Film, spil og multimedier

Film, spil og multimedier crp

DBC's katalogiseringsniveau for elektroniske materialer

DBC's katalogiseringsniveau for elektroniske materialer crp

Nedenfor angives i hovedtrækkene DBC's katalogiseringsniveau for elektroniske materialer efter de nye katalogiseringsregler. For en mere detaljeret gennemgang af DBC's katalogiseringspraksis henvises til DBC's kursustilbud vedrørende katalogisering og formatering.

Elektroniske materialer i fast fysisk form

Det nationalbibliografiske niveau bygger på den DBC-praksis, som har været gældende også før området blev nationalbibliografi, og som formatundervisningen har dækket.

Hidtidig DBC-praksis har ikke indebåret installation af samtlige cd-rom'er og disketter for at kunne anvende titelskærmbilledet som første primære kilde, samt for at finde frem til skærmsiden med ophavsoplysninger. Denne praksis vil fortsætte som hidtil og er dermed en afvigelse fra reglerne.

Der vil ikke blive kodet for filtype i felt 008q.

Som noget nyt vil tolkningen af §9.7B1a betyde, at kun følgende systemkravselementer vil være obligatoriske: Maskintype; arbejdslager/ram; styresystem; cd-rom-drev hastighed; skærm/grafikkort; lydkort.

Elektroniske materialer i onlinetilgængelig form

Katalogiseringsniveauet er under stadig justering for disse publikationer, men følgende er besluttet indtil videre.

Afsnit 9.3B Filbeskrivelse samt den tilhørende kodning i felt 008q vil ikke fremover blive anvendt.

I Afsnit 9.4 anvendes ikke hjemsted (felt 260a) samt adresse (felt 260d).

Ved formatering i felt 008t (kode for bibliografisk kategori) bruges koden "m" også for dynamiske publikationer, mens koden "p" kun anvendes for periodica efter den hidtidige definition.

Der er endnu ikke taget stilling til det personlige ophav for de dynamiske publikationer.

Alle elektroniske materialer

Nedenstående skema viser, hvilke noter der betragtes som nationalbibliografi og hvilke som bibliotekskatalogisering. Det skal bemærkes at det endnu ikke er fastlagt, om der vil være tilfælde hvor indholdsnoterne på de onlinetilgængelige publikationer er nationalbibliografiske. Indtil notebrugen er endeligt fastlagt for onlinepublikationerne vil disse blive formateret uden brug af delfelt 1.

 

NOTER FOR ELEKTRONISKE MATERIALER FORDELT PÅ NATIONALBIBLIOGRAFI (NB) OG BIBLIOTEKSKATALOGISERING (BK)

  NB BK
Systemkrav (9.7B1a)

Kommentar/DBC-praksis:


Obligatorisk note iflg. reglerne.

DBC-niveau: Oplysning om:maskintype; arbejdslager/ram; styresystem; cd-rom-drev hastighed; skærm/grafikkort; lydkort medtages

x  
Adgangsmåde (9.7B1b)

Kommentar/DBC-praksis:


Noten formateres altid i felt 856
x  
Art og afgrænsning (9.7B1c) x  
Sprog (9.7B2)

Kommentar/DBC-praksis:


Programmeringssprog oplyses ikke
   
Hovedtitlens kilde (9.7B3)

Kommentar/DBC-praksis:


Obligatorisk note iflg. reglerne.

DBC-praksis: Noten medtages på materialer i fast fysisk form.


Noten medtages på onlinepublikationer,hvis kilden er andet end titelskærmbilledet
x  
Titelvarianter (9.7B4) x  
Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation (9.7B5) x  
Ophavsangivelser (9.7B6) x  
Udgave og historie (9.7B7) x  
Filbeskrivelse (9.7B8)

Kommentar/DBC-praksis:


Anvendes ikke af DBC
   
Publicering, distribution el.lign. (9.7B9) x  
Fysisk beskrivelse (9.7B10) x  
Bilag og andet supplerende materiale (9.7B11)   x
Serie (9.7B12)   x
Disputats el.lign (9.7B13)

Kommentar/DBC-praksis:


Næppe af betydning i praksis
x  
Målgruppe og tilgængelighed (9.7B14)   x
Referencer til publiceredebeskrivelser (9.7B15)   x
Andre forekommende materialetyper (9.7B16)   x
Indholdsbeskrivelse (9.7B17)   x
Indhold (9.7B18)

Kommentar/DBC-praksis:


I visse tilfælde nationalbibliografi, som også for bøgerne
  x
Numre i materialet (9.7B19) x  
Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives og bibliotekets beholdning (9.7B20)

Kommentar/DBC-praksis:


Ikke relevant for DBC
  x
Sammenhæng med andre værker (9.7B21)

Kommentar/DBC-praksis:


Næppe relevant for DBC
  x
Samlet note om det originale materiale (9.7B22)

Kommentar/DBC-praksis:


Næppe relevant for DBC
x  
Andre noter (9.7B23) x  
Note om grundlag for beskrivelsen (9.7B23a)

Kommentar/DBC-praksis:


Anvendes ved dynamiske online-materialer
x  

Felt 300 e - Tekniske oplysninger

Felt 300 e - Tekniske oplysninger crp

2001
 

Oplysning om teknisk format - ofte sammenfaldende med materialetype - bliver fremover inddateret og søgbart i felt 300 delfelt e.

Som følge af ændringerne i katalogiseringsregler og format medtages fra uge 45 2001 oplysning om materialets tekniske format i felt 300 delfelt e for elektroniske materialer i fast fysisk form. Ændringerne i katalogiseringsregler og danMARC2 er beskrevet på Biblioteksstyrelsens hjemmeside under nyheder.

I DBC's poster er indtil videre anvendt følgende betegnelser for tekniske oplysninger:

game boy
game boy advance
game boy color
nintendo 64
playstation
playstation 2
U-matic
VHS

De tekniske oplysninger vil i den kommende nyoplægning af DanBib blive søgbare med koderne ts og lts, det vil sige, at f.eks. playstation 2 materialer kan søges som "lts=playstation 2".

Eksisterende poster i base DBC vil blive rettet.

De rettede DBC-poster vil blive udsendt som supplementsleverance til "Nye og ajourførte poster" i uge 47. Rettede decentrale poster vil indgå i leverancen "Decentrale poster" fra og med uge 45.

Ibrugtagning af kode for spil

Ibrugtagning af kode for spil crp
2007
 
DBC har fra 2007 taget koden bg - i felt 008 delfelt q - i anvendelse ved registreringen af elektroniske materialer, når indholdet er computerspil. Ibrugtagningen af koden er tidligere varslet overfor systemleverandørene.
 
Kontakt

Medierådets PEGI-afmærkninger

Medierådets PEGI-afmærkninger crp

2004

Medierådets PEGI-aldersangivelser: PEGI (Pan European Game Information) er producenternes vejledende ikonafmærkninger af interaktive spil. Disse aldersangivelser citeres fra uge 200424 som note hvis de fremgår af materialet. Noten inddateres i felt 517 i SFD- såvel som i rene DBF-poster.

Eksempel:
517 *a PEGI-mærkning: 3+

Man kan læse mere om mærkningen på Medierådets hjemmeside.

Multimedier på nettet

Multimedier på nettet crp

2010
 

DBC påbegynder ultimo maj 2010 registreringen af multimedier på nettet.

Multimedier som for eksempel spil og sprogkurser optages normalt i Dansk bogfortegnelse, når de udkommer på cd-rom og opfylder optagelseskriterierne. På linje hermed optages multimedier på nettet som statiske netpublikationer: Katalogkoderne IDO og NET vil blive anvendt og posterne vil dermed indgå i dataleverancer og søgninger på normal vis.

Netmultimedier vil i felt 009 alle have materialekodningen:

009 00 *a t *g xe

Registreringen vil i vid udstrækning bygge på registreringen af den fysiske udgave af materialet, hvis en sådan forefindes.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Opstilling af filmede balletter

Opstilling af filmede balletter crp

2009
 

Pr. 1. januar 2009 ændrede vi praksis for opstilling og katalogisering af balletter udgivet på dvd-video.

Som opstillingselement vælges nu en standardtitel for balletten, således at alle udgivelser af f.eks. Svanesøen fremover opstilles under denne titel uanset titlen på materialet.

Standardtitlen formateres i felt 239 delfelt t - koreografen på den aktuelle udgivelse i et tilhørende delfelt ø (- tidligere blev balletter opstillet efter materialets titel og standardtitlen angivet i felt 739).

Ved udgivelser, der indeholder flere balletter, sættes de enkelte balletter nu i felt 795, hvor de tidligere blev angivet i felt 530. Komponisten til en ballet på dvd sættes fortsat i felt 700.

Kontakt

Hanne Lydom Thomsen

Udeladelse af oplysninger om letterbox-format og surround-lyd

Udeladelse af oplysninger om letterbox-format og surround-lyd crp

2005
 

Oplysning om en films format (hidtil kun 'letterbox') og surround-lyd medtages fra 2005 ikke længere i DBCs katalogiseringer.

Det nøjagtige format kan i mange tilfælde ikke bestemmes. Antallet af formater er eksploderet, og de fleste nye film er anamorfe (tilpasser sig det udstyr, de afspilles på).
Surround-lyd er mere reglen end undtagelsen på film i dag.

Oplysning om mono eller sort-hvide sekvenser oplyses fortsat.

Kontakt

Nina Ørsnes

Udvidelse i brugen af felt 006

Udvidelse i brugen af felt 006 crp

2006
 

Fra uge 200636 udvider DBC brugen af felt 006 til også at omfatte evt. begrænsninger i adgang til materialerne for bestemte målgrupper.

Indtil nu har feltet kun været brugt af DBC til angivelse af karenstid til musik, men fremover vil det også omfatte kodede oplysninger om adgangsbegrænsninger til film og aldersbegrænsede anbefalinger for udlån af spil.

Materialerne er optaget i fortegnelserne DBI, DBF, CDR, CDV.

For forklaring af kodernes betydning se danMARC2

Ønsker om andre aldersbegrænsninger og aldersafgrænsede anbefalinger sendes til Bibliografisk Råd.

Bemærk at loven kræver at bibliotekerne sørger for at udlån af film følger Medierådet for Børn og Unges mærkning af film. Se nærmere på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside og i Medierådets portal


Film

Noter:
Mærkning: tilladt for alle
Fra 5 år
Kodning:
006 *d0 *2b
006 *e5 *2d

Noter:
Mærkning: Tilladt for børn over 11 år
Fra 12 år
Kodning:
006 *d11 *2b
006 *e12 *2d

Bemærk det er lovpligtigt at følge Medierådets afmærkning.
Hvis der er en afmærkning af målgruppe fra DBC mediers konsulenter, er den kun anbefalende.

Cd-rom

006 bruges også til aldersafgrænsede anbefalinger om brug af computerspil.

Noter:
PEGI-mærkning: 16+
Fra 10 år

Kodning:
006 *e16 *2c
006 *e10 *2d

Bemærk at DBCs lektører ofte vurderer spil mm. anderledes end de vejledende PEGI-mærkninger.

PEGI-mærkning: Pan European Game Information. Europæisk mærkning af computerspil. Laves ud fra oplysninger fra producenten om indhold mht: vold, bad language, gys, racisme, sex og narko. Herudfra genereres udover ovennævnte "advarsler" også en aldersanmærkning (=skadelighedsangivelse) (3+, 7+, 12+, 16+, 18+). Her er altså tale om advarsler.
PEGI-mærkning er ikke lovbefalet, men anbefalet af Medierådet.

Note med aldersangivelse: angives af DBCs lektører ud fra hvilken aldersgruppe spillet anses for egnet til. Der er altså tale om en menneskelig vurdering af hvilken målgruppe spillet egner sig til, og om anbefaling ikke advarsel. Aldersanbefalingen kan derfor både ligge højere og lavere end PEGI-mærkningen.


Retrospektive rettelser

Styrelsen for Bibliotek og Medier har finansieret en særkørsel hvor DBC har rettet poster der tidligere har været medtaget i de berørte fortegnelser (DBI, DBF, CDR, CDV), og som indeholdt note om Medierådets afmærkning.

Bibliotekerne kan hente de rettede poster som dataleverancer eller ved selv at downloade posterne fra DanBib.

Nærmere meddelse om mulighederne for dataleverancer og download er udsendt på eNyhedsbrevet: Post-meddel uge 36.

Kodning af anbefalet adgangsbegrænsning er ikke foretaget retrospektivt.


Decentrale poster

DBC's rettelser omfatter ikke decentrale poster da forskellig praksis ved udformning af felt 517 (note om målgruppe og anvendelighed) betyder at en maskinel rettelse vil være for usikker.

Bibliotekerne opfordres til selv at foretage retttelser i egne poster i det omfang materialerne er omfattet af Medierådet for Børn og Unges klassificering.

Styrelsen for Bibliotek og Medier er ved at afklare hvordan bibliotekerne skal håndtere egne importerede film som ikke har været genstand for Medierådets vurdering.


Kontakt

Vedrørende registrering:
Kirsten Pødenphant

Vedrørende dataleverancer og download:
DBC's Kundeservice