Sammensatte materialer

Sammensatte materialer crp

Materialebetegnelsers rækkefølge på sammensatte materialer

Materialebetegnelsers rækkefølge på sammensatte materialer crp

DBC har gennem længere tid arbejdet på at forbedre vores registrering af sammensatte materialer.

Dette førte bl.a. til en modernisering i tolkningen af de nationalbibliografiske optagelseskriterier jf. Bibliografisk Nyt herom.

Vi har nu revurderet vores praksis for, i hvilken rækkefølge de enkelte dele af et sammensat materiale nævnes i felt 009 og felt 300 delfelt n.

Hidtil har vi konsekvent fulgt en bestemt rækkefølge i felt 009 (billedmaterialer, lydmaterialer, elektroniske materialer, tredimensionale genstande, tekstmaterialer).

Samme rækkefølge har ligeledes været brugt i felt 300, - dog har vi gennem det seneste halve år eksperimenteret med nye regler for rækkefølge her.

Bemærk at sammensatte materialer ikke må forveksles med materialer med bilag:
I sammensatte materialer er de enkelte fysiske dele ligeværdige, mens der i materialer med bilag er tale om, at bilaget blot supplerer hovedmaterialet.

Årsagen til at ændre praksis er ønsket om, at det hovedindtryk et materiale giver og som det vil være naturligt at opstille materialet efter gerne skal svare til rækkefølgen af materialekoder i felt 009 og af de nævnte specifikke materialebetegnelser i felt 300.

Praksis ændres derfor, så vi fremover vurderer det enkelte materiale ud fra flere faktorer:

  • Fysisk fremtrædelsesform (Hvilken del fylder mest rent fysisk - størrelse og omfang - fx fremtræder en bog med cd indsat i lomme oftest umiddelbart som en bog)
  • Præsentation (Hvordan præsenteres de enkelte dele: lægges der særlig vægt på et af materialerne?, Hvordan er typografien etc.?)
  • Distribution (distribueres en dvd-video som film eller musik?)
  • Hensigt med udgivelsen (Sigter udgivelsen mod en bestemt anvendelse? Henvender materialet sig til en særlig målgruppe fx svage læsere?)
  • Historik (Indgår et af materialerne i en serie som ellers kun indeholder den ene materialetype?)
  • Fremvisning: Hvilket afspilningsudstyr kræves for at hele materialet kan vises (fx dvd-rom med tekst og film)?

Hvis et opstillingsmateriale kan udpeges ud fra en sådan vurdering, vil dette materiale fremgå som det førstnævnte i felt 009 og felt 300:

009 *a a *g xx *a m *g th

300 *n 1 bog *a 85 sider *b ill. i farver *n 1 dvd-video *l ca. 19 min.

Er det umuligt at bestemme et opstillingsmateriale efter kriterierne, følges den tidligere obligatoriske rækkefølge: billedmaterialer, lydmaterialer, elektroniske materialer, tredimensionale genstande, tekstmaterialer.

I de tilfælde hvor materialet omfatter flere end to typer, nævnes de efterfølgende i den tidligere obligatoriske rækkefølge.

Folkebibliotekernes indberetning af poster på sammensatte materieler skal fortsat dække alle dele af materialet.
Hvis et sammensat materiale vurderes forskelligt af to biblioteker, er der en øget risiko for, at der kan komme dobbeltposter i basen. Vi har vurderet denne risiko som værende minimal. Hvis man er omhyggelig med at slå op om en post findes i forvejen, vil der kun kunne opstå dobbeltposter ved forskellig vurdering indenfor samme uges indberetning af sammensat materiale.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Nationalbibliografisk registrering - sammensatte materialer

Nationalbibliografisk registrering - sammensatte materialer crp

Bibliografisk Råd har godkendt en modernisering i fortolkningen af de nationalbibliografiske optagelseskriterier.

Baggrunden herfor er et ønske om at minimere fejlagtige dobbeltindkøb i bibliotekerne og undgå uhensigtsmæssige reserveringer.

Bibliotekernes interesse er generelt én post pr. udlånsenhed og DBC har haft flere henvendelser herom. Udlånsenheder vil ofte være identisk med det man kan erhverve:

Hvis et sammensat materiale sælges samlet ønskes én post herpå.

Hvis en enkelt del af det sammensatte materiale samtidig kan erhverves separat ønskes også en post herpå, fordi nogle biblioteker kan tænkes at erhverve denne del alene.

Et sammensat materiale kendetegnes ved, at de enkelte dele af materialet har ligeværdig værdi og der ikke klart kan udpeges et hovedmateriale.

Ovenstående ønsker er taget til efterretning og fremover vil sammensatte materialer blive registreret i én post i DanBib og posten vil blive publiceret i de nationalbibliografiske fortegnelser, der er relevante for materialet.

Det betyder fx, at man i Dansk bogfortegnelse vil finde registreringer på sammensat materiale bestående af en bog og en dvd og samme registrering vil ligeledes indgå i Dansk billedfortegnelse.

I de tilfælde ét materiale kan udpeges som hovedmaterialet, katalogiseres fortsat som ét materiale med bilag og ikke som sammensat materiale.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen