Ibrugtagning af nye og ændrede funktionskoder 25. januar 2016

Ibrugtagning af nye og ændrede funktionskoder 25. januar 2016 crp

17.december 2015
 

I juni 2015 vedtog Bibliografisk Råd en række ændringer i Katalogiseringsreglernes Bilag J: Funktionskoder for ophav. Vi orienterede medio september 2015 om, at vi ville tage disse i brug, når praksis og konverteringer mv. var helt på plads.

Ibrugtagningen vil ske d. 25. januar 2016.

Det fulde bilag fremgår af http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm.

Vi vil særligt gøre opmærksom på følgende væsentlige ændringer:

art [kunstner] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk ved at udtænke og udføre et originalt grafisk design, en tegning, et maleri etc. Hvis kunstarten er fotografi bruges koden pht. Ved alle typer af bogillustrationer, der er sekundære i forhold til teksten, foretrækkes koden ill [illustrator].

Hidtidig dansk brug har primært været ved kunstbøger, hvor kunstværker blev gengivet. Fremover vil koden blive brugt, så snart det kunstneriske indhold er ligestillet med teksten. Dvs. koden art fremover skal bruges fremfor ill på bl.a. tegneserier og billedbøger.

aut [forfatter]: Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk, der primært er tekstbaseret uanset materialetype (fx trykt tekst, lydoptagelse, elektronisk tekst, blindskrift) eller genre (fx digte, romaner, blogs). Bruges også om et ophav, der skaber et nyt værk ved at omskrive, omarbejde eller bearbejde et værk af et andet ophav på en sådan måde, at det oprindelige indhold gennemgribende er blevet ændret. Ved forfatter til filmmanuskript bruges koden aus [manuskriptforfatter].

Fremover medtages en række bearbejdere, der hidtil har fået koden dkbea som forfattere og får derfor koden aut. Der er tale om bearbejdere, der fremstår som hovedansvarlige og hvor materialet er katalogiseret efter §7 (omskrivning til anden litterær form eller stil).
Disse vil fremover få koden aut, uanset om der på materialet står bearbejder.
Hvis bearbejderen ikke fremstår som hovedansvarlig eller der er tale om bearbejdelse af udgaver og lignende katalogiseret efter §8, vil koden dkbea fortsat blive anvendt. Materiale katalogiseret efter §8 er fx læsepædagogiske bearbejdelser eller en let bearbejdelse til danske forhold.

com [kompilator] Bruges om et ophav der har ansvaret for at lave et nyt værk (fx en bibliografi, vejviser) ved at udvælge, arrangere, samle og redigere data, information etc.

com-koden er blevet smallere, - den kan kun bruges til hovedansvarligt ophav af fx vittighedsamlinger, citatsamlinger mv. I øvrige tilfælde vil koden edt (redaktør) skulle anvendes, uanset om der står udgiver eller redaktør på materialet.

cre [ophav]: Bruges om et ophav, der er ansvarlig for det intellektuelle eller kunstneriske indhold i et værk, når ophavets funktion ikke udtrykkes ved en mere specifik kode. Ved ophav til tekster bruges normalt koden aut [forfatter].

cre opfattes nu som et overbegreb for alle primære ophav til et værk og er altså den kode, man anvender, hvis en mere specifik kode for det primære ophav til værket ikke umiddelbart kan findes. Oversættelsen er derfor ændret fra skaber til ophav. cre-koden erstatter ligeledes den gamle dkved-kode.

drm [teknisk tegner] Bruges om et ophav der bidrager til et værk af en arkitekt, opfinder etc. ved at lave detaljerede planer eller tegninger af bygninger, skibe, fly, maskiner, objekter etc.

Koden dækkede tidligere alle typer af tegninger, men dækker nu kun tekniske tegninger.
Kodens brug vil derfor blive kraftigt reduceret. Ved kunstneriske tegninger bruges i stedet koderne art (hvis tegningerne er ligeså væsentlige som teksten) og ill (hvis teksten alene er det primære indhold).

fmk [filmskaber] En filmskaber er en person som har skabt en ”uafhængig” eller personlig film. Filmskaberen er personlig ansvarlig for alle aspekter af filmens tilblivelse.

Koden er ny og vil blive brugt i begrænset omfang, da den kun bruges på uafhængige film.

ill [illustrator] Bruges om et ophav, der laver illustrationer  (tegninger, diagrammer, fotografier etc.) til at ledsage en tekst. Hvis illustrationerne er af kunstnerisk karakter og er en uadskillelig del af værket bruges koden art [kunstner]. Ved fotografier i fotografiske værker bruges koden pht [fotograf].

Alle typer af illustratorer vil fremover blot få funktionskoden ill, hvis de ikke er en uadskillelig del af værket, selvom de er nævnt med en specifik funktion (tegner, fotos etc.). I praksis betyder dette, at færre illustratorer vil blive nævnt: kun den første hvis flere end tre uanset om de har tegnet fotograferet eller andet.

isb [ansvarlig institution] Bruges om et ophav, der har det overordnede ansvar for indholdet i et værk uden at være ophav til teksten

Ny kode i dansk sammenhæng. Erstatter den danske kode dkani (ansvarlig institution), der udgår.

mtk [referent] Bruges om et ophav, der gengiver udtalelser eller lignende af andre personer, hvor referenten ikke selv har en aktiv rolle i forhold til selve indholdets tilblivelse men kun i forhold til genformuleringen af samme, f.eks. mødereferater.

