Forord

Vejledningen i indeksering af skønlitteratur er blevet til på baggrund af Dansk BiblioteksCenters projekt "Emneord på skønlitteraturen" (1996).

Den bygger på de fælles principper og standarder for valg og udformning af emneord som DBC har valgt at følge, dog tilpasset skønlitteraturens egenart.

DBC's erfaring med tildeling af skønlitterære emneord siden 1990 indgår som grundlag i vejledningens forskellige dele.

De praktiske vilkår indekseringsarbejdet på DBC er underlagt, præger de valg, der er foretaget med hensyn til indekseringsniveau m.m. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at indeksering af skønlitteraturen foregår på et "almindeligt brugbarheds-niveau".

Vejledningen er først og fremmest skrevet med henblik på tildeling af emneord i DBC's og folkebibliotekernes skønlitterære poster, men det er vores håb, at den også vil kunne finde anvendelse i andre biblioteker, der tildeler danske emneord til skønlitteraturen.

Eksemplerne i vejledningen er udformet med det formål bedst muligt at kunne illustrere den skønlitterære indekseringspraksis. Der er således ikke tale om fuldstændige bibliografiske poster, idet kun data af relevans for emnebeskrivelsen er medtaget.

Oversigt over formatering af emneord i såvel BASIS-formatet, DanBib-formatet som danMARC2 - er at finde i de tre bilag til vejledningen.

Peter Schaarup, projektleder