Indeksering af musik

Indeksering af musik crp tir, 23/02 2016 - 11:09

Kolofon

Kolofon crp ons, 24/02 2016 - 09:58

Titel 

Indeksering af musik 

Forlægger

Dansk BiblioteksCenter as

Ansvarlig institution 

Dansk BiblioteksCenter as

Copyright

Dansk BiblioteksCenter as 

Serie

DBC's indekseringsvejledninger 

Emneord

emneindeksering, indeksering, emneregistrering, musik, vejledninger 

Resumé 

Vejledning og regler for DBC's indeksering af musik

Sprog

Dansk 

ISBN

87-552-2371-0 

Version

1.0 

Versionsdato

19980717 

Filformater

HTML (text/html), GIF (image/gif), JPG (image/jpg), 

Den trykte udgaves ISBN 

87-552-2370-2

Forord

Forord crp ons, 24/02 2016 - 09:59

Hermed foreligger DBC's vejledning i emneindeksering af musikfonogrammer og noder.

Vejledningen er blevet til på baggrund af DBC's projekt "Emneord på musikområdet" (1994-1996). Indekseringsvejledningen for musik bygger på DBC's fælles indekseringprincipper, men er tilpasset de særlige krav der kan stilles til indeksering af musik.

Vejledningen er skrevet med henblik på tildeling af emneord i DBC's og folkebibliotekernes musikposter, men det er tanken, at også andre bibliotekstyper, der tildeler danske emneord til deres musikmaterialer, vil kunne anvende den.

Reglerne er blevet afprøvet på DBC's musikposter siden januar 1996 og er løbende blevet evalueret og justeret med stor hjælp fra bl.a. DBC's Rådgivende Udvalg for Musikservice.

Praktiske oplysninger:

Vejledningen indeholder først en analysemodel. Dernæst gennemgås en række generelle principper for tildeling og udformning af emneord. Til sidst en grundig gennemgang med mange eksempler på de indekseringsprincipper, der specielt vedrører musik.

I selve teksten vil der indgå mange eksempler med musikemneord. De vil være angivet med kursiv skrift , når de er korrekt udformede efter vejledningen.

Efter mange af vejledningens afsnit vil der - især i kapitel 5 Indekseringspraksis - være vist eksempler på hele musikposter, hvori det udvalgte emneord vil kunne ses i sammenhæng med postens øvrige indhold.

Eksempelposterne er udformet efter den generelle internationale bibliografiske standardbeskrivelse ISBD og indeholder, udover en kort beskrivelse og emneord, musikopstillingsgruppe, DK5-klassemærker på fællesniveau og en evt. indholdsbeskrivende note.

Desuden er der i hver eksempelpost anført faustnr., således at posten hurtigt vil kunne søges og ses formateret i sin helhed - enten i DanBib eller en lokal base.

En vejledning i formatering af emneord til henholdsvis BASIS-formatet, DanBib-formatet og danMARC2-formatet findes i bilag 1 og 2.

 

Lars Hanghøj Petersen, projektleder

Indledning

Indledning crp man, 29/02 2016 - 08:36

Denne vejledning i emneindeksering af musik tager udgangspunkt i selve musikken og de medier eller dokumenter, der er med til at fastholde og formidle den, først og fremmest noder og fonogrammer.

Der gives hovedsagelig emneord på:

Musikkens genre (rock, jazz) med undergenre (heavy metal, swing, bop) og på musikkens stilart (renæssance, barok, romantik). Se afsnit 5.4.

Musikkens form (orkestersuite, symfoni, opera). Se afsnit 5.7.3.

Musikkens funktion (julemusik, filmmusik). Se afsnit 5.5.

Besætning: Hovedinstrumenter, ensembletype, samt om musikken er vokal eller instrumental. Se afsnit 5.6.

Periode: Værkets tilblivelsesår, dvs. indspilningsår for "populære" musikoptagelser og kompositionsår for klassiske musikoptagelser og noder. Se afsnit 5.3.

Stednavn: Hovedudøverens hjemland for "populære" musikoptagelser og komponistens hjemland for klassiske musikoptagelser og noder. Folkemusik får emneord på musikkens hjemland, ofte også på regioner og byer. Se afsnit 5.1.3.

Men også på:

Personnavne. Se afsnit 5.1.1.

Korporationsnavne. Se afsnit 5.1.2.

Titler. Se afsnit 5.2.

Desuden kan der gives emneord:

- som i højere grad relaterer sig til indspilning og udgivelse end selve musikken (historiske optagelser, originalinstrumenter, guitarskoler). Se afsnit 5.7.2.

- som beskriver målgruppen for udgivelsen (for børn, for seminarier). Se afsnit 5.8.
 

Forskelle på musikemneord og fag- og skønlitterære emneord

Selvom musikemneordene og de fag- og skønlitterære emneord bygger på det samme regelsæt, kan der være forskelle i udformningen. Musikfonogrammer og noder er både i form og indhold forskellige fra bøger og artikler.

Musik har - isoleret set - ikke nogen emnemæssig handling. Der kan være en tekst, som knytter sig tæt til musikken, som i Wagners operaer eller mange af Schuberts lieder. Musikken kan også være skrevet i en bestemt anledning (bryllup, begravelse, VM-fodbold), eller være skrevet med den intention at beskrive et handlingsforløb, såkaldt programmusik, f.eks. Musorgskij: Udstillingsbilleder, eller Smetana: Moldau. Men musikken selv anslår blot ved hjælp af instrumenter, harmonier, tempo og dynamik nogle stemninger. Resten er op til lytterens tolkning.

Det er således i egentlig forstand ikke emneord, vi beskriver musikken med, men snarere en række karaktertræk eller egenskaber ved musikken. Det betyder, at vi i langt højere grad end med de litterære emneord opfatter musikemneordene som begreber og ikke genstande. En bog eller en artikel kan handle om begrebet "opera" eller beskrive handlingen i en række operaer. Et musikværk er en opera, eller en symfoni eller en klaversonate - som form og begreb! Musikemneordene vil derfor ofte være anført i ental. Se afsnit 3.2.1.

En anden markant forskel er, at noder og især fonogrammer som regel er samlinger eller antologier, kun sjældent monografier! De indeholder flere værker, ofte af samme komponist, med samme udøver, eller for samme besætning. Der er dog også en del udgivelser uden nogen indbyrdes forbindelse eller sammenhæng mellem værkerne.

På fælles niveau gives emneord til enkelte værker, hvis emneordet er repræsentativt for mindst 20% af det samlede indhold.

Især de klassiske fonogrammer kan være vanskelige at emneindeksere på fælles niveau, og derfor får klassiske fonogrammer med værker af 2 og 3 forskellige komponister en komplet emneindeksering for hver komponist. Se afsnit 2.5.1.
 

Forskelle på fonogramemneord og nodeemneord

I enkelte tilfælde vil noden til og musikoptagelsen af det samme musikværk få tildelt forskellige emneord. Det kan ske, hvis katalogiseringsreglerne angiver, at musikfonogrammet skal indføres under en udøver, noden indføres under en komponist, og udøver og komponist ikke er samme person.

1. Emneanalyse

1. Emneanalyse crp ons, 24/02 2016 - 09:56

I dette kapitel gennemgås en analysemodel beregnet til brug ved indeksering af musikfonogrammer og noder på DBC.
Analysemodellen er tænkt brugt til følgende formål:
 

 • ved introduktion og oplæring af nye medarbejdere og vikarer
   
 • til hjælp ved vanskelige indekseringer
   
 • som checkliste
   
 • til hjælp ved uenighed om indekseringer, f.eks. i anledning af eksterne forslag eller klager
   

Det må anbefales, at man ved anvendelse af analysemodellen adskiller analysen og emneordsgivningen. I praksis vil det dog ofte være en sammenhængende proces.

Det er ikke nødvendigvis ethvert resultat af emneanalysen, som skal udtrykkes i emneord. Det tilstræbes, at man ved hjælp af emneordene giver en fyldestgørende karakteristik af emnet. Der kan dog i de fastlagte indekseringsprincipper være udstukket særlige retningslinier for, om visse aspekter bedre kan udtrykkes i noten eller skal medtages som kodede oplysninger i henhold til formateringspraksis.

Udvælgelsen af emneord vil i sidste ende bero på indeksørens vurdering af væsentligt og uvæsentligt.

Men analysemodellen kan sikre, at man ikke glemmer elementer af emneanalysen og finder frem til mulige kandidater til emneord.

Udgangspunkt for analysemodellen er først og fremmest Dansk Standards vejledning i indeksering (DS/INF 100:1994).


1.1. Emneanalysens formål

Emneanalysens formål er, at foretage en systematisk undersøgelse af dokumentet, for efterfølgende at udtrykke dokumentets emner i form af emneord.

Hovedprincippet for DBC's indeksering er en dokumentorienteret indeksering, dvs. en indeksering som tager sit udgangspunkt i det foreliggende dokument.


1.2. Analysemodel

Indekseringen består i tre faser (som ofte i praksis glider ind over hinanden):

 1. At undersøge dokumentet og bestemme dets emner
 2. At uddrage de hovedbegreber, som emnerne består af
 3. At udtrykke begreber i emneord

1.2.1. Undersøgelse af dokumentet
 
1.2.1.1. Undersøgelse af musikfonogrammer

En fuldstændig gennemlytning af fonogrammet vil normalt ikke være mulig - eller nødvendig. Men indeksøren bør sikre sig, at ingen nyttig information overses (og -høres). Analysen bør - udover almindelig orientering i dokumentet - især tage udgangspunkt i følgende dele:

 1. Titel, undertitel
 2. Yderligere tekst fra etiket, omslagets forside og ryg samt bagsidetekst
 3. Indholdsfortegnelse
 4. Præsentation af komponister, udøvere, musikken, instrumenter m.m. på omslag eller i bilag
 5. Sangtekster på omslag eller i bilag
 6. Illustrationer, diagrammer, inkl. evt. undertekster på omslag eller i bilag
 7. Opslag i baser, primært DanBib (med henblik på at finde evt. andre indspilninger af samme værk (klassisk musik), andre dokumenter med samme udøver eller andre dokumenter, der ligner)
 8. Leksika og andre opslagsværker, lærebøger, ordbøger o.l.
 9. Søgninger på internettet
 10. Information fra pladeselskaber
 11. Anmeldelser (primært - for den ikke-klassiske musik - via opslag i Pladeanmeldelser)
 12. Henvendelse til fagspecialister
   
1.2.1.2. Undersøgelse af noder

En fuldstændig gennemlæsning af dokumentet vil normalt ikke være mulig - eller nødvendig. Men indeksøren bør sikre sig, at ingen nyttig information overses (og -høres). Analysen bør - udover almindelig orientering i dokumentet - især tage udgangspunkt i følgende dele:

 1. Titel, undertitel
 2. Yderligere tekst fra omslag
 3. Abstract, resumé, formål
 4. Indholdsfortegnelse
 5. Præsentation af komponister, tekstforfattere, arrangører m.fl., udøvere på omslag eller i tekstafsnit
 6. Præsentation af musikken (noderne), instrumenter, evt. tilhørende av-materialer m.m. på omslag eller i tekstafsnit
 7. Sangtekster
 8. Illustrationer, diagrammer, tavler, inkl. evt. undertekster
 9. Litteraturhenvisninger, diskografi, filmografi
 10. Registre
 11. Opslag i baser, primært DanBib (med henblik på at finde evt. andre publikationsformer af samme værk, enten som node (anden besætning/arrangement) eller som indspilning, eller andre dokumenter med samme komponist og/eller udøver eller andre dokumenter, der ligner)
 12. Leksika og andre opslagsværker, lærebøger, ordbøger o.l.
 13. Søgninger på internettet
 14. Information fra nodeforlag
 15. Henvendelse til fagspecialister

1.2.2. Begrebsbestemmelse
 
1.2.2.1. Begrebsbestemmelse af musikfonogrammer

Efter at have undersøgt dokumentet bestemmer indeksøren de begreber, som er væsentlige elementer i en beskrivelse af dokumentets emnemæssige aspekter.

Følgende checkliste omfatter de elementer, som skal overvejes:

Genre/Stilart
Tilhører musikoptagelsen en bestemt genre eller en bestemt stilart? - et musikalsk udtryk som ofte enten knytter sig til en bestemt tid (periode), et bestemt sted (nation, region) og/eller et bestemt miljø (socialt, aldersmæssigt, racemæssigt).

Funktion/Intention
Er musikoptagelsen foretaget med en bestemt intention eller funktion for øje?

Personnavne, organisationer m.v.
Er der personer, institutioner, arrangementer mv. som er centrale, fremhævede og ofte udgør et formål med udgivelsen? (konceptudgivelser, støtteudgivelser, jubilæumsudgivelser etc.)


Geografisk aspekt
Har musikken et geografisk tilhørsforhold? Det kan være selve musikken, der knytter sig til et område (land, region, by) men også en komponists eller hovedudøvers nationalitet.


Tidsaspekt
Knytter musikken sig til et bestemt tidspunkt eller -periode? Det kan være kompositionsår, indspilningsår m.v.


Besætning
Er det vokal- eller instrumentalmusik? Er der et eller flere fremtrædende instrumenter eller ensembletyper?


Form
Har musikken eller udgivelsen en bestemt form? Det kan være den enkelte musikoptagelse (sonateform, messe etc.) eller fonogrammet som helhed (filmsoundtracks, brug af originale/autentiske musikinstrumenter etc.).


Brugerkategori/Niveau
Er musikken skrevet, indspillet eller udgivet for en bestemt målgruppe eller på et bestemt niveau?

 
1.2.2.2. Begrebsbestemmelse af noder

Efter at have undersøgt dokumentet bestemmer indeksøren de begreber, som er væsentlige elementer i en beskrivelse af dokumentets emnemæssige aspekter.

Følgende checkliste omfatter de elementer, som skal overvejes:


Genre/Stilart
Tilhører den musik, der er trykt i noden, en bestemt genre eller en bestemt stilart? - et musikalsk udtryk, som ofte enten knytter sig til en bestemt tid (periode), et bestemt sted (nation, region) og/eller et bestemt miljø (socialt, aldersmæssigt, racemæssigt).


Funktion/Intention
Er noden udgivet med en bestemt intention eller funktion for øje?


Personnavne, organisationer m.v.
Er der personer, institutioner, arrangementer mv. som er centrale, fremhævede og ofte udgør et formål med udgivelsen? (konceptudgivelser, støtteudgivelser, jubilæumsudgivelser etc.)


Geografisk aspekt
Har musikken et geografisk tilhørsforhold? Det kan være selve musikken, der knytter sig til et område (land, region, by) men også en komponists eller hovedudøvers nationalitet.


Tidsaspekt
Knytter musikken sig til et bestemt tidspunkt eller en bestemt periode? Det vil som regel dreje sig om kompositionsår.


Besætning
Er det vokal- eller instrumentalmusik? Er der et eller flere fremtrædende instrumenter eller ensembletyper?

Form
Har musikken eller udgivelsen en bestemt form? Det kan være det enkelte musikstykke (sonateform, messe etc.) eller udgivelsen (klaverskalaer, guitarskole etc.).


Brugerkategori/Niveau
Er musikken skrevet eller udgivet for en bestemt målgruppe eller på et bestemt niveau?

2. Principper for tildeling af emneord

2. Principper for tildeling af emneord crp ons, 24/02 2016 - 10:02

2.1. Formål med emneordene

Formålet med indekseringen er genfinding - at dokumenterne skal dukke op i en søgning, hvor de er relevante, og helst ikke i en søgning, hvor de ikke er relevante.

Set fra indeksørens side er opgaven bl.a. at tildele ord, der dækker dokumentets emne. Samtidig skal det være ord, man kan forestille sig, at interesserede brugere vil søge på.

Man skal forsøge at forudsige så mange mulige "anvendelser" af et musikfonogram eller en node som muligt.

For at opnå ensartethed i indekseringen tilstræbes objektivitet hos indeksørerne.

Indeksøren behøver ikke nødvendigvis udtrykke alle de begreber, der er bestemt ved emneanalysen af dokumentet, som emneord. Valget af begreber afhænger af dokumentets art og indhold, og det skal derfor vurderes, om forskellige typer brugere vil kunne finde frem til det uden at kende det på forhånd - og uden at få en hel masse andre dokumenter samtidig, som ikke svarer helt til det ønskede.

Emneordene bruges især til søgning, men indgår også i søgerens vurdering af materialets relevans.
 

2.2. Emneord i forhold til klassifikation

Valg af emneord er principielt uafhængigt af klassifikationen.

Således vil f.eks et fonogram med opstillingssignatur ROCK og klassificeret i gruppe 78.794:5 (Rock'n roll. Rock. Folk) i nogle tilfælde også få emneordet rock, i andre ikke.

Et fonogram eller en node klassificeret i gruppe 78.442 (Violin) vil som regel også få emneordet: violin.

I mange tilfælde vil de tildelte emneord dog være mere specifikke end decimalklasse-gruppens emne.
 

2.3. Emneord i forhold til noter

Som nævnt ovenfor bruges emneordene især til søgning, men de indgår også i søgerens vurdering af materialets relevans.

Det omvendte gælder for noterne, idet de først og fremmest har til formål at supplere den formelle emnebeskrivelse, således at brugeren bliver i stand til at afgøre, om de fundne dokumenter er relevante.

Emneordstildeling kan suppleres med indholdsbeskrivende noter, når indholdets karakter ikke fremgår tilstrækkeligt af beskrivelse, opstilling, klassemærke, emneord m.m.

Noten skal være en læsbar beskrivelse af materialet og kan evt. supplere og uddybe informationen i emneordene, men skal ikke mekanisk gentage de enkeltstående emneord. Ægte redundans skal undgås.2.4. Kontrollerede emneord

Kontrollen med emneordene foregår i DBC ved hjælp af en emneordsbase 1. De enkelte emneordsposter er forsynet med brug- og se også-henvisninger, noter om indekseringspraksis samt - i det omfang, det er relevant - med henvisninger til, hvor emnet er placeret i DK5.

Der er ikke tale om en lukket emneordsliste. DBCs valg af emneord har som hovedprincip, at alle ord kan vælges, hvis blot vejledningens principper overholdes.

Der arbejdes altså ikke med tesaurus i traditionel forstand, men ved hjælp af emneordslisten tilstræbes det, at samme ord bruges for samme emne.

Aktualitet, smidighed og brugerorientering er prioriteret højere end gennemført styring og sikkerhed.


2.4.1. Ordforråd

Som emneord bruges almindelige danske ord og ordforbindelser. Hovedprincippet for sprogbrugen er at ramme det, som de fleste brugere vil forsøge sig med. Som det ses i kapitlerne om praktisk indeksering og principper for udformning af emneord, følges en række regler med hensyn til valg af ord (f.eks. danske ord fremfor udenlandske og fremmedord), men alle regler kan overtrumfes af et ord, som er det mest udbredte i praksis.

Fænomener, som kun kendes ved et slang-præget udtryk, kan bruges. Slang og modeprægede ord bør kun bruges som emneord, hvis man er sikker på, at det ikke er "døgnfluer". Vælger man at medtage et slangudtryk som kontrolleret emneord, bør man supplere med en mere "officiel" term, der kan sikre genfinding, også hvis slangudtrykket glider ud af sproget igen.

Værdiladede udtryk undgås. Ord, som ikke bruges som kontrollerede emneord, kan evt. anvendes som supplerende søgeord eller i noten, hvis man skønner, at nogen kan have glæde af denne søgeindgang.

Se også afsnit 2.5.3, hvor brugen af supplerende søgeord er nærmere beskrevet.


2.4.2. Postkoordinering

Emneordene er beregnet til postkoordineret emnesøgning. Det får bl.a. følgende konsekvenser:

- alle emneord i en post har i princippet lige stor vægt, og der kan ikke ud af de kontrollerede emneord læses noget om emnernes vægt i dokumentet.

- emneordene angiver ikke syntaktiske relationer.

Det sidstnævnte indebærer bl.a., at man ikke ud af indekseringen kan se, om f.eks emneordet Frankrig er givet, fordi der spilles musik fra Frankrig, eller fordi det er hovedudøverens eller komponistens nationalitet.
 

2.5. Indekseringsniveau

DBC giver principielt emneord så specifikt som muligt, dvs. indekseringssproget indeholder ikke i sig selv nogen begrænsning af specifikationsgraden. En cd med heavy metal indekseres med dette emne og ikke kun med det overordnede emneord: rock.

Mere almene begreber kan dog foretrækkes i visse tilfælde, f.eks. indenfor techno, hvor det kan være vanskeligt at skelne den ene undergenre fra den anden.

Besætningsangivelse gives som emneord kun på hovedinstrumenter og -ensembler, idet en brugbar fuldstændig emneindeksering af de mange forskellige instrumentsammensætninger, der kan forekomme på et fonogram eller i en node, ofte vil blive meget omfattende. Et eksempel på et fuldstændigt emneordssystem udviklet til emneord på besætning kan ses i "Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger", kap. 5.1.a (se litteraturliste).


2.5.1. Emneord til antologier

Noder og især fonogrammer er - i modsætning til bøger - kun i mindre grad monografier, dvs. at en node eller et fonogram kun indeholder ét værk. Som regel indeholder noder eller fonogrammer flere værker, ofte af samme komponist, med samme udøver(e) eller for ens besætning. Der er dog også en del udgivelser uden nogen indbyrdes forbindelse eller sammenhæng mellem værkerne.

Det vil derfor være vanskeligt at undgå emneindeksering på det enkelte værks niveau i en eller anden grad, uden at indekseringen bliver intetsigende og uanvendelig. Modsat vil det være en meget ressourcekrævende opgave at indeksere alle musikfonogrammer og noder på værkniveau, med mindre emneordene kan linkes til de tilhørende værkdata (komponist, titel, decimalklassemærke) og samlet overføres (kopieres) fra en evt. hjælpepost/autoritetspost.

Søgemæssigt opstår der problemer i poster med mange musikværker, når søgningen ikke kan begrænses til at gå på de data, der vedrører det enkelte værk og evt. data vedrørende dokumentet som helhed uden støj fra andre værkdata i samme dokument.

DBC har valgt følgende praksis for de kontrollerede emneord, der beskriver musikken (genre, stilart, form, funktion, besætning, periodebetegnelser og stednavne):

Klassiske musikfonogrammer med værker af 1-3 komponister emneindekseres separat for hver komponist, dvs. op til 3 analytiske emneindekseringer pr. post. Er der flere værker af den enkelte komponist, indekseres de samlet (på fællesniveau) for hver komponist.
 

Eks. (fonogram)

Britten, Benjamin: Sonate for violoncel og klaver, C-dur, opus 65 /Rostropovitj/. - Decca 452895-2. - (2 180 071 6).

Indeholder også: Robert Schumann: Stücke im Vokston, opus 102. Claude Debussy: Sonate for violoncel og klaver, d-mol

Musikopstilling: Kammermusik

DK5: 78.434:4

Kontrollerede emneord (1. komponist):

Genre m.m.: neoklassik ; cellosonate ; kammermusik

Besætning: instrumental ; violoncel ; cello

Periodebetegnelse: 1960-1969

Stednavn: England

Kontrollerede emneord (2. komponist):

Genre m.m.: romantik ; kammermusik

Besætning: instrumental ; violoncel ; cello

Periodebetegnelse: 1840-1849

Stednavn: Tyskland

Kontrollerede emneord (3. komponist):

Genre m.m.: impressionisme ; cellosonate ; kammermusik

Besætning: instrumental ; violoncel ; cello

Periodebetegnelse: 1910-1919

Stednavn: Frankrig

Klassiske musikfonogrammer med værker af mere end 3 komponister emneindekseres på fællesniveau.
 

Eks. (fonogram)

Møldrup, Erling: The Danish classical guitar. - Kontrapunkt

32255. - (2 180 079 1).

Musikopstilling: Et instrument. Antologier

DK5: 78.4571

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; kammermusik

Besætning: instrumental ; guitar

Periodebetegnelse: 1800-1899 ; 1930-1939

Stednavn: Danmark

Ikke-klassiske musikfonogrammer emneindekseres på fællesniveau.
 

Eks. (fonogram)

Dansk festival rock. - CMC 6187-2. - (2 180 852 0).

Musikopstilling: Rock. Antologier

DK5: 78.7941

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rock

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Noder emneindekseres på fællesniveau.
 

Eks. (node)

Historische Tänze /Ved Karl Heinz Taubert/. - Schott, cop. 1988 - (2 182 176 4).

DK5: 78.531 ; 78.42

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: renæssance ; barok ; klassik ; dansemusik

Besætning: instrumental ; klaver

Periodebetegnelse: 1500-1599 ; 1600-1699 ; 1700-1799 ; 1800-1899

Stednavn: Europa

På fællesniveau kan der også gives emneord til enkelte værker, hvis emneordet er repræsentativt for mindst 20% af fonogrammets eller nodens samlede indhold. Emneord, der repræsenterer mindre end 20% af indholdet, kan undtagelsesvis medtages. Det kan være "unikke" emneord, f.eks. en genre, et instrument eller et land, som (stort set) ikke findes på andre indspilninger eller i andre noder.

Emner, der beskriver ydre karakteristika, f.eks. i forbindelse med udgivelsen (niveau, brugerkategori, publikationsform) angives på fællesniveau.


2.5.2. Antal emneord pr. dokument

Der er ingen bestemt grænse for antallet af emneord. Antallet bestemmes af dokumentets informationsmængde samt de indekseringsregler, der er fastsat i denne vejledning.


2.5.3. Supplerende søgeord

Der kan være behov for at udtrykke noget fra emneanalysen i søgeegnet form, som ikke - her og nu - kan tilpasses reglerne for kontrollerede emneord. I den situation kan anvendes såkaldte supplerende søgeord.

De supplerende søgeord anvendes af DBC på musikposterne især ved nye begreber: en ny genre, trend m.v., der enten går i sig selv eller med tiden bliver mere "veletableret" og dermed overgår til kontrolleret emneord.

Også mere kendte begreber kan indgå som supplerende søgeord, hvis indeksøren er usikker på f.eks. genre og ikke umiddelbart kan få den verificeret. Ved senere verifikation vil et supplerende søgeord overgå til kontrolleret emneord.
 

2.6. Semantiske relationer

Som allerede nævnt er DBCs musikemneord beregnet til postkoordinering og angiver ikke syntaktiske relationer.

Der er således ikke - som ved prækoordineret indeksering - mulighed for direkte at angive relationen, ligesom der heller ikke er nogen egentlig tesaurus, der kan vejlede brugeren i emnernes indbyrdes relationer. Emneordspostens brug- og se også-henvisninger kan i et vist omfang erstatte tesaurusen.

I de foreslåede indekseringsprincipper er der flere muligheder med hensyn til at udtrykke semantiske relationer mellem emneordene:

 1. Relationen udtrykkes ved emneordene i posten
 2. Relationen udtrykkes ved hjælp af en brug-henvisning (i emneordsposten)
 3. Relationen udtrykkes ved hjælp af en se også-henvisning (i emneordsposten)
 4. Relationen udtrykkes ikke

For at få overblik over hvornår og hvordan relationer angives, gennemgås de forskellige typer relationer. Den konkrete praksis vil blive omtalt senere.


2.6.1. Hierarkiske relationer

DBC forsøger at give emneord, som ligger på et "almindeligt brugbarheds-niveau" i forhold til dokumentets begreber og dets brugere, med et vist hensyn til de søgestrategier, man forestiller sig, brugerne vil anvende.

Som nævnt i afsnit 2.5 Indekseringsniveau indekseres principielt så specifikt som muligt. I mange tilfælde vil det dog - af søgemæssige årsager - være hensigtsmæssigt tillige at indeksere med en overordnet term.

Ved beslutning om, hvorvidt der skal gives et overbegreb som emneord, er der to modsat rettede behov at tage hensyn til:

1. Brugeren kender ikke alle, nogle få eller ingen eksempler inden for et begreb og vil derfor have glæde af, at overbegrebet angives i indekseringen. Det specifikke emneord skal medtages som kontrolleret emneord, men er alligevel for specifikt i forhold til nogle af de søgeargumenter, man i nogle tilfælde kan forvente vil blive brugt. I sådanne tilfælde gives også et overordnet ord.

f.eks.

doom metal ; heavy metal

shakuhachi ; fløjte

2. Brugeren ønsker at finde musikmaterialer, der indeholder "ren" heavy metal, ikke specielle undergenrer (som f.eks. doom metal).

Disse to behov kan ikke tilgodeses lige godt samtidigt!

Indeksøren må skønne, hvorvidt det er mest relevant at tilgodese behov 1 eller behov 2 i indekseringen af det konkrete dokument.

Hierarkiske relationer udtrykkes normalt heller ikke ved hjælp af henvisninger i emneordsposten. Men igen her kan der være undtagelser, f.eks. hvor man må opgive at sondre mellem et underordnet og overordnet begreb.


2.6.2. Ekvivalens-relationer

Ekvivalens-relationer (synonym-relationer) udtrykkes normalt ikke i den enkelte bibliografiske post, men kun i emneordsposten 2 .

De ægte synonymer, f.eks. violoncel og cello, behandles typisk ved brug-henvisninger. De nærmere regler herfor er beskrevet i afsnit 3.4.2 Synonymer/nærsynonymer.

Nærsynonymer er nærtliggende ord, som ofte behandles som synonymer, selvom der er nuanceforskelle, f.eks. accordeon og harmonika. De vil nogle gange være behandlet som ægte synonymer - andre gange vil der være en se også-henvisning.

Eksempler på synonym- og nærsynonymrelationer kan ses i kapitel 4.


2.6.3. Associative relationer

Associative relationer, også kaldet sideordnede eller idéassociative relationer, udtrykkes kun i begrænset omfang i den enkelte bibliografiske post. Hovedreglen er, at der i indekseringen kun medtages associative relationer, når der er dækning for begge begreber i dokumentet.

Ellers kan associative relationer angives som se også-henvisninger i emneordsposterne.

 1. DBC's musikemneordsbase er endnu under opbygning, og det er målet, at bibliotekerne skal have adgang til basen som en del af DanBib. Indtil da kan emneordskontrol foretages ved opslag i DanBib (i musikposter fra DBC).

2. DBC's musikemneordsbase med emneordsposter er endnu under opbygning. Indtil den er fuldt etableret, vil henvisninger mellem synonymer blive erstattet med mange synonymemneord i de enkelte bibliografiske musikposter.

 

3. Udformning af emneord

3. Udformning af emneord crp ons, 24/02 2016 - 10:14

Så vidt, det har været muligt, er reglerne suppleret med musikemneordseksempler. Hvor dette ikke har været muligt, er eksemplerne enten hentet fra den bibliografiske registrering af musikposter eller lånt fra indekseringsvejledningen for faglitteratur.


3.1. Ordtyper

Som emneord anvendes almindeligvis enkeltord, ikke emneordsstrenge. Dvs. der gives ikke prækoordinerede emneord, f.eks. Danmark, rock, bortset fra faste udtryk og sammensætninger som. f.eks. heavy metal.
 

3.1.1. Substantiver

Til at beskrive et emnes indhold bruges fortrinsvis substantiver (navneord), der enten kan være fællesnavne eller egennavne.

Fællesnavne er ord, der betegner en gruppe, et fænomen, et begreb

f.eks.

børn, tango, jazz.


Egennavne er navne, der betegner bestemte personer, steder, institutioner, osv.

f.eks.

Alban Berg, The Beatles, Fanø.


Vedr. regler for navneformskontrol henvises til afsnit 5.1.


3.1.2. Verber

Som emneord bruges også verber (udsagnsord) i substantiveret form, verbalsubstantiver.

f.eks.

improvisation

(af: at improvisere)

recitation

(af: at recitere)

sammenspil

(af: at spille sammen)


3.1.3. Adjektiver

Adjektiver (tillægsord) bør som hovedregel ikke anvendes som emneord alene, hvorimod de sagtens kan indgå i et sammensat emneord oftest i ordforbindelser sammen med et substantiv

f.eks.

historiske optagelser

symfonisk digt


Adjektiver vedrørende geografisk oprindelse, f.eks. fransk rock, se afsnit 5.1.3.2 Stednavne som emneord.


3.1.4. Adverbier

Adverbier (biord) forekommer kun sjældent som emneord og da som regel som led i en emneordsfrase eller faste udtryk.


3.1.5. Sammensatte ord (komposita)

Sammensatte ord bruges som emneord:

1. Når begrebet/genstanden ikke kan udtrykkes uden det sammen­satte ord

f.eks.

folkevise

glitterrock

hammerklaver


2. Når termen har en bestemt veldefineret betydning

f.eks.

cellokoncert

strygekvartet

harpeskoler


3. Når de to termer adskilt giver en anden mening end det sammensatte ord

f.eks.

arbejdersange

kammermusik

nytårskoncerter


Normalt bruges kun to-ledede sammensatte ord som emneord, men der er mange undtagelser

f.eks.

messingblæserensemble

gymnastiklandsstævne

hitlistemusik


Som hovedregel gælder, at de sammensatte ord gives i direkte for­mulering, dvs. som ordene bruges i dagligt sprog, og at ordene ikke opsplittes i de enkelte bestanddele. Men når de sammensatte ord betegner en handling eller proces, overvejes at give såvel det sammensatte ord som ordets be­standdele.


3.1.6. Faste udtryk


Der findes en del faste udtryk (fraser), som indgår som emneord, fordi disse begreber ofte er umulige at udtrykke i enkelt termer.

f.eks.

rock `n' roll

music & poetry


3.1.7. Genitivudtryk

Genitivudtryk undgås så vidt muligt. Men der findes faste udtryk, hvor det er den mest præcise måde at udtrykke emnet på.


3.2. Morfologisk kontrol

Morfologisk kontrol vil sige at bestemme, hvilken grammatisk bøjningsform substantivet skal have.


3.2.1. Ental/flertal

Hovedreglen er: Om et emneord anføres i ental eller flertal afhænger af, om det er tælleligt eller ikke-tælleligt.

Reglen anvendes, når f.eks et faglitterært værk omhandler et emne, der kan tælles (bananer, motorcykler) eller behandler et tema eller et begreb, der ikke kan tælles (handelspolitik, trafik).

Musik har ikke nogen emnemæssig handling. Den anslår blot ved hjælp af instrumenter, harmonier, tempo og dynamik nogle stemninger. Resten er op til lytterens tolkning.

De emneord, vi bruger til at beskrive musikken med, er således i egentlig forstand ikke emneord men snarere en række karakteristika eller egenskaber ved musikværket. Det betyder, at vi i langt højere grad end med de litterære emneord opfatter musikemneordene som begreber og ikke genstande. En bog eller en artikel kan handle om begrebet "opera" eller beskrive handlingen i en række operaer. Et musikværk er en opera, eller en symfoni eller en klaversonate - som form og begreb! Musikemneordene vil derfor ofte være anført i ental

f.eks.

tango

opera

trompet

strygekvartet


Undtaget fra denne regel er sange der altid sættes i flertal, også som sammensat ord

f.eks.

børnesange

(ikke børnesang)

arbejdersange

(ikke arbejdersang)


Emneord, der ikke direkte beskriver musikken, men istedet beskriver dokument, publikationsform eller i det hele taget udgivelsen som helhed, anføres som regel i flertal,

f.eks.

undervisningsmaterialer

historiske optagelser

soundtracks


3.2.2. Bestemt/ubestemt

Almindeligvis anføres substantivet/emneordet i ubestemt form

f.eks.

sange

symfoni

barok


Bestemt form anvendes ved genstande og begreber, som der kun findes én af

f.eks.

jorden

månen (jordens måne)


eller ved fænomener, som fra en dansk synsvinkel er veldefineret

f.eks.

besættelsestiden

middelalderen

guldalderen

folkeskolen


3.3. Retskrivningskontrol

Indekseringstermer skal som hovedregel følge gældende retskrivningsregler, som de er beskrevet i "Retskrivningsordbogen", udgivet af Dansk Sprognævn. Der suppleres med andre typer ordbøger: "Nudansk Ordbog", "Fremmedordbogen", "Nye ord i dansk", m.m.


3.3.1. Stavning

Hvor der er valgfrihed mellem to eller flere stavemåder, skal den mest anvendte form vælges og der henvises evt. fra de andre former,

f.eks.

polonaise (ikke polonæse)


Fritekstsøgninger kan undertiden give indeksøren et indtryk af, hvad der er den mest anvendte form. Denne slags søgninger kan dog kun være vejledende og er ikke autoritative med hensyn til valg af stavemåde.


3.3.2. Store eller små bogstaver

Brugen af store og små bogstaver er uden reel betydning i søgeprocessen, men giver ofte anledning til overvejelser i indekseringsprocessen.

<="" p="">

f.eks.

kammermusik


Undtaget er egennavne, der skrives med store bogstaver. Ved egennavne, der består af flere ord, skrives det første og de næstfølgende betydende ord med stort begyndelsesbogstav, hvorimod mindre betydende ord (bindeord, forholdsord) skrives med småt,

f.eks.

The Beatles

Gøg og Gokke

Vesterbro


Hvor der ifølge "Retskrivningsordbogen" er valgfrihed mellem store og små bogstaver, foretrækkes små.


3.3.3. Tegnsætning

3.3.3.1. Bindestreger

Anvendelse af bindestreg i emneord forekommer i en del tilfælde. Ofte vil de optræde i udenlandske ord, nye ord og mærkelige sammensætninger. Efterhånden som de indgår i det danske sprog, fjernes bindestregen ofte. Eks. udviklingslande - u-lande - ulande eller elektriske biler - el-biler - elbiler.

Bindestreger anvendes ikke med henblik på at tydeliggøre betydningen af et ord. Hvis udtrykket forudsættes bekendt for den relevante bruger, skrives ikke bindestreg.

Søgemæssigt fungerer bindestregen som et mellemrum, dvs. anvendes bindestreg laver man reelt to emneord. Bindestreger bruges derfor i begrænset omfang.

Bindestreger bruges i følgende tilfælde:

1. I sammensætninger med forkortelser

f.eks.

tv-musik


2. I sammensætninger med taltegn eller symboler

f.eks.

12-strenget guitar


3. I sammensætninger med bogstaver

f.eks.

h-mol


4. I sammensætninger hvor et fælles led er udeladt

f.eks.

tekst- og kommentarhæfte


Hvis det er muligt opløses udtrykket dog i dets enkelte dele, f.eks. teksthæfte og kommentarhæfte.


5. I sammensætninger med sideordnede led (se også afsnit 3.3.3.3 (skråstreger))

f.eks.

Lolland-Falster


6. I sammensætninger med udenlandske udtryk

f.eks.

music-hall


7. I gruppesammensætninger

Gruppesammensætninger er sammensætninger, hvor førsteled består af mere end ét ord

f.eks.

a cappella-kor


Hovedregelen er, at der kun sættes bindestreg mellem næstsidste og sidste ord. Der findes dog en del undtagelser, især ved faste udtryk.


8. I sammensætninger med usædvanlige ord- og bogstavskombi­nationer

f.eks.

Turangalila-symfoni


9. I sammensætninger med betydningen fra-til

f.eks.

Helsingør-Helsingborg Overfarten


3.3.3.2. Forkortelsespunktum

Forkortelsespunktum bruges ved navne som emneord

f.eks.

M.C. Hammer

Bach, P. D. Q.


Når et ord eller et navn er blevet et akronym (initialord) anvendes ikke forkortelsespunktum

f.eks.

tv-musik

USA


3.3.3.3. Tegnsætning i øvrigt

Tegnsætning følger retskrivningsreglerne.


Apostroffer bruges ikke til at tydeliggøre emneord, men kan bruges ved tal som emneord

f.eks.

13'ere


Skråstreger bruges ved genrer, hvor betegnelsen er en kombination af 2 (eller flere) eksisterende genrer

f.eks.

jazz/klassisk


Desuden bruges skråstreger i visse forkortelser og mest i korporationsnavne, men optræder også hyppigt i varemærker m.m.

f.eks.

EMI-Medley A/S3.4. Semantisk kontrol

Semantisk kontrol af emneord vil sige at kontrollere emneord for deres betydningsmæssige indhold og indbyrdes relationer. F.eks. valg mellem fremmedord og danske termer og valg mellem synonymer.


3.4.1. Fremmedord. Latinske betegnelser

Fremmedord er ord, der kommer fra andre sprog, som endnu ikke lydmæssigt har tilpasset sig det øvrige sprog, og som derfor stadig føles fremmede

f.eks.

new age

hip hop

agnus Dei


Såfremt der findes dækkende danske ord, foretrækkes disse frem for fremmedord eller latinske betegnelser.

Der kan laves henvisning fra den ikke foretrukne form

f.eks.

messe (ikke missa)


Hvis der ikke findes tilsvarende danske ord indekseres med fremmedordet

f.eks.

ambient

soul


Hvis et fremmedord eller en latinsk betegnelse har vundet hævd frem for den danske, vælges den

f.eks.

heavy rock (foretrækkes frem for betonrock)


3.4.2. Synonymer/nærsynonymer

Som synonymer betragtes i denne sammenhæng ord med samme eller omtrent samme betydning, hvor valg af en foretrukken form er hensigtsmæssig.

Når et begreb og dets evt. synonymer/nærsynonymer er bestemt, vælges den foretrukne form ud fra flg. kriterier:

 1. Hvilket ord blandt synonymerne er mest etableret i daglig sprogbrug?
 2. Hvilket ord er det mest neutrale for det samme begreb?
 3. Er nogle af ordene mere specifikke end andre?
 4. Der laves ofte henvisning fra det ikke anvendte.


3.4.3. Homonymer

Ord som er stavet ens, men har forskellige betydninger, kan give problemer. Disse betydningsforskelle kan forklares ved en kvalifikator, dvs. en præciserende tilføjelse i parentes.

f.eks.

messe (musikform)


I praksis gives tilføjelsen kun til den betydning af ordet, der vurderes som den mest specielle, messe anvendes således som musikemneord uden kvalifikator!


3.4.4. Antonymer

Antonymer er ord med modsat betydning. Undertiden kan det være relevant at behandle dem som synonymer, dvs. vælge den ene form med henvisning fra den anden. Andre gange behandles de som beslægtede begreber med se også-henvisninger begge veje.


3.4.5. Akronymer (initialord)

Akronymer er ord, der er dannet af begyndelsesbogsta­verne i flere ord. Der indekseres med akronymer, der har vundet hævd i sproget

f.eks.

USA (for United States of America)


3.4.6. Andre forkortelser

Almindeligvis skal forkortelser opløses, bl.a. for at undgå sammenfald i bogstavskombi­nationer. Hvis den fuldstændige form sjældent eller aldrig bruges, indekseres med forkortelsen

f.eks.

tv-musik (for television-musik)

 

4. Henvisninger

4. Henvisninger crp ons, 24/02 2016 - 10:32

Da der endnu ikke i praksis er arbejdet med henvisninger i musikposterne, bygger dette kapitel udelukkende på de erfaringer, der er gjort med de faglitterære emneord og deres indbyrdes relationer. Eksemplerne er således også hentet fra de faglitterære emneord. Henvisninger er en del af kontrollen i emneordssystemet. Kontrollens sigte er dels at lave en (om end begrænset) semantisk kontrol af de anvendte indekseringstermer, dels at lede brugeren hen til det eller de emneord, der bliver foretrukket frem for andre (synonymkontrol).

I forbindelse med gennemgangen af de forskellige emneordskontroller, er der i de foregående kapitler givet en række eksempler på DBC's anvendelse af brug- og se også-henvisninger. I dette kapitel gives en samlet oversigt over DBC's regler for brug af henvisninger.

En præcis, betydningsmæssig kontrol af alle anvendte indekseringstermer, dvs. lave brug- og se også-henvisninger, gør indekseringsprocessen mere arbejdskrævende, mens man ved at lade ordene beholde deres egenbetydning gør søgeprocessen mere arbejdskrævende.

Det skal bemærkes, at DBC ikke lægger emneordshenvisninger ind i de bibliografiske poster men i stedet i DBC's emneordsposter
(DBC's musikemneordsbase er endnu under opbygning, og det er målet, at bibliotekerne skal have adgang til basen som en del af DanBib. Indtil da kan emneordskontrol foretages ved opslag i DanBib (i musikposter fra DBC).


4.1. Brug-henvisninger (se-henvisninger)
 

Brug-henvisninger anvendes i følgende tilfælde:

1. Ved stavevarianter (stavemåden i Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog følges. Ved valgfrihed vælges den oftest fortrukne form). Se afsnit 3.3.1.

f.eks.

jogurt brug yoghurt


2. Når akronymer er valgt som indekseringsterm, gives der henvisning fra den fuldt udskrevne form. Se afsnit 3.4.5.

f.eks.

United States of America brug USA


3. Mellem fremmedord/latinske betegnelser og det danske ord. Se afsnit 3.4.1.

f.eks.

cancer brug kræft


4. Hvis en form for forkortelse undtagelsesvis er valgt som indekseringsterm, fordi den fuldstændige form sjældent eller aldrig bruges, gives henvisning fra den fuldstændige form. Se afsnit 3.4.6.

f.eks.

television-musik brug tv-musik


5. Ved synonymer. Se afsnit 2.6.2 og 3.4.2.

f.eks.

gamle brug ældre


6. Ved sammenføring af nærsynonymer, hvor man har opgivet at opretholde en skelnen mellem begreberne. Se afsnit 2.6.2 og 3.4.2.

f.eks.

sygehuse brug hospitaler


7. Ved hierarkiske relationer. Dette er en type henvisninger, der normalt ikke bruges, men der er undtagelser, hvor man har valgt ikke at sondre mellem et underordnet og et overordnet begreb. Se afsnit 2.6.1.

f.eks.

cocktails brug drinks


8. Ved navneformer. Henvisninger til person- og korporationsnavne udformes efter reglerne i katalogiseringsreglerne.


4.2. Se også-henvisninger

Se også-henvisninger bruges restriktivt. De gives ikke hierarkisk, men bruges mellem ligestillede ord og henviser altid begge veje.

f.eks.

opdagelsesrejser se også ekspeditioner

ekspeditioner se også opdagelsesrejser


De kan bruges:

1. Mellem beslægtede emner. Se afsnit 2.6.3.

f.eks.

beskæftigelsespolitik se også arbejdsløshedspolitik

arbejdsløshedspolitik se også beskæftigelsespolitik


2. Mellem nærsynonymer. Se afsnit 2.6.2.

f.eks.

naturhelbredelse se også alternativ behandling

alternativ behandling se også naturhelbredelse

 

3. Hvor terminologien på et område er skiftet. Se afsnit 3.4.2.

f.eks.

børnehjemsbørn se også institutionsbørn

institutionsbørn se også børnehjemsbørn


4. Ved korporationers navneskift. Se afsnit 5.1.2.1.

f.eks.

Disneyland after Dark se også D.A.D.

D.A.D. se også Disneyland after Dark


5. Ved landes og byers navneskift, der ofte signalerer en politisk ændring, eller hvor landenavnene ikke dækker to helt identiske regioner. Se afsnit 5.1.3.1.

f.eks.

Leningrad se også Skt. Petersborg

Skt. Petersborg se også Leningrad


 

 

5. Indekseringspraksis

5. Indekseringspraksis crp man, 29/02 2016 - 08:34


5.1. Navne

 

5.1.1. Personnavne

 

5.1.1.1. Valg af navneformer

Personnavne som emneord gives som hovedregel i den almindelige vedtagne navneform, som også anvendes ved katalogisering.

Findes navnet på personen i forvejen som kontrolleret navneform i en DBC-post, kan det uden videre kopieres. Hvis navnet ikke findes i kontrolleret form, udformes det i overensstemmelse med de regler, som Katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 2 foreskriver.

 

5.1.1.2. Personnavne anvendt som emneord

Ved musikudgivelser bruges navne på personer som emneord især ved

1. "Boksudgivelser" eller "serieudgivelser" med hele eller en omfattende del (f.eks fra en bestemt periode eller udgivet på et bestemt plademærke) af en udøvers eller komponists produktion vedlagt oplysninger (omslag, bilag, hæfte o.l.) om biografi, diskografi m.m.

 

Eks. (fonogram)

Thompson, Richard: Watching the dark : the history of Richard Thompson. - Hannibal HNCD 5303. - (2 117 396 7).

Musikopstilling: Rock

DK5: 78.794:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: folk ; rock

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989

Stednavn: England

Personnavn: Thompson, Richard

 

  2. Konceptudgivelser m.m., hvor en person udgør et tema for udgivelsen, hvor personen er fremhævet og omslag eller bilag indeholder flere/andre biografiske oplysninger end man normalt forventer at finde i et (musik)leksikon.

    Udgivelser tilegnet én eller flere personer ("dedicated to ...") samt jubilæums- og hyldestudgivelser ("a tribute to ...") m.v. se afsnit ( 5.7.2.1), som ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil normalt ikke få emneord på de pågældende personnavne.

    Personnavne, som af anden grund indgår som hovedordnings- eller biordningselement i posten (udøvere, komponister, tekstforfattere), kan uafhængigt heraf også anvendes som emneord.

     

    5.1.2. Korporationsnavne

     

    5.1.2.1. Valg af navneformer

    For korporationsnavne gælder tilsvarende personnavne, at man som hovedregel bruger den almindelige vedtagne navneform, som også anvendes ved katalogisering.

    Som det er tilfældet ved personnavne, kan den vedtagne form af korporationsnavnet - med tilhørende henvisninger - ofte findes i en DBC-post og derfor let kopieres.

    Regler for udformning af korporationers navneformer følger iøvrigt de regler, der er beskrevet i Katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 3.

    I visse tilfælde kan katalogiseringens vedtagne navneform være uhensigtsmæssig til emnesøgningsformål. Indeksøren kan i sådanne tilfælde foretrække en alternativ navneform som emneord.

     

    5.1.2.2. Korporationsnavne anvendt som emneord

    Navne på korporationer, f.eks. musikergrupper, institutioner, arrangementer mv. kan anvendes som emneord, når emneanalysen siger, at det er udgivelsens emne.

    Ved musikudgivelser bruges korporationsnavne som emneord især ved

    1. "Boksudgivelser" eller "serieudgivelser" med hele eller en omfattende del (f.eks fra en bestemt periode eller udgivet på et bestemt plademærke) af en musikergruppes produktion vedlagt hæfte med biografi, diskografi m.m.
     

    Eks. (fonogram)
     

    Gregoriana Denmark. - Classico CLASSCD 131. - (2 155 585 1).

    Note:Messer fra "Ordinale Sancti Kanuti Ducis et Martyris" (Knud Lavards helgenkåring) som de formodes at have lydt i Skt.Bendts Kirke, Ringsted 7. januar 1170 og 25. juni 1170 samt sekvenser fra "Liber daticus Lundensis"

    Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

    DK5: 78.681

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: middelalderen ; kirkemusik ; messe ; gregoriansk sang ; helgenkåring

    Besætning: vokal

    Periodebetegnelse: 1100-1199

    Stednavn: Danmark

    Personnavn: Knud Lavard

     

    Eks. (fonogram)

    Winds and voices at the court of King Christian III. - Dacapo :Marco Polo 8.224029. - (2 115 187 4).

    Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

    DK5: 78.6521

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: renæssance ; taffelmusik

    Besætning: vokal ; kor ; kammerkor ; instrumental ; messingblæserensemble

    Periodebetegnelse: 1530-1539 ; 1540-1549 ; 1550-1559

    Stednavn: Danmark

    Personnavn: Christian III, konge af Danmark
     

    Eks. (fonogram)

    The Beatles: Anthology 2. - Apple 8344482. -
    (2 120 277 0).

    Musikopstilling: Rock

    DK5: 78.794:5

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: rock

    Besætning: vokal

    Periodebetegnelse: 1960-1969

    Stednavn: England

    Korporationsnavn: The Beatles    2. Udgivelser, hvor en institution eller et arrangement (festival, idrætskonkurrence o.l.) er fremhævet og ofte udgør et formål med udgivelsen eller koncerten bag udgivelsen.
     

    Eks. (fonogram)

    Laumann, Holger: En stjerne fødes. - DGI MTB 16. - (2 128 304 5).

    Musikopstilling: Dansk underholdning

    DK5: 78.797:6

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: pop ; jazz

    Besætning: instrumental ; saxofon

    Periodebetegnelse: 1990-1999

    Stednavn: Danmark

    Korporationsnavn: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

    Formbetegnelse: landsstævner ; gymnastiklandsstævner

     

    Udgivelser tilegnet en korporation ("dedicated to ...") samt jubilæums- og hyldestudgivelser ("a tribute to ...") m.v. som ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil normalt ikke få emneord på det pågældende korporationsnavn. Se afsnit 5.7.2.1.

    Korporationsnavne, som af anden grund indgår som hovedordnings- eller biordningselement i posten, kan uafhængigt heraf anvendes som emneord.

     

    5.1.3. Stednavne

     

    5.1.3.1. Valg af navneformer

    Standardværkerne for danske stednavne er: Fortegnelse over stednavne i amterne vest for Lillebælt. - Kbh. : Stednavneudvalget, 1985, og: Fortegnelse over stednavne i amterne øst for Lillebælt. - Kbh. : Stednavneudvalget, 1978.

    Disse værker suppleres af:

    Kommunal håndbogen. - Kbh. : Moestrup, 1985- .

    Endvidere kan værket: Danmark / J.P. Trap. - Kbh. : Gad, 1953-1972, anvendes, især når der er tale om ældre, geografiske navne.

    Hvis navnet eksisterer flere steder i Danmark, tilføjes en forklarende parentes (se Katalogiseringsreglernes del 1, § 73)

     

    f.eks.

     

    Als

     

     

    Als (Nordjyllands Amt)

     

     

    Standardværket for udenlandske landenavne er den til enhver tid nyeste udgave af: DS/EN 23166 : Koder for landenavne.

    Dette gælder også for "historiske" landenavne, f.eks bruges Østrig eller/og Ungarn i stedet for Østrig-Ungarn og Rusland m.fl. i stedet for Sovjetunionen. Det historiske landenavn kan - hvis det skønnes relevant - angives som supplerende søgeord.

    Ved lokaliteter i andre lande gælder, at den danske form anvendes, såfremt den eksisterer. Der laves henvisninger fra ikke anvendte former.
     

    f.eks.

     

    Rhinen (foretrækkes for Rhein)

     

    Ellers anvendes det pågældende lands egen betegnelse for lokaliteten. Gyldendals atlas og dets originale forlæg angiver geografiske navne i de officielle nationale former. Der laves henvisninger fra forskellig stavemåde.

     

    5.1.3.2. Stednavne som emneord

    Når der tales om stednavne som emneord relateret til musik, menes ofte stednavne, der knytter sig til musikkens oprindelse. Det kan være en direkte oprindelse, som ved folkemusikken, eller en mere indirekte oprindelse i form af komponistens eller udøverens nationalitet.

    Landenavne og andre stednavne kan bruges enten direkte eller i adjektivisk form, dvs. enten Sverige eller svensk .....

     

    5.1.3.2.1. Stednavne i direkte form

    Som nævnt i afsnit 2.4.2 er emneordene beregnet til postkoordineret emnesøgning, og stednavne vil derfor næsten altid skulle angives i direkte form (se dog afsnit 5.1.3.2.2).

    Stednavne i direkte form bruges som emneord i følgende tilfælde:

    Hvis musikken knytter sig til et geografisk afgrænset område (f.eks. land, region eller by).
     

    Eks. (fonogram)

    Lemper, Ute: Berlin cabaret songs. - Decca 452601-2. - (2 154 944 4).

    Musikopstilling: Underholdning

    DK5: 78.81:6

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: cabaret

    Besætning: vokal

    Periodebetegnelse: 1920-1929 ; 1930-1939 ; 1990-1999

    Stednavn: Berlin ; Tyskland

     

    Eks. (fonogram)

    Traditionel musik fra Læsø. - Kragen : Folkemusikhusringen DFS 5/FMHR 9501. - (2 127 344 9).

    Musikopstilling: Folkemusik. Danmark

    DK5: 78.76

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: folkedans ; folkemusik ; vals ; polka

    Besætning: instrumental ; violin

    Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1980-1989

    Stednavn: Læsø ; Danmark

     

    Hvis komponistens nationalitet er defineret (ved noder og klassiske fonogrammer).
     

    Eks. (fonogram)

    Mozart, Wolfgang Amadeus: Cosi fan tutte /Rattle/. - EMI Classics 5561702. - (2 154 127 3).

    Musikopstilling: Operaer

    DK5: 78.81:2

    Kontrollerede emneord:

    Genre m.m.: wienerklassik ; klassik ; opera

    Besætning: vokal

    Periodebetegnelse: 1790-1799

    Stednavn: Østrig

     

     Hvis den primære udøvers nationalitet er defineret (ved ikke-klassiske fonogrammer).
      

     Eks. (fonogram)

     Sakamoto, Riuichi: 1996. - Milan 37242-2. - (2 137 295 1).

     Musikopstilling: Underholdning

     DK5: 78.797:829

     Kontrollerede emneord:

     Genre m.m.: filmmusik

     Besætning: instrumental ; klaver

     Periodebetegnelse: 1990-1999

     Stednavn: Japan
      

      Komponister eller udøvere, som er født i ét land og har haft deres væsentligste virke i et andet, kan få emneord på begge lande.
       

      Eks. (fonogram)

      Buxtehude, Diderik: Sonate for 2 violiner, viola da gamba og cembalo, C-dur, BuxWV 266 /Holloway/. - Dacapo : Marco Polo 8.224005. - (2 900 691 1).

      Musikopstilling: Kammermusik

      DK5: 78.424:4

      Kontrollerede emneord:

      Genre m.m.: barok ; kammermusik

      Besætning: instrumental

      Periodebetegnelse: 1600-1699

      Stednavn: Danmark ; Tyskland

       

       Iøvrigt gælder:

       Når navnet på en region, ø, delstat, stat eller by anvendes som emneord, gives der også emneord på det land eller forbundsstat, hvori regionen eller byen ligger.
        

       Eks. (fonogram)

       Braz, Dan Ar: Les iles de la memoire. - Keltia Musique KMCD 32. - (2 126 622 1).

       Musikopstilling: Folkemusik. Frankrig

       DK5: 78.72

       Kontrollerede emneord:

       Genre m.m.: folkemusik ; keltisk musik

       Besætning: instrumental

       Periodebetegnelse: 1990-1999

       Stednavn: Bretagne ; Frankrig

        

        Når et eller flere landenavne anvendes som emneord, gives der normalt ikke emneord på den verdensdel, landet ligger i.
         

        Eks. (fonogram)

        Naze: Ax Kurdistan. - Naze & Newroz Botani. -
        (2 136 890 3).

        Musikopstilling: Folkemusik. Irak

        DK5: 78.78215

        Kontrollerede emneord:

        Genre m.m.: folkemusik

        Besætning: vokal

        Periodebetegnelse: 1990-1999

        Stednavn: Georgien ; Kurdistan

         

         Undtaget herfra er afrikanske lande syd for Sahara (sub-Saharan black Africa, se Ronnie Graham: Stern's guide to contemporary African music), hvor der også gives Afrika som emneord.
          

         Eks. (fonogram)

         Dibango, Manu: African soul. - Mercury 534766-2. - (2 176 208 3).

         Musikopstilling: Rock

         DK5: 78.794:5

         Kontrollerede emneord:

         Genre m.m.: soul ; makossa

         Besætning: instrumental ; saxofon

         Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1990-1999

         Stednavn: Cameroun ; Afrika

          

         De nordafrikanske lande (Maghreb), hvis musiktradition i højere grad er knyttet til Mellemøsten end det øvrige Afrika, kan - i lighed med øvrige lande i Mellemøsten - efter skøn tildeles emneord på: arabisk musik (se afsnit 5.1.3.2.2 Stednavne i adjektivisk form).

         Hvis værkerne er fra mere end 3 lande, og de enkelte lande er repræsenteret med mindre end 20% af det samlede indhold, gives normalt ikke emneord på enkeltlande (med mindre særlige forhold gør sig gældende, se afsnit 2.5.1 Emneord til antologier, og afsnit 2.5.3 Supplerende søgeord). Istedet kan der gives emneord på verdensdel.

          

         Eks. (node)

         Buenos dias amigos /Ved Hans-Günter Heumann/. - Schott, cop. 1997. - (2 179 703 0).

         DK5: 78.797:74 ; 78.797:87 ; 78.531

         Kontrollerede emneord:

         Genre m.m.: vise ; latin

         Besætning: instrumental ; klaver

         Stednavn: Spanien ; Sydamerika
          

          Danmark som emneord bruges parallelt med andre landenavne.

          En musikoptagelse eller node, der indekseres alene med navnet på et land, vil let "forsvinde" i mængden, så, hvis det er muligt, skal der gives andre emneord til kombination.

           

          5.1.3.2.2. Stednavne i adjektivisk form

          Selvom stednavne i direkte form vil være at foretrække, er der dog visse tilfælde, hvor man skal vælge at gengive et stednavn i adjektivisk form. Det vil således være tilfældet:

           

          1. I faste ordforbindelser, f.eks. engelsk vals og latinamerikansk dans.

            

          2. Hvor musikken på tværs af landegrænser udgår fra en samlet kultur og fælles musiktradition, som ved f.eks. arabisk musik. Her er det kulturbegrebet - og ikke stednavnet - der er det centrale, jf. keltisk musik, jødisk musik m.fl.

            

          Eks. (fonogram)

          Taha, Rachid: Ole, ole. - Barclay 529481-2. - (2 155 402 2).

          Musikopstilling: Rock

          DK5: 78.794:5

          Kontrollerede emneord:

          Genre m.m.: rai ; arabisk musik ; verdensmusik

          Besætning: vokal

          Periodebetegnelse: 1990-1999

          Stednavn: Algeriet

           

           Stednavne i adjektivisk form og stednavne i direkte form gives uafhængigt af hinanden.

            

           5.2. Titler som emneord

           På fonogrammer og noder anvendes titler sjældent som emneord.

           Til musikudgivelser, der tematisk "omhandler" og fokuserer på bestemte værker (en bog, et digt, en film, en ballet, en opera, et skuespil, et musikværk m.m.), kan der gives emneord på værkets titel, f.eks. Bibelen.

           Der gives ikke emneord på titler til værker, hvor musikken er en integreret del af værket, f.eks. ved filmsoundtracks, operaer, balletter m.m.

            

           5.2.1. Udformning af titel som emneord

           Ved valg mellem dansk og udenlandsk titel vælges den danske. Hvis der ikke findes en dansk titel vælges den udenlandske.

           Hvis den udenlandske titel er mere kendt end den danske, anvendes den udenlandske.

           Hvis det skønnes relevant kan der laves brug-henvisning eller se også-henvisninger fra den ene form til den anden.

           Titler som emneord gengives i den form, de har i DanBib. Hvor der ved den deskriptive katalogisering anvendes uniforme titler, tilstræbes det, at man vælger disse. Der er dog undtagelser, hvor den uniforme titel er uhensigtsmæssig i søgning, især ved konventionelle titler.

            

           Eks. (fonogram)

           Skovbye, Kim: There and back again. - Fønix Musik FMFCD 1118. -

           (2 194 895 0).

           Musikopstilling: Dansk underholdning

           DK5: 78.797:6

           Kontrollerede emneord:

           Genre m.m.: new age

           Besætning: harpe ; keltisk harpe ; instrumental

           Periodebetegnelse: 1990-1999

           Stednavn: Danmark

           Personnavn: Tolkien, J. R. R.

           Titel: Hobbitten

            

            Hvis en titel optræder i forskellige genrer, f.eks. som skuespil, roman eller film, kan den få tilføjet en specificerende parentes.

             

            5.3. Periodebetegnelser

            Når der tales om tidsbetegnelser relateret til musik, menes ofte tidsbetegnelser, der knytter sig til musikkens oprindelse. Det kan være et kompositionsår, et indspilningsår eller et udgivelsesår.

            Disse medtages i indekseringen efter følgende princip:

             

            Noder og klassiske musikfonogrammer: kompositionsår.

            Ikke-klassiske musikfonogrammer: indspilningsår.

            Copyrightår, publiceringsår og udgivelsesår medtages ikke i indekseringen, men kan være vejledende ved dateringen.

             

            5.3.1. Udformning af periodebetegnelser

             

            Perioder betegnes primært med arabertal:

             

            Århundreder betegnes således:

            1100-1199

             

            ikke det 12. århundrede

             

            1200-1299

             

            ikke 1200-tallet

             

             

            Årtier betegnes således:

            1510-1519

             

            1990-1999

             

            ikke 1990'erne

             

             

            Tidsperioder før Kristi fødsel angives:

            299-200

             

            2999-2000

             

             

             

            Tidsperioderne omkring Kristi fødsel angives:

            9-1

             

            1-99

             

             

            Nutiden angives med det aktuelle årti:

            1990-1999

             

            2000-2009

             

             

            Der laves brug-henvisninger fra de ikke anvendte former. f.eks.

            det 19. århundrede brug 1800-1899

             

             

            Når musikken dækker flere end 3-5 århundreder, bruges årtusindet som periodeangivelse. Når musikken dækker flere end 3-5 årtier, gives århundredet som periode, men altså ikke de pågældende tiår.

             

            Dette er den generelle regel, men der er eksempler på, at der er givet flere årtier, f.eks til musik, der knytter sig til 2-3 årtier på hver sin side af et århundredeskifte eller til musik fra 1. halvdel af 1900-tallet. Jo tættere vi er på vor egen tid, jo større behov er der for at specificere.

             

            Der kan bruges enkelte verbale tidsperioder, f.eks. vikingetiden, middelalderen, guldalderen, men hvis det er muligt, udtrykkes perioden også i tal.

             

            En musikoptagelse eller node, der indekseres alene med en eller flere tidsperioder, vil let "forsvinde" i mængden, så, hvis det er muligt, skal der gives andre emneord til kombination.

             

            Eks. (fonogram)

            Drømte mig en drøm. - Skalk CD 1. - (2 129 028 9).

            Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

            DK5: 78.4691

            Kontrollerede emneord:

            Genre m.m.: middelalderen ; vikingetiden

            Besætning: instrumental ; fløjte ; lur ; lyre ; horn

            Periodebetegnelse: 900-999 ; 1000-1099 ; 1100-1199

            Stednavn: Danmark ; Island ; Italien ; Orkneyøerne

             

             Eks. (fonogram)

             Debussy, Claude: The complete works for piano. - EMI Classics 5658552. - (2 154 013 7).

             Musikopstilling: Et instrument

             DK5: 78.53

             Kontrollerede emneord:

             Genre m.m.: impressionisme

             Besætning: instrumental ; klaver

             Periodebetegnelse: 1880-1889 ; 1890-1899 ; 1900-1909 ; 1910-1919

             Stednavn: Frankrig

              

              Eks. (fonogram)

              King, B. B.: King of the blues. - MCA MCAD4 10677. - (4 134 162 9).

              Musikopstilling: Blues

              DK5: 78.792:2

              Kontrollerede emneord:

              Genre m.m.: blues

              Besætning: instrumental ; guitar

              Periodebetegnelse: 1940-1949 ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ;

              1980-1989 ; 1990-1999

              Stednavn: USA

              Personnavn: King, B. B.

               

               Eks. (node)

               Bärenreiter piano album /Vierhändig/. - Bärenreiter, cop. 1996. -

               (2 156 339 0).

               DK5: 78.551

               Kontrollerede emneord:

               Besætning: instrumental ; klaver ; firhændig klaver

               Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

               Stednavn: Tyskland ; Østrig ; Frankrig

                 

                5.4. Emneord på musikkens genre eller stilart

                Det kan tit være vanskeligt at skelne mellem musikkens genre, stil, form, funktion, besætningsangivelse m.m. Afsnit 5.4-5.6 og 5.7.3 bør derfor ses som en helhed: Emneord på musikken.

                Hvis en musikoptagelse eller en node tilhører en bestemt genre eller en bestemt stilart, medtages denne i indekseringen.

                Genre eller stilart kan betegnes som et musikalsk udtryk, der ofte enten knytter sig til en bestemt tid (periode), et bestemt sted (nation, region) og/eller et bestemt miljø (socialt, aldersmæssigt, racemæssigt).

                Velkendte og etablerede genrer medtages som kontrollerede emneord, mens nye genrer kan medtages som supplerende søgeord. I visse tilfælde medtages også de overordnede mere generelle genrer (se afsnit 2.6.1 Hierarkiske relationer).

                 

                5.4.1. Anvendelse
                 

                5.4.1.1. Klassisk musik - stilart

                Anvendes også udover de store musikstilperioder: renæssance, barok, klassik, romantik og senromantik, når musikken med sikkerhed kan tilskrives en bestemt stilart. Især den nyere musik fra det 20. århundrede kan være problematisk, og det vil derfor i en del tilfælde her være vanskeligt at tildele emneord på stilart (se i øvrigt Peter Ryom: Musikkens stilarter).

                 

                Følgende oversigt er vejledende:

                 

                ca. 1450-1600

                 

                renæssance

                 

                ca. 1600-1750

                 

                barok

                 

                ca. 1750-1820

                 

                klassik - kan suppleres med wienerklassik, der anvendes bredt på de komponister, som var i kontakt med datidens østrigske musikliv.

                 

                ca. 1820-1860

                 

                romantik - kan suppleres med nationalromantik.

                 

                ca. 1850-1915

                 

                senromantik - kan suppleres med nationalromantik.

                 

                ca. 1900-

                 

                Det 20. århundredes musik. Karakteriseret ved stilpluralisme. Kan tildeles emneord på: ekspressionisme, impressionisme, neoklassik, minimalisme, serialisme, tolvtonemusik m.fl.

                 

                Forskellige værker af samme komponist kan være komponeret i forskellige stilarter og får derfor ikke nødvendigvis samme emneord.

                 

                Eks. (fonogram)

                Beethoven, Ludwig van: Koncerter for klaver og orkester /Schiff/. - Teldec 0630-13159-2. - (2 184 357 1).

                Musikopstilling: Orkestermusik

                DK5: 78.412:33

                Kontrollerede emneord:

                Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; romantik ; klaverkoncert

                Besætning: instrumental ; klaver ; orkester

                Periodebetegnelse: 1800-1809

                Stednavn: Tyskland

                 Eks. (node)

                 Hindemith, Paul: Musikalisches Blumengärtlein /Ved Giselher Schubert/. - Schott, cop. 1995. - (2 119 291 0).

                 DK5: 78.433

                 Kontrollerede emneord:

                 Genre m.m.: neoklassik ; kammermusik

                 Besætning: instrumental ; klarinet ; bas ; kontrabas

                 Periodebetegnelse: 1920-1929

                 Stednavn: Tyskland

                   

                  5.4.1.2. Klassisk musik - genre

                  Især den sceniske musik tildeles emneord på "genre", f.eks.: opera, operette, musical, syngespil, zarzuela m.fl. Se afsnit 5.7.3 Musikværkets form og specielt afsnit 5.7.3.1.6 (scenisk musik).

                   

                  5.4.1.3. Ikke-klassisk musik - genre

                  Der gives emneord på såvel hovedgenrer (se definitioner herpå i Katalogiseringsregler for musik, bilag 4): rock, jazz, blues, gospel, folkemusik (men ikke underholdning), undergenrer: hip hop, heavy metal, techno, folk, soul, country, swing, bop, spillemandsmusik, klezmer m.m. samt undergenrers undergenrer.

                  Musik, der har elementer af flere forskellige genrer, tildeles emneord på de(n) mest markante. Der kan suppleres med veletablerede crossover-genrer som f.eks. fusion (rock/elektrisk jazz) og verdensmusik (folkemusik/rock/jazz).

                  På jazzede arrangementer af klassisk musik gives emneordet jazz/klassisk, da klassisk musik ikke anvendes som emneord og dermed ikke kan søges kombinatorisk.

                  Ved nye eller usikre genrer, begreber eller trends kan emneordet gives som supplerende emneord (se afsnit 2.5.3 Supplerende søgeord).

                   

                  Eks. (node)

                  Metallica: Best of Metallica. - Cherry Lane, cop. 1997. -

                  (2 162 600 7).

                  DK5: 78.794:5

                  Kontrollerede emneord:

                  Genre m.m.: rock ; heavy metal ; thrash metal

                  Besætning: vokal

                  Periodebetegnelse: 1980-1989 ; 1990-1999

                  Stednavn: USA
                   

                   Eks. (fonogram)

                   The Sabri Brothers: Ya Mustapha. - Xenophile XENO 4041. -

                   (2 159 547 0).

                   Musikopstilling: Folkemusik. Pakistan

                   DK5: 78.78232

                   Kontrollerede emneord:

                   Genre m.m.: verdensmusik ; arabisk musik ; folkemusik ; qawwali ; sufimusik

                   Besætning: vokal

                   Periodebetegnelse: 1990-1999

                   Stednavn: Pakistan

                    

                    Eks. (fonogram)

                    Jacoby, Aske: Clubbing. - Stunt STUCD 19706. - (2 167 027 8).

                    Musikopstilling: Rock

                    DK5: 78.794:5 ; 78.793:8 ; 78.793:5

                    Kontrollerede emneord:

                    Genre m.m.: rock ; jazz ; fusion

                    Besætning: instrumental ; vokal ; guitar

                    Periodebetegnelse: 1990-1999

                    Stednavn: Danmark

                      

                     5.5. Emneord som angiver musikkens funktion eller intention

                     Hvis en musikoptagelse eller node er foretaget eller udgivet med en bestemt intention eller funktion for øje, og denne fremgår af dokumentet, medtages funktion som emneord.

                     Emneordet udformes som et sammensat ord, hvor funktion kombineres med "musik", f.eks. dansemusik, cirkusmusik, skuespilmusik m.v.

                     Funktionsbetegnelser bør anvendes restriktivt og ikke tildeles musikudgivelser, der kunne tænkes anvendt eller måske har været anvendt til bestemte formål, uden at det er eller har været den egentlige intention med musikken eller udgivelsen.

                     5.5.1. Anvendelse

                     De oftest anvendte funktionsbetegnelser er:

                     dansemusik

                     anvendes meget restriktivt, da emneordet ellers i vid udstrækning kan tildeles næsten hele den populære musik. Her er intentionen med musikken afgørende. Anvendes ikke som formbegreb (f.eks. Chopins valse), men kun på musik skrevet til at danse til (f.eks. Strauss' valse eller renæssancens danse (gaillarde, rondeau m.m.)).

                     Ved udgivelser med turneringsdanse (standarddanse og latinamerikanske danse) i det rigtige dansetempo anvendes emneordet: dansemusik (korrekt tempo).

                     Der gives emneord på enkelte danseformer, hvis de hver især er repræsenteret med mere end 20% af det samlede indhold.

                      

                     Eks. (fonogram)

                     Chaconne. - Archiv 453418-2. - (2 161 395 9).

                     Musikopstilling: Kammermusik. Antologier

                     DK5: 78.424

                     Kontrollerede emneord:

                     Genre m.m.: barok ; renæssance ; kammermusik ; dansemusik ; chaconne ; passacaglia

                     Besætning: instrumental

                     Periodebetegnelse: 1600-1699

                     Formbetegnelse: originalinstrumenter

                      

                      Eks. (fonogram)

                      New Year's concert 97. - EMI Classics 5563362. - (2 156 241 6).

                      Musikopstilling: Orkestermusik. Antologier

                      DK5: 78.411:3

                      Kontrollerede emneord:

                      Genre m.m.: romantik ; nationalromantik ; dansemusik ; vals ; wienervals ; polka

                      Besætning: instrumental ; orkester

                      Periodebetegnelse: 1800-1899

                      Stednavn: Østrig ; Wien

                      Formbetegnelse: nytårskoncerter

                       

                       Eks. (fonogram)

                       The Columbia Ballroom Orchestra: Let's dance - competition dance, 1. - Denon DC-8526. - (4 050 977 1).

                       Musikopstilling: Underholdning

                       DK5: 78.797

                       Kontrollerede emneord:

                       Genre m.m.: dansemusik (korrekt tempo) ; ballroom ;

                       latinamerikanske danse ; standarddanse ; cha cha cha ; samba ; rumba ; paso doble ; jive ; vals ; tango ; slowfox ; quickstep ; wienervals

                       Besætning: instrumental ; orkester

                       Periodebetegnelse: 1980-1989

                       Stednavn: USA

                        

                        Eks. (node)

                        Larsen, Thorbjørn: 3/4 for 3-4 stykker. - GuF, 1995. -
                        (2 119 465 4).

                        DK5: 78.76 ; 78.437 ; 78.431

                        Kontrollerede emneord:

                        Genre m.m.: spillemandsmusik ; folkemusik ; sammenspil ; dansemusik ; vals ; hopsa ; to-tur

                        Besætning: instrumental ; guitar

                        Periodebetegnelse: 1990-1999

                        Stednavn: Danmark

                        Niveau/brugerkategori: for musikskoler ; for viderekomne

                         

                         filmmusik

                         anvendes som emneord, når mere end 20% af musikken relaterer sig til film (se også soundtracks i afsnit 5.7.2.1).

                          

                         Eks. (fonogram)

                         Williams, John, f. 1932: Star wars. - RCA Victor 09026687722. - (2 160 076 8).

                         Musikopstilling: Underholdning

                         DK5: 78.81:8

                         Kontrollerede emneord:

                         Genre m.m.: filmmusik

                         Besætning: instrumental ; orkester

                         Periodebetegnelse: 1970-1979

                         Stednavn: USA

                         Formbetegnelse: soundtracks

                          

                          Eks. (fonogram)

                          Herrmann, Bernard: The film scores. - Sony Classical SK 62700. - (2 162 717 8).

                          Musikopstilling: Orkestermusik

                          DK5: 78.411 ; 78.81:8

                          Kontrollerede emneord:

                          Genre m.m.: filmmusik ; filmsuite ; suite

                          Besætning: instrumental ; orkester

                          Periodebetegnelse: 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979

                          Stednavn: USA

                           

                           Eks. (node)

                           Space jam (uddrag) /Ved Bill Galliford/. - Warner Bros., cop. 1996. - (2 158 669 2).

                           DK5: 78.81:8 ; 78.7941

                           Kontrollerede emneord:

                           Genre m.m.: rock ; hip hop ; filmmusik

                           Besætning: instrumental

                           Periodebetegnelse: 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999

                           Stednavn: USA

                            

                            Eks. (node)

                            Mancini, Henry: Mancini /Easy piano/. - Warner Bros., cop. 1996. - (2 134 330 7).

                            DK5: 78.81:8 ; 78.53

                            Kontrollerede emneord:

                            Genre m.m.: filmmusik ; tv-musik

                            Besætning: instrumental ; klaver

                            Periodebetegnelse: 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989

                            Stednavn: USA

                             

                             julemusik

                             anvendes bredt på musik, der relaterer sig til julen, og suppleres efter behov med sang og salme. Tildeles også klassiske værker med tilknytning til julen, f.eks. Bach: Juleoratorium.

                             Musikfonogrammer med julemusik kan katalogiseres både efter de klassiske og efter de populære fonogramregler. Hvor der er forskel i emneindekseringspraksis på klassiske og populære fonogrammer, følger emneindekseringen katalogiseringsprincippet.

                              

                             Eks. (fonogram)

                             Bamses julerejse. - Replay REMC 8606. - (2 150 614 1).

                             Musikopstilling: Historier. Børn

                             DK5: 78.69 ; 78.799

                             Kontrollerede emneord:

                             Genre m.m.: julemusik ; børnesange ; julekalendermusik ; tv-musik

                             Besætning: vokal

                             Periodebetegnelse: 1990-1999

                             Stednavn: Danmark

                             Niveau/brugerkategori: for børn

                              

                              Eks. (fonogram)

                              Bowyer, Kevin: Christmas organ music. - Nimbus NI 7711. - (2 120 381 5).

                              Musikopstilling: Et instrument. Antologier

                              DK5: 78.581 ; 78.799

                              Kontrollerede emneord:

                              Genre m.m.: barok ; romantik ; neoklassik ; julemusik

                              Besætning: instrumental ; orgel

                              Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

                              Stednavn: Tyskland; England

                               

                               Eks. (node)

                               Lender, Eyvind: Jul så det swinger. - Edition Egtved, 1996. -

                               (2 155 100 7).

                               DK5: 78.695 ; 78.653 ; 78.655 ; 78.799

                               Kontrollerede emneord:

                               Genre m.m.: julemusik

                               Besætning: vokal ; kor ; børnekor

                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                               Stednavn: Danmark

                                

                                kirkemusik

                                anvendes på musik beregnet til gudstjenestebrug samt på kirkemusikalske værker, f.eks. oratorier, passioner, messer, requiemer og kantater.

                                 

                                Eks. (fonogram)

                                Gregorianische Gesänge, Advent. - Capriccio 10593. - (2 118 071 8).

                                Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

                                DK5: 78.681

                                Kontrollerede emneord:

                                Genre m.m.: middelalderen ; kirkemusik ; gregoriansk sang ; adventsmusik

                                Besætning: vokal ; kor ; a cappella

                                Stednavn: Europa

                                 

                                 Eks. (node)

                                 Agnus Dei /Ved Leslie East/. - Novello, cop. 1997. - (2 195 904 9).

                                 DK5: 78.6521

                                 Kontrollerede emneord:

                                 Genre m.m.: kirkemusik

                                 Besætning: vokal ; kor ; a cappella

                                 Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

                                 Stednavn: USA ; Frankrig ; Italien ; Østrig ; Tyskland ; Rusland ; England

                                  

                                  kristen musik

                                  anvendes på "nykristen musik", f.eks. rytmisk kormusik af svensk/norsk oprindelse, men også anden nyere musik med "kristent" indhold.

                                   

                                  Eks. (fonogram)

                                  Oslo Gospel Choir: Live in Paris. - Norske Gram EKGCD 91. - (2 179 538 0).

                                  Musikopstilling: Underholdning

                                  DK5: 78.797:53 ; 78.792:3

                                  Kontrollerede emneord:

                                  Genre m.m.: gospel ; kristen musik

                                  Besætning: vokal ; kor

                                  Periodebetegnelse: 1990-1999

                                  Stednavn: Norge ; USA

                                   

                                   Eks. (fonogram)

                                   Primus (Danmark): Jesus - det eneste!. - Refleks 254 (CD). -

                                   (2 174 372 0).

                                   Musikopstilling: Dansk underholdning

                                   DK5K5: 78.797:6

                                   Kontrollerede emneord:

                                   Genre m.m.: salme ; kristen musik

                                   Besætning: vokal ; kor

                                   Periodebetegnelse: 1990-1999

                                   Stednavn: Danmark

                                    

                                    meditationsmusik

                                    anvendes kun, når det af udgivelsen direkte fremgår, at musikken er egnet til meditation. Alternativt anvendes genrebetegnelsen new age.

                                     

                                    tv-musik

                                    gives som emneord til kendingsmelodier og anden musik fra tv-serier og -programmer. Anvendes på samme måde som filmmusik.

                                     

                                    Eks. (fonogram)

                                    Kitaro: Silk Road, vol. 1-2. - Kuckuck 12051-2. - (4 042 636 1).

                                    Musikopstilling: Rock

                                    DK5: 78.81:8

                                    Kontrollerede emneord:

                                    Genre m.m.: new age ; tv-musik

                                    Besætning: instrumental

                                    Periodebetegnelse: 1980-1989

                                    Stednavn: Japan

                                     

                                     Eks. (node)

                                     TV themes /Ved Jack Long/. - Chester, cop. 1996. - (2 127 306 6).

                                     DK5: 78.811 ; 78.421:4

                                     Kontrollerede emneord:

                                     Genre m.m.: tv-musik

                                     Besætning: instrumental ; strygekvartet

                                     Periodebetegnelse: 1980-1989

                                     Stednavn: England

                                     5.6. Emneord på besætning

                                     Der gives emneord på det eller de mest fremtrædende musikinstrument(er), uanset om musikken er klassificeret efter besætning (DK5-gruppe 78.4-78.6) eller ej. Hvis en hovedudøver findes, vil det som regel være hovedudøverens instrument, med mindre dennes funktion som leder eller dirigent af et ensemble/orkester overskygger solistfunktionen. Er der øvrige specielle instrumenter, kan der også gives emneord på disse. Tilsvarende gives emneord på fremtrædende eller specielle typer ensemble eller orkester.

