               ISBN


                                                                                                                87-552-2373-7 

                                                                                                               Version


                                                                                                                1.0 

                                                                                                               Versionsdato


                                                                                                                19980717

                                                                                                               Filformater


                                                                                                                HTML (text/html), GIF (image/gif), JPG (image/jpg), 

                                                                                                               Den trykte udgaves ISBN 


                                                                                                                87-552-2372-9

                                                                                                               Forord

                                                                                                               Forord crp tor, 18/02 2016 - 07:29

                                                                                                               Vejledningen i indeksering af skønlitteratur er blevet til på baggrund af Dansk BiblioteksCenters projekt "Emneord på skønlitteraturen" (1996).

                                                                                                               Den bygger på de fælles principper og standarder for valg og udformning af emneord som DBC har valgt at følge, dog tilpasset skønlitteraturens egenart.

                                                                                                               DBC's erfaring med tildeling af skønlitterære emneord siden 1990 indgår som grundlag i vejledningens forskellige dele.

                                                                                                               De praktiske vilkår indekseringsarbejdet på DBC er underlagt, præger de valg, der er foretaget med hensyn til indekseringsniveau m.m. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at indeksering af skønlitteraturen foregår på et "almindeligt brugbarheds-niveau".

                                                                                                               Vejledningen er først og fremmest skrevet med henblik på tildeling af emneord i DBC's og folkebibliotekernes skønlitterære poster, men det er vores håb, at den også vil kunne finde anvendelse i andre biblioteker, der tildeler danske emneord til skønlitteraturen.

                                                                                                               Eksemplerne i vejledningen er udformet med det formål bedst muligt at kunne illustrere den skønlitterære indekseringspraksis. Der er således ikke tale om fuldstændige bibliografiske poster, idet kun data af relevans for emnebeskrivelsen er medtaget.

                                                                                                               Oversigt over formatering af emneord i såvel BASIS-formatet, DanBib-formatet som danMARC2 - er at finde i de tre bilag til vejledningen.

                                                                                                               Peter Schaarup, projektleder

                                                                                                               Skønlitteratur/Faglitteratur

                                                                                                               Skønlitteratur/Faglitteratur crp tor, 18/02 2016 - 07:30

                                                                                                               Opdelingen i fag- og skønlitteratur hænger sammen med forestillingen om, at al litteratur har en funktion. Skønlitteraturen er produktet af forfatterens fantasi og undergivet forfatterens egne love, selv om denne ofte henter grundlaget for værkernes handling i virkelighedens verden. Den personlige tilegnelse af et skønlitterært værk, indlevelsen i problemer og deltagelsen i løsninger og handlinger hører med til læseoplevelsen og understreger fiktionens "underholdende" funktion. Forfatterens udtryk, form og stil hører med til den skønlitterære oplevelse på lige fod med selve indholdet.

                                                                                                               En præcis skelnen mellem skøn- og faglitteratur er ikke mulig. Medens skønlitteraturen kan opfattes som: billedlig, konkret sanselig, flertydig, totalitetsstræbende, "subjektiv" med mulighed for forskellige læsertilgange, kan faglitteraturen opfattes som: begrebslig, abstrakt, principiel entydig, logisk systematisk, "objektiv" med mulighed for "kundskabstilegnelse".

                                                                                                               Skønlitteraturen vil ofte indeholde mange implicitte budskaber som børne- og voksenlæseren selv kan udfolde, mens faglitteraturen indeholder meddelelser, som er eksplicitte (f.eks indholdsfortegnelsen i et dokument).

                                                                                                               Også for børn er en central fascination ved skønlitteraturen identifikationen og de personlige associationer - i at gøre den fremstillede verden til sin egen. Børn opfatter overvejende skønlitteraturen personligt og tiltrækkes af skønlitterære tekster, der handler om ting som de selv har erfaring med. For de yngste børn kan den skønlitterære tekst bidrage til at fremstille en konkret verden, som børnene har mulighed for at genkende dele af. Skønlitteraturen for de mindste børn er ofte skrevet for at introducere/bearbejde begreber og følelser.

                                                                                                               "Udslagsgivende for et værks placering i skønlitteraturen er ikke blot dets form, men tillige dets intention. Hvis det kundskabsmeddelende skønnes at være hovedsagen, placeres værket efter emne i faglitteraturen ... Skønnes det fiktive element at være det primære, placeres værket i skønlitteraturen ..." (DK5 : decimalklassedeling. Systematik: Skønlitteratur, s. 258).

                                                                                                               Grænserne mellem skøn- og faglitteraturen er ofte uklare. Selv om faglitteraturen som udgangspunkt er "objektiv" og giver informationer om konkrete emner, vil også skønlitteraturen i mange tilfælde være "informationsbærende" og ønske at formidle konkrete emner. Ved litteratursøgning om et konkret emne vil skøn- og faglitteraturen kunne supplere hinanden. For en låner, der søger information om besættelsestiden i Danmark 1940-1945 og om hvordan befolkningen opfattede perioden, kan skønlitteraturen være lige så relevant som faglitteraturen.

                                                                                                               1. Emneanalyse

                                                                                                               1. Emneanalyse crp tor, 18/02 2016 - 07:37

                                                                                                               Indhold:

                                                                                                               1.1. Emneanalysens formål
                                                                                                               1.2. Analysemodel
                                                                                                                 1.2.1. Undersøgelse af dokumentet
                                                                                                                 1.2.2. Begrebsbestemmelse

                                                                                                               I dette kapitel gennemgås en analysemodel beregnet til brug på DBC ved indeksering af skønlitteraturen, såvel voksen- som børnelitteraturen.

                                                                                                               Udgangspunktet for analysemodellen er Dansk Standards vejledning i indeksering (DS/INF 100:1994) - dog tilpasset skønlitteraturens særlige behov. Endvidere er der foretaget visse tilføjelser og ændringer i overensstemmelse med erfaringerne fra indekseringsarbejdet på DBC. (Se også litteraturhenvisningerne.)

                                                                                                               Der skelnes i analysemodellen mellem selve emneanalysen og den efterfølgende emneordsgivning. I praksis vil det dog ofte være en sammenhængende proces.

                                                                                                               Analysemodellen er tænkt brugt til følgende formål:

                                                                                                               • som checkliste
                                                                                                               • til hjælp ved vanskelige indekseringer
                                                                                                               • ved introduktion og oplæring af nye medarbejdere og vikarer

                                                                                                               Emneanalysen af et skønlitterært dokument vil ikke i alle tilfælde kunne udtrykkes i emneord. I visse tilfælde vil det være bedre at undlade at give emneord, hvis emnet ikke på forsvarlig vis kan udtrykkes. Der kan i de fastlagte indekseringsprincipper være udstukket særlige retningslinier for, om visse aspekter bedre kan udtrykkes i noten.

                                                                                                               Udvælgelsen af emneord vil i sidste ende bero på indeksørens vurdering af væsentligt og uvæsentligt.

                                                                                                               Men analysemodellen kan sikre, at man ikke glemmer elementer af emneanalysen og finder frem til mulige kandidater til emneord.

                                                                                                               1.1. Emneanalysens formål

                                                                                                               Emneanalysens formål er at foretage en undersøgelse af det skønlitterære dokument, for efterfølgende at udtrykke dokumentets emner i form af emneord.

                                                                                                               Som ved faglitteraturen er den skønlitterære indeksering en dokumentorienteret indeksering, dvs. en indeksering som tager sit udgangspunkt i det foreliggende dokument. Indekseringen af skønlitteraturen sigter mod mange forskellige brugergrupper (personale i alle typer biblioteker samt mange forskellige slutbrugere).

                                                                                                               Der vil også være elementer af brugerorientering i indekseringen af skønlitteraturen som det vil fremgå af analysemodel, formål og praksis for valg af emneord.

                                                                                                               1.2. Analysemodel

                                                                                                               Indekseringen består i tre faser (som ofte i praksis glider ind over hinanden):

                                                                                                               a) at undersøge dokumentet og bestemme dets emner

                                                                                                               b) at uddrage de hovedbegreber, som emnerne består af

                                                                                                               c) at udtrykke begreber i emneord

                                                                                                               I nærværende afsnit beskrives de 2 første faser, mens DBC's regler for, hvorledes de relevante begreber udtrykkes i emneord, behandles i kapitel 3.

                                                                                                               1.2.1. Undersøgelse af dokumentet

                                                                                                               Da en fuldstændig gennemlæsning af dokumentet normalt ikke vil være muligt, bør indeksøren ved skimming af dokumentet samt brug af eksterne kilder som lektørudtalelser og anmeldelser sikre sig, at ingen nyttig information overses.

                                                                                                               Analysen bør derudover også omfatte følgende dele, hvis de optræder i det skønlitterære dokument:

                                                                                                               a) titel, undertitel

                                                                                                               b) omslag, især bagsidetekst og flaptekster eller resumé andetsteds i bogen

                                                                                                               c)indholdsfortegnelse eller registre

                                                                                                               d) præsentation af forfattere, illustratorer m.fl. på omslag eller i tekstafsnit

                                                                                                               e) forord, indledning, kapitel/afsnitsoverskrifter

                                                                                                               f) illustrationer, incl. evt. undertekster

                                                                                                               g) litteraturhenvisninger

                                                                                                               Alle disse elementer gennemses og vurderes af indeksøren.

                                                                                                               Giver disse elementer ikke tilstrækkelige oplysninger til emneanalysen kan følgende inddrages:

                                                                                                               h) opslag i baser, primært DanBib (med henblik på at finde eventuelle prækatalogiseringer eller andre dokumenter af samme forfatter eller andre "der ligner")

                                                                                                               i) leksika og andre opslagsværker, lærebøger, ordbøger o.l.

                                                                                                               j) forlagsinformation

                                                                                                               k) anden litteratur af forfatteren

                                                                                                               1.2.2. Begrebsbestemmelse

                                                                                                               Efter at have undersøgt dokumentet bestemmer indeksøren de begreber, som er væsentlige elementer i en beskrivelse af dokumentets emnemæssige aspekter.

                                                                                                               Følgende checkliste omfatter de elementer, som skal overvejes:

                                                                                                               Værkets konkrete niveau:

                                                                                                               a) handler dokumentet om noget konkret?

                                                                                                               F.eks.: en person (f.eks. Christian IV), en gruppe (f.eks. skinheads), en genstand (f.eks. en bil), en bestemt tilstand (f.eks. en sygdom), et fænomen (f.eks. forurening) eller et begreb (f.eks. døden)

                                                                                                               b) handler dokumentet om specielle begivenheder og aktiviteter?

                                                                                                               F.eks.: tyveri, hasard, hekseforfølgelser

                                                                                                               c) foregår handlingen på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt eller i et bestemt miljø?

                                                                                                               F.eks.: Danmark, middelalderen, 1100-1199, kollektiver

                                                                                                               Værkets abstrakte niveau:

                                                                                                               d) handler dokumentet om psykologiske forhold?

                                                                                                               F.eks.: kærlighed, forelskelse, ensomhed

                                                                                                               e) handler dokumentet om sociale forhold og fænomener på mange planer?

                                                                                                               F.eks.: fattigdom, arbejdsløshed

                                                                                                               f) handler dokumentet om personrelationer og interaktion?

                                                                                                               F.eks.: mor-datter forholdet, børn og bedsteforældre, mobning, vold

                                                                                                               Værkets ydre niveau:

                                                                                                               g) har dokumentet en bestemt litterær form?

                                                                                                               F.eks.: digte, skuespil, tegneserie, billedbog, pegebog

                                                                                                               h) har dokumentet en bestemt genre?

                                                                                                               F.eks.: krimi, science fiction, fantasy, biografiske romaner


                                                                                                               Endvidere kan følgende overvejes:

                                                                                                               i) er der udover det centrale emne nogle overordnede, sideordnede eller underordnede emner eller temaer som er væsentlige?

                                                                                                               F.eks.: er der personer, institutioner, sociale eller kulturelle forhold, personrelaterede karakteristika (køn, alder, personlighedstræk) som ikke allerede er fremdraget?

                                                                                                               j) er dokumentet skrevet for en bestemt målgruppe, på et bestemt niveau?

                                                                                                               k) er dokumentet skrevet med et bestemt formål eller en bestemt hensigt?

                                                                                                               l) har dokumentet en bestemt synsvinkel?

                                                                                                               m) hvad kan dokumentet bruges til - hvad er anvendelsesområdet?


                                                                                                               Begrebsbestemmelsens emnemæssige aspekter vil kunne udtrykkes i såvel emneord som indholdsbeskrivende noter. For at formidle helhedsindtrykket af værket er det vigtigt, at noterne også bruges til at supplere den formelle emnebeskrivelse. (Se afsnit 2.1.2. om emneord i forhold til noter).

                                                                                                               2. Principper for tildeling af emneord

                                                                                                               2. Principper for tildeling af emneord crp tor, 18/02 2016 - 07:52

                                                                                                               Indhold:

                                                                                                               2.1. Formålet med emneordene
                                                                                                                 2.1.1. Emneord i forhold til klassifikation
                                                                                                                 2.1.2. Emneord i forhold til noter
                                                                                                               2.2. Kontrollerede emneord
                                                                                                                 2.2.1. Ordforråd
                                                                                                                 2.2.2. Postkoordinering
                                                                                                               2.3. Indekseringsniveau
                                                                                                                 2.3.1. Litterær form / Genrebetegnelse
                                                                                                                 2.3.2. Antal emneord pr. dokument
                                                                                                                 2.3.3. Supplerende søgeord
                                                                                                               2.4. Semantiske relationer
                                                                                                                 2.4.1. Hierarkiske relationer
                                                                                                                 2.4.2. Ekvivalens-relationer
                                                                                                                 2.4.3. Associative relationer

                                                                                                               2.1. Formålet med emneordene

                                                                                                               Formålet med indekseringen er genfinding - at dokumenterne skal dukke op i en søgning, hvor de er relevante, og helst ikke i en søgning, hvor de ikke er relevante.

                                                                                                               Set fra indeksørens side er opgaven bl.a. at tildele ord, der dækker dokumentets emne. Samtidig skal det være ord, man kan forestille sig, at interesserede brugere vil søge på. Man skal forsøge at forudsige så mange mulige "anvendelser" af en bog som muligt. Litteraturen skal ikke gemmes bag "hemmelighedsfulde" emneord, som er så specielle eller generelle, at ingen bruger vil søge på dem - i sidste ende er det brugeren, der skal vurdere, om et dokument er relevant eller ej. I modsætning til faglitteraturen er det ofte ønskeligt at få et bredere svar, når det drejer sig om skønlitteratur, men samtidig skal skønlitteraturen også tilgodese mere specifikke forespørgsler.

                                                                                                               For at opnå mest mulig objektivitet og ensartethed i indekseringen må der endvidere tilstræbes upartiskhed hos indeksøren.

                                                                                                               Formålet med indekseringen er med andre ord, at brugerne i så høj grad som muligt finder frem til de dokumenter, der kan tilfredsstille deres behov for læseoplevelse og information.

                                                                                                               Indeksøren behøver ikke nødvendigvis udtrykke alle de begreber, der er bestemt ved emneanalysen af dokumentet, som emneord. Valget af begreber afhænger af formålet med emneordene. Det skal derfor vurderes om den samlede beskrivelse af dokumentet (titel, note, emneord, kodede "søgeord" m.m.) svarer til dokumentets indhold og formål og om forskellige typer brugere (både slutbrugere og dem der formidler litteraturen) vil kunne finde frem til det uden at kende det på forhånd - og uden at få en hel masse andre dokumenter samtidig, som ikke svarer helt til det ønskede.

                                                                                                               Emneordene bruges især til søgning, men indgår også i søgerens vurdering af materialets relevans.

                                                                                                               2.1.1. Emneord i forhold til klassifikation

                                                                                                               Valg af emneord er uafhængigt af klassifikationen. I DK 5 klassificeres skønlitteraturen efter værkernes originalsprog - ikke efter emnet. Til bogfortegnelsestitler anvendes et system af tillægstal, der adskilles fra det egentlige klassemærke ved en bindestreg. Tillægstallene har bl.a. til formål at underdele skønlitteraturen i den trykte udgave af Dansk Bogfortegnelse. Det første ciffer angiver publiceringssproget, og det sidste angiver dels digt-arten, dels markerer det antologiform. For børnelitteraturen indskydes et 9-tal, der angiver målgruppen.

                                                                                                               2.1.2. Emneord i forhold til noter

                                                                                                               Som nævnt ovenfor bruges emneordene især til søgning, men de indgår også i søgerens vurdering af materialets relevans.

                                                                                                               Det omvendte gælder for noterne, idet de først og fremmest har til formål at supplere den formelle emnebeskrivelse, således at brugeren bliver i stand til at afgøre om de fundne dokumenter er relevante. Det vil for skønlitteraturens vedkommende sige, at brugeren får tilstrækkelig information/inspiration til at bedømme om dokumentet er af interesse.

                                                                                                               De noter der bruges i emneindekseringen af skønlitteraturen er den indholdsbeskrivende note og den indholdsciterende note.

                                                                                                               Skønlitteratur tildeles så vidt muligt indholdsbeskrivende noter. De skal i kortfattet form give en objektiv og dækkende karakteristik af, hvad bogen handler om. Noten skal både være informativ og appetitvækkende. Dokumentets synsvinkel/holdning bør implicit fremgå af notens generelle emnebeskrivelse. Det er vigtigt at søge at ramme bogens sprogtone, og ved formuleringen af noterne tages hensyn til såvel værkets niveau som målgruppe.

                                                                                                               Eksempler på notetyper:

                                                                                                               • handlingsrefererende noter, herunder den gennemført handlingsrefererende note, hvor værkets handling gengives, og den påbegyndt handlingsrefererende, hvor hovedstrenge i handlingsforløbet antydes. Den sidste anvendes især ved spændings- og kriminalromaner
                                                                                                                 
                                                                                                               • karakteriserende noter: indeholder en fremstilling af værkets væsentligste egenskaber og kan f.eks. sige noget om værkets udsagn, dets virkelighedsrelationer og dets sprog

                                                                                                               Noten skal primært være i læsbar form, og der må gerne indgå søgerelevante begreber, der evt. kan supplere og uddybe informationen i emneordene, men man skal ikke mekanisk gentage de enkeltstående emneord. Noten skal supplere den bibliografiske beskrivelse således at ægte redundans undgås.

                                                                                                               Notens funktion som formidler af helhedsindtrykket ved værket er central for skønlitteraturen. Litterær type og stil samt forfatterholdningen kan medtages i noten: "eksperimenterende roman", "impressionistisk", "kritisk".

                                                                                                               Indholdsciterende noter tildeles på samlinger af digte, noveller, skuespil og skønlitterære samlingsværker for såvel voksne som børn. Når der er et fælles tema eller emne eller, hvor det skønnes nødvendigt for at beskrive indholdet, suppleres med en indholdsbeskrivende note.

                                                                                                               2.2. Kontrollerede emneord

                                                                                                               Kontrollen med emneordene foregår i DBC ved hjælp af opslag i en separat emneordsbase 1. Basen indeholder alle hidtil anvendte kontrollerede emneord. De enkelte emneordsposter indeholder foruden selve emneordet brug - og se også-henvisninger samt noter om indekseringspraksis.

                                                                                                               Der er ikke tale om en lukket emneordsliste: DBCs valg af emneord har som hovedprincip at alle ord kan vælges - hvis blot vejledningens principper overholdes.

                                                                                                               Der arbejdes altså ikke med tesaurus i traditionel forstand, men ved hjælp af emneordslisten tilstræbes det, at samme ord bruges for samme emne.

                                                                                                               Aktualitet, smidighed og brugerorientering er prioriteret højere end gennemført styring og sikkerhed.

                                                                                                               2.2.1. Ordforråd

                                                                                                               Som emneord bruges almindelige danske ord og ordforbindelser. Hovedprincippet for sprogbrugen er at ramme det, som de fleste brugere vil forsøge sig med - som de vil finde mest naturligt. Da der for børnelitteratu-rens vedkommende kan være tale om både en børne- og en voksen målgruppe må sprogbrugen afspejle dette forhold. Som det ses i kapitlerne om udformning af emneord og indekseringspraksis (afsnit 3 og afsnit 5), følges en række regler med hensyn til valg af ord (f.eks. danske ord fremfor udenlandske og fremmedord), men alle regler kan overtrumfes af et ord, som er det mest udbredte i praksis.

                                                                                                               I visse tilfælde er der forskel i sprogbrugen for voksen- og børnelitteraturen. F.eks. bruges "bondegårde" og ikke "landbrugsejendomme" / "gårde", når dette emne optræder i litteraturen for de yngste børn. Man vil ofte skulle bevæge sig fra børnesprogbrug og til voksensprogbrug og i den forbindelse overveje hvilket ord der bedst dækker. F.eks.: "tisse i sengen" / "sengevædning" / "vådligger" / "ufrivillig vandladning" / "inkontinens". Der kan laves henvisninger fra den/de ikke foretrukne form(er).

                                                                                                               Det er ikke "forbudt" at anvende dagligdagens ord, populærudtryk eller slang. Er der et dansk udtryk, som er det mest udbredte bruges dette.

                                                                                                               Mange nye ord opstår ved at kombinere ord, ligesom mange specifikke begreber vil være sammensatte ord. I daglig tale (og f.eks. i medierne) laves sammensatte ord, som dækker mere eller mindre komplicerede forhold, og som fungerer i en aktuel situation.

                                                                                                               Fænomener som kun kendes ved et slang-præget udtryk, kan bruges. Slang og modeprægede ord bør kun bruges som emneord, hvis man er sikker på, at det ikke er "døgnfluer". Slangprægede nydannelser som f.eks. "yuppier" og "hackere" optræder som emneord.

                                                                                                               Værdiladede udtryk bør principielt undgås, f.eks. "feltmadrasser", "ligusterfascister", "munkemarxister". I visse tilfælde kan det dog præcisere bogens stil.

                                                                                                               Vælger man at medtage et slangudtryk som kontrolleret emneord, kan man supplere med en mere "officiel" term, der kan sikre genfinding, også hvis slangudtrykket glider ud af sproget igen.

                                                                                                               Ord som ikke bruges som kontrollerede emneord kan evt. anvendes som supplerende søgeord eller i noten, hvis man skønner at nogen kan have glæde af denne søgeindgang.

                                                                                                               (Se også afsnit 2.3.3, hvor brugen af supplerende søgeord er nærmere beskrevet.)

                                                                                                               2.2.2. Postkoordinering

                                                                                                               Emneordene er beregnet til postkoordineret emnesøgning. Det får bl.a. følgende konsekvenser:

                                                                                                               • alle emneord i en post har i princippet lige stor vægt, og der kan ikke ud af de kontrollerede emneord læses noget om emnernes vægt i dokumentet
                                                                                                                 
                                                                                                               • emneordene angiver normalt ikke syntaktiske relationer

                                                                                                               Det indebærer bl.a., at man ikke ud af indekseringen kan se, om f.eks. emneordet "forelskelse" er givet fordi det er bogens hovedemne, eller fordi "forelskelse" er et aspekt i det indekserede dokument.

                                                                                                               2.3. Indekseringsniveau

                                                                                                               DBC giver emneord på dokumentets niveau, dvs. emneordene skal dække væsentlige aspekter af dokumentets emne - eller (set fra søgerens synsvinkel) dokumentet skal i væsentlig grad dække de emner der udtrykkes i indekseringstermerne.

                                                                                                               Indekseringens specificitet er afhængig af i hvor høj grad dokumenter om specifikke emner får tilsvarende specifikke emneord, mens generelle fremstillinger får tilsvarende brede - generelle - emneord.

                                                                                                               Indekseringssproget indeholder ikke i sig selv nogen begrænsning af specifikationsgraden. Et dokument om forår indekseres med dette emne og kan suppleres med det overordnede emneord: "årstider". Til det overordnede emneord "familien" knytter sig en række beslægtede emneord, f.eks.: "bedsteforældre", "børn", "døtre", "enlige fædre", "enlige mødre", "familieforøgelse", "far-datter forholdet", "mødre", "parforhold", "skilsmisse", "slægtsromaner", "søskende", "unge", "ægteskab". Man skal altså være opmærksom på de mere specifikke emneord, som kan bruges i stedet for eller sammen med det overordnede emneord.

                                                                                                               Mere almene begreber kan dog foretrækkes i visse tilfælde, f.eks. når indeksøren skønner at overspecificitet kan indvirke negativt på indekseringssystemets effektivitet.

                                                                                                               Generelt indekseres der ikke på analyseniveau, dvs. enkelte afsnit eller kapitler i dokumentet. Dette indebærer bl.a., at antologier almindeligvis vil blive indekseret på niveau med bogen som helhed. Dog kan der gives emneord på analyseniveau som supplerende søgeord - se nedenfor.

                                                                                                               2.3.1. Litterær form / Genrebetegnelse

                                                                                                               En inddeling af skønlitteraturen i typer eller genrer kan være hensigtsmæssig for at gøre litteraturen mere overskuelig. Når man taler om "slægtsromaner", "fantastiske fortællinger", "hestebøger", "krimi" osv. anvender man genreprincippet i opdelingen.

                                                                                                               Litterær genrebetegnelse eller litterær form indgår som en vigtig faktor ved emneordstildelingen. Udover at indgå som emneord bruges visse typer af skønlitterære genrer også som indledning til den beskrivende note: Fantasy, Kriminalroman (voksenlitteratur), Krimi (børnelitteratur), Science fiction.

                                                                                                               Rene litterære formbetegnelser som: Digte, Digtsamling, Noveller, Skuespil og Drama indgår kun i noten og som kodede "søgeord".

                                                                                                               Genrebetegnelse tildeles som emneord, når dokumentet indeholder træk fra den pågældende genre som er væsentlige og gennemgående for værket.

                                                                                                               En liste over genrebetegnelser for såvel børne- som voksenlitteraturen suppleret med en kort definition indgår som kapitel 6.

                                                                                                               2.3.2. Antal emneord pr. dokument

                                                                                                               Der er ingen bestemt grænse for antallet af emneord. Antallet bestemmes af dokumentets indhold samt de indekseringsregler, der er fastsat i denne vejledning.

                                                                                                               2.3.3. Supplerende søgeord

                                                                                                               Der kan være behov for at udtrykke noget fra emneanalysen i søgeegnet form, som ikke - her og nu - kan tilpasses reglerne for kontrollerede emneord.

                                                                                                               Undertiden udtrykkes det ønskede i noten, men ønsker man at udtrykke noget i en søgeegnet form kan det være svært at anvende noten. I den situation kan man med fordel anvende såkaldte supplerende søgeord, som ikke er underlagt de samme regler og kontroller, der gælder for de kontrollerede emneord. De supplerende søgeord har for skønlitteraturen to hovedformål:

                                                                                                               • -analytiske emneord: et emne er for sparsomt behandlet til at der kan gives kontrolleret emneord (indeksering på dokumentets niveau), men det skønnes at brugerne vil påskønne et emneord, da delemnet eller aspektet vil være interessant at finde i en søgning og måske er emnet næsten ikke repræsenteret i basen
                                                                                                                 
                                                                                                               • slang, kælenavne, kaldenavne o.l.: et ord er for slangpræget eller værdiladet til at man ønsker at benytte det som kontrolleret emneord, men man vurderer at det vil have søgemæssig interesse. F.eks.: "whiskybæltet"

                                                                                                               Supplerende søgeord tildeles ikke hvis ordet i forvejen findes i titel eller note.

                                                                                                               Som ovenfor nævnt gælder ikke de samme regler som for de kontrollerede emneord, men det anbefales, at man ved udformning af supplerende søgeord overholder de grundlæggende regler for udformning af emneord, som er beskrevet i kapitel 3.

                                                                                                               2.4. Semantiske relationer

                                                                                                               Som allerede nævnt er DBCs emneord til skønlitteraturen beregnet til postkoordinering og angiver ikke syntaktiske relationer.

                                                                                                               Der er således ikke - som ved prækoordineret indeksering - mulighed for direkte at angive relationen, ligesom der heller ikke er nogen egentlig tesaurus, der kan vejlede brugeren i emnernes indbyrdes relationer ved hjælp af RT, NT, BT, UF o.l. (Emneordspostens brug og se også-henvisninger kan i et vist omfang erstatte tesaurusen).

                                                                                                               Dette er dog ikke ensbetydende med, at man slet ikke kan udtrykke semantiske relationer mellem emneordene.

                                                                                                               DBC's indekseringsprincipper giver følgende muligheder:

                                                                                                               1. relationen udtrykkes ved emneordene i posten
                                                                                                               2. relationen udtrykkes ved hjælp af en brug-henvisning (i emneordsposten)
                                                                                                               3. relationen udtrykkes ved hjælp af en se også-henvisning (i emneordsposten)
                                                                                                               4. relationen udtrykkes ikke

                                                                                                               For at få et overblik over hvornår og hvordan relationer angives, gennemgås de forskellige typer relationer. Den konkrete praksis vil blive omtalt senere.

                                                                                                               2.4.1. Hierarkiske relationer

                                                                                                               Som hovedprincip bygges der ikke hierarki ind i den enkelte post.

                                                                                                               Som nævnt i afsnit 2.3 indeholder indekseringssproget ikke i sig selv nogen begrænsning af specifikationsgraden. I nogle tilfælde vil det - af søgemæssige årsager - være hensigtsmæssigt tillige at indeksere med en overordnet term.

                                                                                                               Samlende kan det formuleres sådan, at DBC prøver at give emneord, som ligger på et "almindeligt brugbarheds-niveau" i forhold til dokumentets emne og potentielle brugere. Det er altså vigtigt at forstå, at man angiver ordene af hensyn til de søgestrategier, man forestiller sig.

                                                                                                               Ved beslutning om, hvorvidt der skal gives et overbegreb som emneord, er der to modsat rettede behov at tage hensyn til:

                                                                                                               1. Brugeren kender ikke alle, nogle få eller ingen eksempler inden for et begreb og vil derfor have glæde af at overbegrebet angives i indekseringen, også selvom dokumentet ikke handler om overbegrebet, men om det konkrete eksempel.

                                                                                                               F.eks.: krager ; fugle

                                                                                                               Når det gælder skønlitteraturen kan problemstillingen i værket være af så almen karakter på trods af det specifikke emne, at overbegrebet vil være en relevant søgeindgang. Det specifikke emneord skal medtages som kontrolleret emneord, men er alligevel for specifikt i forhold til nogle af de søgeargumenter, man kan forvente vil blive brugt. I sådanne tilfælde gives også et overordnet ord.

                                                                                                               F.eks.: brystkræft ; sygdom

                                                                                                               En variation af dette behov er et ønske om kombination af to eller flere emneord:

                                                                                                               brugeren ønsker skønlitterære dokumenter om besættelsestiden i Danmark, ikke kun generelt - også i enkelte byer. Hvis ikke brugeren skal opregne alle mulige enkeltbyer, skal dokumentet om besættelsestiden i enkelte byer også indekseres med overbegrebet Danmark udover de emneord, der direkte udtrykker dokumentets emne.

                                                                                                               2. Brugeren ønsker at finde dokumenter, der handler om sygdom eller besættelsestiden i bred forstand eller på et generelt niveau - ikke konkrete eksempler eller specielle emner inden for hovedemnet.

                                                                                                               Som sagt er der tale om modsatrettede behov hos brugeren, som det ikke vil være muligt at tilgodese lige godt samtidigt.

                                                                                                               Indeksøren må skønne, hvorvidt det er mest relevant at tilgodese behov 1 eller behov 2 i indekseringen af det konkrete dokument.

                                                                                                               Generelt vises der tilbageholdenhed med at indbygge disse hierarkier i indekseringen.

                                                                                                               Der indekseres dog ofte et niveau højere på det skønlitterære område, bl.a. for at begrænse mængden af meget specifikke søgetermer.

                                                                                                               Hierarkiske relationer udtrykkes ikke ved hjælp af henvisninger i emneordsposter. Men igen her kan der være undtagelser, hvor man f.eks. må opgive at skelne mellem et underordnet og overordnet begreb.

                                                                                                               f.eks. pattedyr brug dyr

                                                                                                               2.4.2. Ekvivalens-relationer

                                                                                                               Ekvivalens-relationer (synonym-relationer) udtrykkes ikke i den enkelte bibliografiske post, men kun i emneordsposter.

                                                                                                               De ægte synonymer behandles typisk ved brug-henvisninger: "evnesvage" brug "psykisk udviklingshæmmede". De nærmere regler herfor er beskrevet i kapitel 3.4: Semantisk kontrol og i kapitel 4: Henvisninger.

                                                                                                               Nærsynonymer (nærtliggende ord, ord som ofte behandles som synonymer, selvom der er nuanceforskelle): disse vil nogle gange være behandlet som ægte synonymer:

                                                                                                               f.eks. dagligdagen brug hverdagen

                                                                                                               andre gange vil der være en se også-henvisning:

                                                                                                               f.eks. bange se også angst

                                                                                                               2.4.3. Associative relationer

                                                                                                               Associative relationer, også kaldet sideordnede, idéassociative relationer, udtrykkes kun i begrænset omfang. Hovedreglen er, at indekseringen kun medtager associative relationer i den enkelte bibliografiske post, når begge elementer behandles i dokumentet. Associative relationer udtrykt ved se også-henvisninger vil altså fortrinsvis skulle findes i emneordsposter.

                                                                                                               Et par eksempler på se også-henvisninger:

                                                                                                               eventyr se også sagn

                                                                                                               myter se også legender

                                                                                                               Se også-henvisninger vil henvise begge veje.


                                                                                                               1) DBC's emneordsbase til skønlitteraturen foreligger endnu ikke, men det er målet, at bibliotekerne skal få adgang til basen som en del af DanBib.

                                                                                                               3. Udformning af emneord

                                                                                                               3. Udformning af emneord crp tor, 18/02 2016 - 08:22

                                                                                                               Indhold:

                                                                                                               3.1. Ordtyper
                                                                                                                 3.1.1. Substantiver
                                                                                                                 3.1.2. Verber
                                                                                                                 3.1.3. Adjektiver
                                                                                                                 3.1.4. Adverbier
                                                                                                                 3.1.5. Komposita (sammensatte ord)
                                                                                                                 3.1.6. Faste udtryk
                                                                                                                 3.1.7. Genitiv udtryk
                                                                                                               3.2. Morfologisk kontrol
                                                                                                                 3.2.1. Ental/flertal
                                                                                                                 3.2.2. Bestemt/ubestemt
                                                                                                               3.3. Retskrivningskontrol
                                                                                                                 3.3.1. Stavning
                                                                                                                 3.3.2. Store eller små bogstaver
                                                                                                                 3.3.3. Tegnsætning
                                                                                                                  3.3.3.1. Bindestreger
                                                                                                                  3.3.3.2. Forkortelsespunktum
                                                                                                                  3.3.3.3. Tegnsætning i øvrigt
                                                                                                               3.4. Semantisk kontrol
                                                                                                                 3.4.1. Fremmedord. Latinske betegnelser
                                                                                                                 3.4.2. Synonymer/nærsynonymer
                                                                                                                 3.4.3. Homonymer
                                                                                                                 3.4.4. Akronymer (initialord)
                                                                                                                 3.4.5. Andre forkortelser

                                                                                                               Skønlitteraturen følger de fælles principper for udformning af emneord. I det følgende vil de almindeligste former blive gennemgået.

                                                                                                               3.1. Ordtyper

                                                                                                               Som emneord anvendes almindeligvis enkeltord, ikke emneordsstrenge, dvs. der gives ikke prækoordinerede emneord, f.eks. "Danmark, mellemkrigstiden", bortset fra faste udtryk og sammensætninger som f.eks. "politiske flygtninge". Jf. afsnit 2.2.2 om postkoordineret indeksering.

                                                                                                               3.1.1. Substantiver

                                                                                                               Til at beskrive et emnes indhold bruges fortrinsvis substantiver, der enten kan være fællesnavne eller egennavne.

                                                                                                               Fællesnavne (appellativer) er ord, der betegner en gruppe, et fænomen, et begreb

                                                                                                               f.eks. piger, regnvejr, angst.

                                                                                                               Egennavne (proprier) er navne, der betegner bestemte personer, steder, institutioner, osv.

                                                                                                               f.eks. Margrethe, København, Vesterbro Ungdomsgård, Nationalmuseet.

                                                                                                               Vedr. regler for navneformskontrol henvises til afsnittet vedr. indekseringspraksis (5.1.1 og 5.1.2)

                                                                                                               3.1.2. Verber

                                                                                                               Som emneord bruges også verber, men i substantiveret form, verbalsubstantiver.

                                                                                                               f.eks. forplantning (af: at forplante)
                                                                                                                 færdsel (af: at færdes)
                                                                                                                 misundelse (af: at misunde)


                                                                                                               Verber kan anvendes som emneord til børnelitteraturen

                                                                                                               f.eks. stjæle
                                                                                                                 sutte
                                                                                                                 blive væk
                                                                                                                 stikke af
                                                                                                                 tisse i sengen

                                                                                                               3.1.3. Adjektiver

                                                                                                               Adjektiver bør som hovedregel ikke anvendes som emneord alene, hvorimod de sagtens kan indgå i et sammensat emneord, oftest i ordforbindelser sammen med et substantiv

                                                                                                               f.eks. truede børn
                                                                                                                 kunstig befrugtning
                                                                                                                 enlige mødre


                                                                                                               Adjektiver alene repræsenteres som adjektivabstrakter ved egenskaber og begreber

                                                                                                               f.eks. sundhed
                                                                                                                 arbejdsløshed
                                                                                                                 spedalskhed

                                                                                                               3.1.4. Adverbier

                                                                                                               Adverbier forekommer kun sjældent som emneord og da som regel som led i en emneordsfrase eller faste udtryk

                                                                                                               f.eks. for tidligt fødte

                                                                                                               3.1.5. Komposita (sammensatte ord)

                                                                                                               Ved komposita forstås i denne forbindelse et ord, som består af to eller flere ord, som er kombineret til et sammenhængende ord

                                                                                                               f.eks. narkotikasmugling
                                                                                                                 menneskerettigheder
                                                                                                                 børnearbejde


                                                                                                               Komposita bruges som emneord:

                                                                                                               1) Når begrebet/genstanden ikke kan udtrykkes uden det sammensatte ord

                                                                                                               f.eks. trækfugle
                                                                                                                 atomvåben
                                                                                                                 vuggestuer

                                                                                                               2) Når termen har en bestemt veldefineret betydning inden for et bestemt fagområde

                                                                                                               f.eks. seksualvejledning

                                                                                                               3) Når de to termer adskilt giver en anden mening end det sammensatte ord

                                                                                                               f.eks. dyreunger
                                                                                                                 børnehjem
                                                                                                                 hjernevask

                                                                                                               Normalt bruges kun to-ledede sammensatte ord som emneord, men der er mange undtagelser

                                                                                                               f.eks. kultursammenstød
                                                                                                                 børnehavebørn
                                                                                                                 folkevandringstiden
                                                                                                                 faldskærmsudspring

                                                                                                               Som hovedregel gælder, at de sammensatte ord gives i direkte formulering, dvs. som ordene bruges i dagligt sprog og at ordene ikke opsplittes i de enkelte bestanddele.

                                                                                                               3.1.6. Faste udtryk

                                                                                                               Der findes en del faste udtryk (fraser), som indgår som emneord, fordi disse begreber ofte er umulige at udtrykke i enkelttermer

                                                                                                               f.eks. gå på opdagelse
                                                                                                                 du er selv hovedpersonen
                                                                                                                 mor-datter-forholdet
                                                                                                                 at blive storebror

                                                                                                               Af hensyn til den boolske søgning bør faste udtryk med "og " undgås.

                                                                                                               Der er dog undtagelser, hvis begrebet kun kan udtrykkes gennem det faste udtryk:

                                                                                                               f.eks. løft og kig
                                                                                                                 Jonas og hvalen
                                                                                                                 yin og yang

                                                                                                               3.1.7. Genitiv udtryk

                                                                                                               Genitiv udtryk undgås så vidt muligt. Men der findes faste udtryk, hvor det er den mest præcise måde at udtrykke emnet på

                                                                                                               f.eks. livets oprindelse
                                                                                                                 voksnes verden

                                                                                                               3.2. Morfologisk kontrol

                                                                                                               Morfologisk kontrol vil sige at bestemme, hvilken grammatisk bøjningsform substantivet skal have.

                                                                                                               3.2.1. Ental/flertal

                                                                                                               Om et emneord anføres i ental eller flertal afhænger af, om det er tælleligt eller ikke-tælleligt.

                                                                                                               En nem regel er: Kan man sige "hvor mange", skal emneordet i flertal

                                                                                                               f.eks. hekse
                                                                                                                 rumrejser

                                                                                                               og kan man sige "hvor meget" skal emneordet i ental

                                                                                                               f.eks. trafik
                                                                                                                 humor
                                                                                                                 doping
                                                                                                                 hærværk
                                                                                                                 hvalfangst


                                                                                                               Undtaget er organer og organsystemer, som hvert individ kun har ét af. Disse sættes, selv om de kan tælles, i ental

                                                                                                               f.eks. hjernen

                                                                                                               Imidlertid er der en del substantiver, der optræder både i ental og flertal.

                                                                                                               Det drejer sig om ord, der både kan betegne begrebet og dække over konkrete emner

                                                                                                               f.eks. sygdom (om begrebet) sygdomme (om konkrete sygdomme)
                                                                                                                 krig (om begrebet) krige (om konkrete krige)


                                                                                                               Handlinger/processer der udtrykkes med verbalsubstantiver sættes i ental

                                                                                                               f.eks. genmanipulation
                                                                                                                 madlavning
                                                                                                                 forurening

                                                                                                               Begreber, fænomener, aktiviteter står altid i ental

                                                                                                               f.eks. sorg
                                                                                                                 magt
                                                                                                                 selvmord
                                                                                                                 jalousi
                                                                                                                 filosofi
                                                                                                                 kristendom

                                                                                                               3.2.2. Bestemt/ubestemt

                                                                                                               Almindeligvis anføres substantivet/emneordet i ubestemt form

                                                                                                               f.eks. heste
                                                                                                                 indvandrere
                                                                                                                 naboer


                                                                                                               Bestemt form anvendes ved genstande og begreber, som der kun findes én af

                                                                                                               f.eks. jorden
                                                                                                                 månen (jordens måne)


                                                                                                               eller ved fænomener, som fra en dansk synsvinkel er veldefineret

                                                                                                               f.eks. besættelsestiden
                                                                                                                 modstandsbevægelsen


                                                                                                               Undtaget fra hovedregelen om ubestemt form er også organer og organsystemer, som hvert individ kun har ét af

                                                                                                               f.eks. hjernen

                                                                                                               3.3. Retskrivningskontrol

                                                                                                               Indekseringstermer skal altid følge gældende retskrivningsregler, som de er beskrevet i "Retskrivningsordbogen", udgivet af Dansk Sprognævn. Der suppleres med andre typer ordbøger: "Nudansk ordbog", "Fremmedordbogen", "Nye ord i dansk", m.m.

                                                                                                               3.3.1. Stavning

                                                                                                               Hvor der er valgfrihed mellem to eller flere stavemåder, skal den mest anvendte form vælges og der henvises evt. fra de andre former.

                                                                                                               f.eks. linier (med henvisning fra linjer)
                                                                                                                 yoghurt (med henvisning fra jogurt)

                                                                                                               Fritekstsøgninger kan undertiden give indeksøren et indtryk af, hvad der er den mest anvendte form. Denne slags søgninger kan dog kun være vejledende og er ikke autoritative med hensyn til valg af stavemåde.

                                                                                                               3.3.2. Store eller små bogstaver

                                                                                                               (Brugen af store og små bogstaver er uden reel betydning i søgeprocessen, men de medtages alligevel, da de erfaringsmæssigt ofte giver anledning til overvejelser i indekseringsarbejdet)

                                                                                                               Generelt skrives emneord med små bogstaver

                                                                                                               f.eks. tvillinger

                                                                                                               Undtaget er egennavne, der skrives med store bogstaver. Ved egennavne, der består af flere ord, skrives det første og de næstfølgende betydende ord med stort begyndelsesbogstav, hvorimod mindre betydende ord (bindeord, forholdsord) skrives med småt

                                                                                                               f.eks. Det Kongelige Teater
                                                                                                                 Kristelig Forening for Unge Mænd
                                                                                                                 Den Europæiske Union

                                                                                                               Hvor der i følge "Retskrivningsordbogen" er valgfrihed mellem store og små bogstaver, foretrækkes små.

                                                                                                               3.3.3. Tegnsætning

                                                                                                               3.3.3.1. Bindestreger

                                                                                                               Anvendelse af bindestreg i emneord forekommer i en del tilfælde. Ofte vil de optræde i udenlandske ord, nye ord og mærkelige sammensætninger. Efterhånden som de indgår i det danske sprog, fjernes bindestregen ofte. F.eks. udviklingslande - u-lande - ulande.

                                                                                                               OBS! Bindestreg anvendes ikke med henblik på at tydeliggøre betydningen af et ord. Hvis udtrykket forudsættes bekendt for den relevante bruger, skrives ikke bindestreg

                                                                                                               f.eks. "konkurrencesport" ikke "konkurrence-sport"

                                                                                                               Søgemæssigt fungerer bindestregen som et mellemrum, dvs. anvendes bindestreg laver man reelt to emneord. Bindestreger bruges i begrænset omfang.

                                                                                                               Bindestreger bruges i følgende tilfælde:

                                                                                                               1: i sammensætninger med forkortelser

                                                                                                               f.eks. AIDS-patienter

                                                                                                               2: i sammensætninger med taltegn eller symboler

                                                                                                               f.eks. 68-generationen
                                                                                                                 6-dages krigen

                                                                                                               3: i sammensætninger med bogstaver

                                                                                                               f.eks. p-piller
                                                                                                                 t-shirt

                                                                                                               4: sammensætninger med sideordnede led

                                                                                                               f.eks. Slesvig-Holsten
                                                                                                                 far-datter-forholdet

                                                                                                               5: i sammensætninger med udenlandske udtryk

                                                                                                               f.eks. drive-in
                                                                                                                 time-sharing

                                                                                                               6: i gruppesammensætninger

                                                                                                               (Gruppesammensætninger er sammensætninger, hvor første led består af mere end ét ord)

                                                                                                               f.eks. ad hoc-udvalg

                                                                                                               Hovedregelen er, at der kun sættes bindestreg mellem næstsidste og sidste ord.

                                                                                                               Der findes en del undtagelser, især ved faste udtryk

                                                                                                               f.eks. ud-af-kroppen-oplevelser

                                                                                                               Desuden ved sammensætninger med "ikke"

                                                                                                               f.eks. ikke-vold

                                                                                                               7: i sammensætninger med usædvanlige ord- og bogstavskombinationer

                                                                                                               f.eks. Sirius-patruljen

                                                                                                               8: i sammensætninger med betydningen fra-til

                                                                                                               Bindestreg i betydningen fra-til anvendes

                                                                                                               f.eks. Helsingør-Helsingborg Overfarten

                                                                                                               3.3.3.2. Forkortelsespunktum

                                                                                                               Forkortelsespunktum bruges ved navne som emneord

                                                                                                               f.eks. Andersen, H.C.

                                                                                                               Når et ord eller et navn er blevet et akronym (initialord) anvendes ikke forkortelsespunktum

                                                                                                               f.eks. AIDS
                                                                                                                 NATO

                                                                                                               3.3.3.3. Tegnsætning i øvrigt

                                                                                                               Tegnsætning følger retskrivningsreglerne.

                                                                                                               Apostroffer bruges ikke til at tydeliggøre et emneord

                                                                                                               f.eks. mafien ikke mafia'en

                                                                                                               Apostrof kan bruges ved tal som emneord

                                                                                                               f.eks. 13'ere

                                                                                                               3.4. Semantisk kontrol

                                                                                                               Semantisk kontrol af emneord vil sige at kontrollere emneord for deres betydningsmæssige indhold og indbyrdes relationer f.eks. valg mellem fremmedord og danske termer og valg mellem synonymer.

                                                                                                               3.4.1. Fremmedord. Latinske betegnelser

                                                                                                               Fremmedord defineres af Sven Brüel i forordet til 8. udgave af Gyldendals fremmedordbog således: "Fremmedord er låneord, der i form ikke har tilpasset sig arveordene (diakon føles fremmedartet, degn ikke, men de har samme græske oprindelse)".

                                                                                                               Såfremt der findes dækkende danske ord, foretrækkes disse frem for fremmedord eller latinske betegnelser.

                                                                                                               Der laves henvisning fra den ikke foretrukne form

                                                                                                               f.eks. fosterudvikling frem for embryologi
                                                                                                                 indvandrere frem for immigranter
                                                                                                                 kræft frem for cancer


                                                                                                               Hvis der ikke findes tilsvarende danske ord indekseres med fremmedordet

                                                                                                               f.eks. cyberpunk
                                                                                                                 matriarkat


                                                                                                               Hvis et fremmedord eller en latinsk betegnelse har vundet hævd frem for den danske, vælges den

                                                                                                               f.eks. anoreksi frem for nervøs spisevægring
                                                                                                                 incest frem for blodskam


                                                                                                               Latinske betegnelser bruges især ved sygdomsnavne

                                                                                                               f.eks. menigitis

                                                                                                               3.4.2. Synonymer/nærsynonymer

                                                                                                               Som synonymer betragtes i denne sammenhæng ord med samme eller omtrent samme betydning, og hvor valg af en foretrukken form er hensigtsmæssig.

                                                                                                               Når et begreb og dets evt. synonymer/nærsynonymer er bestemt, vælges den foretrukne form ud fra flg. kriterier:

                                                                                                               1. hvilket ord blandt synonymerne er mest etableret i daglig sprogbrug?
                                                                                                               2. hvilket ord er det mest neutrale for det samme begreb?
                                                                                                               3. er nogle af ordene mere specifikke end andre?

                                                                                                               Der laves ofte henvisning fra det ikke anvendte

                                                                                                               f.eks. nervøs spisevægring brug anoreksi
                                                                                                                 narkomaner brug stofmisbrugere

                                                                                                               3.4.3. Homonymer

                                                                                                               Homonymer er ord, som er stavet eller lyder ens, men har forskellige betydninger. I denne sammenhæng er det kun de førstnævnte (homograferne) der giver problemer. Disse emneords betydningsforskelle forklares vha. en kvalifikator, dvs. en præciserende tilføjelse i parentes. I praksis gives tilføjelsen kun til den betydning, der vurderes som den mest specielle

                                                                                                               f.eks. mus
                                                                                                                 mus (dataudstyr)
                                                                                                                 italienere
                                                                                                                 italienere (høns)

                                                                                                               3.4.4. Akronymer (initialord)

                                                                                                               Akronymer er ord, der er dannet af begyndelsesbogstaverne i flere ord. Der indekseres med akronymer, der har vundet hævd i sproget

                                                                                                               f.eks. UNICEF frem for United Nations International Children's Emergency Fund
                                                                                                                 AIDS frem for Acquired Immune Deficiency Syndrome

                                                                                                               3.4.5. Andre forkortelser

                                                                                                               Almindeligvis skal forkortelser opløses, bl.a. for at undgå sammenfald i bogstavkombinationer. Hvis den fuldstændige form sjældent eller aldrig bruges, indekseres med forkortelsen

                                                                                                               f.eks. hf frem for højere forberedelseseksamen

                                                                                                               4. Henvisninger

                                                                                                               4. Henvisninger crp fre, 19/02 2016 - 06:50

                                                                                                               Indhold:

                                                                                                               4.1. Brug-henvisninger (se-henvisninger)
                                                                                                               4.2. Se også-henvisninger

                                                                                                               (Nedenstående er DBC's generelle regler for brug af henvisninger. Principperne er endnu ikke i brug på det skønlitterære område og derfor er ikke alle eksempler relevante for skønlitteraturen).

                                                                                                               Henvisninger er en del af kontrollen i emneordssystemet. Kontrollens sigte er dels at lave en (om end begrænset) semantisk kontrol af de anvendte indekseringstermer, dels at lede søgeren hen til det eller de emneord, der bliver foretrukket frem for andre (synonymkontrol).

                                                                                                               I forbindelse med gennemgangen af de forskellige emneordskontroller, er der i det foregående givet en række eksempler på DBC's anvendelse af brug- og se også-henvisninger. I nærværende kapitel gives en samlet oversigt over DBC's regler for brug af henvisninger.

                                                                                                               En præcis betydningsmæssig kontrol af alle anvendte indekseringstermer er uhyre arbejdskrævende. Den betydningsmæssige forskel, der er mellem nærsynonymer, vil desuden ofte afspejle relevante forskelle i den litteratur, der bruger de forskellige termer, hvorfor det kan være rimeligt at bevare begge (flere ord).

                                                                                                               Hvis man lægger et stort kontrolarbejde ved indekseringen, dvs. laver se også- og brug-henvisninger, lægges omkostningerne ved den betydningsmæssige kontrol på indekseringssiden, mens man ved at lade ordene beholde deres egenbetydning, og evt. forbinde dem med se også-henvisninger, lægger flere omkostninger på brugeren, som skal bruge mere tid på vurdering af sine emneord.

                                                                                                               Det skal bemærkes, at DBC ikke lægger emneordshenvisninger ind i de bibliografiske poster men i stedet i DBC's emneordsposter 1.

                                                                                                               4.1. Brug-henvisninger (se-henvisninger)

                                                                                                               Brug-henvisninger anvendes i følgende tilfælde:

                                                                                                               1. Ved stavevarianter (stavemåden i Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog følges. Ved valgfrihed vælges den oftest foretrukne form)

                                                                                                               f.eks. jogurt brug yoghurt
                                                                                                                 exorcisme brug eksorcisme
                                                                                                                 laugsvæsen brug lavsvæsen


                                                                                                               2. Når akronymer er valgt som indekseringsterm (se afsnit 3.4.4) gives der henvisning fra den fuldt udskrevne form

                                                                                                               f.eks. Irish Republican Army brug IRA
                                                                                                                 Acquired Immune Deficiency Syndrome brug AIDS


                                                                                                               3. Mellem fremmedord/latinske betegnelser og det danske ord (om reglerne for valg af indekseringsterm se afsnit 3.4.1)

                                                                                                               f.eks. brætsejlads brug windsurfing
                                                                                                                 djævleuddrivelse brug eksorcisme


                                                                                                               4. Hvis en form for forkortelse undtagelsesvis er valgt som indekseringsterm, fordi den fuldstændige form sjældent eller aldrig bruges, gives henvisning fra den fuldstændige form (om reglerne for valg af indekseringsterm se afsnit 3.4.5)

                                                                                                               f.eks. merværdiomsætningsafgift brug moms
                                                                                                                 højere forberedelseseksamen brug hf


                                                                                                               5. Ved synonymer (om reglerne for valg af indekseringsterm se afsnit 2.4.2. og 3.4.2)

                                                                                                               f.eks. kostalde brug kvægstalde
                                                                                                                 narkomaner brug stofmisbrugere


                                                                                                               6. Ved sammenføring af nærsynonymer, hvor man har opgivet at opretholde en skelnen mellem begreberne (om reglerne for valg af indekseringsterm se afsnit 2.4.2. og 3.4.2)

                                                                                                               f.eks. byomdannelse brug byfornyelse
                                                                                                                 sygehuse brug hospitaler


                                                                                                               7. Undertiden behandles antonymer som synonymer

                                                                                                               f.eks. inhabilitet brug habilitet


                                                                                                               8. Ved hierarkiske relationer. Dette er en type henvisninger, der normalt ikke bruges, men der er undtagelser, hvor man har valgt ikke at skelne mellem et underordnet og et overordnet begreb (se afsnit 2.4.1)

                                                                                                               f.eks. pattedyr brug dyr
                                                                                                                 cocktails brug drinks


                                                                                                               9. Ved navneformer. Henvisninger til person- og korporationsnavne udformes efter reglerne i katalogiseringsreglerne.

                                                                                                               4.2. Se også-henvisninger

                                                                                                               Se også-henvisninger bruges restriktivt. De gives ikke hierarkisk, men bruges mellem ord på samme "niveau" og henviser altid begge veje

                                                                                                               f.eks. opdagelsesrejser se også ekspeditioner
                                                                                                                 ekspeditioner se også opdagelsesrejser

                                                                                                               De kan bruges i følgende tilfælde:

                                                                                                               1. Mellem beslægtede emner (jf. afsnit 2.4.3)

                                                                                                               f.eks. eventyr se også sagn
                                                                                                                 sagn se også eventyr


                                                                                                               2. Mellem nærsynonymer (jf. afsnit 2.4.2)

                                                                                                               f.eks. bange se også angst
                                                                                                                 angst se også bange


                                                                                                               3. Hvor terminologien på et område er skiftet (jf. afsnit 3.4.2)

                                                                                                               f.eks. børnehjemsbørn se også institutionsbørn
                                                                                                                 institutionsbørn se også børnehjemsbørn


                                                                                                               4. Ved korporationers navneskift

                                                                                                               f.eks. Statsradiofonien se også Danmarks Radio
                                                                                                                 Danmarks Radio se også Statsradiofonien


                                                                                                               5. Ved landes og byers navneskift - der ofte signalerer en politisk ændring, eller hvor landenavnene ikke dækker to helt identiske regioner (jf. afsnit 5.1.3.1)

                                                                                                               f.eks. Leningrad se også Skt. Petersborg
                                                                                                                 Skt. Petersborg se også Leningrad


                                                                                                               1) DBC's emneordsbase til skønlitteraturen foreligger endnu ikke, men det er målet at bibliotekerne skal få adgang til basen som en del af DanBib. 

                                                                                                                

                                                                                                               5. Indekseringspraksis

                                                                                                               5. Indekseringspraksis crp fre, 19/02 2016 - 07:07

                                                                                                               Indhold:

                                                                                                               5.1. Særlige emneordstyper
                                                                                                                 5.1.1. Personnavne
                                                                                                                  5.1.1.1. Valg af navneformer
                                                                                                                  5.1.1.2. Personnavne anvendt som emneord
                                                                                                                 5.1.2. Korporationsnavn
                                                                                                                  5.1.2.1. Valg af navneformer
                                                                                                                  5.1.2.2. Korporationsnavne anvendt som emneord
                                                                                                                 5.1.3. Stednavne
                                                                                                                  5.1.3.1. Valg af navneformer
                                                                                                                  5.1.3.2. Stednavne anvendt som emneord
                                                                                                                   5.1.3.2.1. Stednavne i direkte form
                                                                                                                   5.1.3.2.2. Stednavne i adjektivisk form
                                                                                                                 5.1.4. Periodebetegnelser
                                                                                                                  5.1.4.1. Udformning af periodebetegnelser
                                                                                                               5.2. Synsvinkel / forfatterholdning / fortællestil
                                                                                                               5.3. Indekseringspraksis - udvalgte eksempler
                                                                                                                 5.3.1. Dyrefortællinger - allegorier
                                                                                                                 5.3.2. Dyrefortællinger - billedbøger
                                                                                                                 5.3.3. Gå på opdagelse
                                                                                                                 5.3.4. Persongrupper som emneord
                                                                                                                 5.3.5. Identitet / personlighedsudvikling
                                                                                                                 5.3.6. Følelser
                                                                                                                 5.3.7. Sjove bøger / humor
                                                                                                                 5.3.8. Historie
                                                                                                                 5.3.9. Samfundsforhold / samfundsskildringer
                                                                                                                 5.3.10. Fantasy
                                                                                                                 5.3.11. Hestebøger
                                                                                                               5.4. Formbetegnelser
                                                                                                                 5.4.1. Pegebøger
                                                                                                                 5.4.2. Løft og kig
                                                                                                                 5.4.3. Børnesange
                                                                                                                 5.4.4. Billedordbøger
                                                                                                               5.5. Målgruppe - brugerniveau - anvendelighed
                                                                                                                 5.5.1 Undervisningsmaterialer
                                                                                                                 5.5.2. Aldersgrupper og niveau
                                                                                                               5.6. Supplerende søgeord
                                                                                                               5.7. Særlige litteraturtyper
                                                                                                                 5.7.1. Billedbøger
                                                                                                                 5.7.2. Tegneserier
                                                                                                                 5.7.3. Digte
                                                                                                                 5.7.4. Noveller

                                                                                                               5.1. Særlige emneordstyper

                                                                                                               5.1.1. Personnavne

                                                                                                               5.1.1.1. Valg af navneformer

                                                                                                               Personnavne som emneord gives som hovedregel i den almindelige vedtagne navneform, som også anvendes ved katalogisering.

                                                                                                               Findes navnet på personen i forvejen som kontrolleret navneform i en DBC-post, kan den uden videre kopieres. Hvis navnet ikke findes i kontrolleret form, udformes det i overensstemmelse med de regler, som katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 2 foreskriver.

                                                                                                               5.1.1.2. Personnavne anvendt som emneord

                                                                                                               I skønlitteraturen bruges navne på personer som emneord især ved biografiske romaner eller f.eks ved værker om historiske personer, der er centrale i et værks handlingsforløb.

                                                                                                               Eksempler:

                                                                                                               Stangerup, Henrik
                                                                                                               Det er svært at dø i Dieppe : roman / Henrik Stangerup. - 4. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 1997. - 267 sider
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: Møller, P. L., f. 1814 ; biografiske romaner ; 1800-1899 ; Danmark ; Frankrig
                                                                                                               Note: Psykologisk beskrivelse af den kontroversielle litteraturkritiker P.L. Møllers (1814-65) liv og arbejde, især under det selvvalgte franske eksil efter polemikken med danske intellektuelle, bl. a P.A. Heiberg, M. Goldschmidt og Søren Kierkegaard

                                                                                                               Helleberg, Maria
                                                                                                               Leonora / Maria Helleberg. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 157 sider
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: Ulfeldt, Leonora Christina ; Ulfeldt, Corfitz ; historie ; Danmark ; 1600-1699 ; biografiske romaner ; skilsmisse ; ægteskab
                                                                                                               Note: Leonoras forældre, Christian den Fjerde og Kirsten Munk, skændes dagen lang. Det går ud over børnene. Da Leonora som fjortenårig bliver gift med sin elskede Corfitz Ulfeldt, beslutter hun, at deres liv skal være perfekt
                                                                                                               Fra 12 år

                                                                                                               Jacobsen, J. P., f. 1847
                                                                                                               Fru Marie Grubbe / J.P. Jacobsen. - 1. Søren Gyldendals klassikere udgave ... optrykt efter udgaven fra 1913. - [Kbh.] : [Gyldendal],1997. - 270 sider. - (Søren Gyldendals klassikere)
                                                                                                               DK5: 86-05 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: Grubbe, Marie ; kvinder ; historie ; Danmark ; 1600-1699 ; 1700-1709 ; 1710-1719 ; biografiske romaner
                                                                                                               Note: Historisk roman fra det 17. århundrede. Bogen skildrer adelskvinden Marie Grubbe (1643-1718), der socialt set går til bunds for sin kærligheds skyld

                                                                                                               Martínez, Tomás Eloy
                                                                                                               Santa Evita / Tomás Eloy Martínez. - 2. udgave. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 372 sider. - (Gyldendal paperback)
                                                                                                               DK5: 82.7-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: Perón, Eva ; biografiske romaner ; samfundsforhold ; Argentina ; 1940-1949 ; 1950-1959
                                                                                                               Note: I en blanding af myte og sandhed fortælles om Eva Peróns eventyrlige skæbne før og efter døden. Samtidig er romanen med sin distance til myten en kommentar til den politiske virkelighed i Argentina

                                                                                                               5.1.2. Korporationsnavne

                                                                                                               5.1.2.1. Valg af navneformer

                                                                                                               I skønlitteraturen bruges korporationsnavne sjældent som emneord, men også her gælder, at man som hovedregel bruger den samme navneform, som bruges som vedtagen form ved katalogiseringen.

                                                                                                               Som det er tilfældet ved personnavne kan den vedtagne form af korporationsnavnet - med tilhørende henvisninger - ofte findes i en DBC-post, og kan derfor let kopieres. Regler for korporationers navneformer følger i øvrigt de regler, der er beskrevet i katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 3.

                                                                                                               I særlige tilfælde kan katalogiseringens vedtagne navneform være uhensigtsmæssig til emnesøgningsformål. Indeksøren kan i sådanne tilfælde foretrække en alternativ navneform til emneordet:

                                                                                                               f.eks. STASI frem for Tyskland (DDR). Ministerium für Staatssicherheit

                                                                                                               5.1.2.2. Korporationsnavne anvendt som emneord

                                                                                                               Navne på enkelte institutioner, bygninger, organisationer medtages kun når emneanalysen siger, at det er værkets emne. 

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Hartmann, Nils
                                                                                                               Rohani må ikke dø! / [tekst af] Nils Hartmann ; fotografier af Finn Brasen. - 1. udgave, 3. oplag. - [Kbh.] : Dansk UNICEF Komité, 1988. - 48 sider : ill. i farver, 22 cm
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: UNICEF ; Asien ; Indonesien ; fattigdom ; sygdom
                                                                                                               Note: På den indonesiske ø Lombok bor Yusup. Hans søster er syg, men familien har ikke penge til medicin. Til sidst får Yusup gratis hjælp fra UNICEF's lokale sundhedsklinik
                                                                                                               Fra 9 år

                                                                                                               Andrup, Lone
                                                                                                               Peter Jensen : roman om en dansk socialdemokrat. - [Højbjerg] : Hovedland, 1992. - 254 sider
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: Jensen, Peter, f. 1868 ; arbejderromaner ; samfundsforhold ; fagforeninger ; politiske partier ; Socialdemokratiet ; 1880-1889 ; 1890-1899 ; 1900-1909 ; 1910-1919 ; Fredericia ; Jylland ; Danmark
                                                                                                               Note: Dokumentarroman om landarbejdersønnen Peter Jensens (1868-1955) liv og indsats for arbejderbevægelsen i Fredericia, hvor han gjorde den store udvikling i Socialdemokratiet med og endte som formand for havnearbejdernes fagforening, byrådsmedlem m.m.

                                                                                                               5.1.3. Stednavne

                                                                                                               Skønlitteraturen genbruger de navneformer som faglitteraturen anvender. Når navnet ikke findes i faglitteraturen bruges følgende fremgangsmåde:

                                                                                                               5.1.3.1. Valg af navneformer

                                                                                                               Standardværkerne for danske stednavne er: Fortegnelse over stednavne i amterne vest for Lillebælt. - København : Stednavneudvalget : i kommission hos Akademisk Forlag, 1985. 454 sider , og: Fortegnelse over stednavne i amterne øst for Lillebælt. - København : Stednavneudvalget : i kommission hos Akademisk Forlag, 1978. 294 sider .

                                                                                                               Disse værker suppleres af:

                                                                                                               Kommunal håndbogen. - København : Mostrup, 1985- .

                                                                                                               Endvidere kan værket Danmark / J.P. Trap. - København. : Gad, 1953-1972 anvendes, især når der er tale om ældre geografiske navne.

                                                                                                               Hvis navnet eksisterer flere steder i Danmark tilføjes en forklarende parentes, efter samme regler som beskrevet i katalogiseringsreglernes del 1, § 73

                                                                                                               f.eks. Als
                                                                                                                 Als (Nordjylland)


                                                                                                               For udenlandske geografiske navne henvises til følgende standardværker: Landenavne gengives efter den til enhver tid nyeste udgave af DS/EN 23166 : Koder for landenavne.

                                                                                                               F.eks. Egypten med henvisning fra Ægypten

                                                                                                               Ved lokaliteter i andre lande gælder, at den danske form anvendes, såfremt den eksisterer

                                                                                                               F.eks. Rhinen foretrækkes frem for Rhein

                                                                                                               Der laves henvisninger fra ikke anvendte former.

                                                                                                               Ellers anvendes det pågældende lands egen betegnelse for lokaliteten. Gyldendals atlas og dets originale forlæg angiver geografiske navne i de officielle nationale former.

                                                                                                               Der laves henvisninger fra forskellig stavemåde

                                                                                                               f.eks. Philippinerne brug Filippinerne

                                                                                                               Ved landes og byers navneskift - der ofte signalerer en politisk ændring, eller hvor landenavnene ikke dækker to helt identiske regioner - indekseres som regel med det navn som landet havde i den pågældende periode.

                                                                                                               Der laves se også-henvisninger mellem landenavnene

                                                                                                               f.eks. Leningrad se også Skt. Petersborg
                                                                                                                 Congo se også Zaire
                                                                                                                 Israel se også Palæstina


                                                                                                               I enkelte tilfælde hvor man har skønnet, at en differentiering ikke har været nødvendig, er der lavet en brug-henvisning.

                                                                                                               f.eks. Siam brug Thailand
                                                                                                                 Ceylon brug Sri Lanka

                                                                                                               5.1.3.2. Stednavne anvendt som emneord

                                                                                                               Landenavne og andre stednavne bruges enten direkte eller i adjektivisk form, dvs. enten "Sverige" eller "svensk ..."

                                                                                                               5.1.3.2.1. Stednavne i direkte form

                                                                                                               I forhold til faglitteraturen vil den skønlitterære indeksering med stednavne være anderledes, idet stednavne spiller en anden rolle i skønlitteraturen end i faglitteraturen. Når handlingen i et skønlitterært dokument beskriver en lokalitet i Danmark, vil det være relevant at supplere med Danmark. Mindre byer/lokaliteter angives kun sjældent og som hovedregel kun i Danmark. Stedet for en bogs handling optræder som emneord, når bogen gennem sin handling beskriver det pågældende sted. Skildringen af lokaliteten skal være væsentlig.

                                                                                                               Hvis stedet kun er rammen for handlingen vil det ofte være medtaget i den indholdsbeskrivende note eller som supplerende søgeord.

                                                                                                               Danmark som emneord

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Hultberg, Peer
                                                                                                               Byen og verden : roman i hundrede tekster. - 3. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 1995. - 293 sider
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: samfundskritik ; Danmark ; 1900-1999 ; Viborg
                                                                                                               Note: Hundrede korte kapitler, som hver fortæller en skæbne, samler sig til et portræt af byen Viborg med alle dens understrømme, og vokser til et billede af menneskenes vilkår i verden

                                                                                                               Reuter, Bjarne
                                                                                                               Drengene fra Sankt Petri. - 3. udgave, 3. oplag. - [Kbh.] : [Gyldendal],1996. - 172 sider. - (Gyldendal paperback)
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: den 2. verdenskrig ; besættelsestiden ; Ålborg ; Danmark ; drenge
                                                                                                               Note: Danmark 1942. I Ålborg danner en gruppe store drenge en hemmelig klub med det formål at gøre værnemagten til grin. Men tingene udvikler sig fra drengestreger til livsfarlig sabotage. Jævnfør filmen af samme navn

                                                                                                               Ørsten, Mark
                                                                                                               Uden ondskab / Mark Ørsten. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 1997. - 358 sider
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: kommunalpolitik ; spænding ; Danmark ; København ; 1990-1999
                                                                                                               Note: Økonomisk, politisk thriller, der udspiller sig omkring Københavns Rådhus og mordet på direktøren for kommunens Økonomidirektorat. En af afdødes kolleger undersøger på egen hånd sagen, som viser sig at have vidtrækkende kommunalpolitiske perspektiver

                                                                                                               Svendsen, Hanne Marie, f. 1933
                                                                                                               Spejlsøster : Naja ser på billeder i Skagen / [skrevet af] Hanne Marie Svendsen ; tegnet af Dina Gellert. - 1. udgave, 2. oplag. - Kbh. : Forum, 1995. - 69 sider : ill. i farver
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: skagensmalerne ; malerkunst ; historie ; Skagen ; Danmark
                                                                                                               Note: Naja er på ferie hos mormor i Skagen. Hun keder sig, men da hun får øjnene op for pigen Helga, der er på mange af de malerier, hun ser, udfolder der sig en spændende historie
                                                                                                               Fra 9 år

                                                                                                               Fremmede lande og lokaliteter

                                                                                                               Når navnet på en region, ø, delstat, stat eller by anvendes som emneord, gives der også emneord på land eller forbundsstat.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj
                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider
                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789
                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder

                                                                                                               Staalesen, Gunnar
                                                                                                               Skriften på væggen. - 1. udgave, 1. oplag. - Valby : Vindrose, 1996. - 276 sider
                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: krimi ; samfundsforhold ; prostitution ; Norge ; Bergen ; 1990-1999
                                                                                                               Note: Kriminalroman. Efter en henvendelse fra en mor dykker Varg Veum ned i Bergens underverden og finder et modbydeligt og dødsensfarligt net af prostitution blandt teenagepiger

                                                                                                               Craven, Margaret
                                                                                                               Når uglen kalder. - 1. udgave. - Århus : Klim, 1996. - 151 sider
                                                                                                               DK5: 83-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: præster ; indianere ; kulturer ; døden ; Canada ; British Columbia
                                                                                                               Note: Kingcome i British Columbia er ældgammelt indianerland med en døende kultur i pagt med naturen. Hertil sendes en ung, syg præst, og han oplever en indre fred og harmoni, inden han dør

                                                                                                               Når et landenavn anvendes som emneord kan der, i modsætning til praksis for faglitteraturen, gives emneord på den verdensdel landet ligger i, hvis der er tale om skønlitteratur omhandlende lande, der ud fra vores synsvinkel stadig betragtes som tilhørende "fremmede verdensdele"/regioner, og hvis litteraturen passer til denne synsvinkel. I disse tilfælde suppleres landenavnet med Afrika, Sydamerika, Mellemamerika eller Asien. 

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Cussler, Clive
                                                                                                               Sahara. - Kbh. : Vinten : [eksp. DBK], 1996. - 430 sider. - (Vintens paperbacks)
                                                                                                               DK5: 83.8-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: spænding ; forurening ; Afrika ; Sahara ; Mali ;1990-1999
                                                                                                               Note: Økologisk spændingsroman om to forskere som fra hver sit udgangspunkt afslører sandheden om en verdensomspændende miljøforurening, der stammer fra en fabrik til destruktion af industriaffald i den afrikanske stat Mali

                                                                                                               Skafte, Ulrik T.
                                                                                                               Hyrdedrengen Wilson : en historie fra Zimbabwe / Ulrik T. Skafte. - 1. oplag. - [Risskov] : Klematis, 1996. - [32] sider : ill. i farver, 31 cm
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: hverdagen ; drenge ; Zimbabwe ; Afrika
                                                                                                               Note: Fotobilledbog fra Zimbabwe. Vi følger den 12-årige hyrdedreng Wilson og hans hverdag. Wilson passer familiens geder ude i den knastørre bush, men der er også tid til leg og sjov med kammeraterne.
                                                                                                               Fra 5 år

                                                                                                               Restrepo, Laura
                                                                                                               Hvis en engel - / Laura Restrepo. - Kbh. : Viva, 1997. - 219 sider
                                                                                                               DK5: 82.7-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: kærlighed ; mystik ; engle ; magisk realisme ; Sydamerika ; Colombia
                                                                                                               Note: Fortælleren - en kvindelig journalist - hører rygter om en engel i et fattigkvarter i Bogota. Myten er sand, englen er virkelig og så smuk og indtagende, at Monita forelsker sig på stedet

                                                                                                               Frøstrup, Ole
                                                                                                               Pigen med det 3. øje. - 1. opl.. - [Bagsværd] : Carlsen, cop. 1986. - 107 sider, 22 cm. - (Jorden rundt i 80'erne)
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: spænding ; religion ; hinduisme ; sociale forhold ; fattigdom ; flugt ; Nepal ; Asien
                                                                                                               Note: 12-årige Prem bor i Nepal. Han er meget optaget af Kumarien - en 12-årig pige med hellige, hemmelige evner. En dag sniger han sig ind i det forbudte tempel, hvor hun bor
                                                                                                               Fra 11 år

                                                                                                               5.1.3.2.2. Stednavne i adjektivisk form

                                                                                                               Selvom stednavne i direkte form i langt overvejende grad vil være at foretrække, er der dog visse tilfælde, hvor man skal vælge at gengive et stednavn i adjektivisk form. Det vil således være tilfældet

                                                                                                               1. I faste ordforbindelser.

                                                                                                               Med dette menes ordforbindelser, hvor det vil være meningsforstyrrende at opsplitte det i emne + land,

                                                                                                               f.eks. tyrkisk bad, latinamerikansk dans, fransk broderi

                                                                                                               2. I enkelte andre ordforbindelser, hvor brugen af den adjektiviske form er naturlig / umisforståelig / præciserende. Det drejer sig f.eks. om emner, der er nationalt og/eller etnisk traditionsbundne eller integrerede,

                                                                                                               f.eks. det danske mindretal, bosniske flygtninge, russiske jøder

                                                                                                               For denne sidste kategoris vedkommende vil den adjektiviske form dog kun blive brugt yderst restriktivt.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Pausewang, Gudrun
                                                                                                               Forræderen. - [Kbh.] : Sommer og Sørensen, 1996. - 189 sider
                                                                                                               DK5: 84-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: den 2. verdenskrig ; 1940-1949 ; russiske krigsfanger ; krigsfanger ; flygtninge ; Tyskland ; nazisme ; angst ; piger
                                                                                                               Note: 15-årige Anna skjuler gennem flere måneder en flygtet russisk krigsfange. Hvis det bliver opdaget, bliver hun stemplet som landsforræder, og Annas bror Felix er fanatisk medlem af Hitlerjugend ...
                                                                                                               Fra 14 år

                                                                                                               Vaxelaire, Daniel
                                                                                                               De sorte halstørklæder / [tekst] Vaxelaire ; [illustrationer] Faure. - 1. oplag. - Zelhem : Arboris : i kommission hos Gyldendals forlagsekspedition, 1997. - 48 sider : alle ill. i farver, 30 cm. - (Ørnens søn ; 2)
                                                                                                               DK5: 82-298 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: den franske revolution ; Frankrig ; 1780-1789 ; 1790-1799
                                                                                                               Note: Tegneserie. Stedet er Frankrig i tiden efter revolutionen. Morvan d'Andigny leder efter "Høtyven", der er ansvarlig for hans fars død i guillotinen, men "Høtyven" er hyret af De sorte halstørklæder til at myrde Napoleon ...

                                                                                                               5.1.4. Periodebetegnelser

                                                                                                               Hvis et skønlitterært dokument gennem sin handling beskriver noget tidstypisk for den pågældende periode medtages denne i indekseringen.

                                                                                                               5.1.4.1. Udformning af periodebetegnelser

                                                                                                               Perioder betegnes primært med arabertal:

                                                                                                               Århundreder betegnes således:
                                                                                                               1100-1199 ikke det 12. århundrede
                                                                                                               1200-1299 ikke 1200-tallet

                                                                                                               Årtier betegnes således:
                                                                                                               1510-1519
                                                                                                               1980-1989 ikke 1980'erne

                                                                                                               Tidsperioder før Kristi fødsel angives:
                                                                                                               299-200
                                                                                                               2999-2000

                                                                                                               Tidsperioderne omkring Kristi fødsel angives:
                                                                                                               9-1
                                                                                                               1-99

                                                                                                               Nutiden angives med det aktuelle årti
                                                                                                               2010-2019

                                                                                                               Der laves brug-henvisninger fra de ikke anvendte former, f.eks.

                                                                                                               f.eks. det 19. århundrede brug 1800-1899
                                                                                                                 1800-tallet brug 1800-1899


                                                                                                               Dokumenter der dækker flere perioder
                                                                                                               Når et dokument dækker flere end 3-5 århundreder, bruges årtusindet som periodeangivelse. Når dokumentet dækker flere end 3-5 årtier, gives århundredet som periode, men altså ikke de pågældende tiår.

                                                                                                               Dette er den generelle regel, men der er eksempler hvor der er givet flere årtier, typisk til dokumenter der behandler f.eks. 2-3 årti på hver side af et århundredeskifte eller behandlinger af første halvdel af 1900-tallet. Dette skyldes at tæt ved vor egen tid, føles det som tomgang at give hele århundredet.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Morrison, Toni
                                                                                                               Jazz / Toni Morrison. - 3. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 1998. - 213 sider. - (L&R bibliotek)
                                                                                                               DK5: 83.8-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: USA ; New York ; Sydstaterne ; 1890-1899 ; 1900-1909 ; 1910-1919 ; 1920-1929
                                                                                                               Note: Sort storbykultur er rammen om Joes og Violets jalousiopgør i New York 1926. Med dramaet som udløsende faktor føres vi tilbage i Sydstaterne - til områdets farverige sorte kultur og historie

                                                                                                               Bluitgen, Kåre
                                                                                                               Erobrerne. - Kbh. : Tøkk : [eksp. DBK], 1995. - 319 sider : ill.
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: aztekerne ; historie ; indianere ; kultursammenstød ; undertrykkelse ; unge ; 1510-1519 ; 1520-1529 ; 1990-1999 ; Mexico ; Spanien
                                                                                                               Note: Mexico i 1500-tallet og i 1990'erne. Spaniernes brutale behandling af indianerne dengang er ikke bare historie, men griber dybere ind i to unge danskeres liv, end de havde troet

                                                                                                               Rindel, Gerd
                                                                                                               Gipsenglenes gade. - Kbh. : Høst, 1996. - 238 sider
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: Danmark ; historie ; 1900-1999
                                                                                                               Note: Den fine dukke Clara fra borgerhjemmet i tiden efter 1. verdenskrig gennemlever en omskiftelig tilværelse op gennem århundredet til vore dage
                                                                                                               Fra 11 år

                                                                                                               Marx, Vibeke
                                                                                                               Morgenåbner : roman. - 2. oplag. - Kbh. : Rosinante, 1994. - 182 sider
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: børnehaver ; erhvervsskildringer ; kvinder ; Danmark ; Fyn ; 1990-1999
                                                                                                               Note: Pædagogerne i en fynsk børnehave følges skiftevis på arbejde og hjemme og i kollektivromanens form skildres deres faglige, kollegiale og personlige problemer.

                                                                                                               Verbale tidsangivelser
                                                                                                               Der bruges verbale tidsangivelser for geologiske eller historiske epoker som f.eks. istiden, bronzealderen, vikingetiden, oldtiden, middelalderen. Kun såfremt der er tale om en delmængdeaf perioden, udtrykkes den også i tal.

                                                                                                               Konkrete historiske begivenheder, eller kortere historiske perioder, som f.eks, 2. verdenskrig anvendes ikke som periodebetegnelse.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Harrison, Sue
                                                                                                               Fader Himmel, Moder Jord : roman. - 1. udgave, 1. oplag. - Valby : Borgen, 1993. - 301 sider
                                                                                                               DK5: 83.8-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: istiden ; naturen ; 6999-6000 ; Alaska ; Aleuterne
                                                                                                               Note: I sidste istid slår kvinden Chagak sig ned hos en gammel åndemaner. Hun har dybe sår i sjælen, og tilværelsen er barsk i Alaska, især når fjenden aldrig er langt væk...

                                                                                                               Lützen, Hanna
                                                                                                               Miraklernes bog / Hanna Lützen. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 183 sider
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: gys ; 1100-1199 ; middelalderen ; Danmark ; klosterliv
                                                                                                               Note: Krista er hittebarn og bliver bragt til det middelalderlige Esrum Kloster. Her vokser hun op til en usædvanlig pige, der gerne vil lære lægekunsten for at tjene Gud, men hun undgår ikke konfrontationer med djævelen

                                                                                                               Hauger, Torill Thorstad
                                                                                                               Tord Illugessøn / Torill Thorstad Hauger. - 1. oplag. - [Bagsværd] : Carlsen, 1997. - 213 sider
                                                                                                               DK5: 85-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: 900-999 ; vikingetiden ; vikinger ; far-søn forholdet ; generationsmodsætninger ; udvikling ; Norge
                                                                                                               Note: Vikingetiden i Norge. Tord skal være høvding engang og helst også en stor kriger som sin far og farfar. Men der må være noget mere end bare kampe og plyndringer ...
                                                                                                               Fra 12 år

                                                                                                               Cushman, Karen
                                                                                                               Jordemorens lærling / Karen Cushman. - 2. oplag. - Århus : CDR Forlag, 1997. - 122 sider. - (CDR ; 151)
                                                                                                               DK5: 83.8-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: middelalderen ; jordemodergerning ; jordemødre
                                                                                                               Note: Som jordemorens lærling må den forældreløse Alyce arbejde hårdt. I middelalderen var hygiejne et ukendt begreb, så en jordemors arbejde bestod af lige dele sund fornuft, urtemedicin og overtro
                                                                                                               Fra 13 år

                                                                                                               5.2. Synsvinkel / forfatterholdning / fortællestil

                                                                                                               Forfatterens synsvinkel/holdning kan i nogle tilfælde fremgå af såvel emneord som note. Den beskrivende note kan med fordel udtrykke litterær type og stil og dermed formidle helhedsindtrykket af værket. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at angive relevante emneord. 

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Bonnevie, Lars 
                                                                                                               Botswana blues : roman. - [Kbh.] : Per Kofod, 1990. - 296 sider, 22 cm 
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk 
                                                                                                               Kontrollerede emneord: samfundskritik ; Zimbabwe ; Botswana ; Afrika ; kolonier ; u-lande ; 1980-1989 
                                                                                                               Note: Selvbiografiske skitser af sociale og kulturelle forhold i 1980'ernes Afrika samler sig til et billede af et postkolonialt samfund på vej mod opløsning og et iro-
                                                                                                               nisk opgør med europæernes opfattelse af verdensdelen 

                                                                                                               Lodge, David 
                                                                                                               Ordentligt arbejde. - 2. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Fremad, 1995. - 330 sider. - (Fremad paperback) 
                                                                                                               DK5: 83-26 ; sk 
                                                                                                               Kontrollerede emneord: samfundskritik ; erhvervsskildringer ; England ; 1980-1989 ; kærlighed 
                                                                                                               Note: Samfundssatirisk kærlighedsroman fra Thatcher-epokens England. Hun er en venstreorienteret universitetslektor, han en stokkonservativ industribaron 

                                                                                                               Asmussen, Peter, f. 1957 
                                                                                                               Knogler : en romance / Peter Asmussen. [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 211 sider 
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk 
                                                                                                               Note: I eksperimenterende form skildres forholdet mellem tre mennesker: Andreas, Luise og Gabriel, deres tiltrækning og frastødning, kulden og varmen imellem dem 

                                                                                                               Hammann, Kirsten 
                                                                                                               Bannister : roman / Kirsten Hammann. - 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 163 sider 
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk 
                                                                                                               Note: Surrealistisk roman om en kvinde, der kastes i armene på en dæmonisk mand, som hun klynger sig til i en voldelig og mareridtsagtig verden, medens gen-
                                                                                                               færdet af hendes afdøde elskede plager hende 

                                                                                                               Darrieussecq, Marie 
                                                                                                               Kvinden som blev til en gris : roman / Mahe Darrieussecq. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 108 sider 
                                                                                                               DK5: 82-26 ; sk 
                                                                                                               Kontrollerede emneord: fabler ; kvinder ; politik ; humor ; samfundssatire ; Frankrig 
                                                                                                               Note: I et surrealistisk højredrejet samfund forandrer en kvindelig parfumeekspedi-ent sig til en svulmende lyserød gris. Mændene finder hende tiltrækkende, men i takt med de politiske forandringer vender de hende ryggen 

                                                                                                               Williams, Niall 
                                                                                                               Fire kærlighedsbreve : roman / Niall Williams. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 326 sider 
                                                                                                               DK5: 83-26 ; sk 
                                                                                                               Kontrollerede emneord: kærlighed ; ø-samfund ; Irland 
                                                                                                               Note: Fabulerende, grum og poetisk skildring fra Irland, om de skæbnetråde, snoet af Gud og mennesker, der til slut forener Nicholas Coughlan med den kvinde han er bestemt for 

                                                                                                               Andersen, Trine, f. 1969 
                                                                                                               Hotel Malheureux : noveller. - [Viby J.] : Centrum, 1995. - 151 sider. - (Gennembrud) 
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk 
                                                                                                               Kontrollerede emneord: ensomhed 
                                                                                                               Note: Noveller om mennesker, som sørger at bryde en isolation skildret i en fascinerende blanding af noget absurd og noget let genkendeligt 
                                                                                                               Note: Indhold: Dage og nætter på Hotel Malheureux ; Tårnspringeren ; Parasit ; Aprilsnar ; Hemmeligheden ; Idas hus ; Landet udenfor ; Rotationer ; Begyndelse 

                                                                                                               Malinowski, Ivan 
                                                                                                               Galgenfrist. - 3. udgave, 1. oplag. - Valby : Borgen, 1992. - 43 sider. - (Caf Borgen) 
                                                                                                               DK5: 86-01 ; sk 
                                                                                                               Note: Ekspressionistisk modernistiske digte som i et splittet billedsprog beskriver eksistensen som meningsløs og betvivler alle værdier. Men samtidig - midt i illusionsløsheden - konstateres en vilje til at overleve på trods 

                                                                                                               Malerba, Luigi 
                                                                                                               Slangen : roman. - Kbh. : Rosinante, 1990. - 167 sider, 22 cm 
                                                                                                               DK5: 82.6-26 ; sk 
                                                                                                               Kontrollerede emneord: Rom ; Italien ; 1960-1969 ; erotik ; psykiske sygdomme 
                                                                                                               Note: Modernistisk roman, der opererer med flere virkelighedsniveauer og normali-tetsbegreber i sin barokke skildring af en romersk frimærkehandler, som jager fri-mærkeforbrydere og i bogstaveligste forstand driver rovdrift på sin elskerinde 

                                                                                                               5.3. Indekseringspraksis - udvalgte eksempler

                                                                                                               5.3.1. Dyrefortællinger - allegorier

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Andersen, Vita, f. 1944
                                                                                                               Coco / [tekst af] Vita Andersen ; tegninger af Hans-Henrik Hansen. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Aschehoug, 1997. - 93 sider : ill. i farver
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: katte ; dyrefortællinger ; allegorier
                                                                                                               Supplerende søgeord: samfundssatire
                                                                                                               Note: Katten Coco føler sig uretfærdigt behandlet og går hjemmefra. Han havner pa en chokoladefabrik, hvor en rotte snyder dyrene til at arbejde gratis. Coco beslutter at befri alle dyrene
                                                                                                               Fra 5 år
                                                                                                               Velegnet til oplæsning

                                                                                                               Adams, Richard
                                                                                                               Kaninbjerget / Richard Adams. - 3. udgave, 5. oplag. - Valby : Borgen, 1998. - 396 sider, [1] side med tavle (kort)
                                                                                                               DK5: 83-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: dyrefortællinger ; allegorier ; naturen ; England
                                                                                                               Note: En fabel om en flok hankaniner, der bryder op fra deres koloni, for den udryddes, og om deres strabadser og eventyr, mens de forsøger at skabe en ny
                                                                                                               Fra 13 år

                                                                                                               5.3.2. Dyrefortællinger - billedbøger

                                                                                                               De helt klassiske dyrefortællinger får arten (hvis det er en enkelt art) og også dyrefortællinger.

                                                                                                               Eksempel

                                                                                                               Kipling, Rudyard
                                                                                                               Rikki-tikki-tavi / tegnet & fortalt af Molich. - [Kbh.] : Gyldendal, 1996. - 27 sider : alle ill. i farver, 31 cm
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: dyrefortællinger ; desmerdyr
                                                                                                               Note: Billedbog om desmerdyret Rikki-Tikki-Tavis kamp mod slangerne i en have i Indien

                                                                                                               Billedbøger der foregår i et “dyreunivers”, måske ofte med mennesket som “fjendebillede” får dyrefortællinger og evt. art. Der er ofte en overordnet mening med historien, som her menneskets “kommercielle” udnyttelse af dyrene i cirkus.

                                                                                                               Eksempel

                                                                                                               Gustavsson, Jan
                                                                                                               Vaskebjørnen som stak af / [tekst og illustrationer] Jan Gustavsson. - [Kbh.] : Sesam, 1996. - [32] sider : alle ill. i farver, 29 cm
                                                                                                               DK5: 87-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: vaskebjørne ; stikke af ; cirkus : dyrefortællinger
                                                                                                               Note: Billedbog. Vaskebjørnen Rick stikker af fra udnyttelsen i cirkus. Ude i den store skov bliver han mødt med mistro, inden de andre dyr accepterer ham som en af deres egne
                                                                                                               Fra 3 år

                                                                                                               Billedbøger med dyr der optræder som sig selv ofte i relation til deres mennesker, typisk husdyr/kæledyr får arten men ikke dyrefortællinger.

                                                                                                               Eksempel

                                                                                                               Armitage, Ronda
                                                                                                               Fyrpasserens kat
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: katte ; stikke af ; hjemmefra
                                                                                                               Note: Billedbog. Katten Morris nyder mad og omsorg hos fyrpasserparret Morrison. Men da morgenmaden bliver sprunget over en dag, løber han hjemmefra. Alligevel er han let at lokke ...
                                                                                                               Fra 3 år

                                                                                                               Billedbøger med næsten uigenkendelige dyr, ofte sjove og "fjollede" får ikke dyrefortællinger

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Haswell, Peter
                                                                                                               Mufferne og Den Store Bollekrig
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: katte ; sjove bøger
                                                                                                               Note: Billedbog. Frøken Finkeflink sælger boller, og Mufferne er hendes katte, der på uforlignelig og skrupskør vis får krammet på McDurk, da han forsøger at åbne en konkurrerende bollebutik
                                                                                                               Fra 4 år
                                                                                                               (Eksemplet ovenfor har dog fået emneordet "katte " som en slags alternativ kattebog).

                                                                                                               Hansen, Carla, f. 1906
                                                                                                               Året rundt med Rasmus Klump / [tekst og tegninger] Carla & Vilh.Hansen. - 4. oplag. - [Bagsværd] : Carlsen, 1996. - [28] sider : ill. i farver, 
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: sjove bøger ; årstider
                                                                                                               Note: Billedbog, som måned for måned viser de forskellige aktiviteter, som Rasmus Klump og vennerne er i gang med

                                                                                                               Walt Disney's Mærk verden, Anders!. - Kbh. : Serieforlaget, 1995. - 254 sider : alle ill. i farver. - (Walt Disney's jumbobog ; 172)
                                                                                                               DK5: 83.8-298 ; sk
                                                                                                               Note: Tegneserie med historier om Anders And, Mickey Mouse, Fedtmule og andre af de kendte figurer

                                                                                                               5.3.3. Gå på opdagelse

                                                                                                               "Holger-bøgerne" og lignende.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Handford, Martin
                                                                                                               Find Holger på den eventyrlige rejse / [tekst og illustrationer] Martin Handford. - 11. oplag. - Kbh. : Apostrof, 1996. - [28] sider : alle ill. i farver, 33 cm
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: gå på opdagelse
                                                                                                               Note: Billedbog om Holger der er på en eventyrlig rejse sammen med Troldmand Hvidskæg. På hvert af de 12 opslag gælder det om at finde Holger, Troldmand Hvidskæg og en skriftrulle

                                                                                                               Melander, Helle
                                                                                                               Anna & Nanna - pist væk / [tekst] Helle Melander ; tegninger af Dina Gellert. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Forum, 1997. - [28] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 86-091 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: gå på opdagelse ; rim
                                                                                                               Note: Billedbog. Anna og Nanna bliver hele tiden væk for læserne. Men de kan hver gang findes et finurligt sted i billederne. Teksten er rimet med tilhørende melodi
                                                                                                               Fra 3 år

                                                                                                               5.3.4. Persongrupper som emneord

                                                                                                               Hvis det af emneanalysen fremgår, at en persongruppe er i fokus eller at værkets hovedperson(er) repræsenterer en gruppe, medtages denne som emneord. F.eks. unge,
                                                                                                               gamle, mænd, kvinder, drenge, piger.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Palmen, Connie
                                                                                                               Venskabet / Connie Palmen. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1998. - 256 sider
                                                                                                               DK5: 84.7-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: piger ; kvinder ; identitet ; venskab ; følelser
                                                                                                               Note: Venskabet mellem modsætningerne Kit og Ara begynder i barndommen og fortsætter i voksenalderen. Med sammenhold og humor overvinder de kriser med spiseforstyrrelser, alkoholmisbrug og skuffelser i kærlighed

                                                                                                               Krohn, Bente
                                                                                                               Gule tulipaner. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Forum, 1996. - 108 sider. - (Hot spot)
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: dagbøger ; piger ; unge ; pubertet ; 1970-1979 ; hippier ; stofmisbrug ; mor-datter forholdet
                                                                                                               Note: I surhed over at have fået stuearrest for drikkeri til en fest gemmer 16-årige Kamilla sig på loftet. Her finder hun moderens dagbog fra 1970 og forstår pludselig meget mere ...
                                                                                                               Fra 13 år

                                                                                                               Beere, Peter
                                                                                                               Det er først lige begyndt. - Århus : CDR-Forlag, 1996. - 154 sider. - (CDR ; 116)
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: unge ; sorte ; racisme ; skinheads ; vold ; samfundsforhold ; nynazisme ; England
                                                                                                               Note: Der er optøjer i en forstad til London, hvor skinheads hærger, volden breder sig og racismen bliver stadig værre. Truslerne bliver hårde mod Steve, fordi han er ven med den sorte Carlton
                                                                                                               Fra 14 år

                                                                                                               McEwan, Ian
                                                                                                               Evig kærlighed / Ian McEwan. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 258 sider
                                                                                                               DK5: 83-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: mænd ; kærlighed ; skizofreni ; psykologisk thriller
                                                                                                               Note: Psykologisk gyser om to mænd, der møder hinanden, da de begge er impliceret i en tragisk ulykke. For en af dem udvikler den tilfældige forbindelse sig til en besættende og efterhånden både voldelig og livstruende kærlighed

                                                                                                               5.3.5. Identitet / personlighedsudvikling

                                                                                                               "Identitet" bruges især sammen med persongruppe, f.eks. "mænd", "drenge", "kvinder".

                                                                                                               Eksempel

                                                                                                               Golden, Arthur
                                                                                                               Mit liv som geisha : roman / af Arthur Golden. - Kbh. : Viva, 1997. - 582 sider
                                                                                                               DK5: 83.8-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: kvinder ; identitet ; historie ; den 2. verdenskrig ; Japan ; 1930-1939 ; 1940-1949
                                                                                                               Note: Geishaen Sayuvi med de gråblå øjne blev tidligt solgt til et geisha-hus. I 1930'erne er hendes liv i geisha-kvarteret i Kyoto, men det slutter med anden verdenskrig, og hun må finde sig en ny identitet

                                                                                                               "Personlighedsudvikling" anvendes når personen gennemgår et markant udviklingsforløb.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Nielsen, Unni, f. 1942
                                                                                                               Næste år i september / Unni Nielsen. - Kbh. : Høst, 1997. - 140 sider
                                                                                                               DK5: 85-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: kulturforskelle ; hiv ; unge ; personlighedsudvikling
                                                                                                               Note: Thembi fra Zimbabwe kommer til Norge som udvekslingskorsanger og indlogeres hos Benjamin. Den vildtfremmede sorte, seje og alligevel skrøbelige pige får Benjamin til at se på livet med nye øjne
                                                                                                               Fra 14 år

                                                                                                               Holst, Kirsten, f. 1936
                                                                                                               Var det kærlighed. - 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 312 sider
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: personlighedsudvikling ; barndom ; Indien ; kærlighed ; venskab; Israel ; Palæstina-problemet
                                                                                                               Note: Hannah er studerende og kæreste med Shari, som er libanesisk flygtning. I sin søgen efter sin tabte barndom rejser hun både til Indien og Israel samtidig med, at forholdet til Shari udvikler sig dramatisk
                                                                                                               Fra 14 år

                                                                                                               5.3.6. Følelser

                                                                                                               Bøger for børn, der omhandler/bearbejder enkeltfølelser, suppleres ofte med overbegrebet "følelser".

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Höglund, Anna
                                                                                                               Emma går sin vej / [tekst og illustrationer] Anna Höglund. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - Ca. 60 sider : alle ill.
                                                                                                               DK5: 87-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: ensomhed ; sorg ; vrede ; angst ; følelser
                                                                                                               Note: Billedbog. Uden at sige farvel til Emma tager Frode afsted bag på Muldvarps knallert. Emma føler sig alene og forladt og for at give Frode en lærestreg løber hun sin vej
                                                                                                               Fra 3 år
                                                                                                               Anrell, Lasse
                                                                                                               Drengen der sparkede / [tekst] Lasse Anrell ; [illustrationer] Kenneth Andersson. - [Kbh.] : Thorup, 1997. - [28] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 87-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: drenge ; følelser ; vrede ; børnehaver
                                                                                                               Note: Billedbog. For den nok 5-årige dreng Sven kulminerer en dårlig dag i børnehaven med et spark. Men selvom en dag starter dårligt, behøver den ikke også ende sådan
                                                                                                               Fra 5 år

                                                                                                               5.3.7. Sjove bøger / humor

                                                                                                               "Sjove bøger" anvendes især på børnebøger, der er sjove/grinagtige. På de mere morsomt underfundige kan "humor" anvendes.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Marijanovic Stanislav
                                                                                                               Hjemmets monstre : felthåndbog i farver / [tekst og illustrationer] Stanislav Marijanovic. - Kbh. : Erlandsen Media Publishing : [eksp. DBK], 1997. - [28] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: sjove bøger ; monstre ; uhyrer
                                                                                                               Note: Billedbog. I ethvert hjem findes der drillesyge og besværlige husmonstre. I denne humoristiske felthåndbog beskrives 18 af det mest almindeligt forekommende husmonstre f.eks, Fjernsynsmonstret, Mørkemonstret og Blivevækmonstret
                                                                                                               Fra 5 år

                                                                                                               Palin, Michael
                                                                                                               Hemingways stol : roman. - [Kbh.] : Samleren, 1995. - 324 sider
                                                                                                               DK5: 83-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: humor ; samfundsforhold ; 1990-1999 ; England
                                                                                                               Note: I en lille engelsk by dyrker postassistenten sit store forbillede Ernest Hemingway, så da det 21. århundredes teknificering er ved at blive trukket ned over posthuset kæmper han i sit forbilledes ånd for alt hvad han har kært

                                                                                                               5.3.8. Historie

                                                                                                               Hvis et dokument handler om historiske emner eller emner med et historisk aspekt angives dette med emneordet "historie" samt eventuelle periodebetegnelser. Der vil ofte være en kronologisk udvikling i dokumentet.

                                                                                                               Ved historiske begivenheder som f.eks. krige, revolutioner, borgerkrige gives emneordet "historie".

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Rinaldi, Ann
                                                                                                               I min faders hus. - [Kbh.] : Høst, 1994. - 256 sider
                                                                                                               DK5: 83.8-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: den amerikanske borgerkrig ; Sydstaterne ; USA ; 1860-1869 ; historie ; slægtsromaner ; familien
                                                                                                               Note: Oscie, sydstatspige fra Virginia, fortæller om, hvordan hendes familie oplever borgerkrigen, som starter på græsplænen foran familiens hus og slutter i dens stadsstue
                                                                                                               På omslaget: En historie om den amerikanske borgerkrig
                                                                                                               Fra 12 år

                                                                                                               Power, Susan
                                                                                                               Græsdanser. - 1. udgave. - Århus : Klim, 1994. - 295 sider
                                                                                                               DK5: 83.8-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: indianere ; Sioux-indianere ; historie ; Amerika ; USA ; 1800-1899 ; 1900-1999
                                                                                                               Note: Varm og indforstået skildring af livet i en sioux-stamme i North Dakota, fortalt baglæns, fra 1981 gennem generationer tilbage til 1864

                                                                                                               Gaarder, Jostein
                                                                                                               Sofies verden : roman om filosofiens historie. - 2. udgave, 4. oplag. - Kbh. : Høst, 1996. - 541 sider. - (Høst paperback)
                                                                                                               DK5: 85-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: filosofi ; historie
                                                                                                               Note: En beretning om Edens Have, myter om verdens oprindelse fra de græske filosoffer frem til big-bang-teorien som filosofisk baggrund for en fortælling om to 15-årige pigers oplevelser ved læsning af nogle filosofiske breve
                                                                                                               Fra 14 år

                                                                                                               Roth, Joseph
                                                                                                               Radetzkymarch : roman. - 3. gennemsete udgave. - [Kbh.] : Forum, 1994. - 306 sider
                                                                                                               DK5: 84-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: slægtsromaner ; historie ; Østrig ; 1800-1899 ; 1900-1909 ; 1910-1919
                                                                                                               Note: En slovensk adelsfamilies historie følges gennem tre generationer fra slaget ved Solferino i 1859 til 1. verdenskrig indrammet af skildringen af det østrig-ungarske monarkis storhed og fald

                                                                                                               Juul Clausen, Erik
                                                                                                               Flaget fra himlen. - Randers : Thode, cop. 1989. - 145 sider, 20 cm
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: historie ; Danmark ; Estland ; 1210-1219 ; Dannebrog
                                                                                                               Note: Det lykkes den 17-årige Alexander at komme med på Valdemar Sejrs togt til Estland i 1219. Da Dannebrog falder ned fra himlen, har han en finger med i spillet
                                                                                                               Fra 12 år

                                                                                                               5.3.9. Samfundsforhold / samfundsskildringer

                                                                                                               Hvis dokumentet handler om nutidige forhold i enkelte lande, samfundsmæssige forhold, politiske forhold (f.eks. styrkeforholdet mellem forskellige grupper), angives dette med emneordet "samfundsforhold".

                                                                                                               Lyngby Jepsen, Hans
                                                                                                               Den hvide enke : roman. - 3. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Lindhardt og
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: samfundsforhold ; mafiaen ; spænding ; Italien ; Sicilien ; 1990-1999
                                                                                                               Note: Efter at have kritiseret mafiaen og korruptionen forsvinder en kendt siciliansk journalist og forfatter sporløst. Hans søn forsøger under vanskelige vilkår at fortsætte faderens arbejde, samtidig med at han oplever en voldsom forelskelse

                                                                                                               Ellroy, James
                                                                                                               L.A. confidential : de faldne engles by / James Ellroy. - 2. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 1997. - 539 sider. - (Månedens krimi)
                                                                                                               DK5: 83.8-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: krimi ; politiromaner ; samfundsforhold ; Los Angeles ; Californien ; USA ; 1950-1959
                                                                                                               Note: Kriminalroman. En massakre på en kaffebar i Los Angeles bringer tre vidt forskellige politifolk sammen i en blodig efterforskning, som afslører forbindelser til
                                                                                                               narko- og pornomiljøet, filmbranchen og politikorruption

                                                                                                               Emneordet "samfundsforhold" angiver, at samfundsforholdene er et aspekt i dokumentet og må ikke forveksles med genrebetegnelsen "samfundsskildringer", hvor skildringen af samfundsudviklingen er en primær hensigt med dokumentet.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Andahazi, Federico
                                                                                                               Anatomen : roman / Federico Andahazi. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 215 sider
                                                                                                               DK5: 82.8-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: samfundsskildringer ; middelalderen ; seksualitet ; Italien ; 1500-1599
                                                                                                               Note: I 1500-tallets Italien bliver lægen Mateo Colón stillet for inkvisitionens domstol, fordi han udfordrer sin samtids kønsrollemønster og magtbalance ved at opdage kilden til kvinders kærlighed og seksualitet: klitoris

                                                                                                               Brøgger, Suzanne
                                                                                                               Jadekatten : en slægtssaga / Suzanne Brøgger. - 6. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 498 sider
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: kvinder ; slægtsromaner ; samfundsskildringer ; familien ; Danmark
                                                                                                               Note: Fem generationer af slægten Løvin har fulgt med samfundsudviklingen, med kvindernes drømme, håb og handlekraft som det bærende. Alligevel har der ikke været overskud til at bevare første generations styrke

                                                                                                               5.3.10. Fantasy

                                                                                                               Bøgerne får ofte kun genrebetegnelsen "fantasy" og sjældent specifikke emneord.

                                                                                                               Eksempel

                                                                                                               Eddings, David
                                                                                                               Eleniens dronning. - Ruds-Vedby : Tellerup, 1996. - 237 sider. - (Ridder Jernhøg ; 1)
                                                                                                               DK5: 83.8-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: fantasy
                                                                                                               Note: Fantasy. Elenien er på randen af splittelse og opløsning, og ridder Jernhøg og hans venner må atter drage ud for at tage kampen op mod de ujordiske magter, der truer deres verden

                                                                                                               5.3.11. Hestebøger

                                                                                                               De traditionelle hestebøger får emneordet "heste", evt. suppleret med det konkrete emne.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Franciskowsky, Hans G.
                                                                                                               Fire store venner / Hans G. Franciskowsky. - [Kbh.] : Aschehoug, 1997. - 83 sider. - (Wendy ; 10)
                                                                                                               DK5: 84-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: heste
                                                                                                               Note: Wendy, Thomas, Julie og Camilla vil gøre alt for at hjælpe gamle Hans med at redde fire stærke Belgiere fra slagtedøden
                                                                                                               Fra 11 år

                                                                                                               Campbell, Joanna
                                                                                                               Wonders store sejr / Joanna Campbell. - 1. udgave, 3. oplag. - Kbh. : Aschehoug, 1997. - 113 sider. - (Fuldblod ; 4)
                                                                                                               DK5: 83.8-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: heste ; hestevæddeløb
                                                                                                               Note: Hesten Wonder har bevist sine evner som væddeløbshest, godt hjulpet af 15-årige Alison. Senere begynder den at blive alt for nervøs ved løbene. Træneren har en mistanke
                                                                                                               Fra 10 år

                                                                                                               5.4. Formbetegnelser

                                                                                                               Eksempler på formbetegnelser, der er taget i brug.

                                                                                                               5.4.1. Pegebøger

                                                                                                               Pegebøger får formbetegnelsen "pegebøger", evt. suppleret med emneord for det bestemte
                                                                                                               emne, bogen måtte omhandle.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Jentner, Edith
                                                                                                               Bamserne spiser / billeder: Debbie Richardson ; tekst: Edith Jentner. - Køge : Egmont Litas, 1997. - [18] sider : ill. i farver, 15 cm
                                                                                                               Kontrollerede emneord: madvarer
                                                                                                               Formbetegnelser: pegebøger
                                                                                                               Note: Pegebog. Bamserne Mads og Nina spiser grød, æg, banan, æble og brød med smør. Mads synes stadigvæk, at mælken smager bedst i hans sutteflaske
                                                                                                               Fra 1 år

                                                                                                               Tidholm, Anna-Clara
                                                                                                               Hej, Bamse! / [tekst og illustrationer] Anna-Clara Tidholm. - [Kbh.] : Sesam, 1997. - [28] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 87-296 ; sk
                                                                                                               Formbetegnelser: pegebøger
                                                                                                               Note: Pegebog. Der sker mange ting i løbet af en dag. Man gynger, går op ad trappen, spiser, ser en hund o.s.v. Hvert opslag fortæller sin egen lille historie
                                                                                                               Fra 1 år

                                                                                                               Koch, Marianne
                                                                                                               Kender du farverne? / [tekst og illustrationer] Marianne Koch. - 1.oplag. - [Bagsværd] : Carlsen, 1997. - [16] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: tal ; farver ; naturen
                                                                                                               Formbetegnelser: pegebøger
                                                                                                               Note: Pegebog, der lærer barnet nogle af farverne. I naturbilleder skal man finde forskellige ting med en bestemt farve
                                                                                                               Fra 2 år

                                                                                                               5.4.2. Løft og kig

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Yee, Patrick
                                                                                                               Sidse Kanins fødselsdag : en flap-bog med bevægelse / [illustrationer:] Patrick Yee. - 1. oplag. - [Risskov] : Klematis, 1997. - [12] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: fødselsdage
                                                                                                               Formbetegnelser: løft og kig
                                                                                                               Note: Billedbog. Sidse Kanin modtager fødselsdagskort og forbereder sin fødselsdagsfest. Når flapperne løftes ses resultatet af hendes anstrengelser
                                                                                                               Fra 2 år

                                                                                                               Gliori, Debi
                                                                                                               Bamsebjørn, Bamsebjørn, hvor er du? / [tekst og illustrationer] Debi Glori [i.e. Debi Gliori]. - Kbh. : Apostrof, 1997. - [18] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: bamser
                                                                                                               Formbetegnelser: løft og kig
                                                                                                               Note: Billedbog. Hr. Bjørn lader som om han ikke kan finde Bamsebjørn. Han kigger bag blomsterbede, i jorden, blandt sivene o.s.v. Læseren må hjælpe ham med at løfte lågerne
                                                                                                               På omslaget: En løft-og-kig bog af Debi Gliori
                                                                                                               Fra 2 år

                                                                                                               Leeson, Tiffany
                                                                                                               Mille og karamellen / [tekst] Tiffany Leeson ; [illustrationer] Colin Paine. - [Kbh.] : Fremad, 1997. - [28] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: fantasi ; fantasirejser
                                                                                                               Formbetegnelser: løft og kig
                                                                                                               Note: Billedbog. Mor og Mille er på togrejse. Snart begynder Mille at kede sig rigtig, rigtig meget. Mille tager på fantasirejse. Hvad hendes fantasier ender med ses under flappen, der kan løftes
                                                                                                               Fra 3 år

                                                                                                               French, Vivian
                                                                                                               Hov, Anna! / [tekst] Vivian French ; & [illustrationer] Alex Ayliffe. - [Kbh.] : Fremad, 1997. - [22] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 83-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: farver
                                                                                                               Formbetegnelser: løft og kig
                                                                                                               Note: Billedbog. Mens mor pakker varer ud, går Anna på opdagelse i huset. Når flapperne løftes ses hvilke ulykker, hun har lavet. Mens Anna undersøger tingene nævnes farven på hver enkelt genstand
                                                                                                               Fra 1 år

                                                                                                               5.4.3. Børnesange

                                                                                                               Eksempel

                                                                                                               Rafaelis, Rafael
                                                                                                               Oles nye autobil / tekst: R. Rafaelis ; [illustration:] Rina Dahlerup. - 1. oplag. - [Risskov] : Klematis, 1997. - [10] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 86-091 ; sk ; 78.69
                                                                                                               Formbetegnelser: børnesange ; sange
                                                                                                               Note: Billedbog. Ole leger med sin nye røde bil på gulvet. En dag kører bilen ind i søsters dukkehus, og dukkefar mister hovedet. Teksten kan synges
                                                                                                               Sangtekst uden noder
                                                                                                               Fra 2 år

                                                                                                               5.4.4. Billedordbøger

                                                                                                               Eksempel

                                                                                                               Billedsnak / illustrationer af: Kersti Chaplet ... [et al.]. - 2. udg., 2. oplag. - [Bagsværd] : Carlsen, 1995. - 222 sider : alle ill. i farver. - (Kikke, snakke, lege, lære)
                                                                                                               DK5: 82-296 ; sk
                                                                                                               Formbetegnelser: billedordbøger
                                                                                                               Note: Billedordbog med ca. 400 farvetegninger grupperet efter emne. Med et afsnit om ideer og forslag til lege i forbindelse med brug af bogen
                                                                                                               På omslaget: Snak om billeder med de 1 1/2-5 årige

                                                                                                               5.5. Målgruppe - brugerniveau - anvendelighed

                                                                                                               Målgruppe angives, hvis materialet henvender sig til en specifik målgruppe. Den kan enten fremgå af materialet eller af medfølgende materiale.

                                                                                                               f.eks. for hørehandicappede
                                                                                                                 for udlændinge

                                                                                                               I nogle tilfælde kan en målgruppe ikke udtrykkes kort på formlen »for …« . I disse tilfælde kan der formuleres en note.

                                                                                                               f.eks. Beregnet til samtale mellem børn og voksne om psykisk sygdom i familien

                                                                                                               5.5.1 Undervisningsmaterialer

                                                                                                               Skønlitterære antologier til undervisningsbrug får tildelt målgruppeemneord som beskrevet i ”Indeksering af faglitteratur” (5.8.1. Lærebøger/undervisningsmaterialer).

                                                                                                               f.eks. for gymnasiale uddannelser
                                                                                                                 for engelskundervisnsing

                                                                                                               5.5.2. Aldersgrupper og niveau

                                                                                                               For børnelitteratur angives den aldersgruppe, som materialet er beregnet til, dog højst 16 år.
                                                                                                               Aldersangivelsen formuleres som et aldersinterval.

                                                                                                               f.eks. for 3-5 år
                                                                                                                 for 12-15 år

                                                                                                               Hvis materialet primært er beregnet til højtlæsning, kan aldersangivelsen kombineres med »højtlæsning …«.

                                                                                                               f.eks. for højtlæsning for 5-8 år

                                                                                                               Hvis materialet pga. emnet kræver en særlig formidling, kan dette emneord også anvendes til større børn.

                                                                                                               f.eks. for højtlæsning for 12-14 år

                                                                                                               Materialer, som er specielt tilrettelagt, for at de skal være lette at læse, får emneordet ”let at læse”.

                                                                                                               f.eks. let at læse

                                                                                                               Hvis materialet yderligere er beregnet for en særlig gruppe læsere, kan det f.eks. også få:

                                                                                                               f.eks. for begynderlæsere
                                                                                                                 for læsesvage unge
                                                                                                                 for læsesvage voksne

                                                                                                               Se også ”Indeksering af faglitteratur” (5.8.5. Aldersgrupper og niveau).

