Regler og format på tværs af materialer

Regler og format på tværs af materialer crp tir, 05/01 2016 - 08:17

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur crp tor, 21/01 2016 - 09:27

2010
 

DBC tager kodning for niveau på faglitteratur i anvendelse på bøger, netdokumenter, multimedier, film og lyd 8.4.2010.

Det nye delfelt x i felt 008 og koderne blev udmeldt af Styrelsen for Bibliotek og Medier 5.1.2010.

Formålet med kodningen er på sigt at give brugerne mulighed for at sortere i materialer udfra en simpel niveauangivelse. Hermed kan man forbedre formidlingen samtidig med at fejlbestillinger reduceres.

Særligt når poster ikke er bibliotekskatalogiseret med f.eks. målgruppeemneord, kan det være vanskeligt for brugere at gennemskue, om der fx er tale om et materiale for folkeskoleelever eller for fagfolk. Brugere kan ikke forventes at være opmærksomme på andre indikatorer på niveau i posten såsom forlag, omfang mv.

Vi vil derfor gerne opfordre til en bred ibrugtagning af koden i såvel folke- som forskningbiblioteker.

Koderne inddateres i det nye delfelt x i felt 008.

Delfeltet kan gentages.

Der anvendes følgende koder:

01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau

(Omfatter: Materialer til erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner)
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau

(Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe)
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

 

Hvis kodning helt er fravalgt kan koden 99 optræde. Fraværet af delfelt x svarer derfor til koden 99.

Praksis vil på DBC være, at der tages udgangspunkt i materialets egne niveauangivelser og kodes bredt.

For eksempel:

- Hvis et materiale præsenteres som både henvendt til pædagogstuderende, pædagoger og forældre anføres både koden for fagligt niveau (04) og koden for alment niveau (06).

008 00 *tm *uf *a2010 *b dk *d y *l dan *x 04 *x 06 *v0

- Hvis et materiale præsenteres som både henvendt til folkeskolens ældste klaser og gymnasiet anføres både koden for folkeskoleniveau (02) og koden for gymansieniveau (03).

008 00 *tm *uf *a2010 *b dk *d y *l dan *x 02 *x 03 *v0

Hvis kodning lokalt fravælges, opfordres man til ved genbrug af poster fra udlandet at undlade at slette en udenlandsk niveaukodning i posterne. Den udenlandske niveaukodning stammer fra MARC21 og har følgende værdier:

a - Preschool, b - Primary, c - Pre-adolescent, d - Adolescent, e - Adult,
f - Specialized, g - General, j - Juvenile.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

DBC's praksis for tildeling af sprogkoder

DBC's praksis for tildeling af sprogkoder crp tor, 21/01 2016 - 09:32
Trækkeregler

Ved kodning af enkelte sprog i de sproggrupper, som tidligere havde èn samlet kode, kan det være vanskeligt at definere hvilket sprog, der skal kodes.
Ved kodning af enkelte sprog i de sproggrupper som tidligere havde en samlet kode, kan det være vanskeligt at definere hvilket sprog, der skal kodes. Generelt kodes i tvivlstilfælde med sproget som dækker det sted, hvor publikationen er udgivet. Ved oversatte værker og musikoptagelser kodes i tvivlstilfælde med det meste udbredte sprog i sproggruppen. Som kilde til det mest udbredte sprog kan anvendes: http://www.sil.org/ethnologue/

Trækkeregler for enkelte sproggrupper

Nedenfor er angivet trækkeregler for serbokroatisk og eskimoiske sprog.

Serbokroatisk:

Det er ikke længere tilladt at bruge fælleskoden ser. I stedet indføres separate koder for serbisk og kroatisk.

Sprogene er meget nært beslægtede, men kroaterne bruger det latinske alfabet, og serberne det kyrilliske alfabet.

Det betyder, at hvis publikationen ikke selv angiver enten serbisk eller kroatisk sprog, anvendes koden:

’scc’ for serbokroatisk i kyrillisk alfabet
’scr’ for serbokroatisk i latinsk alfabet

Ved oversat litteratur, der skal kodes for originalsprog i 041 og ved musikoptagelser med vokal, forsøges originalsproget bestemt ud fra det medfølgenden materiale. Hvis sproget ikke kan bestemmes ud fra det medfølgende materiale kodes med ’scr’.

Koden ’ser’ vil stadig kunne findes i ældre poster, men må ikke bruges på nye poster.

Eskimoiske sprog:

Samlekoden esk for eskimoiske sprog udgår og erstattes af koder for de enkelte sprog. Hvor det ikke fremgår af publikationen, hvilket eskimoisk sprog der er tale om, bruges koden for det sprog, der hører til udgivelsesstedet.

Nye koder og dækningsområde:

Kode

Sprog

Kommentarer

Sprogkodens anvendelse geografisk

iku

inuktitut

Bruges i ’Ethnologue’ som samlet betegnelse for eskimoiske sprog i Grønland, Canada og det nordvestlige Alaska til Norton Sound.

Arktisk Canada

ipk

inupiaq

Bruges i Den store danske encyklopædi som samlet betegnelse for det samme som Ethnologue kalder inuktitut. I ’Ethnologue’ om eskimoiske sprog i det nordvestlige Alaska fra Mackenzie Bay til Norton Sound.

Det nordvestlige Alaska fra Mackenzie Bay til Norton Sound incl.

kal

kalaallisut

Grønlandsk

Grønland

ypk

yupik languages

Bruges om eskimoiske sprog i det sydlige og vestlige Alaska og Sibirien.

Kysten af Alaska fra Norton Sound og sydpå. Dog ikke Aleuterne, som får sprogkoden ale for aleutiske sprog.

 

Kilder:
Den Store Danske Encyklopædi: eskimoisk-aleutiske sprog http://www.sil.org/ethnologue/

Ved oversat litteratur og musikoptagelser, hvor sproget ikke fremgår af det medfølgende materiale, kodes med ’kal’.

Håndtering af kommunenavne i forbindelse med kommunalreformen

Håndtering af kommunenavne i forbindelse med kommunalreformen crp tor, 21/01 2016 - 09:31

Med kommunalreformen sammenlægges en række kommuner. Nogle af disse får nye navne mens andre overtager et eksisterende navn.

DBC har valgt ikke at gøre rede for denne store administrative ændring i de bibliografiske poster. Som udgangspunkt anvendes det navn der står i den konkrete publikation som navneform.Vi udformer ikke se-også henvisninger mellem nye, gamle og eventuelt midlertidige navne.

Det vil sige der er ingen henvisninger imellem den nye kommunes navn og de gamle kommuner der indgår heri:

Eksempel: Egedal Kommune
(Ingen henvisninger fra Egedal Kommune til Stenløse Kommune, Ølstykke Kommune og Ledøje-Smørum Kommune eller den modsatte vej)

I de tilfælde en kommunesammenlægning overtager et eksisterende navn har DBC valgt ikke at skelne mellem navnet på den gamle og den nye kommune.

Eksempel: Næstved Kommune
(Der skelnes ikke mellem den oprindelige Næstved Kommune og den nye Næstved Kommune (sammenlægning af Fladså Kommune, Fuglebjerg Kommune, Holmegaard Kommune, Næstved Kommune og Suså Kommune))

En del af de nye kommuner ses pt. betegnet med indledningen "Ny" eller lignende.
DBC har i disse tilfælde valgt det navn den kommende kommune selv præsenterer sig med på .
Hvis navnet senere viser sig at have været midlertidigt vil DBC ikke udfome se-også henvisninger fra og til denne type.

Eksempel: Ny Tønder Kommune

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Prisoplysninger udelades af alle DBC’s poster

Prisoplysninger udelades af alle DBC’s poster crp tor, 21/01 2016 - 09:26

2012
 

DBC ophører fra og med uge 201205 med at anføre pris på materialet både i nationalbibliografiske og bibliotekskatalogiserede poster. Ændringen gælder for alle materialetyper.

Årsagen er en kombination af flere faktorer:

  • De faste bogpriser ophørte ved årsskiftet 2010/2011 og på andre områder har der aldrig været faste priser. De anførte priser har således alle siden årsskiftet kun kunne opfattes som vejledende, idet den faktiske pris har været leverandørafhængig
  • Bibliografisk Råd diskuterede ovenstående på sit møde i juni 2010 og konklusionen var at ”BIR har den principielle holdning, at oplysninger om pris ikke hører til i en bibliografisk post”.
  • I DanZIG-regi er der udarbejdet en standardiseret løsning for prisforespørgsel på materialet hos leverandører, således at bibliotekerne fremover ad den vej kan få oplyst den faktiske pris.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Samspil mellem anmeldte værker og anmeldelser

Samspil mellem anmeldte værker og anmeldelser crp tor, 21/01 2016 - 09:34

2008
 

En ny registreringsmetode skal være med til at sikre en mere optimal udnyttelse af registrerede anmeldelser. Alle anmeldte værker oprettes fremover af DBC som poster i base DBCKat's base 870970.

Baggrunden er følgende:

Anmeldte spil og udenlandske bøger, der ikke bibliotekskatalogiseres af DBC, er hidtil kun blevet registreret i forbindelse med anmeldelsen.

Hvis et bibliotek efterfølgende har købt materialet er en ny post blevet oprettet og indsendt til DBCKat's base 870970 - uden forbindelse til anmeldelsen.

For at skabe bedre sammenhæng så anmeldelser i DanBib mv. altid fremgår i forbindelse med et eventuelt biblioteksmateriale, har vi valgt at omlægge vores registreringspraksis for anmeldte værker:

Ved registrering af en anmeldelse oprettes det anmeldte værk fremover altid af DBC som en post i base danbibs base DBCKat - base 870970.

Hvis posten kun oprettes p.gr.a. anmeldelsen oprettes den på et minimalt niveau med katalogiseringsniveau 4 i 008 *v og ejerkoden RET i s10 - uden klassemærke og uden navneformskontrol på evt. navneopslag.

Når et folkebibliotek eller DBC efterfølgende registrerer selve det anmeldte materiale, overtages og opdateres posten på det anmeldte værk blot.

Eksempel:

Anmeldt værk på xbox-spil før opdatering (konstrueret)

001 00 *a <faust>*b 870970 *c 20080617083120 *d 20080617 *f a

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u f *a 2008 *b us *l eng *v 4

009 00 *a t *g tb

245 00 *a Viking *cbattle for asgard *ø xbox 360

260 00 *a SEGA *c 2008

501 00 *a Afspilningsudstyr: Xbox 360

505 00 *a Actionspil

652 00 *mUDEN KLASSEMÆRKE

s10 00 *a RET

Biblioteker der køber dette materiale kan efterfølgende fremsende lokaliseringer til posten. Deruover kan biblioteket overtage og opgradere posten som ved andre poster med katalogiseringsniveau 4 i 008 *v og ejerkoden RET i s10.

Posten udbygges til det normale bibliotekskatalogiseringsniveau (herunder kontrol af eventuelle navneformer og klassifikation) og bibliotekets ejerkode indsættes.

Efter biblioteket har indberettet posten vil anmeldelsen fremgå i forbindelse med bibliotekekets materiale i f.eks. bibliotek.dk

Bemærk: Anmeldte begivenheder

Filmanmeldelser kommer typisk i forbindelse med en biografpremiere og registreres derfor som en anmeldelse af en begivenhed.

I biblioteksregi er det den fysiske udgave af filmen og ikke biograffilmen, der efterfølgende vil være i fokus.

Følgende er derfor besluttet:

Anmeldte begivenheder registreres fremover i base DBCKat - base 870970.

Hermed lanceres materialekoder for begiveheder i base DBCKat - base 870970. Følgende koder vil som dokumenteret i danMarc2 kunne optræde:

wt (teateropførelse)

wu (udstilling)

wf (filmvisning)

Anmeldte biograffilm vil herefter kunne genbruges, når den fysiske udgave af filmen registreres. Bemærk at ved opdatering af begivenhed til fysisk materiale skal materialekoden i 009 *g fra wf (filmvisning) skifte til koden for den materialetype biblioteket har filmen på - dvs. i de fleste tilfælde dvd (koden th)

Eksempel:

Anmeldt værk på biograffilm før opdatering (konstrueret)

001 00 *a<faust> *b 870970 *c 20080912140925 *d 20080912 *f a

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u f *a 2008 *b dk *l dan *v 4

009 00 *a m *g wf

245 00 *a Anja & Viktor - i medgang og modgang *e instruktion: Søren Frellesen

260 00 *c 2008

652 00 *mUDEN KLASSEMÆRKE

700 00 *a Frellesen *h Søren

s10 00 *a RET

Når dvd-udgaven af denne film kommer, vil denne post blive tilrettet, - herunder skifte materialekode i 009 *g.

Den ændrede praksis tages i brug pr. 3.11.2008