                                     Der gives emneord så præcist som muligt, dog kan der suppleres med emneord på ét niveau højere, f.eks. tenorsaxofon og saxofon, shakuhachi og fløjte, strygeorkester og orkester.

                                     Udover emneord på hovedinstrumenter og specielle instrumenter, rap, recitation og andre vokalformer, får al musik desuden tildelt besætningsangivelsen: vokal eller instrumental. Er der mere end 20% vokalmusik og 20% instrumentalmusik gives både vokal og instrumental.

                                      

                                     Eks. (fonogram)

                                     Taj Mahal: Senor blues. - Private Music 01005821512. - (2 174 583 9).

                                     Musikopstilling: Rock

                                     DK5: 78.794:5

                                     Kontrollerede emneord:

                                     Genre m.m.: rock ; blues

                                     Besætning: vokal ; guitar

                                     Periodebetegnelse: 1990-1999

                                     Stednavn: USA

                                      

                                      Eks. (fonogram)

                                      Ferdafolk: Ferdafolk. - Heilo HCD 7133. - (2 187 280 6).

                                      Musikopstilling: Folkemusik. Norge

                                      DK5: 78.753

                                      Kontrollerede emneord:

                                      Genre m.m.: spillemandsmusik ; folkemusik

                                      Besætning: vokal ; instrumental ; violin ; hardangerfele ; harmonika

                                      Periodebetegnelse: 1990-1999

                                      Stednavn: Norge

                                       

                                       Eks. (fonogram)

                                       Henderson, Joe: Joe Henderson Big Band. - Verve 533451-2. - (2 162 855 7).

                                       Musikopstilling: Jazz

                                       DK5: 78.793:5

                                       Kontrollerede emneord:

                                       Genre m.m.: jazz

                                       Besætning: instrumental ; big band ; saxofon ; tenorsaxofon

                                       Periodebetegnelse: 1990-1999

                                       Stednavn: USA

                                        

                                        Eks. (fonogram)

                                        Takemitsu, Toru: Requiem for strygeorkester /Wakasugi/. - Denon CO-79441. - (2 197 411 0).

                                        Musikopstilling: Avantgarde

                                        DK5: 78.411

                                        Kontrollerede emneord:

                                        Besætning: instrumental ; orkester ; strygeorkester ; biwa ; shakuhachi ; fløjte ; violin

                                        Periodebetegnelse: 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1980-1989

                                        Stednavn: Japan

                                          

                                         5.6.1. Anvendelse af besætningsangivelse på klassisk musik

                                         Arrangementer af f.eks. orkestermusik for en anden besætning får besætningsemneord på det eller de instrument(er), der anvendes i arrangementet og ikke på den oprindelige besætning.

                                         Indspilninger på instrumenter fra perioden, se afsnit 5.7.2.1. (originalinstrumenter).

                                          

                                         5.6.1.1. Besætningsangivelse på orkestermusik

                                         Orkestermusik får altid orkester og instrumental som besætningsemneord. Der kan suppleres med emneord på orkestre med speciel besætning, f.eks.: harmoniorkester. Ved orkestermusik med soloinstrumenter gives også besætningsemneord på soloinstrumenterne.

                                          

                                         Eks. (fonogram)

                                         Bach, Johann Sebastian: Koncert for 2 klaverer, strygere og continuo nr 1, c-mol, BWV 1060 /Schiff/. - Decca 455761-2. - (2 195 766 6).

                                         Musikopstilling: Orkestermusik

                                         DK5: 78.412:1

                                         Kontrollerede emneord:

                                         Genre m.m.: barok ; dobbeltkoncert ; tripelkoncert

                                         Besætning: instrumental ; orkester ; strygeorkester ; klaver ; fløjte ; violin

                                         Periodebetegnelse: 1720-1729 ; 1730-1739

                                         Stednavn: Tyskland

                                          

                                          Eks. (fonogram)

                                          Stockholm Symphonic Wind Orchestra. - Caprice CAP 21516. - (2 157 343 4).

                                          Musikopstilling: Orkestermusik. Antologier

                                          DK5: 78.411

                                          Kontrollerede emneord:

                                          Besætning: instrumental ; orkester ; blæseorkester ; harmoniorkester

                                          Periodebetegnelse: 1920-1929 ; 1940-1949 ; 1970-1979 ; 1990-1999

                                           

                                           Eks. (node)

                                           Tjajkovskij, Petr: Koncert for klaver og orkester nr 1, b-mol, opus 23 : udgave for klaver, 4 hænder /Ved T.A. Johnson/. - Peters, cop. 1996. - (2 138 797 5).

                                           DK5: 78.55

                                           Kontrollerede emneord:

                                           Genre m.m.: senromantik ; klaverkoncert

                                           Besætning: instrumental ; klaver ; firhændig klaver

                                           Periodebetegnelse: 1870-1879

                                           Stednavn: Rusland

                                            

                                            5.6.1.2. Besætningsangivelse på kammermusik

                                            Kammermusik får altid instrumental som besætningsemneord. Desuden gives emneord på alment brugte betegnelser for standardbesætning som klavertrio, strygekvartet o.l. (se Katalogiseringsregler 1 : ordningselementer, par. 100.29C, s. 156). Der kan også gives emneord på alment brugte standardbesætninger, som ikke er helt éntydige, f.eks. strygekvintet og guitartrio.

                                            Ved kammermusik med ét fremtrædende instrument eller for ét instrument med akkompagnement eller continuostemme, gives besætningsemneord på hovedinstrumentet.

                                            Ved kammermusik med 2 ligestillede instrumenter gives besætningsemneord på begge instrumenter, f.eks. fløjte og violin. Ved 2 ens instrumenter anvendes standardbesætningsangivelsen, f.eks. klaverduo.

                                             

                                             Eks. (fonogram)

                                             Schubert, Franz: Kvartet for 2 violiner, viola og violoncel nr 13, a-mol, Deutsch 804 (opus 29:1) /Alban Berg-Kvartetten/. - MI Classics 661442. - (2 160 770 3).

                                             Musikopstilling: Kammermusik

                                             DK5: 78.421:4

                                             Kontrollerede emneord:

                                             Genre m.m.: romantik ; kammermusik

                                             Besætning: instrumental ; klaverkvintet ; strygekvartet ; strygekvintet

                                             Periodebetegnelse: 1810-1819 ; 1820-1829

                                             Stednavn: Østrig

                                              

                                              Eks. (fonogram)

                                              GuitarTrio 1+2. - Paula PACD 101. - (2 167 643 8).

                                              Musikopstilling: Kammermusik. Antologier

                                              DK5: 78.427:3

                                              Kontrollerede emneord:

                                              Genre m.m.: kammermusik

                                              Besætning: instrumental ; guitartrio

                                              Periodebetegnelse: 1800-1899 ; 1900-1999

                                               

                                               Eks. (fonogram)

                                               Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Sonater for violin og klaver /Madojan/. - Kontrapunkt 32264. - (2 182 969 2).

                                               Musikopstilling: Kammermusik

                                               DK5: 78.4342

                                               Kontrollerede emneord:

                                               Genre m.m.: romantik ; kammermusik ; violinsonate

                                               Besætning: instrumental ; violin

                                               Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839

                                               Stednavn: Tyskland

                                                

                                                Eks. (node)

                                                The joy of flute : for fløjte og klaver /Ved Jerome Goldstein/ - Yorktown, cop. 1993. - (2 162 061 0).

                                                DK5: 78.435:2

                                                Kontrollerede emneord:

                                                Genre m.m.: kammermusik

                                                Besætning: instrumental ; fløjte

                                                Stednavn: Europa

                                                 

                                                 Eks. (node)

                                                 Mozart, Wolfgang Amadeus: Duoer for violin og viola /Ved Anja Bensieck/. - Henle, cop. 1997. - (2 196 905 2).

                                                 DK5: 78.431

                                                 Kontrollerede emneord:

                                                 Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; kammermusik

                                                 Besætning: instrumental ; violin ; viola ; bratsch

                                                 Periodebetegnelse: 1780-1789

                                                 Stednavn: Østrig

                                                  

                                                  Eks. (node)

                                                  Haydn, Joseph: Koncert for violin og orkester nr 2, G-dur, Hoboken VIIa:4 : udgave for violin og klaver /Ved Walter Heinz Bernstein/. - Breitkopf & Härtel, cop. 1997. - (2 196 713 0).

                                                  DK5: 78.4342

                                                  Kontrollerede emneord:

                                                  Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; violinkoncert ; kammermusik

                                                  Besætning: instrumental ; violin

                                                  Periodebetegnelse: 1760-1769

                                                  Stednavn: Østrig

                                                    

                                                   5.6.1.3. Besætningsangivelse på musik for ét instrument

                                                   Musik for ét instrument får altid besætningsemneord på instrumentet og instrumental, f.eks. klaver og instrumental, guitar og instrumental etc.

                                                    

                                                   Eks. (fonogram)

                                                   Schubert, Franz: Impromptus for klaver, Deutsch 899 (opus 90)/Leonskaja/. - Teldec 4509-98438-2. - (2 197 211 8).

                                                   Musikopstilling: Et instrument

                                                   DK5: 78.53

                                                   Kontrollerede emneord:

                                                   Genre m.m.: romantik

                                                   Besætning: instrumental ; klaver

                                                   Periodebetegnelse: 1820-1829

                                                   Stednavn: Østrig

                                                    

                                                    Eks. (fonogram)

                                                    Holmboe, Vagn: Sonate for guitar nr 1, opus 141 /Kämmerling/. - Paula PACD 30. - (2 189 655 1).

                                                    Musikopstilling: Et instrument

                                                    DK5: 78.457

                                                    Kontrollerede emneord:

                                                    Genre m.m.: guitarsonate

                                                    Besætning: instrumental ; guitar

                                                    Periodebetegnelse: 1970-1979 ; 1980-1989

                                                    Stednavn: Danmark

                                                     

                                                     Eks. (node)

                                                     Bärenreiter piano album /Vierhändig/. - Bärenreiter, cop. 1996. - (2 156 339 0).

                                                     DK5: 78.551

                                                     Kontrollerede emneord:

                                                     Besætning: instrumental ; klaver ; firhændig klaver

                                                     Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

                                                     Stednavn: Tyskland ; Østrig ; Frankrig

                                                      

                                                      Eks. (node)

                                                      Marimba encores /Ved Evelyn Glennie/. - Faber, 1997. - (2 161 421 1).

                                                      DK5: 78.4891 ; 78.73

                                                      Kontrollerede emneord:

                                                      Besætning: instrumental ; marimba

                                                      Stednavn: England ; Tyskland

                                                       

                                                       Eks. (node)

                                                       Tjajkovskij, Petr: Nøddeknækker-suite, opus 71a /Udgave for guitar/. - Hal Leonard, cop. 1997. - (2 189 185 1).

                                                       DK5: 78.457 ; 78.89

                                                       Kontrollerede emneord:

                                                       Genre m.m.: senromantik ; balletsuite

                                                       Besætning: instrumental ; guitar

                                                       Periodebetegnelse: 1890-1899

                                                       Stednavn: Rusland

                                                         

                                                        5.6.1.4. Besætningsangivelse på vokalmusik

                                                        Vokalmusik får altid vokal som besætningsemneord. Ved flere solostemmer kan standardbetegnelser som duet, terzet, vokalkvartet, vokalkvintet, etc. anvendes. Se også afsnit 5.6.1.5 Kormusik.

                                                         

                                                        Eks. (fonogram)

                                                        Frescobaldi, Girolamo: Madrigaler /Alessandrini/. - Opus 111 OPS 30-133. - (2 124 053 2).

                                                        Musikopstilling: Vokalmusik

                                                        DK5: 78.63:3

                                                        Kontrollerede emneord:

                                                        Genre m.m.: barok ; madrigal

                                                        Besætning: vokal

                                                        Periodebetegnelse: 1600-1609

                                                        Stednavn: Italien

                                                         

                                                         Eks. (fonogram)

                                                         Wolf, Hugo: Italienisches Liederbuch /Upshaw/. - EMI Classics 5556182. - (2 162 461 6).

                                                         Musikopstilling: Vokalmusik

                                                         DK5: 78.61:3

                                                         Kontrollerede emneord:

                                                         Genre m.m.: senromantik ; lied ; sange

                                                         Besætning: vokal

                                                         Periodebetegnelse: 1890-1899

                                                         Stednavn: Østrig

                                                          

                                                          Eks. (fonogram)

                                                          Wennerberg, Gunnar: Gluntarne /Ringmar/. - BIS NL-CD-5002/03. - (2 162 819 0).

                                                          Musikopstilling: Vokalmusik

                                                          DK5: 78.62:3

                                                          Kontrollerede emneord:

                                                          Genre m.m.: sange ; studentersange

                                                          Besætning: vokal ; duet

                                                          Periodebetegnelse: 1840-1849 ; 1850-1859

                                                          Stednavn: Sverige

                                                           

                                                           Eks. (node)

                                                           Luthers Lieder. - Stephanus Edition, 1994. - (2 142 214 2).

                                                           DK5: 78.683

                                                           Kontrollerede emneord:

                                                           Genre m.m.: salme

                                                           Besætning: vokal

                                                           Periodebetegnelse: 1400-1499 ; 1500-1599

                                                           Stednavn: Tyskland

                                                            

                                                            Eks. (node)

                                                            Brahms, Johannes: Kvartetter for sopran, alt, tenor, bas og klaver /Ved Kurt Soldan/. - Peters, (1997). - (0 867 628 3).

                                                            DK5: 78.63:3

                                                            Kontrollerede emneord:

                                                            Genre m.m.: senromantik

                                                            Besætning: vokal ; vokalkvartet

                                                            Periodebetegnelse: 1860-1869 ; 1870-1879 ; 1880-1889 ; 1890-1899

                                                            Stednavn: Tyskland

                                                              

                                                             5.6.1.5. Besætningsangivelse på kormusik

                                                             Kormusik får altid kor og vokal som besætningsemneord. Kormusik for lige stemmer får desuden besætningsemneord på: mandskor, kvindekor eller børnekor. Desuden kan der gives besætningsemneord på andre former, f.eks. a cappella, munkekor etc.

                                                              

                                                             Eks. (fonogram)

                                                             Victoria, Tomas Luis de: Missa dum complerentur /O'Donnell/. - Hyperion CDA 66886. - (2 155 615 7).

                                                             Musikopstilling: Middelalder/Renæssance

                                                             DK5: 78.652

                                                             Kontrollerede emneord:

                                                             Genre m.m.: renæssance ; kirkemusik ; motet ; messe

                                                             Besætning: vokal ; kor ; a cappella/P>

                                                             Periodebetegnelse: 1570-1579 ; 1580-1589 ; 1600-1609

                                                             Stednavn: Spanien

                                                              

                                                              Eks. (fonogram)

                                                              Easter chants. - Jade 34264-2. - (2 129 129 3).

                                                              Musikopstilling: Middelalder/Renæssance

                                                              DK5: 78.681

                                                              Kontrollerede emneord:

                                                              Genre m.m.: middelalderen ; kirkemusik ; påskemusik ; gregoriansk sang

                                                              Besætning: vokal ; kor ; munkekor

                                                              Stednavn: Europa ; Spanien

                                                               

                                                               Eks. (node)

                                                               Høybye, John: Glæden /Partitur/. - Folkeskolens Musiklærerforening, 1997. - (2 186 552 4).

                                                               DK5: 78.655 ; 78.695

                                                               Kontrollerede emneord:

                                                               Genre m.m.: julemusik ; oratorium

                                                               Besætning: vokal ; kor ; kvindekor ; rytmisk kor

                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                               Stednavn: Danmark

                                                                

                                                                Eks. (node)

                                                                Korsgård, Bjarne: Du er morgen /Korpartitur/. - Folkeskolens Musiklærerforening, 1997. - (2 186 549 4).

                                                                DK5: 78.695

                                                                Kontrollerede emneord:

                                                                Besætning: vokal ; kor ; børnekor

                                                                Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                Stednavn: Danmark

                                                                Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                Niveau/brugerkategori: for folkeskolen ; for børn

                                                                  

                                                                 5.6.1.6. Besætningsangivelse på opera, operette, musical m.v.

                                                                 Komplette udgaver og vokale uddrag (recitativer, arier, m.v.) får altid vokal som emneord. Vokale uddrag for speciel besætning (duetter, kor, m.v.) får også emneord herpå, som angivet i afsnit 5.6.1.4 og afsnit 5.6.1.5. Instrumentale uddrag (ouverturer, intermezzi m.v.) eller arrangementer får instrumental som emneord.

                                                                  

                                                                 Eks. (fonogram)

                                                                 Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Juan /Solti/. - Decca 455500-2. - (2 184 304 0).

                                                                 Musikopstilling: Operaer

                                                                 DK5: 78.81:2

                                                                 Kontrollerede emneord:

                                                                 Genre m.m.: wienerklassik ; klassik ; opera

                                                                 Besætning: vokal

                                                                 Periodebetegnelse: 1780-1789

                                                                 Stednavn: Østrig

                                                                  

                                                                  Eks. (fonogram)

                                                                  Rodgers, Richard: Dawn Upshaw sings Rodgers & Hart. - Nonesuch 7559-79406-2. - (2 147 810 5).

                                                                  Musikopstilling: Operetter/Musicals

                                                                  DK5: 78.81:5

                                                                  Kontrollerede emneord:

                                                                  Genre m.m.: musicalsange ; sange

                                                                  Besætning: vokal

                                                                  Periodebetegnelse: 1920-1929 ; 1930-1939 ; 1940-1949

                                                                  Stednavn: USA

                                                                   

                                                                   Eks. (node)

                                                                   Sullivan, Arthur: A Gilbert & Sullivan album : for fløjte og klaver. - Emerson, cop. 1995. - (2 175 631 8).

                                                                   DK5: 78.81:4 ; 78.435:2

                                                                   Kontrollerede emneord:

                                                                   Genre m.m.: operettearie ; arie ; kammermusik

                                                                   Besætning: instrumental ; fløjte

                                                                   Periodebetegnelse: 1870-1879 ; 1880-1889

                                                                   Stednavn: England

                                                                     

                                                                    5.6.2. Speciel anvendelse af besætning

                                                                     

                                                                    5.6.2.1. Anvendelse af besætningsangivelse på noder for 1 stemme og instrument

                                                                    Noder for ét instrument med eller uden underlagt tekst får altid emneord på instrumentet.

                                                                    Noder for 1 stemme og instrument får emneord på instrumentet undtagen noder for 1 stemme og klaver.

                                                                     

                                                                    Eks. (node)

                                                                    Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Leichte Klavierstücke und Tänze /Ved Michael Töpel/. - Bärenreiter, cop. 1997. - (2 197 648 2).

                                                                    DK5: 78.53

                                                                    Kontrollerede emneord:

                                                                    Genre m.m.: romantik

                                                                    Besætning: instrumental ; klaver

                                                                    Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839 ; 1840-1849

                                                                    Stednavn: Tyskland

                                                                     

                                                                     Eks. (node)

                                                                     Radiohead: OK computer : for 1 stemme og 1-2 guitarer .... - International Music Publications, 1997. - (2 193 580 8).

                                                                     DK5: 78.794:5 ; 78.457

                                                                     Kontrollerede emneord:

                                                                     Genre m.m.: rock

                                                                     Besætning: vokal ; guitar

                                                                     Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                     Stednavn: England

                                                                      

                                                                      Eks. (node)

                                                                      Big book of rhythm & blues : for 1 stemme og klaver. - Hal Leonard, (1997). - (2 198 982 7).

                                                                      DK5: 78.7941

                                                                      Kontrollerede emneord:

                                                                      Genre m.m.: rhythm & blues ; soul

                                                                      Besætning: vokal

                                                                      Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979

                                                                      Stednavn: USA

                                                                        

                                                                       5.6.2.2. Trommer som besætningsangivelse

                                                                       Ved brug af tromme(r) som besætningsemneord gælder, at der anvendes emneordet:

                                                                        

                                                                       tromme, hvis der spilles på en enkelt eller enkelte trommer.

                                                                        

                                                                       trommer, hvis der spilles på trommesæt (med bækken, hi-hat mv.).

                                                                        

                                                                       På noder gives der foruden trommer også emneord på trommesæt.

                                                                        

                                                                       Eks. (fonogram)

                                                                       Gorn, Steve: From the caves of the iron mountain. - Papa Bear DGM 9706. - (2 197 011 5).

                                                                       Musikopstilling: Jazz

                                                                       DK5: 78.793:5

                                                                       Kontrollerede emneord:

                                                                       Genre m.m.: jazz ; new age ; verdensmusik

                                                                       Besætning: instrumental ; tromme ; fløjte ; bas ; Chapman stick

                                                                       Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                       Stednavn: USA

                                                                        

                                                                        Eks. (node)

                                                                        Mandrup, Lars: Tog til tiden! /Partitur + stemmer/. - DUET musikforlag, 1997. -

                                                                        (2 197 509 5).

                                                                        DK5: 78.429:3 ; 78.429:5

                                                                        Kontrollerede emneord:

                                                                        Genre m.m.: kammermusik

                                                                        Besætning: instrumental ; trommesæt ; trommer

                                                                        Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                        Stednavn: Danmark

                                                                          

                                                                         5.7. Formbetegnelser

                                                                         Ved formbetegnelser på musikområdet skelnes mellem 3 hovedtyper: Materialets ydre form, Materialets indre form og Musikkens form.

                                                                         5.7.1. Materialets ydre form

                                                                         Der tildeles ikke musikemneord, der beskriver materialets ydre form, f.eks. compact disc eller node.

                                                                          

                                                                         5.7.2. Materialets indre form

                                                                         Emneord, der i højere grad relaterer sig til omstændigheder ved indspilning, udgivelse og udgivelsesformål end til de enkelte musikværker, medtages som formbetegnelse.

                                                                          

                                                                         5.7.2.1. Anvendelse af emneord på materialets indre form

                                                                         De oftest anvendte formbetegnelser er:


                                                                         historiske optagelser

                                                                         anvendes på klassiske musikindspilninger fra mono-perioden (før ca. 1955-60).

                                                                          

                                                                         Eks. (fonogram)

                                                                         Schiøtz, Aksel: The complete Aksel Schiøtz recordings 1933-1946, vol. 3. - Danacord DACOCD 453. - (2 154 472 8).

                                                                         Musikopstilling: Vokalmusik. Antologier

                                                                         DK5: 78.611

                                                                         Kontrollerede emneord:

                                                                         Genre m.m.: romantik ; sange ; lied

                                                                         Besætning: vokal

                                                                         Periodebetegnelse: 1800-1899

                                                                         Stednavn: Tyskland

                                                                         Formbetegnelse: historiske optagelser

                                                                          

                                                                          hyldestplader

                                                                          anvendes på udgivelser, hvor intentionen er at hylde en udøver, et orkester, en komponist, en begivenhed (ex. "a tribute to ...") m.v., f.eks. ved en koncert eller en konceptudgivelse (se også afsnit 5.1.1 Personnavne og afsnit 5.1.2 Korporationsnavne).

                                                                           

                                                                          Eks. (fonogram)

                                                                          Hommage a Andrei Tarkovsky. - DGG 437840-2. - (2 152 690 8).

                                                                          Musikopstilling: Avantgarde. Antologier

                                                                          DK5: 78.6521

                                                                          Kontrollerede emneord:

                                                                          Genre m.m.: tolvtonemusik

                                                                          Besætning: instrumental ; orkester ; vokal ; kor

                                                                          Periodebetegnelse: 1980-1989 ; 1990-1999

                                                                          Stednavn: Schweiz ; Italien ; Ungarn ; Tyskland

                                                                          Personnavn: Tarkovskij, Andrej

                                                                          Formbetegnelse: hyldestplader

                                                                            

                                                                           lyrik

                                                                           gives som emneord, hvor digte eller digtsamlinger er sat i musik. Anvendes dog restriktivt på den klassiske musik, f.eks. ikke til Schuberts lieder. Kan også anvendes, hvor der indgår oplæsning eller recitation.

                                                                            

                                                                           Eks. (fonogram)

                                                                           Haugland, Aage: Sange af Tom Kristensen. - Olufsen DOCD 5352. - (2 153 593 1)

                                                                           Musikopstilling: Dansk underholdning

                                                                           DK5: 78.797:6

                                                                           Kontrollerede emneord:

                                                                           Genre m.m.: vise

                                                                           Besætning: vokal

                                                                           Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                           Stednavn: Danmark

                                                                           Formbetegnelse: lyrik

                                                                            

                                                                            Eks. (fonogram)

                                                                            Hampson, Thomas: To the soul / tekst: Walt Whitman. - EMI Classics 5550282. - (2 175 508 7).

                                                                            Note:Med oplæsning

                                                                            Musikopstilling: Vokalmusik. Antologier

                                                                            DK5: 78.611

                                                                            Kontrollerede emneord:

                                                                            Genre m.m.: senromantik ; neoklassik ; sange

                                                                            Besætning: vokal

                                                                            Periodebetegnelse: 1900-1999

                                                                            Stednavn: USA ; England

                                                                            Formbetegnelse: lyrik

                                                                             

                                                                             musikhistorie

                                                                             anvendes som emneord, hvis en antologi giver et bredt musikhistorisk overblik over en bestemt genre, periode, musikinstrument, pladeselskab m.v., ofte præsenteret ved en kronologisk udvikling. Musikudgivelser, der alene kan have historisk interesse, får ikke musikhistorie.

                                                                              

                                                                             Eks. (fonogram)

                                                                             Centenary edition 1897-1997. - EMI 5661822. - (2 158 152 6).

                                                                             Musikopstilling: Samlinger

                                                                             DK5: 78.34

                                                                             Kontrollerede emneord:

                                                                             Korporationsnavn: EMI Records

                                                                             Formbetegnelse: musikhistorie ; historiske optagelser ; jubilæumsplader

                                                                              

                                                                              originalinstrumenter

                                                                              anvendes på klassiske fonogrammer, når det fremgår af materialet, at indspilningen er foretaget med periodens instrumenter (ex. "sur instruments originaux", "on authentic instruments", "mit Originalinstrumenten", "con strumenti originali") eller kopier heraf.

                                                                               

                                                                              Eks. (fonogram)

                                                                              Händel, Georg Friedrich: Agrippina /Gardiner/. - Philips 438009-2. - (2 162 397 0).

                                                                              Musikopstilling: Operaer

                                                                              DK5: 78.81:2

                                                                              Kontrollerede emneord:

                                                                              Genre m.m.: barok ; opera

                                                                              Besætning: vokal

                                                                              Periodebetegnelse: 1700-1709

                                                                              Stednavn: Tyskland

                                                                              Formbetegnelse: originalinstrumenter

                                                                               

                                                                               soundtracks

                                                                               anvendes kun som emneord på de musikudgivelser, hvor musikken er taget fra lydsporet til filmen. Suppleres altid med filmmusik (se afsnit 5.5.1).

                                                                                

                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                               Kander, John: Cabaret /Burns/. - HIP 10027. - (2 162 725 9).

                                                                               Musikopstilling: Operetter/Musicals

                                                                               DK5: 78.81:5 ; 78.81:8

                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                               Genre m.m.: filmmusik ; musical

                                                                               Besætning: vokal

                                                                               Periodebetegnelse: 1970-1979

                                                                               Stednavn: USA

                                                                               Formbetegnelse: soundtracks

                                                                                

                                                                                støtteplader

                                                                                anvendes, når formålet med udgivelsen er at støtte humanitært hjælpearbejde (ex. USA for Africa), non profitable organisationer (ex AIDS-Fondet), politiske organisationer og dagblade m.v.

                                                                                 

                                                                                Eks. (fonogram)

                                                                                Pavarotti & friends for War Child. - Decca 452900-4. - (2 150 683 4).

                                                                                Musikopstilling: Underholdning

                                                                                DK5: 78.797

                                                                                Kontrollerede emneord:

                                                                                Genre m.m.: rock ; pop ; evergreen ; operaarie ; arie

                                                                                Besætning: vokal

                                                                                Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                Stednavn: USA ; Europa

                                                                                Formbetegnelse: støtteplader

                                                                                 

                                                                                 undervisningsmaterialer

                                                                                 anvendes, når det af materialet fremgår, at det er beregnet til undervisning. Anvendes dog ikke til musikskoler, se afsnit 5.7.2.2 .

                                                                                  

                                                                                 Eks. (node)

                                                                                 Sommer, Erik: Skildpadden og de to ænder. - Folkeskolens Musiklærerforening, 1996. - (2 159 776 7).

                                                                                 DK5: 78.653 ; 78.652

                                                                                 Kontrollerede emneord:

                                                                                 Besætning: vokal ; kor

                                                                                 Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                 Stednavn: Danmark

                                                                                 Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                 Niveau/brugerkategori: for folkeskolen ; for børn

                                                                                  

                                                                                  Eks. (fonogram)

                                                                                  Riis, Benedicte: Hvad indianerne i Nordamerika vidste. - Folkeskolens Musiklærerforening FMCD 243. - (2 172 072 0).

                                                                                  Musikopstilling: Musik. Børn

                                                                                  DK5: 78.69

                                                                                  Kontrollerede emneord:

                                                                                  Genre m.m.: børnemusik ; indiansk musik ; sangleg ; danseleg

                                                                                  Besætning: vokal ; trommer ; fløjte

                                                                                  Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                  Stednavn: Danmark ; Nordamerika

                                                                                  Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                  Niveau/brugerkategori: for folkeskolen ; for børn

                                                                                    

                                                                                   5.7.2.2. Anvendelse af formbetegnelser på musikskoler m.m.

                                                                                   Musikskoler m.m. kan generelt tildeles emneord på: [instrument]skoler og derudover specielt på fremhævede dele af indholdet: notationssystemer (f.eks. becifring), øvelsesprogrammer (f.eks. riffs, skalaer) m.v.

                                                                                    

                                                                                   Eks. (node)

                                                                                   Richards, Tim: Improvising blues piano. - Schott, cop. 1997. - (2 200 322 4).

                                                                                   Note: Klaverskole

                                                                                   DK5: 78.5301 ; 78.7921 ; 78.7931

                                                                                   Kontrollerede emneord:

                                                                                   Genre m.m.: blues ; jazz

                                                                                   Besætning: instrumental ; klaver

                                                                                   Periodebetegnelse: 1900-1999

                                                                                   Stednavn: USA

                                                                                   Formbetegnelse: klaverskoler ; improvisation

                                                                                    

                                                                                    Eks. (node)

                                                                                    Slutsky, Allan: The funkmasters. - Manhattan Music, cop. 1996. - (2 162 848 4).

                                                                                    Note:Sammenspilsskole for guitar, el-basguitar og trommesæt

                                                                                    DK5: 78.427:3 ; 78.45701 ; 78.45801 ; 78.4801 ; 78.794:4 Brown, James, f. 1933

                                                                                    Kontrollerede emneord:

                                                                                    Genre m.m.: soul ; funk

                                                                                    Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979

                                                                                    Stednavn: USA

                                                                                    Formbetegnelse: sammenspilsskoler ; guitarskoler; el-basguitarskoler ; el-basskoler ; basskoler ; basguitarskoler ; trommeskoler

                                                                                     

                                                                                     Eks. (node)

                                                                                     Neely, Blake: Chords & scales for guitar. - Hal Leonard, cop. 1997. - (2 197 518 4).

                                                                                     Note:Guitarakkorder vist i becifring og guitargreb, guitarskalaer vist i noder og gribebrætsdiagrammer, samt akkordteori

                                                                                     DK5: 78.45701

                                                                                     Kontrollerede emneord:

                                                                                     Formbetegnelse: guitarakkorder ; akkorder ; guitarskalaer ; skalaer ; becifring

                                                                                       

                                                                                      5.7.3. Musikværkets form

                                                                                      Musikalske formbetegnelser (f.eks. sonate, rondo, variation) forbindes primært med klassisk musik og forveksles ofte med både genrebetegnelser (f.eks. opera), kompositionsprincipper (f.eks. fuga), funktion (f.eks. præludium (til gudstjenestebrug), etude (til undervisning), menuet (til dans) og andre karakteriserende betegnelser (f.eks. serenade, barcarole, nocturne). I praksis skelnes der da heller ikke mellem de enkelte typer af betegnelser, og det kan derfor være vanskeligt at definere helt præcise og objektive retningslinjer for, hvornår en formbetegnelse bør medtages som emneord.

                                                                                       

                                                                                      5.7.3.1. Anvendelse af emneord på musikværkets form

                                                                                      DBC anvender frit musikalske formbetegnelser som emneord, hvis de skønnes at have en søgemæssig værdi. Det kan være formbetegnelser, der udgør et helt tema for udgivelsen, eller formbetegnelser, som er mere kendt og brugt i en anden udformning, end den, der er anvendt i den uniforme titel, f.eks. klaverkoncert (Uniform titel: Koncert for klaver og orkester).

                                                                                       

                                                                                      Eks. (fonogram)

                                                                                      Chaconne. - Archiv 453418-2. - (2 161 395 9).

                                                                                      Musikopstilling: Kammermusik. Antologier

                                                                                      DK5: 78.424

                                                                                      Kontrollerede emneord:

                                                                                      Genre m.m.: barok ; renæssance ; kammermusik ; dansemusik ; chaconne ; passacaglia

                                                                                      Besætning: instrumental

                                                                                      Periodebetegnelse: 1600-1699

                                                                                      Formbetegnelse: originalinstrumenter

                                                                                       

                                                                                       Eks. (fonogram)

                                                                                       Stjedrin, Rodion: Carmen-suite /Rosjdestvenskij/. - Melodija 74321369082. - (2 156 046 4).

                                                                                       Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                       DK5: 78.89

                                                                                       Kontrollerede emneord:

                                                                                       Genre m.m.: balletmusik ; operasuite ; balletsuite ; suite

                                                                                       Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                       Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979

                                                                                       Stednavn: Rusland

                                                                                        

                                                                                        Eks. (fonogram)

                                                                                        Bach, Johann Sebastian: Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046 /Koopman/. - Erato 4509-99636-9. - (2 154 157 5).

                                                                                        Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                        DK5: 78.412:12

                                                                                        Kontrollerede emneord:

                                                                                        Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                        Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                        Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                        Stednavn: Tyskland

                                                                                         DBC anvender normalt ikke emneord, der beskriver det enkelte musikværks indre form eller struktur (f.eks. sonate(form)), tempobetegnelse (f.eks. andante), o.l.

                                                                                          

                                                                                         5.7.3.1.1. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på orkestermusik

                                                                                         Orkestermusik kan tildeles emneord på klassiske instrumentalformbetegnelser som: concerto grosso, orkestersuite, klaverkoncert, o.l.

                                                                                          

                                                                                         Eks. (fonogram)

                                                                                         Händel, Georg Friedrich: Concerti grossi /Richter/. - Archiv 453249-2.

                                                                                         (2 153 870 1).

                                                                                         Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                         DK5: 78.412:12

                                                                                         Kontrollerede emneord:

                                                                                         Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                         Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                         Periodebetegnelse: 1730-1739

                                                                                         Stednavn: Tyskland ; England

                                                                                          

                                                                                          Eks. (fonogram)

                                                                                          Prokof'ev, Sergej: Valsesuite, opus 110 /Järvi/. - Chandos CHAN 7076.

                                                                                          (2 201 802 7).

                                                                                          Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                          DK5: 78.411

                                                                                          Kontrollerede emneord:

                                                                                          Genre m.m.: neoklassik ; orkestersuite ; balletsuite ; suite

                                                                                          Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                          Periodebetegnelse: 1940-1949 ; 1950-1959

                                                                                          Stednavn: Rusland

                                                                                           

                                                                                           Eks. (node)

                                                                                           Liszt, Franz: Les preludes, S 97 /Ved Rena Charnin Mueller/. - Editio Musica, cop. 1997. - (2 179 694 8).

                                                                                           DK5: 78.411

                                                                                           Kontrollerede emneord:

                                                                                           Genre m.m.: romantik ; symfonisk digt

                                                                                           Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                           Periodebetegnelse: 1850-1859

                                                                                           Stednavn: Ungarn

                                                                                             

                                                                                            5.7.3.1.2. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på kammermusik

                                                                                            Kammermusik tildeles altid emneord på: kammermusik. Desuden kan der gives emneord på instrumentale formbetegnelser som: violinsonate, blokfløjtesonatine, o.l. Formbetegnelser, der samtidig kan betragtes som betegnelser for standardbesætning, f.eks. strygekvartet, anvendes som emneord efter reglerne i afsnit: 5.6.1.2 Besætningsangivelse på kammermusik.

                                                                                             

                                                                                            Eks. (fonogram)

                                                                                            Rubinstein, Anton: Sonate for violoncel og klaver nr 1, D-dur, opus18 /Vasiljeva/. - Russian Disc RDCD 10038. - (2 155 614 9).

                                                                                            Musikopstilling: Kammermusik

                                                                                            DK5: 78.434:4

                                                                                            Kontrollerede emneord:

                                                                                            Genre m.m.: nationalromantik ; romantik ; kammermusik ; cellosonate

                                                                                            Besætning: instrumental ; cello ; violoncel

                                                                                            Periodebetegnelse: 1850-1859

                                                                                            Stednavn: Rusland

                                                                                             

                                                                                             Eks. (fonogram)

                                                                                             Bach, Johann Sebastian: Sonater for fløjte og cembalo /Adorjan/. - Ambitus AMB 97820. - (2 186 663 6).

                                                                                             Musikopstilling: Kammermusik

                                                                                             DK5: 78.435:2

                                                                                             Kontrollerede emneord:

                                                                                             Genre m.m.: barok ; kammermusik ; fløjtesonate ; triosonate

                                                                                             Besætning: instrumental ; fløjte

                                                                                             Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                             Stednavn: Tyskland

                                                                                              

                                                                                              Eks. (node)

                                                                                              Telemann, Georg Philipp: Sonatiner for altblokfløjte (eller fagot eller violoncel) og continuo (cembalo eller klaver og bas) /Ved Nikolaus Delius/. - Schott, cop. 1996. - (2 147 674 9).

                                                                                              DK5: 78.435:3

                                                                                              Kontrollerede emneord:

                                                                                              Genre m.m.: barok ; kammermusik ; blokfløjtesonatine

                                                                                              Besætning: instrumental ; blokfløjte

                                                                                              Periodebetegnelse: 1730-1739

                                                                                              Stednavn: Tyskland

                                                                                                

                                                                                               5.7.3.1.3. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på musik for ét instrument

                                                                                               Musik for ét instrument kan tildeles emneord på instrumentale formbetegnelser som: klaversonate, o.l.

                                                                                                

                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                               Schumann, Robert: Sonate for klaver nr 1, fis-mol, opus 11 /Andsnes/. - EMI Classics 5564142. - (2 192 261 7).

                                                                                               Musikopstilling: Et instrument

                                                                                               DK5: 78.53

                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                               Genre m.m.: romantik ; klaversonate

                                                                                               Besætning: instrumental ; klaver

                                                                                               Periodebetegnelse: 1830-1839

                                                                                               Stednavn: Tyskland

                                                                                                

                                                                                                Eks. (node)

                                                                                                Bach, Johann Sebastian: Suiter for violoncel : udgave for kontrabas /Ved Mark Bernat/. - International Music Company, cop. 1995. - (2 127 681 2).

                                                                                                DK5: 78.445

                                                                                                Kontrollerede emneord:

                                                                                                Genre m.m.: barok ; cellosuite

                                                                                                Besætning: instrumental ; kontrabas ; bas

                                                                                                Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                Stednavn: Tyskland

                                                                                                  

                                                                                                 5.7.3.1.4. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på vokalmusik

                                                                                                 Vokalmusik tildeles bredt emneord på klassiske vokalformer, f.eks. salme, motet, madrigal, messe, etc. Se også afsnit 5.7.3.1.5. vedr. sange.

                                                                                                  

                                                                                                 Eks. (fonogram)

                                                                                                 Händel, Georg Friedrich: Messias, HWV 56 /Rilling/. - Hänssler Classic 98.198. - (2 199 050 7).

                                                                                                 Musikopstilling: Vokalmusik

                                                                                                 DK5: 78.652

                                                                                                 Kontrollerede emneord:

                                                                                                 Genre m.m.: barok ; oratorium ; kirkemusik ; julemusik

                                                                                                 Besætning: vokal ; kor

                                                                                                 Periodebetegnelse: 1740-1749 ; 1750-1759

                                                                                                 Stednavn: Tyskland ; England

                                                                                                  

                                                                                                  Eks. (node)

                                                                                                  Mozart, Wolfgang Amadeus: Missa brevis, B-dur, Köchel 275 /Ved Franz Beyer/. - Breitkopf & Härtel, cop. 1997. - (2 196 708 4).

                                                                                                  DK5: 78.652

                                                                                                  Kontrollerede emneord:

                                                                                                  Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; kirkemusik ; messe

                                                                                                  Besætning: vokal ; kor

                                                                                                  Periodebetegnelse: 1770-1779

                                                                                                  Stednavn: Østrig

                                                                                                   

                                                                                                   Eks. (node)

                                                                                                   Salmer og spirituals /Udgave for 2 violiner/. - Leopold Musik, cop. 1997. - (2 174 004 7).

                                                                                                   DK5: 78.683 ; 78.7921 ; 78.431

                                                                                                   Kontrollerede emneord:

                                                                                                   Genre m.m.: kammermusik ; salme ; spiritual

                                                                                                   Besætning: instrumental ; violinduo

                                                                                                   Periodebetegnelse: 1500-1599 ; 1600-1699 ; 1800-1899

                                                                                                   Stednavn: Danmark ; Tyskland ; Schweiz ; USA

                                                                                                     

                                                                                                    5.7.3.1.5. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på sange

                                                                                                    Sange kan gives som emneord både på klassiske og populære sange. Anvendes dog meget restriktivt på de populære sange, f.eks. ved højskolesange i populære arrangementer. Kan suppleres med lied, o.l.

                                                                                                     

                                                                                                    Eks. (fonogram)

                                                                                                    Loewe, Carl: Sange /Schmidt/. - CPO 999253-2. - (2 157 057 5).

                                                                                                    Musikopstilling: Vokalmusik

                                                                                                    DK5: 78.61:3

                                                                                                    Kontrollerede emneord:

                                                                                                    Genre m.m.: romantik ; sange ; lied ; ballade

                                                                                                    Besætning: vokal

                                                                                                    Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839 ; 1840-1849 ; 1850-1859

                                                                                                    Stednavn: Tyskland

                                                                                                     

                                                                                                     Eks. (fonogram)

                                                                                                     Grip, Erik: Carl Nielsen - og en enkelt anden. - Gyps Fulvus GF 9703. - (2 158 154 2).

                                                                                                     Musikopstilling: Dansk underholdning

                                                                                                     DK5: 78.797:6

                                                                                                     Kontrollerede emneord:

                                                                                                     Genre m.m.: sange

                                                                                                     Besætning: vokal

                                                                                                     Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                     Stednavn: Danmark

                                                                                                       

                                                                                                      Eks. (node)

                                                                                                      Christmas songs /Ved Ned Bennett/. - International Music Publications, 1997. - (2 183 847 0).

                                                                                                      DK5: 78.799 ; 78.6521

                                                                                                      Kontrollerede emneord:

                                                                                                      Genre m.m.: romantik ; julemusik ; sange ; carol

                                                                                                      Besætning: vokal ; kor

                                                                                                      Periodebetegnelse: 1810-1819 ; 1930-1939 ; 1940-1949

                                                                                                      Stednavn: USA ; England ; Østrig

                                                                                                       

                                                                                                       Eks. (node)

                                                                                                       Aften : 18 kendte sange /Udgave for 2 violonceller/. - Leopold Musik, cop. 1997. - (2 167 824 4).

                                                                                                       DK5: 78.431

                                                                                                       Kontrollerede emneord:

                                                                                                       Genre m.m.: kammermusik ; sange

                                                                                                       Besætning: instrumental ; celloduo

                                                                                                       Periodebetegnelse: 1600-1699 ; 1800-1899

                                                                                                       Stednavn: Danmark

                                                                                                       Formbetegnelse: sammenspil

                                                                                                       Niveau/brugerkategori: for børn

                                                                                                         

                                                                                                        5.7.3.1.6. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på scenisk musik

                                                                                                        Den sceniske musik tildeles emneord på.: opera, operette, musical, syngespil, zarzuela m.fl. Mindre uddrag af forskellige operaer tildeles ikke emneord på: opera. I stedet gives på uddragsformen, f.eks.: ouverture og operaouverture, arie og operaarie, operaduet, operaterzet, operakor etc. Tilsvarende med anden scenisk musik, f.eks.: arie og operettearie, sang og musicalsang, etc.

                                                                                                         

                                                                                                        Eks. (fonogram)

                                                                                                        Sorozabal, Pablo: La tabernera del puerto /Perez/. - Valois : Auvidis V 4766. - (2 160 314 7).

                                                                                                        Musikopstilling: Operetter/Musicals

                                                                                                        DK5: 78.81:9

                                                                                                        Kontrollerede emneord:

                                                                                                        Genre m.m.: zarzuela

                                                                                                        Besætning: vokal

                                                                                                        Periodebetegnelse: 1930-1939

                                                                                                        Stednavn: Spanien

                                                                                                         

                                                                                                         Eks. (fonogram)

                                                                                                         Wunderlich, Fritz: The unforgettable - Fritz Wunderlich. - Eurodisc 74321319562. - (2 154 196 6).

                                                                                                         Musikopstilling: Operetter/Musicals. Antologier

                                                                                                         DK5: 78.811

                                                                                                         Kontrollerede emneord:

                                                                                                         Genre m.m.: romantik ; operettearie ; operaarie ; arie

                                                                                                         Besætning: vokal

                                                                                                         Periodebetegnelse: 1800-1899

                                                                                                          

                                                                                                          Eks. (fonogram)

                                                                                                          The EMI centenary gala at Glyndebourne. - EMI Classics 5564652.- (2 186 220 7).

                                                                                                          Musikopstilling: Operaer. Antologier

                                                                                                          DK5: 78.811

                                                                                                          Kontrollerede emneord:

                                                                                                          Genre m.m.: operaarie ; operettearie ; arie ; musicalsange ; sange

                                                                                                          Besætning: vokal

                                                                                                          Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

                                                                                                          Stednavn: USA ; Østrig ; Tyskland ; Frankrig

                                                                                                           

                                                                                                           Eks. (fonogram)

                                                                                                           Berlioz, Hector: Ouverturer /Dutoit/. - Decca 452480-2. -

                                                                                                           (2 192 411 3).

                                                                                                           Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                           DK5: 78.411

                                                                                                           Kontrollerede emneord:

                                                                                                           Genre m.m.: romantik ; ouverture ; operaouverture

                                                                                                           Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                           Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839 ; 1840-1849 ; 1850-1859 ;

                                                                                                           1860-1869

                                                                                                           Stednavn: Frankrig

                                                                                                            

                                                                                                            Eks. (node)

                                                                                                            Operakörer /Ved Jan Åke Hillerud/. - Gehrman, 1997. - (2 199 090 6).

                                                                                                            DK5: 78.811

                                                                                                            Kontrollerede emneord:

                                                                                                            Genre m.m.: romantik ; operakor

                                                                                                            Besætning: vokal ; kor

                                                                                                            Periodebetegnelse: 1830-1839 ; 1840-1849 ; 1850-1859 ; 1870-1879 ; 1880-1889

                                                                                                            Stednavn: Frankrig ; Tyskland ; Italien

                                                                                                              

                                                                                                             5.8. Emneord som angiver niveau eller brugerkategori

                                                                                                              

                                                                                                             Bruges restriktivt, evt. kun når det fremgår af dokumentet.

                                                                                                              

                                                                                                             Mest er der tale om uddannelser, enten formuleret som kategorien af studerende eller som uddannelsesinstitutionen.

                                                                                                              

                                                                                                             Ved musikoptagelser eller musikalier for folkeskolen angives enten klassetrin: for 4. klasse, eller, hvis dokumentet dækker flere end 3 klassetrin: for folkeskolen.

                                                                                                              

                                                                                                             Fast bruges: for hf og for gymnasiet - disse er ikke fordelt på klassetrin.

                                                                                                              

                                                                                                             Ellers angives den uddannelse, den gruppe studerende eller lignende dokumentet rettes mod:

                                                                                                              

                                                                                                             for musikkonservatorier.

                                                                                                              

                                                                                                             Hvor dokumentet er beregnet for en bestemt gruppe mennesker, angives dette. Det kan være afgrænset på grund af:

                                                                                                              

                                                                                                             -

                                                                                                              

                                                                                                             sprog, f.eks forskellige indvandrer- eller flygtningegrupper: for persisktalende.-alder: for unge, for ældre, for børn.

                                                                                                              

                                                                                                             -

                                                                                                              

                                                                                                             interesseområde eller fag: for spejdere, for gymnastiklærere.

                                                                                                              

                                                                                                             -

                                                                                                              

                                                                                                             handicap eller sygdom: for svagtsynede.

                                                                                                              

                                                                                                             -

                                                                                                              

                                                                                                             andet: for forældre, for katteejere.

                                                                                                              

                                                                                                             Når det er vanskeligt at skelne mellem funktion og brugerniveau, kan der gives 2 emneord på samme begreb: gymnastikmusik og for gymnastiklærere.

                                                                                                             Når dokumentet er beregnet for brugere på et bestemt niveau, og det fremgår af dokumentet, angives dette: for begyndere, for viderekommende.

                                                                                                              

                                                                                                             Eks. (node)

                                                                                                             Johansen, Bo, f. 1961: Toques de santos. - Byhøjskolen, (1997). - (2 164 100 6).

                                                                                                             Note:Rytmer for 3 bata-trommer: okonkolo (høj), itotele (mellem)og iya (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle ("naturreligion"). Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                             DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                             Kontrollerede emneord:

                                                                                                             Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                             Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                             Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                             Stednavn: Cuba

                                                                                                             Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                             Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                             Supplerende søgeord: santeria ; yoruba

                                                                                                              

                                                                                                              Eks. (node)

                                                                                                              Bjerregård, Anne Rikke: Prinsesse Snelok. - Folkeskolens - Musiklærerforening, 1996. - (2 143 399 3). DK5: 78.698 ; 78.69

                                                                                                              Kontrollerede emneord:

                                                                                                              Genre m.m.: musical ; børnemusical ; sange

                                                                                                              Besætning: vokal

                                                                                                              Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                              Stednavn: Danmark

                                                                                                              Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                              Niveau/brugerkategori: for indskoling ; for børn ; for børnehaver ; for musikskoler ; for handicappede

                                                                                                                

                                                                                                               Litteraturliste

                                                                                                               Litteraturliste crp man, 21/03 2016 - 08:22

                                                                                                               Indeksering

                                                                                                               Bruhns, Svend: Bibliografisk emnesøgning. - 5. foreløbige version. - Aalborg : Danmarks Biblioteksskole, 1990. - 176 s.

                                                                                                               DK5 : decimalklassedeling. Systematik / udgivet af Dansk BiblioteksCenter. - 1997-udgave-. - [Ballerup] : Dansk BiblioteksCenter, 1997-

                                                                                                               Documentation : guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri. - 2. ed.. - [Genève] : International Organization for Standardization, 1986. - iii, 32 s., 30 cm.. - (International standard ; ISO 2788)

                                                                                                               Emneord for musikkdokument i edb-kataloger. - Oslo : Statens Bibliotekstilsyn, 1993.

                                                                                                               Galberg Jacobsen, Henrik: Håndbog i nudansk / Henrik Galberg Jacobsen, Peter Stray Jørgensen. - 3. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Politiken, 1997. - 539 sider : ill.

                                                                                                               Grammatisk talt : anbefalede sproglige betegnelser / Dansk Sprognævn ; redigeret af Henrik Galberg Jacobsen. - [Kbh.] : Dansklærerforeningen, 1996. - 60 sider. - (Dansk Sprognævns skrifter ; 24)

                                                                                                               Hjortsæter, Ellen: Ämneordskatalogisering / Ellen Hjortsæter ; översättning och redigering av den svenska utgåvan Margareta Rosfelt. - Lund : Bibliotekstjänst, 1994. - 100 s.

                                                                                                               Hjørland, Birger: Informationsvidenskabelige grundbegreber. - 2. reviderede udgave. - Kbh. : Danmarks Biblioteksskole, 1995. - 2 bind (iv, xiii, 457 sider)

                                                                                                               Indeksering af faglitteratur / udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - (DBC's indekseringsvejledninger)

                                                                                                               Indeksering af skønlitteratur / udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - (DBC's indekseringsvejledninger)

                                                                                                               Information og dokumentation : vejledning i indeksering : metoder til dokumentanalyse, emnebestemmelse og valg af emneord. - Hellerup : Dansk Standard, 1994. - 7 s.. - (DS/INF ; 100)

                                                                                                               Informationsordbogen : ordbog for informationshåndtering, bog og bibliotek / udarbejdet af Jens B. Friis-Hansen ... [et al.]. - 2. udgave. - Charlottenlund : Dansk Standard, 1996. - 196 sider. - (DS-håndbog ; 109)

                                                                                                               Katalogiseringsregler for musik : musikalier, grammofonplader og kassettebånd / Bibliotekscentralen. - 4. udgave. - Ballerup : Bibliotekscentralen, 1981.

                                                                                                               Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. - 2. udgave omarbejdet til brug for onlinkataloger / udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1998. - 3 bd.

                                                                                                               Kaae, Søren: Verbal emneindeksering i BASIS : en håndbog. - 2. oplag. - [Ballerup] : Dansk BiblioteksCenter, 1992. - 106 sider

                                                                                                               Lancaster, F.W.: Indexing and abstracting in theory and practice. - London : Library Association, 1991. - 328 s.

                                                                                                               Musikkatalog og decentralt edb-system : rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende katalogapparat i folkebibliotekernes musikafdelinger nedsat af Bibliotekscentralen. - [Ballerup] : Bibliotekscentralen, 1983.

                                                                                                               Organisation af viden : en fremstilling for BDI-studerende. - Kbh. : Danmarks Biblioteksskole, 1988-1989. - 2 bind : ill.

                                                                                                               I : Introduktion / Svend Engel. - 1988. - 119 sider

                                                                                                               Retskrivningsordbogen / Dansk Sprognævn. - 2. udgave, 2. oplag (med rettelser). - [Kbh.] : Aschehoug, 1996. - 669 sider                                                                                                               Musik

                                                                                                               Graham, Ronnie: Stern’s guide to contemporary African music. - London : Zvan, 1988.

                                                                                                               Michels, Ulrich: Munksgaards atlas - musik. - Kbh. : Munksgaard, 1992. - 2 bind.

                                                                                                               The new Grove dictionary of musical instruments / edited by Stanley Sadie. - London : Macmillan, 1987. - 3 bind.

                                                                                                               Politikens hvem-hvad-hvor : instrumenter og ordbog. - Kbh. : Politiken, 1962.

                                                                                                               Ryom, Peter: Musikkens stilarter : klassisk musik fra oldtid til nutid. - [Kbh.] : Gyldendal, 1992.

                                                                                                               World music : the rough guide / editors Simon Broughton ... et al. - London : The Rough Guides, 1994.

                                                                                                               Bilag A

                                                                                                               Bilag A crp man, 21/03 2016 - 08:24

                                                                                                               Formatering af emneord i BASIS-formatet

                                                                                                               Følgende af BASIS-formatets felter/delfelter anvendes til DBC-emneord:

                                                                                                                
                                                                                                               G 600 00-   Personnavn som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               0

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Personnavn i ligefrem orden

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               1

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Inverteret navn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               3

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Familienavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 100

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               602 -0-

                                                                                                               Personnavne som emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               0

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Personnavn i ligefrem orden

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               1

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Inverteret navn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               3

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Familienavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 100

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               610 -0-

                                                                                                               Korporationsnavn som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               0

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Inverteret korporationsnavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               1

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Stats- og kommunenavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               2

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Navn i ligefrem orden

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 110

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               611 00-

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Konference som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               - Delfelter som felt 111

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               612 -0-

                                                                                                               Korp.navne/konference som emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               -

                                                                                                                

                                                                                                               Delfelter som felt 610/611

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               630 00-

                                                                                                               Kontrolleret emneord (fællesnavn)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               633 00-

                                                                                                               Stednavn som emneord 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               635 00-

                                                                                                               Niveau/brugerkategori som søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               m

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               n

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik, lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               636 00-

                                                                                                               Kontrolleret emneord (fællesnavn) skønlitteratur

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               637 00-

                                                                                                               Formbetegnelse som søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               m

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               n

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik, lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               638 00-

                                                                                                               Supplerende søgeord - skønlitteratur

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               640 00-

                                                                                                               Titel som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G

                                                                                                               642 00-

                                                                                                               Andre egennavne som emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Emneord (lokalt)

                                                                                                                

                                                                                                               G 646 00-

                                                                                                               Kontrolleret emneord musik

                                                                                                               Alle delfelterne kan gentages

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Genre

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               b

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Besætning

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               c

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Periodeangivelse

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               d

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Stednavn

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               o

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Genre (lokalt emneord)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               p

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Besætning (lokalt emneord)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               q

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Periodeangivelse (lokalt emneord)

                                                                                                                

                                                                                                               r

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Stednavn (lokalt emneord)

                                                                                                               G

                                                                                                               648 00-

                                                                                                               Supplerende søgeord

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               a

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (faglitteratur)

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               m

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               Søgeord (musik)

                                                                                                                

                                                                                                               For yderligere specifikation af BASIS-formatet henvises til:

                                                                                                               Dataleverancer. Dokumentation. Udgivet af Dansk BiblioteksCenter.

                                                                                                                

                                                                                                               Eksempler på formatering af emneord:


                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Tarp, Lotte

                                                                                                               Det sku' nødig hedde sig / Lotte Tarp. - [Kbh.] : L & R Fakta, 1997. - 210 sider

                                                                                                               DK5: 99.4 Tarp, Lotte

                                                                                                               Kontrollerede emneord: Tarp, Lotte ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999 ; mor-datter forholdet ; familiehistorie

                                                                                                               Formbetegnelse: erindringer ; barndomserindringer

                                                                                                               Supplerende emneord: tyskerpiger

                                                                                                               Note: Skuespilleren Lotte Tarps (f. 1945) erindringer om en omtumlet barndom med anbringelse på børnehjem, opvækst hos bedsteforældrene, genforening med moderen og til slut kostskoleophold, og om hvordan hun som 30-årig erfarer at fortielserne skyldes hun er datter af en tysk soldat

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               600 100 *a Tarp*h Lotte

                                                                                                               630 000 *a 1950-1959

                                                                                                               630 001 *a 1960-1969

                                                                                                               630 002 *a 1970-1979

                                                                                                               630 003 *a 1980-1989

                                                                                                               630 004 *a 1990-1999

                                                                                                               630 005 *a mor-datter forholdet

                                                                                                               630 006 *a familiehistorie

                                                                                                               637 000 *a erindringer

                                                                                                               637 001 *a barndomserindringer

                                                                                                               648 000 *a tyskerpiger

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               602 100 *a Tarp*hLotte

                                                                                                               630 000 *b 1950-1959

                                                                                                               630 001 *b 1960-1969

                                                                                                               630 002 *b 1970-1979

                                                                                                               630 003 *b 1980-1989

                                                                                                               630 004 *b 1990-1999

                                                                                                               630 005 *b mor-datter forholdet

                                                                                                               630 006 *b familiehistorie

                                                                                                               637 000 *b erindringer

                                                                                                               637 001 *b barndomserindringer

                                                                                                               648 000 *b tyskerpiger

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Porsmose, Erland

                                                                                                               Landbrugets historie kort fortalt : fra bondestenalder til GATT-aftale / Erland Porsmose, Claus Bjørn. - 1. udgave, 1. oplag. - Århus : Landbrugsforlaget, 1997. - 127 sider : ill.

                                                                                                               DK5: 63.09

                                                                                                               Kontrollerede emneord: landbrugshistorie ; Danmark

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for landbrugsskolen

                                                                                                               Note: Beregnet for undervisning på landbrugsskoler

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               630 000 *a landbrugshistorie

                                                                                                               633 000 *a Danmark

                                                                                                               635 000 *a for landbrugsskolen

                                                                                                               637 000 *a undervisningsmaterialer
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               630 000 *b landbrugshistorie

                                                                                                               633 000 *b Danmark

                                                                                                               635 000 *b for landbrugsskolen

                                                                                                               637 000 *b undervisningsmaterialer

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj

                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider

                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789

                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               636 000 *a seriemordere

                                                                                                               636 001 *a Frankrig

                                                                                                               636 002 *a Paris

                                                                                                               636 003 *a 1780-1789


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               636 000 *b seriemordere

                                                                                                               636 001 *b Frankrig

                                                                                                               636 002 *b Paris

                                                                                                               636 003 *b1780-1789

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Faurby, Bent

                                                                                                               Frede og den hvide hund / [skrevet af] Bent Faurby ; illustreret af Irene Hedlund. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 32 sider : ill. i farver. - (Lille Dingo)

                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: for begynderlæsere ; tøjdyr ; blive væk

                                                                                                               Note: Frede får en ny nabo - Fie på 8 år. Hun har en abe der hedder Ib. Da de senere leger udenfor, kommer der en stor hvid hund og løber væk med Ib...


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               635 000 *a for begynderlæsere

                                                                                                               636 000 *a tøjdyr

                                                                                                               636 001 *a blive væk


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               635 000 *b for begynderlæsere

                                                                                                               636 000 *b tøjdyr

                                                                                                               636 001 *b blive væk

                                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                                               Bach, Johann Sebastian

                                                                                                               Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046. - Erato 4509-99636-9.

                                                                                                               Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                               DK5: 78.412:12

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                                               Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                               Stednavn: Tyskland


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               646 000 *a barok *a concerto grosso *b instrumental *b orkester *c1720-1729

                                                                                                               *d Tyskland


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               646 000 *o barok *o concerto grosso *p instrumental *p orkester *q1720-1729

                                                                                                               *r Tyskland

                                                                                                                
                                                                                                               Eks. (node)

                                                                                                               Johansen, Bo, f. 1961

                                                                                                               Toques de santos : afro-cubanske rytmer og sange / indsamlet og nedskrevet af Bo Johansen. - Århus : Byhøjskolen, [1997].

                                                                                                               Note: Rytmer for 3 batá-trommer: okónkolo (høj), itótele (mellem) og iyá (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle "naturreligion").

                                                                                                               Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                               DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                               Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                               Stednavn: Cuba

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                               Supplerende søgeord: santeria ; yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               635 000 *m for gymnasiet

                                                                                                               635 001 *m for højskoler

                                                                                                               635 002 *m for aftenskoler

                                                                                                               635 003 *m for musikskoler

                                                                                                               635 004 *m for seminarier

                                                                                                               635 005 *m for musikkonservatorier

                                                                                                               635 006 *m for universiteter

                                                                                                               637 000 *m undervisningsmaterialer

                                                                                                               646 000 *a afrocubansk musik *a sange *b instrumental * b slagtøj *b vokal

                                                                                                               *c 1990-1999 *d Cuba

                                                                                                               648 000 *m santeria

                                                                                                               648 001 *m yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               635 000 *n for gymnasiet

                                                                                                               635 001 *n for højskoler

                                                                                                               635 002 *n for aftenskoler

                                                                                                               635 003 *n for musikskoler

                                                                                                               635 004 *n for seminarier

                                                                                                               635 005 *n for musikkonservatorier

                                                                                                               635 006 *n for universiteter

                                                                                                               637 000 *n undervisningsmaterialer

                                                                                                               646 000 *o afrocubansk musik *o sange *p instrumental * p slagtøj *p vokal

                                                                                                               *q 1990-1999 *r Cuba

                                                                                                               648 000 *m santeria

                                                                                                               648 001 *m yoruba

                                                                                                               Bilag B

                                                                                                               Bilag B crp man, 21/03 2016 - 08:29

                                                                                                               Formatering af DBC-emneord i DanBib-formatet v2.0

                                                                                                               Følgende af DanBib-formatets felter/delfelter anvendes til formatering af DBC-emneord:


                                                                                                               B600G Personnavn som emneord

                                                                                                               a Navnet

                                                                                                               b Fornavn

                                                                                                               k Fuldt udskrevet fornavn

                                                                                                               e Romertal

                                                                                                               f  Tilføjelse

                                                                                                               d 2. tilføjelse

                                                                                                               c Fødselsår

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B602G Personnavn som emneord (decentralt)

                                                                                                               a Navnet

                                                                                                               b Fornavn

                                                                                                               e Romertal

                                                                                                               f  Tilføjelse

                                                                                                               d 2. tilføjelse

                                                                                                               c Fødselsår

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B610G Korporation som emneord

                                                                                                               a Efternavn/stednavn/navn

                                                                                                               h Forbogstaver eller fornavnsforkortelser

                                                                                                               g Resten af navnet

                                                                                                               e Tilføjelse i parentes

                                                                                                               d Tilføjelse efter komma

                                                                                                               c Underkorporation G

                                                                                                               i Nummer på konference

                                                                                                               j Sted for konference

                                                                                                               k År for konference

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B612G Korporation som emneord (decentralt)

                                                                                                               a Efternavn/stednavn/navn

                                                                                                               h Forbogstaver eller fornavnsforkortelser

                                                                                                               g Resten af navnet

                                                                                                               e Tilføjelse i parentes

                                                                                                               d Tilføjelse efter komma

                                                                                                               c Underkorporation G

                                                                                                               i Nummer på konference

                                                                                                               j Sted for konference

                                                                                                               k År for konference

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B30G Emneord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B33G Stednavn som emneord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B35G Niveau/brugerkategori

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               m Kontrollerede emneord - musik DBC G

                                                                                                               n Kontrollerede emneord - musik DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B36G Kontrolleret emneord (skønlitteratur)

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B37G Formbetegnelse som søgeord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               m Kontrollerede emneord - musik DBC G

                                                                                                               n Kontrollerede emneord - musik DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B38G Ukontrolleret emneord (skønlitteratur)

                                                                                                               a Emneord G


                                                                                                               B642G Andre egennavne som emneord (udgået felt)

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode

                                                                                                               Felt 642 anvendes ikke længere, men kan forekomme i ældre poster


                                                                                                               B645G Titel som emneord

                                                                                                               a Kontrollerede emneord DBC G

                                                                                                               b Kontrollerede emneord DBC (decentral) G

                                                                                                               9 Verifikationskode


                                                                                                               B646  Kontrolleret emneord musik

                                                                                                               a Genre G

                                                                                                               b Besætning G

                                                                                                               c Periodeangivelse G

                                                                                                               d Stednavn G

                                                                                                               o Genre - decentralt G

                                                                                                               p Besætning - decentralt G

                                                                                                               q Periodeangivelse - decentralt G

                                                                                                               r Stednavn - decentralt G

                                                                                                               9 Verifikationskode
                                                                                                                

                                                                                                               B648G Ukontrolleret emneord

                                                                                                               a Emneord G

                                                                                                               m Emneord - musik G

                                                                                                                

                                                                                                               Eksempler på formatering af DBC-emneord i DanBib-formatet

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Tarp, Lotte

                                                                                                               Det sku' nødig hedde sig / Lotte Tarp. - [Kbh.] : L & R Fakta, 1997. - 210 sider

                                                                                                               DK5: 99.4 Tarp, Lotte

                                                                                                               Kontrollerede emneord: Tarp, Lotte ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999 ; mor-datter forholdet ; familiehistorie

                                                                                                               Formbetegnelse: erindringer ; barndomserindringer

                                                                                                               Supplerende emneord: tyskerpiger

                                                                                                               Note: Skuespilleren Lotte Tarps (f. 1945) erindringer om en omtumlet barndom med anbringelse på børnehjem, opvækst hos bedsteforældrene, genforening med moderen og til slut kostskoleophold, og om hvordan hun som 30-årig erfarer at fortielserne skyldes hun er datter af en tysk soldat
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               600 00 *a Tarp *hLotte *9v

                                                                                                               630 00 *a 1950-1959 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1960-1969 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1970-1979 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1980-1989 *9v

                                                                                                               630 00 *a 1990-1999 *9v

                                                                                                               630 00 *a mor-datter forholdet *9v

                                                                                                               630 00 *a familiehistorie *9v

                                                                                                               637 00 *a erindringer *9v

                                                                                                               637 00 *a barndomserindringer *9v

                                                                                                               648 00 *a tyskerpiger


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               602 00 *a Tarp *hLotte *9v

                                                                                                               630 00 *b 1950-1959 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1960-1969 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1970-1979 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1980-1989 *9v

                                                                                                               630 00 *b 1990-1999 *9v

                                                                                                               630 00 *b mor-datter forholdet *9v

                                                                                                               630 00 *b familiehistorie *9v

                                                                                                               637 00 *b erindringer *9v

                                                                                                               637 00 *b barndomserindringer *9v

                                                                                                               648 00 *a tyskerpiger
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Porsmose, Erland

                                                                                                               Landbrugets historie kort fortalt : fra bondestenalder til GATT-aftale / Erland Porsmose, Claus Bjørn. - 1. udgave, 1. oplag. - Århus : Landbrugsforlaget, 1997. - 127 sider : ill.

                                                                                                               DK5: 63.09

                                                                                                               Kontrollerede emneord: landbrugshistorie ; Danmark

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for landbrugsskolen

                                                                                                               Note: Beregnet for undervisning på landbrugsskoler
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               630 00 *a landbrugshistorie *9v

                                                                                                               633 00 *a Danmark *9v

                                                                                                               635 00 *a for landbrugsskolen *9v

                                                                                                               637 00 *a undervisningsmaterialer *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               630 00 *b landbrugshistorie *9v

                                                                                                               633 00 *b Danmark *9v

                                                                                                               635 00 *b for landbrugsskolen *9v

                                                                                                               637 00 *b undervisningsmaterialer *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj

                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider

                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789

                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               636 00 *a seriemordere *9v

                                                                                                               636 00 *a Frankrig *9v

                                                                                                               636 00 *a Paris *9v

                                                                                                               636 00 *a 1780-1789 *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               636 00 *b seriemordere *9v

                                                                                                               636 00 *b Frankrig *9v

                                                                                                               636 00 *b Paris *9v

                                                                                                               636 00 *b 1780-1789 *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Faurby, Bent

                                                                                                               Frede og den hvide hund / [skrevet af] Bent Faurby ; illustreret af Irene Hedlund. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 32 sider : ill. i farver. - (Lille Dingo)

                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: for begynderlæsere ; tøjdyr ; blive væk

                                                                                                               Note: Frede får en ny nabo - Fie på 8 år. Hun har en abe der hedder Ib. Da de senere leger udenfor, kommer der en stor hvid hund og løber væk med Ib...
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               635 00 *a for begynderlæsere *9v

                                                                                                               636 00 *a tøjdyr *9v

                                                                                                               636 00 *a blive væk *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               635 00 *b for begynderlæsere *9v

                                                                                                               636 00 *b tøjdyr *9v

                                                                                                               636 00 *b blive væk *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                                               Bach, Johann Sebastian

                                                                                                               Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046. - Erato 4509-99636-9.

                                                                                                               Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                               DK5: 78.412:12

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                                               Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                               Stednavn: Tyskland
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               646 00 *a barok *a concerto grosso *b instrumental *b orkester *c1720-1729

                                                                                                               *d Tyskland *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               646 00 *o barok *o concerto grosso *p instrumental *p orkester *q1720-1729

                                                                                                               *r Tyskland *9v
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (node)

                                                                                                               Johansen, Bo, f. 1961

                                                                                                               Toques de santos : afro-cubanske rytmer og sange / indsamlet og nedskrevet af Bo Johansen. - Århus : Byhøjskolen, [1997].

                                                                                                               Note: Rytmer for 3 batá-trommer: okónkolo (høj), itótele (mellem) og iyá (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle "naturreligion").

                                                                                                               Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                               DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                               Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                               Stednavn: Cuba

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                               Supplerende søgeord: santeria ; yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC)

                                                                                                               635 00 *m for gymnasiet *9v

                                                                                                               635 00 *m for højskoler *9v

                                                                                                               635 00 *m for aftenskoler *9v

                                                                                                               635 00 *m for musikskoler *9v

                                                                                                               635 00 *m for seminarier *9v

                                                                                                               635 00 *m for musikkonservatorier *9v

                                                                                                               635 00 *m for universiteter *9v

                                                                                                               637 00 *m undervisningsmaterialer *9v

                                                                                                               646 00 *a afrocubansk musik *a sange *b instrumental *b slagtøj *b vokal

                                                                                                               *c 1990-1999 *d Cuba *9v

                                                                                                               648 00 *m santeria

                                                                                                               648 00 *m yoruba
                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt)

                                                                                                               635 00 *n for gymnasiet *9v

                                                                                                               635 00 *n for højskoler *9v

                                                                                                               635 00 *n for aftenskoler *9v

                                                                                                               635 00 *n for musikskoler *9v

                                                                                                               635 00 *n for seminarier *9v

                                                                                                               635 00 *n for musikkonservatorier *9v

                                                                                                               635 00 *n for universiteter *9v

                                                                                                               637 00 *n undervisningsmaterialer *9v

                                                                                                               646 00 *o afrocubansk musik *o sange *p instrumental *p slagtøj *p vokal

                                                                                                               *q 1990-1999 *r Cuba *9v

                                                                                                               648 00 *m santeria

                                                                                                               648 00 *m yoruba

                                                                                                               Bilag C

                                                                                                               Bilag C crp man, 21/03 2016 - 13:01

                                                                                                               Formatering af DBC-emneord i danMARC2. Følgende af danMARC2's felter/delfelter anvendes til formatering af DBC-emneord:


                                                                                                               Felt 600 Personnavn som emneord

                                                                                                               a Efternavn eller fornavn alene

                                                                                                               h Fornavne

                                                                                                               k Fuldt udskrevne fornavne

                                                                                                               e Romertal

                                                                                                               f   Tilføjelse

                                                                                                               c Fødselsår

                                                                                                               0 Verifikationskode (DanBib)

                                                                                                               1 Lokal verifikationskode

                                                                                                               2 Betegnelse for emneordssystem
                                                                                                                

                                                                                                               Felt 610 Korporationsnavn som emneord

                                                                                                               Korporationsnavn i ligefrem orden

                                                                                                               a  Korporationsnavn

                                                                                                               e  Tilføjelse

                                                                                                               c Underkorporation G

                                                                                                               Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn

                                                                                                               s Stednavn (jurisdiktion)

                                                                                                               e Tilføjelse

                                                                                                               c Institutionsnavn G

                                                                                                               Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående

                                                                                                               i Nummer på konference

                                                                                                               k År for konference

                                                                                                               j Sted for konference

                                                                                                               0 Verifikationskode (DanBib)

                                                                                                               1 Lokal verifikationskode

                                                                                                               2 Betegnelse for emneordssystem
                                                                                                                

                                                                                                               Felt 631 Ukontrolleret emneord

                                                                                                               a Ukontrolleret emneord (SUMDELFELT) G

                                                                                                               f Ukontrolleret faglitterært emneord G

                                                                                                               s Ukontrolleret skønlitterært emneord G


                                                                                                               Felt 666 Kontrolleret DBC emneord

                                                                                                               f Kontrolleret faglitterært emneord G

                                                                                                               t Titel som emneord (faglitteratur) G

                                                                                                               e Stednavn som emneord (faglitteratur) G

                                                                                                               s Kontrolleret skønlitterært emneord G

                                                                                                               r Titel som emneord (skønlitteratur) G

                                                                                                               q Stednavn som emneord (skønlitteratur) G

                                                                                                               m Musikalsk genre som emneord G

                                                                                                               n Musikalsk besætning som emneord G

                                                                                                               p Periodebetegnelse (musik) G

                                                                                                               l Stednavn (musikkens oprindelsesland) G

                                                                                                               i Tidsangivelse G

                                                                                                               o Formbetegnelse G

                                                                                                               u Niveau/brugerkategori G

                                                                                                               0 Verifikationskode for emneord tildelt materialet af DBC

                                                                                                                

                                                                                                               Alle felter kan gentages. Delfelter kan gentages hvis markeret med "G".

                                                                                                               For yderligere specifikation af danMARC2 henvises til: danMARC2 / udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen. - 2. udgave. - Ballerup, Dansk BiblioteksCenter, 1998.

                                                                                                                

                                                                                                               Eksempler på formatering af DBC-emneord i danMARC2:

                                                                                                               NB! Foreløbig version pr. 1. 5. 1998

                                                                                                               DBC's formateringspraksis i danMARC2 er endnu ikke fastlagt.
                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Tarp, Lotte

                                                                                                               Det sku' nødig hedde sig / Lotte Tarp. - [Kbh.] : L & R Fakta, 1997. - 210 sider

                                                                                                               DK5: 99.4 Tarp, Lotte

                                                                                                               Kontrollerede emneord: Tarp, Lotte ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ;

                                                                                                               1980-1989 ; 1990-1999 ; mor-datter forholdet ; familiehistorie

                                                                                                               Formbetegnelse: erindringer ; barndomserindringer

                                                                                                               Supplerende emneord: tyskerpiger

                                                                                                               Note: Skuespilleren Lotte Tarps (f. 1945) erindringer om en omtumlet barndom med anbringelse på børnehjem, opvækst hos bedsteforældrene, genforening med moderen og til slut kostskoleophold, og om hvordan hun som 30-årig erfarer at fortielserne skyldes hun er datter af en tysk soldat


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               600 00 *a Tarp *h Lotte *0 *2DBC

                                                                                                               631 00 *f tyskerpiger

                                                                                                               666 00 *f mor-datter forholdet *0

                                                                                                               666 00 *f familiehistorie *0

                                                                                                               666 00 *i 1950-1959 *0

                                                                                                               666 00 *i 1960-1969 *0

                                                                                                               666 00 *i 1970-1979 *0

                                                                                                               666 00 *i 1980-1989 *0

                                                                                                               666 00 *i 1990-1999 *0

                                                                                                               666 00 *o erindringer *0

                                                                                                               666 00 *o barndomserindringer *0


                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               600 00 *a Tarp *h Lotte *0 *2DBC

                                                                                                               631 00 *f tyskerpiger

                                                                                                               666 00 *f mor-datter forholdet

                                                                                                               666 00 *f familiehistorie

                                                                                                               666 00 *i 1950-1959

                                                                                                               666 00 *i 1960-1969

                                                                                                               666 00 *i 1970-1979

                                                                                                               666 00 *i 1980-1989

                                                                                                               666 00 *i 1990-1999

                                                                                                               666 00 *o erindringer

                                                                                                               666 00 *o barndomserindringer

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (faglitterær bog)

                                                                                                               Porsmose, Erland

                                                                                                               Landbrugets historie kort fortalt : fra bondestenalder til GATT-aftale / Erland Porsmose, Claus Bjørn. - 1. udgave, 1. oplag. - Århus : Landbrugsforlaget, 1997. - 127 sider : ill.

                                                                                                               DK5: 63.09

                                                                                                               Kontrollerede emneord: landbrugshistorie ; Danmark

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for landbrugsskolen

                                                                                                               Note: Beregnet for undervisning på landbrugsskoler

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *a landbrugshistorie *0

                                                                                                               666 00 *e Danmark *0

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer *0

                                                                                                               666 00 *u for landbrugsskolen *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *a landbrugshistorie

                                                                                                               666 00 *e Danmark

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer

                                                                                                               666 00 *u for landbrugsskolen

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Frobenius, Nikolaj

                                                                                                               Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider

                                                                                                               DK5: 85-26 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789

                                                                                                               Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *s seriemordere *0

                                                                                                               666 00 *q Frankrig *0

                                                                                                               666 00 *q Paris *0

                                                                                                               666 00 *i 1780-1789 *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *s seriemordere

                                                                                                               666 00 *q Frankrig

                                                                                                               666 00 *q Paris

                                                                                                               666 00 *i 1780-1789

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (skønlitterær bog)

                                                                                                               Faurby, Bent

                                                                                                               Frede og den hvide hund / [skrevet af] Bent Faurby ; illustreret af Irene Hedlund. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 32 sider : ill. i farver. - (Lille Dingo)

                                                                                                               DK5: 86-096 ; sk

                                                                                                               Kontrollerede emneord: for begynderlæsere ; tøjdyr ; blive væk

                                                                                                               Note: Frede får en ny nabo - Fie på 8 år. Hun har en abe der hedder Ib. Da de senere leger udenfor, kommer der en stor hvid hund og løber væk med Ib...

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *s tøjdyr *0

                                                                                                               666 00 *s blive væk *0

                                                                                                               666 00 *u for begynderlæsere *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *s tøjdyr

                                                                                                               666 00 *s blive væk

                                                                                                               666 00 *u for begynderlæsere

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (fonogram)

                                                                                                               Bach, Johann Sebastian

                                                                                                               Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046. - Erato 4509-99636-9.

                                                                                                               Musikopstilling: Orkestermusik

                                                                                                               DK5: 78.412:12

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: barok ; concerto grosso

                                                                                                               Besætning: instrumental ; orkester

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1720-1729

                                                                                                               Stednavn: Tyskland

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *m barok *m concerto grosso *n instrumental *n orkester *p1720-1729

                                                                                                               *l Tyskland *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *m barok *m concerto grosso *n instrumental *n orkester *p1720-1729

                                                                                                               *l Tyskland

                                                                                                               Eks. (node)

                                                                                                               Johansen, Bo, f. 1961

                                                                                                               Toques de santos : afro-cubanske rytmer og sange / indsamlet og nedskrevet af Bo Johansen. - Århus : Byhøjskolen, [1997].

                                                                                                               Note: Rytmer for 3 batá-trommer: okónkolo (høj), itótele (mellem) og iyá (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle "naturreligion").

                                                                                                               Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

                                                                                                               DK5: 78.4801 ; 78.78681

                                                                                                               Kontrollerede emneord:

                                                                                                               Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

                                                                                                               Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

                                                                                                               Periodebetegnelse: 1990-1999

                                                                                                               Stednavn: Cuba

                                                                                                               Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

                                                                                                               Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

                                                                                                               Supplerende søgeord: santeria ; yoruba

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               631 00 *a santeria

                                                                                                               631 00 *a yoruba

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer *0

                                                                                                               666 00 *u for gymnasiet *0

                                                                                                               666 00 *u for højskoler *0

                                                                                                               666 00 *u for aftenskoler *0

                                                                                                               666 00 *u for musikskoler *0

                                                                                                               666 00 *u for seminarier *0

                                                                                                               666 00 *u for musikkonservatorier *0

                                                                                                               666 00 *u for universiteter *0

                                                                                                               666 00 *m afrocubansk musik *m sange *n instrumental *n slagtøj *n vokal

                                                                                                               *p 1990-1999 *l Cuba *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               631 00 *a santeria

                                                                                                               631 00 *a yoruba

                                                                                                               666 00 *o undervisningsmaterialer

                                                                                                               666 00 *u for gymnasiet

                                                                                                               666 00 *u for højskoler

                                                                                                               666 00 *u for aftenskoler

                                                                                                               666 00 *u for musikskoler

                                                                                                               666 00 *u for seminarier

                                                                                                               666 00 *u for musikkonservatorier

                                                                                                               666 00 *u for universiteter

                                                                                                               666 00 *g afrocubansk musik *g sange *n instrumental *n slagtøj *n vokal

                                                                                                               *p 1990-1999 *l Cuba

                                                                                                                

                                                                                                               Eks. (Faglitterær artikel)

                                                                                                               Møller, Jesper

                                                                                                               Slalomskiløbets vugge

                                                                                                               I: Berlingske tidende. - 1998-01-17 : ill.

                                                                                                               DK5: 79.672

                                                                                                               Kontrollerede emneord: skiferiesteder ; skisport ; Arlberg ; Østrig

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet af DBC):

                                                                                                               666 00 *f skiferiesteder *0

                                                                                                               666 00 *f skisport *0

                                                                                                               666 00 *e Arlberg *0

                                                                                                               666 00 *e Østrig *0

                                                                                                                

                                                                                                               Formaterede emneord (hvis oprettet lokalt):

                                                                                                               666 00 *f skiferiesteder

                                                                                                               666 00 *f skisport

                                                                                                               666 00 *e Arlberg

                                                                                                               666 00 *e Østrig