                                                                                                               5.6. Supplerende søgeord

                                                                                                               Et delemne eller aspekt kan udtrykkes med et supplerende søgeord.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Hoffman, Alice
                                                                                                               Lysenes nat : roman. - [Kbh.] : Per Kofod, 1990. - 159 sider, 23 cm
                                                                                                               DK5: 83.8-26 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: USA ; 1980-1989 ; angst
                                                                                                               Supplerende søgeord: agorafobi
                                                                                                               Note: En lille håndfuld fastboende på Martha's Vineyard på USA's østkyst kommer på afgørende måde til at gribe ind i hinandens skæbne, som ellers syntes styret af traditionelle amerikanske dyder og normer

                                                                                                               Andersen, Vita, f. 1944
                                                                                                               Coco / [tekst af] Vita Andersen ; tegninger af Hans-Henrik Hansen. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Aschehoug, 1997. - 93 sider : ill. i farver
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: katte ; dyrefortællinger ; allegorier
                                                                                                               Supplerende søgeord: samfundssatire
                                                                                                               Note: Katten Coco føler sig uretfærdigt behandlet og går hjemmefra. Han havner på en chokoladefabrik, hvor en rotte snyder dyrene til at arbejde
                                                                                                               gratis. Coco beslutter at befri alle dyrene
                                                                                                               Fra 5 år

                                                                                                               Velegnet til oplæsning

                                                                                                               5.7. Særlige litteraturtyper

                                                                                                               5.7.1. Billedbøger

                                                                                                               Ikke alle billedbøger kan indekseres, det vil i nogle tilfælde være umuligt eller direkte misvisende at tildele emneord. Billedbøger, hvor det er muligt at omsætte bogens handling i emneord, behandles som andre bøger.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Nederby, Bodil
                                                                                                               Rasmus bygger et tårn / [tekst og illustrationer] Bodil Nederby. - [Klampenborg] : Mallings, 1995. - 28 sider : ill.
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Note: Billedbog. Rasmus bliver hidsig, fordi det tårn han bygger af træklodser bliver ved med at vælte. Heldigvis kan moren hjælpe ham
                                                                                                               Fra 2 år

                                                                                                               Pedersen, Anne, f. 1969
                                                                                                               Hr. Flugt går under jorden / [tekst og illustration] Anne Pedersen. - [Kbh.] : Agertoft : eksp.: DBK, 1995. - [28] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: flugt ; røvere ; fantasi ; humor
                                                                                                               Note: Billedbog. Hr. Flugt graver sig ud af sin celle i fængslet med en ske. Han farer imidlertid vild under jorden og møder bl.a. en tunnelborer, ægyptiske skeletter og djævelen selv
                                                                                                               Fra 4 år

                                                                                                               Bode, Ann De
                                                                                                               De er altid efter mig! / [tekst og illustrationer] Ann De Bode og Rien Broere. - Holte : Flachs, 1998. - [36] sider : ill. i farver, 28 cm. - (Hjertebøgerne)
                                                                                                               DK5: 84.7-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: mobning ; drilleri ; ensomhed ; venskab
                                                                                                               Note: Billedbog. Peter flytter til en anden by og starter i ny skole. Fra første dag bliver han drillet og generet især af plageånden Jakob. Peter er ulykkelig, men måske kan mor hjælpe ...
                                                                                                               Fra 5 år

                                                                                                               Timm, Jutta
                                                                                                               Min lillebror Mads / [illustrationer] Jutta Timm ; [tekst] Ursel Scheffler. - [Kbh.] : Sommer & Sørensen, 1995. - [28] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 84-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: at blive storesøster ; familieforøgelse ; søskende
                                                                                                               Note: Billedbog om 5-årige Kamilla, der netop er blevet storesøster
                                                                                                               Fra 4 år

                                                                                                               Klefelt, Lena
                                                                                                               Otto og fluerne / [tekst og illustrationer] Lena Klefelt. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Forum, 1995. - [28] sider : alle ill. i farver
                                                                                                               DK5: 87-296 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: angst ; følelser ; fluer ; mod
                                                                                                               Note: Billedbog. Otto er bange for fluer. Da kæledyret Snøvsen falder i en mudderpøl, springer Otto i for at redde ham, og de mange fluer dernede gør jo i virkeligheden ikke noget
                                                                                                               Fra 3 år

                                                                                                               Jensen, Louis, f. 1943
                                                                                                               Hendes Kongelige Højhed Museprinsessen / [tekst af] Louis Jensen ; illustrationer af Hanne Kvist. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - [28] sider : alle ill. i farver, 29 cm
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: eventyrlige fortællinger ; prinsesser ; mus ; kærlighed ; forelskelse
                                                                                                               Note: Billedbog. Et kærlighedseventyr om en kongelig museprinsesse, der en morgen vågner op med et guldbillede af sin drømmeprins inde i sit hjerte. Hun sejler ud i den vide verden for at finde ham, men forgæves. Han er nemlig der, hvor hun allermindst venter det
                                                                                                               Fra 5 år

                                                                                                               5.7.2. Tegneserier

                                                                                                               Tegneserier tildeles kun emneord, hvis det drejer sig om f.eks historiske, science fiction, fantasy, krimi eller hvor der i øvrigt er et fælles emne/tema. Emneordene vil ofte være på genreniveau.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Hamme, Jean van
                                                                                                               Nøglernes vogter / skrevet af Jean van Hamme ; tegnet af Grzegorz Rosinski. - 1. oplag. - Kbh. : Carlsen Comics, 1996. - 48 sider : alle ill. i farver, 30 cm. - (Nøglerne til Den Anden Verden ; 3). - (Thorgal ; 15)
                                                                                                               DK5: 82-298 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: fantasy
                                                                                                               Note: Tegneserie. Det onde dragelignende væsen Nidhogg omskaber den onde Volsung af Nichor til Thorgals skikkelse. I denne skikkelse tyranniserer Volsung Thorgals kone og børn

                                                                                                               Kraehn, Jean-Charles
                                                                                                               Manden som elskede dukker / tekst og tegninger af Jean-Charles Kraehn. - 1. oplag. - Zelhem : Arboris : i kommission hos Gyldendals forlagsekspedition, 1997. - 48 sider : alle ill. i farver, 30 cm. - (Sporløst forsvundet ; 1)
                                                                                                               DK5: 82-28 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: krimi
                                                                                                               Note: Tegneserie i krimi/thriller genren. I en lille by forsvinder flere lyshårede unge piger sporløst. Gils kone er blandt dem, og derfor beslutter han at efterforske sagen

                                                                                                               Hermann
                                                                                                               Sarajevo Tango / [tekst og illustrationer] Hermann. - 1. oplag. - Kbh. : Carlsen Comics, 1995. - 56 sider : alle ill. i farver, 30 cm
                                                                                                               DK5: 82-28 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: borgerkrige ; historie ; Bosnien-Hercegovina ; Sarajevo ; Jugoslavien ; 1990-1999 ; kidnapning ; den jugoslaviske borgerkrig ; samfundskritik
                                                                                                               Note: Tegneserie. Ex-legionæren, Zvonko Duprez har fået til opgave at kidnappe en lille pige og bringe hende frelst ud af det krigshærgede Sarajevo. Tegneserien er samtidig et flammende indlæg mod verdenssamfundets manglende indgriben mod serbisk aggression

                                                                                                               Derib
                                                                                                               Jo / [tekst og illustrationer] Derib. - Randers : Lilje-forlaget, 1995. - Ca. 100 sider : ill. i farver, 31 cm
                                                                                                               DK5: 82-298 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: AIDS ; HIV ; unge
                                                                                                               Note: Tegneserie. Teenageren Jocelyne lever en tryg og normal tilværelse med skolegang, tennis og forelskelser. Da hun falder for musikeren Pierre, får de sammen foretaget en HIV-test - med et chokerende resultat

                                                                                                               Gahrton, Måns
                                                                                                               Kys og jalousi / tekst: Måns Gahrton ; tegninger: Johan Unenge. - 1. oplag. - [Lyngby] : Bogfabrikken, 1995. - 46 sider : alle ill. i farver, 30 cm. - (Eva & Adam ; 2)
                                                                                                               DK5: 87-298 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: forelskelse ; pubertet ; humor
                                                                                                               Note: Tegneserie. Eva og Adam fra 7. klasse er begyndt at komme sammen, og det er svært at få tid til andre. Da Eva begynder i dramaklubben med den flotte Sebastian, går det galt

                                                                                                               5.7.3. Digte

                                                                                                               Digtsamlinger tildeles emneord hvis værket som helhed har et fælles emne/tema.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Dahl, Ib Ivar
                                                                                                               Havfruesangen. - 1. oplag. - Århus : Modtryk, 1995. - 104 sider : ill.
                                                                                                               DK5: 86-01 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: hvaler ; naturen ; drenge ; mænd ; havet
                                                                                                               Note: Digte og kortprosa om en drengs opvækst til mand i nær samklang med naturen, hvor havet og dets dyr får symbolsk betydning

                                                                                                               Knudsen, Bente, f. 1978
                                                                                                               Fordi jeg er mig. - [Virum] : Green : [eksp. DBK], 1995. - 48 sider
                                                                                                               DK5: 86-01 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: angst ; depression ; psykiske kriser ; kvinder
                                                                                                               Note: Digte som er eet langt råb om hjælp fra en kvinde, som søger at dulme sin angst og depression med forskellige stimulanser og menneskelig kontakt

                                                                                                               Malmstrøm, Lene
                                                                                                               En gang imellem sker det. - 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1996. - 89 sider
                                                                                                               DK5: 86-01 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: sygdom ; sygepleje ; døden ; omsorg
                                                                                                               Note: Digte om sygdom, pleje og omsorg, skrevet af et menneske med mange års baggrund i plejesektoren
                                                                                                               På omslaget: Et udvalg af tekster om sygepleje

                                                                                                               Thykier, Mikkel
                                                                                                               Skyggerne er kun flygtige : digte / Mikkel Thykier. - 1. udgave, 1.oplag. - Valby : Borgen, 1997. - 17 blade
                                                                                                               DK5: 86-01 ; sk
                                                                                                               Note: Digte samlet i to afsnit: Breve fra Prag og Af et værelses breve. Digtenes typografisk usædvanlige opsætning får dem til at spejle sig i og påvirke hinanden

                                                                                                               5.7.4. Noveller

                                                                                                               Novellesamlinger og fortællinger for børn tildeles emneord, hvis de har et fælles samlende emne/tema.

                                                                                                               Eksempler

                                                                                                               Rifbjerg, Klaus
                                                                                                               Andre tider : noveller / Klaus Rifbjerg. - 3. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 154 sider
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: Danmark ; 1990-1999
                                                                                                               Note: Noveller som bevæger sig i voksne menneskers univers og skildrer deres liv og baggrund med den særegne rifbjergske blanding af ironi, sarkasme, varme, ømhed og sproglig elegance
                                                                                                               Note: Indhold: Lykken ; Ding dang ding dong ; Møllen ; Fiasko ; Grønt blod ; Hvor er du fin ; Kat og mus ; Kerneskud ; Mere ilt! ; Inger ; Fantomet ; Mixed double ; Overspring ; Pretty pictures ; Betingede reflekser ; Samtaler på højt plan ; Smertetærsklen ; Tidens krumning ; Prinsesse Toben ; Tårnet hælder ; Mand og mus ; Hr. Vilnius ; Andre tider

                                                                                                               Christensen, Martha, f. 1926
                                                                                                               Glansbilleder - og andre noveller. - 1. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1996. - 108 sider : ill. (nogle i farver). - (Dingo. Hvid)
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: børn ; kriser ; socialrealisme
                                                                                                               Note: Noveller om børn der har det svært i dagligdagen: Det forsømte barn af en enlig mor; svage børn der let mobbes; og den handicappede dreng der har mistet sine ben
                                                                                                               Note: Indhold: Lille skat ; Dragen ; Glansbilleder ; Stranden rundt ; En lille helt
                                                                                                               Let at læse
                                                                                                               Fra 13 år

                                                                                                               Bødker, Cecil
                                                                                                               Tyren - og andre noveller. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1994. - 81 sider : ill.. - (Dingo. Hvid)
                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: had ; ondskab ; følelser
                                                                                                               Note: 3 korte historier med temaerne had, frygt og ondskab. I "Vædderen" pirres en vædder så den dræber en tilfældig dreng. I "Døvens dør" mobbes en vanskabt dreng og i "Tyren" dræber en tyr to drenge
                                                                                                               Note: Indhold: Vædderen ; Døvens dør ; Tyren
                                                                                                               Let at læse
                                                                                                               Fra 12 år

                                                                                                               Schultz, Søren S.
                                                                                                               Det gyldne bur. - [Græsted] : Facet, 1995. - 49 sider, tavler i farver
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: erotik
                                                                                                               Note: Kvinder er roden til alt godt og ondt, og i novellerne er der erotiske tanker og handlinger ved alt, hvor kvinderne giver håb, nydelse og fortrydelse
                                                                                                               Note: Indhold: En fridag ; Urmageren ; Hytteferie ; De to veninder ; Det gyldne bur ; Købmandens datter ; En beslutning

                                                                                                               Berg, Claus, f. 1972
                                                                                                               Mens vi venter på våren : noveller / Claus Berg. - 1. udgave, 1. oplag. - Valby : Borgen, 1997. - 104 sider
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: hverdagen ; Danmark
                                                                                                               Note: Realistiske fortællinger om almindelige mennesker - fanget og beskrevet i temaer fra livets skyggeside, hvor rådvildhed og følelser af tomhed er det dominerende
                                                                                                               Note: Indhold: Søndag i provinsen ; Barnet ; Truck-stop ; Man skulle slå sig ned ude ved havet en dag ; Kald det hvad du vil ; Et spørgsmål om tid ; Linier fra en sømand af havet ; Tid til at elske

                                                                                                               Llambías, Pablo
                                                                                                               Hun har en altan : noveller / Pablo Henrik Llambías. - 3. udgave. - [Kbh.] : [Gyldendal], 1997. - 108 sider. - (Gyldendal paperback)
                                                                                                               DK5: 86-06 ; sk
                                                                                                               Kontrollerede emneord: unge
                                                                                                               Note: Noveller der bindes sammen af en fælles fortæller, som i løsrevne brudstykker fortæller om unge mennesker i ørkesløs søgen efter et eller andet holdepunkt
                                                                                                               Note: Indhold: Hun har en altan ; Skopelos ; The Hivitats ; Byron Bay ; Krabben og blæksprutten ; Ål ; Den blå lampe ; Mediator ; Spurvehøg ; Standret ; Ræv.

                                                                                                               6. Liste over genre- og formbetegnelser

                                                                                                               6. Liste over genre- og formbetegnelser crp tir, 23/02 2016 - 08:51

                                                                                                               Senest opdateret 24.02.2021

                                                                                                               Genrebetegnelser
                                                                                                               Formbetegnelser

                                                                                                               Genre- og formbetegnelser med en kort definition.  Enkelte eksempler på brug af genrer og formbetegnelser kan ses i afsnittet om indekseringspraksis

                                                                                                               Genrebetegnelser

                                                                                                               Allegorier

                                                                                                               Gennemført billedlig fremstilling af et abstrakt begreb, en ide eller et hændelsesforløb ofte ved personificering, fabler el lign. + evt. dyrefortællinger. 

                                                                                                               Se også fabler og dyrefortællinger

                                                                                                               Arbejderromaner

                                                                                                               Beskrivelse af personer tilhørende arbejderklassen, om arbejdsmiljøet og klassetilhørsforholdets indvirken på såvel den psykologiske som den sociale situation

                                                                                                               Se også erhvervsskildringer

                                                                                                               Bibelhistorier

                                                                                                               Fortælling der tager udgangspunkt i den bibelske tekst (ellers plac. i faglitteratur)

                                                                                                               Biografiske billedbøger

                                                                                                               Genre, hvor der skildres virkelige personers liv, som regel over et længere tidsforløb. Bruges både i de tilfælde hvor forfatteren skildrer andre (oftest kendte) personers liv, og hvor forfatteren skildrer sit eget liv (en form for skønlitterær selvbiografi, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren).

                                                                                                               Biografiske digte

                                                                                                               Genre, hvor der i digtform skildres virkelige personers liv. Bruges både ved digte, hvor forfatteren skildrer andre (oftest kendte) personers liv, og ved digte hvor forfatteren skildrer sit eget liv (selvbiografiske digte, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren)

                                                                                                               Biografiske noveller

                                                                                                               Genre, hvor der skildres virkelige personers liv, som regel over et længere tidsforløb. Bruges både ved noveller, hvor forfatteren skildrer en anden (oftest kendt) persons liv, og ved noveller hvor forfatteren skildrer sit eget liv (en selvbiografisk novelle, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren)

                                                                                                               Biografiske romaner

                                                                                                               Genre, hvor der skildres virkelige personers liv, som regel over et længere tidsforløb. Bruges både ved romaner, hvor forfatteren skildrer andre (oftest kendte) personers liv, og ved romaner hvor forfatteren skildrer sit eget liv (en selvbiografisk roman, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren)

                                                                                                               Biografiske skuespil

                                                                                                               Dramatik der skildrer virkelige personers liv

                                                                                                               Biografiske tegneserier

                                                                                                               Genre, hvor der skildres virkelige personers liv, som regel over et længere tidsforløb. Bruges både i de tilfælde hvor forfatteren skildrer andre (oftest kendte) personers liv, og hvor forfatteren skildrer sit eget liv (en form for skønlitterær selvbiografi, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren)

                                                                                                               Brevromaner

                                                                                                               Teksten udformet som breve

                                                                                                               Chick lit

                                                                                                               Genre som adresserer dét at være kvinde på en underholdende og humoristisk måde. Genren beskæftiger sig med den kvindelige hovedpersons trængsler og prøvelser i forbindelse med fx karriere, kærlighedsforhold eller venskab

                                                                                                               Se også mom lit

                                                                                                               Cyberpunk

                                                                                                               Livet i fremtidens computerskabte og datastyrede parallelverden cyberspace, der bl.a. betjener sig af virtual reality. Indgår ofte i et bredere science fiction-univers

                                                                                                               Se også science fiction

                                                                                                               Dagbøger

                                                                                                               Teksten er i dagbogsform

                                                                                                               Dannelsesromaner

                                                                                                               Roman, der skildrer en hovedpersons udvikling over en årrække. Undervejs er hovedpersonens modning konfliktfyldt og præget af uforsonlighed, men dette overvindes til slut. Hovedpersonen danner sin egen identitet og verdensopfattelse og finder sin plads i den sociale verden

                                                                                                               Se også udviklingsromaner

                                                                                                               Dark fantasy

                                                                                                               Genre som kombinerer fantasy med horror, og hvori der hersker en mørk og dyster stemning. Genren er centreret om den mørkeste side af vores natur og det foruroligende og uforklarlige med overnaturlige træk. Der kan indgå elementer af vold. Universet er ofte befolket af vampyrer, spøgelser, varulve og andre overnaturlige væsner

                                                                                                               Se også fantasy, paranormal romance og urban fantasy 

                                                                                                               Domestic noir

                                                                                                               Krimi, der foregår inden for hjemmets fire vægge - som regel med kvindelige hovedpersoner. Tager ikke udgangspunkt i kriminalhistorier med mordere, men er snarere underspillede psykologiske gysere, hvor den hjemlige sfære med ægteskabet og kernefamilielivet i centrum, er det farlige.

                                                                                                               Se også psykologisk thriller

                                                                                                               Dyrefortællinger

                                                                                                               Dyrene er centrale i handlingsforløbet. De optræder talende og handlende og er udstyret med menneskelige egenskaber. Skildringen af dyrene kan være naturalistisk, ofte med et enkelt eksemplar af racen som hovedperson, en gang imellem set i relation til mennesket. 

                                                                                                               Se også allegorier og fabler

                                                                                                               Du er selv hovedpersonen

                                                                                                               Bøger hvor læseren selv er hovedpersonen og afgør handlingen ved at træffe et valg mellem flere valgmuligheder, og/eller ved at slå med en terning

                                                                                                               Dystopier

                                                                                                               Omhandler et fremtidssamfund som af forskellige grunde er uønskelig

                                                                                                               Eksperimenterende litteratur

                                                                                                               Litteratur, hvor der eksperimenteres med sproget, skrivestilen eller den skønlitterære form

                                                                                                               Erhvervsskildringer

                                                                                                               En bestemt branche eller et bestemt karriereforløb er et vigtigt element i handlingsforløbet. Kan kombineres med branche, f.eks. "læger", "sygeplejersker", "lærere", "advokater"

                                                                                                               Se også arbejderromaner

                                                                                                               Erotiske romaner

                                                                                                               Genre, hvor sex er omdrejningspunktet for handlingen. Sexscenerne kan være mere eller mindre udpenslede, og der kan forekomme tabuemner som f.eks. sadomasochisme eller fetichisme. Der anvendes ofte et ligefremt og bramfrit sprog. Hvis der beskrives et kærlighedsforhold, er fokus ikke lagt på forholdet, men snarere på de enkelte karakterers udvikling

                                                                                                               Eventyr

                                                                                                               Såvel de klassiske eventyr (folke- og kunsteventyr) som moderne fortællinger, der er opbygget efter eventyrets grundregler

                                                                                                               Eventyrlige fortællinger

                                                                                                               Bredere end "eventyr", ofte en fantasiverden, der indgår i et univers der har bibeholdt nogle af eventyrets træk. Genren kan også bruges ved fortællinger der tager læseren med på en rejse ofte med en helt eller heltinde der skal overvinde en række farefulde forhindringer

                                                                                                               Bemærk: Genren eventyrlige fortællinger bruges IKKE sammen med genrerne fantasy og fantastiske fortællinger, men i stedet for

                                                                                                               Se også fantasy og fantastiske fortællinger

                                                                                                               Fabler

                                                                                                               Kort belærende fortælling med især dyr som "agerende personer"

                                                                                                               Se også allegorier og dyrefortællinger

                                                                                                               Fantastiske fortællinger

                                                                                                               Universet er en blanding af fantasi og virkelighed. Der vendes op og ned på hverdagens hændelser og hændelserne i den overnaturlige verden. Genren har flere realitetslignende træk end fantasy. Genrens motiver kan være inspireret af eventyr og myter, men i eventyrets verden forekommer overnaturlige begivenheder som en selvfølgelighed. Figurerne i fantastiske fortællinger er tvetydige

                                                                                                               Se også fantasy og eventyrlige fortællinger

                                                                                                               Fantasy

                                                                                                               Personerne agerer i et mytologisk, tidsløst univers, hvor kampen mellem det gode og det onde er fremherskende. Det er befolket med sære typer og overnaturlige væsener som f.eks drager, dæmoner, troldmænd. Handlingen kan udspille sig såvel i en fortid som i en fremtid. Dungeons and dragons univers

                                                                                                               Se også fantastiske fortællinger, eventyrlige fortællinger, dark fantasy, paranormal romance og urban fantasy

                                                                                                               Fanfiktion

                                                                                                               Fiktionshistorier skrevet af fans til et eksisterende franchise, baseret på et eller flere planer i franchisets fiktive univers, herunder steder, personer, organisationer og begivenheder

                                                                                                               Femikrimi

                                                                                                                Krimi af en kvindelig forfatter, med en kvinde i hovedrollen. Kendetegnes ved at kritisere ulighed og overgreb mod kvinder og ved at beskrive moderne kvindeliv med vægt på hovedpersonens liv og konflikter
                                                                                                                

                                                                                                               Fremtidsfortællinger

                                                                                                               Beskrivelse af et fremtidssamfund, f.eks. et katastrofesamfund eller et totalitært samfund på jorden

                                                                                                               Se også science fiction

                                                                                                               Generationsromaner

                                                                                                               Romaner, der ses som karakteristisk for en (ungdoms-)generation, ofte med meget tidstypiske træk

                                                                                                               Godmorgenhistorier

                                                                                                               Anvendes kun, når dokumentet selv bruger betegnelsen

                                                                                                               Godnathistorier

                                                                                                               Anvendes kun, når dokumentet selv bruger betegnelsen

                                                                                                               Se også godmorgenhistorier

                                                                                                               Godnatsange

                                                                                                               Anvendes kun, når dokumentet selv bruger betegnelsen

                                                                                                               Gotiske fortællinger

                                                                                                               Fortællinger præget af uhygge og rædsel med fokus på overnaturlige hændelser der er bygget op omkring et fast skema: vilde og øde landskaber, mørke skove, ofte middelalderlige klostre og slotte med fangehuller, underjordiske gange, raslende lænker, skjulte paneler, spøgelser, skurke og en helt eller heltinde der udsættes for en række farefulde begivenheder

                                                                                                               Gys

                                                                                                               Genre, der skaber utryghed og angst og handler om mødet med det ukendte/det onde - typisk i en klassisk hjem-ude-hjem-komposition. Uhyggen antydes fra starten af historien, som er præget af en utryg stemning. Angsten og følelserne bliver oftest beskrevet på en meget konkret måde. Det onde kan have mange forskellige former - det kan optræde som rent overnaturligt væsen eller være en mere menneskelig person. For børnelitteraturens vedkommende er virkemidlerne tilpasset målgruppen

                                                                                                               Se også horror og splatter

                                                                                                               Gå på opdagelse

                                                                                                               Bruges på billedbøger lig "Holger-bøgerne", hvor det gælder om at finde en bestemt person/figur i billederne, der består af et mylder af detaljer

                                                                                                               Haiku

                                                                                                               Japansk digtform med specielle formkrav til digtene angående antal stavelser og krav om referencer til naturen og specielle begivenheder i indholdet

                                                                                                               Heltesagn

                                                                                                               Om gamle sagnheltes liv og gerninger, f.eks. Regnar Lodbrog eller Odysseus
                                                                                                                

                                                                                                               Historiske romaner

                                                                                                               Roman hvis handling er henlagt til en bestemt historisk tidsperiode mindst 50 år før romanen blev skrevet. Den gør brug af den historiske periodes begivenheder, personer og miljøer samtidig med, at forfatteren er fri til at digte både til og fra

                                                                                                               + tid og evt. sted

                                                                                                               Bemærk: Der er en del bøger der kandiderer til at være en historisk biografisk roman. Dvs. omhandler en historisk kendt person i en eller anden fortid. Disse bøger skal have begge genrer tildelt: historiske romaner og biografiske romaner.

                                                                                                               Se også biografiske romaner og slægtsromaner

                                                                                                               Horror

                                                                                                               Genre, der kredser om menneskets møde med det grufulde og forfærdelige for at skabe angst og uhygge. Typisk for genren er det over- og unaturlige: Dæmoni, psykopati, videnskabelige eksperimenter, naturen, der går amok, og blodig lemlæstelse af kroppen. For børnelitteraturens vedkommende er virkemidlerne tilpasset målgruppen

                                                                                                               Se også gys og splatter

                                                                                                               Humor

                                                                                                               Bøger med en morsom vinkel

                                                                                                               Se også sjove bøger

                                                                                                               Ironi

                                                                                                               Genre, hvor der - for at være humoristisk, drille eller spotte - gives udtryk for det modsatte af det, der i virkeligheden menes, men på en sådan måde at den virkelige mening skinner igennem

                                                                                                               Kalenderhistorier

                                                                                                               Julefortællinger til hver af dagene 1.- 24. december

                                                                                                               Klimafiktion

                                                                                                               Inddrager klimaændringer og global opvarmning.

                                                                                                               Kollektivromaner

                                                                                                               Genre, som skildrer en samfundsgruppes liv og udvikling. Kollektivromanen har ikke bare én eller et par hovedpersoner. Mennesket ses som et socialt væsen. Vinklen er snarere samfundskritisk end psykologisk.

                                                                                                               Kontrafaktisk historie

                                                                                                               Genre hvor man forestiller sig, hvad der ville være sket, hvis en bestemt handling eller begivenhed var faldet anderledes ud, fx hvis Hitler var blevet myrdet ved attentatforsøget i 1944

                                                                                                               Krimi

                                                                                                               Fællesbetegnelse for alle former for kriminalromaner således også detektivromaner. Om forbrydelse og forbrydere med hovedvægten på opklaringsfasen og den dertil knyttede spænding

                                                                                                               Krigsromaner

                                                                                                               Hovedemnet er krigen, dvs. såvel kampskildringer som skildringer af de forandringer krigen medfører for civilbefolkningen

                                                                                                               Kærlighedsromaner

                                                                                                               Det primære omdrejningspunkt er forelskelse og kærlighed mellem hovedpersonerne. Slutningen er oftest følelsesmæssig tilfredsstillende og optimistisk. Både konflikt og plot er centreret om personernes kærlighedsforhold

                                                                                                               Lad lit

                                                                                                               Genre som adresserer dét at være mand på en underholdende og humoristisk måde. Genren beskæftiger sig med den mandlige hovedpersons trængsler og prøvelser i forbindelse med fx karriere, kærlighedsforhold eller venskab

                                                                                                               Landliv

                                                                                                               Om livet på landet, bonden og hans miljø, herunder skildring af mennesketyper og natur i en bestemt egn. Det gamle bondesamfunds litteratur (hjemstavnsromaner)

                                                                                                               Legender

                                                                                                               Fortælling af opbyggeligt indhold om helgener etc.

                                                                                                               Se også myter og sagn

                                                                                                               Løgnehistorier

                                                                                                               Anvendes kun, når dokumentet selv bruger betegnelsen

                                                                                                               Magisk realisme

                                                                                                               Bruges især inden for den latinamerikanske litteratur der blander en realistisk fremstillingsform med magiske, overnaturlige, mytiske og også eksotiske elementer. I genrens forestillingsverden er myten og overtroen lige så virkelige som hverdagens begivenheder

                                                                                                               Manga

                                                                                                               Betyder tegneserie på japansk og betegner en speciel tegnestil der anvendes i japanske tegneserier

                                                                                                               Mom lit

                                                                                                               Genre som adresserer dét at være mor eller kommende mor på en underholdende og humoristisk måde

                                                                                                               Se også chick lit

                                                                                                               Molbohistorier

                                                                                                               Myter

                                                                                                               Bruges primært om sagn og fortællinger fra forskellige folkeslag om verdens oprindelse etc.

                                                                                                               Se også legender og sagn

                                                                                                               Mørk erotik

                                                                                                               Genre, der kombiner erotik, lyst og gys

                                                                                                               Nonsensfortællinger

                                                                                                               Vrøvlehistorier, især for børn

                                                                                                               Omvendte eventyr

                                                                                                               Parafraser

                                                                                                               Omarbejdet eller omskrevet tekst enten inden for samme genre eller fra en genre til en anden, f.eks. fra roman til skuespil

                                                                                                               Paranormal romance

                                                                                                               Den virkelige verden blandes med den fantastiske verden på en realistisk måde med fokus på følelsesladet teenage-romance. Indeholder træk fra den traditionelle fantasy, science fiction og ikke mindst horror og handler om hekse, feer og formskiftere 

                                                                                                               Bemærk: Genren paranormal romance bruges IKKE sammen med genrerne fantasy, dark fantasy og urban fantasy, men i stedet for

                                                                                                               Se også fantasy, dark fantasy og urban fantasy 

                                                                                                               Politiromaner

                                                                                                               Anvendes hvor politiet, politiets arbejde eller den enkelte politimand er i fokus

                                                                                                               + krimi

                                                                                                               Politisk satire

                                                                                                               Humoristisk genre, der latterliggør og udleverer politikere og politiske nyheder

                                                                                                               Politisk thriller

                                                                                                               Spændingsroman, der tager udgangspunkt i en given politisk situation - på nationalt eller internationalt plan. Den kan involvere temaer som korruption, terrorisme eller spionage. Den kan desuden være baseret på virkelige begivenheder, som f.eks. mordet på præsident John F. Kennedy eller Watergate-skandalen

                                                                                                               Psykologisk thriller

                                                                                                               Spændingsroman, hvor forfatteren spiller læseren et puds, og hvor man bliver usikker på hvem og hvad man kan stole på i bogens handling. Har mere fokus på personernes psykologiske udvikling end på fx forbrydelse og opklaring, og der er ofte en overraskende og uventet slutning

                                                                                                               Se også domestic noir

                                                                                                               Religiøse bøger

                                                                                                               Hovedtemaet er forholdet mellem mennesket og religionen eller menneskets forhold til en eller flere guder. 

                                                                                                               Robinsonader

                                                                                                               Egentlig om oplevelser på en øde ø, men også i bredere forstand om det at overleve i et isoleret miljø, f.eks. i vildmarken

                                                                                                               Sagaer

                                                                                                               Specielt omhandlende islandske slægters historie. Handlingen foregår i den såkaldte sagatid fra 930-1030. Findes i mange om- og gendigtninger

                                                                                                               Sagn

                                                                                                               Genre med udgangspunkt i en mundtlig tradition. Sagn omhandler begivenheder i historisk tid med et præg af usandfærdighed og med menneskelige aktører som hovedpersoner
                                                                                                               Se også legender og myter

                                                                                                               Samfundskritik

                                                                                                               Forfatterens intention er at lægge en kritisk synsvinkel på f.eks. sociale eller politiske forhold i samfundet

                                                                                                               Samfundssatire

                                                                                                               I satirisk og ofte farceagtig form gør forfatteren grin med personer, sociale eller politiske forhold i samfundet og kritiserer dermed disse

                                                                                                               Samfundsskildringer

                                                                                                               Bruges når skildringen af samfundet er meget bred og en væsentlig hensigt med dokumentet. Hvor samfundsforholdene er et delemne gives ofte "samfundsforhold"

                                                                                                               Satire

                                                                                                               Humoristisk genre, der latterliggør og udleverer mennesker, ofte med det formål af forbedre eller bekæmpe de tåbelige menneskers magt

                                                                                                               Science fiction

                                                                                                               Inddrager naturvidenskabelige og tekniske opfindelser ofte med baggrund i de nyeste forskningsresultater. Handlingen kan udspille sig såvel på jorden som i Universet, f.eks. på andre planeter med rumskibe, robotter og fremmede væsener. Teknologiens indflydelse på fremtidens samfund og det enkelte menneske. Livet i cyberspace

                                                                                                               Se også cyberpunk, steampunk og fremtidsfortællinger 

                                                                                                               Sjove bøger

                                                                                                               Bruges på børnelitteraturen om det sjove/grinagtige, evt. rablende skøre

                                                                                                               Se også humor

                                                                                                               Slægtsromaner

                                                                                                               En slægts historie gennem flere generationer

                                                                                                               Sort humor

                                                                                                               Genre hvor alvorlige emner, som fx død og vold, behandles på en absurd måde, så det bliver humoristisk

                                                                                                               Splatter

                                                                                                               Genre med mange brutale, voldelige og makabre dødsfald, som skildres i udpenslede, bloddryppende detaljer. For børnelitteraturens vedkommende er virkemidlerne tilpasset målgruppen

                                                                                                               Se også horror og gys

                                                                                                               Spænding

                                                                                                               Genre, hvor handlingen er i centrum, mens personbeskrivelser, motiver og miljø er af mindre betydning. Helte og skurke er klart definerede og den ene (farefulde) begivenhed afløser den anden. 

                                                                                                               Steampunk

                                                                                                               Steampunk ("Damppunk") er en undergenre af spekulativ fiktion eller science fiction, der lægger vægt på anakronistisk teknologi, typisk fra Victoriatiden. Den beskrevne teknologi omfatter ofte dampmaskiner, luftballoner, mekaniske regnemaskiner og anden teknik fra 1800-tallet. Genren kan også omhandle moderne genstande som bl.a. datamater, baseret på Victoriatidens teknologi

                                                                                                               Se også science fiction

                                                                                                               Sygehistorier

                                                                                                               Genre som er centreret omkring en eller flere personers sygdomsforløb, og hvor personens oplevelser med sygdommen er central for handlingsforløbet

                                                                                                               Søfortællinger

                                                                                                               Skildring af miljøet på søen, søfolk og passagerer og livet om bord samt andre aktiviteter med havet som centrum

                                                                                                               Tragedier

                                                                                                               Genre inden for skuespil oftest med en katastrofal eller ulykkelig slutning. Personerne i tragedien kan være mytiske karakterer eller sagnfigurer, som bruges til at skildre temaer som skæbne, skyld, had, livets mening eller mangel på samme

                                                                                                               Udviklingsromaner

                                                                                                               Roman, der skildrer en hovedpersons tankemæssige og sociale udvikling over en årrække. Udviklingen medfører bristede illusioner og tab af drømme

                                                                                                               Se også dannelsesromaner

                                                                                                               Urban fantasy

                                                                                                               I urban fantasy er en virkelig by eller sted omdrejningspunkt i modsætning til fantasy, som foregår i et fiktivt miljø. Handlingen foregår som oftest i nutiden, men kan også foregå i fremtiden eller fortiden med fokus på spænding og action. Genren indeholder altid overnaturlige væsner som f.eks. vampyrer, feer, formskiftere, hekse, troldmænd, rumvæsner eller dæmoner

                                                                                                               Bemærk: Genren urban fantasy bruges IKKE sammen med genrerne fantasy, dark fantasy  og paranormal romance, men i stedet for

                                                                                                               Se også fantasy, dark fantasy, og paranormal romance 

                                                                                                               Utopier

                                                                                                               Omhandler drømmen om fremtidens idealsamfund, hvor der hersker lykke og harmoni

                                                                                                               Westerns

                                                                                                               Indeholder de almindelige ingredienser fra det vilde vesten: cowboys, indianere, nybyggere

                                                                                                               Young adult

                                                                                                               Litteratur der omhandler overgangen fra barn til voksen og kredser om emner som identitetsdannelse, seksualitet, opdagelsesrejser i bredeste forstand og tabet af nærtstående relationer. Bruges ofte om litteratur, der primært udspiller sig i en realistisk og nutidig verden. Genren bruges ikke om al litteratur, der omhandler unges liv, men skal have et fokus på "coming of age" tematik

                                                                                                               Formbetegnelser

                                                                                                               Billedbøger

                                                                                                               Børnebøger med et eller flere billeder på hvert opslag, hvor tekst og illustrationer sammen fortæller en (sammenhængende) historie eller beskriver et fagligt emne. Billedbøger kan også være ordløse

                                                                                                               Bruges ikke ved pegebøger

                                                                                                               Se også pegebøger

                                                                                                               Billedordbøger

                                                                                                               Billedbøger med ordbogsstof formidlet f.eks. i et dyreunivers

                                                                                                               Børnesange

                                                                                                               Ofte billedbøger med teksten til en enkelt børnesang

                                                                                                               Digte

                                                                                                               Rytmisk formet litteratur, evt. med faste versemål, rim osv. eller i en mindre reguleret form som frie vers og prosadigte. Anvendes også ved enkeltvers, børnesange, salmer, folkeviser osv. samt episke digte

                                                                                                               Dramatik

                                                                                                               Dramatiske værker skrevet med henblik på opførelse på en teaterscene (et teaterstykke). Anvendes også ved filmmanuskripter, drejebøger, libretti, børne- og dukketeaterstykker, musicals og sketches. Bruges både ved voksen- og børneskønlitteratur

                                                                                                               Eddadigte

                                                                                                               Figurdigte

                                                                                                               Et digt, der er skrevet eller trykt således, at det fremstiller sit emne grafisk, fx et digt om sommerfugle, der visuelt forestiller en sommerfugl

                                                                                                               Følebøger

                                                                                                               Graphic novels

                                                                                                               Tegneserie, der ligner en roman både i forhold til handling og fysisk udformning. Fortællingen er længere og mere dybdegående og indeholder flere sidehistorier og konflikter end en traditionel tegneserie. Den vil desuden også oftere blive afsluttet i samme bind, hvorimod historierne i en klassisk tegneserie ofte fortsættes i flere bind

                                                                                                               Hulbøger

                                                                                                               Billed- eller pegebøger med huller i materialet, der ofte indgår som del af handlingen

                                                                                                               Se også pegebøger og billedbøger

                                                                                                               Korte historier

                                                                                                               Anvendes ved samlinger af små fortællinger - fx godnathistorier, dyrefortællinger eller eventyr - for mindre børn. Anvendes ikke hvis der er tale om børnenoveller, her bruges "noveller"

                                                                                                               Kortprosa

                                                                                                               Meget korte opdigtede tekster, der låner fra andre genrer, både i måden de er skrevet på, men også i måden de ser ud på. Kortprosa kan derfor ligne fx en novelle, et digt eller et eventyr, uden at være det. Kortprosa starter midt i en situation eller handling. Man kastes ind i fortællingen. Kortprosa eksperimenterer med sprog og form. Dvs. at måden det er skrevet på muligvis kan skifte undervejs. Der bliver ofte brugt symboler, idiomer (talemåder) og hentydninger til andre tekster

                                                                                                               Lydret

                                                                                                               Anvendes på bøger til læsetræning, hvor det tydeligt fremgår af bogen, at den indeholder lydrette ord (f.eks. af serien eller bagsideteksten). Et lydret ord er et ord der staves, som det udtales

                                                                                                               Løft og kig

                                                                                                               Bruges om billedbøger med flapper og låger

                                                                                                               Monologer

                                                                                                               En tale præsenteret af en enkelt karakter. Monologen bruges ofte til at udtrykke tanker højt, men den kan også henvende sig direkte til en anden karakter eller et publikum. Monologer anvendes indenfor dramatiske medier såvel som ikke-dramatiske medier, fx poesi  

                                                                                                               Noveller

                                                                                                               Kortere fiktionsfortællinger, der normalt beskriver et enkelt handlingsforløb eller situation og ofte har en iøjnefaldende slutning. De omhandler gerne selve vendepunktet i personernes liv (modsat fx romanen, der også kan handle om tiden før og efter), og der er typisk få personer. Desuden foregår de oftest inden for et kort tidsrum

                                                                                                               Ordløse billedbøger

                                                                                                               Billedbøger uden tekst, hvor der fortælles en sammenhængende historie i illustrationerne. Bruges ikke ved pegebøger

                                                                                                               Pegebøger

                                                                                                               Billedbøger for 0-3-årige med ingen tekst eller kun ganske få ord, som beskriver begreber, ting eller situationer

                                                                                                               Se også billedbøger

                                                                                                               Pop-op bøger

                                                                                                               Remser

                                                                                                               Anvendes på børnelitteraturen, når denne form optræder

                                                                                                               Se også rim

                                                                                                               Rim

                                                                                                               Anvendes på børnelitteraturen, når denne form optræder

                                                                                                               Se også remser

                                                                                                               Romaner

                                                                                                               Fiktionsfortællinger, der med digterisk fantasi fremstiller en eller flere oftest opdigtede personers oplevelser i et sammenhængende handlingsforløb

                                                                                                               Sange

                                                                                                               Tegneserier

                                                                                                               Fortællinger der afvikles i mindst to tegnede billeder - med eller uden ramme - der indbyrdes hænger sammen, og som fortæller en fremadskridende handling. Tegneserien kan være med tekstbobler, være ledsaget af forklarende tekst ved siden af eller under billederne eller være uden tekst

                                                                                                               Se også graphic novels

                                                                                                               Viser

                                                                                                               Litteraturhenvisninger

                                                                                                               Litteraturhenvisninger crp tir, 23/02 2016 - 08:57

                                                                                                               Bruhns, Svend: Bibliografisk emnesøgning. - 5. foreløbige version. - Aalborg : Danmarks Biblioteksskole, 1990. - 176 s.

                                                                                                               DK5 : decimalklassedeling. Systematik / udgivet af Dansk BiblioteksCenter. - 1997-udgave-. - [Ballerup] : Dansk BiblioteksCenter, 1997-

                                                                                                               Documentation : guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri. - 2. ed.. - [Genève] : International Organization for Standardization, 1986. - iii, 32 s., 30 cm.. - (International standard ; ISO 2788)

                                                                                                               Friis-Hansen, J. B.: Hjælpebog til DK 5. - Kbh. : Danmarks Biblioteksskole, 1978.

                                                                                                               Galberg Jacobsen, Henrik: Håndbog i nudansk / Henrik Galberg Jacobsen, Peter Stray Jørgensen. - 3. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Politiken, 1997. - 539 sider : ill.

                                                                                                               Grammatisk talt : anbefalede sproglige betegnelser / Dansk Sprognævn ; redigeret af Henrik Galberg Jacobsen. - [Kbh.] : Dansklærerforeningen, 1996. - 60 sider. - (Dansk Sprognævns skrifter ; 24)

                                                                                                               Hjortsæter, Ellen: Ämneordskatalogisering / Ellen Hjortsæter ; översättning och redigering av den svenska utgåvan Margareta Rosfelt. - Lund : Bibliotekstjänst, 1994. - 100 s.

                                                                                                               Hjørland, Birger: Informationsvidenskabelige grundbegreber. - 2. reviderede udgave. - Kbh. : Danmarks Biblioteksskole, 1995. - 2 bind (iv, xiii, 457 sider)

                                                                                                               Indeksering af faglitteratur / udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - (DBC's indekseringsvejledninger)

                                                                                                               Indeksering af musik / udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - (DBC's indekseringsvejledninger)

                                                                                                               Information og dokumentation : vejledning i indeksering : metoder til dokumentanalyse, emnebestemmelse og valg af emneord. - Hellerup : Dansk Standard, 1994. - 7 s.. - (DS/INF ; 100)

                                                                                                               Informationsordbogen : ordbog for informationshåndtering, bog og bibliotek / udarbejdet af Jens B. Friis-Hansen ... [et al.]. - 2. udgave. - Charlottenlund : Dansk Standard, 1996. - 196 sider. - (DS-håndbog ; 109)

                                                                                                               Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. - 2. udgave omarbejdet til brug for onlinekataloger / udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - 3 bd.

                                                                                                               Kaae, Søren: Verbal emneindeksering i BASIS : en håndbog. - 2. oplag. - [Ballerup] : Dansk BiblioteksCenter, 1992. - 106 sider

                                                                                                               Lancaster, F.W.: Indexing and abstracting in theory and practice. - London : Library Association, 1991. - 328 s.

                                                                                                               Mark Pejtersen, Annelise: Emneindeksering af skønlitteratur : analyse og regler. - Forskningscenter Risø, 1992.

                                                                                                               Organisation af viden : en fremstilling for BDI-studerende. - Kbh. : Danmarks Biblioteksskole, 1988-1989. - 2 bind : ill.

                                                                                                               I : Introduktion / Svend Engel. - 1988. - 119 sider

                                                                                                               Retskrivningsordbogen / Dansk Sprognævn. - 2. udgave, 2. oplag (med rettelser). - [Kbh.] : Aschehoug, 1996. - 669 sider

                                                                                                               Sønsthagen, Kari: Børnebogsnøglen. - Kbh., Ballerup. : Høst : i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab, 1988

                                                                                                                

                                                                                                               Bilag A

                                                                                                               Bilag A crp tir, 23/02 2016 - 09:01

                                                                                                               Formatering af emneord i BASIS-formatet

                                                                                                               Følgende af BASIS-formatets felter/delfelter anvendes til DBC-emneord:

                                                                                                                
                                                                                                               G 600 00-   Personnavn som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               0

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Personnavn i ligefrem orden

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               1

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Inverteret navn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               3

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Familienavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 100

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               602 -0-

                                                                                                               Personnavne som emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               0

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Personnavn i ligefrem orden

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               1

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Inverteret navn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               3

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Familienavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 100

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               610 -0-

                                                                                                               Korporationsnavn som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               0

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Inverteret korporationsnavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               1

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Stats- og kommunenavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               2

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Navn i ligefrem orden

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 110

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               611 00-

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Konference som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 111

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               612 -0-

                                                                                                               Korp.navne/konference som emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               -

                                                                                                                

                                                                                                               Delfelter som felt 610/611

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               630 00-

                                                                                                               Kontrolleret emneord (fællesnavn)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               633 00-

                                                                                                               Stednavn som emneord 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               635 00-

                                                                                                               Niveau/brugerkategori som søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               m

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               n

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik, lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               636 00-

                                                                                                               Kontrolleret emneord (fællesnavn) skønlitteratur

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               637 00-

                                                                                                               Formbetegnelse som søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               m

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               n

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik, lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               638 00-

                                                                                                               Supplerende søgeord - skønlitteratur

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               640 00-

                                                                                                               Titel som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               642 00-

                                                                                                               Andre egennavne som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G 646 00-

                                                                                                               Kontrolleret emneord musik

                                                                                                               Alle delfelterne kan gentages

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Genre

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Besætning

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               c

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Periodeangivelse

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               d

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Stednavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               o

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Genre (lokalt emneord)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               p

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Besætning (lokalt emneord)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               q

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Periodeangivelse (lokalt emneord)

                                                                                                                

                                                                                                               r

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Stednavn (lokalt emneord)

                                                                                                               G

                                                                                                               648 00-

                                                                                                               Supplerende søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (faglitteratur)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               m

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik)

                                                                                                                

                                                                                                               For yderligere specifikation af BASIS-formatet henvises til:

                                                                                                               Dataleverancer. Dokumentation. Udgivet af Dansk BiblioteksCenter.

                                                                                                                

                                                                                                               Eksempler på formatering af emneord:


                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Tarp, Lotte

                                                                                                               Det sku' nødig hedde sig / Lotte Tarp. - [Kbh.] : L & R Fakta, 1997. - 210 sider

                                                                                                               DK5: 99.4 Tarp, Lotte

                                                                                                               Kontrollerede emneord: Tarp, Lotte ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999 ; mor-datter forholdet ; familiehistorie

                                                                                                               Formbetegnelse: erindringer ; barndomserindringer

                                                                                                               Supplerende emneord: tyskerpiger

                                                                                                               Note: Skuespilleren Lotte Tarps (f. 1945) erindringer om en omtumlet barndom med anbringelse på børnehjem, opvækst hos bedsteforældrene, genforening med moderen og til slut kostskoleophold, og om hvordan hun som 30-årig erfarer at fortielserne skyldes hun er datter af en tysk soldat

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               600 100 *a Tarp*h Lotte

                                                                                                               630 000 *a 1950-1959

                                                                                                               630 001 *a 1960-1969

                                                                                                               630 002 *a 1970-1979

                                                                                                               630 003 *a 1980-1989

                                                                                                               630 004 *a 1990-1999

                                                                                                               630 005 *a mor-datter forholdet

                                                                                                               630 006 *a familiehistorie

                                                                                                               637 000 *a erindringer

                                                                                                               637 001 *a barndomserindringer

                                                                                                               648 000 *a tyskerpiger

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               602 100 *a Tarp*hLotte

                                                                                                               630 000 *b 1950-1959

                                                                                                               630 001 *b 1960-1969

                                                                                                               630 002 *b 1970-1979

                                                                                                               630 003 *b 1980-1989

                                                                                                               630 004 *b 1990-1999

                                                                                                               630 005 *b mor-datter forholdet

                                                                                                               630 006 *b familiehistorie

                                                                                                               637 000 *b erindringer

                                                                                                               637 001 *b barndomserindringer

                                                                                                               648 000 *b tyskerpiger

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Porsmose, Erland

                                                                                                               Landbrugets historie kort fortalt : fra bondestenalder til GATT-aftale / Erland Porsmose, Claus Bjørn. - 1. udgave, 1. oplag. - Århus : Landbrugsforlaget, 1997. - 127 sider : ill.

                                                                                                               DK5: 63.09

                                                                                                               Kontrollerede emneord: landbrugshistorie ; Danmark

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for landbrugsskolen

                                                                                                               Note: Beregnet for undervisning på landbrugsskoler

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               630 000 *a landbrugshistorie

                                                                                                               633 000 *a Danmark

                                                                                                               635 000 *a for landbrugsskolen

                                                                                                               637 000 *a undervisningsmaterialer
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               630 000 *b landbrugshistorie

                                                                                                               633 000 *b Danmark

                                                                                                               635 000 *b for landbrugsskolen

                                                                                                               637 000 *b undervisningsmaterialer

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj

                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider

                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789

                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               636 000 *a seriemordere

                                                                                                               636 001 *a Frankrig

                                                                                                               636 002 *a Paris

                                                                                                               636 003 *a 1780-1789


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               636 000 *b seriemordere

                                                                                                               636 001 *b Frankrig

                                                                                                               636 002 *b Paris

                                                                                                               636 003 *b1780-1789

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Faurby, Bent

                                                                                                               Frede og den hvide hund / [skrevet af] Bent Faurby ; illustreret af Irene Hedlund. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 32 sider : ill. i farver. - (Lille Dingo)

                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: for begynderlæsere ; tøjdyr ; blive væk

                                                                                                               Note: Frede får en ny nabo - Fie på 8 år. Hun har en abe der hedder Ib. Da de senere leger udenfor, kommer der en stor hvid hund og løber væk med Ib...


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               635 000 *a for begynderlæsere

                                                                                                               636 000 *a tøjdyr

                                                                                                               636 001 *a blive væk


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               635 000 *b for begynderlæsere

                                                                                                               636 000 *b tøjdyr

                                                                                                               636 001 *b blive væk

                                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                                               Bach, Johann Sebastian

                                                                                                               Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046. - Erato 4509-99636-9.

                                                                                                               Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                               DK5: 78.412:12

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                                               Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                               Stednavn: Tyskland


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               646 000 *a barok *a concerto grosso *b instrumental *b orkester *c1720-1729

                                                                                                               *d Tyskland


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               646 000 *o barok *o concerto grosso *p instrumental *p orkester *q1720-1729

                                                                                                               *r Tyskland

                                                                                                                
                                                                                                               Eks. (node)

                                                                                                               Johansen, Bo, f. 1961

                                                                                                               Toques de santos : afro-cubanske rytmer og sange / indsamlet og nedskrevet af Bo Johansen. - Århus : Byhøjskolen, [1997].

                                                                                                               Note: Rytmer for 3 batá-trommer: okónkolo (høj), itótele (mellem) og iyá (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle "naturreligion").

                                                                                                               Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                               DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                               Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                               Stednavn: Cuba

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                               Supplerende søgeord: santeria ; yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               635 000 *m for gymnasiet

                                                                                                               635 001 *m for højskoler

                                                                                                               635 002 *m for aftenskoler

                                                                                                               635 003 *m for musikskoler

                                                                                                               635 004 *m for seminarier

                                                                                                               635 005 *m for musikkonservatorier

                                                                                                               635 006 *m for universiteter

                                                                                                               637 000 *m undervisningsmaterialer

                                                                                                               646 000 *a afrocubansk musik *a sange *b instrumental * b slagtøj *b vokal

                                                                                                               *c 1990-1999 *d Cuba

                                                                                                               648 000 *m santeria

                                                                                                               648 001 *m yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               635 000 *n for gymnasiet

                                                                                                               635 001 *n for højskoler

                                                                                                               635 002 *n for aftenskoler

                                                                                                               635 003 *n for musikskoler

                                                                                                               635 004 *n for seminarier

                                                                                                               635 005 *n for musikkonservatorier

                                                                                                               635 006 *n for universiteter

                                                                                                               637 000 *n undervisningsmaterialer

                                                                                                               646 000 *o afrocubansk musik *o sange *p instrumental * p slagtøj *p vokal

                                                                                                               *q 1990-1999 *r Cuba

                                                                                                               648 000 *m santeria

                                                                                                               648 001 *m yoruba

                                                                                                               Bilag B

                                                                                                               Bilag B crp tir, 23/02 2016 - 09:05

                                                                                                               Formatering af DBC-emneord i DanBib-formatet v2.0

                                                                                                               Følgende af DanBib-formatets felter/delfelter anvendes til formatering af DBC-emneord:


                                                                                                               B600G Personnavn som emneord

                                                                                                               a Navnet

                                                                                                               b Fornavn

                                                                                                               k Fuldt udskrevet fornavn

                                                                                                               e Romertal

                                                                                                               f  Tilføjelse

                                                                                                               d 2. tilføjelse

                                                                                                               c Fødselsår

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B602G Personnavn som emneord (decentralt)

                                                                                                               a Navnet

                                                                                                               b Fornavn

                                                                                                               e Romertal

                                                                                                               f  Tilføjelse

                                                                                                               d 2. tilføjelse

                                                                                                               c Fødselsår

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B610G Korporation som emneord

                                                                                                               a Efternavn/stednavn/navn

                                                                                                               h Forbogstaver eller fornavnsforkortelser

                                                                                                               g Resten af navnet

                                                                                                               e Tilføjelse i parentes

                                                                                                               d Tilføjelse efter komma

                                                                                                               c Underkorporation G

                                                                                                               i Nummer på konference

                                                                                                               j Sted for konference

                                                                                                               k År for konference

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B612G Korporation som emneord (decentralt)

                                                                                                               a Efternavn/stednavn/navn

                                                                                                               h Forbogstaver eller fornavnsforkortelser

                                                                                                               g Resten af navnet

                                                                                                               e Tilføjelse i parentes

                                                                                                               d Tilføjelse efter komma

                                                                                                               c Underkorporation G

                                                                                                               i Nummer på konference

                                                                                                               j Sted for konference

                                                                                                               k År for konference

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B30G Emneord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B33G Stednavn som emneord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B35G Niveau/brugerkategori

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               m Kontrollerede emneord - musik DBC G

                                                                                                               n Kontrollerede emneord - musik DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B36G Kontrolleret emneord (skønlitteratur)

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B37G Formbetegnelse som søgeord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               m Kontrollerede emneord - musik DBC G

                                                                                                               n Kontrollerede emneord - musik DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B38G Ukontrolleret emneord (skønlitteratur)

                                                                                                               a Emneord G


                                                                                                               B642G Andre egennavne som emneord (udgået felt)

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode

                                                                                                               Felt 642 anvendes ikke længere, men kan forekomme i ældre poster


                                                                                                               B645G Titel som emneord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B646  Kontrolleret emneord musik

                                                                                                               a Genre G

                                                                                                               b Besætning G

                                                                                                               c Periodeangivelse G

                                                                                                               d Stednavn G

                                                                                                               o Genre - decentralt G

                                                                                                               p Besætning - decentralt G

                                                                                                               q Periodeangivelse - decentralt G

                                                                                                               r Stednavn - decentralt G

                                                                                                               9 Verifikationskode
                                                                                                                

                                                                                                               B648G Ukontrolleret emneord

                                                                                                               a Emneord G

                                                                                                               m Emneord - musik G

                                                                                                                

                                                                                                               Eksempler på formatering af DBC-emneord i DanBib-formatet

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Tarp, Lotte

                                                                                                               Det sku' nødig hedde sig / Lotte Tarp. - [Kbh.] : L & R Fakta, 1997. - 210 sider

                                                                                                               DK5: 99.4 Tarp, Lotte

                                                                                                               Kontrollerede emneord: Tarp, Lotte ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999 ; mor-datter forholdet ; familiehistorie

                                                                                                               Formbetegnelse: erindringer ; barndomserindringer

                                                                                                               Supplerende emneord: tyskerpiger

                                                                                                               Note: Skuespilleren Lotte Tarps (f. 1945) erindringer om en omtumlet barndom med anbringelse på børnehjem, opvækst hos bedsteforældrene, genforening med moderen og til slut kostskoleophold, og om hvordan hun som 30-årig erfarer at fortielserne skyldes hun er datter af en tysk soldat
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               600 00 *a Tarp *hLotte *9v

                                                                                                               630 00 *a 1950-1959 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1960-1969 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1970-1979 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1980-1989 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1990-1999 *9v

                                                                                                               630 00 *a mor-datter forholdet *9v

                                                                                                               630 00 *a familiehistorie *9v

                                                                                                               637 00 *a erindringer *9v

                                                                                                               637 00 *a barndomserindringer *9v

                                                                                                               648 00 *a tyskerpiger


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               602 00 *a Tarp *hLotte *9v

                                                                                                               630 00 *b 1950-1959 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1960-1969 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1970-1979 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1980-1989 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1990-1999 *9v

                                                                                                               630 00 *b mor-datter forholdet *9v

                                                                                                               630 00 *b familiehistorie *9v

                                                                                                               637 00 *b erindringer *9v

                                                                                                               637 00 *b barndomserindringer *9v

                                                                                                               648 00 *a tyskerpiger
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Porsmose, Erland

                                                                                                               Landbrugets historie kort fortalt : fra bondestenalder til GATT-aftale / Erland Porsmose, Claus Bjørn. - 1. udgave, 1. oplag. - Århus : Landbrugsforlaget, 1997. - 127 sider : ill.

                                                                                                               DK5: 63.09

                                                                                                               Kontrollerede emneord: landbrugshistorie ; Danmark

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for landbrugsskolen

                                                                                                               Note: Beregnet for undervisning på landbrugsskoler
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               630 00 *a landbrugshistorie *9v

                                                                                                               633 00 *a Danmark *9v

                                                                                                               635 00 *a for landbrugsskolen *9v

                                                                                                               637 00 *a undervisningsmaterialer *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               630 00 *b landbrugshistorie *9v

                                                                                                               633 00 *b Danmark *9v

                                                                                                               635 00 *b for landbrugsskolen *9v

                                                                                                               637 00 *b undervisningsmaterialer *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj

                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider

                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789

                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               636 00 *a seriemordere *9v

                                                                                                               636 00 *a Frankrig *9v

                                                                                                               636 00 *a Paris *9v

                                                                                                               636 00 *a 1780-1789 *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               636 00 *b seriemordere *9v

                                                                                                               636 00 *b Frankrig *9v

                                                                                                               636 00 *b Paris *9v

                                                                                                               636 00 *b 1780-1789 *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Faurby, Bent

                                                                                                               Frede og den hvide hund / [skrevet af] Bent Faurby ; illustreret af Irene Hedlund. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 32 sider : ill. i farver. - (Lille Dingo)

                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: for begynderlæsere ; tøjdyr ; blive væk

                                                                                                               Note: Frede får en ny nabo - Fie på 8 år. Hun har en abe der hedder Ib. Da de senere leger udenfor, kommer der en stor hvid hund og løber væk med Ib...
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               635 00 *a for begynderlæsere *9v

                                                                                                               636 00 *a tøjdyr *9v

                                                                                                               636 00 *a blive væk *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               635 00 *b for begynderlæsere *9v

                                                                                                               636 00 *b tøjdyr *9v

                                                                                                               636 00 *b blive væk *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                                               Bach, Johann Sebastian

                                                                                                               Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046. - Erato 4509-99636-9.

                                                                                                               Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                               DK5: 78.412:12

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                                               Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                               Stednavn: Tyskland
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               646 00 *a barok *a concerto grosso *b instrumental *b orkester *c1720-1729

                                                                                                               *d Tyskland *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               646 00 *o barok *o concerto grosso *p instrumental *p orkester *q1720-1729

                                                                                                               *r Tyskland *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (node)

                                                                                                               Johansen, Bo, f. 1961

                                                                                                               Toques de santos : afro-cubanske rytmer og sange / indsamlet og nedskrevet af Bo Johansen. - Århus : Byhøjskolen, [1997].

                                                                                                               Note: Rytmer for 3 batá-trommer: okónkolo (høj), itótele (mellem) og iyá (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle "naturreligion").

                                                                                                               Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                               DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                               Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                               Stednavn: Cuba

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                               Supplerende søgeord: santeria ; yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC)

                                                                                                               635 00 *m for gymnasiet *9v

                                                                                                               635 00 *m for højskoler *9v

                                                                                                               635 00 *m for aftenskoler *9v

                                                                                                               635 00 *m for musikskoler *9v

                                                                                                               635 00 *m for seminarier *9v

                                                                                                               635 00 *m for musikkonservatorier *9v

                                                                                                               635 00 *m for universiteter *9v

                                                                                                               637 00 *m undervisningsmaterialer *9v

                                                                                                               646 00 *a afrocubansk musik *a sange *b instrumental *b slagtøj *b vokal

                                                                                                               *c 1990-1999 *d Cuba *9v

                                                                                                               648 00 *m santeria

                                                                                                               648 00 *m yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt)

                                                                                                               635 00 *n for gymnasiet *9v

                                                                                                               635 00 *n for højskoler *9v

                                                                                                               635 00 *n for aftenskoler *9v

                                                                                                               635 00 *n for musikskoler *9v

                                                                                                               635 00 *n for seminarier *9v

                                                                                                               635 00 *n for musikkonservatorier *9v

                                                                                                               635 00 *n for universiteter *9v

                                                                                                               637 00 *n undervisningsmaterialer *9v

                                                                                                               646 00 *o afrocubansk musik *o sange *p instrumental *p slagtøj *p vokal

                                                                                                               *q 1990-1999 *r Cuba *9v

                                                                                                               648 00 *m santeria

                                                                                                               648 00 *m yoruba

                                                                                                               Bilag C

                                                                                                               Bilag C crp tir, 23/02 2016 - 10:35

                                                                                                               Formatering af DBC-emneord i danMARC2. Følgende af danMARC2's felter/delfelter anvendes til formatering af DBC-emneord:


                                                                                                               Felt 600 Personnavn som emneord

                                                                                                               a Efternavn eller fornavn alene

                                                                                                               h Fornavne

                                                                                                               k Fuldt udskrevne fornavne

                                                                                                               e Romertal

                                                                                                               f   Tilføjelse

                                                                                                               c Fødselsår

                                                                                                               0 Verifikationskode (DanBib)

                                                                                                               1 Lokal verifikationskode

                                                                                                               2 Betegnelse for emneordssystem
                                                                                                                

                                                                                                               Felt 610 Korporationsnavn som emneord

                                                                                                               Korporationsnavn i ligefrem orden

                                                                                                               a  Korporationsnavn

                                                                                                               e  Tilføjelse

                                                                                                               c Underkorporation G

                                                                                                               Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn

                                                                                                               s Stednavn (jurisdiktion)

                                                                                                               e Tilføjelse

                                                                                                               c Institutionsnavn G

                                                                                                               Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående

                                                                                                               i Nummer på konference

                                                                                                               k År for konference

                                                                                                               j Sted for konference

                                                                                                               0 Verifikationskode (DanBib)

                                                                                                               1 Lokal verifikationskode

                                                                                                               2 Betegnelse for emneordssystem
                                                                                                                

                                                                                                               Felt 631 Ukontrolleret emneord

                                                                                                               a Ukontrolleret emneord (SUMDELFELT) G

                                                                                                               f Ukontrolleret faglitterært emneord G

                                                                                                               s Ukontrolleret skønlitterært emneord G


                                                                                                               Felt 666 Kontrolleret DBC emneord

                                                                                                               f Kontrolleret faglitterært emneord G

                                                                                                               t Titel som emneord (faglitteratur) G

                                                                                                               e Stednavn som emneord (faglitteratur) G

                                                                                                               s Kontrolleret skønlitterært emneord G

                                                                                                               r Titel som emneord (skønlitteratur) G

                                                                                                               q Stednavn som emneord (skønlitteratur) G

                                                                                                               m Musikalsk genre som emneord G

                                                                                                               n Musikalsk besætning som emneord G

                                                                                                               p Periodebetegnelse (musik) G

                                                                                                               l Stednavn (musikkens oprindelsesland) G

                                                                                                               i Tidsangivelse G

                                                                                                               o Formbetegnelse G

                                                                                                               u Niveau/brugerkategori G

                                                                                                               0 Verifikationskode for emneord tildelt materialet af DBC

                                                                                                                

                                                                                                               Alle felter kan gentages. Delfelter kan gentages hvis markeret med "G".

                                                                                                               For yderligere specifikation af danMARC2 henvises til: danMARC2 / udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen. - 2. udgave. - Ballerup, Dansk BiblioteksCenter, 1998.

                                                                                                                

                                                                                                               Eksempler på formatering af DBC-emneord i danMARC2:

                                                                                                               NB! Foreløbig version pr. 1. 5. 1998

                                                                                                               DBC's formateringspraksis i danMARC2 er endnu ikke fastlagt.
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Tarp, Lotte

                                                                                                               Det sku' nødig hedde sig / Lotte Tarp. - [Kbh.] : L & R Fakta, 1997. - 210 sider

                                                                                                               DK5: 99.4 Tarp, Lotte

                                                                                                               Kontrollerede emneord: Tarp, Lotte ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ;

                                                                                                               1980-1989 ; 1990-1999 ; mor-datter forholdet ; familiehistorie

                                                                                                               Formbetegnelse: erindringer ; barndomserindringer

                                                                                                               Supplerende emneord: tyskerpiger

                                                                                                               Note: Skuespilleren Lotte Tarps (f. 1945) erindringer om en omtumlet barndom med anbringelse på børnehjem, opvækst hos bedsteforældrene, genforening med moderen og til slut kostskoleophold, og om hvordan hun som 30-årig erfarer at fortielserne skyldes hun er datter af en tysk soldat


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               600 00 *a Tarp *h Lotte *0 *2DBC

                                                                                                               631 00 *f tyskerpiger

                                                                                                               666 00 *f mor-datter forholdet *0

                                                                                                               666 00 *f familiehistorie *0

                                                                                                               666 00 *i 1950-1959 *0

                                                                                                               666 00 *i 1960-1969 *0

                                                                                                               666 00 *i 1970-1979 *0

                                                                                                               666 00 *i 1980-1989 *0

                                                                                                               666 00 *i 1990-1999 *0

                                                                                                               666 00 *o erindringer *0

                                                                                                               666 00 *o barndomserindringer *0


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               600 00 *a Tarp *h Lotte *0 *2DBC

                                                                                                               631 00 *f tyskerpiger

                                                                                                               666 00 *f mor-datter forholdet

                                                                                                               666 00 *f familiehistorie

                                                                                                               666 00 *i 1950-1959

                                                                                                               666 00 *i 1960-1969

                                                                                                               666 00 *i 1970-1979

                                                                                                               666 00 *i 1980-1989

                                                                                                               666 00 *i 1990-1999

                                                                                                               666 00 *o erindringer

                                                                                                               666 00 *o barndomserindringer

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Porsmose, Erland

                                                                                                               Landbrugets historie kort fortalt : fra bondestenalder til GATT-aftale / Erland Porsmose, Claus Bjørn. - 1. udgave, 1. oplag. - Århus : Landbrugsforlaget, 1997. - 127 sider : ill.

                                                                                                               DK5: 63.09

                                                                                                               Kontrollerede emneord: landbrugshistorie ; Danmark

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for landbrugsskolen

                                                                                                               Note: Beregnet for undervisning på landbrugsskoler

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *a landbrugshistorie *0

                                                                                                               666 00 *e Danmark *0

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer *0

                                                                                                               666 00 *u for landbrugsskolen *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *a landbrugshistorie

                                                                                                               666 00 *e Danmark

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer

                                                                                                               666 00 *u for landbrugsskolen

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj

                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider

                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789

                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *s seriemordere *0

                                                                                                               666 00 *q Frankrig *0

                                                                                                               666 00 *q Paris *0

                                                                                                               666 00 *i 1780-1789 *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *s seriemordere

                                                                                                               666 00 *q Frankrig

                                                                                                               666 00 *q Paris

                                                                                                               666 00 *i 1780-1789

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Faurby, Bent

                                                                                                               Frede og den hvide hund / [skrevet af] Bent Faurby ; illustreret af Irene Hedlund. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 32 sider : ill. i farver. - (Lille Dingo)

                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: for begynderlæsere ; tøjdyr ; blive væk

                                                                                                               Note: Frede får en ny nabo - Fie på 8 år. Hun har en abe der hedder Ib. Da de senere leger udenfor, kommer der en stor hvid hund og løber væk med Ib...

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *s tøjdyr *0

                                                                                                               666 00 *s blive væk *0

                                                                                                               666 00 *u for begynderlæsere *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *s tøjdyr

                                                                                                               666 00 *s blive væk

                                                                                                               666 00 *u for begynderlæsere

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                                               Bach, Johann Sebastian

                                                                                                               Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046. - Erato 4509-99636-9.

                                                                                                               Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                               DK5: 78.412:12

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                                               Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                               Stednavn: Tyskland

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *m barok *m concerto grosso *n instrumental *n orkester *p1720-1729

                                                                                                               *l Tyskland *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *m barok *m concerto grosso *n instrumental *n orkester *p1720-1729

                                                                                                               *l Tyskland

                                                                                                               Eks. (node)

                                                                                                               Johansen, Bo, f. 1961

                                                                                                               Toques de santos : afro-cubanske rytmer og sange / indsamlet og nedskrevet af Bo Johansen. - Århus : Byhøjskolen, [1997].

                                                                                                               Note: Rytmer for 3 batá-trommer: okónkolo (høj), itótele (mellem) og iyá (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle "naturreligion").

                                                                                                               Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                               DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                               Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                               Stednavn: Cuba

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                               Supplerende søgeord: santeria ; yoruba

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               631 00 *a santeria

                                                                                                               631 00 *a yoruba

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer *0

                                                                                                               666 00 *u for gymnasiet *0

                                                                                                               666 00 *u for højskoler *0

                                                                                                               666 00 *u for aftenskoler *0

                                                                                                               666 00 *u for musikskoler *0

                                                                                                               666 00 *u for seminarier *0

                                                                                                               666 00 *u for musikkonservatorier *0

                                                                                                               666 00 *u for universiteter *0

                                                                                                               666 00 *m afrocubansk musik *m sange *n instrumental *n slagtøj *n vokal

                                                                                                               *p 1990-1999 *l Cuba *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               631 00 *a santeria

                                                                                                               631 00 *a yoruba

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer

                                                                                                               666 00 *u for gymnasiet

                                                                                                               666 00 *u for højskoler

                                                                                                               666 00 *u for aftenskoler

                                                                                                               666 00 *u for musikskoler

                                                                                                               666 00 *u for seminarier

                                                                                                               666 00 *u for musikkonservatorier

                                                                                                               666 00 *u for universiteter

                                                                                                               666 00 *g afrocubansk musik *g sange *n instrumental *n slagtøj *n vokal

                                                                                                               *p 1990-1999 *l Cuba

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (Faglitterær artikel)

                                                                                                               Møller, Jesper

                                                                                                               Slalomskiløbets vugge

                                                                                                               I: Berlingske tidende. - 1998-01-17 : ill.

                                                                                                               DK5: 79.672

                                                                                                               Kontrollerede emneord: skiferiesteder ; skisport ; Arlberg ; Østrig

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *f skiferiesteder *0

                                                                                                               666 00 *f skisport *0

                                                                                                               666 00 *e Arlberg *0

                                                                                                               666 00 *e Østrig *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *f skiferiesteder

                                                                                                               666 00 *f skisport

                                                                                                               666 00 *e Arlberg

                                                                                                               666 00 *e Østrig