Posttyper i danMARC2 dataleverancer

Posttyper i danMARC2 dataleverancer crp

Supplement til Dataleverancer. Dokumentation, afsnit 4.3

1. Posttyper

1.2 Bibliografiske Poster

 

Enkeltstående poster

Anvendes til:

  • Normal enkeltbindsregistrering af bøger og andre materialer, der kun består af én fysisk enhed, herunder afhængige værker i ét bind.
  • Sammensat materiale, der består af flere fysiske enheder beskrives ligeledes som enkeltbindsregistrering
  • Periodicaregistrering på titelniveau
  • Udkatalogisering af enkeltnumre/-årgange/-bind af periodica og flerbindsværker på , dvs. registrering af det enkelte nummer med egen titel

Hovedposter, sektionsposter, bindposter

Anvendes til flerbindsværkformatering, dvs. ved:

  • Registrering af bøger, musikalier og av-materialer, der består af flere fysiske enheder, men hvor alle har den samme generelle og specifikke materialebetgnelse
  • "Kollektiv" registrering af danske videnskabelige rapportserier
  • Registrering af årspublikationer på bindniveau

Følgende felter indeholder fællesoplysninger og kan kun forekomme i hovedposter:

 

008 (Delfelt u (når koderne er c eller d), c, h, i eller q)

 

009 (Delfelt a og g)

 

038

 

039

 

100

 

110

 

652 (Delfelt m eller o)

Alle hovedposter har endvidere 015-felter, indeholdende FAUST-numrene på de bindposter eller sektionsposter, der hører til hovedposten.

Alle sektionsposter har tilsvarende 015-felter, indeholdende FAUST- numrene på de bindposter, der hører til sektionen.

Følgende felter indeholder bindoplysninger og kan kun forekomme i bindposter:

 

008 Delfelterne d (når koden er å) eller t (når koderne er m, s, eller p)

 

555

 

770

 

780

 

781

 

795

Alle bindposter har endvidere et 014-felt, indeholdende FAUST-nummeret på den hoved- eller sektionspost, som bindet er knyttet til.

Alle sektionsposter har tilsvarende et 014-felt, indeholdende FAUST- nummeret på den hovedpost, som sektionen er knyttet til.

Alle øvrige felter (incl. 652 delfelter forskellig fra m eller o) kan forekomme i såvel hoved-, sektions- som bindposter, afhængigt af om oplysningen er fællesoplysning, sektionsspecifik eller bindspecifik.

Felterne 001, 004, 008*v samt 245 findes i alle poster.

Hovedposter har altid 245 delfelt a med værkets hovedtitel.

Sektionsposter har altid 245 delfelt n med sektionsnummeret og/eller delfelt a med sektionstitlen.

Bindposter har altid 245 delfelt g med bindnummeret og/eller delfelt a med bindtitlen.

Delfelt 245y kan kun forekomme i hovedposter.

Delfelt 245ø kan kun forekomme i hovedposter.

Bibliografiske sammenhænge

Enkeltbindssværker

Værker, der består af én fysisk enhed, er formateret i én singlepost. En fysisk enhed kan f.eks. være en bog, en grammofonplade, eller en lydbogsmappe.

Et sammensat materiale beskrevet som én enhed, betragtes også som et enkeltbindsværk.

Indspillet musik -plader, bånd, compact disc beskrives altid som enkeltbindværk.

Flerbindsværker

Værker, der består af flere fysiske enheder, er formateret i flere poster. Der kan være tale om en bog- eller nodeudgivelse i flere bind, en lydbog i flere mapper o.s.v. (Ved indspillet musik - plader, bånd, compact disc - bruges dog aldrig flerbindsværkformatering, jfr. ovenfor).

Ved en flerbindsværkformatering oprettes én bindpost pr. fysisk enhed (bind eller lignende) samt en hovedpost indeholdende de fælles oplysninger.

Ved sektionsopdelte flerbindsværker findes tillige én sektionspost pr. sektion - indeholdende de oplysninger, der er fælles for bindene i sektionen.

Flerbindsværker kan undtagelsesvis være dobbeltregistrerede, idet der ud over flerbindsværkformateringen kan være tale om, at de enkelte bind (eller nogle af dem) kan være formateret som selvstændige enkeltbindsværker med flerbindsværk-hovedtitlen som serietitel.

Når et flerbindværk som helhed er udkommet i en ny udgave, formateres den nye udgave som et værk for sig med udgavebetegnelsen (felt 250) i hovedposten. I disse tilfælde er der altså en hovedpost for hver udgave. Når derimod de enkelte bind i et flerbindsværk er udkommet hver for sig i et varierende antal udgaver, formateres alle udgaverne under den samme hovedpost, med de forskellige udgavebetegnelser i bindposterne.

Afhængige værker

Selvstændigt katalogiserede hælpeværker og supplementer indgår ikke i en flerbindsværk-formatering sammen med de værker de knytter sig til. Derimod kan afhængige værker i flere bind i sig selv udgøre en flerbindsværk-formatering med hovedpost og bindposter.

Periodica

1. Aviser og tidsskrifter er formateret i én singlepost, der be-skriver publikationen på titelniveau. De enkelte numre er ikke registreret; dog kan særnumre og temanumre være udkatalogiseret som normale enkeltbindsposter (singleposter) med periodicatitlen som serie.

2. Årspublikationer er formateret som aviser og tidsskrifter, d.v.s. som singleposter, der beskriver publikationen på titel-niveau.

Årspublikationer kan også være formateret som flerbindsværker med en bindpost til hver registreret årgang og en hovedpost, der beskriver titelniveauet. Den samme titel kan være formateret på begge de nævnte måder.

Endelig kan enkeltårgange af årspublikationer være udkatalogiseret som singleposter med periodicatitlen som serie.

3. De enkelte titler i en nummereret monografiserie er normalt udkatalogiserede som singleposter. Nummererede monografiserier, der optages i "Dansk periodicafortegnelse", kan også være regi-streret som en singlepost på (serie)titelniveau. Danske videnskabelige rapportserier vil normalt være formateret som flerbindsværker med bindposter til de enkelte numre og en hovedpost, der beskriver publikationen på (serie)titelniveau. Enkeltnumre af sådanne serier kan dog også være udkatalogiserede som normale monografier (singleposter).

1.2. Hjælpeposter

Emnehenvisningsposter leveres løbende ved oprettelsen i "Nye og ajourførte poster".

Se-posters formatering

001 00

*a-FAUSTnummer-*b-dataproducentens biblioteksnummer-*c-ajourdato-*d-opretdato-*fa

004 00

*r-kode for poststatus-*xm

008 00

*th*v0

032 00

*x-katalogkode-

d09 00

*yESE-periodenummer: ååååuu- (før 921019 : ESE197510)

d51 00

*ahenvisningsord*xbrug*wkontrolleret emneord

s10 00

*aDBC

 

 

Se også-posters formatering

001 00

*a-FAUSTnummer-*b-dataproducentens biblioteksnummer-*c-ajourdato-*d-opretdato-*fa

004 00

*r-kode for poststatus-*xm

008 00

*th*v0

032 00

*x-katalogkode-

d09 00

*yESO-periodenummer: ååååuu- (før 921019 : ESE197510)

d52 000

*akontrolleret emneord*xse også*wkontrolleret emneord

s10 00

*aDBC

Yderligere oplysninger om emnehenvisningsposternes formatering kan læses i Bibliografisk Nyt: Henvisningsposter i dataleverancer.