Udvidelse i brugen af felt 006

Udvidelse i brugen af felt 006 crp

2006
 

Fra uge 200636 udvider DBC brugen af felt 006 til også at omfatte evt. begrænsninger i adgang til materialerne for bestemte målgrupper.

Indtil nu har feltet kun været brugt af DBC til angivelse af karenstid til musik, men fremover vil det også omfatte kodede oplysninger om adgangsbegrænsninger til film og aldersbegrænsede anbefalinger for udlån af spil.

Materialerne er optaget i fortegnelserne DBI, DBF, CDR, CDV.

For forklaring af kodernes betydning se danMARC2

Ønsker om andre aldersbegrænsninger og aldersafgrænsede anbefalinger sendes til Bibliografisk Råd.

Bemærk at loven kræver at bibliotekerne sørger for at udlån af film følger Medierådet for Børn og Unges mærkning af film. Se nærmere på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside og i Medierådets portal


Film

Noter:
Mærkning: tilladt for alle
Fra 5 år
Kodning:
006 *d0 *2b
006 *e5 *2d

Noter:
Mærkning: Tilladt for børn over 11 år
Fra 12 år
Kodning:
006 *d11 *2b
006 *e12 *2d

Bemærk det er lovpligtigt at følge Medierådets afmærkning.
Hvis der er en afmærkning af målgruppe fra DBC mediers konsulenter, er den kun anbefalende.

Cd-rom

006 bruges også til aldersafgrænsede anbefalinger om brug af computerspil.

Noter:
PEGI-mærkning: 16+
Fra 10 år

Kodning:
006 *e16 *2c
006 *e10 *2d

Bemærk at DBCs lektører ofte vurderer spil mm. anderledes end de vejledende PEGI-mærkninger.

PEGI-mærkning: Pan European Game Information. Europæisk mærkning af computerspil. Laves ud fra oplysninger fra producenten om indhold mht: vold, bad language, gys, racisme, sex og narko. Herudfra genereres udover ovennævnte "advarsler" også en aldersanmærkning (=skadelighedsangivelse) (3+, 7+, 12+, 16+, 18+). Her er altså tale om advarsler.
PEGI-mærkning er ikke lovbefalet, men anbefalet af Medierådet.

Note med aldersangivelse: angives af DBCs lektører ud fra hvilken aldersgruppe spillet anses for egnet til. Der er altså tale om en menneskelig vurdering af hvilken målgruppe spillet egner sig til, og om anbefaling ikke advarsel. Aldersanbefalingen kan derfor både ligge højere og lavere end PEGI-mærkningen.


Retrospektive rettelser

Styrelsen for Bibliotek og Medier har finansieret en særkørsel hvor DBC har rettet poster der tidligere har været medtaget i de berørte fortegnelser (DBI, DBF, CDR, CDV), og som indeholdt note om Medierådets afmærkning.

Bibliotekerne kan hente de rettede poster som dataleverancer eller ved selv at downloade posterne fra DanBib.

Nærmere meddelse om mulighederne for dataleverancer og download er udsendt på eNyhedsbrevet: Post-meddel uge 36.

Kodning af anbefalet adgangsbegrænsning er ikke foretaget retrospektivt.


Decentrale poster

DBC's rettelser omfatter ikke decentrale poster da forskellig praksis ved udformning af felt 517 (note om målgruppe og anvendelighed) betyder at en maskinel rettelse vil være for usikker.

Bibliotekerne opfordres til selv at foretage retttelser i egne poster i det omfang materialerne er omfattet af Medierådet for Børn og Unges klassificering.

Styrelsen for Bibliotek og Medier er ved at afklare hvordan bibliotekerne skal håndtere egne importerede film som ikke har været genstand for Medierådets vurdering.


Kontakt

Vedrørende registrering:
Kirsten Pødenphant

Vedrørende dataleverancer og download:
DBC's Kundeservice