Ny kode – erstatter den tidligere danske kode dkref.

pht [fotograf] Bruges om et ophav der er ansvarlig for at tage fotografier til et fotografisk værk.

Kodens brug er indskrænket til kunstbøger, der består af fotografier, og fotografiske billedværker med dokumentarisk intention. Fotografer, der illustrerer bøger, kodes fremover som ill. Se bemærkningerne under denne kode.

led – både en kode og en funktion

En ny kode, der samtidig har karakter af en funktion, er indført:

led [hovedansvarlig] Bruges om en person eller korporation, der har hovedansvaret for udførelsen af en bestemt aktivitet eller funktion. Koden kan kombineres med en anden funktionskode for at angive et hovedansvar blandt flere, der har udført samme funktion.  Hvis flere funktionskoder er knyttet til samme opslagselement, kan koden led kun anvendes, såfremt den vedrører samtlige funktionskoder anført i forbindelse med opslagselementet.

Koden led kan således optræde alene eller i sammenhæng med andre koder. Umiddelbart vil DBC’s praksis være at anvende koden i forbindelse med en anden kode eller flere (allerede nu kan koden dog forventes at optræde alene i forbindelse med udveksling af data). Koden kan anvendes i forbindelse med alle koder for at angive et evt. hovedansvar, når flere ophav udfører samme funktion men en eller flere af disse samtidig er fremhævet som hovedansvarlig for udførelsen af funktionen i form af ordlyd eller typografi.

Dvs.
Før:
Hovedansvarlig forfatter: 100 00 *aBjerre *h Jens *4 aut
Medforfatter:   700 00 *a Theils *h Lone *4 dkmed

Nu:

Hovedansvarlig forfatter:
100 00 *a Bjerre *h Jens *4 aut *4 led
Medforfatter:
700 00 *a Theils *h Lone *4 aut

(Vil blive udskrevet som forfatter (hovedansvar):  Jens Bjerre ; forfatter: Lone Theils)

Koden led medfører, at dkmdt-koden og dkmed-koden nedlægges.

Danske specialkoder - ændringer:

dkani [ansvarlig institution] – erstattes af isb

dkbea [bearbejder] Bruges om et ophav, der reviderer indholdet af et værk f.eks. ved oversættelsen fra et sprog til et andet samt om ophav der omskriver et værk til en anden litterær form eller stil, når det oprindelige ophav fortsat er anført som hovedansvarlig for værket. Hvis bearbejderen er at betragte som hovedansvarlig bruges koden aut.

Koden er tilrettet, da bearbejdere af værker til en anden litterær form eller stil, der fremstår som hovedansvarlige fremover alene kodes med koden aut.

dkdes [designer] – erstattes af dsr

dkfig [ophav til figurer] Bruges om et ophav, der har skabt den eller de figurer et værk er baseret på, f.eks. en billedbog eller en roman baseret på en tv-seriefigur.

Definitionen er tilrettet.

dkfvl [farvelægger] – erstattes af clr

dkmdt [medredaktør] – erstattes af led-funktion

dkmed [medforfatter] – erstattes af led-funktion

dkref [referent] – ertattes af mkt

dkste [stemmer] – erstattes af vac

dkved [ved] – erstattes dels af den overordnede kode cre (ophav) dels af koden for fmk (filmskaber) 

Rettelser

Hvor det har været muligt at definere, har DBC valgt at rette DBC’s og folkebibliotekernes poster. Posterne vil blive leveret i en særlig dataleverance.

Følgende rettelser vil være foretaget:

dte [festskriftmodtager] – konverteret til hnr

dkani [ansvarlig institution] – konverteret til isb

dkdes [designer] – konverteret til  des

dkfvl [farvelægger] – konverteret til  clr

dkref [referent] – konverteret til mkt

dkste [stemmer] – konverteret til vac

dkved [ved] – konverteret til cre

dkmdt [medredaktør] og dkmed [medforfatter] – erstattes af led-funktion:

Dvs.

dkmdt og edt: edt får tilføjet koden led og dkmdt rettes til edt

dkmed og aut: aut får tilføjet koden led og dkmed rettes til aut

Derudover vil vi i muligt omfang have rettet primært ansvarlige tegnere (drm) og illustratorer (ill) på tegneserier, billedbøger og billedværker til koden art.

Tegnere og fotografer med et sekundært ansvar vil være rettet til ill.

I de rettede poster betyder dette, at der godt kan være nævnt flere end tre med funktionen ill.

Formatvejledningerne

Eksemplerne i formatvejledningerne er opdateret i henhold til ny praksis og kan downloades fra:

http://www.danbib.dk/index.php?doc=datafrafolk#formalia – men husk at ændringerne først træder i kraft d. 25. januar.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen