Bøger

Bøger crp

Afskaffelse af a- og y-afmærkninger på BKM titler - felt 990 *c

Afskaffelse af a- og y-afmærkninger på BKM titler - felt 990 *c crp

Februar 2010

Afmærkningerne a (materialer for folkebiblioteker grundniveau) og y (materialer for folkebiblioteker ud over grundniveau) afskaffes på BKM-titler fra og med BKM201005. Afmærkningerne har været formateret i 990 *c.

Dette sker efter en gennemgang af bogområdets selektion af BKM-titler og en efterfølgende høringsrunde i bibliotekerne, som ikke medførte nogle kommentarer.

Følgende afmærkninger fortsætter og vil som hidtil være formateret i 990 *b:

v (materiale der skønnes relevant for voksenafdelinger)

b (materiale der skønnes relevant for børnebiblioteker)

s (materiale der skønnes relevant for skolebiblioteker)

Y-afmærkningen skønnes ikke længere relevant fordi:

 • Det generelt højere uddannelsesniveau i hele landet medfører, at en stor del af de tidligere y-afmærkede titler også er relevant for folkebibliotekernes grundniveau.
 • Den ændrede biblioteksstruktur efter kommunalreformen har medført bibliotekssammenlægninger til større enheder.
 • De elektroniske materialevalgssystemer har medført at bibliotekerne selv kan danne materialevalgslister ud fra individuelle behov, og at de trykte seddelfortegnelsers opdelte abonnementer i a og y er afskaffet.
 • Kun få abonnenter på Kombileverancerne har benyttet afmærkningen y som kriterium for dannelsen af materialevalgslister.
 • Samme materialevalgsafmærkninger på alle materialetyper.

Derudover er der følgende ændringer af selektionen til BKM:

 • Udstillingskataloger selekteres som hovedregel ikke til BKM, når de er på under 49 sider.
 • Arbejdsmiljøpjecer på enkelte områder selekteres ikke til BKM.
 • Pjecer på under 17 sider, der ikke optages i Dansk bogfortegnelse, selekteres som hovedregel heller ikke til BKM.

Dokumentationen Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMARC2 er ajourført i overensstemmelse hermed

Aldersangivelse som emneord - ændring af praksis på bibliotekskatalogiserede børne- og skolematerialer

Aldersangivelse som emneord - ændring af praksis på bibliotekskatalogiserede børne- og skolematerialer crp

28. juli 2012

Hidtil har aldersemneord (brugt fra 2009) været inddateret som en streng fx for 5-7 år.
Fra 1. juli 2012 vil hver alder optræde i eget felt, så hver alder kan søges alene og vil blive vist alene.
I DanBib har hver enkelt alder hidtil kunne søges separat, idet der blev foretaget en udfoldning af for-til alderen søgemæssigt.
Ved allerede i inddateringen at udfolde aldersangivelserne kan bibliotekerne lettere få tilsvarende søgemæssig glæde af disse i deres egen katalog.

Før:
666 *0 *u for 4-6 år

Efter:
666 *0 *u for 4 år
666 *0 *u for 5 år
666 *0 *u for 6 år

Berørte poster fra DBC og folkebibliotekernes fra perioden 2009-2012 vil blive rettet.

Der vil også ske ændringer i de emneord, hvor højtlæsning på skønlitteratur indgår sammen med alder (666 *0 *u for højtlæsning og 666 *0 *u for 5 år) og endvidere ved emneord kombineret med aldersangivelse på faglitteratur (fx 666 *0 *u formidling for 5 år og 666 *0 *u selvlæsning for 10 år). Noten Let at læse konverteres til emneordet: Let at læse.

Flere emneord på alder:
Der vil i sensommeren/det tidlige efterår  2012 yderligere ske en konvertering af de tidligere 517-aldersnoter (fra 1980’erne – 2009) til aldersemneord. Reglen for konverteringen vil være, at der dannes aldersemneord på fra-alderen nævnt i noten  + de to efterfølgende aldersangivelser:

Før:
517 *&1 Fra 9 år

Efter:
666 *0 *u for 9 år
666 *0 *u for 10 år
666 *0 *u for 11 år

Ved alderen ”fra 15 år” lægges kun 1 år til, da den øverste aldersgrænse for børnebøger er 16 år, og kun 517-noter med ”ren” alder konverteres til emneord efter denne ”2-års-regel”.

Alle rettelser vil  blive udsendt i dataleverancer.

Kontakt

Per Nonboe

Forsøg med aldersangivelser på børnebøger

Forsøg med aldersangivelser på børnebøger crp

2009

DBC har af hensyn til søgning gennem længere tid arbejdet på at forbedre vores angivelser af materialernes målgruppe. På de netop afholdte DanBib-møder blev der orienteret herom.

Generelt arbejder vi hen imod, at målgrupper skal søges som kontrollerede emneord fremfor som en blanding af emneord og forskelligt formulerede noter.

Aldersangivelser

En særlig problemstilling er angivelse af målgruppe med aldersangivelser på børne/skoleområdet.

Disse er hidtil formateret som: 517 00 *a Fra 11 år

Denne form er ikke speciel søgevenlig, hvis man f.eks. søger materialer til 13-årige.

Hensigten på børneområdet er derfor fremover at angive et aldersinterval som emneord, der kan danne basis for en mere nuanceret registeroplægning og dermed forbedre søgemulighederne.

Fremtidig praksis:

666 00 *u for 11-13 år

For at undersøge om det reelt er muligt altid at angive målgruppen som et interval, iværksætter vi et forsøg på bogområdet. Under forsøget vil formateringen af aldersangivelser ske som emneord i felt 666 *u.

I forsøget vil indgå nye 1. udgaver af børnebøger i bibliotekskatalogiseringsugerne 200910 til 200913 og evt. 200914.

Herefter evaluerer vi formen.

Aldersangivelser på ovenstående materialer fra forsøget vil skulle søges som målgruppeemneord (nb og lnb).

Hvis forsøget bliver permanent tages der stilling til supplerende forbedringer af søgemulighederne, - sådan så det i tilfældet for 11-13 år også bliver muligt at søge på 12 år i Danbib og bibliotek.dk.

Hvis I i forsøgsperioden støder på ting der undrer jer eller har kommentarer til den nye praksis, er I meget velkommen til at henvende jer.

Nærmere beskrivelse af de retningslinjer, der vil være gældende for forsøget

Som overordnet regel anføres ved aldersangivelsen den primære målgruppe, idet forlagets intention med bogen følges.

 • Den øverste alder, der angives, er 15 år.
 • I princippet skal alt BS-afmærket skøn- og faglitteratur indeholde en aldersangivelse for hvornår materialet kan læses og forstås af barnet.
 • Titler, der henvender sig til børn der ikke er selvlæsende (f.eks. billedbøger til 0-6-årige) underforstås dog altid formidlet af en voksen.
 • Titler beregnet til undervisning, som kun er S-afmærkede, får fremover kun klassetrin og ikke aldersangivelse.
 • Faglitteratur, der oprindeligt er tiltænkt voksne men også kan bruges af større børn, får ikke aldersangivelse (f.eks. Gyldendals røde ordbøger, atlas mv.)
 • Skønlitteratur, der både er for unge og voksne og er klassificeret som voksenbog, får ikke aldersangivelse (f.eks. Den kroniske uskyld)

Højtlæsning, formidling mv.

Fremover anføres oplysninger om bogens egnethed til højtlæsning, formidling og selvlæsning som emneord fremfor som note i felt 517.

Skønlitterære titler, der er direkte beregnet på eller helt oplagt er egnet for højtlæsning af en voksen til et barn - småbørnsbøger og i få tilfælde bøger til større børn om et svært emne - får fremover emneordet

666 00 *u højtlæsning for 5-6 år

Faglitterære titler, der er direkte beregnet på eller helt oplagt er egnet til formidling af en voksen til et barn, selvom barnet selv kan læse, får fremover emneordet

666 00 *u formidling for 10-12 år

Ved helt oplagt forstås f.eks. at indholdet henvender sig til barnet men at teksten/anvisninger ikke kan forventes at kunne læses/forstås af barnet eller at indholdet er af en sådan alvorlig karakter at en dialog med en voksen en anbefalelsesværdig.

Ved faglitteratur kan en selvlæsningsalder samtidig angives som

666 00 *u formidling for 5-7 år

666 00 *U for 9-12 år *u selvlæsning for 9-12 år

Retningslinjerne vil kunne blive justeret under forsøget.

Letlæsningsbøger

Noten Let at læse vil fremover blive formateret som målgruppeemneord:

666 00 *u let at læse

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Frie bogpriser - konsekvenser i Dansk bogfortegnelse

Frie bogpriser - konsekvenser i Dansk bogfortegnelse crp

2011

Fra 1. januar 2011 er priserne på det danske bogmarked frie

Det betyder, at der i Dansk bogfortegnelse ikke fremover kan angives en fast pris ved udgivelsen.

Indtil videre fortsætter Dansk bogfortegnelse dog med at medtage pris i begrænset omfang: En evt. pris vil være forlagets vejledende udsalgspris og vil kun forekomme, såfremt forlaget har oplyst denne i forbindelse med indsendelse af materialet.

I forhold til nu er det en begrænsning, idet der ikke længere vil være priser på alle bibliotekskatalogiserede bøger.

Samhandelsoplysninger

Samhandelsreglerne mellem Boghandler- og Forlæggerforeningen ophører også 1. januar 2011. Derfor undersøges det ikke fremover, om forlaget giver rabat til boghandlere i forbindelse med videresalg af enkelteksemplarer. Tilføjelsen net. til ikke-rabatgivende titler bortfalder som konsekvens heraf.

I pdf-udgaven af Dansk Bogfortegnelses ugefortegnelse samt i pdf-filen med forlagsadresser har det ved hjælp af symbolet sort cirkel hidtil været markeret, at forlaget havde overenskomst med Bogbranchens Fællesråd.

Markeringen vil fremover betyde, at der er tale om et kommercielt forlag. Ved kommercielt forlag forstås, at forlagets udgivelser alene eller samtidig med eget salg også udbydes med henblik på videresalg i detailhandlen. Oplysningen gives på forlagsniveau og ikke på titelniveau.

Nuværende forlag der har overenskomst med Bogbranchens Fællesråd samt forlag uden overenskomst, der hidtil konsekvent har oplyst, at de gav rabat ved videresalg gennem boghandel, betragtes som udgangspunkt som kommercielle.

Nuværende forlag uden overenskomst, der hidtil ikke har givet rabat til boghandlere eller forlag der har haft skiftende praksis herfor, anføres uden markering i ugefortegnelsen og i forlagsadresser.

Nye forlag spørges i forbindelse med køb af ISBN-numre om deres status.

Et forlag kan naturligvis få rettet sine oplysninger efter henvendelse til DBC. Kontakt isbn@dbc.dk herfor.

Markeringen af kommercielle udgivere videreføres efter ønske fra Kulturstyrelsen af kulturpolitiske årsager, idet oplysningen er et væsentligt parameter i den danske bogstatistik.

Justering af bibliotekskatalogiseringsnoterne

Justering af bibliotekskatalogiseringsnoterne crp

2006

Fra uge 200605 er følgende justeringer trådt i kraft:


Litteratur for voksne

Genrebetegnelsen: Kriminalroman ændres til:
Krimi

Dvs. at den indholdsbeskrivende note på såvel børne- som voksenkriminalromaner indledes med ordet: Krimi.

Litteratur for børn

Noten til skønlitteratur for børn: Velegnet til oplæsning ændres til:

Egnet til højtlæsning

Ex.
Johnson, Jane: Det hemmelige land. 2006. Fantasy om drengen Ben, som overtales af den talende kat Iggy, til en rejse sammen til den parallelle verden Eidolon, hvor et spændende og dramatisk eventyr med ondskab og sære væsner venter dem, og familiehemmeligheder afsløres. Fra 8 år ; Egnet til højtlæsning

Den differentierede note til faglitteratur for børn ændres

fra:
Velegnet til oplæsning fra .. år
Selvlæsning fra .. år

til:
Fra .. år
Egnet til højtlæsning/formidling fra .. år

Ex.
Berg, Øivind: Vinter. 2005.
56

Om alt det spændende, der sker i naturen om vinteren. Om vinterens dyreliv og naturfænomener. Om alle de ting, man kan lave, f.eks. finde ting på stranden, fiske, kælke, stå på ski, løbe på skøjter m.m. På omslaget: Aktiviteter, fakta, oplevelser  Egnet til højtlæsning/formidling fra 6 år ; Selvlæsning fra 11 år

 

Kontakt

Peter Schaarup

Katalogisering af udenlandske bøger - niveau

Katalogisering af udenlandske bøger - niveau crp

18. december 2013

DBC har indgået aftale med centralbibliotekerne i Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg om katalogisering af deres udenlandske bøger.

Bibliotekerne vil selv forkatalogisere disse og når bogen modtages, vil den blive færdigkatalogiseret af DBC indenfor 2 dage efter modtagelsen.

Når folkebiblioteker udenfor aftalen støder på forkatalogiseringer, kan de enten vælge at afvente, at DBC færdigkatalogiserer materialet, eller vælge at overtage den foreløbige post og færdiggøre katalogiseringen.

Aftalen vil være i drift fra 2014, men DBC’s katalogisering af udenlandsk materiale indledes allerede nu med, at DBC på centralbibliotekernes  vegne katalogiserer en stor mængde bøger indkøbt på Frankfurtmessen. Disse vil dog umiddelbart blive katalogiseret uden oprettelse af foreløbige poster, men på det fremtidige niveau som beskrevet nedenfor .

Bibliotekernes foreløbige poster vil indeholde følgende data:

001 00 *a *b *c *d *f a
002 00 *b  *c   *x
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *bxx *l und *v 4
009 00 *a a *g xx
021 00 *e <evt. 13-cifret ISBN> *x <evt. 10-cifret ISBN>  Enten e eller x skal være tilstede
100 00 *a <evt. efternavn> *h <evt. fornavn>
245 00 *a <Hovedtitel>
250 00 *a <Evt. udgave>
652 00 *m Uden klassemærke
s10 00 *a <Biblioteksnummer>

Når DBC færdigkatalogiserer materialet på vegne af centralbibliotekerne er følgende niveau aftalt:

 • nødvendige søgekoder, såsom udgivelsesår og -land, sprog, materialebetegnelse osv.
  Katalogiseringsniveauet vil være 4
 • ISBN-nummer
 • forfatter (kontrolleret navneform), illustrator, redaktør (normalt ukontrolleret hvis ikke hovedophav)
 • beskrivelse: titel, evt. undertitel, udgavebetegnelse, forlag og forlagets hjemsted, udgivelsesår, sidetal,
  illustrationsangivelse, evt. størrelse på bogen
 • seriebetegnelse
 • klassemærke
 • en indholdsbeskrivende note på bogens sprog kopieres til felt 504 eller hvis relevant en indholdsciterende note
  kopieres til felt 530, såfremt sådanne noter  findes i vores kilde til genbrug af registrering.

På skønlitteratur anføres derudover et eller to af følgende genreemneord, såfremt disse er relevante:

krimi
science fiction
fremtidsfortællinger
fantasy
spændende bøger
psykologisk thriller
kærlighed
historie
slægtsromaner
biografiske romaner

På faglitteratur anføres udover den basale beskrivelse danske kontrollerede emneord.

Niveauet er fastlagt i samarbejde med centralbibliotekerne i en afvejning mellem behov og økonomi.

Herudover vil DBC’s praksis for genbrug ved katalogiseringen af udenlandske bøger resultere i, at langt flere titler fremover vil fremtræde med noter på bogens sprog frem for dansk.
Tidligere har hovedreglen været, at sproget i indholdsbeskrivende noter var dansk uanset bogens sprog.  Der er både formidlingsmæssige fordele og ulemper herved. I dette tilfælde er valget truffet ud fra ønsket om rationelt genbrug.

Folkebiblioteker udenfor aftalen kan selvfølgelig også vælge at følge niveauet i deres katalogiseringer af udenlandske bøger, - herunder genbruge data på andre sprog end dansk.

Ejerkoderne på posterne vil fortsat være bibliotekets og ikke DBC’s. Andre biblioteker er velkomne til at rette og udbygge posterne og derved overtage disse.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Kodning af billedbøger og tegneserier i felt 008 *d

Kodning af billedbøger og tegneserier i felt 008 *d crp

2011

Dansk bogfortegnelse tog den 1.4. 2011 nye koder for henholdsvis tegneserier (koden 1) og billedbøger (koden 2) i 008 delfelt d i brug. Koderne er indført aht. Biblioteksafgiften.

Anvendelsen fremgår af danMARC2:

"Koderne 1 og 2 anvendes, når der er tale om materialer, hvor tekst og illustrationer må betragtes som ligeværdige og i samspil (materiale katalogiseret efter 1/9a).

Koden 2 anvendes desuden til pegebøger for børn uden tekst."

Koderne har redundans til opstillingsignaturerne te og bi i felt 038, men da felt 038 ikke i sig selv er en kodning for indholdet men blot en opstillingssignatur, der vil kunne ændre sig efter behov og fordi opstillingssignaturer ikke indgår i det nationalbibliografiske niveau, er den nye kodning indført.

Felt 038 vil som hidtil fremgå af posterne.

Forskellene for bibliotekerne er:

 • at den nye kode fremover vil kunne ses i nationalbibliografiske poster i felt 008
 • at felt 038 fremover også kan forekomme på rene nationalbibliografiske poster, der ikke er bibliotekskatalogiseret
 • at koden fra 008 ifølge Praksisregler for søgeveje vil indgå i søgning på linje med indholdet af felt 038 (søgekode bs)

Krimiserier

Krimiserier crp

2009

Det bliver nu muligt at se i katalogen, i hvilken rækkefølge man bør læse nyere kriminalromaner med samme hovedpersoner.

Ændringen sker efter flere henvendelser fra biblioteker kombineret med tilbagemeldinger på DanBib-møderne i foråret 2009.

DBC vil frem til ultimo maj inddatere noter på alle bind i alle biblioteksrelevante udgaver af ca. 50 udvalgte krimiserier.

I alt regner vi med at ca. 1200 poster vil blive rettet.

Hertil kommer, at vi også forventer at rette de tilsvarende lydbogsudgaver.

Mange biblioteker har lagt oversigter over krimiserier på nettet og vi har taget udgangspunkt i listen fra Vejen Bibliotek og suppleret fra andre bibliotekers lister og anden information.

Hensigten er ikke at opnå fuldstændighed på området. Vi har valgt en pragmatisk tilgang, hvor vi retter de væsentligste serier igennem.

Vi er efterfølgende åbne for biblioteksforslag omhandlende de serier, der ikke blev rettet.

Hovedprincipperne vil være følgende:
På alle poster i serien gives en note i felt 526 indholdende navn og evt. den betegnelse hovedpersonen er kendt under samt nummeret i rækkefølgen. Alternativt til et navn kan angives en betegnelse serien er kendt under.

526 00 *i Krimiserien med *t Fandorin ; 5

Formateringen bevirker:

 • at man kan se på den enkelte titel, hvilket nummer i serien, det drejer sig om
 • at man ved skanning i titelregistret på hovedpersonens navn har en indgang til at finde andre numre i serien, f.eks. det 1. bind

Fandorin ; 1

Fandorin ; 2

Fandorin ; 3

Fandorin ; 4

Fandorin ; 5

Men:

Bemærk: Krimiserier der i forvejen har egen decideret seriebetegnelse og nummerering og hvor man derfor allerede kan se rækkefølgen af bindene rettes ikke

440 00 *0 *a Roman om en forbrydelse *V 3 *v 3. bog

440 00 *0 *a Millennium *v 3. bind

En løsning med fulde samhørende noter som det kendes fra skønlitterære samhørende værker er bl.a. af ressourcemæssige grunde fravalgt.

Når kampagnen med påførsel af noter retrospektivt er færdig, udsendes primo juni en samlet dataleverance på de rettede poster. Nærmere information herom følger på listen om vore dataleverancer. Noterne vil dog allerede nu kunne ses og leveres, hvis en af de rettede poster af andre grunde indgår i en dataleverance.

Efter kampagnen videreføres arbejdet med noter på krimiserier som en del af den almindelige bibliotekskatalogisering.

Let-tal og lix

Let-tal og lix crp

2009

DBC påbegynder inddatering af let-tal pr. 1. november 2009.

Let-tal vil som lix blive inddateret, hvis tallet fremgår af materialet. Vi påfører kun let-tal ved helt nye titler og nye udgaver - ikke på oplag.

Let-tal inddateres i felt 042 i overensstemmelse med den formatudvidelse, Styrelsen for Bibliotek og Medier udmeldte i juni 2009.

Samtidig med, at vi påbegynder kodningen for let-tal, vil *2 med koden lix blive taget i brug, når vi fremover angiver et materiales lix-tal.

Bemærk, at koden for lix kun vil blive påført fremadrettet - dvs. at det i ældre poster, hvor delfelt *2 ikke findes, vil det være underforstået, at 042 indholder et Lix-tal - jf. beskrivelsen af felt 042 i danMARC2: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.24.htm#pgfId=1574635

Søgbarhed

Let-tal vil indtil videre kunne søges som lix-tal - dvs. med koden ix.

På sigt vil tallene blive adskilt søgemæssigt, idet Praksisregler for søgeveje forventes udvidet med en særlig søgekode til let-tal nemlig koden lt (der tages forbehold, da denne kode endnu ikke er endelig offentliggjort i Praksisregler for søgeveje).

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Ny katalogkode ERL i forbindelse med ny forretningsmodel i eReolen

Ny katalogkode ERL i forbindelse med ny forretningsmodel i eReolen crp

17. december 2014

I forbindelse med den nye e-bogsudlånsaftale, hvor eReolens og Ebibs titler alle skal indgå i eReolen, sker følgende:

Fra uge 201503 vil I støde på poster med en ny katalogkode ERL.

ERL er den katalogkode, der i fremtiden vil blive brugt til materialer i eReolen, der er omfattet af den såkaldte licensmodel (bibliotekerne køber licens til et fast antal udlån for pr. titel).

Bemærk: Det er muligt, at urlen, der knytter sig til ERL-koden, en kort overgang ikke vil være aktiv. Urlen vil blive aktiv, når eReolens system går i luften med den nye forretningsmodel.

Den tidligere anvendte kode for eReolens titler ERE fortsætter og vil som hidtil blive brugt til materialer på eReolen omfattet af den såkaldte klik-model (bibliotekerne betaler pr. downlån)

Katalogkoden EBI, der har været brugt til titler i Ebib, vil fortsat være i posterne frem til ebib.dk officielt lukkes.
Koden fjernes herefter fra vores poster.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Ophør af registrering af visse publikationer for KB og SB

Ophør af registrering af visse publikationer for KB og SB crp

2006

DBC ophørte i uge 200650 med at registrere publikationer, der faldt uden for Optagelseskriterierne til Dansk Bogfortegnelse, for Det Kongelige Bibliotek (KB) og Statsbiblioteket (SB). Ordningen kørte fra uge 200620 til uge 200650.

Poster, der har været oprettet som en del af ordningen, vil indeholde katalogkoden KBP eller katalogkoden SBP i felt 032 delfelt x.

Publikationerne blev registreret på et minimumsniveau, hvilket f.eks. indebærer, at posterne fra denne ordning ikke indeholder DK5-klassemærke, pris m.m.

Kommentarer og spørgsmål
Kirsten Pødenphant

Praksis ved gengivelse af 10- og 13 cifrede ISBN

Praksis ved gengivelse af 10- og 13 cifrede ISBN crp

2007

Fra 1. januar 2007 må forlagene kun tildele ISBN, der består af 13 cifre. Det betyder, at et 10-cifret ISBN tildelt efter denne dato er fejltildelt. DBC har valgt følgende praksis for gengivelse af ISBN:

Bøger med udgivelsesår 2006 eller lavere trykt i bogen:
Disse skal have 10-cifret ISBN. Derudover må også forekomme 13-cifret ISBN.

Hvis kun et 13-cifret ISBN er trykt, findes det tilsvarende 10-cifrede. Dette kan gøres via det internationale ISBN-kontors hjemmeside http://www.isbn-international.org/converter/converter.html

Hvis bøgerne har både 10- og 13-cifrede ISBN, medtages begge numre i posten.

13-cifret ISBN angives før 10-cifret ISBN som anvist i danMARC2:

Eksempel:
001 00 *a 2 647 697 6
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2006 *b dk *l dan *v 0
009 00 *a a *g xx *b r *h xc
021 00 *e 9788721027599 *c hf. *d kr. 229,00
021 00 *a 87-21-02759-5
...

Bøger med udgivelsesår 2007 ff. trykt i bogen:
Disse må kun have 13-cifret ISBN. Et evt. 10-cifret ISBN sættes i 021*x.

Eksempel:
001 00 *a 2 660 121 5
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2007 *b dk *l dan *v 0
009 00 *a a *g xx
021 00 *e 9788702055818 *c hf. *d kr. 175,00 *x 8702055813
...

Oplag:
10-cifret ISBN på oplag betragtes ikke som fejltrykt, hvis 1. oplag af udgaven udkom før 2007. Registreringen skal dække samtlige oplag af udgaven, og det 10-cifrede nummer før 2007 er derfor korrekt tildelt.

Eksempel:
001 00 *a 2 520 516 2
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u r *a 2004 *z 2007 *b dk *j f *l dan *v 0
009 00 *a a *g xx
021 00 *e 9788756770613 *c hf. *d kr. 169,00
021 00 *a 87-567-7061-8
032 00 *a DBF200709 *x SFD200709
100 00 *a Lind *h Henriette
245 00 *a Nynnes dagbog 2 *e Henriette Lind og Lotte Thorsen ...
250 00 *a 1. udgave *b ÷ *x 13. oplag
260 00 *a [Kbh.] *b Politiken *c 2007
...

Der vil selvfølgelig fortsat forekomme materialer helt uden ISBN.

Kontaktperson

Hanne Hørl Hansen

Registrering af oplag

Registrering af oplag crp

2010

DBC skiftede medio juni 2010 metode for registrering af oplag i Dansk bogfortegnelse.

Ændringen skete for at imødekomme flere bibliotekers ønske om at kunne nedtone oplysninger om senere oplag.

Argumentet herfor er, at brugerne ofte tror, de får et forældet materiale, når biblioteket har materialet i et tidligere oplag end det, der fremgår af katalogen. Forslaget blev præsenteret for ca. 1 år siden på Danbib-møder, hvor der var bred tilslutning til den nye metode. Det iværksættes nu efter at være forelagt Bibliografisk Råd og efter de nødvendige formatudvidelser er foretaget.

Ændringer

Posten vil fremover afspejle udgaven i felt 250 og felt 260.

De enkelte oplag vil være registreret i hvert sit felt 521 - seneste oplag i felt 521 delfelt b - forudgående oplag i felt 521 delfelt a.

Før: Nyt oplag registreret efter gammel metode

001 00 *a2 801 665 4 ...

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u r *a 2009 *z 200910 *b dk *d y *l dan *v 0

009 00 *a a *g xx

021 00 *e 9788770990172 *c ib. *d kr. 249,00

032 00 *a DBF201016 *x BKM201016 *x ACC200947

100 00 *a Christensen *h Henrik *4 aut

245 00 *a Mad til rigtige mænd og deres koner

250 00 *a 1. udgave *b ÷ *x 2. oplag

260 00 *a Kbh. *b Lindhardt og Ringhof *c 2010

300 00 *a 132 sider *b ill. i farver

...

520 00 *a Tidligere: 1. udgave. 2009. (1. oplag: Kbh. : DR)

521 00 *a [1. oplag] *c 2009

521 00 *b 2. oplag *c 2010

652 00 *m 64.1

...

Efter: Samme oplag registreret efter ny metode

001 00 *a 2 801 665 4 ...

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u r *a 2009 *z 2010 *b dk *d y *l dan *v 0

009 00 *a a *g xx

021 00 *e 9788770990172 *c ib. *d kr. 249,00

032 00 *a DBF201016 *x BKM201016 *x ACC200947

100 00 *a Christensen *h Henrik *4 aut

245 00 *a Mad til rigtige mænd og deres koner

250 00 *a 1. udgave *b ÷

260 00 *a Kbh. *b DR *c 2009

300 00 *a 132 sider *b ill. i farver

...

521 00 *a 1. oplag *c 2009

521 00 *b 2. oplag *g Lindhardt og Ringhof *c 2010

652 00 *m 64.1

...

I Dansk bogforetegnelses ugefortegnelse vil oplag fremover blive vist som:

Christensen, Henrik: Mad til rigtige mænd og deres koner

/ forfatter: Henrik Christensen. - 1. udgave. - Kbh. : DR,

2009. - 132 sider : ill. i farver. - DK 64.1.

Seneste oplag: 2. oplag. Lindhardt og Ringhof, 2010

ISBN-13: 978-87-7099-017-2 ib. : kr. 249,00.

2 801 665 4*

Uddybning af metoden

Felt 021 (ISBN) og felt 008 (*u r i kombination med årstal i i delfelt a og z) vil fortsat beskrive alle oplag af udgaven. Prisen i 021 delfelt d vil afspejle seneste oplag af udgaven.

Oplag publiceres som hidtil i Dansk bogfortegnelse.

Forskelle mellem enkelte oplag, fx. serieskift, anføres i generelle vendinger i en 520-note i begrænset omfang og ikke oplagsspecifikt.

Kun oplagsbetegnelse og udgivelsesår vil fremgå af beskrivelsen af det enkelte oplag i felt 521, ligesom evt. ændring mht. forlag vil kunne fremgå af oplagsbeskrivelsen.

I komplicerede flerbindsværker (fx skolebogsystemer) vil forlagsskift som hidtil kun fremgå af en generel note på hovedposten

(520 00 *a 2001-2004 udgivet: ....).

Forslag i forbindelse med fremvisning

I basen vil fortsat forekomme nye poster lavet efter den gamle metode (f.eks. genbrugte udenlandske poster) ligesom gamle poster ikke rettes, medmindre de opdateres til Dansk bogfortegnelse.

Såfremt oplag ønskes vist kan følgende logik anvendes:

Det undersøges, om der er tale om oplag (008 *ur) og hvis dette er tilfældet:

- Hvis 250 *x er udfyldt udskrives dette felt og evt. felt 521 ignoreres.

- Hvis felt 250*x ikke er udfyldt, udskrives det felt 521, der indeholder *b. som en note med den foranstillede tekst "Seneste oplag: "

Overgangsproblematikker

Poster, hvor et nyt oplag skal registreres til Dansk bogfortegnelse, vil så vidt muligt blive rettet til at følge den nye metode.

Bibliotekernes egne poster

Bibliotekerne er velkomne til at følge den nye praksis for registrering af oplag. En opdateret version af formateringsvejledningen for bøger er i forbindelse med implementeringen blevet publiceret på danbib.dk:

http://www.danbib.dk/docs/dm2vej_bog.pdf

Supplerende biplaceringer til faglitteratur erstattes af emneord

Supplerende biplaceringer til faglitteratur erstattes af emneord crp

1996

Tildeling af biplaceringer der ligger ud over DK5's foreskrevne niveau - de såkaldte bibliotekskatalogiseringsbiplaceringer ophører i løbet af 1996.

Den umiddelbare anledning til denne beslutning er DBC's projekt vedrørende koordinering af emnedata.

Dette projekts primære mål er at tilvejebringe en ensartet indeksering af artikler og bøger. I projektet indgår tillige, at der skal foretages en vurdering af, om der er områder, hvor den nuværende emnebehandling kan ændres, således at den bedst muligt modsvarer de de ændrede søgebehov som følger af overgangen fra trykte til elektroniske kataloger.

De særlige biplaceringer, der her er tale om, blev i sin tid indført for at supplere emneindgangene i de trykte kortkataloger.

Siden DBC startede emneordstildelingen på bogområdet, har de imidlertid spillet en stadig mindre rolle, og er på nuværende tidspunkt da også på de fleste områder helt erstattet af emneord.
 

Faglitteratur

I første omgang vil ændringen kun berøre faglitteraturen, idet biplaceringer, der er tildelt udover reglerne i DK5, vil være erstattet af emneord for så vidt angår de faglitterære titler i A(B)+H seddelfortegnelserne.

Der er kun tre områder tilbage inden for faglitteraturen hvor de supplerende biplaceringerne har været anvendt i de senere år:

 1. Faglitteratur, beregnet til sprogundervisning. Hovedplaceres under emnet, med en supplerende biplacering i sproggruppen, f.eks. 89.4
   
 2. Fotografiske billedværker, der i følge DK5 skal placeres under emnet, er hidtil blevet biplaceret i 75.7408
   
 3. Egentlige erhvervsvejledninger, der efter reglerne placeres under faget, har fået en supplerende biplacering i 37.09

I alle 3 tilfælde vil man i dag give emneord der udtrykker det samme som de supplerende biplaceringer.
I det første, vil man give emneordet "for tyskundervisning" (niveau/brugerkategori),
i det andet bl.a. "fotografier" og "billedværker" (formbetegnelser) og
i det tredje "erhvervsbeskrivelser" (formbetegnelse)

Emneordene kan med fordel bruges som søgeindgange til dokumenterne fremfor biplaceringerne, og vil derfor fremover erstatte disse.

Skønlitteratur

For skønlitteraturens vedkommende vil biplaceringspraksis blive tage op til en nærmere vurdering i forbindelse med DBC's igangværende projekt vedr. indeksering af skønlitteratur. Resultaterne heraf forventes at foreligge inden årets udgang.

Fortsat biplaceringer i "Dansk bogfortegnelse"

For en god ordens skyld skal det understreges, at ovennævnte ændringerne ikke berører den almindelige praksis for tildeling af biplaceringer i Dansk Bogfortegnelse, hvor der fortsat kan gives op til 2 biplaceringer, hvis det er påkrævet.

Arkiv

Arkiv crp

Klassemærker på ph.d.-afhandlinger

Klassemærker på ph.d.-afhandlinger hah

Ph.d.-afhandlinger registreres fremover uden klassemærker (fra og med DBF201735). Det sker som en konsekvens af besparelse på Nationalbibliografien, og den konkrete udmøntning i form af udeladelse af klassemærker på ph.d.-afhandlinger sker efter aftale med Enheden for Biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen. I posterne vil det i felt 652 være udtrykt som ”Uden klassemærke”.

I løbet af få uger vil det blive muligt for folkebibliotekerne, at berige disse nationalbibliografske poster med klassemærke(r) og således overskrive "Uden klassemærke".

Andre biblioteker kan lokalt tilføje et ønsket klassemærke.

 

Kontakt: Per Nonboe

pn@dbc.dk

Oprettet

Ny katalogkode på lydbøger i eReolen - nu to koder NLY og NLL

Ny katalogkode på lydbøger i eReolen - nu to koder NLY og NLL crp

20. januar 2016

Fra uge 201603 vil I støde på poster med en ny katalogkode NLL.

NLL er den katalogkode, der i fremtiden vil blive brugt til lydbøger i eReolen, der er omfattet af den såkaldte licensmodel (bibliotekerne køber licens til et fast antal udlån).

Den tidligere anvendte kode for eReolens lydbøger NLY fortsætter og vil som hidtil blive brugt til materialer på eReolen omfattet af den såkaldte klik-model (bibliotekerne betaler pr. downlån)

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Ny type af poster med betydning for materialevalg

Ny type af poster med betydning for materialevalg hah

 

Fra i morgen vil man i Danbib kunne se de første poster med katalogkoden FFK (Færdig forkatalogisering).

 

Koden bruges til materiale, der er færdigkatalogiseret på baggrund af en færdig printfil til den fysiske bog modtaget fra forlaget før den fysiske bog udgives.

 

Posterne vil indeholde en note om, hvornår udgivelse forventes.

Hvis en e-bogsversion foreligger samtidig med printfilen, vil denne ligeledes være færdigkatalogiseret med katalogkoden FFK og note om forventet udgivelse.

 

Posterne vil være helt færdige mht. noter og afmærkninger ligesom en eventuel lektørudtalelse også vil foreligge, når FFK-kodens publiceringsuge rammes - på linje med publicering af DBF- og BKM-titler.

 

Endelig katalogkode for Dansk bogfortegnelse (DBF) og bibliotekskatalogisering (BKM) påføres, når DBC modtager den fysiske bog eller konstaterer e-bogen publiceret.

 

Denne nye type forkatalogiseringer er realiseret efter initiativ af Centralbibliotekerne. DBC samarbejder pt. med forlagene L&R samt Gyldendal om fremsendelse af printfiler på deres materialer.

Der kan ikke forventes forkatalogiseringer på alle disse forlags materialer – særligt i starten kan omfanget være begrænset.

 

Formålet med de færdige forkatalogiseringer er, at bibliotekerne kan foretage materialevalg og bestilling på en række nye titler, før disse er udgivet og dermed hurtigere få materialerne på hylden.

Visionen er at nå til det punkt, hvor et materiale kan stå på hylden på biblioteket, den dag det udkommer.

 

Bibliotekerne kan selvfølgelig også vælge at se bort fra forkatalogiseringer ved materialevalget og fastholde de nuværende materialevalgssøgninger.

 

På danbib.dk har vi tilrettet forslagene til materialevalgssøgninger i FBS, så de nu inkluderer de færdige forkatalogiseringer http://www.danbib.dk/fbs-sogninger-materialevalg. 

Oprettet

Præaccessionsposter

Præaccessionsposter crp

2. november 2016
 

Fra slutningen af uge 44 vil der blive overført præaccessionsposter til Danbib. Præaccessionsposter er kun synlige i Danbib - ikke i bibliotek.dk.

Præaccessionsposter er en betegnelse for accessionsposter på trykte bøger, som endnu ikke er modtaget og accessionsregistreret på DBC.

Præaccessionsposten vil indeholde faustnummer, ISBN, titel, forlag, forfatterangivelse i ligefrem orden og oplysninger om, at bogen endnu ikke er modtaget og den forventede udgivelsesdato ifl. forlaget. Posterne får katalogkoden ”ACT” i 032*X.

En del biblioteker har tidligere efterspurgt præaccessionsposter, som giver dem mulighed for at se, at bogen er på vej og for at foretage reservation på et tidligt tidspunkt.
 

Eksempel på præaccessionspost:

001 00 *5 244 287 7*b 870970 *c 20161020 *d 20161020 *f a

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u f *a 2016 *b dk *l dan *v 7

009 00 *a a *g xx

021 00 *e9788711567807

032 00 *x ACT201642

245 00 *aBridget Jones' Baby

260 00 *bLindhardt og Ringhof *c2016

512 00 *a Endnu ikke modtaget, forventet udgivelsesdato ifølge forlaget d. 9.11.2016

652 00 *m NY TITEL

720 00 *oHelen Fielding*4aut

f06 00 *b v

s10 00 *a DBC

 

Kontakt

Per Nonboe

Ændret praksis vedr. børnebøger: serieregistrering foretrækkes fremfor registrering som flerbindsværk

Ændret praksis vedr. børnebøger: serieregistrering foretrækkes fremfor registrering som flerbindsværk crp

5. april 2013


Ved mange børnebøger kan det være svært at afgøre, hvorvidt der er tale om et flerbindsværk eller en serie.

Når de almindelige katalogiseringsregler følges, er en del skøn ind over valg af katalogiseringsmetode, hvorfor udfaldet ikke altid er helt gennemskueligt.

På baggrund af en henvendelse fra et bibliotek havde vi derfor tilbage i november/december 2012 en dialog på profblog om, hvordan bibliotekerne helst så den stigende mængde børnebøger, der kan beskrives såvel som flerbindsværk som serie, registreret.

Tilbagemeldingerne var klare: Hvis det kan lade sig gøre, ønskede man, at vi trak til serieregistrering.
http://profblog.bibliotek.dk/archive/2012/11/15/boerneboeger-serieregistrering-eller-flerbindsvaerk

Dette ønske imødekommer vi nu og vores praksis, der pt. udelukkende vedrører skønlitterære børne- og ungdomsserier, vil fra 2013 uge 14 være følgende:


Seriekatalogisering:

Vælges når materialet fremtræder som del af en serie, men også i de tilfælde, hvor en fælles titel i den primære kilde står fremhævet i forhold til en specifik titel for delen.

Den fælles titel kan godt have anderledes typografi og eller være logo-agtig.

Den ofte fremhævede fælles titel citeres først i 245*a, og dernæst – efter en tankestreg – den specifikke titel. Der laves en 745 på den specifikke titel.

Den fælles titel bruges også som serietitel i 440 uden skarp parentes.

Ved unummererede serier tilføjes nummerering i skarp parentes i 440*v allerede ved registrering af 1. del for at undgå tilføjelse af samhørende-note i 526.

Hvis en evt. nummerering indgår som del af fællestitlen eller står mellem fællestitlen og den specifikke titel for delen i den primære kilde, benyttes fællestitlen kun som serietitel i 440 og den specifikke titel for delen bliver titel i 245*a.


Eksempel 1: (Fællestitlen er fremhævet på titelsiden og ingen nummerering)

100 00 *a Garcia *h Kami *4 aut
241 00 *a Beautiful creatures
245 00 *a Beautiful creatures - stormvind
440 00 *0 *a Beautiful creatures *V 1 *v [1]
745 00 *a Stormvind


Eksempel 2: (Fællestitlen er fremhævet på titelsiden med nummerering)

100 00 *a Schwartz *h Sandra *4 aut
245 00 *a Dronningens hævn
440 00 *0 *a Myrernes rige *v 1

Flerbindskatalogisering:

Vælges kun når materialet klart fremtræder som del af et flerbindsværk: Dvs. ved materialer der kun har en fællestitel og en bind-nummerering, ved  materialer hvor bindtitlen ikke fremgår af titelsiden og ved materialer, hvor bindtitlen ikke kan stå alene.

I tvivlstilfælde trækkes til seriekatalogisering.


BEMÆRK

- at ovenstående praksis kun gælder for katalogisering af skønlitterære børnebogsserier. Serier og flerbindsværker med faglitteratur eller voksen skønlitteratur følger hidtidig praksis ved valg af katalogiseringsmetode.


- ved oplag, nye udgaver og nye bind af eksisterende skønlitterære serier/flerbindsværker følges som hovedregel den hidtidige valgte katalogiseringsmetode for at undgå omkatalgiseringer, forskellig placering af bind i samme serie mv.

Den ny praksis gælder således kun for nye serier.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen